17 февруари 1992

София, 17 февруари 1992 година
        Брой 33 (563)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА АГРАРНАТА РЕФОРМА.


Изпълнителният комитет на Федерацията на независимите синдикати на трудещите се от земеделието изразява тревогата на синдикалните си членове от провежданата в земеделието държавна политика.

На практика тя допринася за ликвидиране на всякаква стабилност и увереност на работещите в отрасъла.

Дезорганизация, безпомощност и объркване съществува у земеделските производители пред прага на пролетната сеитба. Очертава се катастрофа в земеделието и глад за българския народ.

Като изразители и защитници на социално-икономическите интереси на земеделските производители сме длъжни отново категорично да заявим:

ПОДДЪРЖАМЕ поземлената реформа и възстановяването на собствеността върху земята

ПОДДЪРЖАМЕ предложението за поемане задълженията на прекратените ТКЗС към банките от държавата.

ВЪЗРАЗЯВАМЕ против:

1. Предвиденото ликвидиране на ТКЗС със закон, в който не е регламентиран механизъм за извършване на ликвидацията, нито съществуват норми, препращащи към раздел V от Закона за кооперациите. Отсъствието на такъв механизъм създава условия за хаотично прекратяване на трудовите правоотношения с около 300 000 работещи в земеделието.

Наложително е осигуряването на приемственост между формите на стопанисване, за да не се наруши непоправимо производственият цикъл. Предложеното възстановяване на земята повсеместно в реални граници не гарантира такава приемственост. Напротив, то ще блокира реформата и ще я забави с години.

2. Предвиденото лишаване от имуществен дял за трудово участие на хилядите, вложили труда си в ТКЗС. Това ще доведе до изхвърляне на улицата на повечето специалисти и голяма част потомствени земеделци, сега безимотни.

И тъй като прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не решава проблемите на аграрната реформа в България, ние НАСТОЯВАМЕ за незабавни законодателни мерки за осигуряване на благоприятни икономически условия за земеделско производство; гарантирани минимални защитни изкупни цени на основните селскостопански продукти, осигуряващи минимална рентабилност; кредити за земеделски нужди с лихвен процент не повече от 5-10 на сто; надбавки за продукти от планински и полупланински райони; осигуряване на необходимите средства за развитие на науката, хидромелиорациите, борбата с градушките, племенното и ветеринарното дело; стимулиране на вноса на съвременни средства за производство и износ на селскостопанските продукти.

Заявяваме, че Народното събрание, правителството и Министерството на земеделието носят цялата отговорност пред българския народ за настъпващия глад и заплахата от нарушаване на социалния мир в българското село.

Федерацията на независимите синдикати на трудещите се от земеделието е готова да подкрепи конкретните искания на своите синдикални организации и членове при провеждане на протестните им действия.

София, 13 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА ДО СИНДИКАЛНИТЕ ЦЕНТРАЛИ В БЪЛГАРИЯ.


Българската асоциация за стабилна икономика, като взе предвид:

- Незачитането от страна на законодателната и на изпълнителната власт на общественото мнение за начина на възстановяване на узурпираната от държавата собственост на българските граждани, както и непризнаването на приноса им в създаването, възпроизвеждането и опазването на националното богатство в периода на централно планираната икономика.

- Липсата на ефикасни мерки от страна на трите власти срещу разграбването на националното наследство и подготовката за разпродажбата му на безценица от държавната администрация.

- Политиката на разделяне и противопоставяне на българския народ, съзнателно провеждана от отделни личности, заели ключови позиции в държавата и в икономиката с цел собственото им облагодетелстване.

- Достигащото критична точка социално напрежение поради грубото потъпкване на изостреното чувство за справедливост, доверие и взаимно зачитане на интересите на българските граждани.

- Бездействието или неефикасните действия на формациите със синдикална и професионална насоченост за защита на правата, интересите, и жизненото равнище на членовете им,

СЕ ОБРЪЩА

Към Националните синдикални и професионални организации в България с предложение за спешно свикване на съвещание по въпросите на раздържавяването и приватизацията при следните условия:

1. На съвещанието да се обсъждат само готови законопроекти за раздържавяването и приватизацията с изрично посочване къде са експериментирани или биха могли да бъдат експериментирани.

2. Съвещанието да бъде открито за всички средства за масово информиране.

3. Право на решаващ глас в съвещанието да имат по двама представители на вносителите на проекти или на формациите, които подкрепят някои от представените проекти.

4. С право на съвещателен глас да участват акредитираните по ред, определен от организаторите, представители на средствата за масово осведомяване.

5. Съвещанието да приеме заключителен документ, който да отразява позициите на участниците.

Очакваме вашата любезна отзивчивост на телефони:

39-44-13 - Николай Николаев
89-16-31 - Руси Аврамов

София, 12 февруари 1992 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА БАСИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Николаев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС", ПРИЕТА НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 2 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА.


Днес, 6 февруари 1992 г., Управителният съвет на Национален профсъюз (НП) "Бизнес" съвместно с експертите си конкретизира Декларацията, приета на 2 февруари 1992 г. в Туристически комплекс "Златни пясъци" на разширено заседание на Управителния съвет на НП "Бизнес" с регионалните ръководства в страната.

Единодушно при гласуване се подкрепи правителството на Република България.

За стабилизиране на икономическото състояние на България и на самото правителство се взеха следните решения:

1. Да се раздадат обектите в сферата на търговията, туризма, кооперациите, услугите, столовото хранене под наем за срок не по-малък от 8 години.

а) специално за черноморските обекти се определи срок 20 февруари 1992 г.

2. Съвещанието предлага на правителството да осигури максимален лихвен процент на кредитите, не по-висок от 20 %, с удължени срокове на кредитите.

3. Съвещанието препоръчва на фирми и арендатори при взаимно съгласие да прекратят договорите под аренда и ги преподпишат в договори под наем.

4. Съгласно програмата на профсъюз "Бизнес" обектите и основните средства да бъдат отдавани под наем само на професионалисти, работещи в обектите, и на други след съгласие на колектива.

За неизпълнение на сроковете, посочени в настоящата декларация, до 20 февруари 1992 г., съгласно Устава на профсъюза на 28 февруари 1992 г. ще бъде обявена стачка.

София, 13 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ "ЕКОИМУНОДЕФИЦИТ-КОНТРОЛ", РЕГИСТРИРАНА НА 12 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. КАТО НЕЗАВИСИМА, НЕДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до министър-председателя, до всички законни политически, обществени, религиозни и други организации, които имат отношение към опазването на здравето на човека, към околната среда и до всички български граждани в страната и в чужбина.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

По данни на Световната здравна организация още от 80-те години поради влиянието на вредните фактори в околната среда 10 процента от здравите хора в планетарен мащаб имат вроден или придобит имунен дефицит. Науката е доказала връзката на влиянието на вредните фактори и придобитите имунни дефицити. Отдавна е доказана също връзката между имунните дефицити и възникването на тежки заболявания като злокачествени, автоимунни, алергични и др.

Известни са последиците за страната ни от развитието на индустрията, без да е съобразено с изискванията за опазване на околната среда през последните няколко десетилетия. Икономическата криза и катастрофата, до която бе доведена страната ни, увеличиха до краен предел социалното напрежение, нервно-психическите стресове. Задълбочиха се белтъчният и витаминозният недоимък. Всички тези фактори в значителна степен предопределят развитието на различни по интензивност и трайност придобити имунни дефицити. Към неблагоприятните промени в околната среда през последните 5 години се прибавиха и ефектите от вредното влияние на радиоактивните изотопи след аварията в Чернобил. Статистическите данни у нас сочат, че ежедневно умират 40 човека с диагноза "злокачествено заболяване" и се поставят ежедневно още 60 такива диагнози. Ежегодно у нас умират или се постявя диагноза "левкемия" при 150-180 деца. По заболеваемост България е една от първите страни в Европа и първа по смъртност от съдови заболявания.

Екологичните проблеми са не само сложни, но те изискват и години време, а за някои от тях няма да стигнат и десетилетия. През този период от време на населението трябва да се даде шанс да излезе от ненормалната екологична обстановка с най-малко рискове за здравето и живота. Това е възможно, ако навременно и по най-целесъобразен начин бъде подпомогнат човешкият организъм да се адаптира към промените в околната среда. Постиженията на имунологията и генетиката достоверно могат да определят степента на риска за индивида още на ниво предпоставка за заболяване, преди да се е развил болестен процес. Преди да се е развило тежко и труднолечимо заболяване.

През 1990 г. отправихме открит призив към всички институции, които имат отношение към здравеопазването и околната среда "за неотложно организиране на динамичен контрол върху имунната система особено при хора, изложени продължително време на повишени рискови фактори в околната среда". Оттогава изминаха 1 година и 5 месеца. Нито едно държавно ведомство у нас не направи необходимото, за да се извършат такива изследвания, или не даде гласност на получените резултати. Пред отговорните институции в страната обосновахме необходимостта от създаването на Национална специализирана лаборатория за екоимунологичен контрол и необходимостта от принципно нов подход в организирането на здравеопазването по отношение на профилактиката на болестите и опазването на здравето. С писмо нр. 96-В-51 от 19 август 1991 г. Министерството на здравеопазването излезе с официален отговор, че "средствата, с които разполага Министерството на здравеопазването... не позволяват разкриването на такава лаборатория". В същото време се дава положителна оценка за такава необходимост.

Управителният съвет на фондацията "Екоимунодефицит-контрол", като отчита важността и неотложността на проблема, както и неговата социална значимост, на заседанието си от 11 януари 1992 г. реши да даде гласност на целите и задачите на фондацията да се постави дейността й на широка обществена основа и да се организира акция в цялата страна за събиране на волни пожертвувания и дарения. Те са необходими за разкриването на Национален център за контрол и профилактика на екоимунодефицитите. Изпълнителният съвет на фондацията се обръща към цялата наша общественост, към всички обществени организации /здравни, екологични, религиозни и др./ и движения, както и към политическите организации без оглед на техните цветове да се включат в акцията и тя да се превърне в национално здравно екопрофилактично движение.

Начало на акцията за събиране на волни пожертвувания и дарения за профилактика на екоимунодефицитите е 3 март 1992 г. Призоваваме обществените организации да организират пунктове за събиране на волните пожертвувания срещу подпис. Всяка организация сама поема контрола по събиране на сумите и превеждането им в банковите сметки на фондацията. Пожертвувания и дарения от отделни граждани на стойност от 20 лв., 50 лв. или 100 лв. могат да се изпращат направо на банковата сметка. Акцията ще продъжи 10 дни, включително и на 13 март 1992 г. Изпълнителният съвет на фондацията ще обяви в средствата за масова информация поименно лицата, които са дарили 100 лв., а за юридическите лица - дарили 5000 лв.

Банковата сметка на фондацията "Екоимунодефицит-контрол" се намира в "МИНЕРАЛБАНК" гр. София, ул. "Леге" нр. 17 В ЛЕВОВЕ: 180 543 601 - 4 БАНКОВАТА СМЕТКА В ДОЛАРИ Е: 467 447 300 - 6 БАНКОВАТА СМЕТКА В ДМ: 467 447 301 - 5

София, 14 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БИВШИ КОНЦЛАГЕРИСТКИ ОТ СОФИЯ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА НАРЕДБАТА-ЗАКОН ЗА НАРОДНИЯ СЪД. Подписано от 38 представителки на бившите концлагеристки.


Запознахме се с внесения от група народни представители проектозакон за обявяване недействителна Наредбата-закон за съдене от Народния съдна виновниците за включване на България във Втората световна война на страната на Германия и за извършените престъпления срещу народа.

Трудно е да се определи какви чувства буди това у нас, живите концлагеристки от създадените през периода 1940-1944 г. в България фашистки лагери.

С неудържима омраза и необективност се отхвърля най-близката история на България, иска се да забравим почти половин век от нашето минало.

Господа, не очаквайте това от нас! Невъзможно е!

Това е нашата българска история, сътворена от нас, българите, с всичко хубаво и лошо, героично и позорно в нея.

От нас се иска да зачеркнем миналото, но то е живо в нашата памет, защото сме го преживели. А то беше страшно... Както беше страшно във всички страни, където властваше фашизмът.

Искат да ни убедят, че у нас не е имало фашизъм. На това могат да повярват тези, които се родиха след него и до които днес ще достигне само подправената истина.

Но ние помним!

Помним началото, когато екзалтирани банди громяха еврейските магазини и домове, а стоящите зад тях се обогатяваха от заграбеното им имущество.

Ние помним пломбираните вагони на път за лагерите на смъртта. Изпращаше ги не германското, а нашето, българското правителство.

Помним и можем да свидетелстваме за набучените на кол партизански глави, за изложените на показ по мегданите трудове на народни борци, за жертвите и разрушенията от бомбардировките.

С какви нравствени и християнски норми, така често цитирани днес, се съгласува преживяното от жената, която е заставена да прекара нощта в ареста с отрязаната глава на мъжа си?!

Жертви на фашистката власт бяхме и ние, жените в концлагерите - млади и стари, българки и еврейки и жени от други националности.

Не можем да забравим как в тъмни зори ни измъкваха от домовете ни, ловяха ни по улиците и ни подкарваха към лагерите. Вкъщи оставаха самотните ни деца, а ние отнасяхме със себе си мъчителната тревога за неизвестната им съдба.

Никога няма да забравим деня, в който докараха в лагера измъчени жениот окупираните от българската войска области. Това бяха обикновени селски трудови жени. В паметта ни остана една от тях: денем тя мълчеше и само с въздишки потискаше своята мъка, а нощем в съня й се отприщваше непоносимата болка и тя оплакваше синовете си. На сутринтатя искаше от нас прошка, че към нашата мъка е прибавила и своята.

Как да наречем всичко това, ако не фашизъм?

Фашизъм в България имаше и той беше страшен, както беше страшен навсякъде.

Със законопроекта се иска от нас да забравим, а нашите деца никога да не узнаят и за еврейските погроми, и за разрушената София, и за избитите антифашисти, и за разстреляните и заклани деца, и за изпепелените къщи, и за злодеянията на палачите... Със законопроекта се цели децата ни да повярват, че в България не е имало фашизъм, че не е имало фашистки престъпници.

Имаше господа! И Народният съд справедливо ги наказа, така както и Нюрнбергският съд наказа хитлеристките престъпници.

Реабилитирането на справедливо осъдените фашистки престъпници ще бъде грубо посегателство не само върху честта и достойнството на нашия народ, а и върху честта и достойнството на всички народи, участвали в антифашистката коалиция. Тяхното оневиняване е гавра с паметта на милионите загинали антифашисти в Европа, в т.ч. и в България. А нали тъкмо участието на българския народ в борбата срещу фашизма спаси страната от подсъдимата скамейка и реабилитира България пред света!
Приемането на проектозакона за обявяване на недействителна Наредбата-закон за Народния съд ще нанесе тежък удар върху международния престиж на България. Непоправимо ще бъде и отражението му върху развитието на демокрацията у нас.

Не мир и спокойствие ще донесе предлаганият проектозакон, а ново обществено напрежение. Защото убитите над 20 хиляди борци бяха наши бащи и майки, братя и сестри, наши деца. Раните в душите ни не са зараснали. Нас ни боли, когато оплюват тяхната памет и оскверняват паметниците им. Как да приемем сега реабилитирането на техните убийци?

Затова ние се обръщаме към Вас, господин президент, за да поискаме да използвате дадените Ви от Конституцията правомощия и да възпрепятствате приемането на този позорен и опасен за нашия народ законопроект.

София, 10 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, ЖУРНАЛИСТИ, ОФИЦЕРИ И ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "СТО И ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ПОЛКОВНИК БОРИС ДРАНГОВ" ПО ПОВОД СПОРА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИВШИЯ МАВЗОЛЕЙ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

В продължение на година в центъра на нашата столица е бившият мавзолей на Георги Димитров с възел от проблеми и политически спорове.

Обръщаме се към всички българи да подкрепят идеята тази сграда да се превърне в паметник на героите, загинали във войните и донесли победите на българската армия от 1878-1885 г., 1912-1913 г., 1915-1918 г. и 1944-1945 година. Подобни паметници има във всяка европейска столица. А България и българският народ дължат уважение към паметта на своите синове, загинали за обединението на българските земи. С осъществяване на предлаганата идея ще бъде възстановена традицията на разрушения при строителството на Националния дворец на културата паметник на героите от войната, ще има свято място, в залите на което ще бъдат изложени бойните трофеи на българската армия.

Обръщаме се към вас, към вашето национално чувство, към личното ви достойнство и родовата ви памет. Нека забравим политическите си пристрастия и бъдем просто българи.

София, 6 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПА БОЛНИ ПРИ КЛИНИКАТА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ПРИ ВОЕННА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ ПО ПОВОД НА НЯКОИ УВОЛНЕНИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


Болните при Клиника по гастроентерология при ВМА - София изказваме голямото си недоволство от отстраняването от работа на професор Григор Мечков и д-р Павел Георгиев - завеждащ отделение.

С това решение вие ни лишавате от най-добрите специалисти, т.е.лишавате ни от живот!

От днес, 12 февруари 1992 г., долуподписаните болни независимо от тежкото ни състояние, обявяваме стачна готовност до 19 февруари 1992 г. включително.

След изтичането на този срок, ако не се отмени това решение, преминаваме към масова гладна стачка и отказ от лечение.

София, 12 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ "РОМА" МАНУШ POMAНОВ, ЗА ТРИСТЕПЕННА АМНИСТИЯ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА. Документът е адресиран до президента на Република България Желю Желев.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Хуманността на настъпващата демокрация у нас трябва да докосне и тегобите на лишените от свобода. Началните дни от избирането Ви за президент са най-добрите за подобен жест.

Като председател на Демократичния съюз "РОМА",

ПРЕДЛАГАМ, а като личност моля, да издадете президентски Указ за категоризирано помилване на всички изтърпяващи присъди граждани:

за леките присъди - до 3 години - пълна
за средно тежките - до 6 години - 50 %
за най-тежките - над 6 години - частична.

Възползвам се от възможността да изразя почитта си към Вас и да Ви пожелая здраве и успехи на най-високопоставения държавен пост!

София, 3 февруари 1992 г.

С УВАЖЕНИЕ: Мануш Романов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА" (ЧАСТ ДВАНАДЕСЕТА - ПОСЛЕДНА) НА ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ (БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР), ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 1991 ГОДИНА.


Социалната защита на "третата" възраст е "ключов" момент в политиката на европейската християндемокрация. Ярко доказателство за християндемократическата грижа за възрастните хора е начинът, по който се провежда преходът към социално пазарно стопанство във ФРГ през 1948 година. Чрез обмяна на парите и редица други мерки ГЕРМАНСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ НЕ ДОПУСКАТ ВЪЗРАСТНИТЕ, БОЛНИТЕ, ИНВАЛИДИТЕ И НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА ЗАПЛАХА ОТ ГЛАДНА СМЪРТ.

БХДП(ц) е за социална политика, осигуряваща ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НАХОРАТА ОТ "ТРЕТАТА" ВЪЗРАСТ, която, както и всяка друга жизнена фаза от човешкия живот, има своята стойност. Затова българските християндемократи са разтревожени от недостатъчната ефективност на действията на правителството за защита на възрастните хора. ТЕ НАСТОЯВАТ ЗА РАДИКАЛНИ МЕРКИ, КОИТО ДА НЕ ОСТАВЯТ НИТО ЕДИН БЪЛГАРИН, КОЙТО СЕ Е ТРУДИЛ СЪЗНАТЕЛНО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ, ПОД ЧЕРТАТА НА БЕДНОСТТА. Това може да се постигне само със създаването на условия за инициатива на предприемчивите, които чрез своето обогатяване да укрепят социално държавата. За България този проблем се изостря изключително и от обстоятелството, че на 100 заети лица 65 са пенсионери.

Преодоляването на наследените от тоталитаризма несъвършенства насистемата за социално осигуряване може да стане чрез активно включване на личната инициатива. Необходимо е усилията да се насочат към създаване на МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНО И ЛИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ.
При пазарна социална организация на обществото отделният индивид следва да има възможността за свободен избор на формата и размера на частта от доходите, който ще заделя за старини. РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ СВЕДЕ ДО СТИМУЛИРАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА, ПРИ КОЙТО РАБОТЕЩИТЕ В МОМЕНТА СЕ ГРИЖАТ ЧРЕЗ СВОИТЕ ПАРИЧНИ ВНОСКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НЕРАБОТЕЩИТЕ. Необходимо е също така да се премахнат всички бюрократични прегради и унизителни за личността процедури, като системата за социална защита се задейства автоматично за изпадналите в крайна нужда.

Социалната християндемокрация дава приоритет на ЗАЩИТА НА СЕМЕЙСТВОТО В КАЧЕСТВОТО МУ НА ОСНОВНА КЛЕТКА НА ОБЩЕСТВОТО И "КРЕПОСТ" НА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ. ЧРЕЗ СВОЯТА ПОЛИТИКА Е НЕОБХОДИМО ДЪРЖАВАТА ДА ПОЕМЕ ФИНАНСОВАТА СЪОТГОВОРНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОСНОВА НА СЕМЕЙСТВОТО И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА НАЦИЯТА.


IX. СВЕТОВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ЦЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ.

Българските християндемократи са за активно сътрудничество в икономическата област с всички нации по света. ТЯХНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Е ИНТЕГРИРАНЕТО НА СТРАНАТА В МОДЕРНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ. Естествено е, че това не може да стане веднага и с "магическа пръчка", а са необходими продължителни усилия за привеждането на структурите на собствеността, производителността и законодателството към съвременните европейски измерения.

БХДП(ц) счита за своя ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА създаването на икономическите предпоставки за ПРЕВРЪЩАНЕ В ПО-ДАЛЕЧНА ПЕРСПЕКТИВА НА БЪЛГАРИЯ В ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА СВОБОДНОТО ОБЩЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ. Именно затова християндемократите се стремят да съблюдават принципите на икономическата политика на развитите европейски странии напълно ще подкрепят действията на десните партии за интегриране към християнска Европа. В тази връзка ОСОБЕНА ТРЕВОГА БУДЯТ ДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПОДМЯНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ С АЗИАТСКАТА ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА. България е християнска страна и нейното естествено място е между християнските нации, а не отвъд Босфора.

Принципът на РАВЕНСТВОТО И ВЗАИМНАТА ИЗГОДА при икономическото сътрудничество не позволява провеждането на дискриминационна политика спрямо която и да е нация, вкл. и южната ни съседка Турция. От друга страна обаче, християндемократите решително се противопоставят на всички опити икономическото сътрудничество да бъде използвано във вреда на националните интереси и суверенитета на България.

АКТИВНОТО ТЪРГОВСКО, ИКОНОМИЧЕСКО, ТЕХНОЛОГИЧНО, НАУЧНО И КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНСКАТА И РУСКАТА НАЦИЯ за българските християндемократи са НЕОСПОРИМИ ПРИОРИТЕТИ. В исторически план тези достойни народи са доказали правото си да бъдат "ПЪРВИ МЕЖДУ РАВНИТЕ" сред икономическите партньори на страната. Подобна позиция би позволила на България да има реален принос не само в икономическото развитие на Балканите, а и да поеме ролята на "катализатор" при движението на европейската идея на Изток.


X. БЪЛГАРСКОТО ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО - ОПИТ ЗА НАСИЛИЕ.

Чистотата на идеите и безспорните успехи на европейската християндемокрация са "визитна картичка", която очертава тази дясна политика като изключително привлекателна за нашата нация. Именно поради това българското християндемократическо пространство е било и продължава да бъде обект на насилие от страна на соцкомунистите и техните "сини" наследници на СДС.

В политически план представителите на левите партии преследват далечната цел за разминаване на десните идеи в своите "ляво" ориентирани политически формации. Неслучайно бяха направени редица опити от бивши комунисти за обсебване на дясната идея с цел дискредитирането й в очите на българския народ.

Неуспехът на соцкомунистите и техните съратници от "опозицията" да овладеят политическото пространство на християндемокрацията ги принуждава да се ориентират към присвояване на нейните икономически идеи. Тези действия недвусмислено разкриват идейната пустота и икономическа немощ на левите партии, които са неспособни - сега и в бъдеще, да изведат страната от кризата. Именно поради това БХДП(ц) като млада и исторически неопетнена партия ще отстоява докрай своето право да поеме отговорността за превръщане на основополагащите ценности на християндемократическата икономическа политика в "стартов" за България момент по пътя към всеобщото благоденствие. Тя застава пред българския народ с ясна икономическа концепция и с твърдата решимост с всички законни средства да се бори за нейното претворяване в живота.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

София, март 1991 г.

/Пресслужба Куриер"/


11:00:32
17.02.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова  
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!