17 август 1994


София, 17 август 1994 година
Брой 160 /1205/


София, 17 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "HОBИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


 У В О Д

Световният социализъм преминава в края на XX век през бурята на обновлението. Извършва се преоценка на целите и ценностите, както и на пътищата, водещи към тях; осмислят се провалите и натрупаният позитивен исторически опит; търси се отговор на новите проблеми, родени от новите "реалности в съвременния свят. В тази буря се ражда социализмът на XXI век.

През такава обновителна буря преминава и социализмът в България.

Българската социалистическа партия /БСП/ изживява процес на дълбока промяна в нов тип социалистическа пратия - съвременна социалистическа партия на демократичната левица.

В подготовката на тази програма са обобщени натрупаният от Българската социалистическа партия практически и теоретически опит след 10 ноември 1989 г., дълготрайното в приетия от XIV конгрес "Манифест за демократичен социализъм в България" и в приетата от XXXIX конгрес "Платформа за по-нататъшно обновление и преобразуване на Българската социалистическа партия в съвременна партия на демократичния социализъм", както и най-ценното и отговарящо на условията в България от чуждестранния опит.

Програмата е синтез на новите виждания на БСП за демократизация на съвременната българска държава и обществена уредба, за извеждане на страната от кризата и за модернизация на нашето икономическо развитие пред прага на XXI век. Тя е продукт на мъчителните уроци от провала на обществата на авторитарния социализъм в бившия Съветски съюз и в Източна Европа и същевременно на убедеността в прогресивния социален и хуманистичен потенциал на социалистическите идеи и ценности. Тя изразява волята на Българската социалистическа партия да работи за обновлението и реализирането на социалистическите идеи на българска земя, като се преобразува в съвременна партия на демократичния социализъм.

 

П Ъ Р В А   Ч А С Т

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ НА БСП И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ
НОВИТЕ ВРЕМЕНА - ЕПОХА НА ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ И ТРАНСФОРМАЦИИ

Основната характеристика на съвременния свят е, че в него се извършват в глобален мащаб и с безпрецедентни последици технологични, информационни, екологични и демографски промени, които водят до промени във всички области на живота на хората и на обществото. Тези промени засягат всичко - икономиката, характера на труда, социалната структура на обществото, отношенията между хората, както и отношенията им със и към природата, управлението, начина на живот, обема и съдържанието на свободното време, международните отношения, състоянието на човешкия дух, морал, здраве, образование, творчески способности, мислене и въображение.

Никоя държава и никоя политическа партия няма бъдеще, ако не разбере извършващите се в съвременния свят промени и ако не се приспособи към тях.

Днес човечеството отново се намира в преломен период. Различните страни и региони са повлияни по различен начин от прехода към слединдустриалната епоха. Появиха се реалности и проблеми, които световната история не познава.

На първо място стои въпросът за оцеляването на човечеството и на живота. Появата на ядрено, химическо и биологическо оръжие за масово унищожение породи безпрецедентната алтернатива "мир и оцеляване или война и тотална гибел". Опасността от световна ядрена вайна намаля, но дамоклевата заплаха от ядрена катастрофа не е отстранена. В тези условия войната не може да бъде инструмент на политиката.

Мирът не е само отсъствие на война, а и нови международни отношения на сигурност, равноправие, ненасилие и сътрудничество. Конфликтите трябва да се решават с мирни средства. Разоръжаването трябва да продължи. Безопасността на малките държави трябва де се гарантира чрез система за колективна сигурност. Локалните войни и военни конфликти трябва да се предотвратяват. Хегемонията на великите държави трябва да намери адекватно противодействие от световните организации и от регионалните структури.

На дневен ред се поставя въпросът за създаване на нов мирен световен ред и за практическо изграждане на общоевропейска система за безопасност на всички европейски държави.

Съдбовно важни за човечеството са екологическите императиви на съвременния свят. Екологическата световна ситуация е безпрецедентна. На Земята може да настъпи екологична катастрофа. Тревожна е степента на глобално макрозамърсяване на планетата - на земята, въздуха, водата. Много от човешките дейности отделят огромни количества токсични вещества, които се натрупват в околната среда. Унищожават се горите, отравят се почвите, окисляват се езерата, замърсяват се реките и моретата. Изчезват видове растения и животни. Увеличава се макрозамърсяването на горните слоеве на атмосферата, което крие непоправими последици. Все повече нараства опасността от трайно нарушаване температурата на земната повърхност. Всичко това изисква глобална екологическа политика. Екологическата трансформация на сегашните и на утрешните национални икономики и на световната икономика като цяло е сред най-големите предизвикателства на новите времена. Мисли глобално - действай локално - това е формулата на тази трансформация.

Съвременният свят преживява нова технологическа революция. Нейната същност е слединдустриалното развитие на технологиите.

Микроелектрониката и информатиката преобразяват човешките възможности в производството, комуникациите и управлението. Производството се автоматизира и роботизира. Далекосъобщителната техника изгражда нови системи за информация в национален, регионален и световен мащаб. Генното инженерство и биотехнологиите откриват неподозирани възможности и създават невъобразими опасности. Научният прогрес води до откриване на нови материали и нови източници на енергия. Необятни станаха възможностите на днешните масмедии - телевизия, радио и вестници.

Човечеството извършва преход от индустриално към слединдустриално общество. Определящи фактори на развитието ще бъдат знанието, информацията и образованието.

Новите технологии революционно увеличават капацитета на производителността, но поставят обществото пред избор: дали да са произвежда повече от всички трудоспособни хора при намалено работно време, или ще се появи общество, в което едно високопроизводително малцинство ще произвежда и ще потребява все по-интензивно, а големи социални групи ще са обречени на безработица и изтласкване в периферията на обществото. Дали новите технологии ще дадат възможност да се осигури благосъстояние на всички граждани на обществото, или още повече ще го разделят на богати и бедни, на привилегировани и онеправдани.

В резултат на коренните промени в производствената дейност ще настъпят дълбоки промени в характера на труда. Тенденцията е към поява на нови професии, разнообразяване на условията на труд, повишаване на квалификацията, преобладаване на работещите в сферата на услугите, промяна в статуса и в интересите на работниците. Слединдустриалният характер на труда и слединдустриалният работник съществено ще се отличават от индустриалните и като структура на трудовата дейност, и като професии, и като условия, и като организация, и като интереси. Слединдустриалните технологии ще модернизират всички области на обществото. На добро бъдеще могат да се надяват само онези държави, които навреме успеят да извършат своята слединдустриална модернизация, и само онези общества, които съумеят да осигурят простор за положителните и да предотвратят отрицателните последици от нея.

Изключително силно отражение върху днешното и утрешното развитие на човешкия прогрес ще дава новата демографска ситуация в света. Населението на Земята днес наброява около 5 милиарда души и нараства с около 1 милион на всеки 4-5 дни. Огромната част от него е концентрирана в слаборазвитите страни и живее в крайно тежко социално-икономически, образователни и културни условия. От друга страна, в европейските /включително и в България/ и изобщо в индустриалните държави се появява с нарастваща острота въпросът за стареенето на населението. В новите условия това засяга не толкова способността за производство, колкото спецификата на живота и потребностите на хората от бързо увеличаващата се група на третата възраст.

Най-труден за решаване тук е проблемът Север - Юг. Дведесет и първият век или ще намери пътя и средствата за преодоляване на ужасяващата бедност на многолюдния Юг, или ще бъдем свидетели на грандиозни, непознати в историята миграции на хора с непредсказуеми последици от това.

Съвременните процеси съдбоносно засягат бъдещето на България. Тя може и трябва да стане модерна цивилизована държава. Модернизация /технологическа, икономическа, социална и институционална/ - това е ключът за влизане на България в съвременния напреднал свят и в новите времена. Колкото по-дълбоко се реформира и модернизира и БСП, толкова по-голяма ще бъде нейната роля в извършването на реформите и в модернизирането на България.

Българската социалистическа партия гледа с оптимизъм, но и с отговорност в бъдещето. Ние предлагаме на България път и политика, които ще я изведат от сегашната криза и ще осигурят нейната модернизация в съответствие с глобалните промени и трансформации в съвременния свят.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "ДА СЕ ОБЕДИНИМ В СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ" НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ С ЧЛЕНОВЕ ОБЩОНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, СДРУЖЕНИЕ "ЕКОЛОГИЧНА СТАРА ПЛАНИНА", АГРАРНО-ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПРИ ВИСШИЯ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНСТИТУТ - ПЛОВДИВ, ИНТЕРЕКОКЛУБ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВИЕНА И РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК "БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕР".


България има голям шанс да възроди престижа си като страна с модерно земеделие чрез използване на своите многообразни агроекологични условия. Те позволяват да се получи не само чиста продукция, но и продукция с високи биологични качества - храната на съвременните културни общества, храната на всеки бъдещ човек.

Нашата прекрасна страна, традиционната гостоприемност на българина могат да отворят вратите на много домове за всеки, който намира общуването на съвременника с природата като насъщна черта за човека и за развитие на най-природосъобразния туризъм - селския.

У нас за тази цел са създадени много сдружения, асоциации, различни производствени организации, фермерски стопанства, заангажират се все по-конкретно научни и учебни институти, застрахователни и банкови капитали. Тяхната широкообхватна дейност е свързана не само с бита и с душевността на българина, но и с приобщаването на страната ни към Европа и света, към техните производствени и екологични сили и пазари.

Ние призоваваме всички тези формирования към създаването на национален съвет за устойчиво екоземеделие.

В него ще участват и самостоятелни юридически личности със своите прояви и екологични дейности.

Националният съвет ще бъде:

• Официален представител и говорител на цялата общност пред държавни и обществени български и международни институции за решаване на конкретните въпроси, свързани с развитието на тяхната дейност.

• Ще съдейства за създаването и приемането на общовалидни конкретни критерии и стандарти за екологичната продукция в селското стопанство, съобразени с екологичната нормативна база на Европа и на нейните пазарни изисквания.

• Ще обедини усилията на всички радетели за създаването и официалното приемане на национален екологичен знак за българската земеделска продукция, гарантиран от стабилни контролни органи, подкрепян от обществена система за контрол и съдействие на земеделските, екологичните, здравните и търговските национални органи и институции.

• Със своята пропагандна и рекламна дейност съветът ще съдейства на всички свои членове за опознаване на възможностите и дейностите им, за създаване на творчески и делови производствени контакти помежду им на основата на законовите разпоредби и договорни отношения.

Ние, членовете на инициативния комитет за изграждането на този съвет, се надяваме, че в една близка среща всички желаещи да се приобщят към съвета ще бъдат дописани и конкретизирани всички тези положения и ще станат програма за общонационално действие.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СОФИЯ ИНЖ. ГАНЧО ХРИСТОВ [ХИТРОВ] ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЕДВИН СУГАРЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОДОСНАБДИТЕЛНИЯ КОМПЛЕКС "РИЛА".


Боравейки понякога произволно с параметри, величини, явления и постановки, обективно съществуващи, но трудно доказуеми във времето и пространството, тези научни работници и Вие успяхте да постигнете само едно: противопоставяне на населението от региона на Западна Рила на неговите съотечественици от София. И всичко това прикрито под благородната цел на загриженост за природата и за населението от този край на България.

Другата цел остава привидно скрита, но тя се подразбира. Малко по-късно в отвореното писмо ще се поясни какво се има предвид и чии интереси се обслужват.

На обществената дискусия специализираният научен съвет на Хидротехническия факултет към Университета по архитектура, строителство и геодезия, представен от доктора на техническите науки проф. инж. Емил Маринов, подкрепи със специално прието за целта становище идеята за ВК "Рила" като единствено приемлива алтернатива за допълнителното водоснабдяване на София. Хидротехническият факултет и неговото професорско тяло, което подготвя нашите инженерни кадри, включително и тези, работещи в момента в институтите на БАН, уведоми на висок глас нашата общественост, че ВК "Рила" е необходим за региона и София и на него трябва да се гледа като на обект от национално значение.

Това твърдение, влязло в противоречие с изказваната неведнъж от Вас теза, че представителите на науката в България подкрепят категорично становището на "Екогласност" и се обявяват против проекта за ВК "Рила", ви принуди да предприемете неадекватни действия със сериозни последици.

На 14 април 1994 г. поканвате на "специален" разговор, продължил повече от три часа и половина, ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, к.т.н. проф. инж. Иван Папазчев и декана на Хидротехническия факултет д.т.н. проф. инж. Емил Маринов. Целта на разговора е повече от ясна. Не сте преценили само обстановката, при която се провежда, качествата на тези двама видни наши учени, притежаващи респектиращ личен и професионален авторитет.

Опитът Ви за въздействие е грубо посегателство върху свободата на научната мисъл.

По Ваши указания представители на НД "Екогласност" посещават членове на обществения комитет, което шумно разгласяват, за да им внушат, че влизането им в комитета е досадна грешка и заблуждение относно истинските намерения, цели и задачи на Обществения комитет за подобряване на водоснабдяването на София. Предлага им се да напуснат демонстративно комитета и направят публични изявления по този повод.
 
Вашите емисари очевидно не са били посветени, че програмните документи и устройственият правилник са предварително обсъждани и подписани от всеки член на комитета, включително и писмото за патронажа до най-висшата инстанция на Републиката. За Ваше голямо огорчение трябва да Ви уведомя, че до Управителния съвет не са постъпили заявления за напускане на комитета. Напротив, след дискусията на проекта за ВК "Рила" десетки са желаещите специалисти и граждани да се включат в изпълнението на програмата за подобряване водоснабдяването на София.

Усилията Ви да ликвидирате и да направите невъзможна дейността на Обществения комитет са недостойни и обществено опасни.

Като се имат предвид и други многобройни Ваши действия в обществено-политическия и държавен живот на страната, логично се стига до извода, че у Вас са заложени разрушителни, а не градивни сили.

Вашите амбиции в желанието да се разруши на всяка цена структурата на обществения комитет не свършват дотук.

Превишавайки депутатските си правомощия, потърсихте служебна отговорност и предявихте иск за оставки на членове на обществения комитет. Такъв е например случаят с генералния директор на Българската национална телевизия Хачо Бояджиев.

Мотивите Ви, изложени пред Комисията по радио и телевизия към Народното събрание, включват членство в обществения комитет и пристрастие при отразяване на дискусията за ВК "Рила”.

Към коя от дискутиращите страни клони пристрастието на Хачо Бояджиев, ако може да се говори за такова, можете да се убедите Вие и членовете на комисията, като се прослушат и анализират телевизионният "Отзвук" на централната емисия "Новини" на Канал 1 от 31 март 1994 г. и излъчената директно в ефир дискусия от Районния радио-телевизионен център в Благоевград на 26 април 1994 г. Към тези предавания ще добавя и излъчения на 22 юни 1994 г. "Отзвук" само с привърженици на НД "Екогласност".

Ще направя едно уточняване, което има своето значение. В първоначалната схема на предвидените да бъдат поканени за членове на обществения комитет Хачо Бояджиев беше включен като деец, известен в областта на музикално-художествения жанр, а не като генерален директор на Българската национална телевизия. За представител на тази институция беше поканен тогавашният й генерален директор Асен Агов. Открилата се процедура по неговата оставка в Народното събрание е причината да не се проведе заключителният разговор с него. Отлагането по искане на Секретариата на Българската национална телевизия до изясняване на служебното му положение.

Искрено съжалявам за това, защото сега в комитета щеше да има и един заместник-председател на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили.

И неговата оставка ли щяхте да поискате, г-н Сугарев?

Обществеността научи от съобщение в масмедиите, че сте оттеглили исканата оставка на Хачо Бояджиев от Комисията по радио и телевизия към Народното събрание.

Не питам за причините, довели до промяна на Вашите намерения.

Мотивът за оставката е тревожен и недопустим акт за един депутат, защото е грубо посегателство върху свободата на личността и правото й сама да избира без принуда къде и какво участие да вземе в обществения живот на своя град или държава, като субект и гражданин.

Насърчена от Вашите действия, регионалната структура на НД "Екогласност" в Благоевград става инициатор за създаване на комитет против ВК "Рила" /в. "Струма днес" бр. 93/577/ от 5 април 1994 г./.

За да предотврати разпалването на социално напрежение подобно на това от 1989 г., Общественият комитет за подобряване на водоснабдяването на София със свое писмо N ОК-00-71/09.04.1994 г. покани на официална работна среща в София на 19 април 1994 г. представители на централните и на регионални структури на КНСБ, БСДП, ГОР, НД "Екогласност" и ВМРО "Солунските атентатори", взели участие при създаването на инициативния комитет.

При състоялите се предварителни срещи с проф. Кръстьо Петков, с Александър Томов и със Стефан Радославов /д-р Петър Дертлиев по това време отсъства от България/ се установи, че това е инициатива само на регионалните им структури и не са получавали никакви указания за подобни действия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АДЕМ КЕНАН, УЧРЕДЕНА НА 12 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В ГРАД ЗАВЕТ, РУСЕНСКА ОБЛАСТ. Организацията не е регистрирана по Закона за политическите партии.


Г Л А В А   П Ъ Р В А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. ТДП е демократична независима партийна организация, която цели да допринесе за сплотяването на турския народ и на етническите общности с турско самосъзнание, изповядващи исляма или Христовото вероучение, обезпокоени от насилствените възродителни процеси на българските националшовинисти в България и като потвърждава, че правото на свободно развитие е неприкосновено право, което би помогнало за по-пълното упражняване на националните, гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права на турците и техните сродни по език и религия етнически общности, въз основа на първото и безусловно съблюдаване на конституцията и законите на страната и всички права, които нашата страна е длъжна да спазва по Международната конвенция за граждански и политически права.

Чл.2. ТДП развива дейността си в рамките на конституцията и на законите на страната, които са съобразени с международните документи по правата на човека, а конституцията, приета от Седмото Велико народно събрание, я обявяваме за порочна българска националшовинистична.

Чл.3. ТДП ще способства за разработване на научнообоснована политика по националния въпрос, който на демократична и на равноправна основа да регулира отношенията между различните националности, етнически, езикови, религиозни, културни и национално-малцинствени общности и да подкрепя усилията им за съхранение на техния език, вяра, писменост, национална култура и традиции.

Чл.4. ТДП ще предприема мерки за предотвратяване на напрежение и конфликти на национална, етническа и религиозна основа, а при случай на възникването им - тяхното решаване с мирни и законни средства.

Чл.5. ТДП ще призовава Народното събрание да привежда вътрешното ни законодателство в съответствие с международните документи по правата на човека и правото на всеки гражданин да се възползва от всички конституционни принципи като равноправен гражданин в новата ни демократична и правова държава.

Чл.6. ТДП ще се бори за спазване на гражданския мир и на териториалната цялост на сегашна България.

Чл.7. ТДП ще съдейства чрез международноправни организации Република България стриктно да спазва международните си задължения в областта на индивидуалните и колективните права на гражданите от небългарски произход.

Чл.8. ТДП ще окаже съдействие за предотвратяването на по-нататъшни поражения от вътрешната икономическа, морална и идеологическа криза, въвеждайки вътрешното законодателство в съответствие с международните изисквания в областта на правата на човека.

Чл.9. ТДП предлага:

1. Незабавно да бъде признато на всички граждани на нашата страна конституционно право за национално самоопределение и национално самосъхранение.

2. На гражданите на България с турско национално самосъзнание да бъде признат статут на национално малцинство като коренно различна народностна общност с произтичащите от това международно приети права и свободи като език, религия и национална култура, включително печат, книгоиздаване, радиопредаване, телевизионна програма, литература, изкуство, издавани на турски език списания, вестник, откриване на собствени образователни и културни институции и изпращане на ученици и студенти в чужбина, също така равноправно и пропорционално участие в обществено-политическото управление на страната.

3. В документите за самоличност да бъде отразена в отделна графа народността на всеки един и правото на двойно гражданство без никакви законови ограничения.

4. Настояваме да се състави смесена парламентарна и гражданска комисия с участието на представители на истинските демократични сили в нашата страна, която да разследва всички нарушения на законността при осъществяването на асимилационната политика и събитията през лятото на 1989 г. Обществеността да бъде запозната с резултатите от това разследване, а прокуратурата да потърси отговорност от виновниците.

5. В конституцията всички националности, етнически, езикови, културни и религиозни общности да бъдат изброени поименно, за да няма криво тълкуване и връщане към миналото.

Чл.10. ТДП в силното си желание иска да улесни осъществяването на разпоредбите от документа, предвиждащ статут за националните малцинства, и при изграждането на културни и административни автономии, които документи България е задължена да изпълнява.

Чл.11. ТДП ще способства за прекратяване на дискриминацията и на произвола при постъпване на работа и при установяване на местожителство към всички граждани на републиката.

Чл.12. ТДП настоява всички последствия от т.нар. възродителен процес да се ликвидират по законодателен ред.

Чл.13. ТДП е демократична, независима и необвързана както с държавните органи, така и от съществуващите партии, съюзи и движения.

Чл.14. ТДП е партийна организация за закрила на гражданските, политическите, националните, така и на икономическите, социалните и културните права на турския народ, на своите членове и на всички граждани на страната.

Чл.15. ТДП ще сътрудничи с всички обществени и политически сили както в страната, така и в чужбина, които споделят както нейните цели, така и средствата за тяхното изпълнение.

Чл.16. Ал.1. Член на ТДП може да бъде всеки гражданин на страната, който е навършел 18-годишна възраст, без разлика на пол, език, религия, национален или етнически произход, който приема този устав и не е участвал пряко или косвено в т.нар. възродителен процес.

Ал.2. Членовете на БКП и БЗНС, които са плащали членски внос до началото на 1989 г., и лицата, заемали ръководни постове в редовете на ОФ и ДКМС до същата година, се считат за преки участници в т.нар. възродителен процес и не могат да бъдат приети в редовете на ТДП, освен при случаите, предвидени в ал.4.

Ал.3. Членовете от ръководните структури на ДПС, които се определят като местни, общински, окръжни и централни, също и избраните лица на изборите за местно самоуправление на страната и за 36-то Народно събрание чрез листата на ДПС не могат да бъдат приети в редовете на ТДП, ако са изпълнявали задачите, поставени от ДПС до момента на учредяването на ТДП - 12 декември 1992 година.

Ал.4. Забраните, предвидени в предшестващите алинеи 2 и 3 за лица, случайно попаднали в редовете им и добросъвестно работили спрямо народа си, по предложение на местните координационни съвети и чрез разрешението на Централния координационен съвет /ЦКС/ на ТДП ще бъдат приети в редовете й като нейни равноправни членове.

Ал.5. Гражданите на България, които са направили изявление по осведомителните агенции за масова информация с цел да подпомогнат т.нар. възродителен процес, оплювайки действията на Турция, или с наличието на неговото име е издадена декларация за българския му родов корен, също ако е участвал в митинги, манифестации и събрания в полза на българския националшовинизъм като бъдещ добросъвестен българин, такива граждани не могат да бъдат приети в редовете на ТДП при никакви обстоятелства.

Ал.6. Гражданите, които попадат под ударите на чл.16 алинеи 2,3 и 5 или са били бивши агенти, доносници и служители на ДС и МВР и са влезли в редовете на партията, заблуждавайки с неверни данни ръководителите на ТДП, ще бъдат безкомпромисно наказани в зависимост от добросъвестно избраното от тях наказание в клетвените им декларации.

Ал.7. Изключването на член от редовете на ТДП става, когато не плаща членския си внос повече от шест месеца, когато проповядва комунистическа или фашистка идеология, подбужда национализъм, подстрекава езикова, религиозна, културна и етническа вражда и държането му не съответства на изискванията, предвидени в устава и в програмата, и на обществения морал.

Ал.8. Членовете на ТДП, които желаят да се издигнат в ръководните структури на местните координационни съвети /МКС/, уведомяват писмено ръководството на същия орган най-малко един месец преди провеждането на Общото събрание на избор на МКС след изтичане на петгодишния мандат. Само тези членове на ТДП имат правото наред с членовете на МКС да бъдат предложени за избор пред Общото събрание от страна на ръководството на същия орган. Само с такива амбициозни членове, които се нагърбват с тежката отговорност пред ТДП, се попълва и броят на делегатите за Общинската конференция, ако не стигне броят на членовете на МКС за определената квота на общинските координационни съвети /ОбКС/.

Делегатите, избрани за общинските и областните конференции, имат право да подават молби до ръководствата на същите конференции един час преди започването им, с цел да бъдат предложени като кандидати за избор в ръководствата на ОбКС, ОблКС или като кандидати за Областната и Централната партийна конференция.

Ал.9. Всякакви задкулисни игри на членовете на ТДП за сваляне на избрани лица от ръководните структури на партията с цел да подпомогне други лица или за собствено благо чрез измама или недостоверни клевети, също и членовете, които се опитват да извършат изменение в устава в интерес на друга личност, партия или народ, се считат за внедрени шпиони, желаещи да разсеят разкол в редовете на ТДП и се наказват според добросъвестно избраното от него наказание в клетвената му декларация.

Всички демократични начини за издигане и сваляне от ръководните структури са предвидени в чл.16 ал.8 и в глава трета от устава.

Всеки един член на партията е длъжен да подава сигнали до Комисията по етика на Централния координационен съвет дори за най-малкото нарушение на устава и програмата на партията от страна на всеки член, а всяко премълчаване и неуведомяване ще се счита за съучастие в престъпление по чл.16 ал.9 от устава.

Ал.10. Издигането на член на партията в по-висшите партийни структури става след петгодишно членство в редовете на партията по необходимия канален ред от долу на горе, след като се утвърди като редовен и примерен в редовете на партията. Това правило не се отнася за първоучредителите на партията и създателите на нейните структури по места.

Ал.11. Борбата за единството и равноправието на гражданите от различните националности и етнически общности и защитата на териториалната цялост на страната е върховен дълг и висша чест за всеки член на ТДП.

Чл.17. ТДП в силното си желание иска да се превърне в мост за създаване на климат на добросъседски отношения между България и Турция, а не предмостие за създаване на конфронтация.

Всички членове на ТДП знаят, че ако разумът не надделее в съзнанието на днешните управници на България, тогава по наше настояване световната общественост ще ги принуди да ни осигурят правото на национално самоопределение и национално самосъхранение в рамките на една нова и демократична Конституция на Република България.

Когато всички международни усилия се превърнат в безплодни начинания, чак тогава имаме право да се възползваме от последния признат по международното право изход за национално освобождение.

Чл.18. ТДП се обявява за свободно движение на хора и идеи през българско-турската граница.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
17.08.1994 г.

    
Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!