17 юли 1995


София, 17 юли 1995 година
Брой 137 /1438/


София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЕТВЪРТАТА ОБЩОНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - 1990 Г., ПРОВЕДЕНА НА 14 ЮЛИ 1995 Г. В СОФИЯ. За председател на организацията е избран Румен Воденичаров.


Вътрешната конфронтация в страната не намалява, тревожни размери вземат реставрационните тенденции. Социалният модел, който днес се прилага в страната, все повече разкрива своята несъвместимост с цивилизационната самобитност и идентичност на българската нация. Този модел узаконява социалното разединение, намалява възможностите за социалната интеграция, възможна единствено в условията на социалната справедливост. Днес огромна и постоянно увеличаваща се част от българския народ живее при условия, поставящи я под социалния минимум, а някои категории от населението са на границата на нищетата. Продължава разграбването на националното богатство, създавано от поколения през десетилетията. Политическите сили продължават да търсят дивиденти от дейност, насочена към националното обезличаване на огромни части от българската нация.

Сериозни политически спекулации се наблюдават с националната идея. Тя се използва за извличане на тесноегоистични и теснопартийни изгоди. Надеждите на нацията се оказват измамени. Тази разложителна и дезинтеграционна дейност на държавници и политици намира пълна подкрепа от външни сили, заинтересовани от подкопаването на българската държавност и пълно обезличаване на българската национална идентичност. При тези условия е застрашено сериозно оцеляването на нацията.

Всичко това налага мобилизация на национално-патриотичните сили в страната. Но тъкмо в този труден момент Общонародният комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/ е изправен пред изпитание. Свидетели сме на поредния опит за разцепление на ОКЗНИ и отделянето му от неговия политически изразител - Отечествената партия на труда /ОПТ/.

ОКЗНИ и ОПТ няма да позволят да се реализира и този опит.

Националната конференция на ОКЗНИ, в която участваха 83 редовно избрани пълномощници на регионалните комитети от цялата страна, прие главните задачи на организацията в настоящия общественополитически живот на страната.

Да обедини всички национално мислещи членове, групи и партии на българското общество, признаващи върховенството на националната идея за оцеляването и по-нататъшно развитие на българската нация;

да пресича опитите на нейното духовно обезличаване;

да способства за съхраняването на цивилизационната самобитност на нацията;

да работи за укрепване устоите на българската национална идентичност.

Конференцията избра Управителен съвет /УС/ на ОКЗНИ от 15 души и тридесет и трима членове Национален координационен съвет /НКС/.

За председател на ОКЗНИ единодушно бе избран Румен Воденичаров, а за заместник-председател Минчо Минчев - главен редактор на в."Зора".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ СЛЕД ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 1994 Г.


Националното ръководство на Съюз "Справедливост", водено от идеала на Търновската конституция и от десните некомунистически устав и програма, с особена загриженост разгледа и обсъди политическите процеси след изборите от 1994 г.

България е в необявена гражданска война, както и с непредвидимо бъдеще! Вследствие на фракционните марксистки борби, развихрени от лесно фалшифицираните изборни резултати, от информационно затъмнение и цензура, комунистите направиха заложници целокупния български народ и застрашително унищожават българската държавност!

Реформата е спряна и изродена в еднопартийна комунистическо-парламентарна диктатура.

Чрез заграбените национални богатства и пълния монопол в управлението червената олигархия изгради невиждана по размер конспиративна структура за терор, икономически и обществен тотален контрол!

Така наречената "демократична левица" след серия от политически убийства, блокирано хаотично законодателство и масиран тероризъм налага последната метаморфоза на марксисткия произвол - феодално-партократичен "демократичен" социализъм. Като краен резултат се очерта смразяващо рафиниран геноцид над българския народ и отслабване на държавния суверенитет. През този период не бе проведено ни едно допитване по важни държавни дела, заложени в програмата на управляващата партокрация. Псевдодемократи, бивши и настоящи служители на службите за сигурност, глутница марксизирани колаборационисти, освирепели за власт и печалби, изградиха така наречените основни политически сили.

Чрез решенията на позорната кръгло-ъгълна маса, "Седмото Велико народно събрание" и разработката - "насрочен и отменен референдум за и против Търновската конституция" се извърши поредното посегателство върху българската държава, както и блокиране де факто на Търновската конституция.

Националното ръководство на Съюз "Справедливост" смята, че пред предстоящите избори политическият спектър е ясно очертан и поляризиран, с малки изключения. В средата на 1995 г. ние, противокомунистите, поради гореизложените обстоятелства се връщаме отново на изходната позиция от свещената нам незабравима 1988 г., когато навлязохме в решителната фаза на нашата борба срещу комунизма.

Призоваваме всички противокомунисти, монархисти, дисиденти и десни политически партии за единение в името на спасението на България.

Настояваме за активна борба с натрупания опит срещу неокомунизма - до победа.

Бог да пази Царя и България!

София, 14 юли 1995 г.

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ПОЗЕМЛЕНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ" НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Характерните за обществения ни живот конфронтация и политическа пристрастност намериха най-ярко изражение в непоследователните законодателни решения и последващите ги промени в нормативната уредба на поземлената реформа, в мудните и неубедителни действия на изпълнителната власт. Преструктурирането на поземлената собственост и възстановяването на частната поземлена собственост се извършва бавно, трудоемко и прекалено скъпо за обществото. Резултатът е разруха на българското селско стопанство, която ще бъде преодолявана с години.

Причините за бавния ход на поземлената реформа трябва да се търсят преди всичко във възприетия подход за нейното осъществяване - форсираната ликвидация на съществуващите стопански структури преди изграждането на нови и възстановяване на аграрната структура, съществуваща до колективизацията на земята. Ликвидацията като елемент на модела на поземлена реформа се оказа неудачна.

Българска партия либерали е за правото на собствениците на земи и на земеделско имущество сами да организират и да осъществяват неговото разпределение и закриването на съществуващите организации. Всеки собственик на земя трябва да има правото да избира свободно начина на ползване на притежаваната от него земя: частен, аренда или коопериране. Ние сме против ограниченията на продажбата на селскостопанската земя.

Смятаме, че основните условия, които могат да ускорят поземлената реформа, са:

- приемане на закон за комасацията и закон за арендата;

- преодоляване на законовите ограничения за размерите на частната поземлена собственост;

- прилагане на закона за защита на земеделието;

- насърчаване на корпоративните организационно-стопански форми.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИДЕЙНО-ПРОГРАМНИ ТЕЗИСИ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРИЕТИ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /1 И 2 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/. За председател на партията е избран Дянко Марков.


Третият конгрес на БДФ утвърждава своята историческа мисия като партия на антикомунисти, които още през 30-те години на нашия век осъзнаха, че комунизмът е заблудата на века и посветиха целия си живот на борба с него.


        І

БДФ осъжда най-жестоката и най-цинична диктатура, която историята познава, и се стреми да действа в духа на демократичните традиции на българското национално възраждане.

БДФ се утвърждава като партия на демократичните реформи, на националната традиция, националното достойнство и чест.

БДФ издига с чувство на отговорност в днешния политически момент българската историческа съдба и преутвърждава програмните си цели за преход към постиндустриално общество и приобщаване на страната ни към Европа и света.

БДФ приема като първостепенна задача преодоляване на последиците от комунистическото минало, духовната разруха, икономическата и социална нищета; националните проблеми на българската общност в духа на съединението - най-достойното дело на българския народ след Освобождението.

БДФ смята, че е нужна не само юридическа смяна на системата, но и нов дух, нова психика, нова ценностна система в нашето общество, затова издига в център на нашето политическо мислене човешката личност като неповторима нравствена стойност.

БДФ ще се бори за общество, процъфтяващо в свобода и справедливост, общество, зачитащо частната собственост, общество на национална солидарност, за държава в услуга на хората, за социална пазарна икономика, за радикална реформа в системата, за социална защита на всеки член на нашето общество.

Нашите политически цели са:
- да пробудим националното съзнание;
- да създадем държава, продължаваща традицията, прекъсната на 9.09.1944 г.; за възстановяване и актуализиране на Търновската конституция;
- за държава на ред и законност;
- основното образование, здравните услуги и социалните грижи са задължение на държавата;
- държава, в която е гарантиран екзистенц-минимумът на всеки гражданин; да няма забравени, отхвърлени, пренебрегнати;
- държава, която гарантира развитието на българското семейство и възпроизводството на българския народ; осигурена реализация на младежта, спокойствие на старостта.

Общото благо на нацията е наша главна цел. Искаме общество на национална солидарност и социална справедливост.


        II

Ние като народ принадлежим към европейската цивилизация и винаги сме споделяли нейните ценности, като сме внесли и свой принос в културното и духовно развитие на Европа. Ние искаме да намерим днес своето достойно място в европейското общество и култура.

Нашето освобождение от комунистическото наследство, от духовната и икономическата разруха ние виждаме в интегрирането на България в европейските структури и НАТО.

Всяка позиция, която носи елемент на дискриминация - класова, религиозна, расова или национална, е чужда на нашата нагласа за съвременна организация и поведение на човешката общност.

Ние твърдо поддържаме идеята за национална общност и национална индивидуалност, формирана като историческа даденост, като част от световната общност от народи.

Като национална партия отстояваме българската национална идентичност и българските национални интереси; утвърждаваме правото на самоопределение на всяка нация в рамките на историческите и духовните дадености в духа на устава на ООН и Хелзинкските споразумения.

Ние защитаваме националното самосъзнание на българина, което се крепи на традиционните общочовешки ценности и добродетели, на християнските принципи и морал, на привързаността към семейство, род и човешко достойнство. Институционалната защита на българската народност във и извън границите на страната е задължение на българската държава.

Като национална партия, свързана духовно и политически с българския национален идеал, БДФ включва в това и решаването на националния въпрос с мирни средства в дух на истинност и справедливост.


        III

Частната собственост е гръбнакът на демократичната държава. Капиталът трябва да служи на обществото и личността. Държавната собственост трябва да включва само ключови стопански дейности от национално значение.

БДФ вижда българската икономика в един съвременен модел на аграрно-индустриална страна с високоефективно модерно земеделие, с промишленост - преработваща произведенията му и обезпечаваща нуждите му в един активен местен и световен туризъм.

При сегашното състояние на българската икономика и за преодоляване на застоя и рекомунизацията БДФ преценява:

* Преди да се проведе широкомащабна приватизация, е необходима широкомащабна очистителна операция с изискване от всички инвеститори да докажат произхода на парите си, за да се прекъсне легализирането парите на бившата комунистическа партия.

* За правилно провеждане на приватизацията е необходимо да се извърши демонополизация, за да не се допусне съществуващият държавен монопол да се замени с частния.

* В преходния период първостепенен дълг на държавата е да защити средното съсловие, свободните професии, държавните служители, интелектуалния труд, младежта, жените и децата, пенсионерите, селските производители, занаятчии и търговци, които навлизат в свободната пазарна икономика без средства и гаранции за оцеляване.

* БДФ е за прилагане по законодателен път на мотивационни въздействия върху субектите на труда със задължение към работодателите за създаване на добри условия за труд и социално осигуряване, гарантиращи здравето и живота им. Защита срещу безработица, социални фондове за подпомагане.

* Решително да се пристъпи към развитие на инфраструктурите на населените места за опазване на природните красоти и за развитие на туризма като национални приоритети.

* Активна държавна политика за спиране на икономическата емиграция особено на младото поколение; за преференциални мерки в законодателството за прекратяване на демографската катастрофа.

* Да се води безпощадна борба против експлоатацията, престъпността, бедността, партизанщината, демагогията и нихилизма като носители на националното ни обезличаване и разпадане.

Участие на всеки гражданин в масовата приватизация на държавната собственост.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
17.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!