17 юли 1991

София, 17 юли 1991 година
        Брой 138 (413)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (ФКД) ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯТА НА НКС ОТ 15 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Повод да се обърнем към Вас са решенията на Националния координационен съвет от 15 юли 1991 г., които ни дават основания да констатираме последователно налагане на тоталитаризъм и болшевизация в ръководената от Вас Политическа коалиция.

Как освен като болшевишко може да се квалифицира решението на НКС за директно субординиране на организациите и движенията в СДС на ръководството на НКС. За нас това решение е опит да се узурпират и обезличат основните звена на партии и организации в СДС, които разглеждат себе си като независими и самостоятелни участници в Българската коалиционна опозиция. Не е ли това поредният опит "отгоре” да се превърне коалицията СДС в "добре" централизирана тоталитарна партия?

Как освен като болшевишко, може да се квалифицира решението на НКС, с което бяха отстранени от участие в заседанията му членове на НКС, легитимно представляващи партии и организации, за това, че са подписали конституцията на Република България. Защо НКС стигна дотам да нарушава собствения си Статут, според който всяка партия и организация в Съюза на демократичните сили сама определя представителите си в НКС?

Повод да се обърнем към вас е и тревогата ни от ескалацията на нетърпимост, насилие и социално напрежение, която според нас за съжаление се инспирира и поддържа от НКС и от Вac и това, въпреки формалното решение на същия този НКС, според което всички форми на протест трябва да бъдат мирни и при запазване на гражданския мир и спокойствие. Защо след такова решение се стигна до вчерашния побой над активистите от Зелената партия Иван Горинов и Николина Николова, нанесен им от активисти на СДС, само защото са придружавали по улицата кмета А. Каракачанов? (Впрочем г-н Председател, Николина Николова е същото онова момиче, което беше бито и малтретирано на 26 октомври 1989 г. от служителите на Държавна Сигурност и УБО на ул. "Раковски". АСОЦИАЦИИТЕ СЕ НАЛАГАТ САМИ).

Всички тези факти ни карат да протестираме решително пред Вас, уважаеми Господин Председател, и най-настоятелно да искаме преразглеждане на решенията на НКС, унизяващи ни като равнопоставена и независима организация в СДС.

В случай че искането ни не бъде изпълнено, ще бъдем принудени да търсим приятели и съюзници сред партиите и организации във и извън СДС, уважаващи организационната ни самостоятелност, идеологическата и политическата ни идентичност и споделящи нашите либерални и демократични принципи.

София, 16 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА ВОЛНОНАЕМНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (СВС - МВР) ВЪВ ВРЪЗКА С НАПАДКИТЕ СРЕЩУ МВР И ИСКАНЕТО НА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Г-Н ХРИСТО ДАНОВ.


Във връзка с нападките срещу МВР и искането за оставка на министър Христо Данов Синдикатът на волнонаемните служители - МВР заявява:

1. Смятаме за целесъобразни и високопрофесионални действията на органите на МВР, които са насочени към опазването на законовия обществен ред, към защита на правата и интересите на гражданите и запазването на социалния мир в страната.

2. Подкрепяме решенията и действията на министър Христо Данов и категорично възразяваме срещу исканията за неговата оставка.

3. При продължаването на този неправомерен натиск Синдикатът на волнонаемните служители - МВР заявява, че ще предприеме всички законосъобразни синдикални действия в защита и подкрепа на органите на МВР и на министър Христо Данов.

София, 16 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СВС - МВР: А. Петрински

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСИЛЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО И СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ.


ГОСПОДА,

Правителството, към което имате честта да принадлежите, беше родено благодарение на волята на политическите сили, представени в Парламента, чрез тяхно споразумение, постигнато с посредничеството на президента. Синдикатите подкрепиха Вашите мерки за стабилизиране на финансите и пазара, за икономическа реформа като единствен път за излизане от кризата. Благодарение на синдикатите и преди всичко на КНСБ социалният и гражданският мир в страната се запазват вече седем месеца. Ние сме единственият социален партньор, чийто подпис под постигнатото неотдавна споразумение за втория етап на реформата, наред с подписа на правителството, не е поставян под съмнение.

От няколко дни в столицата се засилва политическото напрежение. Този път ябълката на раздора е приетата конституция. Чуват се призиви за обща стачка. Правят се опити неизбежните трудности на реформата да се използват като аргумент в предизборната борба. Всичко това влияе върху поведението на правителството, поставя под съмнение неговата решимост да стартира втория етап на икономическата реформа и го подтиква да снеме от себе си отговорността за нейната съдба.

Изпълнителният комитет на КНСБ категорично напомня на господа министрите и лично на господин министър-председателя, че са длъжни да предприемат незабавни действия за прилагане на Споразумението за социален мир от 13 юни 1991 година. Кабинетът на г-н Попов е инициатор за това споразумение и носи отговорност за него пред своите партньори, народа, международните финансови институции и Европейската общност.

Настояваме:

1. До 25 юли да се създадат необходимите условия реално да започне договарянето на новите работни заплати. Задължение на правителството е да определи легитимността на работодателите, да осигури тяхното обучение и да завърши децентрализацията и демонополизацията на фирмите.

2. В същия срок да приключи изясняването на финансово-икономическото състояние на крупните държавни фирми и на въпроса за техните дългове. Министерството на индустрията, търговията и услугите (МИТУ) да публикува пълна информация за своите намерения относно преструктурирането и финансовата стабилизация на основните фирми и отрасли, които са в негово разпореждане. Заедно с това министерството да даде гласност и на предприетите от ръководствата на самите фирми стъпки за продажба на имущество, продукция, руда, патенти и други подобни.

3. Бързо доизграждане на поземлените комисии и ускоряване на практическото приложение на Закона за земята. Създаване на необходимите условия за нормална селскостопанска работа през настоящия сезон.

4. До края на юли да влезе в действие втората защитна мрежа, като се предоставят необходимите допълнителни средства за крайно бедните, за работническите и ученическите столове, за пенсионерите, болните и трайно безработните.

Неизпълнението на което и да е от посочените искания, вече залегнали в Споразумението за социален мир, ще считаме за грубо нарушение на постигнатите договорености с всички произтичащи от това последици.

София, 16 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ЕКСПЕРТА НА КТ "ПОДКРЕПА" ИВАН БЛАГОЕВ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА. Документът е адресиран до президента на Република България.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Конфедерацията на труда "Подкрепа" се получи и беше разгледано откритото писмо на юридическия експерт на "Подкрепа" на Националната кръгла маса г-н Иван Благоев. Откритото писмо е адресирано до всички народни представители и цели да ги уведоми за неконституционния ред при приемането на конституцията от 12 юли 1991 г.

Считаме правните аргументи и заключенията на г-н Иван Благоев по този въпрос за правилни. Конституцията, приета на 12 юли 1991 г., е гласувана в противоречие с чл. 143 ал. 3 и чл. 81 изр. второ от действащата Конституция. Отделните текстове не са приети, а поименното подписване на цялата конституция не поражда правни последици.

При тези обстоятелства настояваме да не издавате Указ за публикуване на незаконно приетата конституция и да внесете проблема за разглеждане в Народното събрание.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Открито писмо вх. N ВНС 194-АИ-7 от 11.07.1991 г. на г-н Иван Благоев до всички народни представители.

София, 15 юли 1991 г.     ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА" д-р К.Тренчев          
                         
/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ЕКСПЕРТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА Г-Н ИВАН БЛАГОЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА. Документът е адресиран до Великото народно събрание и до средства за масово осведомяване и е разпространен на пресконференция на конфедерацията на 15 юли 1991 година.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,

Деликатният исторически и политически момент, в който нашето общество се намира, ме подтиква да се обърна към вас с тревога и да ви помоля незабавно да се възползвате от конституционното си право за упражняване на върховен контрол за спазване на конституцията, залегнало в чл. 78 точка 17 от фактически действащата сега Конституция и след като неминуемо ще констатирате, че за проекта на новата конституция при първо, второ и трето четене не са гласували две трети от всички народни представители, съгласно изискването на чл. 143 ал. 3 от Конституцията, да приемете и обявите решение, че проектът на новата конституция не е приет на първо, второ и трето четене с конституционно изискуемия се брой гласове и поради това да отмените насроченото за 12 юли подписване на проекта от народните представители.

Евентуалните възражения на някои депутати, че проектът на първо, второ и трето четене е законно приет, тъй като за него са гласували две трети от присъстващите в залата депутати, в съгласие с изискванията на членове 81 ал.2, 84 ал.4 и 86 ал. 3 от Правилника за работата на Великото народно събрание, следва да се преценят като несериозни. Тези текстове от правилника са антиконституционни, нищожни и не пораждат правни последици. Нищожни са, защото конституцията не предвижда възможност с правилника за работата на Великото народно събрание да се изменят текстове от конституцията. Още повече, като се има предвид, че този правилник е приет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство, каквото конституцията изисква за изменение на който и да е текст от нея. Ако някой е искал или иска новата конституция при първо, второ и трето четене да се приема с по-малко от посоченото в конституцията мнозинство, той би следвало предварително да поиска изменение на съответния категоричен текст от действащата конституция, който изисква мнозинство две трети от всички народни представители.

Изразявайки подкрепа на изложените от 39-те депутати съображения против проекта за новата конституция, предлагам Великото народно събрание преди саморазпускането си да обсъди и възможността за вземане на решение за възстановяване действието на демократичната Търновска конституция чрез анулиране на незаконно проведения референдум през 1946 година. С такова решение Великото народно събрание ще даде реални доказателства, че България е демократична и правова държава.

Като имам предвид изявлението на г-н Гиньо Ганев пред Великото народно събрание при завършване на третото четене на проекта, че всичко казано и записано във Великото народно събрание, което противоречи на конституцията, не действа, оставам с вяра, че настоящият ми призив към вас ще бъде своевременно огласен в пленарната зала и по него ще се открият дебати.

София, 10 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" - ЛОВЕЧ, АДРЕСИРАНА ДО ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, ДО ВСИЧКИ КЛУБОВЕ НА ФКД В СТРАНАТА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Категорично изразяваме несъгласието си с начина на провеждане на конференцията на Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД) на 20 юли 1991 г. и оспорваме легитимността на "избраното” от нея ръководство. Изборът за нас е манипулиран и незаконен поради неприсъствието на повече от 1/2 от клубовете в страната. Ръководството бе избрано само от делегатите на 55 клуба при 119 общо членове на федерацията.

Противопоставяме се и срещу опитите на г-н Петко Симеонов и на останалите в парламента депутати от клубовете (които сега са във федеративния съвет) да въведат принципа на демократическия централизъм в структурите на ФКД, с което погазват демократичното начало в тях и я излагат на разцепление с цел използването на федерацията за личните си политически амбиции и цели.

Последвалите конференцията изказвания и действия на г-н Петко Симеонов са авторитарни и прокомунистически.

Като настояваме за оттеглянето на сегашното ръководство начело с г-н Петко Симеонов, призоваваме софийската конференция на клубовете да прерасне в национална конференция на ФКД с участието на всички клубове от страната. До провеждането на национална конференция прекратяваме членството на клуб "Демокрация" - Ловеч във ФКД, за да не бъде използвано името му за егоистичните и отцепнически цели на назначените от БКП "опозиционери".

Ловеч, 10 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОЗАГЛАВЕНО "КОНСТИТУЦИЯ, СЪТВОРЕНА ОТ СТАНДАРТНО ДОГМАТИЧНО МИСЛЕНЕ".


Всяка интелигенция, непринадлежаща на народа си, отчуждила се от него, може да не се интересува от неговата съдба. Интелектуалният потенциал на страната ни, ангажиран само от собственото си благополучие, може да бъде безпристрастен към явлението конституция, сътворена от стандартното догматично мислене на привърженици на социалистическата идея, лишени от познанието да я защитят.

Отговаря ли конституцията на изискванията, които се поставят пред нея - свалянето от власт на тоталитаризма, - създадени ли са гаранциите за политически плурализъм?

Конституцията ли предопределя законодателството - правата, свободата и отговорността на обикновения човек и на държавните институции, или управляваща партия ще създава законодателство, защитаващо нейните интереси, поддържани от несменяеми съдии?

Част от българския народ е предоставил правата си на депутати от името на СДС да защитават и да внедряват идеите на съвременната демокрация и новата конституция. Внедрени ли са идеите?

Предварително предопределеният проект за нова конституция със своите тенденции стана причина за отлъчването - неприсъствието - на реалната опозиция на СДС във Великото народно събрание. Новата несъвършена конституция се подписва от 309 привърженици на социалистическата идея, внесени емоционално от стриктното изпълнение на партийната дисциплина. Част от депутатите от името на СДС, слагайки подписа си, потвърждават, че са забравили предоставените им от народа правомощия, а взаимните поздравления и ръкостискания говорят за несъвършено актьорско майсторство. В логически план реалната опозиция в СДС не присъства на подписването. Коя е причината за тези грешки? Дотук причината е незачитането на договорното начало в обществения договор.

Ако конституцията е съдържанието на обществения договор, то той трябва да бъде подписан от всички страни, сключващи договора, но съдържанието на договора е попречило на това.

Несъвършенствата на новата конституция, незачитането на договорното начало и неподписването на договора от реалната парламентарна опозиция от СДС са основания за коригиране на новата конституция и предлагането й за национален референдум.

София, 15 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" - ВАРНА, КОЕТО ВКЛЮЧВА ВАРНЕНСКИТЕ РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ. Документът е адресиран до президента на Република България.


Силно обезпокоени от разрастващата се гражданска война в съседна Югославия, Обединение "БЪЛГАРИЯ" се обръща към Съвета за сигурност на ООН и правителствата на всички държави да проявят принципност в решенията си по отношение на събитията в Социалистическа федеративна република Югославия.

Апелираме към дипломатите и световната общественост да проявят последователност в своята политика и позиция относно демократичните процеси, които настъпиха в страните от Източна Европа.

Примерът на обединяването на Германия и самоопределението на някои съветски републики дава основание да подкрепим всички въжделенията и борбата на словенския и хърватския народ за суверенитет.

Ето защо митингът на Обединение "БЪЛГАРИЯ" - Варна дава своята безрезервна подкрепа на славянските ни братя и настояваме да се спре християнското кръвопролитие.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В КАРЛОВО ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДПИСВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА. Документът е адресиран до Демократическата партия - София и до средства за масова информация.


Общинската организация на Демократическата партия - Карлово подкрепя единодушно всички депутати, започнали безсрочна гладна стачка против подписването на прокомунистическата конституция.

Смятаме за политическо престъпление подписването й от депутатите на СДС, останали във Великото народно събрание. Подкрепяме предложението за референдум за конституцията.

Карлово, 12 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОДКРЕПА" - ОБЩИНА "ПОДУЯНЕ" - СОФИЯ. Документът е адресиран до Великото народно събрание, до председателя на Българска телевизия, до председателя на Българско радио и до Столичния народен съвет.


Общинската териториална организация "Подкрепа" - община "Подуяне", изразява безрезервната си подкрепа към позицията на депутатите от "Групата на 39-те".

Ние стоим твърдо зад исканията на гладуващите депутати. Не можем да приемем комунистическото мнозинство в съюз с безпринципни съглашатели да спре процеса на промени в нашата Родина.

Не сме съгласни честните и доблестни синове на България да заплатят със здравето и живота си истината, която ние всички знаем!

Подкрепяме исканията на стачкуващите миньори в Челопеч и стачкуващите журналисти от Българска телевизия, които многократно доказаха, че в тези трудни дни са съвестта на нацията.

Настояваме за незабавно саморазпускане на Великото народно събрание и насрочване на нови избори.

Настояваме съдбата на България да решава българският народ. Новата конституция да бъде приета само след провеждане на референдум.

Господа депутати, ние сме тези, от чието име говорите, без да се съобразявате с нашите искания. За това ние вземаме единственото законно решение за самозащита - обявяваме 7-дневна стачна готовност!

София, 12 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ - СДС И ДВИЖЕНИЕТО В ИМЕТО НА ИСТИНАТА - КЮСТЕНДИЛ ПО ВЪПРОСА ЗА КОНСТИТУЦИЯТА. Документът е адресиран до Великото народно събрание, до Националния координационен съвет на СДС, до депутатите, участващи в гладната стачка, и до средства за масово осведомяване.


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

Отечеството ни е изправено пред съдбовен момент! Предстои подписване на нова конституция, която е заплаха за демокрацията, мира и спокойствието у нас. Приемането й се извършва от болшинството на партията на сполуката и псевдоопозиционери, от парламент, който не е доказал своята легитимност!

Предлаганата конституция осигурява ненаказуемонст на виновниците за националната катастрофа и узаконяване на заграбеното имущество.

Ние, Национално движение-СДС и Движение в името на истината - Кюстендил, декларираме:

1. Подкрепяме гладуващите депутати.

2. Не приемаме подписването на проекта за конституция.

3. Ако този проект бъде подписан от Великото народно събрание, настояваме да се проведе референдум, който да одобри приемането му от гласоподавателите с квалифицирано мнозинство.

В подкрепа на тази декларация наши представители обявяват безсрочна и щафетна гладна стачка от 12 юли 1991 година от 10.00 часа пред Общински съвет - гр. Кюстендил.

Подписали:

1. "Движение в името на истината"
2. Обединен демократически център
3. Демократическа партия
4. Радикалдемократическа партия
5. Зелена партия
6. Клуб за демокрация
7. Български демократичен форум
8. Демократ-конституционна партия
9. Дружество на безпартийните
10. "Екогласност"
11. КТ "ПОДКРЕПА"

Кюстендил, 11 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОСМА СЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - СТАРА ЗАГОРА ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Членовете на Осма секция на Българската социалдемократическа партия (БСДП) - Стара Загора, заявяваме:

1. Не одобряваме авторитарния, недемократичен стил на ръководство на БСДП:

- вземат се решения, без да се зачита мнението на членската маса;
- образува се ОДС - център без предварително обсъждане на широка основа

2. Порицаваме враждебното отношение на председателя на БСДП към 39-те напуснали Великото народно събрание.

3. Изказваме вот на недоверие към старозагорските представители в Националния комитет на БСДП, взели участие в заседанието от 30 юни 1991 г. Те нямаха смелостта да докладват становището на общинската организация на БСДП за одобрение решенията на Третата национална конференция на СДС.

4. Категорично сме против болшевишката саморазправа с инакомислещите и разпускането на клуб "Кръстю Пастухов".

5. Апелираме в Стара Загора да се проведе общинска конференция на БСДП.

6. Ние сме против участието на БСДП в предстоящите избори със самостоятелна листа извън СДС. Подкрепяме решението на Третата национална конференция СДС да участва в изборите с единна листа и една бюлетина.

Цялата ни предизборна агитация ще бъде подчинена на това решение.

Стара Загора, 4 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:35:22
17.07.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!