16 април 1990


СОФИЯ, 16 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 75 /93/

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /26-27 МАРТ 1990 Г., СОФИЯ/.


     КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ КЪМ Т.НАР. НАЦИОНАЛНО-ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ?
     В ОСНОВАТА НА НАШАТА ПЛАТФОРМА СА ПОЛОЖЕНИ ТРИ ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ, ОТ РАЗБИРАНЕТО НА КОИТО ЗАВИСИ СЪДБАТА НА СТРАНАТА. ТЕЗИ ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ И ОСНОВНИЯТ ДЕВИЗ НА ДПС - ТЕ СА ЗАКОННОСТ, ДЕМОКРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГРЕС. ПРЕЗ ТАЗИ ПРИЗМА НИЕ ГЛЕДАМЕ И НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И НАЙ-ВЕЧЕ НА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КРИЗАТА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГО. СПОРЕД ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДПС НАЦИОНАЛНО-ЕТНИЧЕСКИЯТ ПРОБЛЕМ МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
     1. ВСИЧКИ ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРАТ СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА. ЯВНО Е, ЧЕ ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ В СТРАНАТА СЕ ПУСНА В ОБРЪЩЕНИЕ ИДЕЯТА ЗА "ПЕТАТА КОЛОНА" И ЗА "ТРОЯНСКИЯ КОН". ВЪПРЕКИ ЧЕ САМА ПО СЕБЕ СИ ТАЗИ ИДЕЯ ИЗГЛЕЖДА АБСУРДНА В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ, ТЯ НАМЕРИ ДОСТАТЪЧНО ПРИВЪРЖЕНИЦИ, ЗА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА ДО НЕКОНТРОЛИРУЕМА ПСИХОЗА. МНОГО ЧЕСТО ЗАПОЧНА ДА СЕ ГОВОРИ ЗА ЕВЕНТУАЛНАТА "КИПЪРИЗАЦИЯ" НА БЪЛГАРИЯ. НИТО ПРЕДИ, НИТО СЕГА НИЕ НЕ СМЕ ДАЛИ И ПОВОД ДА СЕ МИСЛИ ЗА ПОДОБНИ АБСУРДИ. НО ПРЕДВИД НА СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ НАСТРОЕНИЯ НИЕ СМЕ СЪГЛАСНИ ДА ТЪРСИМ СЪВМЕСТНИ ПЪТИЩА, ЗА ДА ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА НАШАТА РОДИНА. УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ РЕАЛНИ СТЪПКИ.
     2. СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЕ ПОСТАВЯ ПОД ВЪПРОС.
     ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС СЕ АКТУАЛИЗИРА КАТО ПОСЛЕДЕН НАЧИН ДА СЕ СПАСИ РЕЖИМЪТ, В ТОЗИ СМИСЪЛ ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ НАЦИОНАЛНО-ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ Е ПОСЛЕДНАТА СПИРКА НА ВЛАСТТА НА ЕДНА ПАРТИЯ.
     СПОРЕД НАС НАЦИОНАЛНО-ЕТНИЧЕСКИЯТ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ Е СЛЕДСТВИЕ ОТ НЕДАЛНОВИДНАТА И ПРЕСТЪПНА ПОЛИТИКА НА ЕДНА СИСТЕМА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЛЕЗЕ ОТ СЪВРЕМЕННАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА.
     ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е ВЪЗМОЖНО САМО ВЪРХУ ОСНОВА НА ГАРАНТИРАНЕТО НА МНОГООБРАЗНИТЕ ФОРМИ НА ЖИВОТ НА СЪСТАВЯЩИТЕ ГО КОМПОНЕНТИ. А ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЕДИНСТВОТО Е НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ МНОГООБРАЗИЕТО, А САМОТО МНОГООБРАЗИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕАЛНО И ФУНКЦИОНАЛНО САМО КОГАТО СЕ СПАЗВАТ ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКА, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     3. ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, ПРИ СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ, Е НЕОБХОДИМО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМАТ ЗА ПРИОРИТЕТЕН ПРИНЦИП ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС НА СТРАНАТА. НЕ Е ТАЙНА,
ЧЕ ПОЛУЧАВАНЕТО НА КРЕДИТИ И ИНВЕСТИЦИИ ОТ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ Е ПРЯКО СВЪРЗАНО С РЕАЛНОТО И НЕОБРАТИМО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА СТРАНАТА, В ТОВА ЧИСЛО И С ЦИВИЛИЗОВАНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.
     В ПОДОБНО РАЗБИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО-ЕТНИЧЕСКИЯ ВЪПРОС НИЕ ВИЖДАМЕ НАДЕЖДНИ ОБЕДИНЯВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СТРАНИ. НАПРИМЕР:
     1. НИЕ ВСИЧКИ СМЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И БЪЛГАРИЯ Е НАШАТА РОДИНА.
     2. ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОПА НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА УТВЪРЖДАВАМЕ ЦИВИЛИЗОВАНИ ФОРМИ НА ЖИВОТ, КОИТО ОТ СВОЯ СТРАНА ПРЕДПОЛАГАТ ГАРАНЦИЯТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ.
     3. СПАЗВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ СЪЗДАВА УНИВЕРСАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛНОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ И НА ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СТРАНАТА, А ПРИ СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕЩАТА СВОБОДНИТЕ ПАЗАРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СА ГАРАНЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС НА БЪЛГАРИЯ.
     СПЕЦИАЛЕН ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДГОТОВКАТА И ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.
 ОБЩАТА ОЦЕНКА НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ТОЗИ ЗАКОН Е, ЧЕ ТОЙ Е НЕСПРАВЕДЛИВ И СЕ СТРЕМИ ДА ЗАПАЗИ СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕЩАТА.
     ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА КАТО ДАДЕНОСТ, А НЕ КАТО ПРОДУКТ НА ЕДНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА НАСТОЯВАМЕ ЗА СПРАВЕДЛИВО И НАВРЕМЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИМЕНАТА, КОЕТО ДА ВКЛЮЧВА И ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ЧЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА, Т.Е. ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ДА ПРИЕМЕ ТОЗИ ЗАКОН КАТО УНИВЕРСАЛЕН, НЕЗАВИСИМО ОТ СВОЯ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД.
     ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ В НАШЕ ВРЕМЕ Е ВЪЗМОЖНО КЪМ ЕДНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ ДА ИМАШ ЕДНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОТНОШЕНИЕ, А КЪМ ДРУГИ ДА ПРОЯВИШ ДИСКРИМИНАЦИЯ Е ПРОСТО АНАХРОНИЗЪМ.
     ВЪПРЕКИ ТОВА ДОРИ И В ТОЗИ СИ ВИД ЗАКОНЪТ НЕ СЕ СПАЗВА ОТ МЕСТНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЛАСТТА. СЪЗДАВАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА ПРОМЕНЯТ И ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ИМЕНАТА СИ.

                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА 18 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

     КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗАЯВЯВА, ЧЕ УСПЕШНИЯТ ХОД НА ЕДНА БЪДЕЩА РЕФОРМА ИЗИСКВА:

     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНАТА ПРАКТИКА ДА СЕ УПРАЖНЯВА ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ С УКАЗИ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ И С ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.77 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, СПОРЕД КОЙТО ЕДИНСТВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН НА БЪЛГАРИЯ Е НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     НА ОСНОВА НА ПОСТИГНАТИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА СПОРАЗУМЕНИЯ И ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КТ "ПОДКРЕПА" И НА ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ ДА БЪДАТ ПОДГОТВЯНИ, РАЗГЛАСЯВАНИ И СВОЕВРЕМЕННО ВНАСЯНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В ТАЗИ НАСОКА.
     НА ОСНОВАТА НА ПОСТИГНАТИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА СПОРАЗУМЕНИЯ ДА БЪДЕ РАЗРАБОТЕНА, РАЗГЛАСЕНА И ПРИЕТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО СТАБИЛИЗИРАЩА АНТИИНФЛАЦИОННА ПРОГРАМА, ОСНОВА НА КОЯТО ДА БЪДАТ: РЕШИТЕЛНОТО СЪКРАЩАВАНЕ НА НЕЕФЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, СЪКРАЩАВАНЕ НА НЕЕФЕКТИВНИ И ГУБЕЩИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДАЖБА НА ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ НА МАШИНИ, СГРАДИ И ОБОРУДВАНЕ, РЯЗКО ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЗИТЕН АДМИНИСТРАТИВЕН, УПРАВЛЕНСКИ И РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ;
     ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОННИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕКИ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРНИ И ДРУГИ ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ЧУЖДЕСТРАННИ ТАКИВА.
     РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА, ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ГРАЖДАНИТЕ, ОТ ДРУГА, В ТРУДОВО-ПРАВНИТЕ, ФИНАНСОВО-ПРАВНИТЕ И ДРУГИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, СЪЗДАВАНИ МЕЖДУ ТЯХ.
     ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ. ПРЕКИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ СЪС СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ.
     НЕЗАБАВНО ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СВОБОДНОТО УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ПРАКТИКА ОТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, СЪОБРАЗНО С ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ.
     НЕЗАБАВНА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЖИТЕЛСТВОТО В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
     УСПОРЕДНО С АНТИИНФЛАЦИОННАТА ПРОГРАМА ДА БЪДЕ РАЗРАБОТЕНА, РАЗГЛАСЕНА И ПРИЕТА СЪЩО ТАКА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА, КОЯТО ДА ПРЕДВИЖДА: СРЕДСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ СЪКРАЩЕНИЯ НА РАБОТНИ МЕСТА И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОМОЩИ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА, РАЗКРИВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕРСПЕКТИВНИ РАБОТНИ МЕСТА, КОМПЕНСАЦИИ ПРИ КОНЮНКТУРНИ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ИНВАЛИДИТЕ, МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА, СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И УЧЕЩИТЕ.

                        ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО.

     ТАЗИ СФЕРА СЪЩО НЕ БЕ ПОЩАДЕНА ОТ ОСНОВНИЯ ПОРОК НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА - СВРЪХЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА И ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ. В ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНИ ТЯ БЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ДЕХУМАНИЗИРАНА, ОТРАБОТЕНИ БЯХА МЕХАНИЗМИ ЗА ТОТАЛЕН КОНТРОЛ НАД ТВОРЧЕСТВОТО И НЕСТАНДАРТНОТО МИСЛЕНЕ. ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА БЕЗПЛАТНИТЕ И ЧАСТИЧНО БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ, НИКОГА НЕ Е ГАРАНТИРАЛО СПРАВЕДЛИВО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. НАЛИЦЕ Е ТРУДНО ПРЕОДОЛИМО ПРОТИВОРЕЧИЕ: ОТ ЕДНА СТРАНА, ОБЩОДОСТЪПНОСТ ДО ТЕЗИ УСЛУГИ, А ОТ ДРУГА - НЕПРЕКЪСНАТО СНИЖАВАНЕ НА ТЯХНОТО КАЧЕСТВО, КАТО ОСОБЕНО БОЛЕЗНЕН Е ТОЗИ ПРОЦЕС В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО.
     ТАЗИ СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛНО СНИЖАВА КРИТЕРИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В СТРЕМЕЖА ИМ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИЦИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, КУЛТУРНИ ДОСТОЯНИЯ И ПР. ТЯХНОТО КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В НАПРЕДНАЛИТЕ СТРАНИ СА НЕИЗМЕРИМО ПО-ВИСОКИ, КАТО НОЖИЦАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗТВАРЯ ВСЕ ПО-ШИРОКО. ПО ТОЗИ НАЧИН ИНДИРЕКТНО СЕ ОГРАНИЧАВАТ НЯКОИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ, КАТО НАПРИМЕР ПРАВОТО ИМ ДА СЕ ПОЛЗУВАТ ОТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС И ОТ НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ.
     ВЪПРЕКИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПРОЦЕСИ В ТАЗИ СФЕРА ВЛАСТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА Я ПРЕДСТАВЯТ КАТО ВИТРИНА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО. ЦЕЛТА Е ДА СЕ УКРЕПИ ЧУВСТВОТО ЗА "ОСТАТЪЧНА БЛАГОДАРНОСТ" У ГРАЖДАНИТЕ ЗА ОСИГУРЕНОТО БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ. ПО СВОЕОБРАЗЕН НАЧИН ПОДДЪРЖА ТОВА ЧУВСТВО И ДЪРЖАВАТА, КАТО ЗАДЕЛЯ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ЗА РАЗХОДИ В ТАЗИ СФЕРА ВЪЗ ОСНОВА НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "ОСТАТЪЧЕН ПРИНЦИП", Т.Е. КАКВОТО ОСТАНЕ НА ДЪНОТО НА ХАЗНАТА.
     ПОТЪРПЕВШИ ОТ ТАЗИ ЗАДЪЛБОЧАВАЩА СЕ КРИЗА СА ЦЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪСЛОВИЯ У НАС, ПРИТЕЖАВАЛИ ПРЕДИ ГОДИНИ ДАЛЕЧ ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН И СОЦИАЛЕН СТАТУС. В НЕЗАВИДНО ПОЛОЖЕНИЕ СА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ, ЧИЙТО ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН, ХУМАНЕН, ЧЕСТО ПЪТИ НЕИЗМЕРИМ С ОБИКНОВЕНИ ВЕЛИЧИНИ ТРУД ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО ОТ ЗДРАВО ЗАЛОСТЕНИТЕ ЗАД ПАРАГРАФА ЧИНОВНИЦИ. УЧИТЕЛИТЕ, НЯКОГА БУДИТЕЛИ НА НАРОДНАТА СВЯСТ, ДНЕС ГУБЯТ СВОЯТА СОБСТВЕНА ЛИЧНОСТ, ОТРУПАНА С ДОГМИ, НАРЕБДИ И УКАЗАНИЯ, НО НЕ И С ТАКА НЕОБХОДИМИТЕ ИМ СРЕДСТВА ЗА ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНИЕ. ЖУРНАЛИСТИКАТА СЕ ПРЕВЪРНА В ПОЗОРНА ПРОФЕСИЯ И ОНЗИ, КОЙТО ИСКА ДА Я УПРАЖНЯВА БЕЗКОРИСТНО, ПОЛАГА ПОВЕЧЕ УСИЛИЯ ДА ОПАЗИ ЧЕСТТА И ДОБРОТО СИ ИМЕ, ОТКОЛКОТО ДА УСЪВЪРШЕНСТВУВА ПРОФЕСИОНАЛНОТО СИ МАЙСТОРСТВО. ВСЕ ОЩЕ СА ПОД ЖЕЛЯЗНОТО КРИЛО НА ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ДИСЦИПЛИНА ПИСАТЕЛИТЕ, АКТЬОРИТЕ, ХУДОЖНИЦИТЕ, ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО. В ОСОБЕНО ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ СА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА КУЛТУРА, ИНФОРМАЦИЯ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ЗАЕТИ В БИБЛИОТЕЧНОТО И МУЗЕЙНОТО ДЕЛО, КАКТО И В НЯКОИ ДРУГИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ. ОСИГУРЯВАЙКИ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ПОЛЗУВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНИ И ЧАСТИЧНО БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ, ТЕ КОСВЕНО ГИ ЗАПЛАЩАТ С МИЗЕРНОТО СИ СЪЩЕСТВУВАНЕ.

                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.


     КАТО НАЙ-БЛИЗКА ЦЕЛ ПРЕД ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО СТОИ ВЪПРОСЪТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ДЪЛБОКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА. СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ТОВА СЛЕДВА ДА СТАНЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК, НО Е НА ВЪЗМОЖНО НАЙ-НИСКАТА СОЦИАЛНА ЦЕНА:
     А/БНДП Е ПРОТИВ НЕКОНТРОЛИРУЕМАТА ИНФЛАЦИЯ И БЕЗКОНТРОЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ - Т. НАР. ШОКОВА ТЕРАПИЯ.
     Б/ ОСНОВА НА ИКОНОМИКАТА В ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ОЗДРАВИТЕЛЕН ПЕРИОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕГУЛАТИВНИЯТ ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ, ПРИ ПЪЛНА СВОБОДА НА КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО С ИЗВЕСТНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ. РЕГУЛИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА НЕ АДМИНИСТРАТИВНО, А ЕДИНСТВЕНО С ИКОНОМИЧЕСКИ ЛОСТОВЕ.
     В/ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ДА СТАНЕ ЧРЕЗ ВРЪЩАНЕ ВЪВ ВИД НА АКЦИИ НА НЕЗАКОННО НАЦИОНАЛИЗИРАНАТА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ СЛЕД 1947 Г. И ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА АКЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, С КОЕТО ЩЕ СЕ СПОМОГНЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДЪЛГ.
     Г/ ЛИКВИДИРАНЕТО НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЧРЕЗ БАЛАНСИРАНА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. СТРЕМЕЖЪТ ДА БЪДЕ ПОСТИГАНЕ НА АКТИВНО САЛДО ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, С РАЗВИВАЩИТЕ СЕ И С РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СТОПАНСТВОТО.
     Д/ ЧРЕЗ СИСТЕМА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ВЪТРЕШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА ДО ДВЕ ГОДИНИ, А ВЪНШНА - ДО 1995 Г.
     Е/ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДА СЕ ВЪВЕДАТ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ СТОПАНСТВА.
     Ж/ КАТО ОБЩА ЗАДАЧА ПРИ РАЗВИТИЕТО НА СТОПАНСТВОТО ТРЯБВА ДА ИМА СТРЕМЕЖ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ГРАДИВНО РАЗВИТИЕ НА ВЕЧЕ СЪЗДАДЕНИТЕ КЛОНОВЕ. КЪМ ГУБЕЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСТЪПВА АНАЛИТИЧНО И ДИФЕРЕНЦИРАНО - В ТЯХ СА ВЛОЖЕНИ МНОГО ТРУД И СРЕДСТВА НА ЦЕЛИЯ НАРОД. КЪМ ЗАКРИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРИСТЪПВА САМО ПРИ ДОКАЗАНА НЕВЪЗМОЖНОСТ ТЕ ДА БЪДАТ МОДЕРНИЗИРАНИ.
     3/ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕМИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА ПОСТАВЯНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИЯ.
     И/ С ОГЛЕД ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ЗАСИЛВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЪС СР МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА.
     ПРИНЦИПИТЕ ЗА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ БНДП, ЦЕЛЯТ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ИКОНОМИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМА И ПРОСПЕРИРАЩА ДЪРЖАВА, ОСИГУРЯВАЩА НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ СТАБИЛНОСТ И МАТЕРИАЛНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
     3. В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА:
     А/ ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРИНЦИПНО НОВА СИСТЕМА ОТ СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ;
     Б/ ЗАПАЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДХОДЯЩО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ ЕДНОВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА;
     В/ ПРОМЯНА И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ;
     Г/ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРИНЦИПНО НОВА СИСТЕМА ЗАСТРАХОВКИ, ОБХВАЩАЩА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ, ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ;
     Д/ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ЕДНОВРЕМЕННО КОРИГИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ ПРИ РЕАЛНОТО ОТЧИТАНЕ НА ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ;
     Е/ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ЦЯЛОСТИА ПРОМЯНА В РАЗВИТИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТУВАНЕ, НОРМАЛНО ФИЗИЧЕСКО, ПСИХИЧЕСКО И СЕКСУАЛНО РАЗВИТИЕ, С ОГЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА СТАБИЛЕН ДЕМОГРАФСКИ РЪСТ НА НАЦИЯТА;
     Ж/ РАЗВИТИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ИЛИ ИНИЦИАТИВАТА НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА.
     ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ Е ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ ДА СЕ УДЪЛЖИ СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ДА СЕ СЪЗДАДАТ ГАРАНЦИИ ЗА НОРМАЛНО И СТАБИЛНО ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" - СДС - ГР. ЛОВЕЧ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЛОВЕЧ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


                   ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
                   ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
                   ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
                   ГОСПОДИН КМЕТ,

В ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯТА ОТ 23 МАРТ 1990 Г., ПРИЕТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ТРАУРНОТО ШЕСТВИЕ-ПОКЛОНЕНИЕ В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА ОТ КОНЦЛАГЕРА "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" КРАЙ ГР. ЛОВЕЧ, ВИ МОЛИМ:
     ТЕРИТОРИЯТА НА БИВШИЯ ЛАГЕР И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕЯ СГРАДИ - ВИЛАТА НА МВР - ЛОВЕЧ, ПРОФИЛАКТОРИУМЪТ НА СМК - ЛОВЕЧ /БИВШИ СГРАДИ НА ЛАГЕРА/ ДА БЪДАТ ОТРЕДЕНИ С ДЪРЖАВЕН АКТ И ДА ПРИДОБИЯТ СТАТУТ НА МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ЛАГЕРА.
     - ТЕРИТОРИЯТА В ПОСОЧЕНИТЕ ГРАНИЦИ Е БИЛА И ПОНАСТОЯЩЕМ Е ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, А СГРАДИТЕ, ПОСТРОЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЛАГЕРА /ОСЪВРЕМЕНЕНИ НАСКОРО/, СА БЕЗ СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ.
     - НАСТОЯВАМЕ СЕГАШНИЯТ ВЛАДЕЛЕЦ НА СГРАДИТЕ - МВР-ЛОВЕЧ ДА ДАДЕ СЪГЛАСИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ОТДАВАНЕ КЪМ БЪДЕЩИЯ МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС. СЛЕД УЧРЕДЯВАНЕ НА СЪЩИЯ ЩЕ ПРОВЕДЕМ КОНКУРС ЗА ПАМЕТНИК, А ПОСОЧЕНИТЕ СГРАДИ ЩЕ БЪДАТ СЪОТВЕТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕМОРИАЛНА СГРАДА И ХОТЕЛСКА ЧАСТ.
     НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ГОРНОТО НАШЕ ИСКАНЕ СЪВПАДА С ЧУВСТВАТА, МИСЛИТЕ И НАСТРОЕНИЯТА НА ВСИЧКИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ С БУДНА ГРАЖДАНСКА СЪВЕСТ.

ЛОВЕЧ, 5.4.1990 ГОДИНА                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

СОФИЯ, 16 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УТВЪРДЕН НА 10 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


                            1 /РИМСКА ЦИФРА/ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" Е НЕЗАВИВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИИ И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ ПО АКТУАЛНИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ В НАШАТА СТРАНА НА ДЕМОКРАТИЧНО И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО.
     КЛУБЪТ СЕ ВДЪХНОВЯВА ОТ ВСИЧКО НЕПРЕХОДНО, СЪЗДАДЕНО ОТ БЪЛГАРСКОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ НАЙ-ВИДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
     ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА ПЛУРАЛИЗМА, ЧОВЕЧНОСТТА, НЕНАСИЛИЕТО И УВАЖЕНИЕТО НА ЧУЖДОТО МНЕНИЕ.
     В ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ТЯХНАТА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И РЕЛИГИОЗНИ СХВАЩАНИЯ: ОБЩЕСТВЕНИЦИ, ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ И ДРУГИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ТОЗИ УСТАВ.
     КЛУБЪТ СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ТОТАЛИТАРИЗМА И ДОГМАТИЗМА И СЪДЕЙСТВА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИДЕЯ ОТ ВСИЧКИ ОТЖИВЕЛИ ВРЕМЕТО СИ ПОСТАНОВКИ.
     КЛУБЪТ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО СА ИЗГРАДЕНИ НА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ И РАБОТЯТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО.
     КЛУБЪТ УТВЪРЖДАВА ПРИНЦИПА, ЧЕ ХУМАННИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ВЪЗРАЖДА ЧОВЕКА И ЧЕ ТАЗИ НРАВСТВЕНА СТРАНА ОТ НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДУХОВНАТА КРИЗА, КОЯТО ИЗЖИВЯВА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

                             2./РИМСКА ЦИФРА/ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

     КЛУБЪТ СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:
     - ДА БЪДЕ ФОРУМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕИ И ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ;
     - ДА ПОПУЛЯРИЗИРА ИМЕТО И ДЕЛОТО НА ВИДНИЯ ОБЩЕСТВЕНИК, УЧЕН, СОЦИАЛИСТ, ХУМАНИСТ И ДЕМОКРАТ АСЕН ЗЛАТАРОВ, КОЙТО Е СИМВОЛ НА СВОБОДОМИСЛИЕ, ВИСОК МОРАЛ И ЧЕСТНОСТ, КАКТО И ДЕЛОТО НА ВСИЧКИ ВИДНИ СОЦИАЛИСТИ И ХУМАНИСТИ.
     - ДА ВЛИЗА В КУЛТУРЕН ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО, ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДУХОВНА КРИЗА И ЗА ЗАЩИТА НА ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
                      3.  /РИМСКА ЦИФРА/ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ

     ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ КЛУБЪТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОЙТО ИЗБИРА ОПЕРАТИВНО БЮРО В СЪСТАВ: ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕДЕМ ЧЛЕНОВЕ. РЪКОВОДСТВОТО НА КЛУБА СЕ ИЗБИРА ЗА ЕДНОГОДИШЕН СРОК.
     КЛУБОВЕ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" МОГАТ ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ ВЪВ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА СТРАНАТА. ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТОЗИ УСТАВ.
     ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА ЗАПЛАЩАТ МЕСЕЧЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС, РАЗМЕРЪТ НА КОЙТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА.
     ЗА СЪБИРАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ КНИЖА СЕ НАЗНАЧАВА КАСИЕР-ДЕЛОВОДИТЕЛ. КЛУБЪТ ПРИЕМА И ДАРЕНИЯ. НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ИЗБИРА И ФИНАНСОВО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ.

                   4. /РИМСКА ЦИФРА/ СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

     КЛУБЪТ ОСВЕДОМЯВА ОБЩЕСТВОТО ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ И ПРОВЕЖДАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПЕЧАТА, ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО.
     КЛУБЪТ ИМА СОБСТВЕН ПЕЧАТ.
     НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ИЗРАБОТЕН ОТ ИНИЦАТИВНИЯ КОМИТЕТ И МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ. УСТАВЪТ ПОДЛЕЖИ НА РЕГИСТРАЦИЯ ВЪВ ФИРМЕНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД.

СОФИЯ, 10 АПРИЛ 1990 Г.                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/