18 февруари 1994


София, 18 февруари 1994 година
Брой 35 /1080/


София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ФИЛИП ДИМИТРОВ.


Гласуването на закон, с който висшите постове в съдебната власт, от председател на окръжен съд и окръжен прокурор нагоре, стават изключителен монопол на бившата комунистическа партия, не е обикновен акт на рекомунизация. Това не е нормална загуба на опозицията в нормален парламент, а откровена комунистическа контрареволюция. Вярно е, че до влизането на този закон в сила има време. Приемливи са и съображенията на ръководството на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /СДС/, че има още основание да се остане в парламента. От друга страна, когато заявяваме, че няма да приемем този закон, тогава трябва да е ясно, че говорим сериозно. Напускането на парламента от председателя на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС с пълната подкрепа на Парламентарната група може да бъде ясен сигнал за категоричната ни готовност да реагираме достатъчно остро, ако се стигне до влизане в сила на закона. Дотогава Парламентарната група би трябвало да продължи борбата.

Подобен акт не разделя групата, а я консолидира. Не разцепва СДС, а показва, че в него всеки поема отговорностите организирано и последователно според функциите, с които е натоварен. Надявам се, че във всеки случай след опасната стъпка на комунистическото мнозинство в парламента СДС ще намери достатъчно зряла и убедителна реакция.

София, 17 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕЛИТЕ И МОТИВИТЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ИМ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.

 

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Повече от месец продължават протестните действия на студентите и преподавателите от Софийския университет /СУ/ "Св.Климент Охридски". С настоящото обръщение целим да запознаем българската общественост с целите и мотивите, поради които предприехме ефективни протестни действия. Изразяваме нашата благодарност към всички, които ни подкрепиха и продължават да ни подкрепят, и отправяме апел към всички висши учебни заведения /ВУЗ/, полувисши учебни заведения /ПВУЗ/ и средни учебни заведения в страната, към цялата академична и научна общност, към всички, които не са безразлични към съдбата на българското образование и наука, да подкрепят нашите искания, които се свеждат до следното:

1. Отделяне на 2,3% от брутния вътрешен продукт /БВП/ за нуждите на висшето образование и на науката в България.

2. Запазване на държавната поръчка във висшето образование.

3. Формиране на система за кредитиране на студентите платено обучение, за да бъдат изравнени техните права за ползване на общежития, столове, градски транспорт, медицинско обслужване с тези на останалите студенти.

4. Да не се посяга под никаква форма към извънбюджетните сметки на университета, единствен източник за финансиране на университетската наука.

5. Да се спрат посегателствата върху стипендиите и те да бъдат изплащани в срок от бюджета.

Ефективните протестни действия бяха единственият начин нашият глас да бъде чут, защото:

В края на миналата година повечето висши учебни заведения и научни институции в страната изпаднаха в крайно тежко финансово положение поради крайно недостатъчните средства в бюджета за 1993 г. за наука и висше образование и несвоевременното им и непълно издължаване от Министерството на финансите. Имаше остър недостиг на средства не само за заплатите на нашите преподаватели и стипендиите на студентите, но и за най-необходимите разходи за нормалното протичане на учебния процес и за научна дейност, която дава облика на всяко висше учебно заведение.

Апелът на академичната общност за спешни и неотложни мерки за спасяване на науката и висшето образование, отправен в специална декларация, връчена на отговорните държавни институции от протестното шествие на студенти, преподаватели и учени, водено от ректорите на висшите учебни заведения и от ръководството на Българска академия на науките /БАН/, беше посрещнат с пълно пренебрежение от президента, министър-председателя и Народното събрание, включително и от Министерството на образованието и науката.

Предвидените средства за наука и висше образование в проектобюджета за 1994 г. са още по-оскъдни и недостатъчни.

Анализът на отпуснатите средства за наука и за висше образование в бюджетите за 1992 и 1993 г. и предвидените такива в проектобюджета за 1994 г. в сравнение със средногодишния инфлационен индекс по данни на Националния статистически институт за миналите години и прогнозираните макроикономически показатели в проектобюджета за текущата година показва недопустим и непрекъснат спад на средствата за наука и висше образование.

Най-старото висше учебно заведение в страната - Софийският университет, е изправен пред пагубната необходимост да сведе своята учебна и научна дейност до критичен минимум и дори да затвори вратите си.

Ние бяхме и сме готови за конструктивни преговори с отговорните държавни институции. Убедени сме, че могат да се намерят средства за решаване на жизнените въпроси на науката и образованието, както и че това е задължение и отговорност на правителството и парламента. Вместо това министърът на образованието и науката под различни предлози до днес не е направил нито една среща с представители на стачкуващите студенти. От други представители на Министерството на образованието и науката /МОН/ при провежданите преговори сме залъгвани с принципно съгласие по нашите искания, но при всяка следваща среща се натъкваме на некоректност и перманентна промяна в становищата. Финансовият министър дори си позволи да заяви пред пресата, че "Нямало да стане кой знае какво, ако бъде затворен Софийският университет". Отговорните държавни институции добре знаят, че поради плачевното си материално положение, притиснати от грижата за насъщния и от необходимостта да издържат семействата си, стачкуващите преподаватели от Софийския университет не могат да издържат дълго и цинично чакат академичната общност да капитулира.

Затова нашият ефективен протест продължава. Нашите искания не са просто справедливи, те са продиктувани от дълга и от необходимостта да бъдат съхранени и предпазени от разруха науката и висшето образование и в частност - светилището на българсхата духовност - Софийският университет "Св. Климент Охридски".

Ние се надяваме, че академичната общност ще издържи и с доблест и мъжество, каквито й приличат, ще отстоява докрай насъщните си искания, както и че отговорните държавни органи най-сетне ще я чуят и ще изпълнят своя дълг към бъдещето на нацията. Но ако все пак академичната общност бъде принудена да отстъпи, унизена и притисната до стената, ако бъдат погазени честта и достойнството на студентската и научна общност и накърнен заслуженият престиж на Софийския университет, то ние предпочитаме да бъдем между победените, а не между предателите. Нека други носят позора за пировата победа над българската наука и висше образование.

Нека Бог да пази България, науката, образованието и нас.

СТАЧЕН КОМИТЕТ НА СТУДЕНТИТЕ НА СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

София, 15 февруари 1994 г.

/Пресслужа "Куриер”/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА В СТРАНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ПОЛОЖЕНИЕТО

Изпълнителното бюро на българската социалдемократическа партия /БСДП/, както и цялата българска общественост, наблюдават с дълбока тревога нарастването на престъпността у нас. Тревогата се задълбочава и от качествените изменения във формите и в проявите на тази престъпност.

Тя придобива организиран характер и започва открито да излиза по улиците на българските градове.

Осъществява се преплитане на интересите на организираната престъпност с интересите на някои представители на спекулативния капитал и корумпирани служители от държавната администрация.

Отварянето на страната създаде условия за проникване на структурите на международната организирана престъпност, включително свързаните с наркотрафика.

Престъпността създава сериозна заплаха за вътрешния ред и сигурност, застрашава живота, имуществото и честта на обикновения български гражданин.


ПРИЧИНИТЕ

Според нас основната причина за голямото увеличаване на престъпността в страната е тежката социално-икономическа криза, която преживява страната. Тя поражда висока безработица и създава климат на социална несигурност благоприятстващ за нарастването на престъпността.

Социално-икономическата криза поражда обща нестабилност в обществото и в държавата, която се изразява в:

Нестабилност на държавните институции.

Нестабилност на институциите и органите, осъществяващи правоохранителната и правораздавателната дейност.

Нестабилност и незавършеност на законовата и на останалата нормативна база, върху която стъпват в дейността си правоохранителните и правораздавателните институции и органи.


НЕОБХОДИМИ МЕРКИ

Изпълнителното бюро на БСДП е за незабавни и решителни мерки за овладяване и ограничаване ръста на престъпността у нас. Тези мерки трябва да бъдат насочени към:

Ограничаване на причините от социално-икономически характер, способстващи за ръста на престъпността. Особено внимание да се отдели на борбата с безработицата сред ромите, от чиито среди произлиза голяма част от криминалния контингент.

Приоритетно приемане на устройствените закони на съдебната система, както и редица основни материални и процесуални нормативни актове в областта на наказателното право.

Структурни промени в системата на правоохранителните органи, които да повишат ефективността на тяхната работа.

Точно и ясно разпределение на компетенциите, на координация в действията им и контрол върху правоохранителните органи.

Социално-икономически и правни мерки за повишаване на престижа на работещите в правоохранителните и правораздавателните органи. Намаляване на възможностите за корупция сред тях.

Решителни и безкомпромисни действия срещу всички служители на правоохранителната и правораздавателната система, за които е доказано, че в своята дейност престъпват законите и са се поддали на корупция.

Активно привличане на обществеността в борбата с престъпността и за съдействие на правоохранителните органи.

Справянето с престъпността изисква координираните усилия на всички отговорни фактори в нашето общество - държавните институции, политическите сили, интелигенцията, обществеността. За решителен прелом в борбата с това обществено зло е необходимо тези сили да се обединят за общи действия независимо от своите различия и противоречия.

София, 14 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ СЪС ЗЕМЯ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ.


Зелената партия осъжда антинационалната политика на партиите, представени в 36-то Народно събрание, които отнеха правото на обезщетение със земя на бежанците от Тракия и Македония. Поредна проява на тази политика е нежеланието в бюджета за 1994 г. да бъде предвидена сума за изплащане на бежанските облигации, свързани със спогодбата Моллов-Кафандарис. Жалко е, че в своите изказвания по бюджета нито един от множеството депутати, които се представят за защитници на легитимните интереси на българските бежанци от Македония и Тракия, не отвори дума за запълване на този пропуск.

София, 16 февруари 1994 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ: Вл.Сотиров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание и до средства за масова информация.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /БКП/ се възмущава от безочливото, антинародно и антиконституционно решение да бъде приет закон, по силата на който ще се ограничат неприкосновеността на личния живот, на жилището, на свободата и на тайната на кореспонденцията на проследяваното лице. Това предложение да се облече във форма на закон не е нищо друго освен Закон за защита на държавата /ЗЗД/ на Александър Цанков. По това решение, ако стане закон, полицията ще може да обяви за проследявано лице всеки гражданин на Република България, който не е съгласен с управляващата партия. В случая ще бъдат нарушени членове 4, 5, 30, 33 и 34 от Конституцията на Република България. По този начин ще се нарушат правата и свободите на народа. Ще се възстанови фашистката диктатура, въведена от Ал.Цанков след 1923 г. и продължила до 9 септември 1944 г. Докога народните представители от Съюза на демократичните сили /СДС/ ще наричат колегите си от Българската социалистическа партия /БСП/ комунисти, червени и пр.? Та те никога не са били такива. Те винаги са били антикомунисти.

Нима вие все още не знаете, че БКП не е преустановявала съществуването си нито за един миг? БКП съществува и ще продължи да съществува като комунистическа партия, каквато в действителност трябва да бъде истинската комунистическа партия, докато съществува България като държава и българският народ като народ. Нима вие все още не знаете, че при живи родители не може да има никакви наследници, за каквито се самообявяват ренегатите от БСП, които оскверниха името на БКП?

Правителството на СДС, оглавявано от Филип Димитров, в нарушение на конституцията прокара през Народното събрание антинароден и антиконституционен закон, по силата на който бяха конфискувани имотите на БКП не от законния им собственик, а от БСП, която не е била никога собственик на тези имоти. Те просто ги заграбиха след извършения партиен преврат при бягството си от БКП, създавайки БСП, която няма нищо общо с БКП и с чистите идеали на комунизма. Ето защо молим да наредите да бъде внесен въпросът в пленарната зала за преоценка и за отмяна на този антиконституционен закон и да бъдат върнати незаконно конфискуваните от БСП имоти на БКП.

Много молим да бъде съобщено на депутатите и политиците от СДС за в бъдеще да не обиждат представителите на БСП в комунизъм. Те никога не са били и няма да бъдат комунисти. Те са заклети антикомунисти.

За следващите парламентарни избори е целесъобразно за всички партии и парламентарни съюзи бюлетината да бъде бяла с обозначение на съответната партия. В противен случай червената бюлетина, моля, да бъде предоставена на БКП. Тя е символ не на социалистическа партия, а на БКП.

София, 10 февруари 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" И НЕЙНИЯ СЪПРЕДСЕДАТЕЛ МАРГАРИТ МИЦЕВ.


Маргарит Мицев, депутат от Съюза на демократичните сили /СДС/, с помощта на две безотговорни лица извърши миналата година разкол в Конституционния съюз - Пловдив, на който претендира да е председател. Законният председател на Конституционния съюз г-н Манол Журналов помоли Федеративния съвет да замрази членството на тази организация във Федерация "Царство България" поради висящата съдебна процедура. До решението на съда Конституционният съюз - Пловдив, е с неуредена съдебна регистрация. Следователно Маргарит Мицев няма законно право да се представя като председател на Конституционния съюз - Пловдив, още по-малко да съставя някаква така наречена коалиция За Търновска конституция - "Царство България", чийто "председател" пак бил той.

Федерация "Царство България" няма нищо общо с фантомната коалиция, незаконна и несъществуваща, както и с нейния печално известен "председател". Последният е само депутат от Съюза на демократичните сили /СДС/, никога не е бил един от нас и в никакъв случай не представлява монархическата идея.

София, 15 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОАЛИЦИЯТА И ГЛАСУВАНЕ НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ.


На 5 февруари 1994 г. в София се проведе редовно заседание на коалицията.

В заседанието, при наличието на кворум, взеха участие 18 /осемнадесет/ от общо 20 /двадесет/ партии и организации - членки на коалицията. Особено внимание бе обърнато на точка 1 от дневния ред - ролята и мястото на коалицията в обществения и политически живот. По-нататък бе предложено допълнение към чл.11 т.7 от статута, което се прие с консенсус и даде основание да се премине към т.2 - процедура на гласуване за ръководни органи с най-малко 2/3 мнозинство.

От предложените кандидатури бяха избрани както следва, по азбучен ред:

ЗА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ С ДЕЛЕГИРАНЕ:
1. Димитър Х.Попов
2. Маргарит Мицев
3. Никола Куртоклиев

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1. Иван Георгиев
2. Иван Едисонов
3. Филип Бучков

СЕКРЕТАРИАТ:
1. Главен секретар - Димитър Бранков
2. Секретар - Елена Кръстева
3. Официален говорител - Николай Бучков

София, 5 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В МИННОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОЗЕМ” КЪМ ЕООД "ТРАКИЯ PM", С. МОМИНО, ПО ПОВОД НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ ЗА 1993 Г.


ГОСПОДА,

Принудени сме да ви уведомим, че независимо от постигнатите споразумения между Министерския съвет /МС/ и Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ от рудодобива и уранодобива от 17 декември 1993 г. в приетото Постановление N 257 от 29 декември 1993 г., които решават изплащането на дължимите суми на заработени заплати за 1993 г., към днешна дата те все още не са издължени.

В участъците на Миннодобивното предприятие /МДП/ - участък "Момино”, участък "Раковски” и участък "Белозем", продължава технологичният процес на добив на уран. Това е необходимо за поддържане на екологическия статус до утвърждаването на проектите за техническа ликвидация на всеки един от обектите поотделно. Липсата на средства за заплати, а също и за производствени нужди прави проблематично воденето на този процес екологически безопасно.

Правителството за пореден път подведе работещите в системата на уранодобива и излъга чрез медиите, че всички проблеми, касаещи този отрасъл, са решени.

Всичко това, а така също и неяснотите по Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N 163, води до повишаване на социалното напрежение в колектива. Поради изчерпване на всички възможни начини, в това число и синдикални, за решаване на проблемите сме принудени да пристъпим към гражданско неподчинение, считано от 11 февруари 1994 г.

с. Белозем, 9 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО /ЧАСТ ШЕСТА/ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Друга слабост в дейността на конфедерацията през изминалия период бяха честите търкания и конфликти между регионални и професионални организации. След задълбочен анализ стигнахме до заключението, че значителна част от тези проблеми се пораждат от обстоятелството, че членският внос следва да бъде разделен по равно между двете основополагащи структури на конфедерацията - региони и федерации. В тази връзка бе замислен и проведен един експеримент, при който три региона бяха поети изцяло на финансова издръжка от конфедерацията, а средствата от постъпленията на членския внос бяха превеждани директно на федерациите. Аз считам, че е най-добре тези региони да споделят с всички своя опит и да направят своите забележки и препоръки. Но още отсега искам да уверя делегатите, че за съжаление този експеримент, който по наше убеждение е доста успешен, не може да се приложи в общонационален мащаб, защото финансовите възможности на организацията са доста ограничени.

Една значителна част от търканията бяха провокирани и от несъответствията в Устава на Миньорската федерация и този на конфедерацията. Може би поради криворазбрана автономия, но това несъответствие породи много търкания и една значителна част от проблемите, които днес изпитва тази голяма и силна федерация на "Подкрепа", се дължат именно на това обстоятелство. Аз вярвам, че на последващите конференции, на които следва уставите на подразделенията да бъдат приведени в съответствие с приетия от вас, уважаеми делегати, Конфедеративен устав, тези слабости ще бъдат избегнати и Миньорската федерация отново ще може да заеме своето достойно място в нашите редове.

Една значителна част от проблемите в нашата организация се пораждаха и пораждат поради слабост на субективния фактор и за съжаление това е неизбежно, като се имат предвид слабият професионализъм, сложната обществено-икономическа и политическа ситуация и, разбира се, користните намерения на хора, които проникват в нашата организация, защото една демократична структура е отворена за всички. И това, което е нейна сила, а именно откритостта, доверието, толерантността, на моменти се превръща в нейна слабост.

Някои ръководители на всички нива твърде бързо осъзнаха, че синдикализмът може да бъде един мощен фактор за решаване на личностни и икономически проблеми и побързаха да се възползват от това.

За някои хора, споделящи целите и задачите на нашата организация, за съжаление часовникът спря още в 1989 г. и те не намериха в себе си сили да признаят, че не могат да се адаптират към новото време.

Други, почувствали силата на колектива, станаха самонадеяни и със своите действия злепоставиха нерядко пъти цялата конфедерация, защото когато един от членовете на семейството извърши нещо нередно, околните са склонни да винят за това цялата фамилия. Всяко действие, всяко негативно последствие от нечие решение не се схваща само като удар върху престижа на местната структура, а по аналогия се прехвърля върху цялата организация.

В някои наши структури си проби път грубото администриране и недемократичността - един феномен, който трябваше да остане при тоталитарното минало и при неговите носители. Естествено е да си даваме сметка, че демократичните механизми са бавни, понякога тяхната скорост не ни удовлетворява и желайеки бързо да решим определен проблем, сме склонни да се изкушим и да го разрешим чрез силата на натиска и заповедта. Но това е един подход, който, ако не първия, ако не втория път, то задължително по-късно довежда до една самозаблуда, довежда до серия от погрешни решения и по-добре е да бързаме бавно, отколкото в стремежа си сега, веднага и на всяка цена да решим проблема да променяме механизма, който сме записали в нашите програмни документи и по който следва да се вземат решенията. По този начин ще изневерим на основния принцип, залегнал в демократичното мислене, а именно, че решенията се вземат от долу на горе.

За съжаление не ни отбягна и общият феномен, който в момента разтърсва цялата ни нация, а именно корупцията. Немалко наши членове се поддадоха на изкушението и влязоха в колаборация с тези, от които следваше да защитават правата на повярвалите им следващи ги синдикални членове. За щастие така е устроена природата на нещата, че рано или късно определено деяние се разкрива, защото, казано е, "че няма нищо тайно, което да не стане явно, и нищо не е станало, за да бъде скрито, но да излезе наяве". Нека тази библейска истина се запомни от всеки наш член и когато той бъде изкушен, да знае, че хората, които са му повярвали и са останали излъгани, рано или късно ще му потърсят сметка за това.

Може да се говори още дълго за постижения и слабости, за успехи и неуспехи. Аз считам, че в документите, които притежава всеки делегат, е отразена обективно и в детайли дейността на всички наши ръководни и контролни органи и вярвам, че по този открит, честен и демократичен начин следва да се третират всички проблеми, касаещи миналия, сегашния, бъдещия живот и развитие на организацията, която ни принадлежи.

Оттук стигаме и до общите насоки на бъдещата ни дейност, и така, върху какви положения, върху какви приоритети следва да поставим акцентите.

Въпреки че в основни линии насоките на бъдещата дейност ще бъдат трасирани с променената и актуализирана Програма на организацията, както и с пакета резолюции, които се надявам Конгресът да обсъди и одобри, в заключение бих препоръчал някои допълнителни направлениия за в бъдеще. Основавайки се на големия опит, натрупан в резултат на нашата дейност през изминалите пет години, в резултат на многобройните изводи, които сме си направили, действайки нерядко по принципа на пробите и грешките. Вярвам, че една значителна част от тези препоръки ще бъдат направени и от делегатите на Конгреса, за да може нашата трудна задача да бъде все така упорито преследвана и за да може все по-пълно и по-успешно да оправдаем големите надежди, които нашите членове и симпатизанти хранят към "Подкрепа", за да може в бъдеще да се опитаме все по-пълно и по-сигурно да изпълним нашата историческа мисия, а именно да не позволим тази държава да се върне обратно в своето историческо развитие. За да може нашите деца да живеят в един добър и по-щастлив свят, в една по-добра и по-уютна България. Насоките най-общо могат да се разделят на две части. Насоки за дейността и работата ни с други организации и насоки за дейността на самата "Подкрепа".

София, 8 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


15:00:00
18.02.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова  
                                           Маргарита Анева  
                                           Галина Дамянова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!