16 юни 1995


София, 16 юни 1995 година
Брой 116 /1417/


София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ТРИСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО.


Българската социалдемократическа партия /БСДП/ със загриженост констатира конфронтационния и силов характер на някои правителствени решения в сферата на социалната политика и тристранното сътрудничество.

Повод ни дават едностранните действия на министър Минчо Коралски при делегирането на представител на българските трудещи се за 82-та сесия на Международната организация на труда /МОТ/ от 7 до 23 юни 1995 г. в Женева.

Преценяваме това като нарушение на Устава на МОТ, на предварителните договорености и официалното становище на двата основни синдиката - Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа".

Двойният стандарт в отношението на правителството към социалните партньори го лишават от широка социална подкрепа, компрометират трипартизма и провокират социалния мир в страната.

Тристранното сътрудничество е велико постижение на съвременната цивилизация - принос на социалдемокрацията в развитието на икономическата организация на гражданското общество.

БСДП ще изрази принципното си становище по този конфликт в специално писмо до Генералния секретар на 82-та сесия на МОТ в Женева.

София, 10 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПРИЕТИ НА 7-ТО ОБЩО СЪБРАНИЕ /10 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


1. Създават се регионални съвети на Национално движение /НД/ "Екогласност", обхващащи всички секции в отделните избирателни райони. Съветите имат консултативен характер и основната им цел е да консолидират екологичната дейност на отделните секции, да осигуряват взаимопомощ при кризисни в екологично отношение ситуации и да гарантират единодействие и добри комуникации при национални акции на НД "Екогласност". Делегатите на секциите избират помежду си председател, който представлява организацията в регионалните съвети на Съюза на демократичните сили /СДС/. На база на регионалните съвети могат да се създават и устойчиви регионални структури, които да работят по изпълнението на проекти с екологична насоченост.

2. Секциите на НД "Екогласност" поемат задължението да изследват и картографират източниците на замърсявания в техните общини, както и да разработят стратегия за тяхното премахване и ограничаване на вредните последици от замърсяванията. За целта секциите трябва да потърсят съдействие от местните власти, Районна инспекция по околната среда /РИОС/ и други обществени организации. Цялата информация за замърсяванията трябва да бъде изпратена в централния офис на НД "Екогласност" с цел създаване на национална карта на пораженията върху околната среда в страната и написване на бяла книга за екологичните замърсявания в България.

3. НД "Екогласност" определя като приоритетни свои задачи противопоставянето на проектите за строеж на ВК "Рила" и АЕЦ "Белене" и кандидатурата на София за домакин на зимните олимпийски игри. Ако правителството започне тези строежи, НД "Екогласност" ще проведе национални протестни акции и ще се противопостави с всички законни средства на тяхното осъществяване. Други приоритетни задачи в екологичната дейност на организацията са защитата срещу регионални замърсители на околната среда, трансграничните замърсявания, екологичните проблеми на Черно море, екологичното законодателство и общата екологична стратегия на страната, екологичното образование, проблемите на околната среда в големите градове, замърсяванията на въздуха, почвата и водите, опазването на националните паркове, резервати и защитени територии.

4. Общото събрание задължава Управителния съвет да учреди национална екофондация, която да подпомага финансово чисто екологичните дейности и проекти на движението.

5. Общото събрание задължава всички членове на НД "Екогласност" да проявят максимална активност по време на местните избори, като участват в издигането и подбора на кандидатурите, съдействат за осъществяване на механизма на предварителните избори и подкрепят най-убедителните за местната общественост кандидати, независимо от това дали са излъчени от движението или не. От изключително важно значение е нашите членове да се съсредоточат върху конкретните и актуални проблеми на хората, като се потърсят варианти за тяхното разрешение, които да станат съставна част от регионалните предизборни програми. Общото събрание препоръчва секциите на НД "Екогласност" да станат инициатори за формиране на независими граждански формации, чиято цел е именно разрешаването на определен кръг социални проблеми в дадено населено място или проблеми на социално обособени слоеве от неговото население.

6. Нд "Екогласност" призовава своите членове към по-активно участие в учредяването на общински събрания и местни клубове на СДС, като определя като първостепенна тяхна задача привличането на безпартийни симпатизанти и ангажирането на интелигенцията и младежта.

7. НД "Екогласност" препоръчва навсякъде, където е възможно, да се създадат младежки секции, като младежите бъдат ангажирани с привлекателни за тях дейности като експедиции с екологична насоченост, екологичен мониторинг на определени райони, екологично образование, правене на изложби с екологична насоченост, формиране на скаутски групи и др.

8. Към централния офис се създава нова платена длъжност национален координатор на НД "Екогласност". Националният координатор осъществява връзките на Управителния съвет /УС/ и Изпълнителния съюз /ИС/ със секциите в страната, отговаря за организацията на национални акции и оказва съдействие за учредяването на нови секции. УС се задължава да уточни неговата служебна характеристика и да проведе конкурс между кандидатите за тази длъжност, които задължително трябва да членуват в НД "Екогласност".

9. Към централния офис се създава постоянно действащ мениджърски екип, който отговаря за търсенето на спонсори и финансовото обезпечаване на дейностите на движението.

10. Препоръчва на УС да подготви проект за национален летен екоуниверситет, който провежда своите сесии ежегодно и сред природата.

11. Увеличава членския внос в НД "Екогласност" на 20 лв. месечно за работещи и 5 лв. месечно за пенсионери, социално слаби и учащи се.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ НА Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРЕД 82-ТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА В ЖЕНЕВА /7-23 ЮНИ 1995 Г./.


ЗАЕТОСТ, ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА РЕФОРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Избраният модел на икономическа реформа и провежданата социална политика на новото правителство продължават тенденцията на съкращаване на производството и заетостта в основни стопански отрасли, на доходите и жизненото равнище на населението. Тежкият колапс на икономиката през годините на реформата ликвидира редица производства и стотици хиляди работни места. Непрекъснато застрашително намаляват възможностите за провеждане на поносима социална политика. Цената на прехода става непосилна за милиони граждани от всички социални групи - заети, пенсионери, учащи и безработни. Изключителната диференциация на населението по доходи и потребление, масовото значително обедняване генерираха непознати размери на престъпност, корупция, наркомания и проституция. Тези социални бедствия намират все по-широко разпространение сред децата, социално слабите и неприспособимите категории от населението. Огромната младежка емиграция на практика обезкръви работната сила на нацията.


ПАЗАР НА ТРУДА

Възникналите и развили се през периода на реформата процеси доказват наличието на достатъчно ясни индикатори за социална дестабилизация на обществото с всички произтичащи от това последици. Един от най-острите проблеми е същественото съкращаване на общата заетост в националната икономика. От 4,5 млн. души през 1989 година на 3,16 млн. души през 1995 година, т.е. с 1,3 млн. души. Най-голямо е абсолютното намаление на заетите в промишлеността - със 704 хил. души, или с 43,8%; в строителството със 173 хил. души, или 48,6%; в горското стопанство със 104 хил. души, или 44,6%.

В същото време броят на заетите в частния сектор нарасна с повече от 500 хил. души и достигна 760-800 хиляди, което не компенсира намаляването в държавния и кооперативния сектор. След 1989 година непрекъснато нараства заетостта под формата на граждански договор и без договор, като достига до 12% от общия брой на наемните работници, а само в частния сектор е близо 57%. Развитие получи наемането по устна договорка, което по същество означава, че се формира черен пазар на труда.

Неблагоприятната демографска структура, изразяваща се в намаляване и застаряване на населението, икономическата емиграция, както и спадът на общата заетост доведоха до нарастване на икономическото натоварване, при което все по-малко заети лица издържат все повече незаети. Безработицата като нов икономически феномен драматично нарасна и според последни изследвания от месец март 1995 година достигна 684 хиляди души, или 19% от икономически активното население.

Безработицата засегна в най-голяма степен младежите до 24 години, сред които нейният дял достигна 38%. Нарасна броят на лицата без постоянна работа повече от година - над 30% от регистрираните безработни. Увеличават се безработните без професия, с основно и по-ниско образование, особено в районите с етнически смесено население.

Критични измерения придоби безработицата при инвалидите. През 1995 година броят на работещите инвалиди е 29,5 хиляди души, което е под 15% от можещите да работят. Само 6800 трудоустроени инвалиди са се определили като безработни. Може да се счита, че повече от 165 хиляди инвалиди втора и трета група вече са обезкуражени в намирането на работа. Като цяло през 1995 година 45% от населението над 15 години е икономически неактивно. Значителна част от него са потенциално безработни, които всеки момент могат да се появят на пазара на труда и с това допълнително да влошат състоянието му.

За изминалия период на реформата регулирането на безработицата се осъществява главно с нормативни документи, приети от правителството. Това създава нестабилност в отношенията между субектите на пазара на труда. Разработеният проект на закон за защита при безработица и насърчаване на заетостта още през 1991 година бе съгласуван със социалните партньори, едва през 1993 година бе внесен в Народното събрание, но така и не беше приет. С неудачните промени, регулиращи индивидуалните трудови отношения, залегнали в изменения и допълнен през 1992 година Кодекс на труда, на практика се легализира черният пазар. Липсата на защитни норми за сключен трудов договор силно деформира пазара и продължава да поражда проблеми с дългосрочен характер.

Наличието на свръхзаетост в държавните предприятия и фирми представлява потенциална опасност за увеличаване на безработицата. От една страна, при своето адаптиране към пазарната икономика те трябва да се освобождават от излишни работници и служители. От друга страна, предстоящото им приватизиране ще води до същия ефект. Увеличаване на заетостта се свързва главно с очакваното ускоряване на реформата в селското стопанство и връщане на земята на нейните собственици - процес, който за съжаление е спрян в настоящия момент. Други основни фактори са разрастването и стабилизирането на частния сектор, увеличаването на чуждите инвестиции, разширяването на международните пазари. Нарастване на заетостта може да се очаква от тези предприятия, на които се основава настъпващото оживление в националната икономика. Първите стъпки на новото правителство повече противодействат, отколкото съдействат за реализацията на тези фактори.

София, 29 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ПОВОД НА ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТ 15 МАЙ 1995 Г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изпълнителното бюро на Централния съвет на Съюза на пенсионерите в България /ЦС на СПБ/ с участието на председателите на регионалните съвети, Столичния съвет и председателите на общинските съвети на СПБ в София разгледа Правителствената програма от 15 май 1995 г. и определи отношението на Съюза на пенсионерите към нея.

Изпълнителното бюро подчерта, че изпълнението на Програмата, документ от изключителна важност за страната, зависи от практическите действия на правителството и Народното събрание, от тяхната воля, енергия и последователност, както и от широката им обществена подкрепа.

Съюзът на пенсионерите в България оценява Програмата като предпоставка за подобряване социалния статус на пенсионерите, за признание на техния труд и за възстановяване на достойнството им в обществото.

Съюзът на пенсионерите в България настоява пред Народното събрание и Министерския съвет:

1. До края на 1995 г. да се приеме нов закон за пенсиите и тяхното осъвременяване.

2. Народното събрание до началото на лятната си ваканция да приеме закон за отделяне на фонд "Обществено осигуряване" от бюджета.

3. Правителството да вземе комплексни и ефикасни мерки за контрол върху цените на хранителните продукти, както и за значително намаляване на цените на лекарствените средства.

4. Стойността на инвестиционните бонове при провеждане на социалната приватизация да се увеличи съобразно ръста на инфлацията през последните години и трудовия стаж на гражданите.

5. Народното събрание и Правителството да вземат незабавни мерки срещу ценовите спекулации и особено срещу спекулациите на пазарните посредници.

6. Предлага Националният съвет по социалните и демографските въпроси при Министерския съвет през юли 1995 г. да разгледа въпроса за размера на компенсацията, която ще се даде към пенсиите от 1 септември 1995 г.

7. Съюзът на пенсионерите в България смята, че при добра воля на правителството може дадената компенсация от 150 лева от служебното правителство от 1 септември 1995 г. да влезе в основния размер на пенсията и компенсациите от тази дата до приемането на нов закон за пенсиите да се изчислява по новия размер на пенсиите.

8. Да се вземат спешни и незабавни мерки за изплащане на пенсионерите на парите за получените от тях безплатни или с намалени цени лекарства.

9. Предлага на Министерския съвет да се запознае със системата на СПБ за снабдяване на пенсионерите с основните хранителни стоки с по-ниски цени и да предприеме практически действия за предоставяне от общините на СПБ на социален наем на магазинни помещения.

10. Правителството да възложи на Министерството на труда и социалните грижи /МТСГ/ да разработи и утвърди нов правилник за дейността на клубовете на пенсионерите към общинските служби "Социални грижи" с оглед широк достъп на всички пенсионери, без никакви ограничения, до клубните помещения.

11. Правителството да осигури чрез общините облекчен режим за всички пенсионери при пътуване по градския транспорт и Български държавни железници независимо от тяхната възраст.

Ние добре разбираме трудностите, но сме уверени, че Народното събрание и правителството ще предприемат всички необходими мерки за изпълнението на тези нетърпящи отлагане искания на съюза и пенсионерите.

София, 15 юни 1995 г.

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Колев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМИ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА".


VI. ОТВОРЕНА ПРОГРАМА

Чрез настоящата програма, наречена "Отворена програма", се спонсорират и подпомагат проекти и дейности, които са в области, пряко свързани с осъществяването на целите и задачите на фондацията и не са включени в другите тематични програми.


1. Съдействие на специализирани организации и учреждения на науката, образованието и други в дейностите им, свързани с целите на фондацията.

Сътрудничеството с тези организации се осъществява на основата на договор с фондацията по решение на Изпълнителното бюро.
Организациите, предлагащи сътрудничество или търсещи помощта на фондацията, текущо през годината представят следните документи:
- предложение за обекта и съдържанието на сътрудничеството, предназначението, вида и размера на помощта;
- обосновка на проекта, програмата или съвместната проява /дейност/ и препоръки от обществена или научна организация или специалисти, работещи по тези проблеми;
- проект на договор за съвместна дейност;
- справка за организацията, предлагаща договора.

Фондацията може да предлага дългосрочно сътрудничество и съвместна дейност на друга организация на основата на договор след решение на Изпълнителното бюро.


2. Подпомагане и финансиране на защитата на интелектуалните продукти.

Фондацията подпомага собствениците на интелектуални продукти /изобретения, промишлени образци и други/, като финансира патентоването им в чужбина /частично или пълно/ чрез поемането на патентните такси в размер, установен от съответното национално законодателство.

Със собственика на интелектуалния продукт се сключва договор за лиценз и се определя лицензионно възнаграждение.

Кандидатите, собственици на интелектуални продукти, текущо подават във фондацията следните документи:
- заявление, в което се конкретизира търсената помощ;
- патент или друг защитен документ /издаден у нас/;
- копие от подадената заявка в патентното ведомство, ако има такава, за съпътстващи главното решение разработки;
- модел, макет, прототип, филм или друга форма на представяне, даваща достатъчно информация за продукта;
- разработена проектносметна документация, ако има такава;
- икономическа обосновка на предполагаемите разходи по внедряването и бъдещите печалби при реализацията, маркетингово проучване на пазара /ако има такова/;
- рецензии, изпитателни протоколи и други препоръчителни документи в подкрепа на предложението.

Изпълнителното бюро взема решение за отпускане на средства по предложение на специално назначената експертна комисия.


3. Други проекти и програми

Организации и млади хора на възраст до 35 години могат да се обръщат за помощ към фондацията и за реализацията на програми, проекти и инициативи, които са извън целевите тематични програми.

Кандидатите текущо представят във фондацията следните документи:
- заявка с конкретизация на вида и размера на исканата помощ;
- обосновка на проекта, програмата, инициативата;
- препоръки /становища/ от научен съвет или най-малко двама водещи специалисти в съответната област.

В зависимост от характера на искането могат да бъдат изисквани допълнително документи, даващи достатъчна представа за същността на предложението.

Решение за вида и размера на помощта взема Изпълнителното бюро и при необходимост след становище на експертен съвет или проучване от специализирана комисия.


VII. ПРОГРАМА "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна изява и развитие. Чрез нея се финансират перспективни проекти за млади хора на възраст до 35 години или техни колективи, в които членовете на възраст до 35 години са най-малко 75% от целия му състав. За целта е учреден съвместно с Националния фонд "Научни изследвания" специален фонд "Млади учени".

Проектите, които се финансират, се определят чрез конкурс, срокът и тематиката на който се определят от Управителния съвет на специализирания фонд и се правят достояние на младите хора чрез средствата за масово осведомяване. От специализирания фонд се финансират разходи за договорени научни изследвания, в т.ч. труд, апаратура, машини, съоръжения, суровини, материали и др., свързани с изпълнение на изследователската дейност.

Кандидатите за финансиране на научноизследователски проекти представят следните документи:
- анотация за основните цели на проекта;
- списък на участниците, описание на научната им дейност и възраст;
- справка за необходимите финансови средства и материали:
- план-програма за реализация на проекта;
- справка за източниците на финансиране /в случай че и друга организация участва в реализацията на проекта/.

Размерът на отпуснатата cума се определя от управлението на фонд "Млади учени" след оценка от научно-експертните комисии.


VIII. ПРОГРАМА "НАСЪРЧАВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ"

Чрез програмата "Насърчаване на стопански инициативи" се насочва и координира дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научно-технически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и търговски дружества на млади хора, както и на отделни младежи на възраст до 35 години. За целта след провеждането на конкурс се отпуска заем при облекчени условия за създаване и усвояване на изследователски и технологични продукти и за създаване и развитие на материално-техническата база, за производството на стоки и услуги за срок не по-дълъг от две години от крайния срок за усвояването на продукта или въвеждането на обекта в експлоатация.

Кандидатите за ползване на заеми подават във фондацията следните документи:
- искане за предоставяне на заем за оборотни средства или за капитални вложения - по образец;
- икономическа обосновка, доказваща ефективността от разработката: печалба, цени на реализацията и др., план-график за срокове и резултатите от отделните етапи на разработката или усвояването на продукта;
- необходими разходи - общо и по етапи;
- за инвестиционните мероприятия - технико-икономическо задание и генерална сметка, потвърждение от изпълнителя и доставчика на оборудването за реализирането на мероприятието;
- обосновка за източниците за погасяване на заема - договори /поръчки или оферти/ за реализиране на мероприятието /продукта/;
- документ за създаване на дружеството /ако заявителят е дружество/;
- учредителен договор, удостоверение за регистрация в съда и други;
- гаранции, обезпечаващи връщането на заема - поръчителство по физически лица, гаранция от юридически лица, залози, ипотеки и други;
- маркетингова информация - състояние и оценка на пазара, цени, необходими количества;
- погасителен план - междинни срокове и суми за възстановяване на заема.

Решение за отпускане на заема взема Изпълнителното бюро на фондацията.

София, 23 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Маргарита Анева
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!