18 октомври 1994


София, 18 октомври 1994 година
Брой 204 /1249/


София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНКО ЯНКОВ, ПРОВЕДЕН НА 15 И 16 ОКТОМВРИ 1994 Г. В РУДАРЦИ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.


В продължение на два дни сто и пет делегати от шейсет и две секции на партия Либерален конгрес /ПЛК/ в страната, носители на либералната идея, богати по дух, макар и ограбени,

РЕШИХА:

1. Конгресът одобрява дейността и решенията на председателя на ПЛК Янко Янков, на Координационния съвет и на Изпълнителното бюро.

2. Конгресът одобрява мъжествената и морална борба на ръководството на ПЛК, което успешно парира опитите на комунистите, на техните специални служби и на мафията и не позволи да превърнат партия Либерален конгрес в послушна прокомунистическа организация.

3. Конгресът одобрява стратегията на партията, формулирана в доклада на заместник-председателите Палюшев и Пейков, и задължава ръководството на партия Либерален конгрес да я следва в политическата си дейност. Ръководството да търси съюзници на партията между организации и личности, които споделят едновременно или поотделно нашите програмни цели.

4. Конгресът се обръща към всички членове на ПЛК да привличат за добруването на България млади, чисти и образовани хора, без които са невъзможни успехът на политическата и на икономическата реформа и управлението на българската държава.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОДКРЕПА" КЪМ "КРЕМИКОВЦИ" ЕАД ПО ПОВОД НА ПРОМЕНИ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до министъра на промишлеността, до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа".


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Необоснованите кадрови промени в Съвета на директорите на "Кремиковци" ЕАД, извършени в периода на оставка на кабинета, създадоха взривоопасна обстановка не само в дружеството, но и в целия бранш металургия. Федерация "Металургия" към Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" е в стачна готовност.

За да се намали напрежението и да се създадат нормални условия на труд ви умоляваме да възстановите положението в Съветът на директорите в състоянието от преди 12 септември 1994 г.

С оглед бързото излизане от създалата се обстановка и избягване на нежелани последици предлагаме да бъде допълнен Съветът на директорите, като в него не намерят място Ат. Богданов, Ст. Пирлов, П. Пантов, Цв. Черкезов и Пл. Горанов, загубили доверието на 16 500 работещи в "Кремиковци" ЕАД. Държим да ви уведомим, че някои от тях са назначени в нарушение на Търговския закон и Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N 7 от 25 януари 1994 г. Коректно би било Съвета на директорите на най-голямото промишлено предприятие в България да бъде съставен от 9 души.

Оставаме с надеждата, че като структуроопределящо предприятие в икономиката на страната проблемите на "Кремиковци" ЕАД ще намерят бързо и адекватно разрешение и ще бъдат осигурени необходимите условия за нормална работа.

София, 17 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА НЕОКОНСЕРВАТИВНАТА СИНЯ ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 26 ЮНИ 1993 Г. И КОРИГИРАН НА СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 6 НОЕМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


V. НАЦИОНАЛНИ ИЗБОРНИ ОРГАНИ

Чл.19. Ал.1. Национални органи на НКСП са: Конгресът, Национално съвещание на председатели /НСПР/, Национален съвет /НС/ и Финансово-организационно контролен съвет /ФОКС/.
Ал.2. Националният съвет и Финансово-организационно контролния съвет се отчитат пред Конгреса и пред Националното съвещание на председателите, ако последното поиска това.

Чл.20. Ал.1. Върховен орган на НКСП е Конгресът.
Ал.2. Конгресът се свиква един път на две години освен ако извънредни обстоятелства не налагат свикването на извънреден такъв.
Ал.3. Конгресът определя политиката на партията. Тактиката и стратегията на нейното провеждане.
Ал.4. Избира ръководни органи и НС, определя техните правомощия. Ръководството се състои от трима съпредседатели, които се избират от НС с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.
Ал.5. Приема отчетите на НС и ФОКС, променя устава и взема решения по Чл.4. Решенията в тази алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
Ал.6. Свикването на Конгреса и нормите на представителност се определят от НС, но не по-късно от 2 месеца преди обявената дата. В същия срок се обявяват дневният ред и основните документи.
Ал.7. Извънреден конгрес се свиква от НС или по искане на 10% от членовете, като се внася протокол от събранието, на което е взето решение за свикване. Последните /при отказ на НС/ избират временен организационен комитет, който изземва функциите на НС до свикване на Конгреса, като предварителният срок по предходната алинея става 1 месец.
Ал.8. С откриване на конгреса се счита, че мандатът на НС и ФОКС е изтекъл. Право на глас имат само делегираните представители от секциите.
Ал.9. Членовете на НС, на парламентарната група и регионалните координатори по право присъстват на Конгреса и на Националните съвещания на председателите без право на глас.

Чл.21. Ал.1. НСПР се свиква между конгресите, но не по-малко от 1 път годишно. В него с право на глас участват председателите на секциите или делегирани членове съгласно норма на представителност. Последната се определя от НС.
Ал.2. НСПР се свиква от НС или по искане на 1/5 от секциите. НСПР решава всички въпроси по Чл.20. с изключение на Ал.4. и изменение на устава.
Ал.3. Взема решения за участие в избори и утвърждава кандидатури.

Чл.22. Ал.1. Решения по смисъла на Чл.4. се вземат от Конгреса или НСПР.

Чл.23. Ал.1. Нарушаването на Чл.22. се счита за най-сериозно нарушение на партийната етика и морал. Това е единственият случай, който предполага безапелативно изключване от партията.

Чл.24. Ал.1. Конгресът и НСПР се считат за редовни, ако на тях са представени повече от 1/2 от регистрираните структури.

Чл.25. Ал.1. Висш изпълнителен орган на партията е Националният съвет /НС/. Членовете се избират на Конгреса с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. НС се състои от 9-21 членове.
Ал.2. Пълномощия на НС:
     - организира дейността на партията между конгресите и осъществяването на решенията на същите;
     - стопанисва имуществото на НКСП сам или чрез упълномощени за целта лица;
     - решава текущи политически проблеми;
     - съставя и контролира експертни комисии, определя главния редактор на партийния печат и говорител на партията;
     - координира и направлява дейността на секциите и отговаря за тяхната достоверна информираност;
     - избира организационен секретар и определя функциите му и размера на възнаграждението му. Същият не е с правата си на член на НС, ако не е избран за такъв на Конгреса.
Ал.3. НС заседава не по-малко от 1 път в месеца. Заседанията са открити.

Чл.26. Ал.1. Съпредседателите на партията се избират от Конгреса чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите измежду вече избраните членове на НС.
Ал.2. Съпредседателите са равнопоставени и представляват партията заедно или поотделно според правилата, разработени от НС, утвърдени от НСПР.

Чл.27. Ал.1. ФОКС се избира от Конгреса чрез тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите. Той се състои от 3-7 членове. ФОКС формира своите комисии и избира председателя си. Заседава при необходимост.
Ал.2. ФОКС контролира разпореждането с имуществото, като сам избира формите за контрол и отговаря за същия.
Ал.3. ФОКС следи за спазването на устава и легитимността на взетите от НС решения.

Чл.28. Ал.1. Кандидатите на НКСП за народни представители се предлагат от партийните секции и се утвърждават от регионалния съвет на председателите.
Ал.2. Кандидатите на НКСП за съветници и кметове се предлагат от секциите и се утвърждават от регионалния съвет на председателите.


VI. ИЗДРЪЖКА НА ПАРТИЯТА

Чл.29. Ал.1. Финансирането на партията се осъществява чрез:
- членски внос;
- стопанска дейност в рамките на закона;
- дарения, допустими от закона;
- държавния бюджет съгласно закона за политическите партии.

Чл.30. Ал.1. Членският внос се събира по секции и клубове, като последните решават каква част да предоставят на партията. Същата не може да бъде по-малка от 20% от събрания членски внос.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА

Чл.31. Дейността на партията се прекратява в следните случаи:
1. Разпускане по решение на Върховния съд.
2. Саморазпускане при спадане броя на членовете под минимално посочения в чл.7 от ЗПП.
3. При сливане или вливане в друта партия по решение на Конгреса с явно гласуване и обикновено мнозинство.
4. По решение на Конгреса, когато партията е изпълнила целите и задачите си, взето с явно гласуване и обикновено мнозинство, като същият определя и начина на разпореждане с имуществото на партията.


VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32. НКСП е юридическо лице със седалище в гр. София.

Чл.33. Знамето на НКСП е бяло и синьо, носещо знака на партията /костенурка/.

Чл.34. НКСП има свой печат и знак, упоменат в чл.ЗЗ.

Чл.35. Всички неуредени от този устав въпроси се решават от Националното събрание на председателите.

/Пресслужба "Куриер"/


11:35:00  
18.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж.ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!