17 юни 1992

София, 17 юни 1992 година
        Брой 117 (647)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Вече няколко месеца структури на Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа" на различни равнища са подложени на масиран натиск от страна на работодателите и неаргументиран отказ за договаряне на заплати и условия на труд. Почти всеки ден при нас постъпват писмени документи, с които се обявяват за "нелегитимни", както отделни наши организации, така и НПС като цяло. Естествено, като синдикалисти и като хора, познаващи българското законодателство и международните правни норми, вие добре знаете, че у нас "нелегитимни", т.е. незаконни синдикати не може да има. Известно ви е, че Националният професионален съюз е обединение, потвърдено на конгрес, със свой статут и програмни документи, със свое юридическо лице и лице пред обществеността. Известно ви е също така, че един синдикат в Република България може да бъде обявен за незаконен единствено във връзка с член 12 от Конституцията, а именно за извършване на политическа дейност, присъща само на партия, или дейността му да бъде забранена във връзка с член 44, ал.2, като насочена срещу суверенитета или единството на нацията. Съвършено ясно е, че терминът "легитимност", наложен от Националната тристранна комисия, се отнася единствено до това съответната организация да удостовери към кой от синдикатите принадлежи. Спекулативното му използване от страна на работодателите обаче и вашето досегашно мълчание по този въпрос са причина за немалко нарушения на законодателството и вече реално се накърняват права и свободи на хора на наемния труд, членуващи в синдикати, несвързани с Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа” и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Именно тази повсеместна дискриминация по отношение на организации на НПС и други независими синдикални обединения са и една от съществените причини за обявената от нас на 4 юни 1992 г. стачна готовност. Ако не бъде спрян този процес и ако правителството не респектира своевременно работодателите, в срок до една седмица ние ще преминем и към ефективни стачни действия за защита интересите на хората, членуващи в тези организации.

Като илюстрация на всичко казано дотук си позволявам да ви изпратя по едно извлечение от колективния трудов договор, сключен на 29 май 1992 г. между представители на фирма "БДЖ", от една страна и на КНСБ и КТ "Подкрепа", от друга. В член 8 на този договор има чудовищни клаузи, посредством които работодателят се самозадължава да не договаря по-благоприятни или равни условия на труд и заплащане с работници, които принадлежат към друга синдикална организация или пък не са обвързани с професионален съюз. Като синдикални лидери на организации, които принадлежат към авторитетни международни организации, съм длъжен да ви припомня, че в тази му част този договор е едно вопиющо нарушение на конвенция 98 на Международната организация на труда и по-конкретно на член 1. Според текста в този член наемните работници се ползват от надлежна защита в случаите, когато работодателят поставя условията на труд в зависимост от това дали работникът членува или пък не в професионална организация.

В случая мой дълг е да ви уведомя за този договор и да ви призова за синдикална солидарност, независимо от различията, които имаме в един или друг план, по един или друг актуален въпрос на социалната и политическа ситуация в страната.

Длъжен съм да ви уведомя също така, че екземпляр от този договор заедно с придружително писмо вече съм изпратил до Международното бюро по труда, както и до две от международните синдикални централи, а именно Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП). Своевременно е известено и правителството с искане от наша страна да бъдат незабавно денонсирани дискриминационните клаузи във въпросния колективен трудов договор.

Смея да се надявам на съдействие от ваша страна дотолкова, доколкото става дума за драстично накърняване на права и свободи на хора на наемния труд в страната.

София, 10 юни 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ: Пламен Даракчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР СЪС СТРАНИ: ФИРМА "БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ", СИНДИКАТ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ И СЕКТОР "ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ" КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ "ПОДКРЕПА". Копие от договора е изпратено от Националния професионален съюз "Подкрепа" до Международното бюро по труда, Европейската конфедерация на профсъюзите и Международната конфедерацияна свободните профсъюзи.


ЧЛЕН 8 (1) Договорът се прилага за всички членове на Синдикалната организация, от името на които е подписан. Той може да се прилага и за членовете на други синдикални организации, които писмено са се присъединили към него, след съгласие на страните, които са го подписали. Не се допуска дискриминация в приложението му, основана на раса, пол, религия, етническа принадлежност и политически убеждения.
(2) За работници, които не членуват в Синдикална организация или членуват в друг неприсъединил се синдикат, клаузите на настоящия договор не се прилагат.
(3) С тези работници работодателят няма право да договаря по-благоприятни или равни на договореностите в настоящия КТД.

София, 29 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" КЪМ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НИКОЛА ВАСИЛЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Бих искал да Ви уверя, че напълно разбирам трудностите и нелеките препятствия, които трябва да преодолеем всички - и правителството, и работодателските съюзи и синдикатите, по пътя към регламентиране на социалното партньорство.

Очевидно е, че без диалог, и то конструктивен, не е възможно всички заедно да продължим в този тъй решаващ етап на икономическата реформа. Без този диалог, разбира се, не бихме могли и ние, синдикатите, да защитим пълноценно социалните и икономическите интереси на хората на наемния труд.

Заедно с това обаче аз смятам, че грижа на всички ни е при регламентирането на този диалог, при полагането на неговите темели, да се водим стриктно от изискването да бъдат спазвани Конституцията и законите на републиката. В случая по понятни причини това е и абсолютно задължение на изпълнителната власт, която вие представяте. За съжаление обаче неотдавна приетите правила за работа на Националната система за социално партньорство говорят, меко казано, за незачитане на законодателството. Нещо повече, смятам, че правителството не зачита собствените си нормативни актове, като например 129 постановление от юни 1991 г., което, доколкото зная, все още е в действие. Не са необходими много примери, за да се уверите, че с така приетите правила са нарушени изискванията на българското законодателство. Позволете ми да дам само един пример. Както се вижда от правилата и най-вече от третата част, където се третира партньорството в предприятия и организации, ясно е, че право да партнират в този момент имат само организациите на КНСБ и КТ "Подкрепа". На практика те понастоящем са представителните организации, членуват и са съучредители на Националния съвет за социално партньорство. Тук обаче съм длъжен да ви напомня, уважаеми г-н Василев, че нашето законодателство, за хубаво или за лошо, предвижда възможността за сключване на повече от един колективен договор в рамките на едно предприятие. С така приетите правила на практика вие изключвате възможността за други организации, освен КТ "Подкрепа" и КНСБ, да преговарят и съответно да сключват колективни трудови договори. Тези правила на практика поставят под угроза всички самостоятелни синдикални централи в страната. И то в условията на все още неразвито социално и трудово законодателство с оглед изискванията на обществото, към което се стремим.

Аз държа, уважаеми господин Василев, да бъда правилно разбран. Напълно в реда на нещата е да бъде регламентиран процесът на договаряне, да се приемат критерии за представителност на синдикатите и въобще всички заедно да въведем порядък в социалното партньорство. Но този порядък при всички случаи не трябва да бъде в противоречие със сега действащото законодателство.

Редно е нормативно да бъде уредено понятието "представителност" и критериите, на които трябва да отговарят представителните синдикати. Също така нормативно трябва да бъдат уредени правилата за водене на колективни преговори и съответно сключване на колективни трудови договори, вече при наличието на представителни синдикати. С други думи, ако порядъкът и дори ограничението на права в известна степен бъде прието със съответните нормативни актове, разбира се, не без мнението на самите синдикати, то тогава противоречието би било отстранено.

Засега обаче за мен е вън от съмнение, че подписвайки се под тези правила, Вие фактически отнемате права и свободи на хиляди хора на наемния труд в страната.

Бих искал да завърша с това, уважаеми господин Василев, че с приемането на този правилник на практика вие поставихте всички синдикати, които не участват в Националния съвет за социално партньорство (НССП) вън от закона. И това е така, защото е напълно безсмислено тяхното съществуване, ако не могат да партнират със своите работодатели и съответно да постигат крайната си цел - защита на интересите на своите членове, посредством приемлив за тях колективен трудов договор.

Както виждате, уважаеми господин Василев, въпреки искреното ни желание за диалог, въпреки конструктивизма, който споделяме и който не липсва на двете страни, нашето разминаване е неизбежно. Уверявам Ви, в случая единствената причина е законът. Според мен той е достатъчно ясен, неясна е позицията на онези, които го прилагат. Ние обаче имаме едно предимство - независимо кой как тълкува законите в тази страна, като добри граждани ще се позоваваме именно на тях и ще си защитаваме правата, съобразно техните изисквания.

София, 10 юни 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА": Пламен Даракчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ, ПРИЕТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА 39-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (НА 12-14 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ).


Българската социалдемократическа партия (БСДП) изразява сериозно безпокойство от създалата се в последно време напрегната обстановка в района на Балканския полуостров. Българските социалдемократи виждат пътя за разрешаване на натрупаните противоречия в отказа от примитивния национализъм и шовинизъм, както и от каквито и да било опити за ревизия на границите.

БСДП се обявява за най-скорошно провеждане на общобалканска конференция на мира и разбирателството. Границите между балканските държави трябва да се превърнат от бариера пред общуването единствено във формален белег на държавността. Само по този начин можем да влезем в бъдеща Европа - Европа на народите, а не Европа на държавите.

София, 14 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНА ТЕЛЕГРАМА ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ГЛАСУВАНА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА 39-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (12-14 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ).


Делегатите на 39-ия конгрес на Българската социалдемократическа партия (БСДП) ви засвидетелстват своята привързаност към идеите на социалдемокрацията и вяра в тяхното тържество.

Нашата малка страна винаги се е чувствала част от Европа, а идеите на социалдемокрацията - най-близки до душевността на българина.

БСДП, възстановена, набираща сила и авторитет, с безспорно присъствие в политическия живот на страната, е готова да допринесе за осъществяване мечтата на европейските народи - обединена Европа - под егидата на Социалистическия интернационал.

София, 14 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПО ПОВОД НА АНТИСИНДИКАЛНИ КЛАУЗИ В ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА КОНСТИТУЦИЯТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ.


През последните месеци в Министерството на отбраната (МО) интензивно е разработван проект на закон за отбраната и въоръжените сили в Република България. Федерацията на независимите синдикални организации в българската армия (ФНСО-БА) вече е изразила свое становище по повод един от вариантите на проектозакона. В наша нарочна декларация от 20 март 1992 г., обявена и в средствата за масово осведомяване, категорично протестираме срещу включването в закона на текстове, забраняващи съществуването на синдикати на военните служители и работници в Българската армия (БА).

В проектозакона от 19 май 1992 г., който е внесен за обсъждане в Министерския съвет, отново се предвижда фактическата забрана на синдикатите в БА, тъй като:

1. Синдикалните организации на военните служители и работници нямат право да се присъединяват или включват към национални професионални обединения (чл.106, ал.2 от проекта). По този начин синдикатите в армията няма да могат да бъдат легитимна страна за социално партньорство на отраслово, браншово и по-ниско равнище.

2. На военните служители и работници дори се забранява да агитират или пропагандират в полза на един или друг синдикат (чл.104, ал.2 от проекта).

Тази дискриминация е безпрецедентна в българското право и е в противоречие с Конституцията на Република България, както и с редица международни спогодби и конвенции, ратифицирани от нашата страна.

Категорично настояваме от закона да отпаднат текстовете, касаещи правото на синдикално сдружаване на военните служители и работници. Предметът на визирания закон няма нищо общо с професионалните права на наемната работна сила, които са еднозначно регламентирани в Конституцията и Кодекса на труда.

Надяваме се, че членовете на правителството на Република България и народните представители няма да пропуснат да съобразят текстовете на закона с действащата Конституция и международните спогодби и конвенции, отнасящи се до правата на професионалното сдружаване. В противен случай ще се наложи да потърсим намесата на съдебната власт в страната, както и на международноправни институции.

София, 14 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАЛИЙСКИ,

Преди Вашето встъпване на длъжност като министър на отбраната Земеделският младежки съюз (ЗМС) - Никола Петков направи известни постъпки относно статута, същността и устройството на Българската армия, за които смятаме за нужно да Ви уведомим.

На Националната си конференция от 4 и 5 април 1992 г. в Ямбол ЗМС - Никола Петков изработи свое становище, което изрази в петиция до Народното събрание:

1. Преминаване на Българската армия (БА) на професионална основа.
2. Разпущане на строителни, транспортни и вътрешни войски като отживели времето си, служили на комунистическия режим, чиито състав беше попълван от политически "неблагонадеждни" хора, както и от турското и циганско малцинство.
3. Намаляване срока на службата на 12 месеца, а за приетите във ВУЗ - на 6 месеца. Да се даде възможност за алтернативна служба в гражданския сектор на лица, които не желаят да носят оръжие.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
ЗМС - Никола Петков Ви подкрепя в провеждането на реформата във военното министерство. Изразяваме нашето безпокойство, че едни радикални мерки от Ваша страна биха изправили срещу Вас старата военна "добриджуровска" номенклатура. В момента поради тиха мимикрия тя няма проявление, но при подходящ момент сме сигурни, че ще противодейства по всички възможни начини. Обяснението, че не можем да си позволим платена армия, защото обществото ни е бедно, е хитро прокарвана теза от нежелаещите радикални реформи в армията.

Забележете: военните се оплакват, че нямало достатъчно хора, за да попълнат поделенията с личен състав. В същото време средствата за издръжка и заплати се изразходват за чувствително намалял числен състав, без да се предприемат корекции на средствата.

Ще си позволя да ви посоча конкретен пример: поделенията от състава на вътрешни войски на МВР в Кърджали. Числеността на една рота се е редуцирала до тази на един взвод - т.е. 30 човека. Бюджетът обаче не е променен. Взводният командир получава заплатата си като такъв, макар че практически командва рота. Бензин за т.нар. "джугани" с висок разход на гориво се отпуска в същите количества, макар че возят полупразни само няколко човека.

Наша убеденост е, че професионалната армия е необходима на България. Стратегията относно преструктурирането на наборната армия в професионална е пряко задължение на Генералния щаб. Нейното осъществяване трябва да започне незабавно, а всички действия, които я бавят, са нарочни и пагубни.

Решаването на проблемите от военно естество, касаещи младите хора, са под постоянното ни внимание. Младият човек трябва да има право на избор след завършване на средното си образование: да учи, да работи или да служи като войник. Това право може да му осигури само платена, професионална армия.

Ако изразените в настоящото писмо позиции се различават от Вашите, то бихме искали да се срещнем и проведем разговор в удобно за Вас време.

Искрено ще се радваме, ако становището ни за радикални промени в БА съвпада с Вашето. В това отношение Вие ще имате винаги пълната подкрепа на ЗМС - Никола Петков.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН ОТ 90 СЕМЕЙСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН БЛОК НА ДФ "ЛАКПРОМ" - СВЕТОВРАЧАНЕ, СОФИЯ. Документът е адресиран до кметството на Столична голяма община, до Българската национална телевизия, до Българското национално радио и до други средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Съгласно заповед N РД-50-09-618 от 30 октомври 1986 г. на Столичен народен съвет (СНС) са отредени парцели в кв.43, с. Световрачене, за обществено жилищно строителство, както и сливането на квартали 43 и 44 в един нов квартал 43, като квартал 44 се заличава. С протокол N 1 от 27 януари 1987 г. на Районен народен съвет (РНС) "Девети септември" в София - статия 7, се предоставя терен в кв.43 с. Световрачене на КОМБИНАТ "ДИМИТЪР ТОШКОВ" - "ЛAКПРОМ", за изграждане на жилищен блок по стопански начин. В т.1, буква М е записано, че строителството трябва да започне в тригодишен срок от датата на решението на Изпълнителния комитет (ИК) на РНС.

С доклад от 2 март 1987 г. (СТ 36-00-2) на председателя на ИК на РНС "Девети септември" е предложено на СНС откриване на производство за отчуждаване на имотите в парцел I, кв.43 на с. Световрачене, като средствата още тогава са били осигурени от "ЛАКПРОМ" и 10 % от новопостроените апартаменти са за собственици, чиито имоти са отчуждени. Тази докладна е заведена в СНС същия месец.

На основание предварителна виза за проучване и проектиране от главния архитект на София от 20 март 1986 г. е проектиран жилищен блок по номенклатурата на СО "ДК” на 6 и 7 етажа (пет секции с 98 апартамента).

Строителството започва след сключването на договора за строителство и акт обр. 4 от 15 декември 1987 г.

Обектът е завършен през 1989 г. - видно от акт обр. 15 от 11 ноември 1989 г., а е предаден за експлоатация с акт обр. 16 на 8 май 1990 г.

Съгласно протоколно решение на Стопански съвет на фирма "Лакпром" от 24 септември 1990 г. апартаментите са предоставени на работници от фирмата.

С писмо на фирма "Лакпром" N 09-ГД-34 от 28 февруари 1991 г. до Общински народен съвет (ОбНС) "Нови Искър” ръководството дава съгласието си работниците, изброени в приложения списък, да закупят предоставените им жилища във ведомствения блок.

Каква е причината и до ден-днешен да не можем да закупим апартаментите си?

ПРИЧИНИ:

НЕЗАВЪРШЕНИ ОТЧУЖДИТЕЛНИ ПРЕПИСКИ - 3 броя.
ВИНА: НА РНС "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ", впоследствие ОбНС "НОВИ ИСКЪР", "СОФИНВЕСТ".

С последната имаме сключен договор от 1 март 1991 г. за извършване процедурата и отчуждаване и обезщетяване по останалите неоправени частни имоти и лица.

ПИТАМЕ: ЧИЯ Е ВИНАТА? ЗАЩО СЕ ЧАКАШЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДОТУК?

Законите се менят непрекъснато.

От "ЛАКПРОМ" се е искало строителство - извършено е.

Защо ОБЩИНАТА И "СОФИНВЕСТ" толкова години не са свършили своята работа? От некомпетентност или умишлено?

Всички гореспоменати ведомства са на Ваше подчинение.

Нашето искане е в едноседмичен срок да бъде взето решение за ведомствения жилищен блок и да пристъпим към закупуване на предоставените ни от ведомството апартаменти, съгласно сключените с него договори от 8 ноември 1990 г.

Въпреки Вашата забрана за провеждане на протестни действия пред сградата на Столична голяма община, ние ще продължим със законни средства да настояваме за решаването на проблемите във връзка с ведомствения блок на фирмата.

София, 21 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ ОТ ПЪРВИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 1 И 2 МАЙ 1992 Г. В СОФИЯ.


Р А З Д Е Л   В Т О Р И
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА ПАРТИЯТА

Чл. 6. Партията се изгражда на принципа на демократическия централизъм, което означава:

а) изборност и мандатност (до два мандата) на всички партийни органи;
б) периодично отчитане на партийните ръководства пред съответните партийни организации и пред по-висшестоящите партийни органи;
в) спазване на строга партийна дисциплина и подчинение от малцинството на мнозинството, след като е взето решение. То е задължително за всички, независимо от това дали са гласували "за" или "против" него;
г) висш принцип на партийно ръководство е колективният метод на работа. Колективността на ръководство не освобождава от изпълнение решенията на по-висшестоящите органи от по-нисшите. Не освобождава и отделния член от лична отговорност при изпълнение на задачите.


Р А З Д Е Л   Т Р Е Т И
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 7. По местоживеене се създават ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ при наличието на не по-малко от трима членове. Те се утвърждават от общинските (градските) партийни комитети, за което се известява писмено висшият партиен орган. Висш орган на партийната организация (ПО) е партийното събрание.

Чл. 8. Всички партийни организации решават местните въпроси автономно, ако това не противоречи на Устава, Програмата на партията и законите на страната.

Чл. 9. Всяка партийна организация се ръководи от партийно бюро (ПБ), като тя сама определя броя на неговите членове. То се избира на партийно събрание и се състои от председател, зам.-председател, касиер и членове.

(Малките партийни организации - до 10 членове - избират само председател и касиер.)

Партийните организации провеждат събрания не по-рядко от един път в месеца.

Чл. 10. Партийните организации образуват общинските (градските) партийни организации.

Чл. 11. Партийните организации свързват партията с широките народни маси, с нейните ръководни органи и представляват партията пред местните органи на властта.

Техни задачи са:

а) привличат нови членове за партията;
б) активно участват в икономическия, политическия и културния живот;
в) полагат грижи за възпитание на младежта.


Р А З Д Е Л   Ч Е Т В Ъ Р Т И
ОБЩИНСКА (ГРАДСКА) ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 12. Върховен орган на общинската (градската) партийна организация е партийната конференция, а между конференциите общинският (градският) партиен комитет. В своята работа той се ръководи от решенията на партията и нейните ръководни органи, както и от своите решения.
Редовни общински (градски) конференции се свикват един път в годината от съответния комитет, а извънредни - по решение на общинския (градския) партиен комитет или по искане на една трета от броя на членовете на общинската (градската) организация, или на една трета от делегатите, участвали в последната конференция. Нормите на представителство и избор на делегати за съответната конференция се определят от партийния комитет.

Общинската (градската) партийна конференция изслушва и утвърждава отчетния доклад на партийния комитет и общинската (градската) КРК. Обсъжда въпросите на партийната дейност на територията на партийната организация. Избира ОК (ГК) и общинска (градска) КРК. Избира и делегати за областната партийна конференция.

Чл. 13. Пленум на общинската (градската) партийна организация се свиква най-малко един път на два месеца. Извънреден пленум се свиква при необходимост, като задължително се уведомява Областният партиен комитет.

Чл. 14. Всеки общински (градски) комитет на свой първи пленум избира бюро в състав, определен от пленума, в който влизат: председател, зам.-председател и членове. Председателят се избира от общинския (градския) комитет.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


078. ФЕДЕРАЦИЯ НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ФАБ)


Федерацията е разтурена след 9 септември 1944 г., а идеята за възстановяването й се заражда през декември 1989 г. Официалното възстановяване става на 20 май 1990 г. в Казанлък. По Закона за политическите партии е регистрирана на 20 декември 1990 г. от Софийски градски съд.

Федерацията на анархистите в България (ФАБ) се смята за продължител на Федерацията на анархо-комунистите в България, която след 1944 г. съществува в латентно състояние. Тя се противопоставя на властническите тенденции в обществото и категорично отрича насилието като средство за постигането на каквито и да било цели. Ръководи се от анархистическия идеал за справедливо общество без институции за потискане и насилие. В икономическата област се обявява за социална икономика без експлоатация, и за възстановяване на кооперативните принципи на сдружване и производство.

Не се е кандидатирала в изборите за Велико народно събрание и за Народно събрание.

Управляващ орган е Федеративният секретариат. Федеративен секретар е Христо Велинов.

Печатен орган е вестник "Свободна мисъл".

Адрес за контакти:
София, "Младост-2", бл.220, вх.З
тел.: 74-93-66

/Пресслужба "Куриер"/


11:50:25    
17.06.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомоир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!