16 юни 1992

София, 16 юни 1992 година
        Брой 116 (646)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ КЪМ ДЕЛЕГАТИТЕ НА 39-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (12 - 14 ЮНИ 1992 Г.).


Националният съвет на Съюза на социалдемократическата младеж (ССДМ) на свое заседание, състояло се на 6 юни 1992 г., прие следното обръщение към делегатите на 39-ия конгрес на Българската социалдемократическа партия (БСДП):

ССДМ приветства най-високия форум на БСДП като средище за възраждане на социалдемокрацията в България на базата на нови идеи и на нова политическа линия.

Младежкият съюз не може да е безразличен към проблемите на партията. Победите и неудачите на БСДП са и наши победи и неудачи. Партията е тази, която подготвя обществено-политическия и икономическия климат, в който трябва да живеят новите поколения. Затова нашето бъдеще е свързано неразривно с БСДП.

Това ни дава основание с особена загриженост да обърнем внимание на положението, в което се намира БСДП днес.

След възстановяването си БСДП се издигна в зенита на своя авторитет в обществото.

Днес БСДП представлява малка, извънпарламентарна, стагнираща се политическа сила.

На какво се дължи това според нас?

Историческите социалдемократи, възстановили партията, не съумяха да й дадат ясен политически облик, отговарящ на съвременните условия. Линията, възприета от БСДП между парламентарните избори, не беше съобразена с изискванията на времето. БСДП, вместо да е равностоен участник в демократичния процес, се оказа в позиция на негов наблюдател и критик отстрани.

БСДП не успя да промени своята организационна концепция съобразно потребностите си. Поради изключителната централизация тя се лиши от механизъм за качествен подбор на кадри. Едни и същи хора останаха на върха от възстановяването й до сега. Една голяма част от интелигенцията вече не симпатизира на БСДП, а друга с последни надежди очаква резултате от настоящия конгрес.

Днес пред партията се поставят проблемите за унищожителен натиск върху БСДП отляво и отдясно, за дебългаризация на населението от югоизточните ни райони. Това наистина са проблеми, заслужаващи сериозно внимание, но днес ние сме длъжни да поставим преди всичко въпроса: Какви сме ние и не се ли крият причините за нашите неуспехи, първо, в самите нас и после навън?

Когато се повдигне въпросът за промени в партията, веднага се изразяват опасения от евентуално разцепление или от неподготвеност при близки избори.

Разцепление не може да има в партия, в която има свобода на мисълта.

Нашият учител Янко Сакъзов казва: "Една партия, съставена от мислещи хора, няма що да се бои от съществуването на различия. Тя може само да се ползва и учи от тях. Колкото по-разнообразни са животът и деятелността на една партия, толкова повече различия ще има в нея, колкото по-оскъден става този живот, колкото по-ограничена става нейната деятелност, толкова повече единомислие и единодействие ще има в нея." Единомислещата партия не е от социалдемократически тип и следователно няма смисъл да съществува като такава.

Що се отнася до вероятността за близки избори, излишно е да се заблуждаваме, че те ще бъдат скоро. Основните политически сили БСП и СДС достатъчно прецизно са разпределили сферите на влияние и не биха допуснали участието на други сили в активния политически живот.

ССДМ е обезпокоен от факта, че новите програмни документи и платформи не визират начините и пътя, по които ще се постигнат тези велики идеи. Партията трябва да се пази преди всичко от пропастта между приказките и действията. Реалните програми изискват най-вече среда за тяхното раждане. Вместо големи обещания 39-ят конгрес на БСДП трябва да обърне внимание върху начините за създаване на такава среда.

Младото поколение социалдемократи и техните симпатизанти виждат пътя за възраждане на социалдемокрацията в България само посредством усилена работа със синдикалните организации и в структурите на местното самоуправление, с активна и прагматична политика, защитаваща социално-икономическите интереси на хората по места. Това може да стане чрез увеличаване автономията на общинските организации и отварянето на партията към обществото посредством деидеологизация и обръщане към потребностите на максимално голям брой обществени слоеве, т.е. БСДП да бъде партия на социалното развитие.

ССДМ е на твърди антикомунистически позиции. Ние искаме БСДП да осъзнае, че смяната на системата в демократичния процес се извършва върху основите на принципи, които са общонационален интерес. На базата на тези принципи социалдемокрацията трябва да търси своите партньори и съюзници в демократичното развитие. Именно незачитането на тези необходимости доведе до днешната идейна и организационна криза в БСДП.

Националният съвет на ССДМ счита, че досегашното ръководство не съумя да изпълни своите задачи и в този си вид не е способно да реализира нови идеи. В голямата си част досегашното Изпълнително бюро на партията трябва да отстъпи пред носителите на новото прагматично мислене.

За съжаление в българския политически живот съществува порочната практика ЛИДЕРИТЕ, които биват сменени, да се дамгосват и оплюват. Ние, като социалдемократи, смятаме, че те могат да бъдат полезни дори и без да са решаващ фактор в управлението на партията.

Какво е конкретното ни предложение?

Предлагаме д-р Петър Дертлиев да заеме своето достойно място като почетен председател на БСДП и го молим с безспорните си качества и присъщата за него политическа вещина да продължава да помага на партията и на социалдемокрацията в България.

Младото поколение социалдемократи вижда отражение на своите идеи и интереси в алтернативната програмно-аналитична платформа, разработена от екипа на г-н Антон Антонов. Неговата кандидатура за председател на БСДП си позволяваме да издигнем пред вас, делегатите на конгреса, чието мото сме убедени, че ще бъде: ЗА НОВА ПОЛИТИКА С НОВИ ХОРА.

В нас, младите, е силата за борба и вярата за промяната и успеха на социалдемокрацията. Във вас е идеята като ядро, която ние можем да развием и пренесем във времето. Не се откъсвайте от нас. Единственото, което ще сме в състояние да направим, е да намалим за малко скоростта на "влака време" и да ви помогнем да се качите, и то в "първокласния вагон". Оставете ние да управляваме влака, опирайки се на вашите съвети, но пречупени през нашето време. Научете ни да гледаме далеч напред и ще бъдете спокойни, че семето, което сте посели, ще покара. Не се страхувайте, че отговорността за плода ще оставите за нас. Социалдемокрацията не е догма. Нейният символ е розата, но не вкаменената роза, не и прецъфтялата. Юмрукът, който я държи, не е само твърд, той я топли и пази, но в никакъв случай не е треперещ.

София, 6 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА НС НА ССДМ КЪМ ДЕЛЕГАТИТЕ НА 39-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРОЧЕТЕНО НА КОНГРЕСА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Въпреки изборната длъжност, която заемам, не бях информиран за подготовката и съдържанието на Становището на Съюза на социалдемократическата младеж (ССДМ) по политическата линия на БСДП. Нещо повече, беше направен опит да не присъствам на заседанието на Националния съвет (НС) от 6 юни 1992 г. (събота), като за предлог ми бе дадена покана да присъствам като гост на конференцията на Обединението за социална демокрация, която се провеждаше по същото време в София.
Успях да се запозная с текста на становището едва след като той е бил приет на заседанието на НС. Към това становище имам следните възражения:

1. Относно начина на изготвянето му:

- политическият секретар на ССДМ беше изолиран от този процес;
- документът бе изготвен и приет по един конспиративен начин, което е в пълно противоречие с духа на гласност и откритост в изразяването на мненията (тук влиза и наложеното от председателя решение за засекретяване на съдържанието на Становището до неговото огласяване на 39-ия конгрес на БСДП).

2. Относно нарушаването на принципите във взаимоотношенията между БСДП и ССДМ:

- наруши се принципът за относителна независимост в работата на двете организации. Преди борбата беше срещу директната намеса на БСДП в работата на ССДМ. Сега се прави опит младежката организация да се използва като инструмент във вътрешнопартийните борби. Това е недопустимо и отново поставя под въпрос независимия статут на ССДМ;
- наруши се принципът, според който за съществуващите възражения и проблеми да се осведомява първо съответният отговорен орган.

Разглежданите в становището въпроси не са поставяни нито на заседание на Изпълнителното бюро (ИБ) на БСДП (на които председателят на ССДМ редовно присъства), нито на заседание на Националния комитет на партията.

3. Относно неговото съдържание:

- констатират се някакви грешки в работата и политиката, следвана от ръководните органи на БСДП, но освен общи бележки, не тя следва да се промени, да бъде по-антикомунистическа (досега "прокомунистическа" ли е била?), нищо конкретно не се предлага;
- не е насочено към изясняването и изглаждането на някои съществуващи вътре в партията противоречия, а на практика цели тяхното изостряне. Това се постига чрез изместването на спора за принципните за социалдемокрацията въпроси с въпроса за т.нар. "конфликт на поколенията” на БСДП, конфликт между "стари" и "млади" социалдемократи. Според мен така може само да се попречи на възможността БСДП да се стабилизира като партия и да може да играе в бъдеще ролята на обединителен център за всички истински социалдемократически сили у нас. Нещо повече, съществува опасността БСДП трайно да се утвърди в общественото съзнание като партия, раздирана от хронически вътрешни противоречия;
- взема се страна по вътрешен за БСДП личностен спор. Това е по принцип недопустимо за една претендираща за самостоятелност организация. Всеки един член на ССДМ (вкл. ръководен) може да изразява и защитава всяко свое становище пред конгреса на БСДП, но само доколкото е член на БСДП и редовно избран делегат на конгреса. Като представител и на друга организация (ССДМ), той може да вземе отношение само по въпроси и проекторешения, които пряко засягат тази организация. Въпросът за избор на председател на БСДП не е такъв въпрос. С неговото включване в становището ССДМ се въвлича във вътрешнопартийните борби в БСДП на страната на една от групировките.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Тук аз съзнателно не изказвам моето лично мнение относно причините и съдържанието на съществуващите различни гледни точки в БСДП. Тук поставям нещата принципно, единствено от гледна точка на ССДМ. Като изхождам от тази позиция, аз считам самия факт за приемане на становище и неговото съдържание за сериозна политическа грешка.

Поради това аз съм против приемането и съдържанието на този документ.

София, 12 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (29 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ). Документът е предоставен от архива на съюза.


1. След доклада на Мандатната комисия и след установяване на представителството на Втората национална конференция на Националното движение БЗНС "Никола Петков" в СДС делегатите единодушно гласуваха за прерастването на конференцията в Учредителен конгрес на нов земеделски съюз. За целта с необходимото квалифицирано мнозинство се приеха нов устав и програма и бяха избрани ръководните органи.

2. Съгласно приетата програма новият земеделски съюз се определя като десноцентристка политическа организация, защитаваща интересите на средните собственици, както и на всички български граждани, приемащи политическата и икономическата програма на съюза. Новоучреденият земеделски съюз съвместно с останалите политически формации, членуващи в коалицията СДС, ще защитава интересите и на онази огромна част от синия електорат, която не членува в никоя политическа партия или организация, но застава твърдо зад демократичните преобразования, осъществявани от СДС.

3. Конгресът възлага на ръководството на съюза да подготви необходимите документи и да направи постъпки за незабавното му регистриране в съда като самостоятелна политическа организация. В случай, че при регистрацията настъпят затруднения, произтичащи от името БЗНС "Никола Петков" в СДС, конгресът оторизира ръководството на съюза да предложи ново име и символика съгласно проведеното допитване.

4. Конгресът възлага на съюза да подготви необходимите документи и да направи постъпки в Комисията по етика при Националния координационен съвет на СДС за приемането на съюза за пълноправен член на коалицията СДС.

5. Делегатите на конгреса заявяват категоричната си поддръжка към демократично избраните Народно събрание, президент и правителство на СДС. Приветстват действията на парламентарната група на СДС, насочени към изграждането на законова основа за смяна на политическата и икономическата система в нашата страна, с оглед превръщането й в нормална, демократична, европейска държава.

6. Конгресът възлага на ръководството на съюза да изготви програма за материалното и финансово обезпечаване дейността на съюза, както и да организира издаването и разпространението на печатен орган.

7. Конгресът дава положителна оценка на досегашната дейност на Временното национално ръководство на движение БЗНС "Никола Петков" в СДС.

София, 29 март 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗНС
"Н.ПЕТКОВ" В СДС: Георги Петров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 16 И 17 МАЙ В СЛИВЕН.


Съюзът на свободните демократи (ССД) оценява политическата обстановка в България като тревожна, тъй като основните цели и предизборни обещания на Съюза на демократичните сили (СДС) се изпълняват мудно и непълно. Вярно е, че СДС пое управлението, като наследи неимоверни трудности, завещани от половин век български комунизъм и от двете предишни правителства. Неконструктивната опозиция на БСП и на експарламентарните групички също спъва демократичните промени. Но в същото време назряха и се развихриха котерийни по същество разправии вътре в СДС, които никой досега не обясни членоразделно и честно. Ние считаме, че във всеобщия процес на приватизация и реституция СДС по необходимост възприе пазарно поведение, в хода на което неизбежното съперничество лъсна в непристойна светлина.

Говори се за декомунизация, но практически се извършват отделни кадрови набези, и то не всякога добре обосновани. Забави се и придоби оперетен характер Дело N 1, както и останалите дела срещу виновниците за националната ни катастрофа. СДС оповести за наличие на подкупни сини ръководители, но досега също няма уловени и предадени на прокуратурата. Спекулата се шири и е основен начин за натрупване на капитали у отделни лица, както почти недокументираното присвояване на липсващите милиарди бе основен начин за натрупване на капитали в комунистическата номенклатура. Очертава се взривоопасно обедняване на народа на фона на ожесточената борба за разграбване на обектите на приватизиране. Очертава се появата на един балкански тип бананов капитализъм вместо поява на европейски капитализъм със силна средна класа, богата от законни, а не от спекулативни печалби и дейност.

Съюзът на свободните демократи чрез своя печатен орган в. "Нов ДЕН" отдавна и систематично разобличаваше тези негативни процеси, които дискредитират СДС и карат немалко негови привърженици да се държат вече като опозиция поради икономическа и социална невъзможност да се идентифицират със своите избраници. ССД настоява не просто и не само за правителствени промени, но за една твърда политика на демократизация, декомунизация, правов ред за всички и пълна публичност на действията на правителството.

ССД счита, че в близко време ще промени статута си на наблюдател в СДС и ще се стреми да стане член на един обновен Съюз на демократичните сили, в който няма да има котерийни борби, самоканонизиране на определени групи и тенденции за херметизация, недопускащи искрени съмишленици на синята идея.

Сливен, 17 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ЗА ЗАПАЗВАНЕ СГРАДАТА НА СЪЮЗА, КОЯТО Е ДОМ-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ И БРАТЯ,

Вече шесто денонощие сержанти и офицери, членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса (СОСЗ), и ветерани от войните осъществяват практическа защита на своята собственост - ДОМА-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ.

Президентът на Република България д-р Желю Желев, главнокомандващ въоръжените сили, изрази категорична подкрепа на СОСЗ. "На ваша страна е законността, каза той при срещата с ръководството на съюза, а законите трябва да се изпълняват от всички. Исканията на запасното войнство са законни и справедливи."

А премиер-министърът на среща с ръководството на съюза сподели: "Министерският съвет нямаше време и възможности да извърши своя проверка по предложението на ексминистъра на отбраната г-н Димитър Луджев. Вкарани сме по същество в капан, господа." Въпреки това, в отсъствието на председателя на Министерския съвет г-н Филип Димитров, на 2 юни вечерта неизвестно по чие предложение Министерският съвет изменя решенията, като вместо трите етажа - да се предостави цялата сграда на Движението за права и свободи (ДПС). По повод на това Централният съвет (ЦС) на СОСЗ изпрати ново писмо-възражение до министър-председателя с настоятелно искане за отлагане изпълнението на решението на Министерския съвет (МС), до административно-правното решаване на проблема за собствеността.

В тази сграда, Дом-паметник на загиналите във войните за свободата на България, в която са били само патриотични организации - Съюзът на подофицерите от запаса, Българското опълчение, Македоно-одринското опълчение, Тракийските дружества, Народният съюз за спорт и техника, ДОСО и ОСО, не могат да бъдат настанени никакви политически организации или сили, а още по-малко ДПС. Свещената памет на загиналите във войните и волята на дарителите не позволяват това! Тук могат да квартируват, да я ползват само патриотични организации и съюзи, които защитават националната сигурност и териториалната цялост на страната, които бранят българщината и развяват трицветното знаме на Република България като Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Съюза на ветераните, легия "Г.С. Раковски” и др., а това са повече от половин милион запасни чинове, които в труден момент ще организират и осъществяват отбраната на страната.

Излезе специален брой на печатния орган на Съюза на офицерите и сержантите от запаса - вестник "ЕДИНСТВО”, в който се публикуват нотариалният акт и други документи, които свидетелстват, че законен наследник на тази сграда е СЪЮЗЪТ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, регистриран с Устава като правоприемник на Съюза на подофицерите и на Съюза на офицерите.

Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ОФИЦЕРИ И СЕРЖАНТИ, ЦЯЛОТО ЗАПАСНО ВОЙНСТВО И БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА ЗАЩИТИМ СГРАДАТА И НАЦИОНАЛНАТА ЧЕСТ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ДОМА-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ, ПРИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА НА 12 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ.


ВОИНИ ОТ ЗАПАСА И ОТ ДЕЙСТВАЩАТА АРМИЯ,
ВЕТЕРАНИ, ИНВАЛИДИ, СИРАЦИ И ВДОВИЦИ ОТ ВОЙНИТЕ,
ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНКИ,
БРАТЯ БЪЛГАРИ,

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса се обръща към вас, за да изрази своята дълбока тревога и решителен протест по повод на взетото по предложение на бившия министър на отбраната Димитър Луджев решение на Министерския съвет от 11 май 1992 г. да се предостави на ръководството на Движението за права и свободи ДОМЪТ-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОДОФИЦЕРИ ОТ ЗАПАСА на бул. "Хр.Ботев" N 48 в София.

Това действие на Министерския съвет е грубо нарушение на Конституцията и законите на Република България и кощунство с паметта на загиналите във войните български воини. Затова то предизвиква възмущението на запасното войнство и на цялата патриотична българска общественост.

Учудващо е, че Министерският съвет и министърът на отбраната се разпореждат със собственост, която принадлежи на една обществена организация, а не на държавата. Погазват се неприкосновеното конституционно право на собственост и Законът за реституцията, накърняват се интересите и се оскърбява честта на 700 хилядите запасни офицери и сержанти.

Домът-паметник е изграден със средства на Съюза на подофицерите от запаса върху дарено за вечни времена място. Той е нотариално доказана собственост на съюза, чийто законен правоприемник е Съюзът на офицерите и сержантите от запаса.

С неправомерното и необмислено посягане на Дома-паметник на българската бойна слава грубо се накърняват съкровени национални чувства, националното ни достойноство. Кой българин, който тачи паметта на загиналите във войните, би се съгласил с позорното решение тази свещена сграда, в която дълги години са работили шипченски и тракийски опълченци, да се предостави за щабквартира на една политическа партия, каквато е ДПС. Това е подигравка със саможертвата на загиналите подофицери при Одрин, Чаталджа и Булаир. Решението на Министерския съвет, взето по конюнктурни политически съображения, създава предпоставки за опасно противопоставяне и рискува да нанесе непоправими вреди на единството на народа и на националната сигурност на страната.

Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса предприе необходимите действия. Обърнахме се за съдействие от държавните, съдебните и обществените органи и институции, на които предоставихме необходимите документи, доказващи правото ни на собственост върху сградата. Получихме горещата подкрепа на много патриотични организации и родолюбиви граждани. Нашите законни и справедливи искания категорично подкрепи и президентът на републиката и главнокомандващ въоръжените сили д-р Желю Желев.

Запасното войнство твърдо и неотклонно брани и ще брани с всички законни средства своите конституционни права, своята собственост и чест, волята на дарителите и паметта на хилядите запасни подофицери, сложили костите си по бранните полета за майка България.

ВОИНИ И ГРАЖДАНИ - ПАТРИОТИ,
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,
БРАТЯ БЪЛГАРИ,
Към вас се обръщаме в този труден час: подкрепете с активни действия нашите справедливи искания - да се отмени незаконосъобразното решение на Министерския съвет и по този начин да се изпълни и волята на дарителя - Домът-паметник на загиналите във войните на бул. "Хр.Ботев" N 48 в София да се предостави на истинския й собственик - Съюза на офицерите и сержантите от запаса. Той да се превърне и в дом на синовете и дъщерите, на внуците и правнуците на падналите в боевете за майка България наши предци. Нека не допуснем да бъде осквернена тяхната памет. Националната ни чест и достойнство са скъпи на всеки българин-родолюбец. Те трябва да бъдат издигнати над политическите, етническите и религиозните пристрастия, над всичко. Да се обединим в името на напредъка на нашето мило отечество - Република България.

София, 12 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА КОНСОРЦИУМА, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ЕКСПЕРТНАТА СЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА" ПРИ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ. Документът е приет на Националната конференция "Агробизнесинтелект", организирана от съюза на 6 юни 1992 г.


За защита на интересите на производителите, търговците и потребителите на селскостопанска продукция и на необходимите средства за нейното производство предлагаме:

1. Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност:

- проучване на търсенето и предлагането;
- рекламна дейност;
- изкупуване и реализация;
- дейността се осъществява на база комисионни или консигнационни договори;
- консултантски и експертни услуги за пазарните условия;
- посредническа дейност при подготовката, сключването и реализацията на сделките;
- приемане на заявки за доставка на необходимите средства за производство основно на членовете на консорциума при възможни най-изгодни търговски условия.

2. Осъществяване на контрол на качеството на предлаганите и доставяните стоки.

3. Осигуряване на транспортни и спедиторски услуги с привличане на търговци с такъв предмет на дейност.

4. Международно застраховане, митнически и други гранични услуги.

5. Правна защита при възникване на спорове.

6. Защита на вложените капитали на членовете в зависимост от равнището и динамиката на инфлацията.

7. Самофинансиране на разходите за осъществяване на дейността на консорциума чрез комисионни, търговски отстъпки, разлики между покупни и продажни цени.

8. Проучване на възможностите и създаване на условия за достъп до складова и магазинна мрежа.

9. Създаване на условия за предлагане на:

- застрахователни услуги;
- гаранция при получаване на кредити;
- изготвяне на инвестиционни проекти и тяхната финансова мотивация.

10. Предлагане на оферти и сключване на договори с предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост.

11. Организиране на обучение в областта на аграрния бизнес.

12. Привличане на чуждестранни заинтересувани участници като членове на консорциума или като консултанти при осъществяването на отделни сделки.

13. Трансфер на чуждестранен опит в областта на аграрния бизнес.

14. Разработване на мотивирани предложения за ограничаване на монопола с търговията на селскостопанската продукция.

15. Създаване на информационна система за почвените и климатичните условия по райони на страната и за растителна защита.

Направените предложения и формата на сдружаване не са еднозначни и подлежат на широко обсъждане.

София, 6 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА РАБОТНИЦИ ОТ ФИРМА "ТРАНСКОМПЛЕКТ", РАБОТИЛИ В ИРАК. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет, до Министерството на транспорта, до Министерството на финансите, до Комитета за правата на човека, до фирма "Транскомплект", до Конфедерацията на независимите синдикати в България, до Конфедерацията на труда "Подкрепа", до Международния комитет за правата на човека и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние, всички работници (около 1000 души), които сме полагали добросъвестно своя труд по трудови договори, изпратени на работа в Република Ирак от държавна ФИРМА "ТРАНСКОМПЛЕКТ" за строителството на Експресен път N 1, Обект Р-5 Ирак, не сме си получили все още трудовите валутни възнаграждения от 1989 г. за около 4 милиона щатски долара поради икономическата блокада, наложена на Ирак, подписана и от българското ПРАВИТЕЛСТВО.

Правили сме многократни писмени искания пред фирмата "Транскомплект", работодателя, водили сме дела, които сме спечелили. И фирмата е правила многократни искания за получаване на заеми, за изработените и неполучени милиони щатски долари, за да ни изплати валутните заплати.

Смятаме, че в света няма друга държава, в която трудови възнаграждения на работници да не се изплащат повече от ТРИ години. Как си представяте живота на нашите деца, жени, семейства и тяхното съществуване при сегашните условия на живот и мизерия.

Около 400 души работници преживяхме тежко психологическо напрежение по време на нападението на Кувейт и след обявяването ни за заложници от ПРАВИТЕЛСТВОТО на Ирак, за времето от 2 август 1990 г. до 15 януари 1991 година, когато започна Персийската война.

Във връзка с нашето искане, ако в 14-дневен срок не се РЕШИ въпросът по отпускане на валута за изплащане на заплатите,

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

че ще предприемем ефективни стачни действия, включително и гладна стачка, до окончателно решаване и изплащане на валутните ни трудови възнаграждения.

София, 15 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ ОТ ПЪРВИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 1 И 2 МАЙ 1992 Г. В СОФИЯ.


Българската работническо-селска партия е партия на трудещите се от града и селото в Република България. Тя е техен ръководител и организатор в борбата за справедливо социално общество. В своята дейност партията се ръководи от марксистко-ленинската теория, разглежда я като отворена система и използвайки творчески подход, пречупва нейните основни принципи в зависимост от променящите се политически и икономически реалности.

Тя излезе на сцената на политическия живот, когато в страната ни се води открита борба за реставрация на капитализма.

Партията рязко осъжда дребнобуржоазния опортюнистически уклон, провеждан от БКП след Априлския пленум 1956 година.

БРСП ще се стреми към установяване на власт, която може да гарантира само висша форма на демокрация и изграждане на Република България като развита социалистическа държава. Партията е против етническите вражди, против расовата дискриминация, против национализма и шовинизма. Чрез формите на идеологическата работя тя ще възпитава у своите членове родолюбие, патриотизъм и вярност към целия български народ. Като партия на трудещите се от града и селото тя е за солидарност с всички народи по света, за мир и разбирателство.

Партията приема диалектическия принцип, че има ли антагонистически класи, има и класова борба в защита на онеправданите слоеве от народа.

В своята политическа дейност партията ще използва само мирни и демократични средства, като спазва най-точно Конституцията и законите на страната и ще търси уставна отговорност от всеки неин член, нарушил Конституцията и законите на страната.

Р А З Д Е Л  П Ъ Р В И
ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА

Чл. 1. Член на партията може да бъде всеки гражданин на Република България, навършил 18 години, който признава Устава и Програмата на партията, членува в една от партийните организации и редовно плаща членския си внос.

Чл. 2. Всеки член на партията е длъжен:

а) Да работи за повишаване на своята политическа култура.
б) Да съблюдава партийната дисциплина, да участва активно в политическия живот на партията и да провежда на дело нейната политика и решения.
в) Да се намесва активно, когато партиен член не спазва партийната дисциплина и нарушава партийната етика, морал и единство.
г) Да разширява и заздравява връзките си с широките народни маси и своевременно да се отзовава с грижа към нуждите на трудовия народ.
д) Да бъде искрен и честен пред народа и пред партията.
е) Да води безпощадна борба срещу опитите за разцепление, фракционност, двуличие, вождизъм и други явления, които биха нанесли вреда на партията.
ж) Член на партията няма право да членува в други политически партии.

Чл. 3. Всеки член на БРСП има право:

а) Да участва в свободното и делово обсъждане на въпросите на партийната политика, както на партийни събрания, така и в партийния печат.
б) Да се изказва свободно на партийни събрания за дейността на който и да е партиен работник, ръководство и организация, да критикува грешките и слабостите независимо от това кой ги е допуснал и какъв пост заема в партията.
в) Да участва в изборите за ръководни органи на партията и сам да бъде избиран в тях.
г) Да участва лично, когато се разглежда партийното му положение и се взима решение по неговата дейност, поведение и провинение.
д) Да се обръща по всички въпроси при необходимост с молба, жалба, заявление или сигнална записка към висшите партийни органи и да иска отговор от тях.

Чл. 4. Встъпването в партията става само индивидуално. В партията се приемат честни и неопетнени трудови хора из средите на работническата класа, учащи се, трудова интелигенция, служещи и занаятчии.

При приемане на нови членове в партията ще се спазва класово-партийният подход.

а) Всеки, който е навършил 18 години и желае да стане член на партията, подава молба и автобиография в съответната партийна организация, които се разглеждат в срок до един месец от датата на подаването им.
б) Приемането се обсъжда на общо събрание на партийната организация в присъствието на кандидата. Решението влиза в сила веднага и не подлежи на утвърждаване. За приет се счита онзи кандидат, за когото са гласували повече от 50 на сто от присъстващите на събранието, а то е редовно, ако на него са присъствали две трети от членовете на организацията.
в) След приемането в партията той получава партийна членска книжка в срок до един месец.
г) Всеки новоприет член на партията плаща встъпителен членски внос в размер на 5 лева и стойността на членската книжка.

Чл. 5. Ако партиен член в продължение на три месеца не плати членския си внос без уважителни причини и не направи това след напомняне, се счита за доброволно напуснал партията. За случая не е необходимо взимане на решение, но ръководството на партийната организация уведомява своите членове и известява висшите партийни органи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


077. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ (ХДС)

Съюзът е приемник на Новата християндемократическа партия по решение на Първия извънреден конгрес на 24 ноември 1991 г.

Новата християндемократическа партия се създава през октомври 1990 г., за да обедини всички свободни християндемократи. Учредителната й конференция се свиква на 8 декември 1990 г. в София. НХДП е един от главните инициатори за създаването на Федерация на християндемократическите партии и движения като крачка към изграждането на ХДС.

Ръководен орган е Върховният съвет. Председател на партията е Антон Балев.

Адрес за контакти:
София, ул. "Коста Петров" N 7 тел. 80-21-16

/Пресслужба "Куриер"/


11:53:25    
16.06.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!