17 май 1990

 

СОФИЯ, 17 МАЙ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 97 /115/

     СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДИЗБОРЕН МАНИФЕСТ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


     НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, СМЕ ЗА РЕШИТЕЛЕН И РАДИКАЛЕН ПРЕХОД ОТ ДНЕШНАТА "ИКОНОМИКА НА КРИВИТЕ ОГЛЕДАЛА" КЪМ

                             МОДЕРНО СОЦИАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО
     БОЛЕСТТА Е ТВЪРДЕ ТЕЖКА, КРИЗАТА Е ТВЪРДЕ НАПРЕДНАЛА, ЗА ДА СИ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА СИ СЛУЖИМ С ПОЛУМЕРКИ. ПОДОБНО НА ТЕЖКО БОЛНИЯ ЧОВЕК БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ТРЯБВА ДА НАПРЕГНЕ ВСИЧКИТЕ СИ СИЛИ, ДА ПРЕЖИВЕЕ ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ИЗВЪНРЕДНИ УСИЛИЯ И РЕДИЦА ЛИШЕНИЯ, ЗА ДА ОСИГУРИ ПЪЛНОКРЪВНИЯ И ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ НА УТРЕШНА БЪЛГАРИЯ. НИЕ ВЯРВАМЕ - ДРУГ ИЗБОР НЯМА! НО ПРЕХОДЪТ КЪМ НОРМАЛЕН ЖИВОТ, В КОЙТО НИЕ ВЯРВАМЕ, НЯМА ДА НОСИ САМО ТРУДНОСТИ. НИЕ ЩЕ ОСВОБОДИМ ТВОРЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ И ИНИЦИАТИВНОСТ НА ВСЕКИ ТРУДОВ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ.
     БЛАГАТА НА ТАЗИ НОВОПРИДОБИТА СВОБОДА ПОСТЕПЕННО ЩЕ НАВЛИЗАТ ВСЕ ПО-ПЪЛНО В ЖИВОТА НИ. ЩЕ СЕ ВЪРНЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО ОТ СПРАВЕДЛИВО ОЦЕНЕНИЯ ТРУД, ЩЕ СЕ СТОПЯТ ОПАШКИТЕ, НАТРУПВАЩИ В ДУШИТЕ НИ ОЗЛОБЛЕНИЕ И АГРЕСИВНОСТ, НАВЪСЕНИТЕ ЛИЦА НА ХОРАТА ОКОЛО НАС ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА СЕ УСМИХВАТ.
     НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА Е ВЕЛИКО ДОСТИЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, СЪЗДАВАЩО И УМНОЖАВАЩО БОГАТСТВОТО НА НАРОДИТЕ. ЗАКОНИТЕ НА ПАЗАРА СТИМУЛИРАТ ИНИЦИАТИВНОСТТА НА ЧОВЕКА, ОСИГУРЯВАТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД, БЕЗПРИСТРАСТНО ОЦЕНЯВАТ ОБЩЕСТВЕНАТА ЗНАЧИМОСТ НА ТРУДА. НО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПАЗАРА НЕ ВИНАГИ СА СПРАВЕДЛИВИ ЗА ВСИЧКИ ХОРА, ОСОБЕНО В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА. ПАЗАРЪТ НЕ ОСИГУРЯВА РАВНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЕДНИТЕ И НЕОБРАЗОВАНИТЕ, НА БОЛНИТЕ И ОБЕЗВЕРЕНИТЕ ОТ НЕЩАСТИЕ ХОРА, НА СТАРЦИТЕ И НА НАЙ-МЛАДИТЕ. ПОРАДИ ТОВА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВНИМАТЕЛНО ПОПРАВЯНИ ОТ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА И ОТ СОЦИАЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ДЕМОКРАТИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ И СТОПАНСКИ СДРУЖЕНИЯ.
     ТАЗИ СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА Е НЕ БЛАГОДЕЯНИЕ, А ДЪЛГ НА ЦИВИЛИЗОВАНОТО ОБЩЕСТВО.
     НЕЩО ПОВЕЧЕ - ТАЗИ ПОДКРЕПА Е ПЕРСПЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО. ЗАЩОТО ИЗЛЕКУВАНИЯТ БОЛЕН, ОБРАЗОВАЛИЯТ СЕ МЛАДЕЖ, КВАЛИФИЦИРАЛИЯТ СЕ БЕЗРАБОТЕН ЩЕ ВЪРНАТ МНОГОКРАТНО НА ОБЩЕСТВОТО ПОДКРЕПАТА, ПОЛУЧЕНА ОТ НЕГО.
     СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ Е ОСНОВАТА НА ИНИЦИАТИВНОСТТА И ОПТИМИЗМА НА СВОБОДНИЯ ЧОВЕК, ЖИВЕЕЩ В СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО.
     НО ТАЗИ СИГУРНОСТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТОЧНИК НА ЛЕНТЯЙСКИ ЖИВОТ, ПРИКРИТ ЗАД СОЛИДАРНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО. НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ТРУДОВО ОБЩЕСТВО, ИЗГРАДЕНО ВЪРХУ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СЛОЕВЕ - РАБОТНИЦИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ЧАСТНИ СТОПАНИ ОТ СЕЛОТО И ГРАДА И СДРУЖЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
     НИЕ СЕ БОРИМ ЗА РАВНОПРАВИЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА, В ЕДНА
           
                               ЕФЕКТИВНА СМЕСЕНА ИКОНОМИКА

В КАКВО СЪОТНОШЕНИЕ ЕДНА КЪМ ДРУГА ЩЕ СЪЩЕСТВУВАТ ТЕЗИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ - ТОВА НЕ Е ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, ДОКТРИНЕРСКИ, А ПРАКТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОС. ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ ИМА ВСЯКА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО Е ДОКАЗАЛА СВОЯТА ПАЗАРНА ЕФЕКТИВНОСТ И СОЦИАЛНА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ. ЧАСТНАТА И АКЦИОНЕРНАТА СОБСТВЕНОСТ СА НАЙ-МОГЪЩИЯТ ГЕНЕРАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА В ОБЩЕСТВОТО. ДОБРОВОЛНОТО СДРУЖАВАНЕ В КООПЕРАЦИЯ Е НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯТ СПОСОБ ЗА СТОПАНСКОТО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ДРЕБНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ХУМАНИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЯ ТРУД. ДОБРОВОЛНАТА КООПЕРАЦИЯ ИМА ДЪЛБОКИ КОРЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, ТЯ ЩЕ ИМА ШИРОКА ПЕРСПЕКТИВА И В БЪДЕЩЕ. ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ НЕ Е САМОЦЕЛ. НЕЙНИТЕ ОГРАНИЧЕНИ РАЗМЕРИ В РАМКИТЕ НА СМЕСЕНАТА ИКОНОМИКА СА НЕОБХОДИМИ ЗА УСПЕХА НА ВСЯКА НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ.
     ПЪТЯТ КЪМ МОДЕРНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ТРУДЕН.

                                                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПИСМОТО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".


     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!

     НА 3 МАЙ ТАЗИ ГОДИНА ВИ ИЗПРАТИХМЕ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, С КОЯТО ЗАЯВЯВАМЕ МОТИВИРАНО ЗАЩО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 10 И 17 ЮНИ Т.Г. ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
ОТГОВОР ДОСЕГА НЕ ПОЛУЧИХМЕ.
     МЕЖДУВРЕМЕННО НАСТЪПИХА НЯКОИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО НАЛАГАТ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ДА ПОСТАВИМ ПРЕД ВАС ПРОБЛЕМА ЗА ОТЛАГАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИЗБОРИ.
     ДО 11 МАЙ Т.Г. ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО СТОЯХА ЗА    РЕШАВАНЕ В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ, БЯХА: ПРОГРАМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ. ОТ 12 МАЙ Т.Г. ВЪЗНИКНА И ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА. МОНАРХИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В    СТРАНАТА ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ РЕФЕРЕНДУМЪТ ОТ 1946 ГОДИНА ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО Е БИЛ МАНИПУЛИРАН В СМИСЪЛ, ЧЕ ВОТЪТ ЗА РЕПУБЛИКА Е БИЛ ФАЛШИФИЦИРАН. В ТАЗИ НАСОКА ИСКАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА МОНАРХИЯТА И ВРЪЩАНЕТО В БЪЛГАРИЯ НА СИМЕОН II. ПРИ ТАКА НОВОВЪЗНИКНАЛОТО ОБСТОЯТЕЛСТВО ПОСТАВЯ СЕ ВЕЧЕ И ПРОБЛЕМЪТ НЕОБХОДИМИ ЛИ СА ТЕЗИ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЛЕДВАШЕ ДА ИЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, КОГАТО Е НАЛИЦЕ СПОРЪТ ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО - РЕПУБЛИКА ИЛИ МОНАРХИЯ. ЕСТЕСТВЕНО Е, ДОКАТО ТОЗИ СПОР НЕ БЪДЕ РЕШЕН, ДА НЕ СЕ ПРИСТЪПВА КЪМ ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ. НИЕ НЕ ЗНАЕМ КАКВО ЩЕ РЕШИ ЕВЕНТУАЛНО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД.
    ОСВЕН ПРОБЛЕМА ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО ВЪЗНИКНА ОЩЕ ЕДИН ПРОБЛЕМ, КОЙТО БИ НАЛОЖИЛ ОТЛАГАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ДОРИ САМО НА ТОВА ОСНОВАНИЕ. ДО 10 МАЙ 1990 ГОДИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОИ ПАРТИИ НЕ БЕ СПАЗЕН ЧЛ. 11 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ОТТУК ЛИПСАТА НА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ТЕЗИ ПАРТИИ ДА УЧАСТВУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. КАСАЕ СЕ ЗА БСП. НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА С ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ - ГР. ПЕРНИК, И НЯКОИ ДРУГИ ПАРТИИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО НЕ Е ПРИЛОЖЕН ЧЛ. 11 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН. ЩЕ ВЪЗРАЗИТЕ МОЖЕ БИ, ЧЕ ЗА ТЕЗИ ПАРТИИ НЕ Е БИЛО НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 11 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ТЪЙ КАТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХ НАМИРА ПРИЛОЖЕНИЕ ПАРАГРАФ 6 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА. ТОВА СТАНОВИЩЕ ЩЕ БЪДЕ НЕОБОСНОВАНО, ЗАЩОТО ПРИ ДРУГИТЕ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАНИ СЪЩО ПО РЕДА НА ЗЛС, БЕ СПАЗЕНО РАЗПОРЕЖДАНЕТО НА ЧЛ. 11 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КАТО СЪЮЗ ЗА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА”, СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ДОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", РЕГИСТРИРАНИ ПО РЕДА НА ЗЛС, СЪЩО БЕ СПАЗЕНА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 11 ОТ ЗАКОНА. КАКТО ВИЖДАТЕ, ДОРИ И ПРИ ТАЗИ СИТУАЦИЯ ВИЕ СТЕ ИЗПРАВЕН ПРЕД АЛТЕРНАТИВАТА - ДА ОТМЕНИТЕ НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 10 И 17 ЮНИ Т.Г. ИЗБОРИ, ИЛИ ДА РАЗПОРЕДИТЕ НА ЦИК ДА ЗАЛИЧИ ПОСОЧЕНИТЕ ПАРТИИ ОТ СПИСЪКА НА ПАРТИИТЕ, ИМАЩИ ПРАВО ДА УЧАСТВУВАТ В ИЗБОРИТЕ.
     ИЗЛАГАЙКИ ВИ ВСИЧКО ТОВА, СЧИТАМЕ, ЧЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО ОТЛАГАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ И ДА УВАЖИТЕ ИСКАНЕТО НИ ДА БЪДЕ СВИКАНА НЕЗАБАВНО КОНФЕРЕНЦИЯ, НА КОЯТО ДА УЧАСТВУВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, РЕГИСТРИРАНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.9 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕЧЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РЕШАТ САМО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗБОРИТЕ, НО И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕДШЕСТВУВАНИ ТЕЗИ ИЗБОРИ.

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

     ВИЕ ПОСТАВЯТЕ ПРОБЛЕМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ, НИЕ ОБАЧЕ ВЪЗРАЗЯВАМЕ - НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ, ДОКАТО НЕ БЪДЕ ПОСТИГНАТО НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.
     УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ СЛЕДВА ДА РАЗБЕРЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРЕСТАНЕ ДА ЖОНГЛИРА С ДИРИЖИРАНАТА ОПОЗИЦИЯ.
     ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ БКП /БСП/ ДА СЛЕЗЕ ОТ ПИЕДЕСТАЛА НА ВЛАСТТА И ДА СЕ ОПИТА ДА ПОСТИГНЕ НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.
     ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ ДА СЕ ПРЕСТАНЕ С ПОНЯТИЕТО ОСНОВНИ ПАРТИИ И МАЛКИ ПАРТИИ. СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ПАРТИИ СА РАВНИ И ПРЕД ЗАКОНА, И ПРЕД ОБЩЕСТВОТО. АКО НЯКОИ ПАРТИИ ДОСЕГА НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗЯВЯТ ПЪЛНОЦЕННО, ВИНАТА ЗА ТОВА Е В БКП /БСП/. УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ Е ЗА ЕДНИ МАЙКА, А ЗА ДРУГИ МАЩЕХА. ДИРИЖИРАНАТА ОПОЗИЦИЯ /СДС/ Е ФАВОРИЗИРАНА ОТ БКП /БСП/. СЪЩЕСТВУВА СЪМНЕНИЕТО, ЧЕ ЕДВА ЛИ НЕ ИМА ЗАГОВОР МЕЖДУ БКП /БСП/ И СДС - ДА СЕ ПРЕЧИ ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ НА ДРУГИТЕ ПАРТИИ, ЗА ДА НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗЯВЯТ. ПРОСТО СЕ ПРЕЧИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ПРАВИЛНО ОРИЕНТИРАН И ОТТУК ВЪЗМОЖНОСТТА МУ ДА МОЖЕ ДА РЕШИ НА КОИ ПАРТИИ ДА ДАДЕ СВОЯ ВОТ НА ДОВЕРИЕ.
     ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ ДА ПРЕСТАНЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КАРНАВАЛ МЕЖДУ БКП /БСП/ И ДИРИЖИРАНАТА ОПОЗИЦИЯ /СДС/, ПСЕВДОИГРАТА НА ПОЛИТИЧЕСКО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ. В КРАЙНА СМЕТКА ТЕ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ НЯМА ДА УСПЕЯТ ДА ЗАБЛУДЯТ НИТО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НИТО СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
     ПОНАСТОЯЩЕМ ЕМИСАРИ НА СДС ОБИКАЛЯТ ЗАПАДНИ СТРАНИ С ЦЕЛ ДА УБЕЖДАВАТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТЕЗИ СТРАНИ, ЧЕ НА 10 И 17 ЮНИ Т.Г. В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ЕДНИ "СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ". ЕДВА ЛИ НЯКОИ ЩЕ ИМ ПОВЯРВА. НА ЗАПАДА ОТДАВНА Е ИЗВЕСТНО КАКВИ СА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БКП /БСП/ И СДС И КАКВА Е ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.
     ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ ДИРИЖИРАНАТА ОПОЗИЦИЯ /СДС/ ДА ПРЕСТАНЕ ДА СИ СЛУЖИ С ШАБЛОНИ И ЩАМПИ - ПРАВЕЙКИ ОПИТ ДА ПРЕНАСЯ В БЪЛГАРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМИ ЗА БОРБА, АДЕКВАТНИ ЗА НЯКОИ ДРУГИ СТРАНИ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА.
     ВСЯКА СТРАНА ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЩЕ РЕШИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ПРОБЛЕМИ ПО СПЕЦИФИЧЕН ЗА ВСЯКА СТРАНА НАЧИН !
     ПЪТЯТ Е САМО ЕДИН - ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, ДА БЪДЕ СВИКАНА НЕЗАБАВНО КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА, НА КОЯТО ДА СЕ РЕШАТ ВСИЧКИ ВИСЯЩИ НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И КАТО НАЙ-ВАЖЕН - ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА.
     ПО НАШИ ИЗЧИСЛЕНИЯ, ЗА ДА ИЗВЕДЕМ СТРАНАТА ОТ СТОПАНСКАТА РАЗРУХА, СА НЕОБХОДИМИ МЕЖДУ 23 И 27 МИЛИАРДА ЩАТСКИ ДОЛАРА. КЪМ ТЯХ СЛЕДВА ДА СЕ ПРИБАВЯТ ОКОЛО 6 МИЛИАРДА ЩАТСКИ ДОЛАРА ЗА ПОГАСЯВАНЕ ЛИХВИТЕ И ПАДЕЖИТЕ, ДЪЛЖИМИ ПО ВЪНШНИТЕ ЗАЕМИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОГАСЯТ ТАЗИ И СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ. ИЛИ, ЗА ДА ИЗВЕДЕМ СТРАНАТА ОТ СТОПАНСКАТА РАЗРУХА В СЛЕДВАЩИТЕ ДО ДВЕ ГОДИНИ, НА СТРАНАТА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ РЕСУРСИ ОБЩО В ПОРЯДЪКА МЕЖДУ 29 И 33 МИЛИАРДА ЩАТСКИ ДОЛАРА. ПО ТОЗИ ВЪПРОС НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ И КОГАТО МУ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО, ЩЕ ПОСОЧИ ОТКЪДЕ И КАК РЕАЛНО ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ РЕСУРСИ.

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

     ИЗПРАВЕН СТЕ ПРЕД ТРУДНАТА ДИЛЕМА - ДА СЕ ВСЛУШАТЕ В НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА НАПРАВИТЕ НЕОБХОДИМОТО, ИЛИ ДА ОСТАВИТЕ БЕЗ УВАЖЕНИЕ НАШИТЕ ИСКАНИЯ!
     В ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ ЩЕ ПОМОГНЕТЕ БЪЛГАРИЯ ДА ТРЪГНЕ ПО ПЪТЯ НА ТЪЙ ЖЕЛАНИЯ ОТ ВСИЧКИ ВЪТРЕШЕН ПОЛИТИЧЕСКИ МИР, ОТТУК ДА ОСИГУРИМ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА ВСИЧКИ.
     В ДРУГИЯ СЛУЧАЙ СНЕЖНАТА ТОПКА НА НЕРЕШЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ДВИЖИ ВСЕ ПО-НАДОЛУ КЪМ ПРОПАСТТА, НА ДЪНОТО НА КОЯТО НИ ЧАКА - ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА И ЕВЕНТУАЛЕН ЛОКАЛЕН ВОЕНЕН КОНФЛИКТ С НЯКОЯ ОТ СЪСЕДНИТЕ НАМ СТРАНИ.
     КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЛОЗУНГЪТ "С КРЪВ СМЕ Я ВЗЕЛИ, С КРЪВ ЩЕ Я ДАДЕМ" ДА ОТМРЕ В ИСТОРИЯТА. РАЗУМЪТ ЕДИНСТВЕН ТРЯБВА ДА НАДДЕЛЕЕ!

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!

     НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ЩЕ ПРОЯВИТЕ ТЪЙ НЕОБХОДИМАТА СЕГА НА БЪЛГАРИЯ, ВАШАТА ДЪРЖАВНИЧЕСКА МЪДРОСТ!

ГР. СОФИЯ, 14 МАЙ 1990 ГОДИНА                        С УВАЖЕНИЕ:
                                    НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ
                                         СЕКРЕТАР:                ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                       ВЕРА ПЕЙЧЕВА              ИВАН ДУНДАРОВ

                                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


     НА 10 ЮНИ БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАПРАВИ СЪДБОВЕН ИЗБОР В ИМЕТО НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА.
     БЪДЕЩЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО ЩЕ ЗАСТАНЕ ПРЕД ОЧИТЕ НА ВСИЧКИ НИ.
     ЗАТОВА:
     СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СВИКВА СВОЯТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 19 И 20 МАЙ Т.Г. В ЗАЛА НОМЕР 1 НА НДК /СОФИЯ/ ОТ 15 ЧАСА. НА НЕЯ ЩЕ ПРИСЪСТВУВАТ ВСИЧКИ НАШИ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЗАСТЪПНИЦИ И ЧЛЕНОВЕ НА РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КЛУБОВЕ НА СДС.
     ДО ДЕНЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛНИ КЛУБОВЕ НА СДС СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ОБЩЕСТВЕНИ ПРИЕМНИ.
     ПОСЕТЕТЕ ГИ. ИЗЛОЖЕТЕ ВАШИТЕ ВЪЗГЛЕДИ, ВАШИТЕ ИСКАНИЯ, ВАШИТЕ МИСЛИ ЗА ПО-БЛИЗКАТА И ПО-ДАЛЕЧНАТА ПРОМЯНА, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КРИЗАТА, ЗА СТАБИЛИТЕТ, ЗА СПОКОЙСТВИЕ, ЗА РАЗВИТИЕ.
     ЧРЕЗ ВСИЧКИ НАС СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС.
     НЕКА ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ДЕВИЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ:
                                    "ИСКАМЕ, ЗНАЕМ, МОЖЕМ!"
                                      ВРЕМЕТО Е НАШЕ!

                                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1", ПОДПИСАНО ОТ НЕГОВИЯ СЕКРЕТАР СТРАХИЛ ГИЧЕВ.

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     СЛОЖНОТО, ДЕЛИКАТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ДНЕШНИЯ ДЕН Е СВЪРЗАНО С    ОПАСНОСТТА ОТ НЕРАЗБИРАНЕ НА ЗНАЧИМОСТТА НА ПРИСЪСТВИЕТО НА БЗНС - "ВРАБЧА 1" НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА.
    ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ЗАЩО АЗ СЕ ОБРЪЩАМ ДО ВАС ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕТЕ ПО ЕДИН ВЪПРОС, КОЙТО Е ОТ КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНКРЕТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ? ПО ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ПРИЧИНА: ЗАЩОТО В НАСТОЯЩОТО КРАЙНО СЛОЖНО ВРЕМЕ САМО ВИЕ БИХТЕ МОГЛИ ДА ОЦЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ПРОБЛЕМА.
     НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРЕШИ ДА ИЗДАВА СВОЙ ВЕСТНИК.
     ПРОБЛЕМЪТ Е ДВУЗНАЧЕН - ПОЛИТИЧЕСКАТА НЕОБХОДИМОСТ И ДЕФИЦИТЪТ НА ХАРТИЯ. БЕЗКРАЙНО НЕОРИЕНТИРАНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОГАТО СЕ ТРЕТИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БАЛАНСА НА ХАРТИЯТА У НАС, НЕ КОРЕСПОНДИРАТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТОЙНОСТИ. А ТОЧНО ТЕ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ИГНОРИРАНИ.
     ЩЕ КАЖА, И ТО СЪВСЕМ СЕРИОЗНО: НЕ СЕ СЪМНЯВАМ ВЪВ ВАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ. СЪМНЯВАМ СЕ, ЧЕ НИКОЙ ДРУГ, ОСВЕН ВИЕ, МОЖЕ ДА РАЗДВИЖИ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЗАКОСТЕНЯЛА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА РАЗРЕШИ ИЗДАВАНЕТО НА НАШИЯ ВЕСТНИК "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ - ВРАБЧА", ОРГАН НА БЗНС "ВРАБЧА 1".
     НАДЯВАМ СЕ НЕ НА ЖЕСТ ОТ ВАША СТРАНА, А НА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪПРОСА ЗА ИЗДАВАНЕТО НА НАШИЯ ВЕСТНИК.
     ЗАЩОТО БЗНС "ВРАБЧА 1" Е НЕ САМО ИСТОРИЧЕСКА ДАДЕНОСТ, ТОЙ Е ПОЛИТИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ ОРИСИЯ В ТЕЗИ ДНИ.
     И ТОВА ИСКАМ СПЕЦИАЛНО ДА ПОДЧЕРТАЯ.

10 АПРИЛ 1990 Г.
                                                 С УВАЖЕНИЕ:
                                                          /СТРАХИЛ ГИЧЕВ/

                                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/.


     КАТО ПАРТИЯ, ЧЛЕН НА ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР, НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ПО ПОДОБИЕ НА СДС ДА НИ БЪДЕ ПОСТАВЕНА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШАПКА НА НЕОКОМУНИЗМА.
     I. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ИНФОРМИРА ЧЛЕНОВЕТЕ, ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ СИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА СЛЕДНОТО:
     1. НА 8 И 9 МАЙ 1990 Г. БЯХА ПОДНОВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА НДП И БЗНС "ВРАБЧА - 1", БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ - БНП ДА БЪДЕ ПРИЕТА ЗА РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН В ИЗГРАДЕНАТА НА 3 МАЙ ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР И ОТНОВО СРЕЩНА ПОЛИТИЧЕСКИ НЕПРОСТИМ ОТКАЗ НА ЛДП ЗА ПРИЕМАНЕТО Й, ВЪПРЕКИ СЪГЛАСИЕТО НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПАРТИИ ОТ БЛОКА:    РПБ, НДП, БЗНС "ВРАБЧА-1", ПСП И ПСД.
     2. ДО ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ НА 9 МАЙ СЛЕДОБЕД И НА 10 МАЙ СУТРИНТА ЛДП И РПБ СЕ ОТКАЗАХА ОТ ЗАЯВЕНИТЕ ОТ ТЯХ КАНДИДАТ-ДЕПУТАТСКИ МЕСТА, С КОЕТО ЗАТРУДНИХА ИЗВЪНРЕДНО МНОГО ПОПЪЛВАНЕТО НА ТЕЗИ МЕСА С НОВИ КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИ ОТ СТРАНА НА БЗНС "ВРАБЧА-1", НДП И БНП.
     3. ПРИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ КАНДИДАТ-ДЕПУТАТСКИ МЕСТА МЕЖДУ ПАРТИИТЕ ОТ ПОБ - ЦЕНТЪР /ОТ 200-ТЕ ЕДНОМАНДАТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНА/ СТАВА ПРЕДЕЛНО ЯСНО, ЧЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ ТЯХ НЕ Е ЗА НДП, БЗНС "ВРАБЧА-1" И БНП, ВЪПРЕКИ ИЗЯВЕНОТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ СТРАНА НА РПБ.
     4. НА 10 МАЙ, ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ БЕ ПОКАНЕН ОТ МИНИСТЪРА НА МВР ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, А Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗНС "ВРАБЧА-1", НА РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТА НА НРБ, КОИТО АНГАЖИМЕНТИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАТРУДНИХА ОБРАБОТКАТА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИТЕ ИМ.
     5. НДП, БЗНС "ВРАБЧА-1" И БНП БЯХА РЕГИСТИРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 10 АПРИЛ ДО 3 МАЙ 1990 Г., А ПО НОВИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН ТЕ БЯХА ПРИНУДЕНИ ДО 10 МАЙ 19.00 Ч. ДА РЕГИСТРИРАТ КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИТЕ СИ И ОСВЕН ТОВА В РАМКИТЕ НА ТОЗИ СРОК ДА ИЗГРАДЯТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ КЛУБОВЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ РАЙОНИ В СТРАНАТА. ТАКОВА ПОЛИТИЧЕСКО НАСИЛИЕ СВЕТЪТ НЕ ПОЗНАВА - ДА РАБОТИШ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ИЗЛИЗАЙКИ ОТ ДИКТАТУРА И РОБСТВО /РУСИФИКАЦИЯ/ ПРИ ПЪЛНО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ АПАРТЕЙД.
     6. СДС СЕ ОБЯВИ ОФИЦИАЛНО ЗА ЕДИНСТВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ И СЕ ПОКРИ НАПЪЛНО С ЛОЗУНГА НА ОФ ОТПРЕДИ ОКОЛО ПОЛОВИН ВЕК: "КОЙТО НЕ ГЛАСУВА ЗА ОФ, Е ВРАГ НА НАРОДА". СЪВРЕМЕННИЯТ ВАРИАНТ НА ТОЗИ ЛОЗУНГ Е:    "КОЙТО Е ИЗВЪН СДС, НЕ Е ЗА ДЕМОКРАЦИЯ". ПАРАЛЕЛЪТ Е СЪВЪРШЕН И ВОДИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ ХАОС И НЕОКОМУНИЗЪМ.
     ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП Е НАПЪЛНО РАЗБИРАЕМА 5-МЕСЕЧНАТА ФУНКЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, КОЙТО ПОД ПЛАКАТА НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА "ДОМИНО" /ЗА ПРОВОКИРАНЕ, КОНТРОЛИРАНЕ И НАПРАВЛЯВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНА ПОСОКА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС У НАС/ СЕ ОПИТВА ДА ЗАСВИРИ СИМФОНИЯТА НА НЕОКОМУНИЗЪМ С АНТИКОМУНИСТИЧЕСКА РИТОРИКА И ДА ПРЕДОСТАВИ СТРАНАТА НИ ЕВЕНТУАЛНО НА ФРАНЦИЯ. СЛЕДЕТЕ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ КАК ВСЯКА СЕДМИЦА, ПОНЕ ДВА ПЪТИ, ВТЪЛПЯВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗРИТЕЛ НЕЩО ЗА ФРАНЦИЯ, ВКЛ. И МИЛОВИДНАТА ЗАПОВЕД "УЧЕТЕ ФРЕНСКИ ЕЗИК". ПРЕДИ ОКОЛО ПОЛОВИН ВЕК ТАКА НИ "ПОМОЛИХА" ДА УЧИМ РУСКИ ЕЗИК...
     НЕЗАВИИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ И НЕЙНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКИП ЩЕ ОТСТОЯВА ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО, С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЗА НАРОДА И ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА: ПОЛИТИЧЕСКИ НЕУТРАЛИТЕТ, НЕЗАВИСИМА ИКОНОМИКА И САМОСТОЯТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ.
     МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБРОЕНИ ПОНЕ ОЩЕ 15 ТОЧКИ ЗА НЕДЕМОКРАТИЧНИЯ ПЪТ, ПО КОЙТО СЕ РАЗВИВА ПОНАСТОЯЩЕМ ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, НО Е БЕЗПОЛЕЗНО...
     II. ОТ ИЗБРОЕНИТЕ И НЕИЗБРОЕНИТЕ ФАКТИ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НДП ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОИ ИЗВОДИ:
     1. МАНИПУЛАЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕПУТАТИТЕ НИ /ДО 10 МАЙ 1990 Г./, СВЪРЗАН С ВРЕМЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА НДП /18 АПРИЛ 1990 Г./, Е ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ, ПО КОИТО СЕ ИЗГРАЖДА ДЕМОКРАЦИЯ В ДАДЕНА СТРАНА.
     2. УМИШЛЕНО БЕ ЗАБАВЕНО ГЛАСУВАНЕТО И ПУБЛИКАЦИЯТА НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ /10 АПРИЛ 1990 Г./ И БЕ СКЛЮЧЕНО НЕПРАВОМЕРНО СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СДС И БКП /БСП/ ДО 10 МАЙ САМО ТЕ ДА МОГАТ ДА ИЗПОЛЗУВАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА. ДЕМОКРАЦИЯТА ПРИНАДЛЕЖИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЕПАРИРАНА. ТЯ Е ОБЩОНАЦИОНАЛНО ПРАВО!
     3. НАД 90 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА НЯМА ДА МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ, ЗАЩОТО САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ТЯХ ИМАТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО И ТОВА СА ПРЕДИМНО ЛИЦА, ИЗПРАТЕНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ НА ДИКТАТУРАТА ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ НА ЗАПАД, ИЛИ ЛИЦА, ЕМИГРИРАЛИ ЗАКОННО - ПО РОДСТВЕНА ЛИНИЯ. ТОЗИ НОВ ТИП ЕЗУИТЩИНА ОТБЛЪСКВА ОТНОВО СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ ОТ ЗЕМЯТА, КОЯТО ГИ Е РОДИЛА.
     4. КАСИТЕ НА БСП И БЗНС ЧРЕЗ ФИРМИТЕ НА НОМЕНКЛАТУРЩИЦИТЕ СА ПЪЛНИ С ЛЕВОВЕ И ВАЛУТНИ ВЛОГОВЕ - НАРОДНА ПАРА, ЧРЕЗ КОЯТО ТЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СВОЯТА ПРОПАГАНДА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ, А НОВИТЕ ПАРТИИ, ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ МОЛЯТ ЗА СРЕДСТВА ИЛИ ДА ПРОДАВАТ НАЦИОНАЛНАТА СИ СЪВЕСТ.
     5. ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, НЕЙНИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ И СЪМИШЛЕНИЦИ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА БЪДЕ КУПУВАНА ЧОВЕШКАТА ИМ СЪВЕСТ И ИДЕЙНИТЕ ИМ ПРИНЦИПИ НА НЕЗАВИСИМИ ДЕМОКРАТИ СРЕЩУ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА РАЗВИВАТ НОРМАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА ЕДНО СЪМНИТЕЛНО КОНТРОЛИРАНО И НАПРАВЛЯВАНО "БЛАГО” НА ЗЕМЯТА И НАРОДА НИ ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.
     III. ОТ ИЗЛОЖЕНИТЕ ФАКТИ И НАПРАВЕНИТЕ ИЗВОДИ СЛЕДВАТ И РЕШЕНИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:
     1.  НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ НАПУСКА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР И ОБЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ ВОДИ ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ДЕЙНОСТ РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ИЗБОРИТЕ, НАЛОЖЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ СЪМНИТЕЛНО "НАЦИОНАЛНАТА" КРЪГЛА МАСА ЗА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г.
     2. КАТО НЕЗАВИСИМИ ДЕМОКРАТИ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ ДАДЕНИЯ НИ ДВУСЕДМИЧЕН СРОК /РАБОТНИ ДНИ/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБОВЕ В СТРАНАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИТЕ НА НДП И 30-ДНЕВЕН СРОК ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА, С НАЛОЖЕНО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ АПАРТЕЙД КЪМ НДП ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ДО 10 МАЙ 1990 Г.
     3. НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЩЕ ТЪРСИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТАКТИ С ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОИТО СА С ЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ, И ДРУЖЕСТВА, КОИТО ОДОБРЯВАТ И ЖЕЛАЯТ ДА ПОДКРЕПЯТ ОБЩАТА ПРОГРАМА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА    ПАРТИЯ    И ОСОБЕНО ТЕЗИ ПАРТИИ И ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ОБЯВЯТ ЗА НЕУЧАСТИЕ В ИЗБОРИ.
     4. НЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ МАНИПУЛАЦИИ НА НЕОКОМУНИСТИТЕ, РЪКОВОДЕЩИ ПЛАН-ПРОГРАМАТА "ДОМИНО", КОЯТО С ПОМОЩТА НА ПИПАЛАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Е ОБХВАНАЛА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС У НАС!
     5.  ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ПРЕДЛАГА И НАСТОЯВА ЗА МЕСТНИ, ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ, ЧРЕЗ КОИТО НАИСТИНА МОЖЕМ ДА СЕ НАДЯВАМЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНА ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА И НА РАЗГРАЖДАНЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ ПО МЕСТА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА В БЪЛГАРИЯ.
     6. НЕОБХОДИМО Е СВЕТОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ ДА ЗНАЕ, ЧЕ ТЕЗИ ИЗБОРИ СА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНИ И МАНИПУЛИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ НА ДИКТАТУРАТА И БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ Е ГОТОВ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗА ТЯХ. СДС ПРЕДЛАГА, КАКТО ПРЕДИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ КОМУНИСТИТЕ, ДА РАЗПРОДАВА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ. ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ТОВА МОГАТ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ В ИЗКАЗВАНИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СДС НА МИТИНГА НА 29 АПРИЛ 1990 Г. В ГР. КЪРДЖАЛИ. ХАОСЪТ, УПЛАХАТА И БЕЗВЕРИЕТО В ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК ВЕЧЕ ИМАТ КОНКРЕТНИ ИЗМЕРЕНИЯ В НАСТОЯЩАТА БЪЛГАРСКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. ТАКА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ СЕ ПРАВИ!
     БОГ И НАРОД ДА СЪДЯТ ДЕЛАТА НИ!
                                                   ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:
                                          ПЕТЪР ГОГОВ, ТОДОР НЕСТОРОВ, ЗДРАВКА МАРИНОВА

                                                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ШЕСТА/ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, УЧРЕДЕНА НА 22 МАРТ 1990 ГОДИНА.


     ПОНАЧАЛО БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА, СПОРЕД НАШАТА ПАРТИЯ НПС, ТРЯБВА ДА СЕ ЛИШИ ДОБРОВОЛНО, ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ И В СВОЙ ИНТЕРЕС, ОТ ВСИЧКИ "ПРИДОБИВКИ" НА КРИВОРАЗБРАНАТА БЪЛГАРСКА "ЕМАНЦИПАЦИЯ". БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА ТРЯБВА ДА Е СЪПРУГА, МАЙКА И ДОМАКИНЯ ТАКА, КАКТО Я Е СЪЗДАЛ И ОПРЕДЕЛИЛ ЖИВОТЪТ, ДА РАЖДА, ДА ОТГЛЕЖДА, ВЪЗПИТА И ИЗУЧИ СВОИТЕ ДЕЦА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДА Е МОЩЕН ОБЩЕСТВЕН ФАКТОР, ТЯ ДА Е ИСТИНСКИ СЪЗДАТЕЛ И ЗАЩИТНИК НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, НА ЯСНА ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ.
     В СОЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ВИСОКО И СТАБИЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЕНО РАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА, БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА, И ВИСОКО - БЛАГОРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ДАРИТЕЛСТВОТО, НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА, НА ДОБРОТАТА И ГРИЖОВНОСТТА, НА НИКОГА НЕСВЪРШВАЩАТА ИЗЯВА НА ЖЕНСКАТА ГРИЖА И ДОБРИНА КЪМ БЕЗДОМНИТЕ, БЕЗПРИЗОРНИТЕ, БЕЗПАРИЧНИТЕ, СИРАЦИТЕ И Т.Н.
     БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА ЗАВИНАГИ, СЪС ЗАКОН, ТРЯБВА ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ТЕЖКОТО БРЕМЕ НА СМЕННИЯ ТРУД. ТЯ, СЛЕД КАТО СТАНЕ СЪПРУГА, ТРЯБВА ДА РАБОТИ НА НАМАЛЕН РАБОТЕН ДЕН, А КОГАТО СТАНЕ МАЙКА, ДА ИМА ПРАВО НА НАЙ-МАЛКО НА 10 ГОДИНИ МАЙЧИНСТВО СЛЕД РАЖДАНЕТО НА ПОСЛЕДНОТО ДЕТЕ. ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ НЕЙНИЯТ СЪПРУГ ЩЕ ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА С 2/3 ПО-ГОЛЯМА ОТ НЕГОВАТА ЗАРАБОТКА И ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ.
     ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕДНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ БЪЛГАРСКАТА МАЙКА ЕДВА ЛИ Е НУЖНО НАШАТА ПАРТИЯ ДА НАПОМНЯ, А ТОВА СА - ЛОШО, ДАЖЕ ЛИПСА НА ДОМАШНО ВЪЗПИТАНИЕ, ЛОШО УЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА, НИКАКЪВ АВТОРИТЕТ НА РОДИТЕЛИТЕ, СИЛНО ПОНИЖЕН АПЕТИТ ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, СЛАБО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ, НЕЗАЧИТАНЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ, Т.Е. ВСИЧКО, КОЕТО НАШИЯТ НАРОД ГО НАРИЧА "ЛИПСА НА ПЪРВИТЕ 7 ГОДИНИ".
     ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ГОДИНИ НА МАЙЧИНСТВОТО БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА ТРЯБВА ДА ИМА ГАРАНТИРАНИ ПРАВА ОТ ЗАКОНА ДА РАБОТИ КАТО НАДОМНА РАБОТА ВСИЧКО, КОЕТО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ И ЖЕЛАНИЕ ДА РАБОТИ - ОТ ВИСОКО­КВАЛИФИЦИРАНИЯ ТРУД КАТО ИНФОРМАТИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА ДО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБИКНОВЕНАТА КОНФЕКЦИЯ. И ЗАПЛАЩАНЕТО ТРЯБВА ДА Е С ОБЛЕКЧЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.
     БЪЛГАРКАТА ТРЯБВА ДА Е НАЙ-ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНАТА, НАЙ-ДОБРЕ ОБУТАТА ЖЕНА В СВЕТА. ТЯ ЗАСЛУЖАВА ТОВА ЗАРАДИ ЦЕИЯ ПОЛОЖЕН ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ДОСЕГА МЪЖКИ ТРУД И ЗАРАДИ ВСИЧКИ ГОЛЕМИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ЦЯЛАТА НАЦИЯ ЗАНАПРЕД, КОИТО ТЯ ТРЯБВА ДА ПОНЕСЕ. ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-СОЦИАЛНО ОСИГУРЕНАТА ЖЕНА В СВЕТА.
     ПАРТИЯТА НПС ИСКА БЪЛГАРКАТА ДА Е НАЙ-СПОКОЙНАТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА СИ, ЗА СВОЕТО БЪДЕЩЕ И ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ ЖЕНА В СВЕТА. И ЦЯЛАТА СИ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НПС ЩЕ ПОДЧИНИ НА ТАЗИ ВЕКОВНА МЕЧТА НА БЪЛГАРИНА - НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО ДА НЯМА НИКАКВИ БИТОВИ ПРОБЛЕМИ.

     НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО

     1. НПС КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, РАБОТЕЩА ЗА ДУХОВНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ, ОТДЕЛЯ МНОГО ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА ВЪПРОСА ЗА НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОСВЕЩЕНИЕТО В ДЪРЖАВАТА.
     ПАРТИЯТА СМЯТА, ЧЕ ИЗДИГАНЕТО НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА СВЕТОВНО НИВО И НАД НЕГО Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЪЗМОЖЕН ПЪТ. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ НАРЕДИ ДО МОДЕРНИТЕ И БОГАТИ ДЪРЖАВИ. ЕДИНСТВЕНИЯТ.
     ЗА ДА СТАНЕ ТОВА, ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ САМОТО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО КЪМ ХОРАТА НА НАУКАТА. ПРИ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ НАЙ-ЕВТИНОТО "СИВО ВЕЩЕСТВО" В ЦЕЛИЯ СВЯТ БЕШЕ БЪЛГАРСКОТО. ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ИМА КАТО ГЛАВНА ЗАДАЧА НА СВОЯТА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА ДА НАПРАВИ ТОВА БЪЛГАРСКО СИВО ВЕЩЕСТВО НАЙ-СКЪПО ЗАПЛАТЕНОТО В ЦЕЛИЯ СВЯТ!
     ТОВА ЩЕ СТАНЕ ЧРЕЗ ПАКЕТ ОТ ЗАКОНИ, РЕГУЛИРАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА, НАУЧНО-ИЗОБРЕТАТЕЛСКАТА, КОНСТРУКТОРСКАТА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАТА, ВНЕДРИТЕЛСКАТА И Т.Н. ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА НАЦИЯТА В ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕСТИЖ, ИНТЕРЕС И ПРОСПЕРИТЕТ.
     НЕ ТРЯБВА ДА ИМА НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАПЛАЩАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД ПО ЗАКОН. НАЙ-БОГАТИТЕ ХОРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА И ЩЕ БЪДАТ БИЗНЕСМЕНИТЕ, КОИТО ПРИЛАГАТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ НА "СИВОТО НИ ВЕЩЕСТВО", И "СИВОТО ВЕЩЕСТВО", КОЕТО СЪЗДАВА ТЕЗИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.
     БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ЗАСТАНЕ ВЪТРЕ В ДЕСЯТКАТА НА НАЙ-РАЗВИТИТЕ В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОТНОШЕНИЕ ДЪРЖАВИ.
     ЗАКОНИТЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД ЩЕ РАЗРЕШАТ "БЕЗКРАЙНО РЕШАВАНИЯ ПРОБЛЕМ ЗА ИЗОБРЕТЯВАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО". ОСОБЕНО ЩЕ СЕ ИМПУЛСИРА НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯТ ПЪТ ЗА ЦЯЛОСТНА ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ - ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО ДО КОСМОСА - ТОВА Е СИСТЕМАТА "ПОРЪЧКА - ИЗОБРЕТЯВАНЕ - РАЗРАБОТКА - ВНЕДРЯВАНЕ - ПРОИЗВОДСТВО - ПАРИ".
     ЗА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ТЕЗИ ОСНОВНИ СТРЕМЛЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, СЪС ЗАКОН ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПОЛИТЕХНИКИ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ /БИВШИТЕ ОКРЪЖНИ ГРАДОВЕ/ СЪС СЪВСЕМ ДРУГА, МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА СТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИ ТРУД И ЗАПЛАЩАНЕТО МУ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ. ОЩЕ ОТ ПЪРВИ КУРС СТУДЕНТИТЕ ДА РАБОТЯТ НАЙ-АКТИВНО В ТВОРЧЕСКИТЕ КОЛЕКТИВИ НА ИНСТИТУТИТЕ С ПЪЛНОЦЕННО ЗАПЛАЩАНЕ, С ВСИЧКИ БИТОВИ УДОБСТВА ЗА РАБОТА, ПОЧИВКА И СПОРТ. ТЕЗИ ИНСТИТУТИ ЩЕ СЕ НАРИЧАТ ВНИТИ - ВИСШ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ. ЩЕ РАЗПОЛАГАГ С МОДЕРНИ СГРАДИ, ОБЩЕЖИТИЯ,
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ И ЗАВОДИ, СПОРТНИ ЗАЛИ И ОТКРИТИ БАЗИ. ЩЕ СА СЪБРАНИ НА ЕДНО МЯСТО ЕДНОТИПНИТЕ ИНСТИТУТИ И ЩЕ ИМАТ ЕДНАКВА ИНФРАСТРУКТУРА В ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА. ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СВОИТЕ ЗАПЛАТИ ПО УСПОРЕДНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
     - ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА;
     - ЗА ИЗОБРЕТАТЕЛСКА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ОТ ФИРМИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ПОРЪЧКИ ЗА НОВИ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ;
     - ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТ ОТ БАН;
     - ЗА ДРУГА НАУЧНА ДЕЙНОСТ.
     ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВНИТИ НЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ БИТОВИ ПРОБЛЕМИ. В ТЕЗИ ВНИТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ СТУДЕНТИ ПРИ МНОГО ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ И В ОГРАНИЧЕН БРОЙ - ПРЕДИ ВСИЧКО СПОРЕД НУЖДИТЕ НА САМОТО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ЗА СОБСТВЕНОТО МУ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В НАЧАЛОТО, А СЛЕД ТОВА И ЗА НУЖДИТЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ДЪРЖАВАТА.

                                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ -  ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ СЕДМА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.


     3. ГЛАВНИТЕ ЕТАПИ НА СЪВКУПНОСТТА ОТ МЕРКИ, КОИТО ХАРАКТЕРИЗИРАТ РАДИКАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, СА:
     В ЦЕНТЪРА НА НЕЙНАТА КОНСТРУКЦИЯ КАТО ОСНОВНО НАЧАЛО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЧОВЕКЪТ. ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗИСКВА КРУПЕН ПОВРАТ ОТ ДОСЕГАШНАТА КАЗАРМЕНО-ВОЕННА СИСТЕМА КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСОЦИАЦИИ НА ГРАЖДАНИ, КОИТО ИЗРАЗЯВАТ ОСНОВНИ ИНТЕРЕСИ НА ОБЩЕСТВОТО - ИНТЕРЕСИ, ПОКАЗВАЩИ МНОГООБРАЗИЕТО НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ В СТРАНАТА.
     В ОСНОВАТА НА ТОЗИ ПРЕХОДЕН ЕТАП СТОИ СОЦИАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕФОРМИТЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЕДНИ /40 НА СТО ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ/ И БОГАТИ /ЕДНА НЕЗНАЧИТЕЛНА ПРОСЛОЙКА ОТ ВИСШАТА ПАРТИЙНА НОМЕНКЛАТУРА /И МАФИЯТА/ НАТРУПАЛА ОГРОМНИ БОГАТСТВА ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН/, КАКТО И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЗАЩИТАТА НА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ.
     В ТАЗИ ВРЪЗКА, КОЕТО Е МНОГО ВАЖНО, ПРЕДСТОИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ ЗА ТОВА КОИ СЛОЕВЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО ЩЕ ПОДДЪРЖАТ И КОИ НЯМА ДА ПОДДЪРЖАТ И ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. ТОЗИ АНАЛИЗ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЧАСТ ОТ ПАКЕТА ЗА ДОКУМЕНТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.
     ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ НЕРАВНОВЕСИЯ В ИКОНОМИКАТА КАТО ЦЯЛО, МЕЖДУ ОТРАСЛИТЕ И ВЪТРЕ В ОТРАСЛИТЕ, В СТРУКТУРАТА НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ. СЪЗДАДЕНИЯТ ПРОМИШЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ Е В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ НЕРАЦИОНАЛЕН И ПРИ СВОЕТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НОСИ ЗАГУБИ ВМЕСТО ПОЛЗА И ПЕЧАЛБА И ИЗТОЩАВА СТРАНАТА. ТОЗИ ПРОБЛЕМ Е ГЛАВНИЯТ СТРУКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ НА ПЪРВИЯ ЕТАП В ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, А НЕ ТОЛКОВА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА МНОГООБРАЗНИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ /ВЪПРЕКИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ/. НА ТОЗИ ЕТАП ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕОДОЛЕЕ НЕОБРАТИМИЯ ПРОЦЕС НА ДЕГЕНЕРАЦИЯ И ХАОС В ТОТАЛИТАРНАТА ВОЕННОРГАНИЗИРАНА ИКОНОМИКА, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА БЪДЕ ЕЛИМИНИРАН ПОСОЧЕНИЯТ ФАКТОР. ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ОГРОМНИ ДИСПРОПОРЦИИ В НАРОДНОТО СТОПАНСТВО Е НЕОБХОДИМО:
НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ НА НЯКОИ ВРЕДНИ ЗА ПРИРОДНАТА СРЕДА И СИЛНОГУБЕЩИ ПРОИЗВОДСТВА /РЕДИЦА ЗАВОДИ В МК "КРЕМИКОВЦИ", ОЛОВНО-ЦИНКОВИТЕ КОМБИНАТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ХИМИЧЕСКИ ЗАВОДИ В ДЕВНЯ И ДРУГИ/; ДАВАНЕ НА КОНЦЕСИИ НА РЕДИЦА КРУПНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЧУЖДИ ФИРМИ; РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ НОВИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ И УСЛУГИ ПРЕДИМНО ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА БАЗАТА НА МЕСТНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ - ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, МАШИНОСТРОЕНЕ ЗА БИТОВИ И ДОМАКИНСКИ УРЕДИ, ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, СИЛИКАТНА ИНДУСТРИЯ /ПРЕДИМНО СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА, ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ/, ИНДУСТРИЯ ЗА ТУРИЗМА И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННА И ПРОГРАМНА ИНДУСТРИЯ И ДРУГИ; ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ДЕЙНОСТИ С НИСКА ЕНЕРГОЕМКОСТ, БЕЗОТПАДНИ И ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТИ, КОИТО С ПОСОЧЕНОТО ПРЕДИМСТВО ОСИГУРЯВАТ ДИНАМИЧНО И СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ; ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ПЪТНА МРЕЖА; ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ОТРИЦАТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЕМА НА ВНОСА СЪС СВОБОДНО ОБРАЩАЕМА ВАЛУТА И ОБЕМА НА ИЗНОС СРЕЩУ НЕКОНВЕРТИРУЕМИ ВАЛУТНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ.
     ЗА ЦЕЛТА ДА СЕ РАЗРАБОТИ И УТВЪРДИ ЗАКОН ЗА СТРУКТУРНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИЯТА В СТРАНАТА.
     ДА СЕ ДЕМИЛИТИЗИРА ИКОНОМИКАТА И ДА СЕ ИЗВЪРШИ БЪРЗА КОНВЕРСИЯ НА ВОЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО. ТОВА ЩЕ ПОЗВОЛИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, ВОЕННАТА ИНДУСТРИЯ ДА ПРЕМИНЕ КЪМ НОРМАЛНО ГРАЖДАНСКО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА СТОКИТЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, И ОТ ДРУГА СТРАНА - В НАЙ-БЛИЗКО ВРЕМЕ ДА СЕ УКРЕПИ ОСТАНАЛИЯТ МИРЕН СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА.
     ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ТРЯБВА ДА УТВЪРДИ ЗАКОН ЗА ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ И ЗА КОНВЕРСИЯ НА ВОЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО.

                                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДГОВОРА КЪМ ПРОГРАМАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


     ПРОГРАМАТА НА "ЕРА-3" СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ОСНОВНИ ЧАСТИ:
     1/ ПЪРВА ЧАСТ - ОЧЕРТАВАЩА    ЦЯЛОСТНИТЕ ПОСТАНОВКИ НА "ЕРА-3"
     2/ ВТОРА ЧАСТ - ПРЕХОДНА, ПРОМЕНЯЩА СЕ ОТ КОНКРЕТНАТА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА. ТЯ ОТРАЗЯВА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА И ОЧЕРТАВА КОНКРЕТНИ ПЪТИЩА И СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ ЗА ИЗХОД ОТ НАРАСТВАЩАТА СТАГНАЦИЯ.
     ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПРОГРАМАТА    Е НЕПРЕХОДНА И НЕПОДВЛАСТНА НА ВРЕМЕТО С ГАРАНЦИИ И СПЕКТЪР НА    РАЗВИТИЕ В ИДВАЩОТО ТРЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ. ТЯ ИМА ОСНОВА, ОТ КОЯТО ТРЪГВАТ ФОРМИРАНЕТО НА НОВИТЕ ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ НА ТРЕТАТА ЕРА, ВЛОЖЕНИ В ЛИЧНОСТТА, СИНТЕЗИРАНО ПОНЯТИЕ ОТ ВЗАИМНИЯ ПЪТ НА ПРИРОДА, ЖИВОТ, ЧОВЕК.
     КАТО МОДЕРНА ПРОГРАМА НА ЕДНА МЛАДА И НОВА ПАРТИЯ, ТЯ СЕ ИЗГРАЖДА С ЦЕЛ ДА СЪЗДАДЕ ТАКОВА ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ДЪРЖАВАТА ДА СЛУЖИ ЗА СТРУКТУРА С РЕАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - МАТЕРИАЛНОТО И ДУХОВНОТО БЛАГО НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ. ТЯ ВЪЗНИКНА КАТО НЕОБХОДИМОСТ, ОТ ОСНОВАТА НА ЕДИН ЦЯЛОСТЕН ПРОЦЕС В СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПОСТАВЯЩ НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ ЗА ЕДНО БЪДЕЩО ОБЩОЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО НА ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ, КАТО СПОНТАННО ИЗИСКВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ДА НАМЕРИ ДОСТОЙНО МЯСТО В НЕГО.
     ОСНОВНИТЕ Й ПРИНЦИПИ СА:
     1. ЧОВЕЧНОСТ;
     2. ЛИЧНОСТ И СЕМЕЙСТВО;
     3. ГРАДИВНОСТ И ПРОГРЕС;
     4. СОЛИДАРНОСТ;
     5. ДИНАМИЧНОСТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.
     ПРОГРАМАТА НА "ЕРА-3" ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВА ОТ СВОБОДОМИСЛЕШИ И УВЕРЕНИ В СЕБЕ СИ ЛИЧНОСТИ, СВОБОДЕН ПЪТ НА ВЕЧНО НЕСПОКОЙНИЯ И ТЪРСЕЩ ИСТИНАТА ЧОВЕШКИ ДУХ. ТЯ РАЗКРЕПОСТЯВА ПОДЕМА НА СКРИТИЯ ПОТЕНЦИАЛ ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИ ЗАЛОЖБИ НА ХОРАТА, РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТЕХНИТЕ СПОСОБНОСТИ, ЖИТЕЙСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, ПРОДУКТИВНО МИСЛЕНЕ.
     СЪЩЕВРЕМЕННО ТЯ ОСИГУРЯВА РАВЕНСТВО, КАТО С ИЗРАСТВАНЕ В СФЕРИТЕ НА ДЪРЖАБНАТА ВЛАСТ УВЕЛИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЛИЧНОСТНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВА РЕАЛНА ЗАЩИТА И РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК ЗА СИГУРНОСТ, ПРАВО И САМОСТОЯТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОЯТА СЪДБА.
     "ЕРА-3" ПОСТАВЯ ВЪПРОС ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА НАРОДА. В ПРОГРАМАТА Й СЪЩЕСТВЕНО МЯСТО ЗАЕМАТ ИДЕАЛИСТИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ И ЦЕННОСТТА НА РЕЛИГИЯТА КАТО ОСНОВА ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА, ОТРАЗИТЕЛ НА НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ И ПЪТЕВОДИТЕЛ В ДУШЕВНИЯ СВЯТ НА ХОРАТА.
     ЗА "ЕРА-3" Е ВАЖНО ДА СЕ СПРАВИ В СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ДА ДАДЕ НЕОБХОДИМАТА СИЛА НА БЪЛГАРИЯ - СТРАНА С НЕГАТИВНО СТОПАНСТВО, ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ И НЕЯСНИ ИДЕИ. ТЯ ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ МЯСТОТО Й В ЕВРОПА КАТО РАВНОПРАВЕН, КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН И ПРОГРЕСИРАЩ ПАРТНЬОР СЪС СВОЙ ПРИНОС В РАМКИТЕ НА ЕДНА БЪДЕЩА ЧОВЕШКА ОБЩНОСТ.
     ПРОГРАМАТА "ТРЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ" ВЪЗЛАГА НА "ЕРА-3" НЕОБХОДИМОСТ ОТ НЕПРЕКЪСНАТО ПРЕТВОРЕНИЕ. ТЯ ЩЕ СЕ РАЗРАСТВА И РАЗВИВА КАТО СИНТЕЗ НА ПРОГРЕСИВНАТА ЧОВЕШКА МИСЪЛ, НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ СВЕТОВНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ПРОЦЕС И ЦИВИЛИЗОВАНОСТ.
     ТЯ ЩЕ ТЪРСИ КРАЙНАТА ХАРМОНИЧНОСТ НА ОТНОШЕНИЯТА ДЪРЖАВА - ЧОВЕК - СЕМЕЙСТВО - ОБЩЕСТВО - ПРИРОДА - ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗЕМЯ - ВСЕЛЕНА.
     ПРОГРАМАТА ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА ДИРЕКТНО УЧАСТИЕ НА ЛИЧНОСТТА В НЕЙНОТО ОФОРМЯНЕ, НА НОВО СВЕТОУСЕЩАНЕ И ПРЕОЦЕНКА НА ВСИЧКИ СФЕРИ И СТОЙНОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПОНЯТИЕТО ЖИВОТ.
     "ЕРА-3" ОРГАНИЗИРА АЛТЕРНАТИВНА КРЪГЛА МАСА, ЧРЕЗ КОЯТО ПОСТАВИ ГРАЖДАНСКАТА И СОЦИАЛНАТА БАЗА НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО И УСТАНОВИ ДИРЕКТЕН КОНТАКТ С ОТДЕЛНИТЕ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ. ТОВА Й ПРИДАВА ОНАЗИ ДОСТОВЕРНОСТ, КОЯТО Е НЕОБХОДИМА, ЗА ДА СЕ СТИГНЕ ДО ШИРОКО СЪГЛАСИЕ. ИЗГРАДЕНИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ КАТО ПРИОРИТЕТНИ В НАДПРЕВАРАТА ОТ ИДЕИ И ДА БЪДАТ ПОСТОЯННО КОНКРЕТИЗИРАНИ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ "ЕРА-3" СЪЗДАВА:
     1. "ОБЩЕСТВЕН ДИАПАЗОН";
     2. ОБЩЕСТВЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН ФОРУМ;
     3. ОБЩ КОНСЕНСУС.

     1. ИМА ЗА ЗАДАЧА ДА РАЗРАБОТИ КОНЦЕПЦИИ ЗА БЪДЕЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ С ПО-КРАТКИ СРОКОВЕ.
     2. ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПАРЛАМЕНТАРЕН ФОРУМ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА СЪБЕРЕ В ОБЩА ДИСКУСИОННА ФОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЯ И РЪКОВОДЕЩИЯ СЕКТОР С ПРАКТИЧЕСКИТЕ СЪЗДАТЕЛИ НА МАТЕРИАЛНИ БЛАГА. ЧРЕЗ НЕГО ЩЕ БЪДАТ ПОТЪРСЕНИ НАЙ-ТОЧНИТЕ ПЪТИЩА НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПОСТАНОВКИ, ЩЕ СЕ ИЗРАЗИ КОНКРЕТНО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ НАУЧНИ, ДУХОВНИ И ТРУДОВИ ЗВЕНА, КОИТО НЕОБРЕМЕНЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ, ЩЕ ФОРМУЛИРАТ ДЕТАЙЛНО НУЖДИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
     3. ОБЩИЯТ КОНСЕНСУС Е ТРЕТАТА ФОРМА, ЦЕЛЯЩА:
     А. КРАЙНО И ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНО РАЗДУХАНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ С ДИРЕКТНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛЦИНСТВАТА.
     Б. ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЛИК НА ПРАВИТЕЛСТВО С УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛНИ.
     КАТО ЦЯЛО "ЕРА-3" ЩЕ ИЗГРАЖДА ПОСТАНОВКИТЕ СИ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО, ОТГОВОРНОСТ ЗА БЛИЖНИЯ, ЗАГРИЖЕНОСТ КЪМ ЧОВЕКА И ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ. ТАЗИ ОТГОВОРНОСТ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЩИТИ В РАМКИТЕ НА ПРЕХОДА И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА. ТОВА НА ПРАКТИКА Е ВНИМАТЕЛНО ВНИКВАНЕ В ОПИТА НА НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ТОЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ИСТИНСКА СИЛНА ИКОНОМИКА, ПРЕТВОРЕНО ПРЕЗ ТИПИЧНАТА НИ НАРОДНОСТНА ПСИХИКА, Т.Е.ДА ОФОРМИМ ЯСНО СВОИТЕ ПОЗИЦИИ И ЦЕЛИ - ОТ ЛИЧНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ.
     ЕФЕКТИВНАТА ИКОНОМИКА И ВИСОКИЯТ СОЦИАЛЕН СТАТУТ СА ТЯСНО ОБВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА НА ЖИВОТА И ОКОЛНАТА СРЕДА.
     С ПРОГРАМАТА НИЕ ДАВАМЕ ЯСНО ПЪТИЩАТА НА ОБОСНОВАНИ ЦЕЛИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАПРЕДЪК, ПОЧИВАЩИ ВЪРХУ НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ, ВЪРХУ НУЖДИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА, В НАМИРАНЕ НА ТОЧНО ФОРМИРАНИ ЗАДАЧИ НА 90-ТЕ ГОДИНИ. ЗА ТОВА ДАДОХМЕ ИСТИНСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ НАС ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА.
     НИЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЛЕДВАМЕ ТЕЗИ ЦЕЛИ НЕОТСТЪПНО, С ОПТИМИЗЪМ, СЕРИОЗНОСТ И ДЕЙСТВЕНА СИЛА.
     С УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ СЛУЖА НА БЪЛГАРИЯ И ГРАЖДАНИТЕ Й, НА ПРОГРЕСА Й С ОТГОВОРНОСТТА И ТРЕВОЖНОСТТА ЗА ИЗОСТАВЕНИТЕ, САМОТНИТЕ, ОТЧАЯНИТЕ, С НЕОТКЛОННОСТТА НА ИДЕЯТА ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАРАСТВАЩА СТЕПЕН НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ В ЧОВЕШКОТО СЪРЦЕ И С ГОТОВНОСТТА ДА ОТСТОЯВАМ, ЩЕ ВОДЯ ТАЗИ НОВА ПАРТИЯ УВЕРЕНО ПО ПЪТЯ КЪМ ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ - НАЧАЛО НА СВЕТОВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВИСОК ЛИЧЕН МОРАЛ.

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "ЕРА-3":
                                                              СЛАВОМИР ЦАНКОВ

                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

    СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ /ХРП/.

     ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, В КОЯТО МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ИМАЩИ ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА, КАКТО И БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН РОДИНАТА. ХРП ЩЕ РАБОТИ В ПОЛЗА НА ИДЕЯТА ЗА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ ПОД ЕГИДАТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО. ХРП ЩЕ СЕ БОРИ ТВЪРДО И УПОРИТО С ВСИЧКИ ЗАКОННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ МАТЕРИАЛИЗМА И УЧЕНИЯТА, ИМАЩИ В ОСНОВАТА СИ ТРУДОВЕТЕ НА МАРКС И ЕНГЕЛС. КАТО ПРИЕМА ЗА СВОЯ ОСНОВА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ. ПАРТИЯТА БЕЗУСЛОВНО ПРИЗНАВА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ОФИЦИАЛНО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ В СТРАНАТА, КАТО ЩЕ СЕ БОРИ ЗА НЕЙНАТА НЕЗАВИСИМОСТ И ЦЕЛОКУПНОСТ. ХРП Е ЗА СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБРЕДИ. В ХРП МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ЛИЦА ОТ ВСИЧКИ ДЕНОМИНАЦИИ, ИЗПОВЕДАНИЯ И СВОБОДОМИСЛЕЩИ, ПОДКРЕПЯЩИ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ Й. ХРП Е ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУСПЕНДИРАНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ, ОСЪВРЕМЕНЕНА В УНИСОН С ПОДПИСАНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     ХРП Е ПАРТИЯ НА ЕДРИЯ КАПИТАЛ - БЕЗУСЛОВНА СВОБОДА НА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА, ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА, СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В ПЪЛНИЯ Й ВИД: БЕЗУСЛОВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТОТО ИМУЩЕСТВО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.; ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОГИ НОРМИ ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА.
     ХРП ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ОСИГУРИ ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПОДСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН ЖИЗНЕН СТАНДАРТ; СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ, ОБЩЕЖИТИЯ ЗА БЕЗДОМНИ, СТАРОПИТАЛИЩА, СИРОПИТАЛИЩА, ОБЩЕСТВЕНИ КУХНИ; БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И БЕЗПЛАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ; РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕ НА СВЕТОВНИТЕ НОРМИ И СТАНДАРТИ. ХРП ЩЕ ПООЩРЯВА РАЖДАЕМОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ И ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ С НИСКА РАЖДАЕМОСТ - ЕВРЕИ, АРМЕНЦИ. МНОГОДЕТНИТЕ МАЙКИ ДОМАКИНИ ДА ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ КАТО ДЕТСКИ УЧИТЕЛКИ ПЛЮС ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ДРУГИ ПООЩРЕНИЯ. ХРП Е ЗА ПЪЛНА СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ДЕНОМИНАЦИИТЕ ДА ОТКРИВАТ УЧИЛИЩА, БОЛНИЦИ; БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ. В ДУХОВНАТА СФЕРА ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ - КОЛЕЖИ, ЛИЦЕИ,
УНИВЕРСИТЕТИ. ВЪВЕЖДАНЕ ФАКУЛТАТИВНО НА ВЕРОУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА И ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ; СВЕЩЕНИЦИ В ЗАТВОРИТЕ, БОЛНИЦИТЕ, АРМИЯТА И ПАРЛАМЕНТА.
     ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТАЗИ ПРОГРАМА ХРП ЩЕ СИ СЛУЖИ СЪС СРЕДСТВАТА НА ПРОПАГАНДАТА И ЛИЧНОТО УБЕЖДЕНИЕ.

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТЮ ИВАНОВ ПЕТРОВ

                                                  СЕКРЕТАР: ОГНЯН ВЪРБАНОВ ЦЕКОВ

                                                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/.


     НА 5 АПРИЛ 1990 Г. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СТАНА СЪУЧРЕДИТЕЛ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ, ВКЛЮЧВАЩА 8 ПАРТИИ И СДРУЖЕНИЯ. В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КОАЛИЦИИ /3 МАЙ/ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КОАЛИЦИЯТА БЕ НАПУСНАТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ И ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ". НА 3 МАЙ ВЕЧЕРТА В КОАЛИЦИЯТА ОСТАНАХА САМО ДВЕ ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНИ ПАРТИИ: НАШАТА И БЪЛГАРСКАТА    ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/ НА ПАРТИЯТА ПОТЪРСИ ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ. НА ДУГИЯ ДЕН ЗАПОЧНАХА КОНСУЛТАЦИИ СЪС СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР. КАТО ЦЕНТРИСТКА ПАРТИЯ БНП БЕ ОДОБРЕНА НА "ПЪРВО ЧЕТЕНЕ". ПРИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА БНП НАПУСНА НА 6 МАЙ КОАЛИЦИЯТА ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ, КОЯТО МЕЖДУВРЕМЕННО БЕ ПРИЕЛА ЗА РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ. НА 7 МАЙ 1990 Г. НКС НА БНП ЗАЯВИ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ВЛИЗАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ ПОБ - ЦЕНТЪР, СЛЕД КАТО КОНСТАТИРА СЪВПАДЕНИЕ НА МНЕНИЯТА ПО ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. НАШАТА ПАРТИЯ БЕ ПРЕДСТАВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И УСТАВА СИ. СРЕЩНАХМЕ НЕСЪМНЕНО ОДОБРЕНИЕ ОТ БЗНС - "ВРАБЧА 1" В ЛИЦЕТО НА Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ И НА НДП, ПРЕДСТАВЕНА ОТ Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ. ТРИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ СЪЩО БЕЗРЕЗЕРВО НИ ПОДКРЕПИХА И ГЛАСУВАХА СТАТУТ НА РАВНОПРАВНИ УЧАСТНИЦИ. САМО ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ /ЛДП/ ОСТАНА НА ОСОБЕНО МНЕНИЕ. СЛЕД КАТО УМИШЛЕНО ЗАБАВИХА ПРЕГОВОРИТЕ ДО 9 МАЙ, В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ /НА 9 МАЙ/ БЯХМЕ "ДОПУСНАТИ" ДО РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИТЕ СИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ЧУЖДИ КВОТИ.
     ПО ТОЗИ НАЧИН БНП НЕ ПОЛУЧИ РАВНОСТОЕН СТАТУТ С ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ В БЛОКА. НКС ВЗЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДВИД ОСТРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦАЙТНОТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ В ЦИК /ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ/ НА САМОСТОЯТЕЛНА БЮЛЕТИНА НА БЯЛ ФОН СЪС СИНЯ И ЖЪЛТА ИВИЦИ. ТОВА БЕ ПОСЛЕДНАТА БЮЛЕТИНА, КОЯТО РЕГИСТРИРА ЦИК. В СЪЩОТО ВРЕМЕ БНП УСПЯ ДА РЕГИСТРИРА ЧАСТ ОТ СВОИТЕ КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИ ОТ ИМЕТО НА ПОБ - ЦЕНТЪР. ПРЕДСТОЯЩИЯТ "ПОЛИТИЧЕСКИ ПОКЕР" ЩЕ ОПРЕДЕЛИ ПОВЕДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ В СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ. ИМАМЕ ОСНОВАНИЕ ДА СМЯТАМЕ, ЧЕ ИЗБОРИТЕ ЗАПОЧВАТ С МАНИПУЛАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ИЗОСТРЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


СОФИЯ, 14 МАЙ 1990 Г.                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/