16 март 1995


София, 16 май 1995 година
Брой 94 /1395/


София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПАРТИИ, НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ И НА ОБЩЕСТВЕНИЦИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ.


Днес, 12 май 1995 г., събралите се политически лидери и общественици от партии и организации, които решително се противопоставят на опитите на Българска социалистическа партия /БСП/ и нейните сателити да рекомунизират българското общество и са загрижени от кризата в демократичния процес, декларираме нашата готовност за сътрудничество с всички демократични сили.

Ние обсъдихме варианти на политически и управленски решения, които биха помогнали България да бъде изведена от крайно опасната политическа и икономическа ситуация. Срещата имаше за цел и да се дискутират възможностите за разширяване на политическото пространство на демократичната общност на основата на толерантност и прагматизъм. Решено бе да се провеждат редовни срещи за активизиране по най-ефективен начин на процесите за противопоставяне срещу реставрацията в нашето общество.

На срещата присъстваха представители на Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/, Радикалдемократическата партия, Съюз "Нов избор", Партия на демократическия център, както и отделни политически личности, известни с антикомунистическите си възгледи и дейност.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГАРАНЦИЯ, МИР, ХЛЯБ" ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА.


Федеративният съвет на Националната синдикална федерация "Гаранция, мир, хляб" /НСФ "ГМХ"/ на свое заседание на 13 май 1995 г. констатира, че:

1. Реален стабилизиращ инфлацията фактор е единствено Българска народна банка /БНБ/ с упражняваната валутна политика и въздействието си върху финансовите институции.

2. Забелязаното в средата на изтеклата година икономическо "оживление" се дължи до голяма степен на инфлационната компонента в него.

3. Данните за безработицата не са обнадеждаващи. Трудовата дейност в производствената сфера и производството в натурално изражение няма тенденции към нарастване.

4. Фиктивното понижение на цените на някои стоки не се дължи на пренасищане на пазара от нараснало производство, а на необосновани административни мерки и намаление на потреблението, свързано с обедняване на народа ни.

5. Политическата сила, която пряко и еднолично упражнява властта, се люшка от крайно леви в крайно десни решения, което се определя от двойнствения й характер. Българската социалистическа партия /БСП/ е партия, обслужваща едрия капитал, подкрепена от крайно ляв, мизерстващ и объркан от идеологически догми електорат.

6. Управляващите водят политика на унищожаване на частната собственост и отнемане на всяка възможност за такава за широките народни маси и създаване на предпоставки за централизация и укрепване на едрия капитал и преминаване на цялата собственост в неговите ръце чрез скрита и явна приватизация.

7. В страната се шири и укрепва дискриминацията на най-различен признак, синдикална и политическа принадлежност, имуществен статус и т.н.

Федеративният съвет изразява своето силно безпокойство от натрупващото се социално напрежение, с което някой съзнателно цели да взриви цялостната обстановка в нея и в условията на дестабилизиране и силно отслабени държавни "институции - войска, полиция и т.н., обществени фактори и др. да унищожи напълно българската държавност.

Супербогаташите не се нуждаят от държавност - те са космополити. А ние, обикновените граждани, се нуждаем от социална сигурност, ред и собственост, осигуряваща съществуването ни.

Ние се убедихме, че предизборните обещания на управляващите целяха само добиването на власт, а не реално стабилизиране на обществото.

Ето защо се обръщаме към опозиционните политически сили, към демократичните синдикати и цялата общественост - братя, не се самозалъгвайте с химери и празни надежди, защото ние сме плащали и ще платим всички отрицателни последици от една противонародна политика, водена повече от 100 години.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОПРАВКИТЕ В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/ изразява своята сериозна загриженост от развоя на събитията около направените промени в закона за земята. Социалдемократите вече направиха подробен коментар на своите възражения по внесения от Българската социалистическа партия /БСП/ законопроект. С настоящата декларация ИБ на БСДП изразява вече своето несъгласие с начина, по който беше прегласуван върнатият от президента на Републиката текст. Това стана формално, ударно като демонстрация на сила и с пълно пренебрежение дори към най-разумните и конструктивни препоръки на опозицията - парламентарна и извънпарламентарна.

Изпълнителното бюро на БСДП е убедено, че в този си вид законът за земята скоро ще бъде изменен отново, без значение дали това ще се дължи на намесата на Конституционния съд, или на потребностите, възникнали при практическото му приложение. Затова ИБ на БСДП ще внесе своите конкретни предложения за изменения и допълнения на закона в Народното събрание, в Министерския съвет и ще ги направи достояние на всички парламентарни политически сили.

София, 15 май 1995 г.

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДО КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. Документът е адресиран и до Софийския университет "Св.Климент Охридски", до Българската студентска конфедерация, до Федерацията на независимите студентски дружества и до средствата за масово осведомяване.


12. Изразяваме принципно несъгласие с клаузи на този законопроект, в които се предвижда делегирането на права на отделни студенти да защитават студентските интереси да се извършва от Общото събрание на ВУЗ, защото в такъв случай мотивировката за или против отделния студент би била необоснована, тъй като едва ли целият състав на Общото събрание би могъл да бъде запознат с качествата на предлаганата личност.

13. Като членове на академичната общност възразяваме срещу така предвижданата в законопроекта структура на Националната агенция за оценяване и акредитиране /НАОА/. Според нас НАОА е поставена в пряка зависимост от Министерския съвет, а това обстоятелство ще рефлектира и върху обективността на институция от рода на НАОА. Изразяваме несъгласие с разграничаването на функциите да се атестира и да се акредитира. Смятаме, че акредитацията би следвало да се получава в зависимост само и изцяло от атестационните резултати, а това е спорно, при положение че Министерският съвет би могъл да определя дейността на НАОА, да назначава Акредитационен съвет, а изпълнителният директор на агенцията да бъде назначаван лично от министър-председателя на републиката. Една такава структура на НАОА позволява наличието на много възможности за субективни злоупотреби.

14. Като членове на академичната общност изразяваме несъгласие с ясно фиксираното в законопроекта право на министъра на образованието, науката и технологиите да предлага закриване на факултети или други звена на ВУЗ, независимо от оценките на ВУЗ.

15. Настояваме въпросите, които са от компетенцията на висшето училище, каквито са въпросите за ежегодното преминаване на студент от курс в курс, неговата задължителност и пр., да бъдат решавани от съответното висше училище, а не от така наречените "органи за общо ръководство". Настояваме за правото на едно автономно висше училище да създаде своя система за съблюдаване на учебния план, защото именно тя определя дали съответните вузове са привлекателни за студентите, или не.

16. Изразяваме несъгласие с фиксираните в законопроекта възможности за нарушаване на академичната автономия. Според нас не би трябвало да има възможности за нарушаване на автономията от органите на реда освен в случаите на бедствие.

17. Възразяваме срещу някои от приоритетите на "органите за общо ръководство", защото в някои случаи те се препокриват и дублират. Подобен е случаят със съпоставката на следните текстове:
- Министерският съвет определя условията и реда за кредитиране на студенти и аспиранти /чл.9 ал.З т.5 и т.6/;
- Министерството на образованието, науката и технологиите /МОНТ/ предлага на Министерския съвет да утвърди условия, които преди това самият Министерски съвет е определил /чл.10, ал.2, т.2/.

Според нас едно такова взаимодопълване на функции представлява ясен намек за разгръщане на тоталитаризма в структурите на държавния апарат. Ето защо не можем да се съгласим с подобни възможности за препокриване на функции, защото тези възможности сами по себе си предполагат и намеренията за създаване на тоталитарна схема на управления на висшето образование.

Ние, студентите, не можем да приемем за сериозно обосновани и мотивите, които са посочени във въпросния законопроект като обосновка за предприемане на действия за промени във висшето образование. Някои от тези мотиви изискват точно цитиране на случаите, които са провокирали изводи за безразборно и немотивирано откриване на факултети, а други мотиви представляват ценностни съждения за добросъвестност и злоупотреби с академични свободи, които ценностни съждения не могат да бъдат двигателна сила на каквито и да било реформи. Смятаме, че това противоречи на принципите на демокрацията и обективизма и заявяваме, че ако нашите забележки към законопроекта не бъдат взети под внимание, ще протестираме с всякакви законни средства срещу опитите за превръщане на академичните свободи във фиктивни.

Ние, студентите, декларираме своята готовност за протестни действия, които ще предприемем, в случай че не бъде обърнато внимание на нашите забележки.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМЕН МАНИФЕСТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СТУДЕНТСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТ НА 19 ФЕВРУАРИ 1995 Г. В СОФИЯ.


Тече годината 1995 и след 45 години "народна власт" и още 6 "демократично управление" българският народ повече от всякога е заплашен от бавна, но сигурна гибел, към която го тласка собствената му инерция. След като десетилетия един режим си играеше на социално инженерство и променяше традициите, насаждаше нови ценности и чужди на същността му цели в услуга на чужди имперски амбиции, той - народът - се оказа на прага на XXI век като просяк - гладен, обезверен, вперил просълзен поглед в миналото, което - макар нелеко - му бе дал някакъв минимум за съществуване. След годините на държавен антибългаризъм, практикуван от Българската комунистическа партия /БКП/, след като бе преследвана всяка проява на патриотизъм като престъпление, след /вече в по-ново време/ яростната кампания, целяща да вмени чувство на вина за тоталитарния период у всеки българин, най-сетне след реверанси към различни етнически групи за сметка на обикновения българин и последните имунни сили, и последните искри здрав разум бяха удавени в хаоса на разрухата. Днес ценностите и идеологията на една хилядолетна традиция са захвърлени в забвение, народът ни няма цели нито в настоящето, нито в бъдещето. Всеки търси спасение в личното си бягство, както му заповядва унаследеният от робството рефлекс. Всеки търси укритие в своя град, в семейството, в работата си, като вярва, че всичко ще се оправи от само себе си.

Нима българите загубиха своята воля за съществуване?!

Водени по пътя към "обществото на благоденствието", те се оказаха на дъното на мизерията и безперспективността. От половин век безроди пастири експлоатират неговия наивитет и инерция и му втълпяват фалшиви ценности и измамни цели. Днес, вместо да обедини енергията и волята на нацията за постигане на нейните идеали, държавата бе оседлана от група кариеристи и властолюбци, които в сервилниченето си пред чужди сили обявиха поход срещу всичко българско. Америка ни се сочи за идеал, а самоунижението и подражателството - за единствен път. Мечтата за Америка и за постиндустриалното общество обаче е по детски абсурдна, просто защото това е най-жалкото творение на съвременната цивилизация.

"САЩ - пише един от критиците на новото общество, Маркузе - застанаха пред погледа ни като разновидност на тоталитаризма, основан не върху грубото насилие, а върху технологическата рационалност."

"Основен признак на този тоталитаризъм е поглъщането на индивидуалността от всеобщността в лицето на държавата и осветената от нея култура. Навсякъде в света на индустриалното общество подчинението на човек от човека нараства по обем и въздействие". Това е общество на промитите мозъци и САЩ са негов символ: Едно общество без минало и цели, без самоличност, защото е погълнало отломките на толкова нации и култури, че е размило всички цветове в един - сивия.. И това общество в своето празно могъщество протяга ръце към целия свят. То е отчуждило човека от труда, но е обзавело достатъчно комфортно отчуждението му и така го е примирило с безличието. Така е убило всяка алтернатива, която може да се роди в него. Телевизорът и киното създадоха американеца като субект, те и до днес са единствената спойка на това общество. Медиите на просто внушават на индивида позиции, те генерират дори потребностите му. Внедряват в съзнанието му идеи, които придават стабилност на обществото, някакъв псевдопатриотизъм, двупартийна система, сговора между бизнеса и труда. И основавайки всичко това върху идеята за разумната необходимост, те отменят правото на избор на индивида, превръщат го в "едноизмерен".

Тъжното е, че обществото на "конвейерните" мозъци се разраства и бавно поглъща Западна Европа. По същия път тръгваме и ние. Вече имаме прецедента как телевизията смаза народните брожения през зимата на 1990 година /по нареждане на БКП/. Същата БКП сама избра политическите си опоненти - все никому неизвестни хора, но извеждани и извеждани на преден план около кръглата маса, докато бъдат запомнени. Медиите наложиха двуполюсния модел в политиката, скривайки другите алтернативи, и ескалираха противопоставянето до пълна параноя. А апостолите на "новия ред" забродиха и в България. Тяхното евангелие се оказа "масовата култура" /американската псевдокултура/, която говори с езика на първичното, на инстинкта и действа деградиращо, връща към животинското. Жалко, че за хиляди хора - най-вече младите - тя се превръща в начин на живот и светоусещане. Но имат ли те друг избор, когато самата държава пропагандира раболепие пред чуждото и отдалечаване от корена?!

Движението "Велика България" бе образувано в този трагичен за отечеството момент като изказ на младата ни воля да се противопоставим на разрухата, да изчистим гнилоча и да възкресим идеалите на народа ни, да изградим една нова България, вярна на хилядолетния си дух и култура. Ние сме за революция морална, която ще възкреси от пепелта потъпканото българско достойнство, ще оплоди народа ни с нови цели и ще превърне държавната институция в неин изразител, а не в потисник. Като просветно-културна организация ние ще възпитаваме в редиците си на база неповторимия български светоглед новите българи, които ще възродят отечеството или ще загинат с него.

Човекът е историческо същество. Всеки от нас, колкото и да е повлиян от стандартния модел на съвременния разумен човек, носи у себе си по-слабо или по-силно изразено ехото на историческото минало на народа си, неговата култура и светоусещане. Тази пъстрота от светогледи и култури е уникалното богатство на човешката цивилизация, което трябва да съхраним. Българин е не само географско понятие или дума, обозначаваща притежателя на български паспорт, да си българин означава духовна съпричастност с мистиката на българския дух. Да си българин означава да си носител на един уникален светоглед, който е оплождал неведнъж световната история с творческия си гений. Та нали нашият народ създаде славянската цивилизация - първата жива цивилизация след класическите! Пламъкът, който учениците на св. св. Кирил и Методий запалиха в Нашите земи, освети цяла средновековна Европа от арктическия Север до средиземноморските Франция и Италия. И нали пак нашият и другите балкански народи спряха с кръвта си турския нашественик и така заплатиха днешния разцвет на Запада. И ако народите са създатели или унищожители на култури, колко горди трябва да бъдем от своя принос към историята, колко верни трябва да бъдем на българския си дух.

Огромното престъпление на комунистическия режим беше, че през цялата си история той съзнателно унищожаваше самобитното начало. Народът ни бе откъснат от исторически утвърдения си начин на живот, откъснати бяхме от земята, Партията освети разрушаването на българското село с някакви псевдонаучни постановки /лансирани и до днес от определени кръгове/.

С това започна не само икономическият упадък, но бяха погребани и традициите, започна деградацията на морала и утвърдените през вековете национални ценности и идеали. След десетилетия социално инженерство се озовахме в бетонните гета с усещането, че безвъзвратно сме загубили нещо от своята същност. Едно цяло поколение израства далеч от корена си и без да е формирало някакъв по-социалистически мироглед, загуби много от първичните основания за съществуване, много от вярата на народа си. Съвременният хаос, упадъкът на морала, безсмислието на съществуването, от което се оплакват младите хора, попаднали в капаните на сектите или наркоманията, са функция на това. Безпътицата сред интелигенцията ни, корупцията в политическите кръгове, палячовщината говорят също за липса на устои.

На България й трябват нови хора - не в смисъл на нови лица, а хора с нов светоглед, с чистота на намеренията и непреклонност на волята. Наивно е да се смята, че подобна революция в съзнанието е възможна за година или две, затова ние няма да се ангажираме с участие в политическия живот на страната, но това не означава, че ще бягаме от отговорност, че няма да оказваме съответния натиск върху отговорните институции при всяко незачитане на националните интереси. Основните усилия на Студентско национално движение /СНД/ "Велика България" ще са насочени в просветителската работа с младите хора, в които е бъдещето на държавата и народа ни.

1. Българският език - ние ще отстояваме чистотата на българския език като основно средство за поддържане на националното самосъзнание. Ще съдействаме за неговото възкресяване в цялото му неповторимо многообразие включително диалектните му форми. Ще се борим за закрила на българския език, за неговата задължителност в сферата на образованието, държавната администрация, медиите и на всички публични места. По българските улици, по витрините и рекламите е по-лесно да се видят арабски или турски текстове, да не говорим за властващия повсеместно английски - за нас това положение на нещата е недопустимо и ще направим възможното в рамките на закона да го променим.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД НА КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ.


Правителството на Република България отчита, че за изтеклите 100 дни успешно изпълни Програмната си декларация, подготви "Бялата книга" и проектопрограма за управление, но в тях нито дума не се споменава за международния туризъм, обявяван от три последователни правителства за приоритетен отрасъл.

Междувременно кризата в международния туризъм все по-опасно продължава да се задълбочава и в трите си направления:
- криза в собствеността - застой в приватизацията;
- криза в управлението - обезглавяване на Комитета по туризма при Министерския съвет /КТ при МС/ и безпринципни чистки в центъра и по места;
- криза във финансите - тотална липса на средства за реновация, модернизация, инвестиции и реклама у нас и в чужбина.

За съжаление вече почти една година КТ при МС беше умишлено обезглавяван на три пъти и беше оставян на автопилот и самотек, като формално, както и понастоящем, бяха поставяни безлични чиновници за изпълняващ длъжността председател на КТ при МС, които нанесоха повече вреди със своята некомпетентност и непознаване на проблемите на приоритетния отрасъл, носещ ежегодно стотици милиони долари приход на държавата.

Това обяснява и настъпващата катастрофа на предстоящия туристически сезон, царящата корупция и беззаконие в системата.

Не случайно под диктовката на заинтересовани политически лица и икономически групировки бяха пометени бордовете на директорите на всички черноморски курорти: Златни пясъци, Слънчев бряг, Дюни и др. и бяха заменени техните членове предимно с послушни компрометирани лица и/или с подставени такива, нямащи нищо общо с международния туризъм.

Скандален пример в това отношение е и случаят с "Интербалкан" ЕАД, което доказва, че това не е изключение, а стриктно провеждане на целенасочена политика, обслужваща тесни лични интереси, поради което Управителният съвет на Асоциацията на българските туристически организации /АБТО/ подкрепя протеста на целия колектив на "Интербалкан" ЕАД срещу незаконното освобождаване на неудобния за закононарушителите Съвет на директорите на "Интербалкан" ЕАД и неговия изпълнителен директор, които безкомпромисно разкриха финансовите закононарушения на бившето ръководство и ги предадоха на Главната прокуратура и следствените органи.

В тази връзка АБТО подкрепя решението на Комисията за младежта, спорта и туризма при Народното събрание да разгледа обвиненията за корупция в системата на КТ при МС и незаконните опити за прикриване на престъпленията чрез целенасочени уволнения на доказани професионалисти, участвали в изграждането на международния туризъм у нас, и призовава ресорния заместник-председател на МС г-н Румен Гечев също така да вземе отношение по тези закононарушения и за кадровото укрепване на системата, за да може международният туризъм да заеме най-после реално своето приоритетно място в икономиката на страната.

София, 5 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ "ДА ИЗДИГНЕМ НА ВИСОТА ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА" НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПЕТКО ИЛИЕВ, ИЗНЕСЕН НА 29-ИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА /29-30 АПРИЛ, 1995 Г., СОФИЯ/.


Ние трябва твърдо, ясно и категорично от този конгрес да излезем с решението, че се хвърляме в борбата за земя с всички позволени средства.

Ние трябва отговорно да заявим пред управляващите, пред обществото, пред целия народ, че Земеделският съюз заедно със своите приятели в коалицията ще се стреми да обедини около себе се всички демократични некомунистически сили, цялата парламентарна и изнвънпарламентарна опозиция в борбата за земя и срещу реставрацията на комунизма! Ние трябва на този форум да излезем с твърдото решение да върнем оня борчески дух на нашата организация, оня дух, с който тя се роди в пламъците на Шабла, Тръстеник и Дуранкулак, оня борчески дух, с който тя извървя своята Голгота до днес. Този борчески дух е необходим днес! Борческият дух, с който Българският земеделски народен съюз се опълчи пръв срещу червената диктатура след 9 септември 1944 година. Сега времето е същото, приятели. Борбата срещу реставрацията на комунизма продължава! Защото комунистите възстановяват своите порядки във всички области на нашия живот. Повтаря се същото от онези години, когато отнеха земята с насилие. Сега те искат да я отнемат чрез закони, които да узаконят тогавашните политически репресивни методи и актове. Но през 50-те години имаше Съветски съюз и червена армия. Днес не живеем в тази политическа обстановка, в която живеехме през 50-те години. Тогава ние не победихме, но не бяхме сломени. Затова днес ще кажем на господата комунисти: Няма го Съветския съюз, няма я червената армия! Ние имаме борческия дух и запазихме всичко, което имахме през тези жестоки 45 години! И този, който смята, че няма духовни сили да продължи нашата достойна борба, нека отстъпи мястото си на по-смелите! Нека те вървят напред, нека те ни водят! Тези, които обичат земеделската идея, които знаят от историята на съюза как трябва да се борим, как трябва да воюваме за земята и правата си за разрушаване на тази омразна комунистическа система!

Аз вярвам, че от тази зала ние ще излезем с тази решимост. Позволете ми да познавам духа, да познавам нравствеността, душата и сърцето, личния и политическия морал на българския земеделец. И зная, че всички сме готови да тръгнем на борба.

Но нека всеки един от вас почувства със собственото си сърце голямата вяра!

Тя е онази вяра, с която нашият велик идеолог Александър Стамболийски хвърли в очите на Кобурга думите: "Ако въвлечеш България в нова национална катастрофа, главата ти ще се търкаля по софийските улици!". Това е вярата, с която той загина за благото на земеделските идеи и на България! Това е вярата, с която Петко Д.Петков размахваше кървавите ризи в Народното събрание! Заради тази вяра бе осъден два пъти д-р Г.М.Димитров! С тази вяра загина в пазарджишкия затвор Евтим Арсов, Рангел Даскалов! Вярата, с която легендарният Никола Петков тръгна към бесилото! С думите: "Аз ще загина, но България ще бъде свободна!" За тази вяра умираха най-добрите синове на България!
И ще завърша с думите на поета:

"Животът е борба, вълна с /настръхнал рев и /грохот/. Народът е море, с безкраен /вечен ропот и/ с вечна жажда към слънце и /възход./ Борбата е живот. И смисълът /е там -/ за всеки гражданин или /народ/, за всеки селянин да знае да /се бори и да мре/ за благото на бъдещия род!"

И накрая, приятели, аз искам вашия отговор. Пред вас стои дилемата "Примиренчество или борба?"

/Пресслужба "Куриер"/


12:45:00
16.05.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!