17 септември 1990

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                          БРОЯ 183 /201/

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗПРОСТРАНЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОЦЕНЯВАТ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ ДНЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА. НО КАТО ПОДЧЕРТАВАТ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

- ПРИНЦИПНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОГРАМИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ;
- ВЕРНОСТТА КЪМ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПЛАТФОРМИ И ОБЕЩАНИЯ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ;
- ОТСЪСТВИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ОДОБРЕНА ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, С КОЯТО ДА СЕ ЗАДЪЛЖИ БЪДЕЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ИЗВЪРШИ НЕОТЛОЖНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ИНСТИТУЦИИТЕ НА ДЪРЖАВАТА;
- НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИСТИНСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ОПОЗИЦИЯ КАТО ГАРАНТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА;
- НУЖДАТА ОТ ОБШИ, В ТОВА ЧИСЛО И КОАЛИЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗАСЕГА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО НОСИ ИСТОРИЧЕСКАТА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА;
- ПРОЦЕСИТЕ НА КАТЕГОРИЧНО СКЪСВАНЕ С ТОТАЛИТАРИЗМА И КОМУНИЗМА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА;
- НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА НИ С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕДИНЕНА
ЕВРОПА КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И
ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Д Е К Л А Р И Р А Т

СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ И ТРЕВОГА ОТ ЗАБАВЯНЕТО НА ПРОЦЕСА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО ОТ СТРАНА НА ПАРТИЯТА НА МНОЗИНСТВОТО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЯТО ПО СИЛАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ПРАКТИКА ИМА ФАКТИЧЕСКОТО ПРАВО ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО.

СЪЩЕВРЕМЕННО КАТЕГОРИЧНО ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ НЕОБРАТИМОСТТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС ЗАВИСИ В РАВНА СТЕПЕН ОТ НАЛИЧИЕТО НА СИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПРАВИТЕЛСТВО И ОТ ПРИСЪСТВИЕТО НА СИЛНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА ОПОЗИЦИЯ.

СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КАТО ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ОПОЗИЦИЯ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДЕЙНОСТТА СИ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ С ПАРЛАМЕНТАРНИ СРЕДСТВА НА ИДЕИТЕ И ПРОГРАМАТА, С КОЯТО СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ УЧАСТВУВА В ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС.

ПРЕДВИД ТЕЗИ МОТИВИ И СЪОБРАЖЕНИЯ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ОТСЪСТВУВАТ ПРЕДПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА В КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, ПРЕДЛОЖЕНО ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС: /П.СИМЕОНОВ/, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА СДС: /Д. ЛУДЖЕВ/.
ЗА: "ЕКОГЛАСНОСТ": /П.СЛАБАКОВ/, БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ": /И.ДРЕНЧЕВ/, БСДП: /П.ДЕРТЛИЕВ/, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: /Б.КЮРКЧИЕВ/, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: /Е.КОНСТАНТИНОВА/, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ: /АЛ. КАРАКАЧАНОВ/, ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ: /Г.СПАСОВ/, ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА: /СТ.СТОЙЧЕВ/, ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР: /В.ДИМИТРОВ/, КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ: /ХР.СЪБЕВ/, КТ "ПОДКРЕПА”: /К.ТРЕНЧЕВ/, ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ: /СВ.ИВАНОВ/, ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА": /Л.СОБАДЖИЕВ/, КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА: /Д. БАТАЛОВ/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ,
НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАН С ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, РАЗВИВАЩ СЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, ЧИЕТО ЕДИНСТВЕНО РЕАЛНО ПОСТИЖЕНИЕ У НАС БЕШЕ ОТНОСИТЕЛНО ЗАДОВОЛИТЕЛНО РАВНИЩЕ НА ГЛАСНОСТ;
СИЛНО РАЗТРЕВОЖЕН ОТ НЕПРЕСТАВАЩИТЕ /ПРЕКИ И ЗАОБИКОЛНИ/ АТАКИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СРЕДИ /ИДЕНТИФИЦИРАЩИ СЕБЕ СИ С ОПРЕДЕЛЕНА ТОТАЛИТАРНА ИДЕОЛОГИЯ, В ЧИИТО РЪЦЕ Е ФАКТИЧЕСКАТА И ЮРИДИЧЕСКАТА ВЛАСТ В ДЪРЖАВАТА/ СРЕЩУ НАЧАЛОТО НА ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ;
ДЪЛБОКО УБЕДЕН, ЧЕ ЗА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО, ОБХВАНАТО ОТ РАЗРУХА ПO ВИНА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, НЯМА ДРУГ ПЪТ ОСВЕН ТОЗИ, КОЙТО ВОДИ КЪМ РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЯТО Е ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНО И ПОЛИТИЧЕСКИ ОСИГУРЕНА
ДЕКЛАРИРА, ЧЕ

1. ОЦЕНЯВА ПРИЕТАТА ОТ МЕХАНИЧНОТО МНОЗИНСТВО ПРОЦЕДУРА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРЕКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО- ПРЕДАВАНИЯ ОТ ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ПОЗОРЕН АКТ С ТЕЖКИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.

2. МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ /ЧЛЕН 19 ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ЧЛЕН 19 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА, РАЗДЕЛ 7 НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРИНЦИПИТЕ, ОТ КОИТО ДЪРЖАВИТЕ-УЧАСТНИЧКИ ЩЕ СЕ РЪКОВОДЯТ В ОТНОШЕНИЯТА ПОМЕЖДУ СИ, ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ НА СЪВЕЩАНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ДОКУМЕНТ НА ВИЕНСКАТА СРЕЩА/ ГАРАНТИРАТ ПРАВОТО НА ПЪЛНА И ОБЕКТИВНА
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧАВАНА С ФОРМАЛНА АКОНОДАТЕЛНА НАМЕСА.

3. СПИРАНЕТО НА ПРЕКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО-ПРЕДАВАНИЯ ОТ ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БИ ГО ПРИРАВНИЛО КЪМ КАЗИОННОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО НА 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ЗАСЛУЖИ СПРАВЕДЛИВИЯ НАРОДЕН ГНЯВ.

ПО СЪЩНОСТТА СИ, НАРУШАВАЙКИ ОСНОВНИЯ ПРИНЦИП ЗА ГЛАСНОСТ, СПИРАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ И РАДИО-ИЗЛЪЧВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИKOTO НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИН ПРОВОКАЦИОНЕН АКТ С ИЗБЪДЕКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗНИ И НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДСТВИЯ. ОТГОВОРНОСТТА ЩЕ БЪДЕ НА ОНЕЗИ, КОИТО СЪСТАВЛЯВАТ СЕГАШНОТО МЕХАНИЧНО "БОЛШИНСТВО" И СТОЯТ ЗАД НЕГО.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО", АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УЧАСТНИЧКИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО НАСТОЯВАТ ЗА КАТЕГОРИЧНА ОЦЕНКА НАОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДАВАНИЯТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПОД ДАВЛЕНИЕТО НАРЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

ПРОСЛЕДЯВАЙКИ И АНАЛИЗИРАЙКИ ХРОНОЛОГИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕ И НАСИЛИЕ, СТИГАМЕ ДО УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ ЧРЕЗ ДЕМОНСТИРАНИТЕ ПРИСТРАСТИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН СЕ ПРОЯВИ КАТО ТЕХЕН КООРДИНАТОР.

ПРЕДЛАГАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НАЗНАЧИ НЕЗАБАВНО НОВОВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО, КОЕТО ДА ДЕЙСТВУВА ДО ИЗБИРАНЕТО НА ПОСТОЯННОТО. ТО ДА ГАРАНТИРА РЕАЛНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТАСИТУАЦИЯ И СЪБИТИЯ, С КОЕТО ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА УСПОКОЯВАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА И ГРАЖДАНСКИЯ МИР.

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА И ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ /БРСП/.


4. ПОЛЗОТВОРНИЯТ ПРИНОС Е КРИТЕРИЯТ НА ПАРТИЯТА И ЗАТОВА КАКВИ ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМИ И СТРУКТУРИ СА НЕОБХОДИМИ И ДОКОГА ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВАТ.

5. ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА ПОГУБЕНИЯТ АФИНИТЕТ КЪМ ДОБРОНАМЕРЕН ПОЧТЕН ТРУД, ПРИЧИНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И МОРАЛИАТА КРИЗА Е ИЗКУСТВЕНО, НЕРАВНОМЕРНО СЪЗДАДЕНОТО ФРАПИРАЩО ПО МАЩАБИ ИМУЩЕСТВЕНО РАЗСЛОЕНИЕ - РАЗЛИЧИЕ. ТАКИВА ГОЛЕМИ РАЗЛИЧИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМАТ КАТО НОРМАЛНИ ЗА ДОСЕГАШНОТО НИ ОБЩЕСТВО. НЯКОИ СЕМЕЙСТВА И ОТДЕЛНИ ЛИЦА СА СТАНАЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ ПО НЕПРАВОМЕРЕН, ПРОТИВООБЩЕСТВЕН НАЧИН НА ЛЕВОВИ ПАРИЧНИ СУМИ, ВАЛУТА, ЗЛАТО, ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА В НЕОПРАВДАНО МНОГО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ. ТОВА Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗМАМА ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОЙТО БЕ И ВСЕ ОЩЕ Е УБЕЖДАВАН, ЧЕ ЗАПЛАЩАНЕТО И ПРИДОБИВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВА СЕ ПОСТИГА СПОРЕД ТРУДА. ИМУЩЕСТВЕНАТА ДЕФОРМАЦИЯ ИМА СПЕКУЛАТИВЕН ПРОИЗХОД И УБИ ВЯРАТА НА ХОРАТА, УМЪРТВИ ЖЕЛАНИЕТО И СТРЕМЕЖА НА БЪЛГАРИНА КЪМ ЧЕСТЕН, ПОЧТЕН ТРУД. ТАЗИ ДЕФОРМАЦИЯ ОТДАВНА ПРЕДИЗВИКВА ПЪЛЗЯЩ СТОКОВ ДЕФИЦИТ, ПЪЛЗЯЩА ИНФЛАЦИЯ, А СЕГА ВЕЧЕ ПЪЛЕН ПАЗАРЕН ДЕФИЦИТ И ГРАНДИОЗНА СПЕКУЛАЦИЯ.

6. ОЧИСТИТЕЛНОТО ИЗЗЕМВАНЕ Е ПРАВОМЕРЕН, НАЙ-БЪРЗ И НАЙ-ЕФИКАСЕН ИЗХОД ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА, СОЦИАЛНАТА И МОРАЛНАТА КРИЗА НА ОБЩЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ. ИЗЗЕМВАНЕ ОТ ВСИЧКИ НА НЕПРАВОМЕРНО ПРИДОБИТИТЕ НАД ЕДНА НАУЧНООПРЕДЕЛЕНА ГРАНИЦА ЛЕВОВИ ПАРИЧНИ СУМИ, ВАЛУТА, ЗЛАТО, СКЪПОЦЕННОСТИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

ПРАВОМЕРНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗЗЕМВАНЕТО ИМА. ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПРАВНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО МУ БЕЗ ОТЛАГАНЕ.

СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО ЩЕ БЪДЕ НЕОБХОДИМО САМО В НЯКОИ ОСОБЕНИ СЛУЧАИ.

7. ТАЗИ РАДИКАЛНА ОЧИСТИТЕЛНА РЕФОРМА ЩЕ ПРЕДОСТАВИ НА ДЪРЖАВАТА МНОГО МИЛИАРДИ ЛЕВА И ВАЛУТА ОТ ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ, ЧРЕЗ КОИТО:

А/ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАТ ЕФИКАСНИ ИНВЕСТИЦИИ, ВМЕСТО ДА СЕ СЪКРАЩАВАТ ИНВЕСТИЦИИ.
Б/ ПОСТИГА СЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТАТЪЧНО ЗАЕМ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ЛА ИЗВЪРШВА ЕФЕКТИВНА ДЕЙНОСТ, ИЛИ ИМА ДРУГА НУЖДА, ВМЕСТО ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ОТПУСКАНИТЕ ЗАЕМИ.
В/ НЯМА ДА БЪДЕ ДОПУСНАТО ДА РАЗПРОДАВАМЕ БЪЛГАРСКОТО ИМУЩЕСТВО И БЪЛГАРСКАТА РАБОТНА СИЛА НА ЗАПАДНИ БИЗНЕСМЕНИ.
Г/ ЩЕ БЪДАТ ОБРАЗУВАНИ СИЛНИ ОБЩЕСТВЕНОНЕОБХОДИМИ ФОНДОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ГАРАНТИРАНЕ ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И БЕЗРАБОТНИТЕ.

АКО ТАЗИ РАДИКАЛНА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА БЕ ИЗВЪРШЕНА ПPEЗ ЯНУАРИ 1990 Г., ВЕЧЕ ЩЯХМЕ ДА БЪДЕМ ИЗЛЕЗЛИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА, НЯМАШЕ ДА ВЪЗНИКНЕ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА, НЯМАШЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО СПЕКУЛАЦИЯ В ТАКИВА МАЩАБИ.

8. НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪВЕДЕ КУПОННА СИСТЕМА ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И БЕЗУСЛОВЕН НЕОТРАЗИМ КОНТРОЛ ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДРУГИТЕ СТОКИ, ДО ИЗВЪРШВАНЕТО НА РАДИКАЛНАТА ОЧИСТИТЕЛНА РЕФОРМА И ДО ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КРИЗАТА.

ВТОРО - БРСП Е ЗА ОБЩОНАРОДЕН ПЛЕБИСЦИТ ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВЕН ДЕКРЕТ ВЕДНАГА СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЧИСТИТЕЛНОТО ИЗЗЕМВАНЕ И ОТСТОЯВАНЕ НА ПО-СПРАВЕДЛИВ ЗА ВСИЧКИ СТАРТ ПО НОВООТКРИВАЩИТЕ СЕ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО ПИСТИ.

"ДА" ЗА ВЛИВАНЕ НА СИЛИ В ЗАПАДАЩАТА НИ РОДИНА БЪЛГАРИЯ!
"ДА" ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОСИГУРЕНОСТ И СТАРТ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ!
"ДА" ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ОТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ПРИСВОЯВАНЕ
И СПЕКУЛАЦИИ!
"ДА" ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВАТА И НЕОТРАЗИМ ПРАВОВ КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕТО МУ!
"ДА" ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО И СПЕКУЛАТИВНО ПРИДОБИТИТЕ В МНОГО ЕКЗЕМПЛЯРИ ДЕФИЦИТНИ ИМУЩЕСТВА КАТО АПАРТАМЕНТИ, ВИЛИ, АВТОМОБИЛИ И ДР., ДОКАТО МНОГО СА ТЕЗИ, НА КОИТО ИЗОБЩО НЕ Е ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГИ ПРИДОБИЯТ.
"ДА" ЗА ПЛАНОВО-ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ СЛЕД СПРАВЕДЛИВО КОРИГИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИЯ СТАРТ И СТАБИЛЕН ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ!
"ДА" ЗА ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПА, НО НЕ ПО ПЪТЯ НА СПЕКУЛАНТИТЕ!

ЗАСЕГА ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОПА Е ПЪТ ЗА СПЕКУЛАЦИИ СЪС ЗАПАДНА ВАЛУТА. ЗАПАДНИТЕ БИЗНЕСМЕНИ НЕ ВЛАГАТ КАПИТАЛИТЕ СИ, ЗА ДА ПОДПОМАГАТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А ЗА ДА УВЕЛИЧАВАТ СВОЕТО БОГАТСТВО И ЗА ДА ОБОГАТЯВАТ БЪЛГАРСКИ СПЕКУЛАНТИ-ПРЕДПРИЕМАЧИ, ТЕХНИ ПРОТЕЖЕТА.

БРСП СМЯТА, ЧЕ БЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАДИКАЛНО ОЧИСТИТЕЛНО ИЗЗЕМВАНЕ НИКОЕ ОБНОВИТЕЛНО МЕРОПРИЯТИЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРИДОБИЕ ПОЛОЖИТЕЛНА СТОЙНОСТ, ПОРАДИ КОЕТО:

"НЕ" НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, КОЙТО БЕ СЪЗДАДЕН ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПРИДОБИТИ ИМУЩЕСТВА И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕСПРАВЕДЛИВО СОЦИАЛНО РАЗСЛОЕНИЕ.
"НЕ" НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА ЛЕВА, КОЕТО ОБЕЗСИЛВА ДЪРЖАВАТА И УТЕЖНЯВА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.
"НЕ" НА УДИВИТЕЛНО НАГЛИЯ ПРИ ДАДЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДЕВИЗ "БОГАТИЯТ ДА СТАВА ВСЕ ПО-БОГАТ И БЕДНИЯТ - ВСЕ ПО-БЕДЕН".
"НЕ" НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО /ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА/. "НЕ" НА "ДЪРЖАВНИТЕ" АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ, КОИТО БЕЗ ОТРЕГУЛИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИЯ СТАРТ НА ГРАЖДАНИТЕ СА СРЕДСТВО ЗА ОГРОМНА ПО МАЩАБИТЕ СИ СПЕКУЛАЦИЯ.
"НЕ" НА ВЪТРЕШЕН ЗАЕМ ПОД КАКВАТО И ДА БИЛО ФОРМА. РАДИКАЛНА ОЧИСТИТЕЛНА РЕФОРМА - "ДА", ВЪТРЕШЕН ДЪРЖАВЕН ЗАЕМ - "НЕ", "НЕ" НА ДАРИТЕЛИ СПЕКУЛАНТИ И ПРИСВОИТЕЛИ.

БРСП Е ЗА ПЛАНОВО-ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, КОЯТО НЯМА АЛТЕРНАТИВА, ЗА РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И МНОГООБРАЗИЕ НА НЕЙНИТЕ ФОРМИ, ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЯКОИ ОБЕКТИ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА. НО ТЕЗИ НАСОКИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ СЕГА СА СЪС ЗНАК МИНУС ЗА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА. ТЕ ЩЕ ПРИДОБИЯТ ПОЛОЖИТЕЛЕН ЗНАК В НАШЕТО ОБЩЕСТВО САМО СЛЕД ОЧИСТИТЕЛНА РЕФОРМА И РЕГУЛИРАНЕ НА СТАРТА ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. САМО СЛЕД ОЧИСТИТЕЛНОТО ИЗЗЕМВАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА НОВ ПРАВОВ РЕД И НЕОТРАЗИМ КОНТРОЛ, ИЗКЛЮЧВАЩ СПЕКУЛАЦИЯТА, МОЖЕ ДА СЕ ОТВОРИ СПРАВЕДЛИВ, ЕФИКАСЕН ПЪТ ЗА ТРУДОЛЮБИВИЯ, ПРЕДПРИЕМЧИВИЯ И СПОСОБНИЯ, БЕЗ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН НАЕМЕН ТРУД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗАРАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ.


КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ОСЪЖДА ВАРВАРСКИЯ АКТ СПРЯМО ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БСП В СОФИЯ НА 26 АВГУСТ 1990 ГОД., КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ФОРМИ НА НАРУШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ, СИМПАТИЗАНТИ И ГРАЖДАНИ, КОИТО ИСКРЕНО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ МИРНОТО И СЪЗИДАТЕЛНОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, ДА ПРОЯВЯТ БЛАГОРАЗУМИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ БЕЗ НАСИЛИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ.

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ДА АКТИВИЗИРАТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПО СВОЯ ХАРАКТЕР БЛАГОТВОРИТЕЛНИ АКЦИИ С ОГЛЕД НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО НАСИЛИЕ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНО РАЗДАВАНЕ НА ХРАНА ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИТЕ СЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ. ХРАНАТА ЩЕ СЕ РАЗДАВА ОТ 31 АВГУСТ 1990 ГОД. ВСЕКИ ПЕТЪК В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВА МЕСЕЦА ОТ 12 ЧАСА ПРЕД ХРАМА "СВЕТА ТРОИЦА", КОЙТО СЕ НАМИРА СРЕЩУ ЗАЛА "ФЕСТИВАЛНА” В ОБЩИНА "СЛАТИНА”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ: ИВАН ЕДИСОНОВ

СОФИЯ, 28 АВГУСТ 1990 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ТРЕТО - ЧЛЕНСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ЧЛ. 7. /1/. УЧАСТНИК В ДГИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН ГРАЖДАНИН НА HP БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ В СТРАНАТА ГРАЖДАНИН НА ДРУГА ДЪРЖАВА, КОЙТО ПРИЕМА УСТАВА НА ДГИ, БЕЗ ОГЛЕД НА НЕГОВАТА СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА, РЕЛИГИОЗНА И ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
/2/. ГРАЖДАНИ, ИЗПОВЯДВАЩИ НЕДЕМОКРАТИЧНИ И АНТИХУМАННИ ВЪЗГЛЕДИ, НАСОЧЕНИ КЪМ НАРУШАВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ИЛИ ПРОПОВЯДВАЩИ И ПРИЗОВАВАЩИ КЪМ НАСИЛСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ, НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ДЕЙНОСТТА НА ДГИ.

ЧЛ.8./1/. ЧЛЕНСТВОТО В ДГИ СЕ УРЕЖДА ЧРЕЗ ПРЯКО ЗАПИСВАНЕ В КОМИТЕТИТЕ НА ДГИ И НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ОТ ЧЛЕНУВАНЕТО В ДРУГИОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ.
/2/. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ДГИ Е СВОБОДЕН ДА НАПУСНЕ ДВИЖЕНИЕТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ, БЕЗ КАКВИТО И ДА СА ОГРАНИЧЕНИЯ И САНКЦИИ.

ЧЛ.9./1/. УЧАСТНИЦИ В ДГИ, КОИТО НАРУШАВАТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ И С ДЕЙСТВИЯТА СИ ИЛИ С ПИСМЕНИ ИЛИ С УСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ИМЕТО НА ДГИ ИЛИ ОТ СОБСТВЕНО ИМЕ, КАТО УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО, ПРОПОВЯДВАТ ИДЕЯ И ВЪЗГЛЕДИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ИДЕИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО И ПРОПОВЯДВАТ НАСИЛИЕ, РЕЛИГИОЗНА И РАСОВА ОМРАЗА, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ОТ ДГИ.
/2/. ОТНЕМАНЕ ПРАВОТО НА ЧЛЕНСТВО В ДГИ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ДГИ, В КОЙТО Е ИЗВЪРШЕНА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО, СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕОПРОВЕРЖИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ИДЕИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО.
/3/. ПОДЛЕЖАЩИЯТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ УЧАСТНИК В ДГИ ИМА ПРАВО НА ЗАЩИТА ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КАКТО И СЪОБРАЖЕНИЯТА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ТОВА, МУ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 7 ДНИ ПРЕДИ СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
/4/. НЕПРИСЪСТВИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПОДЛЕЖАЩИЯ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ УЧАСТНИК В ДГИ НЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЧЛЕНСТВОТО МУ В ДВИЖЕНИЕТО.

ЧЛ.10./1/. ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗВЕНА НА ДГИ СА МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ, КОИТО СЕ ИЗГРАЖДАТ НА ТЕРИТОРИАЛЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП.
/2/. МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ДГИ ИМАТ ЗА ЗАДАЧА ДА ОРГАНИЗИРАТ ДЕЙНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТРАНАТА.
/3/. МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ДГИ РАЗРАБОТВАТ И ОРГАНИЗИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙСТВИЯ ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

ЧЛ.11./1/. КЪМ МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ СЕ ФОРМИРАТ РАБОТНИ ГРУПИ, СЪСТАВЕНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ОБСЪЖДАТ И ПРЕДЛАГАТ ФОРМАТА НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ ГРАЖДАНИТЕ ПРОБЛЕМИ ОТ СОЦИАЛНО, СТОПАНСКО, ПОЛИТИЧЕСКО, КУЛТУРНО, ЕТНИЧЕСКО И ЕКОЛОГИЧНО ЕСТЕСТВО.

ЧЛ.12./1/. МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, ИЗБРАН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.
/2/. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ Е В СЪСТАВ ОТ 5 ДО 9 ДУШИ И СЕ СЪСТОИ ОТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕСТНИЯ КОМИТЕТ, ГОВОРИТЕЛ НА КОМИТЕТА И КООРДИНАТОРИ.
/3/. МАНДАТЪТ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ Е ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, КАТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.
/4/. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОМИТЕТА МОЖЕ С БОЛШИНСТВО 50 ПРОЦЕНТА ПЛОС 1 ОТ БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ДА ГЛАСУВА НЕДОВЕРИЕ НА ЧЛЕН ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И ДА ГИ ЛИШИ ОТ ДАДЕНИЯ ИМ МАНДАТ.

ЧЛ.13./1/. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ ОТ РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ /ГРАДСКО, ОКОЛИЙСКО, ОБЛАСТНО И ДР. П./ МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ ОТ ДАДЕН АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИОН МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ.
/2/. РЕГИОНАЛНИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ СЕ ИЗГРАЖДАТ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ УЧАСТНИЦИ В ДГИ И ИМАТ САМО КООРДИНАЦИОННИ ФУНКЦИИ.

ЧЛ.14./1/. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ДГИ Е НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ.
/2/. НОРМАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ Е ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 50 ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА. КОМИТЕТИ С ЧИСЛЕН СЪСТАВ ПО-МАЛЪК ОТ 50 ДУШИ ИЗЛЪЧВАТ ЕДИН ПЪЛНОМОЩНИК.
/3/. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА МЕСТНИЯ КОМИТЕТ СЕ ИЗБИРАТ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И ПРОСТО МНОЗИНСТВО. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА МЕСТНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРАВО Е НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ.15./!/. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ДГИ Е НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ, ИЗБРАН ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
/2/. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ Е В СЪСТАВ ОТ 10 ДУШИ И СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДГИ, ДВАМА ГОВОРИТЕЛИ НА ДГИ, СЕКРЕТАР И КООРДИНАТОРИ.
/3/. МАНДАТЪТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ Е ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ, КАТО ЧЛЕНОВЕТЕ МУ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.
/4/. НАЦИОНАЛИАТА КОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕ С БОЛШИНСТВО ОТ 50 ПРОЦЕНТА ПЛЮС 1 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ДА ГЛАСУВА НЕДОВЕРИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ И ДА ГИ ЛИШИ ПРЕДСРОЧНО ОТ ДАДЕНИЯ ИМ МАНДАТ.

ЧЛ.16./1/. КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ СЕ ОБОСОБЯВАТ:
1. ПЕТЧЛЕННА ГРУПА ОТ КООРДИНАТОРИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ;
2. ГРУПА ОТ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ.
/2/. ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪТРУДНИЦИ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЕКРЕТАРЯ НА ДГИ.

ЧЛ.17. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА ДГИ МЕЖДУ ДВЕ НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ.

ЧЛ.18./1/. ДГИ СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ГОВОРИТЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ИЛИ ОТ СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ЗА ТОВА ЛИЦА.
/2/. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДГИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВУСТРАННИ И МНОГОСТРАННИ РАЗГОВОРИ, ПРЕГОВОРИ И КРЪГЛИ МАСИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ И ЗА ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ИЗЯВИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЗА ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ.

ЧЛ.19./1/. НАЦИОНАЛИАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ СВИКВА ЕЖЕГОДНО.
/2/. В СЛУЧАЙ НА НЕОБХОДИМОСТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ИЛИ НА ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДГИ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ.20. СВИКВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ Й РЕД Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СЕКРЕТАРЯ НА ДГИ, КОЙТО ИЗВЕСТЯВА МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ ПИСМЕНО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й ЗА ГОДИШНИТЕ СЕСИИ И 7 ДНИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СЕСИИ.

ЧЛ.21./1/. МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ СА АВТОНОМНИ И РАВНОПРАВНИ. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ И НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ Е ПРЯКА.
/2/. МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ ОРГАНИЗИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ.
/3/. ПРИ ИЗЯВА НА НЕСЪГЛАСИЕ С ИНИЦИАТИВИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ СЪГЛАСУВАТ ПОМЕЖДУ СИ СТАНОВИЩАТА СИ И ПРИ СЪГЛАСИЕ НА ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ ТЯХ МОГАТ ДА ПОИСКАТ ОБСЪЖДАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА НА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НЕЙНОТО ОТЛАГАНЕ ИЛИ ОТМЕНЯНЕ.
/4/. МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ ПРЕДЛАГАТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ИНИЦИАТИВИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ РАЗРАБОТВА ФОРМАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ И ГИ ПРЕДОСТАВЯ НА МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/