17 октомври 1990

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 205 /223/

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА", ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 24 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА В ДОБРИЧ.


КАТО ПОДКРЕПЯ ЖЕЛАНИЕТО НА ВСИЧКИ КУЛТУРНИ И СВОБОДНИ НАРОДИ ОТ НАШИЯ КОНТИНЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ, КАТО ИМА ПРЕДВИД СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕДИН ПОСТОЯННО НАРАСТВАЩ СТРЕМЕЖ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, КАТО ОТЧИТА ДЕСЕТИЛЕТНИЯ ЗАСТОЙ В РЕДИЦА ОБЛАСТИ ОТ ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ПОРОДИЛ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВО МИСЛЕНЕ И ДЕЛА ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ НА ДЕНЯ И ИСТОРИЯТА НИ,

ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА" - ГР. ДОБРИЧ СЕ ОБЯВЯВА ЗА:

1. ШИРОКО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ СРЕД БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА ДОБРУДЖА, НЕЙНИТЕ КУЛТУРНИ И НАРОДНОСТНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ И НЕЙНОТО СЪВРЕМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ.

2. ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО В ДОБРУДЖА, НА КУЛТУРАТА И ТРАДИЦИИТЕ Й ЧРЕЗ НАУЧНО-ПРОСВЕТНА И ПРОПАГАНДНА ДЕЙНОСТ.

3. ГЛАСНОСТ, ДЕМОКРАЦИЯ И ПЛУРАЛИЗЪМ КАТО НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА.

4. ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДНА ТРИБУНА ЗА ИЗКАЗВАНЕ НА АЛТРНАТИВНИ МЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА И ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.

5. СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРУДЖАНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ, ПОДДЪРЖАНЕ НА КОНТАКТИ С ИНСТИТУТА ПО ИСТОРИЯ ПРИ БАН, ИНСТИТУТА ПО БАЛКАНИСТИКА И ДРУГИ НАУЧНИ ИНСТИТУТИ, СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ, БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - КАКТО В СТРАНАТА, ТАКА И В ЧУЖБИНА.

6. УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ С ДОБРУДЖАНЦИ ОТ СЕВЕРНА ДОБРУДЖА, БАНАТ, БЕСАРАБИЯ И ДРУГАДЕ В ЧУЖБИНА.

7. ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИМЕНА НА СЕЛИЩА ОТ ДОБРУДЖА, ЗА ОФИЦИАЛНО ЧЕСТВУВАНЕ НА СЪБИТИЯ И [И.......], СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА ДОБРУДЖА.

8. ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРУДЖАНСКИЯ ФОЛКЛОР, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАРОДОПОЛЕЗНАТА ДЕЙНОСТ НА ДОБРУДЖАНСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, ПОДПОМАГАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ, СПИСАНИЯ И ДРУГИ С ПРЕДМЕТ НА ТВОРЧЕСТВО ДОБРУДЖА.

9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРАВИЛНО ИСТОРИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАБРАВЕНИ И УМИШЛЕНО НЕПОПУЛЯРИЗИРАНИ ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В ДОБРУДЖА.

10. ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ KУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ИНИЦИАТИВИ.

11. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПРОПАГАНДНА И ПЕЧАТНА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВУВАЩИТЕ В СТРАНАТА ЗАКОНИ.

12. ВСЕСТРАННО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ДОБРУДЖАНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ В ДОБРИЧ И СИЛИСТРА.

13. ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА" Е ОБЩЕСТВЕНА, НЕПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, ОБОСОБЕНА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД ДОБРИЧ, КОЯТО ЩЕ РАБОТИ ПО СВОЯ ПРОГРАМА В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ПРИЕТИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ХЕЛЗИНКИ И ВЪВ ВИЕНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ КЪМ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.


ТАЛОНИ, ОПАШКИ. ИМА ЛИ МИЛОСЪРДИЕ, ОТЗИВЧИВОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ У ХОРАТА, ЗАСТАНАЛИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЩАНДА?

СЪПРИЧАСТЕН КЪМ СЪДБАТА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ДЕМОКРАТИЧНИЯТ CЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ /ДСЖ/ СЕ ОБРЪЩА С BИK ЗА ПОМОЩ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА НАЙ-БЕЗЗАЩИТНИТЕ - БРЕМЕННИТЕ, МАЙКИТЕ С МАЛКИ ДЕЦА, МНОГОДЕТНИТЕ, ИНВАЛИДИТЕ.

СBOИTЕ НАСТОЯТЕЛНИ ИСКАНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРЕДИМСТВОТО НА ТЕЗИ ГРАЖДАНИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО ИМ СЪС СТОКИ С ТАЛОНИ ДСЖ ИЗЛОЖИ ПРЕД Г-Н МИНИСТЪРА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, ОБЪРНА СЕ С МОЛБА ЗА РАЗБИРАНЕ КЪМ ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ В ОБЩИНИТЕ, ИЗРАЗИ ТРЕВОГАТА СИ ОТ ПРОЯВИ НА ГРУБОСТ, НЕТОЛЕРАНТНОСТ И БЕЗДУШИЕ.

ОБЕДИНЕНИТЕ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ - ДЪРЖАВНИЦИ, ТЪРГОВЦИ, КУПУВАЧИ, ГРАЖДАНСКАТА ОТЗИВЧИВОСТ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЩАНДА ШЕ НАМАЛЯТ НАПРЕЖЕНИЕТО, ЩЕ ПОТЪРСЯТ РАВНОВЕСИЕТО В ОТНОШЕНИЯТА, ЩЕ НИ НАКАРАТ ДА СТАНЕМ ПО-ДОБРИ ЕДИН КЪМ ДРУГ.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ПРИЗОВАВА ЧЛЕНКИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА СИ В CTPAНATA КЪМ ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПРЕДИМСТВЕНОТО СНАБДЯВАНЕ С ДЕФИЦИТНИ СТОКИ НА БРЕМЕННИТЕ, МАЙКИТЕ С МАЛКИ ДЕЦА, МНОГОДЕТНИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ!

СОФИЯ, 10 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ГЛАВНИ ИНСПЕКТОРИ ПРИ РЕГИОНАЛНИТЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ ДИРЕКЦИИ В СОФИЯ-ГРАД, СОФИЯ-РЕГИОН, БЛАГОЕВГРАД, ЯМБОЛ, ВИДИН, СТАРА ЗАГОРА, СЛИВЕН И БУРГАС. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЪВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


СЕГА, КОГАТО БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗГРАЖДА КАТО ПРАВОВА ДЪРЖАВА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОЛЕГИУМА НА МИНИСТЕРСТВОТО ОТМЕНИ УКАЗ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ N 1923 ОТ 26 ЮНИ 1984 Г. И ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС N 35 ОТ 5 ЮЛИ 1984 Г., С КОИТО СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЧАЛНОТО ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ /НВО/ НА СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛАДЕЖ И ПОДГОТОВКАТА НА НАБОРНИЦИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ. МНП СИ ПОЗВОЛЯВА ТОВА ПРАВО, ВЪПРЕКИ ЧЕ ТО Е САМО ЕДИН ОТ СЪИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ДЪРЖАВНА ЗАДАЧА ОТГОВАРЯТ МНО, МВР, МНЗ, БЧК, ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА, ГРАЖДАНСКА ОТБРАНА, НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ И МНОГО ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОЗИ АКТ НА МНП Е ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВНИТЕ НОРМИ НА НРБ, ПРЕЧИ СЕ НА НОРМАЛНИЯ ХОД НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРРАНАТА, НЕ СЕ ОТЧИТАТ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И СЕ НАНАСЯ ВРЕДА НА ПОДГОТОВКАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО И ПРАВИЛНИ ДЕЙСТВИЯ И ЗАЩИТА ПРИ КРУПНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ, СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И ОПАСНОСТ ОТ ЕКОЛОГИЧНИ КАТАСТРОФИ. ЕДВА ЛИ ИМА ДРУГ ПОДОБЕН ПРЕЦЕДЕНТ, КОГАТО ЕДНО МИНИСТЕРСТВО ОТМЕНЯ УКАЗИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА СТОЯЩИ НАД НЕГО ОРГАНИ, ЗА ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ВЪЗЛОЖЕНИТЕ МУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ НА МНП НАТРУПАНОТО ОТ 20 ГОДИНИ ЗА ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ ИМУЩЕСТВО, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ СА ПОДЛОЖЕНИ НА УНИЩОЖАВАНЕ И РАЗГРАБВАНЕ. ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ВРЕМЕ, КОГАТО ОСЪЗНАЕМ ГРЕШКАТА СИ, ЩЕ СТРУВА ТВЪРДЕ СКЪПО НА СТРАНАТА НИ.

РАЗРУШАВА СЕ ЕДНА СИСТЕМА НА ПОДГОТОВКА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ И ТЕРИТОРИАЛНАТА НИ ЦЯЛОСТ, КАКВАТО ПРАКТИКА СЪЩЕСТВУВА В ПОЧТИ ВСИЧКИ УВАЖАВАЩИ НЕЗАВИСИМОСТТА СИ ДЪРЖАВИ.

ОЦЕНЯВАЙКИ ВЪТРЕШНАТА И ОСОБЕНО МЕЖДУНАРОДНАТА ОБСТАНОВКА И ВСЕ ПОВЕЧЕ НАЛАГАЩАТА СЕ ПОСТАНОВКА ВСЯКА СТРАНА САМА ДА МИСЛИ ЗА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СИ,

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. ДА СЕ СПРЕ НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЛЕКС НА МНП N ПС-435 ОТ 5 ЮЛИ 1990 Г., С КОЙТО СЕ ОТМЕНЯ НВО КАТО ПРЕДМЕТ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИША, УВОЛНЯВАТ СЕ УЧИТЕЛИТЕ И ИНСПЕКТОРИТЕ, А ИМУЩЕСТВАТА, ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕТО СЕ БРАКУВА ИЛИ ПРЕДАВА НА ДОМАКИНИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ОБЩО ПОЛЗУВАНЕ.

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ПОДГОТОВКАТА НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ В ОТДЕЛЕН ПРЕДMET "ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО", КАТО СЕ ОБЕДИНЯТ ПРЕДВИДЕНИТЕ 72 ЧАСА /"ОТКРАДНАТИ" ОТ НВО/ ОТ ТЕМАТИЧНИЯ ПЛАН ПО ОПАЗВАНЕ НА ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА И ЧАСОВЕТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 - "ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ” ОТ УКАЗАНИЯТА НА МНП ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА. В ТЕМАТИКАТА НА ТОЗИ ПРЕДМЕТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА СТРАНАТА И ДОНАБОРНАТА ПОДГОТОВКА НА МЛАДЕЖИТЕ. ТОВА Е КРАЙНО НЕОБХОДИМО, КАТО СЕ ИЗХОДИ И ОТ ЗНАЧИТЕЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ СРОКА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА.

2. ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, КЛУБОВЕ И ОСТАНАЛИТЕ ПРЕКИ СЪИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО УКАЗА ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ТОВА ГРУБО НАРУШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА МНП, С КОЕТО СЕ ОЩЕТЯВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА.

3. КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ДА ДАДАТ ОЦЕНКА НА ПОСТЪПКАТА НА МНП ОТ ПРАВНА ГЛЕДНА ТОЧКА, КАТО СЕ ПОТЪРСИ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, ПРЕВИШИЛИ ПРАВАТА СИ ПО ДОСЕГА ДЕЙСТВУВАЩАТА ПРАВНА НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗА ДА СИ ОСИГУРЯТ МЯСТО В НОВИТЕ СTPУKTУPИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЯ НА ПЪРВИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.


1. КОНГРЕСЪТ ГЛАСУВА И ПРИЕ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ДОСЕГАШНИЯ ПЪРВИ СЕКРЕТАР Г-Н ГЕОРГИ ВИЛХЕЛМОВ ГЕЛЕМЕНОВ И ГО ИЗКЛЮЧИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПАРТИЯТА.

2. КОНГРЕСЪТ УТВЪРДИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Г-Н ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦЕНОВ.

3. КОНГРЕСЪТ УТВЪРДИ ДОСЕГАШНИЯ ВТОРИ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА Г-Н ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ЯНЕВ ЗА ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА.

4. КОНГРЕСЪТ ИЗБРА ЗА ВТОРИ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА Г-Н РУМЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ.

НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА БХДП /ц/:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП /Ц/ Г-Н ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦЕНОВ
2. ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/ Г-Н ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ЯНЕВ
3. ВТОРИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/ Г-Н РУМЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

СОФИЯ, 1 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЗИЦИЯ ЗА "ПРЕУСТРОЙСТВОТО”, ПОДГОТВЕНА ОТ РЕДАКЦИЯТА НА В. "КОМУНИСТИЧЕСКО ДЕЛО", ОРГАН НА ЦК НА БКП.


ЕДНА ГОДИНА МИТИНГИ, ЕФЕКТИВНИ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ, СИМВОЛИЧНИ СТАЧКИ, ПРОТЕСТИ, БДЕНИЯ, ПЛАНИНИ ОТ ВЕСТНИЦИ, РЕКИ ОТ СЕНЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ... ГЛАСНОСТ!

ЕДНА ГОДИНА ОПРАЗВАЩИ СЕ МАГАЗИНИ... И ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЕХА - ВЕЧЕ НЕ РАБОТЯТ. ГАЛОПИРА ИНФЛАЦИЯТА, ШИРИ СЕ ЧЕРНАТА БОРСА.
НАЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА ИМА ВЕЧЕ ВАРИАНТ НА ЛОТАРИЕН БИЛЕТ.

"КАУБОЙСКАТА ИКОНОМИКА" ЗАТЯГА ЛАСОТО СИ ОКОЛО ШИЯТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ...

БЕДНИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-БЕДНИ!
БОГAТИТЕ - ВСЕ ПО-БОГАТИ!

СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ Е ПАНИЦА ЛЕЩА НА ОПАШКИТЕ ЗА ПОМОЩИ.

ВЛЕЗЕ В УПОТРЕБА КУПОННА СИСТЕМА СЪС СЪМНИТЕЛНО СТОКОВО ПОКРИТИЕ.

ОПАШКИ НАВСЯКЪДЕ И ЗА ВСИЧКО. ПАЗАРНА ИKOHOMИKA!

ЕНЕРГИЙНА КРИЗА. ЗИМАТА ЧУКА НА ВРАТАТА И ОБЕЩАВА ДА СЪБЕРЕ ЗАЕДНО "КУЧЕТО И КОТКАТА", КАКТО КАЗВА НАРОДЪТ.

ЗАТОВА ПЪК В ПАРЛАМЕНТА ТЕ ВЕЧЕ ОТДАВНА СА СЕ СЪБРАЛИ ЗАЕДНО, ВЪРЗАНИ СЪС СЪДБОВНИТЕ ВЕРИГИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА. СТАНАХА ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОЗВЕЗДИ, БЕЗ ДА СЪУМЕЯТ ДА НАПЪЛНЯТ МАГАЗИНИТЕ.

РЕАЛНИ СА "УСПЕХИТЕ" НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ!

РАЗРУШИТЕЛНО СЪПЕРНИЧЕСТВО НА ДВОИЦА СИЛИ, ТЕГЛЕЩИ В РАЗЛИЧНИ ПОСОКИ. РАЗПЪНАТА СЕ ОКАЗА "БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО"!

"МЪДРИ" КОМПРОМИСИ И ВЗАИМНА НЕТЪРПИМОСТ НА ФОНА НА ДУАЛИСТИЧНО ГОСПОДСТВО ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ПЛУРАЛИЗЪМ НА ПОЛИТИЧЕСКО БЕЗСИЛИЕ! ...

ПОДМАМЕНИТЕ ОТ "ПРЕУСТРОЙСТВОТО" НАДЕЖДИ НА МАСИТЕ СЕ ГУБЯТ С ВСЕКИ ИЗМИНАТ ДЕН И СЕ ЗАМЕСТВАТ ОТ ОТЧАЯНИЕ. А КОГАТО ОТЧАЯНИЕТО Е СЪЧЕТАНО И С ОГЛАДНЯВАНЕ - БРОЙЛЕРИТЕ В ТОТАЛИТАРНИЯ ПТИЦЕКОМБИНАТ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ КЪЛВАТ ВЗАИМНО И БЕЗЦЕЛНО! НЕ Е ВАЖНО КОГО, КЪДЕ И ЗАЩО. ВАЖНО Е КОКОШКИТЕ ДОРИ ДА ГЛАДУВАТ, ДА СНАСЯТ И ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА УХАЖВАТ ГОРДИТЕ, СУЕТНИ, СИТИ НОМЕНКЛАТУРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПЕТЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ СЕ ДНЕС ЗА ПЕТЛИ ОТ "ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ПОРОДА".

ТУК ОБАЧЕ ВЪЗНИКВА ЛОГИЧНОТО ПИТАНЕ: НЕ Е ЛИ ТОВА НОВА ПОСТАНОВКА НА ДОБРЕ ПОЗНАТИЯ БРОЙЛЕРЕН ТЕАТЪР ОТ ПРАКТИКАТА НА ТОТАЛИТАРНАТА ТЕОРИЯ ЗА СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ?

БКП И ПРЕУСТРОЙСТВОТО

КАТО МAPKCИЧECKA ПАРТИЯ, СВЪРЗАНА С ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ИДЕАЛИ, С БОРБАТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА, КАТО ПАРТИЯ НА ОСЪЗНАТИЯ, А НЕ "БРОЙЛЕРЕН" ПРОЛЕТАРИАТ БКП ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПНИ НАБЛЮДЕНИЯ И ИЗВОДИ:

ИКОНОМИЧЕСКАТА БАЗА У НАС /СЛЕД 1956 ГОД./ Е ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ ЕДРА ОДЪРЖАВЕНА СОБСТВЕНОСТ И НЕЙНАТА НАДСТРОЙКА /ВКЛЮЧИТЕЛНО И
ПОЛИТИЧЕСКАТА/ НОСИ СЪЩИЯ УНИФИЦИРАН ХАРАКТЕР;

ИКОНОМИЧЕСКАТА БАЗА НА ЕВРОПА, КЪМ КОЯТО "ВЪРВИМ”, Е ИЗГРАДЕНА    ВЪРХУ РЕАЛЕН ПЛУРАЛИЗЪМ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ И НЕЙНАТА    НАДСТРОЙКА /В ТОВА ЧИСЛО ПОЛИТИЧЕСКАТА/ НОСИ СЪЩИЯ ХАРАКТЕР.   

ОТ ГОРНИТЕ ДВЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ СЛЕДВА, ЧЕ В НАШЕТО "ПРЕУСТРОЙСТВО" СЕГА ИМА НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОИТО ПОРАЗИТЕЛНО ПРИЛИЧАТ /НО САМО В ИМЕНАТА И ЦЕЛИТЕ/ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В ЗАПАДНА ЕВРОПА. ТЕ НЯМАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И КЛАСОВАТА ОСНОВА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРТИИ, РЕСПЕКТИВНО НА    ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ.   

ВЪЗНИКВАТ ВЪПРОСИТЕ:

КОМУ Е НУЖНО ЧРЕЗ "ПРЕУСТРОЙСТВО" ДА СЕ ПРИСАЖДА ЧУЖДА ПОЛИТИЧЕСКА НАДСТРОЙКА ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СЕГА У НИКОНОМИЧЕСКА БАЗА.

КОМУ СА НУЖНИ НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТИСТИ БЕЗ РЕАЛНА КЛАСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА. НЕ Е ЛИ ТОВА ТЕАТРАЛНО ПОДРАЖЕНИЕ НА РЕАЛНО СЪЩЕСТВУВАЩИ ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ В ЧУЖДА ПОЛИТИЧЕСКА НАДСТРОЙКА.
НЕ Е ЛИ ТОВА ВСЕ ЕДНО ДА СЕ ПРИСАЖДА В ЕДНО ТЯЛО ЧУЖД БИОЛОГИЧЕН ОРГАН. ТАКЪВ "БИОЛОГИЧЕН" ЕКСПЕРИМЕНТ Е ЧИСТА ПРОБА ЛЪЖЕМАРКСИЗЪМ И
ФАРИСЕЙСТВО.

ВСЯКА ДРУГА ЛОГИКА ВОДИ САМО ДО ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАЦИИ, МАНИПУЛАЦИЯ С ИДЕАЛИТЕ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО. АКО ТАЗИ ПОГРЕШНА ЛОГИКА СЕ ПРИЕМА, ТОГАВА НЕЙНИТЕ ВДЪХНОВИТЕЛИ ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ОТВЛЕКАТ ВНИМАНИЕТО НА ЕКСПЛОАТИРАНИТЕ ОТ ТЯХНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНА СЪДБА... ЗАЩОТО НЕ МОЖЕ ЕДНОЦВЕТНАТА ВИТРИНА НА ЕДИН ПРАЗЕН МАГАЗИН ДА СЕ ПРЕБОЯДИСА В МНОГОЦВЕТНА. ОТ ТОВА ТОЙ НЯМА ДА СЕ НАПЪЛНИ СЪС СТОКИ!

АКО ИСКАМЕ ДЕЙСТВИТЕЛНА /СОЦИАЛИСТИЧЕСКА/ ДЕМОКРАЦИЯ, ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ ПРЕУСТРОЙСТВОТО НЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА НАДСТРОЙКА, А В ИКОНОМИЧЕСКАТА БАЗА, В ПРАВОТО НЕ ДА СЕ ГОВОРИ, А ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ СВОБОДНО РЕАЛНИ МАТЕРИАЛНИ БЛАГА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА РАЗПОЛАГА НА ПАЗАРА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СВОЯ ТРУД. ТУК НЕ СА НУЖНИ НОМЕНКЛАТУРНИ ПОСРЕДНИЦИ И РЕГУЛИРОВЧИЦИ /ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ/ НА МАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА! САМО ТАКАВА РЕАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА РАЖДА И РЕАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ДУХОВНИ СВОБОДИ ЗА ТРУДЕЩИТЕ СЕ.

ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ЗА ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ.

НОМЕНКЛАТУРАТА ОТ ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ /ВЪПРЕКИ РАЗЛИЧИЯТА В ПЛАТФОРМАТА/ Е ЕДИНОДУШНА ПО ВЪПРОСА ЗА ПЛУРАЛИЗМА НА "ТРИТЕ ВИДА СОБСТВЕНОСТ". АКО РАЗГЛЕДАМЕ ОБАЧЕ ЕКСТРЕМАЛНИТЕ Й ФОРМИ /ЧАСТНА И ДЪРЖАВНА/, ВЕДНАГА СЕ НАЛАГАТ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОДИ, ИЗПИТАНИ НА ГЪРБА НА НАШИЯ НАРОД;

ОДЪРЖАВЯВАНЕТО НА КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ СЛЕД 1956 ГОД. НИ ДОНЕСЕ НЕИЗБРОИМИ МАТЕРИАЛНИ И СОЦИАЛНИ БЕДИ... ОТ ТАЗИ ТРАГЕДИЯ СЕ РОДИ ЛЕВИЯТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ;

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ТО ТЯ КРИЕ В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ УРОДЛИВИ ФОРМИ НА ДЕСЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ. ТОВА ПОКАЗВА ИСТОРИЧЕСКИЯТ ОПИТ.

КАКТО ЧАСТНАТА, ТАКА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА НОМЕНКЛАТУРАТА УСПЕШНО ДА ПРИЛАГА ВЕЧНИЯ ПРИНЦИП "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ" И ЧРЕЗ НЕГО ДА УВЕКОВЕЧАВА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА И СВОЕТО ГОСПОДСТВО. САМО КООПЕРАТИВНАТА И КОЛЕКТИВНАТА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ /КАТО СВОЕОБРАЗЕН СИНТЕЗ НА ГОРНИТЕ ДВЕ СОБСТВЕНОСТИ/ СЪЗДАВАТ ОБЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПО ТОЗИ НАЧИН МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ ОБЩА СОЛИДАРНОСТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И КОЛЕКТИВНИ МАТЕРИАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. САМО ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ ЛИШАВА НОМЕНКЛАТУРАТА ОТ НЕЙНАТА ЕКСПЛОАТАТОРСКА СЪЩНОСТ.

ЕТО ЗАЩО НОВОТО МИСЛЕНЕ НА БКП ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО Е В ЛОЗУНГА "ЗЕМЯТА НА ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ", "ФАБРИКИТЕ И ЗАВОДИТЕ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И ТРУДОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ" И ВСИЧКО ТОВА ПОД ФОРМА НА КОЛЕКТИВНА И КООПЕРАТИВНА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ. ТОВА Е ЦЕЛТА НА НАШАТА БОРБА В БЪДЕЩЕ!

А ДНЕС - ТРЕЗВАТА ОЦЕНКА НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА ПОКАЗВА ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО ПРОТИВОРЕЧИЕ:

РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, ТРУДОВОТО СЕЛЯЧЕСТВО И ТРУДОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, Т.Е. ПРОЛЕТАРИАТЪТ, СА ОБЕКТ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ПАРТИЙНАТА, АДМИНИСТРАТИВНАТА И ОЛИГАРХИЧНАТА ВЪРХУШКА, Т.Е. ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА.

ТОВА СА ДВАТА ПОЛЮСА В АКУМУЛАТОРА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕАЛНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ У НАС, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ДНЕС КАРТИНАТА НА ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ АНТАГОНИЗЪМ: ОТ ЕДНА СТРАНА, МНОГОЦВЕТНАТА НОМЕНКЛАТУРА, ОТ ДРУГА - НАРОДЪТ, ВОДЕН ОТ СВОЯТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ТРУДОВИЯ НАРОД.

ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО /ФНСТЗ/.


ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ИСКАНИЯ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ФНСТЗ ОТ 20 АВГУСТ 1990 ГОДИНА И В ОТГОВОР НА НАСТОЯВАНИЯТА НА МЕСТНИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА И НАЦИОНАЛНИЯТ ОТРАСЛОВ СТАЧЕН КОМИТЕТ ОБЯВИХА НА 15 ОКТОМВРИ 1990 Г. СИМВОЛИЧНА ОТРАСЛОВА СТАЧКА, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В НОСЕНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ПРИЕТИТЕ ПРОТЕСТНИ СИМВОЛИ.

ПО РЕШЕНИЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА 15 ОКТОМВРИ Т.Г. БЯХА В СИМВОЛИЧНА СТАЧКА 719 КОЛЕКТИВА С 205 588 УЧАСТНИЦИ. НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ СА СТАЧКУВАЛИТЕ В КЪРДЖАЛИЙСКИ РАЙОН - 62 КОЛЕКТИВА С НАД 50 000 УЧАСТНИЦИ. В ТКЗС - КРУМОВГРАД, В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В СИМВОЛИЧНА СТАЧКА СА И РАБОТЕЩИТЕ В РПК - 100 ДУШИ, ОБЩИНСКИЯТ НАРОДЕН СЪВЕТ - 30 ДУШИ, УЧИТЕЛИТЕ - 60 ДУШИ; В ТКЗС - МОМЧИЛГРАД, СЪОТВЕТНО ОТ ТЮТНЕВИЯ КОМБИНАТ - 150 ДУШИ, ТПК - "ПРОГРЕС" - 150 ДУШИ, ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ "ЛИЛИЯ КАРАСТОЯНОВА" - 200 ДУШИ; БЛАГОЕВГРАДСКИ РАЙОН - НАД 10 000 ДУШИ; ВРАЧАНСКИ РАЙОН - 54 КОЛЕКТИВА С 15 000 УЧАСТНИЦИ; СМОЛЯНСКИ РАЙОН - НАД 10 000 УЧАСТНИЦИ; ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 56 КОЛЕКТИВА С 8720 УЧАСТНИЦИ. В СЕВЛИЕВВСКИ РАЙОН СА СТАЧКУВАЛИ 28 ТКЗС.

ОТНОВО ХИЛЯДИТЕ ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРИЗОВАВАТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКАТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕЗАБАВНО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО:

- ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОДУКТИ И ОСОБЕНО НА ТЮТЮНА;
- ДА СЕ ЛИКВИДИРА МОНОПОЛЪТ НА ИЗКУПВАТЕЛНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ;
- ДА СЕ ПОМОГНЕ С ГОРИВО И ФУРАЖНО ЗЪРНО;
- ПО-СКОРО ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА.

15 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.


ПО ПОВОД 70-ГОДИШНИНАТА ОТ ОКУПАЦИЯТА НА ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ - 6 НОЕМВРИ 1920 ГОДИНА, И ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРИТЕ - БЕЖАНЦИ ОТ ЦАРИБРОДСКО, ТРЪНСКО И БОСИЛЕГРАДСКО - 8 НОЕМВРИ /ДИМИТРОВДЕН/, ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ПОД ПАТРОНАЖА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ПОДГОТВЯ ОБЩОНАРОДНО ЧЕСТВАНЕ.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА ТЪРЖЕСТВАТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ НА АДРЕС: СОФИЯ, БУЛ. "ВИТОША" 25 И НА ТЕЛЕФОН 80-15-10.

СОФИЯ, 16 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МЕМОРАНДУМ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В
БЪЛГАРИЯ.СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ ПОСРЕЩА С ДЪЛБОКО ВЪЗМУЩЕНИЕ ОПИТИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ ДА ПОПУЛЯРИЗИРАТ ЕДНИ ОТ НАЙ-ПРОДАЖНИТЕ ФИГУРИ В ТОТАЛИТАРНАТА ПРАВНА СИСТЕМА, НАУКА И АДМИНИСТРАТИВНА ЙЕРАРХИЯ.

ИНТЕРВЮТО НА Г-Н СТОЯН ГАНЕВ, ИЗЛЪЧЕНО МИНАЛАТА СЕДМИЦА ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, В КОЕТО ЖИВКО МИЛАНОВ БЕШЕ ХАРАКТЕРИЗИРАН НАРЕД С ДРУГИ КАТО БЪЛГАРСКИ УЧЕН, Е ДОСТОЙНО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. СМУЩАВА ЛЕКОТАТА, С КОЯТО МИМОХОДОМ, НЯКАКСИ МЕЖДУ ДРУГОТО, ЕДИН ОТ ПАЛАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА НАУКА БЕШЕ ПРИЧИСЛЕН КЪМ ЛОНОТО НА ПРАВЕДНИЦИТЕ. БИХМЕ ПРИЕЛИ ПОВЕДЕНИЕТО НА Г-Н СТОЯН ГАНЕВ ЗА ИЗРАЗ НА ЛИЧНИ ЧУВСТВА, НО ПОСЛЕДВАЛАТА СТАТИЯ В БР. 200/13 ОКТОМВРИ 1990 Г. - СТР.4 НА В-К "ДЕМОКРАЦИЯ" /"ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. СДС ВНЕСЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РЕФОРМА НА МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ"/, ПОДПИСАНА ОТ ИРИНА ЙОРДАНОВА, ДАВА ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ Е НАЛИЦЕ ОПРЕДЕЛЕНА ЛИНИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ЖИВКО МИЛАНОВ И СЪРАТНИЦИТЕ МУ СА ИКОНОПИСАНИ КАТО "ЕРЕТИЦИ", КОИТО СА ВЪСТАВАЛИ ПРОТИВ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ /"ТЕХНИТЕ ИДЕИ, КОИТО ДОСКОРО СЕ СМЯТАХА ЗА ЕРЕТИЧНИ, СЕ ВЪЗПРИЕХА КАТО ПОЗИЦИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ"/.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ТАЗИ ГАВРА С ИСТИНАТА И Е ГОТОВ ДА ПРЕДОСТАВИ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СЪЩНОСТ НА "ЕРЕТИКА" ЖИВКО МИЛАНОВ И НА ЦЯЛА ПОРЕДИЦА ОТ СЪРАТНИЦИ НА ПЕЧАЛНО ИЗВЕСТНИЯ ЯРОСЛАВ РАДЕВ. ТУК ПРЕДСТАВЯМЕ ЧАСТ ОТ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 21 АПРИЛ 1990 Г. "ПРЕДЛАГАМЕ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ОТ ЗАЕМАНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОСТОВЕ: ВАСИЛ МРЪЧКОВ, АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ, ИВАН ВЕЛИНОВ, ЖИВКО МИЛАНОВ И ЯРОСЛАВ РАДЕВ ЗА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНИТЕ И МОРАЛА. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ИМ БЪДАТ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО ПОЛУЧЕНИТЕ НАУЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СТЕПЕНИ, ЗВАНИЯ И НАГРАДИ, КАКТО И ДА ИМ СЕ ПОТЪРСИ ПОЛИТИЧЕСКА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ НЕДОУМЯВА ДАЛИ ОСТАВАНЕТО НА ТЕЗИ ЛИЦА НА ПОСТОВЕТЕ ИМ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. Е НЕДОРАЗУМЕНИЕ, ДАЛИ Е ИЗРАЗ НА НЕРАЗБИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА, ИЛИ ГРУБ ЦИНИЗЪМ?

ОТБЕЛЯЗВАМЕ САМО НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ФАКТИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩО НЕГОДУВАНИЕ.

ЖИВКО МИЛАНОВ БЕ ЛИЧЕН ПРИЯТЕЛ И СЪМИШЛЕНИК НА ЯРОСЛАВ РАДЕВ, ВЕРЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА НЕГОВИТЕ ПРЕПОРЪКИ И ЗАПОВЕДИ В ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. МИЛАНОВ ОСЪЩЕСТВИ ПАГУБНАТА ПОЛИТИКА НА НАЗНАЧАВАНЕ НА НАУЧНИ КАДРИ В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НЕ С ОГЛЕД НА ЗНАНИЯТА И СПОСОБНОСТИТЕ ИМ, А ПО ПРИЗНАКА "ЛИЧНА ПРЕДАНОСТ" КЪМ НАЧАЛНИКА. ПОРАДИ ТОВА СЕГА В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ СЕ ПРЕПОДАВА ПРЕДИМНО ПО ЗАПИСКИ И ЛИПСВАТ СИСТЕМАТИЧНИ УЧЕБНИ КУРСОВЕ. ТАКТИКАТА НА НЕГОВИЯ ДВОЕН МАНДАТ КАТО ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТА БЕ ДА ОГРАНИЧАВА СФЕРАТА НА НАУЧНИТЕ ТЪРСЕНИЯ,
ДА НАСОЧВА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В СФЕРИ БЕЗ ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ И БЕЗ ПЕРСПЕКТИВИ, ДА ПРВХВЪРЛЯ ТЕЖЕСТТА НА ПОДГОТОВКАТА ВЪРХУ СТУДЕНТИТЕ. ВРЪХ НА НЕСЪОБРАЗНОСТ БЕ ПРОГРАМНО-ОБУЧИТЕЛНОТО "ПРЕУСТРОЙСТВО" НА ДВА ВИПУСКА СТУДЕНТИ, КОИТО ТРЯБВАШЕ ДА ОТИДАТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ БЕЗ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ДА ИЗОСТАНАТ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО СИ РАЗВИТИЕ.

ЗА ЯРОСЛАВ РАДЕВ В БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА Е ПИСАНО НЕМАЛКО. ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА МУ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИ. ТОЙ Е ГЛАВНОТО ДЕЙСТВУВАЩО ЛИЦЕ В ПОРЕДИЦА ЗЛОВРЕДНИ ЯВЛЕНИЯ В НАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ И ТРЯБВА ДА НОСИ НЕ САМО ПОЛИТИЧЕСКА И МОРАЛНА, НО И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ. НАУЧНИТЕ МУ ТИТЛИ "ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ" И "АКАДЕМИК" СА ПРИДОБИТИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗВЪРШЕНА ОТ САМИЯ НЕГО СПЕЦИАЛНА ПРОМЯНА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И НА ДОЛНИ ИЗБОРНИ МАШИНАЦИИ. ЗВАНИЕТО  ЗАСЛУЖИЛ ЮРИСТ МУ Е ДАДЕНО НЕ ПО ЗАСЛУГИ, А ПО СИЛАТА НА ВЛАСТТА, КОЯТО ТОЙ БЕЗОТГОВОРНО ЕКСПЛОАТИРАШЕ...

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ НАСТОЯВА СДС ДА СЕ РАЗГРАНИЧИ ОТ ИЛИ ДА ПОТВЪРДИ ПОЗИЦИЯТА НА СВОЯ ОФИЦИАЛЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН ГОВОРИТЕЛ СТОЯН ГАНЕВ СПРЯМО НАЙ-ОТЯВЛЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТОТАЛИТАРНАТА ЯРОСЛАВРАДЕВСКА НОМЕНКЛАТУРА.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 16 ОКТОМВРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/