18 декември 1995


София, 18 декември 1995 година
Брой 247 /1548/

Редактор: Нина Гаврилова
тел: 73-37 - 202  факс: 73-37 - 342


София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ АЛИАНС, ПОДПИСАНА ОТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Българският народ е в опасност. Застрашени са националната сигурност, физическото оцеляване, развитието, материалното и духовно приобщаване на нацията ни към цивилизованото и демократично общество. Тази опасност се нарича Българска социалистическа партия на незаконния и мафиотски капитал.

Решени да работят за неподправена социална политика в условията на истинско пазарно стопанство и на прехода към него, както и за демократично развитие на Отечеството, и водени от желанието за сплотяване на социалдемократически мислещите хора в България и утвърждаване на социалдемократическите ценности,

Социалдемократическата партия и Българската социалдемократическа партия /СДП и БСДП/ декларират пред българската общественост създаването на

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ АЛИАНС /СДА/

1. Чрез СДА учредителите ще провеждат съгласувани действия в областта на вътрешната и външната политика, както и в други сфери на обществения живот.

2. СДП остава член на Съюза на демократичните сили, а БСДП запазва своята организационна самостоятелност.

3. Двете партии ще обединят своите усилия за представянето на социалдемократическите идеи в обществото и парламента. БСДП ще съдейства за по-активното участие на СДП в живота на международната социалдемокрация.

4. Двете партии ще съгласуват действията на своите представители в местната власт с оглед провеждането на единна, демократична политика.

5. СДА категорично заявява, че противодействието на реставрацията на комунизма и на всяка форма на диктатура в страната е възможно само с обединените усилия на всички демократични некомунистически партии и организации.

6. Ние смятаме за свой дълг да предупредим международната социалдемократическа общност, че българският неокомунизъм в лицето на БСП е изключително опасен и устойчив. При него в сложна система се обвързват интересите на едрия капитал и паралелни мафиотски структури с носталгичните стремежи за реставрация.

7. Нашата задача е да дадем своя принос за изграждане на свободно, справедливо и солидарно гражданско общество в България.

8. Неразделна част от настоящата Учредителна декларация е Статутът на СДА.

9. Учредителната декларация и Статутът са одобрени от Националния комитет на БСДП на 9 декември 1995 г. и Националния комитет на СДП на 16 декември 1995 г.

Настоящата декларация е изготвена в два еднообразни екземпляра по един за всяка от двете страни.

София, 18 декември 1995 Г.

ЗА СДП: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Куртев                                     ЗА БСДП:  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Дертлиев
 

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ И РЕШЕНИЕ ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ С ВСИЧКИ СИНДИКАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


СТАНОВИЩЕ

Националният комитет на Социалдемократическата партия /НК на СДП/ е за обединяване на опозицията около една обща кандидатура за президент на страната. Той трябва да бъде издигнат и регистриран като кандидат и на СДС.

РЕШЕНИЕ

НК на СДП възлага на ИБ да проведе срещи с ръководствата на всички синдикати за общи действия срещу антисоциалната политика на правителството на БСП.

София, 16 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЯТА ДА БЪДЕ ИЗДИГНАТА КАНДИДАТУРАТА МУ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.


СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!

Не бих желал да навлизам в тема, която засяга имена, дати и събития, но се налага, за да бъда по-ясен и категоричен. Съзнавам го - рискувам пак, защото неведнъж и низшият се е опитвал да ме уязви, но мен това не ме вълнува. Изправен съм пред човешкия си дълг и пред принципността в моята политическа борба, която отстоявах и там, където премина цялата ми бурна младост - по лагери и затвори...

Съдба! Това е било моята съдба, моята лична драма и сега не искам да я използвам като знаме, защото не обичам сълзливия патос!

Бурни времена! Бурни и спокойни, и метежни! Добре, че сме корав народ, иначе тези атентати срещу силното ни национално съзнание щяха да ни погубят, щяха да ни оставят само като историческо понятие без съдържание. А ние, българите, раждаме велики синове и дъщери. Ние сме записали адреса си и върху световната духовна карта. Да, такъв народ сме ние и нека бъде тъй и занапред и Бог ще ни дари със своята любов! Повярвайте! И в себе си повярвайте и сили ще натрупате в тежкия живот към зло да не посягате - човек не е робот...!

Братя и сестри, ето това е, което съм скътал и съхранил в сърцето си като мое верую. Роден съм в с.Баня, околия Новозагорска. Още чувствам дъха на разораната нива. Аз зная селската мъка. Аз зная селската надежда: да има мир и хляб, и свобода!...

Уви! Сега не е така! Сега е тъжен ден! Децата ни са бледи, бащите - уморени, жените ни - студени, старец съкрушен, че тръгнал е да рови боклука уморен...

Простете ми за този стил и тази дързост ми простете! Не очаквам да ме чуят там, където са без срам - на вилите разкоша, на банките парите, на странните властта, на тъмното другари, наяве господа...!

Напущам тази тема. Дано да съм разбран с тоз вулкан от мисли и съждения и натрупан житейски опит!

Предстоят президентски избори. Предстои президентски маратон. Съмнителни субекти пак ще почнат надбягване, надлъгване. Пак ще правят комбинации, партийни пазарлъци. И разходи ще правят - афиши се лепят и мечки се разиграват, китари ще дрънчат. Единствено обаче червените централи неясно ще мълчат, старателно подготвили достатъчно актьори, че пак да победят...

Съзнавам го и на заседание централното ръководство на Български национален съюз "Нова демокрация" след обстоен анализ на политическата обстановка в България реши и този път да приема планираното от други предизвикателство. Ако до предвидената дата за избори не се възстанови Търновската конституция с нейните юридически последици, ние ще се преборим за каузата на тази историческа потребност. Ако бъда избран за президент, още първия ден със своя вот ще поставя въпроса за ликвидиране на беззаконието и узурпираното право то да бъде наложено! Още първия ден според протокола ще предложа Негово величество цар Симеон Втори да се завърне в родината си като държавен суверен, а аз ще се оттегля в покоите на моята старост, за да се отдам на духовните си потребности.

Братя и сестри и вие там, които не гласувахте по време на парламентарните избори, защото не вярвахте в зле подбраните артисти, сега се покажете достойни! И Господ Бог е рекъл: "Делата ви зачитам, а в речения ден делата ви ще съдя..."

Напред в борбата за тържество на Бог, родина и Цар народен, което сумирано е мир, хляб и свобода за всички, без разлика на цвят и предпочитания!"

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 24 ЮНИ 1995 Г. В СОФИЯ.


Чл.31. /1/ Националният съвет /НС/ е изпълнителен орган на Националната конференция на ОАС, избран от същата за срок от три години.

/2/ Броят на членовете на НС се определя от Националната конференция.

/3/ Националният съвет на ОАС:
- Организира и координира дейността на общинските организации.
- Избира и освобождава главните редактори на издаваните списания и вестници.
- Изслушва отчетите на Изпълнителния съвет, народните представители и министри, които са членове на ОАС.
- Утвърждава размерите, формата, цвета на членската книжка.
- Организира издателската, стопанската и други дейности.

Чл.32. Националният съвет изработва структурата си и се свиква от председателя му на редовни заседания веднъж на три месеца, а на извънредни заседания - по преценка на председателя на НС, по решение на Изпълнителния съвет или по искане най-малко на 1/3 от членовете му.

Чл.33. Правилата относно кворума, гласуването и вземането на решения, определени в чл.20 /4/ и чл.21 на устава се прилагат и за заседанията на Националния съвет.

Чл.34. /1/ Изпълнителният съвет е оперативен орган на Националния съвет на ОАС и се състои от 11 души, в т.ч. председател, първи заместник-председател, заместник-председател, секретар и 7 членове и се избира от Националната конференция за срок от три години.

/2/ Изпълнителният съвет:
- Организира изпълнението на решенията на Националната конференция и Националния съвет.
- Осъществява изпълнението на бюджета на организацията.
- Осъществява международните връзки на ОАС.
- Отчита се за дейността си пред Националния съвет и Националната конференция.

/3/ Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове.

Чл.35. /1/ Националната контролно-ревизионна комисия е в състав от трима души, в т.ч. председател и двама членове, и се избира за срок от три години от Националната конференция.

/2/ Националната контролно-ревизионна комисия:
- Контролира изпълнението на решенията на Националната конференция, Националния съвет и Изпълнителния съвет.
- Контролира спазването на устава и изпълнението на програмата.
- Контролира стопанисването на имуществото на ОАС.
- Осъществява методична помощ на общинските КРК.
- Разглежда жалбите по нарушенията на уставната дисциплина на членовете на съюза и докладва пред Изпълнителния съвет писмено, а последният взема решение.
- Утвърждава или отменя решенията за наказания на членовете на ОАС.

/3/ Националната КРК взема решенията си с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове.

Чл.36. За заседанията на всички органи на ОАС се водят протоколи, които се подписват от избраните на тях председател и протоколчик, а се съхраняват от секретаря на съответния орган.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 37. Председателят и секретарят на Изпълнителния съвет представляват съюза заедно и поотделно.

Чл. 38. Председателят или неговият заместник на ръководството на общинската организация представляват същата.


ПЕЧАТИ И СИМВОЛИ

Чл. 39. Печатът на ОАС е кръгъл с надпис във външния кръг "Общобългарски антикомунистически съюз" и името на органа или седалището на общинската организация, които ползват печата, и изобразен в средата символ.

Чл. 40. Символът на ОАС е запалена свещ и стоящо отляво на нея лъвче с корона, изобразени в правоъгълник.

Чл. 41. Знамето на ОАС е от бял плат със сини ресни с размери 130 на 90 см. В средата на знамето е символът на организацията, под него текст "Национален съвет" или името на населеното място на общинската организация, написани със златни букви.

Чл. 42. Печатът и знамето на ОАС се пазят от секретаря на Националния съвет, а печатът и знамето на общинските организации - от секретаря на съответната организация.


 ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 43 /1/ Източници на средствата на ОАС са:
- Членски внос.
- Дарения и завещания.
- Доходи от стопанска дейност.
- Субсидии от държавния бюджет.

/2/ При получаване на дарения от чужди граждани се спазват ограниченията на ал. 2 на чл. 17 от Закона за политическите партии.

Чл. 44. Стопанската дейност се извършва по решение на Националния съвет и доходите от същата се ползват за подпомагане издръжката на ОАС.

Чл. 45. Финансовата дейност на ОАС е явна и се осъществява съгласно изискванията на законите в страната.


ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 46. ОАС се прекратява в случаите на:
- Сливане или вливане в друга партия.
- Разделяне на две или повече партии.
- Разпускане по решение на Върховния съд.
- Саморазпускане по решение на Националната конференция при спазване разпоредбите на глава IV от ЗПП.


СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 47. Ръководните органи на всички нива и на делегати за Националната конференция се избират чрез тайно гласуване.

Чл. 48. Всеки член на ОАС може да заема една и съща изборна длъжност не повече от два последователни мандата.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всички неуредени в устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политически партии /ЗПП/ и другите нормативни актове на страната.

Настоящият устав влиза в сила от деня на приемането му от Националната конференция, а ОАС придобива качеството на юридическо лице от датата на обнародване в "Държавен вестник" решението на съда за вписването му в регистъра на политическите партии.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
18.12.1995 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


-------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


-------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук