17 април 1990


СОФИЯ, 17 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                       БРОЙ 76 /94/

СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 18 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

     ОТЧИТАЙКИ ВСИЧКИ ТЕЗИ ФАКТОРИ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА ТАЗИ СФЕРА И ЗА ГАРАНТИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА КАКТО НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ТРУДЯТ В НЕЯ, ТАКА И НА ОНЕЗИ, КОИТО ПОЛЗУВАТ УСЛУГИТЕ Й. В НАСТОЯЩИЯ ЕТАП ОТ ПРЕУСТРОЙСТВОТО, ЗА ДА БЪДЕ ГАРАНТИРАН ПРОЦЕСЪТ НА ОБНОВЛЕНИЕ, Е НЕОБХОДИМО С ПРИОРИТЕТ ДА БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ, РАЗГЛАСЕНИ И ПРИЕТИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С:
     1.  ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩО СВОБОДЕН ДОСТЪП НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДО ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНСТИТУТИ, АКО НЕЙНОТО РАЗГЛАСЯВАНЕ НЕ ЗАПЛАШВА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА;
     2.  УРЕЖДАНЕ НА СТАТУТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪС СЪОТВЕТЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ;
     3.ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ НА ПЕДАГОЗИТЕ И НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ КАТО ПОТЪРПЕВШИ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИНАМИКА.
     СЪОБРАЗНО С ТАКА ИЗЛОЖЕНИТЕ ВИЖДАНИЯ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ИЗДИГА СЛЕДНАТА ПРОГРАМА:
     - ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ПЕЧАТА, КНИГОИЗДАВАНЕТО, КИНОТО И ДР.; ВЪВЕЖДАНЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ ПРИНЦИП, И ТО ГЛАВНО ЧРЕЗ ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ - ДРУЖЕСТВЕНИ, КОЛЕКТИВНИ И ЕДНОЛИЧНИ;     

     - ВЪЗДИГАНЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПРЕДВИЖДАНЕ НА СЪОТВЕТНИ НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИНКРИМИНИРАНЕ НА РЪКОПИСИ, КНИГИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА, СПЕКТАКЛИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ПР., ОСВЕН АКО ТЕ СЪДЪРЖАТ ПРИЗИВИ ЗА ВОЙНА, РАСОВА И НАЦИОНАЛНА НЕНАВИСТ, РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ ИЛИ ДРУГИ ДИСКРИМИНАТОРСКИ ВЪЗГЛЕДИ, ОСЪДЕНИ В МЕЖЦУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА;
     - ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНИЯ, ВНОС НА ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТНА И АУДИО-ВИЗУАЛНА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНАТА;
     - СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА НАУЧНИЯ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИЯ ПРОДУКТ, НА ИЗОБРЕТЕНИЯТА, РАЦИОНАЛИЗАЦИИТЕ И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ИДЕИ;
     - ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ИЗЧИСТВАНЕ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ДОГМИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ УКЛОН ОТ УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ; ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА УСЛОВИЯ ДА ОТКРИВАТ УЧИЛИЩА - ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ НА КООПЕРАТИВНИ НАЧАЛА;
     - АВТОНОМИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ; ПРАВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАЙ-СТАРОТО ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ У НАС - СУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ";
     - СВОБОДЕН БЕЗКОНКУРСЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ И ПОЛУВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, С ВЪЗМОЖНИ ОГРАНИЧЕНИЯ САМО ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА СТУДЕНТИ, ЧИИТО СЕМЕЙСТВА РАЗПОЛАГАТ С ДОХОДИ ЗНАЧИТЕЛНО НАД СРЕДНИТЕ ЗА СТРАНАТА;
     - ПРЕМАХВАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЛЕДВАТ В ЧУЖБИНА;          - ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ, ПОКАЗАЛИ ВИСОК УСПЕХ В РЕНОМИРАНИ КОЛЕЖИ, ИНСТИТУТИ И УНИВЕРСИТЕТИ;
     - ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА УСЛОВИЯ ДА ОТКРИВАТ ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ НА КООПЕРАТИВНИ НАЧАЛА БОЛНИЦИ, КЛИНИКИ, ПРОФИЛАКТОРИУМИ, БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ;
     - ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ЗАЕМИ ПРИ ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ И ВНОС НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ.
     КАТО ПРАВИ ДОСТОЯНИЕ СВОЯТА ПРОГРАМА ПОСРЕДСТВОМ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТИ, ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ НЕЙНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, И ЩЕ ИЗПОЛЗУВА ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА, НАЧИНИ И ФОРМИ ЗА НЕЙНАТА ШИРОКА РАЗГЛАСА И ЗАЩИТА ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

СОФИЯ, 18 МАРТ 1990 Г.                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.

     4.  В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА:
     А/ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ Е ЗА ПЪЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, АВТОНОМИЯ И РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВНИ ДОТАЦИИ В ОНИЯ СФЕРИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА, КЪДЕТО ТЕ СА НЕОБХОДИМИ.
     Б/ЦЯЛОСТНА ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ И ОБРАЗОВАНИЕТО, ТВОРЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ НА ТАЛАНТА И ИНИЦИАТИВНОСТТА.
     В/ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ТЕСНИТЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ РАМКИ НА КАЗИОННИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ОБОГАТЯВАНЕТО МУ СЪС СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ СТРУКТУРИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗНАНИЯТА.
     Г/ ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В НАУКАТА С ПРИОРИТЕТ ЗА ОНЕЗИ НЕЙНИ КЛОНОВЕ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ НА СТРАНАТА.
     Д/ ПРИВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СВЕТОВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И ОПИТ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СПЕЦИФИКА И ТРАДИЦИИ.
     Е/ ПЪЛНА СВОБОДА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КУЛТУРЕН ОБМЕН - ЛИТЕРАТУРА, КИНО, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА, ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ И СПОРТ.
     Ж/ СТИМУЛИРАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТТА НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ, ФИЛМОПРОИЗВОДСТВОТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДРУГИ, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА КОНКУРЕНТНОТО НАЧАЛО В ДУХОВНАТА СФЕРА.
     З/ ПРИОРИТЕТНОСТ НА ОНЕЗИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗХОЖДАТ ОТ ТРАДИЦИОННАТА ДУШЕВНОСТ НА БЪЛГАРИНА И ПРЕДСТАВЯТ АВТОРИТЕТНО И ПРАВДИВО ПРЕД СВЕТА НЕГОВИЯ НРАВСТВЕН И ДУХОВЕН ОБЛИК.
     И/ НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ПРОЯВИТЕ НА ЛОШ ВКУС, КИЧ, ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВО СЪС СЪМНИТЕЛНА СТОЙНОСТ И ПРОТИВОСТОЯЩИ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ САМОЛИЧНОСТ.
     ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА В КУЛТУРНАТА ОБЛАСТ Е ДА ПРИОБЩИ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ СВЕТОВНАТА КУЛТУРА, СЪХРАНЯВАЙКИ САМОЛИЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И НЕЙНИЯ НОСИТЕЛ - БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
     5.  В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА:
     А/ С ОГЛЕД РАЗПАДАНЕТО НА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БЛОКОВЕ В ЕВРОПА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОТЪРСЯТ И ОСИГУРЯТ МЕЖДУНАРОДНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА СТРАНАТА.
     Б/ НАЛЕЖАЩО Е ДА СЕ ИЗРАБОТИ МЕЖДУПАРТИЕН КОДЕКС ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ЗА ДА БЪДЕ ИЗВАДЕН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СПЕКУЛАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА.
     В/ ВЪТРЕШНОНАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПРАВИТЕЛСТВА СЛЕДВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СТРЕМЕЖА КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ НА ВСИЧКИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ЛИКВИДИРАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОЯВА НА ВСЯКАКВИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА СЕПАРАТИЗЪМ. ВЪПРОСЪТ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА В ИНДИВИДУАЛЕН, А НЕ В КОЛЕКТИВЕН ПОРЯДЪК, КАТО БЪДЕ РЕШАВАН В РАМКИТЕ НА РАВНОПРАВИЕТО ПРЕД ЗАКОНА И СЪОБРАЗНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ НА БЪЛГАРИЯ.
     Г/ МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ВЪПРОС ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ, ПОДЛОЖЕНИ НА АСИМИЛАЦИЯ ОТ РЕЖИМА В БЕЛГРАД И СКОПСКАТА МУ НОМЕНКЛАТУРА, А НЕ КАТО ВЪПРОС ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ОТСЪСТВИЕТО НА "МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО" В БЪЛГАРИЯ. ТОЗИ ВЪПРОС ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВИ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА КАТО ВЪЗЛОВ ПО ПЪТЯ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАЛКАНСКИЯ ЕТАЖ ОТ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ.
     Д/ НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПОСТАВИ ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПЪТ ПРЕД СЪВЕТСКАТА И РУМЪНСКАТА СТРАНА ДОГОВАРЯНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗСЕЛВАНЕТО НА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ УСТАНОВЯТ В НАШАТА СТРАНА БЪЛГАРИ ОТ БЕСАРАБИЯ И БАНАТ. ПРОЦЕСЪТ НА ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕЗИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТОЯНЕН И ЦЕЛЕНАСОЧЕН, А НЕ КАМПАНИЕН.
     Е/ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА КОНТАКТИТЕ С БЪЛГАРСКИТЕ КОЛОНИИ ИЗВЪН БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И ТЕХНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ЗЕМЛЯЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.
     ТРАЙНАТА И ПОСТОЯННА ЗАДАЧА Е ПОСТИГАНЕТО НА ДУХОВНО И КУЛТУРНО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ГРАНИЦИ.

     ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 30.03.1990 Г.                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ИЗНЕСЕН ПРЕД УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 26-27 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ.

     СПОРЕД НАС СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА НЕ Е СЪОБРАЗЕНА СЪС СЕГАШНОТО ПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНЕ НА БЪЛГАРИЯ И ИМЕННО КАТО ТАКАВА ТАЗИ ПРОЦЕДУРА МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА НЕЖЕЛАТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ПО МЕСТА. ВСЪЩНОСТ В РЕДИЦА РАЙОНИ НА СТРАНАТА НАПРЕЖЕНИЕТО Е ВЕЧЕ ФАКТ И ВЪПРОСЪТ СЕ СВЕЖДА ДО ТОВА - ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ СТЪПКИ С ОГЛЕД СПИРАНЕТО НА НЕГОВОТО РАЗРАСТВАНЕ.
     НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ОТНЕСЕ СЕРИОЗНО КЪМ ТОЗИ ВЪПРОС И, АКО Е НЕОБХОДИМО, ЩЕ ПРИЕМЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО ДА ИЗРАЗИ ОТНОШЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЗАКОНА И КЪМ НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
     С ВАШЕ РАЗРЕШЕНИЕ БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ И КЪМ НОВИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НИЕ ЩЕ ПРИЕМЕМ НА НАШАТА КОНФЕРЕНЦИЯ - ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕТО. ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ДА СЕ ГАРАНТИРА УСКОРЕНИЯТ И НЕОБРАТИМ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА СТРАНАТА. ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ РАЗДЕЛИ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИ Е СОЦИАЛНАТА ПЛАТФОРМА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/; ТЯ ВКЛЮЧВА ТАКИВА ВЪПРОСИ КАТО; БЕЗРАБОТИЦАТА, РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ВРЪЩАНЕТО НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО НА ЗАВЪРНАЛИТЕ СЕ ОТ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, РАВНОПРАВНОТО УЧАСТИЕ В СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА И РАЗЛИЧНИ ПО ХАРАКТЕР МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.
     ВТОРИЯТ РАЗДЕЛ ОБХВАЩА ДУХОВНАТА СФЕРА, ПО-СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАКОНОДАТЕЛНОТО ГАРАНТИРАНЕ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННИ КЛУБОВЕ, ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ, ТЕАТРИТЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РАДИОПРЕДАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК И ИСКАНЕТО ЗА ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК.
     ТРЕТИЯТ РАЗДЕЛ НА ПРОГРАМАТА Е ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА НАСТЪПВАЩАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕ ПОСРЕДНИК, ОРГАНИЗАТОР ИЛИ СЪОРГАНИЗАТОР НА РАЗЛИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ЩЕ СТИМУЛИРАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ НА СТРАНАТА И ЩЕ ЛИКВИДИРАТ БЕЗРАБОТИЦАТА В НЯКОИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА ПРЕДИМНО С МЮСЮЛМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ.
     ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИХМЕ ИСКАЛИ ДА АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ДЕЛЕГАТИ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ДА ОСЪЗНАЯТ ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО ПОЕМАТ ВЪРХУ ПЛЕЩИТЕ СИ СЪС САМОТО СИ УЧАСТИЕ НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ.
     ДЕМОКРАЦИЯТА НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ ЗА СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ. А ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ САМО С УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ЗАКОННОСТТА В СТРАНАТА, ЗАЩОТО ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОПА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПОЛАГА НЕ САМО ВЪОДУШЕВЛЕНИЕ И АМБИЦИИ, НО И КОМПЕТЕНТНОСТ И ДИСЦИПЛИНА, А ТЕ СА И ЕДИНСТВЕНИТЕ СИГУРНИ СТЪЛБОВЕ ЗА ЕДИНСТВО, ЗА КОЕТО НИЕ ТАКА МНОГО ГОВОРИМ.

                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                        Х   Х   Х

     СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА КОМЮНИКЕТО И ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ /"ИМКА"/. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.

ОТ ИМЕТО НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ /”И М К А"/, ЧЛЕН НА СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ /СЪС СЕДАЛИЩЕ В ЖЕНЕВА/, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ УВЕДОМЯВА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ - И ГИ МОЛИ ДА ДАДАТ ГЛАСНОСТ НА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ, - ЧЕ СЪЮЗЪТ НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ /ИЗВЕСТЕН ПОПУЛЯРНО КАТО "И М К А" /, ЧИИТО ДЕЙНОСТИ БЯХА ПРОИЗВОЛНО И ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО ПРЕУСТАНОВЕНИ В КРАЯ НА 1941 ГОДИНА И СЪЩО ТАКА НЕ ПО-МАЛКО НЕПРАВИЛНО ВЪЗПРЕПЯТСТВУВАНИ И СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА, ВЪЗОБНОВИ СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ДЕЙНОСТИ, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ СЪСТАВИ НАСТОЯТЕЛСТВО ОТ 9 ДУШИ, ГРУПА ЧЛЕНОВЕ-ВЪЗСТАНОВИТЕЛИ ОТ 24 ДУШИ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ ОТ 3 ДУШИ. ЗА ГОРНОТО БЕШЕ УВЕДОМЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА НРБ Г. ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, КАКТО И СВЕТОВНИЯТ СЪЮЗ НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ /"И М К А"/ В ЖЕНЕВА.

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ: СТЕФАН БОЧЕВ
     ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ
     ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДКО ПОПТОДОРОВ
     ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЯНЕВ
     СЕКРЕТАР: МАЛИНА АТАНАСОВА
     СЕКРЕТАР: ЕНЧО ХР.ЯНЕВ-ПАСКАЛЕВ
     КАСИЕР: Р.-М.МЛАДЕНОВА
     КОНСУЛТАНТИ: Б.ЛАЗАРОВА, Б.МОНЧЕВ

ГОВОРИТЕЛ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ /"И М К А"/ И ПЪЛНОМОЩНИК ЗА ВРЪЗКИ С ЧУЖБИНА: СТЕФАН БОЧЕВ БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1113, УЛ. "ХХХХХХХХХХ" Х, ТЕЛ. ХХ-ХХ-ХХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВРЪЗКИ В СТРАНАТА:
МАЛИНА АТАНАСОВА, УЛ."ХХХХХХ" ХХ, СОФИЯ /ТЕЛ. ХХ-ХХ-ХХ/
ЕНЧО ХР.ЯНЕВ-ПАСКАЛЕВ, УЛ."ХХХХХХХ" ХХ, СОФИЯ /ТЕЛ. ХХ-ХХ-ХХ/.

СОФИЯ, 8 АПРИЛ 1990 Г.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                             ОТВОРЕНО ПИСМО

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

     ОТ ИМЕТО НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЩЕСТВУВАЩ В НАШАТА СТРАНА ОТ 7 ЮЛИ 1910 ГОДИНА НАСАМ, ЧЛЕН НА СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ЖЕНЕВА, ИМАМЕ ЧЕСТ ДА ВИ УВЕДОМИМ - В КАЧЕСТВОТО ВИ НА ВЪРХОВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЛАСТТА В НРБ, - ЧЕ СЪЮЗЪТ НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ЧИИТО ДЕЙНОСТИ БЯХА ПРИНУДИТЕЛНО И ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО ПРЕУСТАНОВЕНИ В КРАЯ НА 1941 ГОДИНА И НЕ ПО-МАЛКО НЕПРАВИЛНО ВЪЗПРЕПЯТСТВУВАНИ СЪЩО И ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА НАСАМ, ПРОДЪЛЖАВА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ВЪЗОБНОВЯВА СВОИТЕ ДЕЙНОСТИ.
     КАКТО ВИНАГИ, НАШАТА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ОСНОВАВА И СЕГА ИЗЦЯЛО НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОЕТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНОСТИ. СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАШЕТО ДЕЛО Е ДОБРЕ ИЗВЕСТНО НА ПО-СТАРИТЕ ПОКОЛЕНИЯ В НАШАТА СТРАНА: НИЕ ГРУПИРАМЕ МЛАДЕЖИТЕ, КОИТО УСЪРДНО ЖЕЛАЯТ И СА ГОТОВИ ДА ДЕЙСТВУВАТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ РАЗБИРАНИЯ И НРАВСТВЕНИ НАЧАЛА НА ХРИСТИЯНСТВОТО ВСРЕД МЛАДЕЖТА - ЗА ВСЕСТРАННОТО ЗАПАЗВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВЪЗДИГАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ЧРЕЗ ЕДНО "ПРИЛОЖНО ХРИСТИЯНСТВО". БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ Е ЗАБРАВИЛ КОНКРЕТНИТЕ НАРОДОПОЛЕЗНИ ДЕЛА НА "И М К А" - КАКТО БЕШЕ ПОПУЛЯРНО ИЗВЕСТЕН НАШИЯТ СЪЮЗ - В ПОЛЗА НА НАРОДА, ЧРЕЗ ПРАВИЛНОТО НАСОЧВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ.
     ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВИЕ ЩЕ НАПРАВИТЕ НУЖНОТО ДА СЕ ОТВОРИ ПЪТ ЗА НАШАТА ДЕЙНОСТ, КАТО:
     1/ НИ СЕ ОТПУСНЕ 1 /ЕДИН/ ТОН ПЕЧАТАРСКА ХАРТИЯ ГОДИШНО - ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА НАШИЯ МЕСЕЧЕН ОРГАН "МЛАДЕЖКИ ВЕСТИТЕЛ";
     2/ ДА НИ СЕ ОСИГУРИ ПОМЕЩЕНИЕ /С ТЕЛЕФОН/ НА ЦЕНТРАЛНО МЯСТО В СТОЛИЦАТА /КАКТО Е МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ОТНЕТИЯ НИ НАШ СОБСТВЕН ДОМ НА УЛ."РАКОВСКИ"/ КАТО КАНЦЕЛАРИЯ, КОЯТО НИЕ ВРЕМЕННО ДА ПОЛЗУВАМЕ.
     УБЕДЕНИ, ЧЕ ВИЕ ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ПОЛЗАТА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА "И М К А" ЗА БЪЛГАРИЯ, ОСТАВАМЕ С УВАЖЕНИЕ:

                         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА "ИМКА":

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФАН БОЧЕВ                         ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ
                                                        СЕКРЕТАР: МАЛИНА АТАНАСОВА

СОФИЯ, 8 АПРИЛ 1990 Г.
                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР И НА БЗНС - ВРАБЧА 1.

     ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ВРАБЧА 1, СЪСТОЯЛО СЕ В СОФИЯ НА 8 АПРИЛ 1990 Г. КАТО

                                     К О Н С Т А Т И Р А:

     1. ВЪВ В. "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ", БР.68 /6.4.1990 Г./ Е ПУБЛИКУВАНА "ПРОГРАМА ЗА БЗНС", КОЯТО СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕАМБЮЛ И 9 РАЗДЕЛА.
     2. БЗНС С ВОЖД ВИКТОР ВЪЛКОВ И БЗНС С ВОЖД МИЛАН ДРЕНЧЕВ ПРОДЪЛЖАВАНТ УПОРИТО ДА ПРОКАРВАТ НАЛОЖЕНАТА ОТ БКП И ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ТЕЗА, ЧЕ БЗНС НЕ Е СЪСЛОВНА, А ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НЕЩО НЕЕДНОКРАТНО ОБОСНОВАНО ОТХВЪРЛЯНО ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА БЗНС И ОТ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ.
     3. В ПОСОЧЕНАТА "ПРОГРАМА" В РАЗДЕЛА Й "ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ" СЕ СЪДАРЖАТ ЯВНИ ЛЪЖИ,

                                         Р Е Ш И:

     1. С ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ КОСВЕНО ПОСТАВЕНИТЕ ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ НАС - БЗНС-ВРАБЧА 1 И ПРОКАРВАНИТЕ В ТАЗИ ПРОГРАМА НА ПЛАДНЕ ЛЪЖИ.
     2. БЗНС-ВРАБЧА НЕ СЕ ОБОСОБИ УСПОРЕДНО С НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ОТ ИНЖ. Г.ВЪЖОВ БЗНС ПЛАДНЕ ПРЕЗ 1932 Г. БЗНС-ВРАБЧА 1 НОСИ ИМЕТО СИ ОТ УЛИЦА ВРАБЧА НОМЕР 1, НА КОЙТО АДРЕС В СОФИЯ СЕ ПРЕМЕСТВА БЗНС ОТ СТАРА ЗАГОРА, СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА 9 РЕДОВЕН СЪБОР В ПЛОВДИВ /1907 Г./.
     3. НЕ ОТЦЕПВАНЕТО ОТ БЗНС-ВРАБЧА 1 НА НЯКОЛКО КОТЕРИЙНИ ГРУПИЧКИ Е СЪЗДАЛО УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВРАТА НА 19.5.1934 Г., А ЗАГОВОР, КОЙТО ОДОБРИ БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" И ЧРЕЗ ОФИЦИОЗА СИ ВЕСТНИК "ПЛАДНЕ" ВЪЗХВАЛИ ПРЕВРАТА, А СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА ДЕКРЕТА ЗА РАЗТУРЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 14.6.1934 Г. БЗНС ПЛАДНЕ С ОКРЪЖНО НА РЪКОВОДСТВОТО МУ CЕ САМОРАЗТУРИ И СЕ ВЛЯ В НОВАТА ВОЕННОФАШИСТКА ВЛАСТ.
     4. ПРЕМЪЛЧАВА СЕ ФАКТЪТ, ЧЕ БЗНС-ВРАБЧА ОБРАЗУВА ПЕТОРКА, ПОСЛЕ РАЗШИРЕНА ДО СЕДМОРКА, ОБРАЗУВА КОНСТИТУЦИОННИЯ БЛОК И ОГЛАВЯВАШЕ БОРБАТА СРЕЩУ НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ФАШИЗМА У НАС.
     5. ПРЕЗ 1936 Г. БЕ ПОСТИГНАТО ОБЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ БЗНС-ВРАБЧА 1 И БЗНС-ПЛАДНЕ. НА НЕЛЕГАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ В ДОМА НА НИКОЛА ПЕТКОВ В СОФИЯ НА ПЛ."НАРОДНО СЪБРАНИЕ" НА 23.8 1936 Г. БЕ ИЗБРАНО НЕЛЕГАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ЕДИННИЯ БЗНС В СЪСТАВ ДИМИТЪР ГИЧЕВ, КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ И ВЕРГИЛ ДИМОВ.
     6. СЪДЕБНИЯТ ПРОЦЕС СРЕЩУ Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ /ГЕМЕТО/ И ГРУПИЧКАТА МУ ПРЕЗ 1941 Г. БЕ ЗА ШПИОНАЖ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЗВА С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БЗНС. ТОВА, ЧЕ ЛИЦА ОТ ТАЗИ ГРУПА УЧАСТВУВАХА, А ЖИВИТЕ ОТ НЕЯ ВСЕ ОЩЕ УЧАСТВАТ В РЪКОВОДСТВАТА НА БЗНС-КАЗИОНЕН И БЗНС "Н.ПЕТКОВ" НЕ ПРОМЕНЯ ФАКТИТЕ. ЗА ДА МОЖЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ДА ОТСЪДИ И ДА ПРЕСТАНЕ ЗЛОУПОТРЕБАТА С ПРИСЪДИТЕ ПО ШПИОНАЖА В ПОЛЗА НА СЪРБИЯ, НАСТОЯВАМЕ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗАЕДНО С ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ПО НЕГО ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ.
     7. ПРЕСКАЧА СЕ СЕДЕМДНЕВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЗНС-ВРАБЧА 1 ОТ ДО 8.9.1944 Г., КОЕТО ЗА ТРЕТИ ПЪТ ДЕМОКРАТИЗИРА СТРАНАТА, ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ ОТ ТРИСТРАННИЯ ПАКТ, ОБЯВИ ВОЙНА НА ХИТЛЕРОВА ГЕРМАНИЯ. ТАКА БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА СТРАНА ОТ САТЕЛИТИТЕ НА ГЕРМАНИЯ ИЛИ ОТ ОКУПИРАНИТЕ ОТ НЕЯ СТРАНИ, КОЯТО НЕ СТАНА БОЙНО ПОЛЕ.
     8. В ОБРАЗУВАНИТЕ ОТ БКП ОФ И ОФ-ПРАВИТЕЛСТВО НА 9.9.1944 Г. ВЛИЗА Н.ПЕТКОВ, КАТО Е АНГАЖИРАЛ САМО БЗНС-ПЛАДНЕ. ПЛАДНЕ ЗА ВТОРИ ПЪТ УЧАСТВА В ПРЕВРАТ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЗНС-ВРАБЧА 1, И ТО В СЪЮЗ СЪС СЪЩИТЕ ЛИЦА ОТ ВОЕННАТА ЛИГА И ЗВЕНО, КОИТО ИЗВЪРШИХА И ДРУГИТЕ 2 ПРЕВРАТА СРЕЩУ ВРАБЧА - ТОЗИ НА 9.6.1923 Г. И ТОЗИ НА 19.5.1934 ГОДИНА.
     9. ВЪВЕДЕНА Е НОВА ЛЪЖА. ТВЪРДИ СЕ, ЧЕ СЛЕД 9.9.1944 Г. СА СЕ СЪЗДАЛИ ДВЕ КРИЛА НА БЗНС - ЕДНОТО НА АЛ.ОББОВ И Г.ТРАЙКОВ, КОИТО БИЛИ "ПРЕМИНАЛИ" КЪМ ОФ-ПРАВИТЕЛСТВО, А ДРУГОТО С Д-Р Г.М. ДИМИТРОВ /ГЕМЕТО/, Н.ПЕТКОВ И Д.ГИЧЕВ ИЗЛЕЗЛИ В ОПОЗИЦИЯ. ДНЕС ПЛАДНЕ БЯГА ОТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИЗБИВАНИЯТА И ИЗВРАЩЕНИЯТА,КОИТО ЗАПОЧНАХА НА 9.9.1944 Г. И НОСИ ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗАЕДНО С БКП ОТ 9.9.1944 Г. ДОСЕГА, ЗАЩОТО ИСТИНАТА Е, ЧЕ НЕ МОЖЕШЕ ДА ИМА ПРАВИТЕЛСТВО И ОФ-ВЛАСТ БЕЗ БЗНС. НА И СЛЕД 9.9.1944 Г. БКП ПРИЗНА И ОБЯВИ ПЛАДНЕ КАТО ЕДИНСТВЕН В СТРАНАТА БЗНС НАЧЕЛО С Д-Р Г.М. ДИМИТРОВ И Н.ПЕТКОВ. В СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЯВИХА ВРАБЧА 1 ЗА ФАШИСТКА ОПРГАНИЗАЦИЯ. ОТТОГАВА И ДОСЕГА СГРАДАТА НА БЗНС-ВРАБЧА 1 НА УЛ. "ВРАБЧА" НОМЕР 1, ДНЕС УЛ. "ЯНКО ЗАБУНОВ" НОМЕР 1 И ДРУГИТЕ НИ ИМОТИ БЯХА ОТКРАДНАТИ ОТ НАС И ПРЕДАДЕНИ НА ПЛАДНЕ. ПЛАДНЕ ОЩЕ ГИ ВЛАДЕЕ БЛАГОДАРЕНИЕ ЩИКОВЕТЕ НА БКП.
     10. ТВЪРДИ СЕ, ЧЕ СЛЕД 27-ИЯ /3 ПЛАДНЕНСКИ/ КОНГРЕС ПРЕЗ 1948 Г. ПЛАДНЕ ЗАГУБИЛ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ЗАЖИВЯЛ В СЯНКАТА НА "ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ". ТОВА С ПЛАДНЕ СТАНА ОЩЕ ПРЕДИ 9.9. 1944 Г.
     11. ОТНОВО ДА СЕ ОБЯВИ, ЧЕ БЗНС-ВРАБЧА 1 Е НЕПРЕКЪСНАТО В ОПОЗИЦИЯ ОТ 9.9.1944 Г. ДО ДНЕС И ЧЕ УДАРИТЕ СРЕЩУ НАС ЗАПОЧНАХА С АРЕСТУВАНЕТО НА 9.9.1944 Г. НА МИНИСТРИТЕ ОТ КАБИНЕТА НА КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ.

СОФИЯ, 8 АПРИЛ 1990 Г.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                 X   X   X

     СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КЛУБА "ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ" И НА ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ".

     СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,
     ДАМИ И ГОСПОДА,
     ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

     ВЕЧЕ 44 ГОДИНИ ГРОБЪТ НА О БОЗЕ ПОЧИВАЩИЯ БЪЛГАРСКИ ЦАР БОРИС ТРЕТИ Е В НЕИЗВЕСТНОСТ. НОСЯТ СЕ РАЗЛИЧНИ СЛУХОВЕ ОТНОСНО НЕГОВОТО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СЪДБАТА НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ. ЗАСЕГА ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОФИЦИАЛЕН ИЗТОЧНИК НЯМА, ВЪПРЕКИ ЧЕ В ПЕЧАТА ТОЗИ ВЪПРОС ВЕЧЕ БЕШЕ ПОВДИГНАТ. ЗНАЕ СЕ САМО, ЧЕ ПРЕЗ 1946 ГОДИНА ТЯЛОТО НА О БОЗЕ ПОЧИВШИЯ ЦАР Е ПРЕМЕСТЕНО ТАЙНО И ПО НЕИЗВЕСТНИ НАМ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТ РИЛСКИЯ МАНАСТИР В ДВОРЕЦА "ВРАНА". ИЗВЕСТНО Е СЪЩО ТАКА, ЧЕ ДО ЗАМИНАВАНЕТО НА ЦАРСКОТО СЕМЕЙСТВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 1946 ГОДИНА ГРОБЪТ Е БИЛ ВСЕ ОЩЕ ТАМ. КАКВО Е СТАНАЛО СЛЕД ТОВА НИЕ НЕ ЗНАЕМ, НО ИМА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪМНЕНИЯ, ЧЕ ПАРАКЛИСЪТ, В КОЙТО ТОЙ Е БИЛ ПОЛОЖЕН, В НАЧАЛОТО НА 50-ТЕ ГОДИНИ Е БИЛ ВЗРИВЕН.

     СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,
     ДАМИ И ГОСПОДА,
     ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

     НАШИЯТ НАРОД ВИНАГИ СЕ Е СЛАВИЛ СЪС СВОЯ СЪПРЕЖИВЯВАЩ ИНТЕРЕС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, БИЛА ТЯ БЛИЗКА, ИЛИ ДАЛЕЧНА. РАЗБУЛВАНЕТО НА ТАЙНИТЕ НА МИНАЛОТО Е МЕРИЛО НЕ САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗРЯЛОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА, НО СЪЩЕВРЕМЕННО Е И БЕЛЕГ ЗА ДУХОВНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ НА НАЦИЯТА.
     ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ЗА НАМИРАНЕ НА ГРОБА НА ЦАР БОРИС ТРЕТИ СМЯТА ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА ПРИПОМНИ, ЧЕ ДЕЛОТО НА ЦАР БОРИС ТРЕТИ Е НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ; ТО НЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА ОТДЕЛНИ ПАРТИИ ИЛИ СДРУЖЕНИЯ, А НА ЦЕЛИЯ НАРОД, НА НЕГОВАТА СВЯСТ И ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ.
     КАТО ПОДЕМАМЕ ВСЕНАРОДНА АКЦИЯ ЗА ИЗДИРВАНЕ НА ГРОБА НА ЦАР БОРИС ТРЕТИ, НИЕ СЕ НАДЯВАМЕ ТОВА ДА БЪДЕ ДОБЪР ПОВОД И ЗА ДРУГИ БЛАГОЧЕСТИВИ УСЪРДИЯ В ИМЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     УМОЛЯВАМЕ ВСЕКИ, КОЙТО ЗНАЕ НЕЩО ПО ВЪПРОСА ЗА СЕГАШНОТО НАХОЖДЕНИЕ НА ГРОБА НА ЦАР БОРИС ТРЕТИ, ДА НИ ПИШЕ НА АДРЕС: СОФИЯ 1137, ПК 19.

                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/