18 октомври 1990

СОФИЯ, 18 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 206 /224/

СОФИЯ. 18 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АНАЛИЗ "ПОСЛЕДНИЯТ ШАНС ЗА УПРАВЛЯЕМ ПРЕХОД ПЛАН-ПАЗАР", ПОДГОТВЕН ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА".

ПРЕХОДЪТ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НЯМА АЛТЕРНАТИВА, НО ТОЙ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО ДВА СЪВЪРШЕНО РАЗЛИЧНИ НАЧИНА: СТИХИЙНО ИЛИ УПРАВЛЯЕМО. ЗА УПРАВЛЯЕМИЯ ПРЕХОД Е НЕОБХОДИМ ПРЕДИ ВСИЧКО ДЕЙСТВЕН ПРОЕКТ /ИЛИ ВСЕ ЕДНО ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ/, КОЙТО ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО ДА ФИКСИРА: ИЗХОДНИТЕ ПОЗИЦИИ, ЦЕЛИТЕ, СРОКОВЕТЕ, ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА В НАЙ-ШИРОК СМИСЪЛ. ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ТАКЪВ ПРОЕКТ ЗА ПРЪВ ПЪТ ПРЕДЛОЖИ ГРУПАТА АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТИ НА Д-Р РИЧАРД РАН. КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ЗАБЛУДАТА, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ СА ИМАЛИ ИЛИ ЧЕ ИМАТ СВОИ ПРОГРАМИ ЗА УНИКАЛНИЯ ПО СВОЯ ХАРАЕТЕР И НЕПОЗНАТ В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ ПРЕХОД ОТ ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНА КЪМ СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" ПРЕДЛОЖИ В ИДЕЙНА ФАЗА СВОЯ ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА, СЪОБРАЗЕН С ПЛАНА "МОНЕ-СТОЛЕРЮ" ПРЕЗ МАЙ Т.Г., В ПЕРИОДА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. ПРЕДВИЖДАШЕ СЕ РАБОТНАТА ФАЗА ДА ПРИКЛЮЧИ И ДА ВЛЕЗЕ В ДЕЙСТВИЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ИЗБОРИТЕ, НО ТЯ СЕ ОКАЗА ИЗЛИШНА, ТЪЙ КАТО "ПРОГРАМАТА" НА ПРАВИТЕЛСТВОТО БЕШЕ ВЛЯЗЛА В ДЕЙСТВИЕ И СЕ ОЧАКВАШЕ ДА ДАДЕ ПЛОДОВЕТЕ СИ. КУРИОЗНОТО БЕШЕ, ЧЕ НИКОЙ НЕ ИСКАШЕ ДА ПРИЗНАЕ. ЧЕ ТОВА НЕ БЕШЕ НИКАКВА ПРОГРАМА И ЧЕ ВСЪЩНОСТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОВЕЖДАШЕ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИ РЕФОРМИ СТИХИЙНО И ТЛАСКАШЕ СТРАНАТА КЪМ НАЙ-ОПАСНИТЕ РЕЦИДИВИ НА НЕУПРАВЛЯЕМИЯ ПРЕХОД. ОШЕ ПО-КУРИОЗНО Е, ЧЕ ДНЕС, КОГАТО ТРАГИЧНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ АВАНТЮРАТА ЗАСТРАШАВАТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НАЦИЯТА, ОТНОВО СЕ ПРОПИЛЯВА ЦЕННО ВРЕМЕ ЗА РАЗИСКВАНЕ НА "НОВАТА" ПРАВИТЕЛСТВЕНА "ПРОГРАМА". АКО ТАЗИ ИЛИ ПОДОБНА "ПРОГРАМА" СЕ ПРИЕМЕ, ТОВА БИ ОЗНАЧАВАЛО САМО ЕДНО - КРАЙ НА НАДЕЖДИТЕ ЗА УПРАВЛЯЕМ ПРЕХОД! ВИНА ЗА ТОВА ЩЕ НОСЯТ ВСИЧКИ, КОИТО СА МОГЛИ. НО НЕ СА ПРЕДОТВРАТИЛИ НЕПОПРАВИМОТО. РЪКОВОДЕН ОТ ЧУВСТВОТО СИ ЗА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАЦИЯТА, ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" ПРАВИ СЛЕДНИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НАТОВАРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ ДА ОГЛАВИ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪВЕТ ПО ПРЕХОДА /КСП/ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СЪС ЗАДАЧИ ДА ПОДГОТВЯ И ВНАСЯ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКТОВЕ ЗА БЪРЗО ПРИДВИЖВАНЕ НА СТРАНАТА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ПРЕДЛАГАНИЯТ КСП БИ ТРЯБВАЛО ДА ВЛЕЗЕ ВЪВ ФУНКЦИИТЕ СИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 22 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.

2. КСП ДО КРАЯ НА ОКТОМВРИ ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СТАНОВИЩЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НАЦИЯТА ОТНОСНО ПРОЕКТА "РАН-АТ” И АКО ТО СЕ ОДОБРИ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС ЗА НЕЗАВИСИМА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА /НАП/.

3. КОНКУРСЪТ ЗА НАП ДА СЕ ПРОВЕДЕ ДО ДВЕ СЕДМИЦИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО МУ ОТ КОНКУРСНА КОМИСИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КСП И ЧЛЕНОВЕ: ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДВАМА ОТ СИНДИКАТИТЕ, ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЦЪРКВАТА.

4. ДО ЕДНА СЕДМИЦА СЛЕД КОНКУРСА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР С НАП НА БАЗАТА НА УСЛОВИЯТА, ЗАЛЕГНАЛИ В КОНКУРСА.

5. ДО ЕДНА СЕДМИЦА СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА ПО Т.4 ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА УТВЪРДИ СТОПАНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /СКС/ ПО ПРЕХОДА В СЪСТАВ: ПО ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, СИНДИКАТИТЕ И МЕНИДЖЪРА НА НАП СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС. СКС Е ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН ПО ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР НА НАЦИОНАЛНО НИВО.

АКО ГОРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ПОСОЧЕНИТЕ СРОКОВЕ,
ПРЕДВИД ПРОГРАМАТА, С КОЯТО БИХМЕ УЧАСТВУВАЛИ В КОНКУРСА И ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАМАТА "РАН-АТ", СМЕ ГОТОВИ ДА ИЗПЪЛНИМ КАКТО СЛЕДВА:

I. ЦЕЛИ И СРОКОВЕ

1. ЕДНОВРЕМЕННО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ТОВА ОЗНАЧАВА ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ДЕКРЕТ,
ОСВОБОЖДАВАЩ ДОСЕГАШНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ОБЕКТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, И ПОЕМАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ИМ ОТ ВРЕМЕННИ КОМИТЕТИ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, В КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКА УЧАСТИЕ НА ДОСЕГАШНИ РЪКОВОДИТЕЛИ. РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЙ-МАЛКО 15 ДНИ ПРЕДИ ПЪРВИЯ ТУР НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПРЕДВИДЕН ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ЯНУАРИ 1991 Г.

2. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ МОДЕЛИ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ТИПИЧНИ ОБЕКТИ ОТ РАЗЛИЧНИ МАКРОСТРУКТУРИ КАТО ЕТАЛОНИ ЗА РАЗРАБОТВАНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ВРЕМЕННИТЕ КОМИТЕТИ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ОБОБЩАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ И НА ТАЗИ БАЗА ВНАСЯНЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ СКС НА ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАН С КСП.

3. ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НЕ ПО-КЪСНО ОТ ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ПЪРВИЯ ТУР НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА В ДВА ТУРА ПРЕЗ ЯНУАРИ И В НАЧАЛОТО НА ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА. ПО СЪЩЕСТВО ТАЗИ ПЪРВА СТЪПКА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ ОТНАСЯ ДО КОНСТИТУИРАНЕТО НА НОВОСФОРМИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЪКОВОДСТВАТА ИМ ПРИ СЪБЛЮДАВАНЕ НА АНТИМОНОПОЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

II. ОГРАНИЧИТЕЛНИ И ОБЕЗПЕЧАВАЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА КОЛЕКТИВИТЕ ДА ПРОВЕДАТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРАВОТО ДА ПОИСКАТ АНУЛИРАНЕ НА ВСИЧКИ АКТОВЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА. НАП ЩЕ ОБЕЗПЕЧИ НЕОБХОДИМАТА КОНСУЛТАНТСКА И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЦЯЛОСТНО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ.

2. ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ДА СЕ СВЪРЖАТ С ИЗБОРА НА КОНКРЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РЕГИОНИ И НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ ЛИЧНОСТИ. ЗА КАНДИДАТИ ДА СЕ ИЗДИГАТ И ЛИЦА С МЕСТОЖИВЕЕНЕ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ РЕГИОН С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НА НЕКОМПЕТЕНТНИ КАНДИДАТИ ИЛИ НА КАНДИДАТИ С НЕДОСТАТЪЧЕН АВТОРИТЕТ СРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕ. УСПЕХЪТ НА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР ЩЕ ЗАВИСИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЗАТОВА ИЗБОРИТЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРЕМИНАТ ПОД ЗНАКА НА ПРЕХОДА.

3. ПРЕДИ РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ АТЕСТИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ КОНТИНГЕНТ ОТ МЕНИДЖЪРИ ПО ПАЗАРНО ИЗПИТАНА МЕТОДИКА. ОТ АТЕСТИРАНЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ ЛИЦА КОМПРОМЕТИРАНИ МОРАЛНО ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ.

4. ПРАВОТО И РАЗМЕРЪТ НА УЧАСТИЕТО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА, СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ, ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ПРИНОСА В СЪЗДАВАНЕТО И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА, КАКТО И ОТ РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО Й ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ. ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПРИДОБИТАТА СОБСТВЕНОСТ ДА СТАНЕ В ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД ПРИ ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ. ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ ОЦЕНКИТЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ДА СЕ БАЗИРАТ НА ОСТАТЪЧНАТА Й СТОЙНОСТ КЪМ ДАТАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

5. С ЦЕЛ МАКСИМАЛНО ПРИБЛИЖАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ДО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И БИТОВОТО УСТРОЙВАНЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ, ДА СЕ ПРИЛОЖИ ПРИНЦИПЪТ НА РЕКОНВЕРСИЯ НА СОБСТВЕНОСТИТЕ С ПОМОЩТА НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ, АТАШИРАН КЪМ СТАБИЛНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА. ОГРАНИЧЕНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗБОРА НА ВАРИАНТ БИ ТРЯБВАЛО ДА СА МИНИМАЛНИ.

6. ПЪЛНАТА СВОБОДА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНИЦИАТИВАТА СА ОБЩИЯТ ФУНДАМЕНТ НА ДВЕТЕ ПРОГРАМИ - НАШАТА И АМЕРИКАНСКАТА, НО ИМА НЮАНСИ В ПЪТИЩАТА НА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ЛИПСАТА НА ПАЗАРЕН ДВИГАТЕЛ И НАЛОЖИТЕЛНОСТТА ТОЙ ДА БЪДЕ БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТ ОПРЕДЕЛЯТ ЯСНО РОЛЯТА НА ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРА ПОНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА, КОГАТО ДВИГАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ВЛЕЗЕ В ДЕЙСТВИЕ. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ РОДИ ДВИГАТЕЛЯ. А ПРЕДЛАГАНИЯТ СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ /ССПБ/ ЩЕ ИМА РЕШАВАЩА РОЛЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НЕГОВИЯ КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ /КПД/.

ОРГАНИЗИРАНИЯТ ПРЕХОД ИЗИСКВА БАЛАНСИРАНЕ РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА ОТ ДРУГИТЕ ДВА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРА ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ПОДХОДЯЩА ЗАКОНОДАТЕЛНА СРЕДА, ОСИГУРЕНА ОТ ПАРЛАМЕНТА.

7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ВРЕМЕННО НЕРАБОТЕЩИТЕ.
ТОЗИ РЕШАВАЩ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА БАРИЕРА ПРОБЛЕМ МОЖЕ ДА НАМЕРИ ОСНОВАТА НА РЕШЕНИЕТО СИ ОЩЕ ПРИ ПЪРВАТА СТЪПКА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЧРЕЗ ПРИЗНАВАНЕ ПРАВОТО НА ПРАВОИМАЩ НА ВСЕКИ, ДОПРИНЕСЪЛ ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО Й. ТУК СЕ КРИЕ "РАЗКОВНИЧЕТО" ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА ИЗОСТРЕНОТО ЧУВСТВО НА БЪЛГАРИНА ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И СПРАВЕДЛИВОСТ, БЕЗОГЛЕДНО ПОТЪПКВАНО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА. ОТТУК И НЕЗАМЕНИМАТА РОЛЯ НА СИНДИКАТИТЕ ЗА РАЗБИВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА.

8. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДАНЪЧНАТА РЕФОРМА. ПЪРВАТА СТЪПКА НА ТАЗИ РЕФОРМА ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕ С ПЪРВАТА СТЪПКА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ЗА ДА СЕ ДАДЕ НЕОБХОДИМИЯТ ТЛАСЪК НА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА. ТЯ БИ МОГЛА ДА ИЗИГРАЕ РОЛЯТА СИ ПРИ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ И НА НАЕМНИЯ ТРУД. ОРГАНИЗИРАН В СИНДИКАТИТЕ.

9. ПАРИЧНА РЕФОРМА И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ - НЕОТМЕНИМИ АТРИБУТИ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР. ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАТ ПО ВРЕМЕ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ПЪРВАТА СТЪПКА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПРИ СПАЗВАНЕТО НА ДВЕ УСЛОВИЯ: ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ЧЕСТНО ПРИДОБИТИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ. ТУК ТРЯБВА ДОБРЕ ДА СЕ ОЦЕНИ РОЛЯТА НА СИНДИКАТИТЕ И НА ОСНОВНИТЕ ФОНДОВЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

10. КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНЕ НА СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА И НА ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ КАТО ПРИРОДЕН АТРИБУТ НА ЛИЧНОСТТА В НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА КАТО ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕХА МУ. ТОВА БИ МОГЛО ДА СТАНЕ С ЕДНА ТЪРЖЕСТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОШЕ ТОЗИ МЕСЕЦ.

11. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ ЗАВИСИ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ НИВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МОДЕЛИ И НА РАЗРАБОТВАНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ТУК ИМЕННО ЩЕ СЕ ПРОЯВИ РЕЛЕФНО РОЛЯТА НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ, В Т.Ч. И НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА. ОЩЕ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЛЕДВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕЛИВАНЕТО НА КАПИТАЛИ. БАНКОВАТА РЕФОРМА НА ПЪРВО ВРЕМЕ НА ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА /ДСК/ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРЕДХОЖДАТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПОНЕ В НЕОБХОДИМАТА НАЧАЛНА СТЕПЕН.

СИСТЕМНИЯТ ПОДХОД И ЗАЛАГАНЕТО НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА СИСТЕМОТЕХНИКАТА Е СЪЩО В ОБЩИЯ ФУНДАМЕНТ НА НАШИТЕ ПРОГРАМИ, КОЕТО ИМ ОСИГУРЯВА НЕОБХОДИМАТА СЪВМЕСТИМОСТ. НО ЗА ДА ДОБИЕ РЕАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ, ТЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ДОИЗГРАДИ В ПРОЦЕСА НА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ОБЩИЯ ПРОЕКТ. В ТАЗИ СВЕТЛИНА СЕ ОТКРОЯВА РОЛЯТА НА ПРАВИЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ.

III. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА ПРЕХОДА

ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЗНАЕ, ЧЕ ТАКАВА ПРЕДСТОИ ДА СЕ СЪЗДАДЕ И ТО С РЕШАВАЩА ВЪНШНА ПОМОЩ. КАТО НАЙ-НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ БИХМЕ ПОСОЧИЛИ:

1. ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ, ИЗРАЗЕНА В ОСНОВНИ ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, МЕДИКАМЕНТИ И ЕНЕРГООТОПЛИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, БЕЗ КОИТО ИКОНОМИКАТА И ВСЯКА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ БИХА БИЛИ ПАРАЛИЗИРАНИ, Т.Е. ТАЗИ ПОМОЩ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРЕХОДА.

2. ЦЕЛЕВА ПОМОЩ, НЕОБХОДИМА ЗА НАЧАЛЕН ТЛАСЪК НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ: ИЗГОДНИ КРЕДИТИ, КОНСУЛТАНТСКА ПОМОШ ЧРЕЗ АМЕРИКАНСКИЯ КОРПУС НА МИРА, СЕМЕНА, ЗАЩИТНИ ПРЕПАРАТИ, НАЙ-НЕОБХОДИМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНВЕНТАР, ПОМПИ И ДР. ЗА ПОЛИВНИ ПЛОЩИ, ПРЕКИ КОНТАКТИ С АМЕРИКАНСКИ ФЕРМЕРИ И ДР.

3. ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА НАЧАЛЕН ТЛАСЪК НА ЧАСТНИЯ ТУРИЗЪМ И ХОТЕЛИЕРСТВОТО: СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНИ КОМПАНИИ, КОНСУЛТАЦИИ И КОНТАКТИ С ЧУЖДЕСТРАННИ АГЕНЦИИ, ИЗГОДНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ КРЕДИТИ, ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ, РЕКЛАМА, СТИМУЛИРАНЕ НА ИНДУСТРИЯ НА УСЛУГИТЕ И НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ, СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА, СПЕШНО НАБАВЯНЕ НА НАЙ-НЕОБХОДИМАТА ЕКИПИРОВКА И ДР.

4. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА НА МЯСТОТО НА СЕГАШНАТА НЕГОДНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА. ХАРДУЕЪРНА, СОФТУЕЪРНА И МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА КОМПЮТЪРИЗИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ НА [....нечетлив текст] ПЛАН-ПАЗАР. ВКЛЮЧВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА И ЧРЕЗ НЕЯ В АМЕРИКАНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА. ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ И ПРИСТАНИЩЕ В РАЙОНА НА [ПРЕДЛАГАНАТА] СВОБОДНА ТЪРГОВСКО-МИТНИЧЕСКА ЗОНА.

5. ТЕХНИЧЕСКА И МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА И ЗА ПОСТОЯННОТО ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ И НА ДРУГИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

6. ТЕХНИЧЕСКА И МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИ И ПРОГРАМИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И НУЖДИТЕ НА ПРЕХОДА: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ, ОПИТ И МОДЕЛИ; СПЕШНИ КОНСУЛТАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ; ОБМЕН НА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ИНФОРМАЦИЯ; ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЛОВИ КОНТАКТИ; РЕКЛАМА; ИНФОРМАЦИИ ОТ И ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ И ДРУГИ.

СОФИЯ, 15 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТРОЙСТВЕНА УРЕДБА НА КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ - СОФИЯ.


СОФИЙСКИЯТ КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ Е НАСТОЯЩАТА ФОРМА НА УЧРЕДЕНИЯ НА 3 НОЕМВРИ 1988 Г. В 65-А АУДИТОРИЯ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ КЛУБ ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ. TOЙ БЕШЕ УЧРЕДЕН, ЗА ДА ОТГОВОРИ НА РЕАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВO В МЪЧИТЕЛНИЯ, НО ИСТОРИЧЕСКИ НЕОБХОДИМ ПРЕХОД ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ТИП. ТОЙ ВЪЗНИКНА КАТО ИЗРАЗ НА ОСЪЗНАТАТА ОТ ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД СЕГАШНИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАРОДА И ДЪРЖАВАТА НИ.

В СВОЕТО ПО-МАЛКО ОТ ДВЕ ГОДИНИ СЪЩЕСТВУВАНЕ КЛУБЪТ ИЗЖИВЯ БОГАТА ЕВОЛЮЦИЯ, ОТРАЖЕНИЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ У НАС И В СВЕТА, КАТО СЕ Е СТРЕМИЛ ДА БЪДЕ СТИМУЛАТОР НА РАДИКАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ДА ИГРАЕ РОЛЯТА НА СПОЙКА В ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ И ОСОБЕНО В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ.

ПРЕЗ КРАТКОТО ИСТОРИЧЕСКО ВРЕМЕ НА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ КЛУБЪТ ПРОМЕНЯШЕ ФОРМАТА НА ПРОЯВЛЕНИЯТА СИ, НО ЗАПАЗВАШЕ СВОЯТА СЪЩНОСТ И ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО НАСТРОЕНАТА СОФИЙСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. ТАКЪВ Е ТОЙ СЕГА, ТАКЪВ Е НЕОБХОДИМ И ЗА БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ.

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. НАИМЕНОВАНИЕТО НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ.

ЧЛ.2. КЛУБЪТ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ, АДРЕС: БУЛ. "ДОНДУКОВ", N 39.

ЧЛ 3. КЛУБЪТ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ Е ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ С НЕПАРТИЕН ХАРАКТЕР. ТОЙ МОЖЕ ДА ПРИЕМА КАЧЕСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ САМО ВРЕМЕННО И В ОТДЕЛНИ КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ /НАПР. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ/ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ.4. КЛУБЪТ РАЗВИВА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ САМОСТОЯТЕЛНО, СЪВМЕСТНО ИЛИ В СЪЮЗ С ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И ПАРТИИ НА РАВНОПРАВНИ НАЧАЛА.

ЧЛ.5. КЛУБЪТ УЧАСТВУВА ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ И ЧРЕЗ НЕЯ - В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КАTO ЗАПАЗВА СВОЯТА АВТОНОМНОСТ. РЕШЕНИЯТА НА ТЕХНИТЕ РЪКОВОДСТВА HЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, А ИМАТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. КЛУБЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ ИЛИ НЕСЪГЛАСИЕ С ОТДЕЛНИ СТАНОВИЩА И ПРОЯВИ НА ДРУГИТЕ КЛУБОВЕ, УЧАСТВУВАЩИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА, И НА ФЕДЕРАЦИЯТА КАТО ЦЯЛО, А ТАКА СЪЩО И НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В СДС ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, И НА СЪЮЗА КАТО ЦЯЛО. ТОВА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ, А Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ФЕДЕРАТИВНИЯ ПРИНЦИП, КОЙТО Е В ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ФОРМАЦИИ.

ГЛАВА ВТОРА: ОСНОВНА ЦЕЛ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО Й

ЧЛ.6. ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КЛУБА Е ДА РАБОТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО, СВОБОДАТА НА МИСЪЛТА, СЛОВОТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИЗЯВА; ДЪРЖАВА, КОЯТО ДА ОСИГУРЯВА РАВНИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТВ СИ В ОБЩЕСТВОТО И ПРЕД ЗАКОНА, КАКТО И РАВНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ И СВОБОДНО РАЗГРЪЩАНЕ НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВОТО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ОТ НЕГОВИТЕ ВЕРСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ. С ВСИЧКИ СИЛИ КЛУБЪТ ЩЕ ДЕЙСТВУВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ В СТРАНАТА НИ НА ПРИНЦИПИТЕ, ПРОВЪЗГЛАСЕНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

ЧЛ.7. КЛУБЪТ РАЗВИВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЛЕДНИТЕ НАСОКИ:

- ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ И КОНЦЕПЦИИ ПО ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ: ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО, ПОЛИТИЧЕСКО, ПРАВНО, КУЛТУРНО И Т.Н.;

- ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНИ /ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ: ПЕЧАТ, РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ/ ДИСКУСИИ ПО ПРОБЛЕМАТИКА,
ФИКСИРАНА В ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ;

- ОРГАНИЗИРА ИЛИ УЧАСТВУВА В КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОЯВИ: КОНЦЕРТИ, СПЕКТАКЛИ, ЛИТЕРАТУРНИ ЧЕТЕНИЯ. КИНОЛЕКТОРИИ И ДР.;

- ИЗДАВА ИЛИ УЧАСТВУВА В ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, БЮЛЕТИНИ И ДР. ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ, ЧРЕЗ КОИТО ИНФОРМИРА ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ, ПРАВИ ПУБЛИЧНО ДОСТОЯНИЕ СВОИТЕ СТАНОВИЩА. РАЗПРОСТРАНЯВА И ЗАЩИТАВА СВОИТЕ ОБЩОХУМАННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕЛИ;

- ПРОВЕЖДА ИЛИ УЧАСТВУВА В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ АКЦИИ, МИТИНГИ, СЪБРАНИЯ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ШЕСТВИЯ, ПОДПИСКИ; ОГЛАСЯВА ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕКЛАРАЦИИ, ИСКАНИЯ ПРЕД ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ПР.;

- ГРИЖИ СЕ ЗА СОЦИАЛНАТА И ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ НА ДРУГИ ГРАЖДАНИ.

ГЛАВА ТРЕТА: УСТРОЙСТВО И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ЧЛ.8. КЛУБЪТ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ Е ЕДИННО ФОРМИРОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ.

ЧД.9. ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА КЛУБА ВКЛЮЧВА СЕКЦИИ И ОБЩИНСКИ ГРУПИ.

ЧЛ.10. СЕКЦИИТЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ НА ПРОБЛЕМЕН ПРИНЦИП И В ТЯХ ПРОТИЧА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА КЛУБА: ДИСКУСИОННА, ПРОПАГАНДНА,
ИЗДАТЕЛСКО-ИНФОРМАЦИОННA И ПР. BCEКИ ЧЛЕН СЪОБРАЗНО ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДПОЧИТАНИЯ МОЖЕ ДА УЧАСТВУВА В ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СЕКЦИИ. СЕКЦИИТЕ САМИ ОПРЕДЕЛЯТ ЗАНИМАНИЯТА СИ И ИЗБИРАТ СВОЕ РЪКОВОДСТВО.

В КЛУБА СЕ ФОРМИРАТ СЛЕДНИТЕ СЕКЦИИ:

- ПО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ;
- ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ;
- ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРАТА;
- ПО ПРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ;
- ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ.

ЧЛ.11. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА ОБЩИНСКИ ГРУПИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, КЪДЕТО ПЛАЩАТ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС И ПОЛУЧАВАТ НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРОПРИЯТИЯТА НА КЛУБА. ОБЩИНСКИТЕ ГРУПИ САМИ ОПРЕДЕЛЯТ СПЕКТЪРА НА ДЕЙНОСТ И ИЗБИРАТ СВОЕ РЪКОВОДСТВО. ТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУВАТ С ОБЩИНСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИ В СДС.

ЧЛ.12. ОРГАНИ НА КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ СА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ И КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ.

ЧЛ.13. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА КЛУБА. ТО:

- ОПРЕДЕЛЯ ХАРАКТЕРА, ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ И ГЛАВНИТЕ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА;

- ИЗБИРА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ;
- ПРИЕМА ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА КЛУБА;

- ПРИЕМА ОТЧЕТИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ;

- ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ;

- ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА КЛУБА ИЛИ ЗА СЛИВАНЕТО МУ С ДРУГИ СРОДНИ ФОРМИРОВАНИЯ.

ЧЛ.14. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА НЕ ПО-РЯДКО ОТ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПО ИСКАНЕ НА СЕКЦИИТЕ И НА ОБЩИНСКИТЕ ГРУПИ. ТО СЕ СМЯТА ЗА РЕДОВНО, АКО ПРИСЪСТВУВАТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2/3 ОТ КЛУБНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.15. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ Е ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ОРГАН НА КЛУБА, КОЙТО РЪКОВОДИ ЦЯЛОСТНАТА МУ ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА СЕКЦИИТЕ И НА ОБЩИНСКИТЕ ГРУПИ. ИЗБИРА СЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ЧРЕЗ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И Е С ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ.

ЧЛ.16. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИМА ЧИСЛЕНОСТ МЕЖДУ 12 И 20 ДУШИ. СЪСТОИ СЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ГОВОРИТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЕКЦИИТЕ СА ПО ПРАВО ЧЛЕНОВЕ НА УС.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС СЕ ИЗБИРА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ЧРЕЗ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, СЕКРЕТАРЯТ И ГОВОРИТЕЛЯТ СЕ ИЗБИРАТ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЧРЕЗ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА УС СА РЕДОВНИ, АКО ПРИСЪСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, А РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРИСЪСТВУВАШИТЕ.

ЧЛ.17. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ СЛЕДИ ЗА ФИНАНСОВО-ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА КЛУБА И ЗА РЕДОВНОСТТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ЕЖЕГОДНО СЕ ОТЧИТА ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ЧРЕЗ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ И СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ЧЛЕНСТВО

ЧЛ. 18. ЧЛЕНСТВОТО В КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ Е ДОБРОВОЛНО. ЧЛЕН НА КЛУБА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА ЕТНИЧЕСКА, РАСОВА, РЕЛИГИОЗНА, ПОЛИТИЧЕСКА, ПРОФЕСИОНАЛНА, ВЪЗРАСТОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, КОЙТО:

- ПРИЕМА ИДЕЙНАТА ПЛАТФОРМА И ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ НА КЛУБА;

- УЧАСТВУВА В КЛУБНАТА ДЕЙНОСТ /ПО СЕКЦИИ И ОБЩИНСКИ ГРУПИ/ СЪОБРАЗНО ЛИЧНИТЕ СИ ИНТЕЛЕКТУАЛНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ;

- ЖИВЕЕ ИЛИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ;

- ПЛАША РЕДОВНО ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС.

В КЛУБА НЕ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ХОРА С НЕДЕМОКРАТИЧНИ, ТОТАЛИТАРИСТИЧНИ, РАСИСТКИ, НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ, ТЕРОРИСТИЧНИ УБЕЖДЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ; ХОРА, ПОЛИТИЧЕСКИ, КРИМИНАЛНО И НРАВСТВЕНО ОПЕТНЕНИ.   

ЧЛ.19. НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА СЕ ПРИЕМАТ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ.

ЧЛ.20. ПРИЕМАНЕТО СТАВА ВЪЗ ОСНОВА НА ПИСМЕНА МОЛБА В СВОБОДНА ФОРМА, В КОЯТО КАНДИДАТЪТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЖЕЛАЕ ДА ЧЛЕНУВА В КЛУБА И ЧЕ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛ.18, И С ПОРЪЧИТЕЛСТВОТО ПОНЕ НА ЕДИН ОТ СТАРИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА. ЗА ИНФОРМАЦИОННА ПЪЛНОТА МОЛБАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: ТРИТЕ ИМЕНА, АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА, КЪДЕТО ЖИВЕЕ, ДАТА НА РАЖДАНЕ, СПЕЦИАЛНОСТ И ПРОФЕСИЯ, МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ, ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

ЧЛ.21. НАПУСКАНЕТО НА КЛУБА СТАВА ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛУБНИЯ ЧЛЕН НЕЗАВИСИМО ОТ МОТИВИТЕ /В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТОЙ ТРЯБВА ПИСМЕНО ДА УВЕДОМИ УПРАВИТЕЛНИЯ СЬВЕТ/ ИЛИ ЧРЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ ПОРАДИ ПОВЕДЕНИЕ, НЕСЪВМЕСТИМО С ЧЛЕНСТВОТО В КЛУБА. РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ЧРЕЗ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ.

ГЛАВА ПЕТА: ИМУЩЕСТВО

ЧЛ.22. ИМУЩЕСТВОТО НА КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ОБРАЗУВА ОТ:

- МЕСЕЧЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС, РАЗМЕРЪТ НА КОЙТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НО НЕ Е ПО-МАЛЪК ОТ 1 ЛВ. 50 ПРОЦЕНТА ОТ СУМИТЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГРУПИ, ОСТАНАЛИТЕ - НА КЛУБНОТО РЪКОВОДСТВО;
- ДАРЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ОТ ПРЕДМЕТА ЧА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ. ПРИЕМАНЕТО НА ДАРЕНИЕ СЕ РЕШАВА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ;
- ЗАВЕЩАНИЯ /РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЕЩАНИЕТО СЕ ВЗЕМА ПО НАЧИНА, СПОМЕНАТ В ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ/;
- ПРИХОДИ ОТ СТОПАНСКА И ДРУГА ДЕЙНОСТ НА КЛУБА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

ЧЛ. 23. ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ СИ КЛУБЪТ ПРЕДОСТАВЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ. РАЗМЕРЪТ НА ТЕЗИ ОТЧИСЛЕНИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НО НЕ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ 20 ПРОЦЕНТА.

ГЛАВА ШЕСТА: ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

ЧЛ.24. СОФИЙСКИЯТ КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ Е САМОСТОЯТЕЛНА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАН ОФИЦИАЛНО.

КЛУБЪТ ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ.

КЛУБЪТ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ. ОФИЦИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА НОСЯТ ПОДПИСА НА ПРВДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ НА УПЪЛНОМОЩЕН ОТ НЕГО ЗАМЕСТНИК И ДА БЪДАТ СКРЕПЕНИ С КЛУБНИЯ ПЕЧАТ.

ЧЛ.25. ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КЛУБА СТАВА ПО РЕШЕНИЕ НАЙ-МАЛКО НА 2/3 ОТ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ, КАТО СЕ РЕШАТ И ВСИЧКИ ЛИКВИДАЦИОННИ ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ.

ЧЛ.26. ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТРОЙСТВЕНА УРЕДБА Е ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ - ГРАД СОФИЯ.

/ПРВССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/, ПРИЕТА НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗА НА 26 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ НАМИРА, ЧЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРАВНА СИСТЕМА. ЗНАЧИТЕЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ, С КОЙТО РАЗПОЛАГАМЕ, ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА РАЗЧИТАМЕ НА УСПЕШНО И ПОЛЕЗНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБНОВЯВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. С ОГЛЕД НА ТОВА СМЯТАМЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРЕКИ ВРЪЗКИ С ЮРИСТИТЕ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА РАЗЧИТАТ НА СЕРИОЗНА ПРАВНА ПОМОЩ ОТ НАША СТРАНА. СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ШИРОКОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО. ТОВА ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОБЛАСТИ ДА НАПРАВЯТ СВОИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ПРЕЦЕНКИ, А НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ - СВОЕВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИЯ.

В ДОСЕГАШНАТА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕРИОЗНА ЗАГРИЖЕНОСТ БУДИ ФАКТЪТ, ЧЕ ИДЕЯТА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ НЕ НАМИРА СВОЕТО АДЕКВАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ. СТИГА СЕ ДО СМЕСВАНЕ НАФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, КОЕТО СЕ ОТРАЗЯВА ОСОБЕНО НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ НАЛАГА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРИЛАГАНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. СЪОБРАЗНО С ПРОГРАМАТА Е НЕОБХОДИМО НЕЗАБАВНО /НО НЕ ПРЕДИ КОНСТИТУЦИЯТА/ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ.

КАТО КОНСТАТИРАМЕ СЪВЪРШЕНО НЕОБОСНОВАНО ЗАБАВЯНЕ НА РАБОТАТА ПО НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА УТВЪРДЕНИ И ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА НА ЖИВОТА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ НА ВСИЧКИ МОДЕРНИ ДЪРЖАВИ, ОТБЕЛЯЗВАМЕ, ЧЕ ПО-НАТАТЪШНОТО ОТЛАГАНЕ ВОДИ ДО ВЪЗПИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. САМО НА ОСНОВАТА НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ДОКРАЙ ОСНОВНИ ЗА НАРОДА РЕШЕНИЯ КАТО ПРИВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА,ВКЛОЧИТЕЛНО МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪДЕБНАТА
ВЛАСТ.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ЕКСПЕРТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ИЗПРАТЕНА ДО БТА И ДО РЪКОВОДСТВОТО НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ".


ГОСПОДА,

ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯТА ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ" ОТ 16 ОКТОМВРИ, КОЯТО ЗАСЯГА НАПРАВЕНОТО ОТ МЕН ИЗЯВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СТАЧНИТЕ ПРЕГОВОРИ, ИЗПОЛЗВАМ ПРАВОТО СИ НА ОТГОВОР.

В ПУБЛИКАЦИЯТА ВЪПРОСЪТ Е РАЗГЛЕДАН ЕДНОСТРАНЧИВО. ТАМ НЕ Е ПОСОЧЕНО, ЧЕ В ХОДА НА ПРЕГОВОРИТЕ ПРОФ. МИЛОВАНОВ ИЗРАЗИ СЪГЛАСИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗЛОЖЕНАТА ОТ НАС ПОЗИЦИЯ ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА T.HAР. "ИЗДАТЕЛСКИ СИНДИКАТ". ЛЕГИТИМНОСТТА МУ Е ПРЯКО СВЪРЗАНА С ВСИЧКИ ПОСЛЕДВАЛИ НЕГОВИ РЕШЕНИЯ И ТОВА Е ИЗХОДНАТА ПОЗИЦИЯ, ОТ КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ТРЪГНЕ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА.

И ТАКА - ЛЕГИТИМЕН ЛИ Е ИЗДАТЕЛСКИЯТ СИНДИКАТ? СПОРЕД ЧЛ.34 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ЦИТИРАМ: "ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ФУНКЦИИТЕ СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СВОЯ УСТАВ." В СЛУЧАЯ ОБАЧЕ ТАКЪВ НЯМА, КОЕТО ЗНАЧИ И ЛИПСА НА ЛЕГИТИМНОСТ. КАТЕГОРИЧНО НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН С ПОДОБНО НЕСЪОБРАЗЯВАНЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 34 И АВТОМАТИЧНОТО ПРЕПРАЩАНЕ - ПОРАДИ ЛИПСА НА УСТАВ - КЪМ КОДЕКСА НА ТРУДА, КАКЪВТО Е СЛУЧАЯТ СЪС СТАЧНИТЕ ИСКАНИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЪВ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ".

НАРЕД С ЧИСТО ЮРИДИЧЕСКАТА СТРАНА НА ПРОБЛЕМА ТОЙ ИМА И МОРАЛНА СТРАНА. ИЗНЕНАДАН СЪМ ОТ ПАРАДОКСА, ЧЕ ТОЧНО ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ" СЕ ВЗЕМАТ НА "ВЪОРЪЖЕНИЕ" ПОДЧЕРТАНО НЕДЕМОКРАТИЧНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА, КОИТО НИ ВРЪЩАТ В ПОЗНАТОТО СТАРО ВРЕМЕ. КАКВО ДРУГО ОЗНАЧАВА СПУСКАНЕТО "ОТГОРЕ" НА ХОРА, КОИТО НЯМАТ НЕОБХОДИМИЯ ЦЕНЗ И КОИТО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ КОЛЕКТИВА КАТЕГОРИЧНО НЕ ПРИЕМА?

С УВАЖЕНИЕ: ЕМИЛ ЛАЛОВ

ЕКСПЕРТ - ЮРИСТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/