17 март 1994


17 март 1994 година
Брой 53 /1098/


София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПОСТОЯННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/, ВЗЕТИ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ИВАН ВЕЛКОВ, БОЖИДАР ТАСЕВ, ДИМИТЪР ЦЕНОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ, ЮЛИАНА ЮРУКОВА-ГЬОШЕВА, НИКОЛАЙ ЦОНЕВ, ХРИСТО БОГОЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ И ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЕНО ПЪЛНОМОЩНО - СТОЯН СТОЯНОВ.


Редовното заседание на Управителния съвет /УС/ и на Постоянния съвет /ПС/ на БЗНС "Врабча" 1 /Димитър Гичев/ се проведе на 21 февруари 1994 г. в гр. София, в присъствието на Иван Велков, Божидар Тасев, Димитър Ценов, Стефан Стефанов, Юлиана Юрукова-Гьошева, Николай Цонев, Христо Богоев, Венцислав Петров и Стоян Стоянов /по пълномощно/.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Предложение за приемане на решения относно практическата дейност на съюза - докладва г-жа Юлиана Юрукова-Гьошева.

2. Внасяне на проект за Декларация на ръководните органи на БЗНС "Врабча" 1 /Димитър Гичев/ за обстановката в съюза от действията на групата на отцепниците: Куртоклиев, Попов и Божинов, която да се разпространи в средствата за масово осведомяване.

3. Разни.

След станалите обстойни разисквания и обсъждания по дневния ред съвместното заседание на УС и ПС на съюза единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

а/ До окончателното съдебно решение на възникналите структурни, организационни и кадрови проблеми временно се отстраняват от ръководството на съюза и се прекратяват представителните функции на Никола Куртоклиев и Димитър Попов.

б/ Обявява и отменя като противоуставни и нищожни всички политически действия, инициативи и решения, предприети от групата на отцепниците относно сключването на политически съглашения, участие в политически съюзи и коалиции, включително в политическа коалиция Съюз за Търновска конституция - "Царство България" и в предизборния съюз на 4-те БЗНС, в учредяването на фондация, както и цялата останала политическа дейност, извършена от тях при грубо нарушаване на съюзния устав и програма и които не са утвърдени от съюзното ръководство по установения уставен ред.

в/ Приема като основно начало в съюзната политическа линия и твърдо застава за близкото сътрудничество и единодействие със Съюза на демократичните сили, който е единствената реална политическа сила, способна да премахне омразната комунистическа система в нашата страна, както и с другите демократични противокомунистически формации на основата на възстановяването на Търновската конституция и на държавния конституционен парламентарен строй, унищожени с бруталната съветска военна агресия и с престъпния комунистически преврат, извършен на 9 септември 1944 година.

г/ Утвърждава по принцип Общата програма по подготовката за провеждането на Първия конгрес на БЗНС "Врабча" 1 /Димитър Гичев/, като се определя това да се извърши най-късно до края на октомври 1994 година.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО НА КУЛТУРАТА В СТРАНАТА. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание и до министър-председателя.


Творческите съюзи в Република България се обръщат към президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание за помощ срещу опитите на Министерството на културата да се:

- преодоляват финансови затруднения чрез съкращаване, сливане или прехвърляне на общинска издръжка на културни институции /например филхармонични и оперни оркестри/;

- отклоняват авторските права на българските творци за 1993 г. за чужди на предназначението им цели;

- осъществява още по-силна административна и финансова централизация на художествената дейност чрез т.нар. центрове.

От своя страна Министерството на финансите:

- изисква данъци от творческите ни фондове, без да признава преференциите им по силата на Закона за творческите фондове от 1977 г.

В тези тежки години ние очакваме, че държавата ще се погрижи за българската художествена култура чрез:
- съответно финансиране;
- изработване на всички нормативни документи, необходими за освобождаване на инициативата на нейните институции;
- охрана срещу съсипващата "конкуренция" на художествената пошлост от какъвто и произход да е тя.

София, 14 март 1994 г.

ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ -

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Стефан Илиев

СЕКРЕТАР НА
СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ: Юлия Пискулийска

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ: проф. Лазар Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Александър Миланов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ: Петър Манолов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА ФИЛМОВИТЕ ДЕЙЦИ В БЪЛГАРИЯ: Христо Тотев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ЦЕЛ И НАЙ-ВАЖНАТА ЗАДАЧА ДНЕС - ИЗВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА.

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ГОТОВА ДА ПОЕМЕ ТАЗИ ОТГОВОРНОСТ И ПРЕДЛАГА КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ

/Петнадесет опорни точки за ЛЕВОЦЕНТРИСТКО СПОРАЗУМЯВАНЕ/

България се намира днес в крайно тежко икономическо и социално положение. Ние сме пред икономическа разруха и социален колапс. Това не трябва да бъде допуснато. България все още може да бъде изведена от сегашното критично социално-икономическо състояние и Българската социалистическа партия заявява своята готовност да поеме тази отговорност. Ние ще направим това само ако получим вот на доверие в свободни и демократични избори. Българската социалистическа партия отново изразява своето предложение за ляво и левоцентристко взаимодействие, за ляво и левоцентристко правителство.

Българската социалистическа партия предлага на левите и левоцентристките партии ЛЕВОЦЕНТРИСТКО СПОРАЗУМЯВАНЕ за провеждане на реформи и управление на страната.

Икономическата реформа трябва да продължи, но чрез по-ефикасна и по-справедлива социално-икономическа политика. Дясната икономическа политика претърпя провал.

През последните четири години производството във всички отрасли на промишлеността и в селското стопанство бележи драматичен спад. Брутният вътрешен продукт е спаднал почти с 40 на сто. Безработицата застрашително расте. Делът на безработните надхвърля над 21 на сто от икономически активното население. Инфлацията е висока и формираният инфлационен потенциал създава още по-големи опасности. Опасно дестабилизиран е валутният курс на лева. Инвестиционната дейност в държавния сектор е почти преустановена. Твърде скромни са инвестициите и в младия частен бизнес. Чуждестранните инвестиции са символични. Общият държавен дълг превишава 150 на сто от брутния вътрешен продукт.

Българските граждани прогресивно обедняват. Рязко е снижено равнището на социалната осигуреност. Това поставя под жизнения минимум по-голямата част от пенсионерите и нетрудоспособните и под социалния минимум безработните и част от работещите. Постоянно намалява личното потребление сред преобладаващата част от населението. Извънредно тежко е състоянието на здравеопазването, науката, образованието и културата.

В българската икономика са налице крайно неблагоприятни качествени изменения. Дълбоко е разстроено и парализирано селското стопанство. Непоправимо са засегнати основни и традиционни за страната експортни производства. Практически са ликвидирани отраслите, които бяха приоритетни през последните две десетилетия. Безвъзвратно са загубени за българския народ и за държавата инвестиции за милиарди левове. За хиляди учени и висококвалифицирани специалисти с висше и средно образование в България днес няма работа по специалността. Деиндустриализацията и връщането към занаятчийска организация на труда влизат в дълбоко противоречие със социалната нагласа и професионалната подготовка на голяма част от младежта и хората на средна възраст. Расте броят на тези, които са убедени, че в България няма условия за тяхната професионална реализация, и те тръгват да търсят такива възможности в страни с развита пазарна икономика.

Създава се стопански климат, който стимулира спекулативна нагласа и мотивира тотално въздържане от инвестиции и бягство от извършване на производствена дейност.

Националното производство в по-голямата си част е с ниска конкурентоспособност и може да реализира своята продукция само в условията на силно защитен вътрешен и външен пазар. С разпадането на международната стопанска система, в която беше изградена и функционираше нашата икономика, страната загуби пазари за над 80 на сто от произвежданата продукция. Едностранчивата и недостатъчно гъвкава външноикономическа политика не предлага приемлива алтернатива на изгубените пазари.

Държавата се стреми да се освободи от отговорност за управлението на икономиката по формулата за самостоятелност на стопанските субекти в пазарната икономика. Но делът на държавната собственост не се е променил съществено след 1989 г. и пазарните механизми още не функционират. Държавната и стопанската администрация не могат да преодолеят силната политизация и да заработят професионално. Корупцията на държавни служители от всички равнища и силната лична заинтересованост от трайна дестабилизация на икономиката правят държавното регулиране непоследователно, противоречиво и неумело. Данъчната система и системата за митнически контрол не функционират ефективно и това се отразява изключително неблагоприятно върху постъпленията в бюджета.

Липсва национална политика за преход към пазарна икономика. Правят се опити за прилагане на чужди модели за стопанско управление, които не са съобразени със спецификата на българската икономика и не само не дават очакваните резултати, но водят и до нови тежки проблеми.

Вниманието на държавното ръководство не се концентрира върху основния проблем - спиране на разпадането и стабилизиране на промишленото и селскостопанското производство. Действащата система на стопанско регулиране все още гарантира по-висока и сигурна печалба без производство. Реалната икономика е обект на внимание предимно след остри социални протести или шумни разкрития за вече осъществени или подготвящи се спекулации.

Българската социалистическа партия съзнава, че началото на кризата се намира в миналото - в командно-административната икономическа система и в грешките на икономическата политика. Ние предлагаме на сурова преоценка това минало. Отстраняваме допуснатите грешки, отстояваме постигнатите от българския народ икономически напредък и социални придобивки, преосмисляме и възприемаме позитивния опит на най-напредналите страни.

Ние тръгваме по нов икономически път - по пътя на изграждане на социално и екологично ориентирана пазарна икономика.

Българската социалистическа партия съзнава също, че сегашното крайно тежко икономическо и социално положение не се дължи само на миналото. Кризата се изостри и задълбочи вследствие на наложения от десните сили в страната погрешен модел на икономическа реформа. Опитът за неговото прилагане претърпя провал. Икономическата политика на СДС е подчинена на интересите на малка част от населението и не е съобразена с конкретните реалности. Поради това тя не спря, а задълбочи негативните процеси в икономиката и в социалната област.

Особено тежко се отразяват върху социално-икономическото състояние на страната острата политическа конфронтация и високата социална цена на реформите. Налице е нежелание и държавническа неспособност на десните политически партии да водят политика на национално съгласие и обединение, на концентрация на целия материален и интелектуален потенциал на държавата за икономическа стабилизация. Кризата на политически елит и на властта става сериозна пречка за по-бързото извеждане на България от стопанския колапс, в който се намира.

Ние сме убедени, че вече не е достатъчно само да се види и признае драматичното социално-икономическо положение.

Голямата национална задача днес е да се намери изход, като се премине границата на критиката и се разработи и приложи на практика позитивна, реалистична и конкретна програма за извеждане на страната от кризата.

Българската социалистическа партия е готова да предложи на българския народ, на българската държава и на българския избирател прагматична икономическа програма, съобразена с особеностите на стопанските процеси в страната и в света през деветдесетте години и насочена към трайно решаване на основните противоречия и проблеми.

Ние предлагаме петнадесет опорни точки на програма за извеждане на страната от кризата.

Първо. СМЯНА НА МОДЕЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА У НАС ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА. Ние сме за деблокиране и продължаване на икономическата реформа. Но ние сме против шоковия неолиберален модел на реформа, наложен от СДС, който се самодискредитира, защото не решава икономическите проблеми и има прекомерно висока и несправедлива социална цена. Ние сме за по-плавен преход, за по-ниска, поносима социална цена на извършваните реформи, за такъв модел на реформата, който ще доведе до социално и екологично ориентирана пазарна икономика. Ние сме за равнопоставени форми на собственост, функциониращи в пазарни условия. Ние сме за съчетаване, по опита на най-напредналите страни, на свободната пазарна инициатива с разумното държавно регулиране.

Смяната на модела да се осъществи чрез съставена от правителството и обсъдена от парламента конкретна, реалистична и разумно разположена във времето програма за извършване на реформата в различните области. Хаотичното провеждане на реформите трябва да се преустанови.

За Българската социалистическа партия икономическата реформа не е самоцел, а етап от дългосрочна национална икономическа стратегия за развитие на съвременно национално стопанство, което е материалната основа за съществуването на българския народ и на българската държавност.

Второ. Ускорено осигуряване на ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ. Осъществяване на ефикасни мерки за преустановяване спада на производството, за ограничаване растежа на инфлацията, за намаляване на безработицата и масовото обедняване на населението.

Трето. В центъра на икономическата реформа да се постави ОЖИВЯВАНЕТО И ПОСТЕПЕННОТО НАРАСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. СТИМУЛИРАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВЕЧЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ПРОИЗВОДСТВО - ТОВА Е ПЪТЯТ ЗА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА. НА ТАЗИ ЦЕЛ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДЧИНЯТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА СТОПАНСТВОТО, ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПАРИЧНО-КРЕДИТНАТА, ДАНЪЧНАТА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. За реализирането на тази цел трябва да се създаде необходимата съвременна законодателна основа.

Особено важна е приватизацията. Българската социалистическа партия е за смесена икономика - за частна, държавна и общинска собственост. Социалистите предлагат 1/3 от приватизираната държавна собственост да се предостави за изкупуване от всички пълнолетни граждани - чрез безплатни бонове от 20 000 до 80 000 лева, в зависимост от трудовия стаж.

Срочно е необходима специална програма за намаляване и регулиране на безработицата.

Четвърто. НАСЪРЧАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

Българската държава няма право да изоставя или прибързано да ликвидира всички промишлени предприятия, които са нерентабилни или могат да се издържат само частично. Социалната цена на подобен акт е неколкократно увеличаване на безработицата и пълно разрушаване на промишлеността.
Българската социалистическа партия е за активна икономическа политика на подкрепа на националната индустрия, насочена към извеждане на част ог предприятията от тежкото икономическо състояние, в което са изпаднали, и към преструктуриране на останалите.

Предлагаме да се включи в действие целият комплекс от икономически, административни и организационни средства и инструменти за държавно регулиране на промишлеността, които са доказали своята ефективност в практиката на страните с развита пазарна икономика.

В сегашната тежка социално-икономическа обстановка ние не отхвърляме възможността за ограничено държавно субсидиране и преференциално кредитиране на производителите на стоки, гарантиращи жизнения и социалния минимум на всеки български гражданин.

Целесъобразно е разработването на гъвкави форми на държавно и смесено /държавно и частно/ финансиране и кредитиране на програми за стабилизиране на отделни предприятия и производства. Безспорна е потребността от разумна и последователна протекционистична политика за защита позициите на българските производители на националния пазар. Необходимо е икономическо стимулиране на експортноориентираните предприятия и производства за повишаване на тяхната международна конкурентоспособност. Напълно оправдано е приемането на икономически и административни мерки за насърчаване на потреблението на български стоки от всички държавни учреждения и институции.

Българската социалистическа партия е за бързото утвърждаване на законова уредба и за създаване на действен механизъм за закриване на банкрутирали предприятия при осигурена социална защита на работниците и служителите.

Пето. РЯЗКО СПИРАНЕ НА ПОГРОМА НАД СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНАТА РЕФОРМА. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНО И ВИСОКОКОНКУРЕНТНО БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Незабавно прекратяване на съществуването и дейността на ликвидационните съвети след официална финансова ревизия. Ускоряване на процеса за възстановяване на собствеността върху земята. Свободно избиране от собствениците на формата за нейното стопанисване. Отстраняване на умишлено създаваните пречки за работа на образуваните кооперации и въвеждане на поощрения за тяхното успешно съвременно функциониране. Прилагане на преференциален лихвен процент за някои особено важни за страната аграрни сектори и производства. Създаване на система за защитно минимални вътрешни цени, на митническа и друга защита на българското селскостопанско производство и износ. Съхраняване на останалите стада, техника, материална база и потенциал от специалисти.

Шесто. НОВА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, насочена към оживяване и технологично модернизиране на производството, към развитие на перспективните или особено важните отрасли, сектори и предприятия, които да се определят като национални приоритети. Включване в инвестиционния процес както на държавни, така и на частни капитали, съчетаване на съвременно целепоставена държавна инвестиционна политика със свободен приток на български и чужди инвестиционни капитали в икономиката.

Седмо. ФИНАНСОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИКАТА. Овладяване на инфлацията. Създаване на диференцирана данъчна система. Укрепване на банковата система. Въвеждане на строг контрол, ефикасни структури и санкции за нарушение на данъчната и финансовата дисциплина. Българската социалистическа партия се обявява против каквито и да било форми за изземване спестяванията на гражданите.

Осмо. ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ В ЕВРОПА И ЗАЕДНО С ТОВА - ИЗБИРАТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ, ПРИ НОВИТЕ УСЛОВИЯ, НА ПРЕДИШНИТЕ ПАЗАРИ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ СЪС СТРАНИТЕ ОТ БИВШИЯ СИВ И ПО-СПЕЦИАЛНО С ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ И СТРАНИТЕ ОТ БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ. Разширяване на пазарното и външноикономическото пространство на България чрез развитие на отношенията ни с доскорошните ни икономически партньори, с развитите индустриални страни, с балканските страни и развиващите се страни, интегриране в европейските икономически структури и активизиране на икономическите връзки със страните от зараждащата се Тихоокеанска общност.

Девето. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА, ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗПАДНАЛИТЕ В РИСКОВА СИТУАЦИЯ ХОРА И СОЦИАЛНИ ГРУПИ - сираци, безработни, инвалиди, пенсионери. Осъвременяване на пенсиите и на социалните помощи. Създаване на закони за нова осигурителна система и същевременно реално подпомагане сега на социално слабите от населението. Приемане на закон за благотворителността, който да стимулира и да разгръща чрез реални интереси тази дейност.

Десето. ВЗЕМАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДРАМАТИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Особено бързи мерки за подобряване на положението на държавните болници и за гарантиране на средства за определените безплатни животоспасяващи лекарства. Създаване чрез закони на нова система за достъпно здравеопазване на всеки български гражданин и на нова система за неговото финансово и материално-техническо осигуряване.

Единадесето. ЗАПАЗВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАСОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СПАСЯВАНЕ НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА. Мерки за обединяване на държавните, обществените, частните и други ресурси, за да не се позволи духовен колапс на страната и нацията. Без инвестиране и развитие на производството България не може да оцелее днес, без инвестиране и развитие на образованието, науката, изкуството и културата България не може да оцелее утре.

Българската социалистическа партия е за съществено увеличаване на дела от националния доход за наука, образование и култура.

Дванадесето. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПАРАЛИЗИРАЩИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И РАЗГРЪЩАНЕ НА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИРАЩО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пресичане на тенденцията за изземване на общински права и компетенции. Осигуряване на финансови източници на местната власт. Разширяване на правата и компетенциите на общините. Укрепване на местната власт с компетентни и авторитетни администратори и специалисти.

Тринадесето. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗУМНО БАЛАНСИРАНА БАЛКАНСКА И МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, за прекратяване на войната в бивша Югославия и предотвратяване на балкански военен конфликт, за гарантиране на българските държавни граници, за интегрирането ни в европейските структури, за осигуряване на политическа, икономическа, финансова и технологическа международна подкрепа на реформите в България.

Четиринадесето. ИЗГОТВЯНЕ И ПОДПИСВАНЕ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, под егидата на Народното събрание на Република България, НА ХАРТА ЗА ГРАЖДАНСКИ И ЕТНИЧЕСКИ МИР В СТРАНАТА.

Петнадесето поред, но първо по значение. РЕШИТЕЛНИ И БЕЗКОМПРОМИСНИ МЕРКИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА. Пакет от закони за усъвършенстване работата на полицията, съда и другите органи за борба с престъпността. Плебисцит за смъртното наказание. Рязко повишаване на разкриваемостта и наказуемостта на извършените престъпления. Особено сурови мерки срещу тежките престъпления, срещу посегателството върху живота на хората, изнасилванията, корупцията, наркоманията и рекета. Гарантиране на ред, сигурност и спокойствие в градовете и селата. Силна и защитена от корупция полиция. Силна и неполитизирана съдебна система. Гръбнакът на престъпността в България трябва да бъде пречупен, докато не е станало късно.

Българската социалистическа партия съзнава, че преодоляването на кризата и извършването на прехода ще продължи по-дълго, отколкото се предполагаше, и неизбежно ще има висока социална цена. Но ние също така съзнаваме, че са необходими спешни мерки за излизане от крайно тежкото икономическо положение и за гарантиране на поносима и справедлива социална цена на прехода.

Българската социалистическа партия предлага различна от СДС алтернатива за прехода, нов модел за икономическа реформа, които са в състояние да решат успешно тежките икономически проблеми на страната, но на по-ниска социална цена. Готови сме да обсъдим в равнопоставен политически диалог с други леви и центристки политически партии тези предложения и заедно да изготвим и да осъществим лява или левоцентристка програма за излизане на страната от кризата.

Такова е социалистическото предложение пред обществото и пред избирателите за извеждане на страната от кризата. Такава е нашата оферта пред левите и центристките партии. Ние сме против неолибералния модел на икономическа реформа, който цели премахването на държавната намеса в икономиката. Ние сме против "шоковата терапия". Ние предлагаме социално по-справедлив и поносим преход към социално и екологично ориентирана пазарна икономика. Изразяваме нашата воля и готовност да съставим и реализираме или да участваме след изборите в правителство, което да осъществи такъв именно модел на икономическа реформа.

Като отчитаме причините за крайно тежкото икономическо положение и като се съобразяваме с растящото социално недоволство, ние сме за предсрочни местни и парламентарни избори, за да се произнесе избирателят кой модел на реформа да бъде осъществен у нас, на кои партии и държавници се възлага това.

Политическото махало и в Западна, и в Източна Европа сочи тенденции на олевяване.

Българската социалистическа партия заявява открито, че е готова да поеме управлението на страната, ако спечели изборите. Същевременно ние, социалистите, предлагаме на левите и на центристките партии ЛЕВОЦЕНТРИСТКО СПОРАЗУМЯВАНЕ за управление и провеждане на реформите в България.

Българската социалистическа партия е открита както за конструктивен диалог, така и за конструктивно взаимодействие и с десните политически сили, включително и със СДС, за преодоляване на социално-икономическия колапс, в който се намира днес България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


ПРЕЗИДЕНТ

Чл. 36 /1/ Президентът на конфедерацията се избира от Конгреса с мандат до следващия конгрес.

/2/ Президентът има представителни функции, изразява волята на Изпълнителния съвет и Конфедеративния съвет.

/3/ Президентът подписва документи относно дейността на конфедерацията.

/4/ Президентът свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет.

/5/ Президентът може да свиква и ръководи Конфедеративен съвет.

/6/ Президентът отчита дейността на Изпълнителния съвет пред Конфедеративния съвет и Конгреса.

/7/ Президентът носи отговорност по чл. 32.


ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

Чл. 37 /1/ Вицепрезидентът на конфедерацията се избира от Конгреса с мандат до следващия конгрес.

/2/ В отсъствие на президента той има правата и задълженията по предходния член.

/3/ Вицепрезидентът носи отговорността по чл. 32.


КОНФЕДЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ

Чл. 38. Конфедералните секретари:

- организират и отговарят за дейността на ръководените от тях отдели съгласно правилника за дейността на Изпълнителния съвет;

- внасят за утвърждаване в Изпълнителния съвет структурата, щатния състав и бюджета на отделите;

- отчитат дейността си пред Конфедеративния съвет по искане на всеки негов член;

- носят отговорност по чл. 32.


АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ

Чл. 39. Арбитражна комисия /АК/

/1/ Състои се от председател, зам.-председател и членове /броят им се определя от КС/.

/2/ Членовете на Арбитражната комисия се избират от КС по равен брой представители на регионалните и професионалните структури на ротационен принцип. Избира се по един представител допълнително, за да е възможно заместване, когато някой от редовните членове се явява страна по разглеждания въпрос.

/3/ Арбитражната комисия:
- започва работа, ако присъстват две трети от членовете й;
- разглежда спорове и жалби по организационни въпроси, подадени до АК;
- изработва правилник за дейността си и го представя пред КС за утвърждаване;
- взема решения с обикновено мнозинство /50 процента плюс 1/ от числения си състав, като решенията са задължителни до обжалването им пред Конфедеративния съвет;
- събира се редовно всеки месец. При нужда председателят може да свика АК на извънредно заседание;
- отчита редовно дейността си пред Конфедеративния съвет.

/4/ Председателят и зам.-председателят на Арбитражната комисия:
- събират необходимите документи от спорещите страни и ги внасят за разглеждане в АК. Окончателно решение се взема от цялата АК;
- могат да бъдат освобождавани от длъжност или замествани с решение на КС по процедурата на чл. 31 ал. 9 и 10;
- избират се но реда на чл. 29 ал. 6 на този устав;
- носят отговорност по чл. 32.

/5/ Решенията на Арбитражната комисия се обжалват в 7-дневен срок от датата на връчването им пред Конфедеративния съвет. В противен случай решението влиза в сила.

/6/ Решението на Арбитражната комисия може да бъде отменено само от Конфедеративния съвет или Конгреса при спазване на срока за обжалване по предходната алинея.


ПОДЕЛЕНИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 40 /1/ Организационната структура на конфедерацията се изгражда на принципа на свободното конфедериране на автономни професионални организации и регионални съюзи.

/2/ Синдикалните секции на поделенията на конфедерацията са изградени задължително на отраслов /браншов/ и териториален принцип.


ЧЛЕНОВЕ НА КТ "ПОДКРЕПА"

Чл. 41. КТ "Подкрепа" се състои от:

1. Поделения, изградени на професионален принцип съгласно единен професионален класификатор, приет от Конфедеративния съвет:
- национални федерации;
- национални синдикати.

2. Поделения, изградени на териториален принцип съгласно териториалното деление, прието на Конфедеративен съвет:
- синдикални регионални съюзи.


НАЦИОНАЛНИ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛНИ СИНДИКАТИ

Чл. 42 /1/ Националната федерация и националният синдикат се изграждат на базата на отраслов или браншов принцип.

/2/ Конкретната структура на националната федерация и национален синдикат, пълноправни членове на конфедерацията, се регламентират с устройствените им документи /устави/, приети на национална конференция с квалифицирано мнозинство от 2/3.

/3/ Устройствените документи /устави/ на националната федерация и националния синдикат не могат да противоречат на настоящия устав.

/4/ На територията на столицата, където е седалището на националните федерации и националните синдикати, те изпълняват функциите на регионален синдикален съюз.

/5/ Не се допуска учредяване на повече от едно професионално поделение в даден бранш.

/6/ Финансирането на националните федерации и националните синдикати се осъществява в рамките на техните бюджети.


СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ

Чл. 43 /1/ Синдикалният регионален съюз се състои от общински синдикални съюзи и професионални структурни единици и необхванати от тях секции на територията на региона.

/2/ На територията на общината, където е седалището на синдикалния регионален съюз, той изпълнява и функциите на общински синдикален съюз.

/3/ Финансирането на синдикалния регионален съюз се осъществява в рамките на неговия бюджет, приет на регионален съвет.

/4/ Не се допуска учредяване на повече от един СРС на територията на даден регион.

/5/ Не се допуска членуване на секция от територията на даден регион към друг такъв.

/6/ СРС е конституиран и функционира на територията по аналогия на КС.

/7/ Уставът на СРС е унифициран и се приема от Конфедеративния съвет.


ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ

Чл. 44 /1/ Териториална структурна единица на СРС е общинският синдикален съюз, който се учредява по решение на регионалния съвет и се състои от синдикални секции на територията на една или повече общини.

/2/ Допуска се членуване на индивидуални членове, при условие че в предприятията, в които те работят, няма изградени синдикални секции и когато не са изключени. Същите се обединяват в синдикални секции на териториален принцип.

/3/ Финансирането на общинския синдикален съюз се осъществява в рамките на бюджета на СРС, в който членува.

/4/ Органи за управление са:
1. Конференцията;
2. Синдикалният съвет;
3. Изпълнителният съвет.

/5/ Правата и задълженията на органите за управление на общинския синдикален съюз се определят съгласно чл. 28 до чл. 38 включително на настоящия устав.


ОРГАНИ НА ПОДЕЛЕНИЯТА

Чл. 45 /1/ Конференция /национална, регионална/; начинът на провеждане и правомощията се определят съгласно чл. 28 и 29 на настоящия устав.

/2/ Регионален /федеративен, синдикален/ съвет. Състои се от членовете на Изпълнителния съвет и упълномощени представители на общинските синдикални съюзи и професионални структури и необхванатите в тях секции. Правата и начинът на работа се определят съгласно чл. 30, 31 и 33 от настоящия устав.

/3/ Изпълнителен съвет:
- председател, зам.-председател, регионални /федеративни, синдикални/ секретари, според броя на синдикалните членове, регламентиран с правилник на Конфедеративния съвет. Правата и задълженията на членовете на Изпълнителния съвет се определят по процедурата на чл. 34 до чл. 38 включително.


СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

Чл. 46 /1/ Синдикалната секция е основната структурна единица по месторабота и се учредява най-малко от 5 членове. Съобразно спецификата на труда в секцията могат да се обособяват синдикални групи. Не се допуска учредяване на повече от една секция на КТ "Подкрепа" при един и същи работодател /предприятие/.

/2/ Синдикалната секция възниква от датата на нейното учредяване и се регистрира в професионалната структура /национална федерация или национален синдикат/ и в териториалните структури - общински синдикален съюз и регионален синдикален съюз.

/3/ Синдикалната секция се легитимира на не по-малко от шест месеца от синдикалния регионален съюз и националните федерации /синдикати/, в които членува на базата на редовни отчисления от членския внос, и се регистрира от съответния отдел на конфедерацията.

/4/ Самостоятелни членове, пенсионери, учащи се и безработни могат да се обединят в синдикални секции на териториален принцип.

/5/ Синдикалната секция е задължена да прави редовно отчисления от членския внос към националната федерация /синдикат/, в който членува на базата на своята отраслова или браншова принадлежност, както и към синдикалния регионален съюз, в който членува въз основа на териториалното си разположение.

/6/ Членството на синдикалната секция се прекратява при доказани нарушения по решение на професионалната структура /национална федерация или национален синдикат/ и на синдикалния регионален съюз, легитимирали я като своя структурна единица.


ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ /ФСО/

Чл. 47 /1/. По решение на съответната национална федерация или национален синдикат може да се създаде ФСО в стопанска организация с производствена и териториална разсредоточеност при наличието на група работодатели или когато основният работодател е делегирал права по трудовото правоотношение и колективното договаряне на ръководители на подразделения.

/2/ ФСО се състои от обособени синдикални секции съгласно условията, посочени в предходната алинея.

/3/ ФСО осъществява координация между синдикалните секции в подразделенията На предприятието и ги представлява пред основния работодател.

/4/ Седалището на ФСО е седалището на основния работодател.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00    
17.03.1994


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!