17 април 1995


София, 17 април 1995 година
Брой 75 /1376/


София, 17 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ПРИЕТА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /15 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/. Конференцията прерасна в 37-и конгрес на организацията. За председател на партията бе преизбран Светослав Шиваров.


Втората национална конференция на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски", която прерасна в 37-и редовен конгрес на съюза, с тревога отбелязва, че политическата, икономическата, социалната и духовната криза в нашата страна добиха застрашителни размери. В последните години сериозно са дискредитирани демократичните процеси у нас и са застрашени основите на парламентарно-демократичния строй.

Вместо укрепването на истинското народовластие на реалната демокрация наблюдаваме редица негативни явления, които дават своето отражение във всички сфери на нашия живот. Вместо ускоряването на икономическата реформа за модерно социално-пазарно стопанство у нас се развихри стихиен процес на разграбване на националното богатство. Престъпността взема застрашителни размери. Корупция, спекула, безотговорност и рекет заливат страната. Тежестите на кризата легнаха преди всичко върху гърба на обикновения българин и в най-голяма степен - върху българското село, доведено до крайна бедност.

Спасение може да се търси само в провеждането на една нова политика, която да поведе безкомпромисна борба срещу потресаващата некомпетентност и престъпната умисъл, с които досега се унищожаваха индустрията, селското ни стопанство и се парализираше целият наш икономически и социален напредък.

С идването на власт на Демократичната левица са свързани и нашите надежди, че ще можем да спрем тази разрушителна стихия. Още с първите си стъпки коалицията Българска социалистическа партия /БСП/, БЗНС "Ал.Стамболийски" и Политически клуб /ПК/ "Екогласност" спечелила изборите на 18 декември 1994 г., показа, че водещо начало в нейните действия ще бъде именно това - извеждането на България от кризата. В парламента благодарение на абсолютното си мнозинство Демократичната левица наложи едно нормално темпо на работа за приемането на така нужните на страната ни закони. Хората са обнадеждени, че независимо от постоянните опити от страна на опозицията да се пречи тези закони ще бъдат приети. Известна истина е, макар че някои умишлено не желаят да я признаят, че една държава не може да върви напред без ясни и точни закони.

Новото правителство, излъчено от Демократичната левица, също показва, че няма намерение да губи излишно време и е решено да работи компетентно и докрай, за да ускори придвижването на някои изключително важни за страната ни въпроси.

Излишният шум, който напоследък се вдига по въпроса за закона за земята, доказва само едно - че някои са заинтересовани България и българското земеделие да вървят само назад. Но българинът със здравия си разум усети тези манипулации, в които за съжаление участват и хората на Мозер. И въпреки всичко той продължи да търси в кооперативното сдружаване своето спасение. Истинските земеделци знаят, че в съвременния свят без кооперирането на земята трудно може да се оцелее. Ние сме горди, че членовете на нашия съюз са в основата на повечето новообразувани кооперации, някои от които постигнаха вече добри резултати.


37-И КОНГРЕС НА БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"

1. Приема основните насоки в политиката на съюза и одобрява досегашната дейност на Управителния съвет /УС/ и на Изпълнителния съвет /ИС/.

2. Като потвърждава стратегическата цел на БЗНС "Ал.Стамболийски" за прехода на България към свободно гражданско общество на основата на парламентарната демокрация, местното самоуправление и социалното пазарно стопанство, съюзът и занапред ще провежда политика, насочена към:
а/ укрепване на демократичните институции и на установения с конституцията от 1991 г. законов ред - гаранция за ускореното развитие на демократичния процес в нашата страна;
б/ провеждане на икономическа реформа в интерес на широките слоеве от населението - за справедлива приватизация и социална защита на хората в прехода към пазарно стопанство;
в/ гарантиране на сигурността на държавата и гражданите, борба с престъпността, надеждна защита на живота, достойнството и имуществото на хората;
г/ осъществяване на активна външна политика, която да издигне международния престиж на България и да възстанови уважението към нас на Балканите, в Европа и в света.

3. Българският земеделски народен съюз "Ал.Стамболийски" още по-активно и конкретно ще продължи да работи за укрепването и умножаването на земеделските дружби, за издигането на техния авторитет и за приобщаването на млади хора към нашите идеи, като създаде младежка земеделска организация "Ал.Стамболийски".

4. Българският земеделски народен съюз "Ал.Стамболийски" ще продължи да работи за по-нататъшното развитие и укрепване на Демократичната левица на основата на общите ценности и цели в интерес на България и на българския народ.

5. Първостепенна задача на БЗНС "Ал.Стамболийски" ще продължава да бъде активното участие в провеждането на структурната реформа по икономически ефективен и социално справедлив начин, както и борбата за спиране на спада на реалните доходи на населението.

6. БЗНС "Ал.Стамболийски" ще работи за закрила на земеделските стопани и след прекратяване на дейността на ликвидационните съвети ще изисква да се даде пълен отчет за извършеното от тях пред собствениците и закона.

7. Първостепенна задача на нашата организация остава да работим за осигуряването на правно-икономически условия за свободен избор на производствените форми - лични и семейни стопанства, кооперации, сдружения.

8. Нашият съюз ще продължи да работи със синдикалните организации и ще разширява сътрудничеството си с тях.

9. Особено важна задача за съюза е активизирането на организационно-политическата работа по подготовката и конкретното участие в организирането и произвеждането на изборите за местни органи на властта, за издигане и отстояване във всички населени места на достойни кадри на съюза, което е важно условие за желания успех.

След много лутане и разочарования през последните години сдружените земеделци отново се вливат в руслото на безсмъртните идеи и принципи на Александър Стамболийски и са готови да ги отстояват в името на едно по-добро бъдеще.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /15 АПРИЛ 1995 Г, СОФИЯ/.


1. Консервативната и екологична партия /КЕП/ ще продължи да участва активно в процеса по изграждане на единни местни структури на Съюза на демократичните сили /СДС/ с цел привличане на най-широк кръг от поддръжници на демократичните идеи. Партията подкрепя ръководството на СДС при осъществяване на структурната реформа и цялостната му политика.

2. СДС се реформира на всички нива и КЕП напълно подкрепя целите на промяната. Националният координационен съвет /НКС/ следва да се превърне в една жива и работеща структура. КЕП предлага на Националната конференция на СДС да вземе решение НКС да се състои от:
- равен брой представители на партиите от СДС, всеки един от тях с право на глас;
- по един представител на регион от страната;
- депутатите от Парламентарната група /ПГ/ на СДС;
- членовете на Националния изпълнителен съвет.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Бисеров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ВНЕСЕНА В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПО ПОВОД НА ТВЪРДЕНИЯТА НА ОФИЦИАЛЕН БЕЛГРАД ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СРЪБСКО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ.


ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

На 5 и 6 април 1995 г. средствата за масово осведомяване известиха българската общественост за един безпрецедентен и нагъл ход на сръбската дипломация.

В Комисията по правата на човека в Женева на 9 март 1995 г. беше внесен документ, в който се претендира за съществуването на сръбско малцинство в България.

До момента Министерството на външните работи не е информирало обществеността и Народното събрание за този факт, нито пък е взело отношение по действията на сръбската страна. Съвсем очевидни са намеренията на Сърбия да замени един реален въпрос за правата на българите в Западните покрайнини с друг несъществуващ.

Странно звучат на този фон изявленията на министър-председателя за добрите условия на живот на нашите сънародници в Източна Сърбия. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /ПГ на СДС/ предлага на Народното събрание да приеме декларация, порицаваща сръбските външнополитически действия, които са неприкрит израз на неоснователна враждебност спрямо България и унижават достойнството на нацията ни.

София, 12 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗА АПРИЛСКИЯ АТЕНТАТ 1925 ГОДИНА" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, ВНЕСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 АПРИЛ 1995 Г., ПО ПОВОД НА ГОДИШНИНАТА ОТ ТРАГИЧНОТО СЪБИТИЕ В БЪЛГАРИЯ.


Атентатът на 16 април 1925 г. в църквата "Св.Неделя" в София е едно от най-трагичните събития на България. При експлозията загиват над 150 души, а около 500 са ранени и някои от тях по-късно умират от раните си. Сред загиналите има депутати, министри, офицери, но и напълно невинни жени и деца.

Атентатът е дело на дейци от Военната организация и не е израз на политическата линия на Българската комунистическа партия по това време. Въпреки това българските социалисти поемат отговорността за този трагичен акт и се прекланят пред паметта на жертвите.

В минутите на преклонение обаче трябва да припомним и вината на онези, които на 9 юни 1923 г. извършиха антиконституционен преврат, зверски убиха министър-председателя Александър Стамболийски, превърнаха терора в държавна политика и откриха продължителна гражданска война в България. По улиците на София в годините 1924-1925 падаха простреляни депутати, жертви на насилията на превратаджиите станаха не само комунисти, но и земеделци, безпартийни.

След атентата правителството на Александър Цанков предприе отдавна замислената разправа с цялото антифашистко движение. Само за няколко дни в казармите на София са избити стотици антифашисти /в IV артилерийски полк - 200 души, във военното училище - 90 души, в Гвардейския полк - 40 души, и т.н./, сред които и изтъкнати интелектуалци - Гео Милев, Христо Ясенов, Сергей Румянцев, Йосиф Хербст и други. В цялата страна са предприети масови арести, изтезанията стават обичайна практика, по особено мъчителен начин са умъртвени видни политици и общественици, образувани са извънредни съдебни процеси, прието е допълнение към Закона за защита на държавата /ЗЗД/, с което се разширява прилагането на смъртно наказание. Така атентатът предизвиква установяването на изключителен терор през пролетта и лятото на 1925 и следващите години.

Априлските събития същевременно ускоряват процеса на компрометиране на терористичния курс на Цанковия режим. Жестоката разправа с политическите му противници е не по-малко шокираща за българската и световната демократична общественост от конкретния повод, който я предизвиква. Наред с решителното осъждане на терористичния акт се предприема широка кампания в защита на жертвите на масовия терор след атентата, в която участват и видни общественици, учени, прогресивни дейци от Англия, Франция, Съветския съюз, Германия, Швейцария, Белгия, Австрия и други страни. Стръвта, с която властта избива част от интелигенцията на България, потриса демократична Европа. За международната общественост кабинетът на Ал.Цанков се превърна в символ на мракобесие и разюздан терор. Създадената неблагоприятна обществена атмосфера за режима вътре в страната и извън граница довежда до свалянето му в началото на 1926 година.

Уроците на историята често са много тежки. Мъдростта на един народ е и в това - да се учи от миналото си. И ако за съвременниците е било трудно да надживеят злобата на деня, личните страдания, заблудите, то от нас, съвременниците, денят иска друго. Днес, връщайки се 70 години назад, сме длъжни без политически пристрастия, а чисто по човешки, да почетем паметта както на жертвите на атентата, така и на онези над 4 000 души, убити в периода от 9 юни 1923 г. до юли 1925 година. И да потвърдим убеждението си, че насилието, откъдето и да идва то, не е съвместимо с демократичното развитие на която и да било страна.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СПРЯНА Е АГРАРНАТА РЕФОРМА" НА КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНА ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 14 АПРИЛ 1995 Г. ОТ ГЕОРГИ ПИНЧЕВ, ДЕПУТАТ ОТ КОАЛИЦИЯТА, ПО ПОВОД НА ПРИЕТИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


В Народното събрание бяха приети наложените от Българската социалистическа парти /БСП/ промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ - основния закон на демократичния преход у нас.

Тези поправки спират процеса на връщане на земята в реални граници, спират връщането на България към частното земеделие и създават условие за хаос и насилие. За аграрна реформа повече у нас е трудно да се говори. В пленарната зала червените депутати гласуваха като войници. Държаха се не само като глухи и слепи, но решиха за по-голямо удобство и България да остане глуха и сляпа по отношение на дебатите за земята. Съдете сами, уважаеми зрители, почти всички обосновани и аргументирани доводи и предложения на Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/ и останалата опозиция по предлаганите промени бяха отхвърлени. Девет пъти червеното мнозинство гласува против нашите предложения телевизята да предава пряко /на живо/ дебатите от пленарната зала. Ясно е защо. Кражбата на земята, а такава е целта на наложения законопроект, БСП предпочете да извърши на тъмно - така, както се вършат на тъмно престъпленията. Иначе защо БСП ще се страхува от гласността?

Ние от Народен съюз - БЗНС, ДП сме убедени, че следващото 38 Народно събрание ще върне поземлената собственост в България, но то няма да върне загубеното време за нашето земеделие. Това земеделие ще продължава да изпада в още по-голяма криза. И всички без оглед на партийност или безпартийност ще се ядосваме в магазините, където цените на хранителните продукти ще стават все по-големи и жестоки. Ето тази насока на развитие, ние от Народен съюз - БЗНС, ДП се опитахме да предотвратим. В пленарната зала, а и в лични разговори ние се опитахме да убедим нашите колеги - депутати от БСП, че проблемът с връщането на земята не трябва да се политизира и идеологизира. Че въпросът за земята е преди всичко въпрос за хляба, а хлябът няма партиен цвят.

За съжаление не бяхме чути. И всички вие трябва да знаете това. Особено ако сте собственици. Чакат ви горчилки.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р СВЕТЛАНА СПАСОВА ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 14 АПРИЛ 1995 Г.


На 14 април 1995 г. в София се състоя редовно заседание на Изпълнителното бюро на Християндемократическия съюз /ИБ на ХДС/ в България. На заседанието бяха разгледани:

1. Проектозаконът за държавния бюджет за 1995 г. на Република България, внесен от кабинета Виденов.

ИБ на ХДС в България констатира, че предложеният бюджет е в грубо противоречие с предизборните обещания на т. нар. "Демократична левица". Смятаме, че с този бюджет се отлага с още една година създаването на стабилна средна класа в България. Освен недостатъците, посочени от Парламентарната трупа /ПГ/ на коалиция "Народен съюз", ИБ на ХДС в България е против опита на г-н Виденов да възстанови "диктатурата на пролетариата" за сметка на интелигенцията, работеща в сферата на здравеопазването и образованието, чрез познати от недалечното минало методи, обричайки хората, които се грижат за здравето и бъдещето ни, на мизерно съществуване.

2. Проектът за промени в Закона за административно-териториалното деление, предложен от правителството и Парламентарната група на Демократичната левица /ПГДЛ/. Смятаме, че частта, засягаща преобразуването на повечето общински фирми в държавни такива, е грубо посегателство върху местното самоуправление и връщане към годините на централизираната партия-държава. ИБ на ХДС в България призовава депутатите от 37-то Обикновено народно събрание, които наистина желаят превръщането на България в модерна европейска страна, да гласуват против тази поправка.

3. Работата на МВР

ХДС в България настоява за пълна информираност от страна на Министерство на вътрешните работи /МВР/ за случаите "Ла Скала", "Христо Христов" и останалите случаи, в които е констатирано грубо нарушение на човешките права от страна на органите на МВР-Смятаме, че е недопустимо борбата с престъпността да се води с престъпни методи.

4. Законодателните приоритети на ХДС в България, които да бъдат реализирани чрез ПГ на Народен съюз

ХДС в България в отговор на предизборната си програма за пазарно стопанство със социален коректив смята за свой приоритет внасянето на пакет от закони в социалната сфера:
- Закон за здравното осигуряване
- Закон за пенсионното осигуряване
- Закон за защита на инвалидите
- Закон за защита на детето и майчинството

Тъй като досега нито една политическа сила не прояви воля за решаване на наболелите социални проблеми, ние сме уверени, че приемането на тези закони, макар и закъсняло, е крайно наложително.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ РУСЛАН СЕРБЕЗОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


В Съюза на демократичните сили /СДС/ протича реформа, която ще го промени из основи. Разделяме се с първоначално зададената формула на коалицията, която на практика обезличи партиите. Важно е да се освободим от създадения стереотип на принципно недоволство. Днешната промяна е едно голямо изпитание за всяка партия от синята коалиция. В СДС е налице достатъчно разнообразие от социални и идеологически позиции. Задачата е те да попаднат в една жива и работеща структура. Промяната в СДС крие опасност само за онези партии, които не намерят своя ясен политически образ и не успеят да убедят обществото, че има нужда от тях. Надеждата на всички е, че Седмата национална конференция ще сложи точка на политическото обезличаване в СДС, чийто авторитет повече няма да служи като патерица за аморфни организации.

Тази позиция ще бъде предмет и на дискусията на предстоящата национална конференция на Консервативната и екологична партия, в която членувам.

София, 13 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ /11-13 АПРИЛ 1995 Г., ШУМЕН/.


Зачитайки основните принципи на синдикална солидарност - правото и равнопоставеността на труд на всички граждани в Република България;

Отчитайки факта от създаденото напрежение по повод приетата Наредба N 1 на Министерството на транспорта, регламентираща осъществяването на пътнически превози в страната;

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Задължава Изпълнителният съвет на Конфедерация на труда /ИС на КТ/ "Подкрепа" да проведе срещи-разговори в Министерството на транспорта с всички заинтересувани страни за евентуални корекции или промени на горецитираната наредба, с цел създаване на реална нормативна база, отговаряща на действителните условия в страната, както и гарантираща равнопоставеността на труд, независимо от формата на собственост.

2. Упълномощава ИС на КТ "Подкрепа" за контакти с международни организации и синдикати с цел съдействие и ползване на опита им в решаване на сходни проблеми.

3. Упълномощава поделенията на КТ "Подкрепа" да проведат в най-кратки срокове срещи с местните структури на властта и взаимнозаинтересованите страни за решаване на създаденото по места социално напрежение.

ПРЕЗИДЕНТ:

Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 17 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ПРИЕТ НА ПЪРВИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА /КАКТО СЕ НАРИЧА ТОГАВА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ /7 МАРТ 1990 Г., СОФИЯ/ И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ ВТОРИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ /11 МАРТ 1992 Г., СОФИЯ/ И ОТ ТРЕТИЯ КОНГРЕС /10 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/.


 ГЛАВА 3

Организационна структура на съюза

Чл.8 Висш орган
а/ Висш орган на съюза е конгресът, който се свиква един път на три години. Делегати за конгреса се избират от общинските конференции /общите събрания/.
Нормите на представителство се определят от Централния съвет;
б/ редовен конгрес се свиква по решение на Централния съвет, а извънреден - по искане на не по-малко от една трета от членовете на съюза;
в/ Конгресът е редовен, ако присъстват две трети от избраните делегати. Ако присъстващите делегати са по-малко, конгресът започва своята работа един час след обявяването му с присъстващите делегати.
г/ Решенията на конгреса се вземат с обикновено мнозинство /50 + 1/ от присъстващите делегати.

Чл.9 Конгресът
а/ избира Централен съвет и Централна контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ и техните председатели;
б/ приема, изменя или допълва устава;
в/ обсъжда дейността на Централния съвет и на Централната контролно-ревизионна комисия, приема решения по тях и определя насоките за бъдещата дейност на съюза;
г/ утвърждава организационната структура на съюза;
д/ разглежда постъпилите жалби, сигнали и предложения.

Чл. 10. Централен съвет и Изпълнително бюро Централният съвет:
а/ ръководи съюза в периода между конгресите;
б/ осигурява изпълнението на конгресните решения и осъществява общото ръководство и контрола върху цялостната дейност на съюза;
в/ утвърждава структурата, щата и бюджета на Централния съвет;
г/ оформя комисии по основните дейности на съюза;
д/ подготвя редовните и извънредните конгреси, определя дневния ред и изготвя отчетен доклад за дейността на съюза за периода между конгресите;
е/ три месеци преди датата за провеждането на конгреса обявява своето решение,
ж/ решава имуществени, финансови и стопански задачи;
з/ прави предложения пред държавните и обществените организации за уреждане на правата и възникналите нужди на съюзните членове;
и/ провежда заседания един-два пъти в годината. Заседанията са редовни при присъствието на не по-малко от половината от общия брой на членовете. Решенията са валидни при обикновено мнозинство /50% + 1/ от присъстващите;
к/ между конгресите поради невъзможност на членове на ЦС да изпълняват задълженията си като такива ЦС ги освобождава като членове на ЦС и попълва състава си с нови членове.
л/ при непредвидени обстоятелства, които не позволяват на председателя на съюза да изпълнява функционалните си задължения, може да избере нов председател да провеждането на следващия конгрес; избира Изпълнително бюро до 13 човека - първи зам.-председател, заместник-председатели, в т.ч. и председател на Столичния съвет, главен секретар на съюза, председателите на комисиите;
м/ провъзгласява бивши председатели на съюза за почетни председатели и почетни членове, които имат особени заслуги към съюза или родината.

Почетният председател е член на Бюрото на Централния съвет и поддържа постоянна връзка с председателя на Централния съвет.

Изпълнителното бюро:
а/ като оперативен орган на Централния съвет непосредствено ръководи дейността на съюза между заседанията на Централния съвет относно организацията, планирането, финансирането и отчета;
б/ свиква на заседания Централния съвет;
в/ приема правилник за вътрешния ред, регламентиращ правата и задълженията на членовете на Изпълнителното бюро, сътрудниците, финансовата, деловодната и другата административна дейност в рамките на устава.

Чл. 11. Председателят на Централния съвет представлява съюза пред всички юридически лица и организации, координира дейността му и ръководи заседанията на Централния съвет.

При отсъствие на председателя задълженията му се поемат от първия зам.-председател, един от зам.-председателите или от главния секретар, определен от председателя.

Чл.12 Централна контролно-ревизионна комисия

Комисията следи за спазване на изискванията на устава и финансовата дисциплина. Периодично извършва проверки и съставя протоколи за констатациите. Оказва методическа помощ на контролните комисии.

Централната контролно-ревизионна комисия е в състав от 5 души.

Чл.13. Общинските конференции или общото събрание, където членовете са под 150 души, се свикват на три години. Делегатите се избират от дружеството с явно гласуване.

Конференцията /Общото събрание/ обсъжда дейността на общинската организация, избира общински съвет, контролна комисия и техните председатели;

Общинският съвет:
- ръководи дейността на дружествата;
- приема плана за дейността си в рамките на изискванията на устава;
- определя структурата си и при необходимост избира бюро;
- определя бюджета си.

Общинската контролна комисия следи за спазването на устава и правилното изразходване на финансовите средства, като извършва най-малко една проверка годишно на всяко дружество и общински съвет.

Чл. 14. В съответствие с административно-териториалното деление на страната се изграждат регионални съвети, които да създават условия за по-ефективна връзка на Централния съвет с общинските съвети и подпомагат тяхната дейност.

В състава им влизат членовете на ЦС от съответния регион и председателите на общинските съвети. От този състав се избира ръководството на регионалния съвет - председател, зам.-председатели, секретар, касиер и др. според нуждите на региона. В столицата и в други градове с повече от една община се изграждат градски съвети, които ръководят общинските съвети. Ръководствата на градските съвети и градските контролни комисии се избират на градските конференции.

Контролната комисия следи за спазването на устава и правилното изразходване на финансовите средства от градския и общинските съвети.

/Пресслужба "Куриер"/


13:20:00    
17.04.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!