16 март 1995


София, 16 март 1995 година
Брой 53 /1354/


София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДИЗБОРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПОДПИСАНО ОТ КОАЛИЦИЯТА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ. Политически клуб "Екогласност" не е подписал документа.


Водени от близките си разбирания за социално-икономическото развитие на българи и за отстояване на нейните национални интереси;

убедени в необходимостта от единодействие и национално съгласие като единствен път за съхраняване на българската държавност, за социално оцеляване на народа, за изграждане на модерна национална икономика и ясни правила за подкрепа на националното предприемачество, за опазване на българския дух, националния интелект и национални ценности;

решени с общи усилия да гарантират независимостта и сигурността на Република България и да допринесат за разширяване на подкрепата и помощта за българите, живеещи в чужбина;

обединени от общото разбиране за необходимостта от развитие на регионалната политика и реалното и силно местно самоуправление като съществена и взаимнозависима част на общонационалната политика;

оценявайки предстоящите избори за местни органи на властта като важни за постигането на така необходимото национално съгласие във възможния днес обем и за преодоляване на съществуващото противопоставяне между някои органи на местната и централната власт;

като продължение на взаимодействието и сътрудничеството в изборите за 37-о Народно събрание,

двете страни се

                  СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Да започнат общи консултации по разработване на новата нормативна уредба за местната власт и за изясняване на възможностите за сътрудничество и взаимодействие между двете формации в предстоящите избори за местни органи на самоуправление.

2. Да си сътрудничат в изпълнителната власт при управлението на Демократичната левица на основа на нейната програма.

2.1. Сътрудничеството включва участие на дейци и съмишленици на Патриотичния съюз в структурите на изпълнителната власт и държавната администрация на централно, областно, регионално и общинско ниво, както и в сферата на стопанския живот.

2.2. Патриотичният съюз предлага за обсъждане кандидатури на лица с доказани делови качества, ясен политически облик и готовност да реализират политиката на правителството.

3. Двете страни да формират обща работна група за прилагането на това споразумение.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

София, 13 март 1995 г.

ЗА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Жан Виденов

ЗА БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ": Светослав Шиваров

ЗА ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ: Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ /10 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/.


Въз основа на отчетния доклад на Централния съвет на Съюза на ветераните от войните /ЦС на СВВ/ за периода от 11 март 1992 г. до 10 март 1995 г. и на станалите дискусии, разисквания и предложения конгресът прави следните

                КОНСТАТАЦИИ:

1. Благодарение на правилно избраната обществено-политическа позиция и на активната организационна и родолюбива дейност в основни линии завърши изграждането на структурите на Съюза на ветераните в цялата страна. За отчетните три години численият състав на съюза почти се е удвоил и сега надхвърля 82 000 фронтоваци, което представлява около 2/3 от живите ветерани. Нашият млад съюз вече се ползва с името на авторитетна и значима по влияние национална обществена сила, уважавана и подкрепена от редица обществени организации и органи.

2. Приема, че в правилна посока са били положените усилия и извършената работа за социалната защита на ветераните от войните и преди всичко за запазване и подобряване на техните права и придобивки чрез Закона за отбраната и въоръжените сили и чрез приемането на Закон за ветераните от войните. Одобрява и препоръча /при сегашната икономическа криза/ използването на разнообразни държавно нормативно нерегламентирани форми на помощ и подпомагане на социално слабите и семействата на загиналите във войните - сираците, вдовиците и др., посредством събиране на парични средства, облекло, обувки и осигуряване на лекарства, топливо и други предмети от първа необходимост.

3. Ръководствата и организациите на съюза по места и в София постигнаха известно разнообразяване и обогатяване на културно-масовата и патриотичната дейност сред ветераните, военните поделения и в по-малка степен с гражданството. Освен станалите вече традиционни възпоменателни събрания, поклонения, шествия, другарски срещи и други публични изяви, свързани със забележителни дати на военната слава и с исторически събития на българския народ, все по-често се организират благотворителни концерти и интересни литературно-музикални програми с помощта на читалищата, местната власт и други организации, посредством които се удовлетворяват духовните интереси на ветераните и гражданството.

4. Смята и с удовлетворение заявява, че в процеса на непрекъсната работа по издирването и приобщаването на ветераните в редиците на съюза и по създаването на съюзни структури в регионите, общините и селищата израсна и организационно се прояви многоброен съюзен актив. Той успя по места да съдейства за установяване на полезна координация и взаимодействие с организациите на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните, Българския антифашистки съюз /СОСЗ, СВИПВ, БАС/, Съюза на пенсионерите, Демократичния съюз на жените, военните поделения, ръководствата на местната власт и др., които са надежда и добра гаранция за нашата бъдеща успешна дейност.

5. Бюрото на Централния съвет, Централният съвет на съюза, Софийският градски съвет, районните съвети и областните съвети /ЦС, СГС, PC и ОбС/ положиха усилия добре да се подготвят и успешно да се проведат юбилейните годишнини от победните боеве на българските войски в Отечествената война 1944-1945 г. и подготовката на предстоящото общонародно честване на 50-та годишнина на Деня на победата над хитлерофашизма - 9 май. Много бе направено по картотекирането, възстановяването и опазването на войнишките паметници, паметни плочи и знаци.

6. Независимо от постигнатите успехи Бюрото на ЦС и ЦС на съюза в своята ръководна и организаторска работа допуснаха слабости. Контролът и взискателността по изпълнението на някои важни взети решения не се осъществяваха своевременно, тъй като често липсваха достатъчна поименна конкретност на изпълнителите и необходимият синхрон в действията на членовете на Бюрото на ЦС. Формираните постоянни комисии не бяха добре окомплектовани и не извършваха навреме дейностите, за които са предназначени. Незадоволителна е международната дейност на съюза.

Някои регионални съвети не съдействаха за сформирането на общински съвети и създаването на дружества в по-отдалечените селища.

7. Приетият на Втория конгрес на съюза Устав на Съюза на ветераните от войните наред с положителните страни вече се нуждае от някои изменения и допълнения.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В АКСАКОВО, БЕЛОСЛАВ, ДЪЛГОПОЛ И БЯЛА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Членове на Социалдемократическата партия /СДП/ от регион Варна с тревога и възмущение следим дебатите в Народното събрание по проектозакона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Тревогата ни се изразява в следното:

1. Законът е откровено рекомунизационен. Прави се опит да се унищожи всичко, постигнато в поземлената реформа и връщането на собствеността върху земеделските земи. Цели се повторна колективизация на земеделското производство - един отречен от практихата начин на обработка на земята.

2. Смятаме, че законът ще доведе до фактическа национализация на земята. Нещо, което и комунистите от 40-те години не посмяха да направят.

3. Законът ще увековечи в селото господството на старите полуфеодални текезесарски структури и ще го обрече на перманентна бедност.

4. Фактическото задушаване на пазара на земята в зародиш ще отвори първите врати за държавно администриране при нейното стопанисване и за нови, безотговорни разхищения на плодородни земи.

5. Спорният характер на законопроекта личи и от крехкото мнозинство /121 гласа/, с което той бе приет на първо четене.

С цялата си решителност и с надежда ви призоваваме: Спрете това безумие!

Варна, 12 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/, ОГЛАСЕН НА ОСМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /11 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/, НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /НЕЗАВИСИМИ/.


Новата политическа ситуация се роди от досегашната - умората от бързите промени /към по-лошо/ и хаосът родиха желанието за спокойствие, ред, сигурност и стабилност. Затова моето очакване е, че организационните форми, институции и структури /партийни, държавни, финансово-икономически, стопански и др./ ще се стабилизират! Това за обществото като цяло е нещо добро. Не е добро обаче за тези обществени групи и личности, които досега не са успели да се възползват от извършените у нас след 10 ноември 1989 г. няколко разбърквания и раздавания на картите. Това означава гаранции и сигурност за вече "влезлите" и подсмърчане пред вратата за тези, които досега не са успели /или яростни атаки срещу управляващите сега от крайните екстремисти/.

Важна особеност според нас на новата ситуация е, че тя се очертава като трайна!

Единствена възможна алтернатива остават недържавните обществени и частни структури, като най-важни са структурите на частния бизнес /среден и дребен/. Отсъствието от тези структури гарантира наистина окончателна и безвъзвратна обществено-политическа смърт!

БСП успя да изпълни своята програма максимум - получи абсолютно мнозинство в парламента, оглави "лявата вълна" и получи несъмнен монопол в лявото политическо пространство. И нещо повече - единствена прибави в абсолютно измерение допълнителни гласоподаватели към досегашния си електорален потенциал.

Въпреки това като партия БСП трябва да решава редица сложни и нелеки задачи.

1. Да демонстрира способност решително и ефикасно да управлява страната.

2. Да разширява социално-политическата база на своето управление, а по този начин и на процеса на реформите в България.

3. Да продължи процеса на собственото си трансформиране в модерна, демократична, социалреформистка лява партия. Този процес и досега, и в бъдеще ще поражда вътрешни конфликти и напрежение в социалистическата партия.

БСП на практика съдържа в себе си голяма част от политическия спектър - от ортодоксалния комунизъм на старата генерация през неокомунизма, левия социализъм, социал-демократизма, социаллиберализма и чистия либерализъм.

Интересите на социалдемокрацията и на България налагат АСО/н/ да заеме отново своята активна политическа позиция спрямо управлението на БСП, а не само да наблюдава отстрани! Много се лъжат някои, които смятат, че едно решително поражение в управлението на БСП дава автоматично шансове на другите съставляващи от левицата в България.

Напротив, ударът ще бъде тотално срещу левите идеи и в частност и срещу шансовете на социалдемократическите формации в България!

В какво трябва да се изразява активната позиция на АСО/н/?

1. Тя трябва да бъде формирана и заявена открито и принципно.

2. Тя трябва да се изрази в:
а/ ясна и решителна подкрепа за онези сили и тенденции в социалистическата партия, които я водят по пътя на социалдемократизма;
б/ от друга страна, ясно и решително противопоставяне на всички сили и тенденции в БСП, които я дърпат назад към реваншизъм и рекомунизация.

По отношение на политиката на правителството ние ще подкрепяме всички действия, насочени за изпълнение на онези програмни положения, които съвпадат с нашите, разработени още в началото на 1990 г.
Но още отсега ние заявяваме следното:

1. Бихме искали по-голяма яснота по принципния въпрос за банките и крупния финансов капитал.

Фактическото положение на нещата е такова, че банките не плащат реално данъци в бюджета - напротив, играта с лошите кредити на практика връща ресурси от бюджета към банките.

2. Застрахователните институции са поставени в обратно положение - плащат данъци преди отделяне на ресурси за рисковите покрития и са в подчинено положение /към банките/.

3. Ще имат ли реална нормативна защита средният и дребният бизнес във всички аспекти на дейността им?

4. Ще продължи ли това правителство състоянието на отсъствие на национална външна политика на Балканите и по-специално по отношение на изпълнението на югосанкциите?

Става въпрос за формите, начините, обемите и други детайли, които досега не бяха предмет на защита на националните интереси в рамките на резолюциите, а предписания отвън /отгоре/. Ние, хората от бизнеса, имаме чувството, че редица държавни чиновници си получават заплатата от Вашингтон и не ги интересува стабилизацията на националната ни икономика.

България и българските национални производители от чисто хуманитарния спектър на суровини и материали са тотално отрязани от югославските пазари, а привилегировани западни фирми шетат там свободно. Или нещо, което е още по-страшно! Македония спазва ембаргото, дори своя войска няма, пазят я американци! Ние я признахме и сме единствената транспортна артерия от цивилизования свят. Но "Кремиковци" лапа водата, енергията, суровините у нас - софиянци лапат пушеците, а лъвският пай от печалбата отива у Киро Глигоров? Това нормално ли е? Така е за всички наши стоки - могат да отидат, но само през Македония!?

/Пресслужба "Куриер"/

 

14:00:00
16.03.1995 г.

 

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
           Валентина Игнова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                        Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!