16 януари 1996


София, 16 януари 1996 година
Брой 11 /1566/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ /13 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


Изминалите няколко години показаха значимата роля на президентската институция в политическата система на страната. Държавният глава може да бъде както стабилизиращ фактор в политическия живот, когато издига националните над конюнктурните партийно-политически интереси, така също и източник на конфронтация и разединение, когато се превърне в изразител на пристрастията на една или друга политическа сила.

В този смисъл предстоящите президентски избори до голяма степен ще предопределят характера на политическите процеси в България през следващите години - дали политическият живот ще бъде подвластен на минали обременености и противопоставяния, или на разума, толерантността и политическата зрялост.

Още с участието си в изработването и приемането на новата, демократична конституция Българска партия Либерали изрази и последователно отстоява необходимостта от действена и ефективна президентска институция, търсеща единението на разнородните обществени и политически среди по жизненоважните проблеми на родината ни.

Днес, повече от всякога, тежките проблеми на прехода към общество на либерална демокрация и на пазарна икономика налагат взаимодействието на национално отговорните демократични сили по общонационалните приоритети. В това отношение държавният глава има определяща роля като гарант на политическата стабилност, съблюдаването на конституционния ред и единството на нацията. Намирането на необходимия баланс между интересите на различните социални групи и политически формации; провеждането на независима и синхронизирана с изпълнителната власт външна политика от страна на президента е необходимо условие за стабилитет в цялостния държавен живот.

Ето защо ние, българските либерали, смятаме, че България има нужда от държавен глава, който:

- притежава висок личен и професионален авторитет и ясна гражданска позиция за необходимостта от продължаване на реформите, укрепване на либералната демокрация и развитие на гражданското общество в България;

- отхвърля политическата конфронтация;

- заставайки над политическите си пристрастия, е в състояние да изведе общонационалните проблеми и да обедини политическите сили за решаването им в рамките на двата цивилизовани възгледа за либералната и социалната демокрация;

- декларира готовност за активна политика в рамките на сега действащата конституция, за приемственост и отстояване на традиционните външнополитически приоритети на България, политиката за интеграция в Европейския съюз и развитието и задълбочаването на сътрудничеството и приятелските отношения с балканските държави и с Русия;

- съдейства за единението и авторитета на Българската православна църква, чийто огромен принос за духовното оцеляване на българския народ и богатството на българската култура намират отражение и в конституцията на Република България, която признава дълговечната православна религия като традиционна за родината ни;

- поставя сред приоритетите на своята дейност развитието на връзките и подпомагането на българите зад граница, както и провеждането на активна държавна политика за завръщането им в родината.

От тази принципна позиция Българска партия Либерали ще се ръководи в предстоящите избори за президент на Република България. Ние призоваваме националноотговорните демократични сили към диалог за определяне и издигане в предстоящите избори кандидатурата на личност, която в най-висока степен отговаря със своите качества, гражданска и политическа позиция на тези критерии.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С.РАКОВСКИ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДУВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ, ПО ПОВОД НА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ. Документът е адресиран и до Конфередацията на независимите синдикати в България, до Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до цялата българска общественост.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

На 13 декември 1995 г. Народното събрание прие дългоочаквания Закон за отбраната и Въоръжените сили /ЗОВС/. Цели пет години бе говорено и работено по закона. Принос в създаването му има и Легия "Раковски", която внесе около 300 предложения в Министерство на отбраната, Министерския съвет и Народното събрание /МО, МС и НС/. От тях 121 бяха приети и влязоха в окончателния текст на закона.

В последния момент зад гърба на нашите представители, които даваха консултации и контактуваха с депутати от всички парламентарни групи, бе внесена нова редакция на чл.198. Тази редакция драстично ограничава правото на сдружаване на действащите военнослужещи.

Йезуитската формулировка на чл.198, чийто автори са доброжелатели от МО, на думи разрешава, но на практика рязко ограничава възможността на организации като нашата да защищават професионалните интереси на своите членове, да изпълняват устава и програмата, с които са регистрирани в съда.

Малко е да се каже, че сме възмутени от подобен цинизъм. Години наред разни /уж/ политици обещаваха какво ли не. Години наред правото на сдружаване изобщо не бе предмет на дискусии в МО, МС или където и да е било другаде. Само преди месец президентът на ЕВРОМИЛ г-н Йенс Ротбьол и говорителят на ЕВРОМИЛ в Европейския парламент г-н Хюбнер ван Еш се опитаха да обяснят на членовете на комисии в Народното събрание какви са целите и задачите на военнопрофесионалните сдружения.

Сравнен с тоталитаризма, със закона от 1958 г., ЗОВС безспорно е значителна крачка напред. Но зад повече от 300 юридически членове и безброй алинеи са заложени капани, които спъват демократичните промени:

1. Законодателите отказаха да приемат европейското понятие "гражданин в униформа" и предпочетоха старото "военнослужещ", за което е характерен ограничителен режим.

2. Законът не включва редица елементи за социална защита, които бяха предложени от Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните.

3. Въпреки безбройните обещания и предизборните уверения ЗОВС не регламентира реда за пенсиониране на военнослужещите и не актуализира пенсиите на запасните офицери и сержанти. Депутатите отново препратиха запасното войнство към бъдещия закон за пенсиите.

Така най-изстрадалите, най-онеправданите защитници на Родината - военноинвалидите, пострадалите от войните и запасните воини, нашите бащи и по-големи братя, за кой ли път са излъгани, за кой ли път им размахват рекламни плакати на светлото бъдеще. Ала огромното мнозинство от тези мъченици са в напреднала възраст, /не дай, Боже/, за някои от тях тази зима ще е последна. Нима това не е цинизъм?

4. Въпреки големите приказки за рязко повишаване на нашето заплащане чл.224 предлага компромисни и половинчати решения. Увеличенията ще влязат в сила едва от 1 януари 1997 г. Подобно "благоволение" рязко снижава социалния ефект на закона, намалява доверието на офицерите и разсейва във времето придобивките от него. Очевидно е, че до 1997 г. инфлацията ще подяде заплатите, които вече гръмко бяха обсъждани в печата. Към 1 януари 1997 г., обаче ще са сключени първите 3-годишни професионални договори. Ще бъдат зад гърба ни и президентските избори. И тези, които управляват, могат да решат нещо друго.

Едва ли с такава социална дейност ще бъдат привлечени към кадрова военна служба голям брой способни младежи и ще бъде спряно изтичането на офицерски кадри от въоръжените сили /ВС/.

5. Договорът, за който много се шумя, остава черна кутия. Той не е разработен юридически прецизно, дава възможност за бюрократичен произвол, все още прилича на едностранните декларации, които подписвахме в миналото.

6. Според нас ЗОВС не е крайна, а начална точка на похода към модерни, гъвкави, боеспособни Въоръжени сили. Тепърва предстои огромна работа за привеждане на живота във ВС в съответствие с европейските мерила. Предстои Министерството на отбраната и Генералният щаб /МО и ГЩ/ да разработят около 370 подзаконови нормативни документи, правилници, устави, наставления. Точно в такъв момент организации като нашата имат място като генератор на идеи, като опора на реформите, като помощник, партньор, а ако се налага - и като опонент на служебното ръководство.

Противно на всякаква логика, водени от бюрократичен страх, Министерството на отбраната и Народното събрание не желаят да поемат подобни "рискове". Така у нас за кой ли път са нарушени изконни граждански права. Така, след като участвахме в разработването на закона и новия правилник за офицерската служба, ние сме изхвърлени от комисията, която готви правилника при закрити врати.

Така се потъпкват:
- Всеобщата декларация за правата на човека;
- Европейската конвенция за защита на човешките права и основни свободи /чл.11/;
- Решение от 12 април 1984 г. на Европейския парламент;
- конституцията;
- собствени законопроекти, изявления, обещания.

С чл.198 се поставят ограничения не само пред Легия "Раковски" и офицерски патриотичен съюз "Чест и достойнство". С чл.198 се осакатява правото на българските офицери и сержанти сега, след една или след пет години да изграждат такива военнопрофесионални организации, който най-пълно ще отговорят на интересите им.

И ако стратегията на парламентарното мнозинство е разбираема - да бъдат ограничени възможностите на всички, които не пеят химн в прослава и[на?] управляващите, далеч по-странно е поведението на опозицията. Тя така и не се произнесе ясно за правото на професионално сдружаване.

От нейно име в парламента говориха депутати, които вече са твърде далеч или никога не са били близко до болките и тревогите на действащия офицер. Мнозина депутати гласуваха според указанията на своите партийни секретари, без да си направят труда да вникнат в аргументите на ЕВРОМИЛ и на ръководството на Легия "Раковски".

Страхуваме се, че с подобно нецивилизовано отношение към своите военнослужещи българската държава отново рискува да попадне в критичните обзори на организации и лидери от Западна Европа, както и да постави печален рекорд по пребиваване в различни "черни списъци". Вината за това едва ли ще бъде само на "лошия Запад", който "не ни обича".

Някои демагози от Народното събрание заявиха, че организации като нашата трябвало да бъдат забранени, понеже заплашвали многострадалното ни Отечество с военен преврат. Същите индивиди, които от години насаждат омраза в обществото и зоват към мъст, привеждат "убедителни доводи", че преди пет-шест десетилетия някакъв Военен съюз бил извършил или участвал в преврат.

На подобни "експерти" ще припомним, че невежеството не е аргумент. Че ако те са останали със или са наследили манталитета на герои от 30-те години, ние изповядваме други ценности. Че преврати се правят, като се използва цялата армия или нейни най-боеспособни единици, а не организации, чиито ръководители не заемат възлови командни длъжности. Ако се следва изместената логика на цитираните оратори, най-голяма опасност за демокрацията биха представлявали танковата бригада край София, полкът на Вътрешни войски и още редица елитни части от Въоръжените сили.

По същата параноична логика всеки индивид от мъжки пол може априори да бъде подозиран в изнасилване, понеже притежава оръжието за подобно престъпление.

И друг път сме заявявали, че ако някой е имал намерение да прави преврат, досега щеше да го извърши. По време на петгодишната си дейност Българската офицерска легия /БОЛ/ "Раковски" доказа, че не е превратаджийска организация.

Разбира се, за пет години ние спечелихме не само приятели. Допуснахме грешки, неведнъж си позволихме да бъдем наивни, да ни заблуждават професионални лъжци, безпринципни кариеристи и политически провокатори. Днешните ограничения са обаче разплата и страх от досегашната ни дейност. Отмъщение за позицията ни, за борбата ни, за порива ни да търсим и да казваме истината. Те са мъст за това, че бяхме и сме независима, самостоятелна, непозволила диктат организация. Че влязохме в конфликт с военни и партийни номенклатури. Че настоявахме за промени. Че извоювахме макар и скромен, но измерим авторитет у нас и в чужбина.

Не могат да ни простят, че легията първа заедно с д-р Желев още през 1990 г. издигна глас за деполитизация на ВС. Легията първа предложи у нас да бъде извършена военна реформа, да бъде приет нов закон. Легията първа произнесе думите "професионална армия", "гражданин в униформа", "договорно начало", "професионално сдружаване", "атестиране с обективни критерии". Легията първа влезе в структурите на обединена Европа.

Пет години БОЛ "Раковски" бе единствен, честен и нецензуриран говорител на българското действащо офицерство. Това не могат да ни простят онези, които скришом ходеха в партийни централи за инструктаж. Онези, които съсипаха и съсипват държавата и армията. Онези които уволняват журналисти, изключват писатели, нарушават споразумения със синдикатите, преследват и репресират активисти на легията. На тях не им е нужна обединена, демократична, свободна Европа.

Призоваваме президента д-р Желев, българските синдикати и правозащитници, цялата наша общественост да ни помогнат да отстоим ограничените ни права на професионално сдружение, да не позволят страната ни отново да бъде оставена извън цивилизована Европа заради дребнавите сметчици на доморасли политици и на политически въжеиграчи.

София, 12 януари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОЛ "РАКОВСКИ":
полковник Димо Димов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БОЛ "РАКОВСКИ":
полковник Тодор Енев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ. /13 и 14 януари 1996 г., София/


Делегатите на Втория редовен конгрес на Българския национален фронт /БНФ/, събрани в София на 13 и 14 януари 1996 г., след като изслушаха докладите на д-р Николай Шишков, председател на БНФ, Димитър Спасов, секретар-касиер на БНФ и д-р Никола Алтънков, и след обстойно обсъждане на разискванията по всички въпроси, разгледани на заседанията на конгреса,

Р Е Ш И Х А:

1. Да направят искане до Народното събрание за даване права на българите, живеещи в чужбина, да участват в приватизацията наравно с тези, живеещи в България.

2. Да се продължи издаването на органа на партията в. "Нова борба".

3. Да се подкрепят усилията на всички български патриоти, които отстояват крехките и незакрепнали още постижения на младата родна демокрация.

4. Да се борят против развихрената престъпност, корупцията, цензурата и всички посегателства върху гражданските и политически права на българите.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ВЪПРОСА ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.


Със всеки изминал ден управляващите в България посягат върху основни права и свободи на българските граждани, гарантирани от конституцията - на словото /уволняват се неудобни журналисти/, на сдружаването /мина на първо четене в Народното събрание проектозаконът за изменение на Закона за политическите партии/ и пр., вместо да вземат решителни мерки против скъпотията, безработицата, спада в икономиката, престъпността и пр., посегна се дори и на хляба на народа.

Българската демократическа партия за европейски и световни щати като истинска защитница на народните интереси не споделя подобни и всякакви други антидемократични действия, които са в ущърб на българския народ, и протестира против тях, защото хвърлят тъмно петно върху демокрацията у нас и дискредитират България пред външния свят!

София, 15 януари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ "ВИНАГИ ДА БЪДЕМ ЧЕСТНИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРЕД НАРОДА НИ", ОГЛАСЕН НА ПЛЕНУМ НАЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР ВЛАДИМИР СПАСОВ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ /6 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


Решенията на тези разбойници бяха публикувани във вестник "Трибуна". Обявиха, че са избрали за първи секретар на ЦК на БКП някой си Александър Паунов. Такова лице в БКП изобщо не е съществувало. Тази престъпна сган не са членове на БКП. Нима могат те да проведат конгреси на БСП, СДС, БЗНС, ДПС, БББ и др. и да свалят техните ръководни органи и да заемат те местата им? Не могат, нали? А как ще могат да сторят това с БКП. Също не могат. Те излязоха с призив към комунистите да подкрепят БСП в общинските избори. Методи Христов и Владимир Тасев обикалят по организации и по комитети на БКП, за да ги привличат на тяхна страна и да ги принуждават да им отчитат членски внос. Методи Христов през 1990 г. е лежал като пес на жълтите павета в Града на истината и е участвал в щурмовите групи на Кошлуков и Тренчев при подпалването на партийния дом, а Владимир Тасев със сина си Иво е сътрудник на ДПС. Снаха му Нуриман също. На 30 септември 1995 г. в 10 часа на заседанието на Политбюро, на Секретариата на ЦК на БКП и на Бюрото на ЦКРК на БКП беше изключен г-н Кирил Станев Минчев от БКП. Той усърдно е криел от БКП причините, поради които през 60-те години е бил изключен от БКП заради аморално поведение. Той от май 1995 г. не бе плащал членски внос и не беше отчитал нито членски внос, нито за вестник "Комунистическо дело", с което е разформировал всички партийни организации във Варненски окръг. Когато го предадохме на прокуратурата, едва на 29 ноември 1995 г. преведе членски внос до септември и отчете суми за част от вестника. Той е скривал доходите си, които е получавал като бодигард. Лъжеше ни, че е завършил Академията за обществени науки и социално управление /АОНСУ/ "Г. Димитров" при ЦК на БКП. Кирил Минчев напълно провали Решението на Политбюро от 1994 г. за възстановяването на партийната кооперация "Освобождение". Той направи опит да превземе Партийната организация /ПО/ в Балчик, където и др. Даскалов за съжаление не регистрира кандидати на БКП за кмет и за общински съветници. В Силистра членът на ЦК на БКП Любомир Желязков в нарушение на Устава на БКП е влязъл в коалиция с Българската национално-радикална партия /БНРП/ и са гласували за техни кандидати. Той не е издигнал кандидати от БКП, което е чисто предателство. Никола Ризов в Окорш също не е регистриран БКП за участие в изборите. В Исперих също, а и той е член на ЦК на БКП. В Русе и в Плевен са сключени споразумения през главата на ЦК на БКП с БСП. Другарят Божелов е излязъл даже в пресата с призиви в полза на кандидатите на БСП. В Плевен ги дадоха даже по телевизията и във периодичния печат с призиви комунистите да гласуват за кандидатите на БСП. Във Врачански окръг не беше регистрирана БКП във Враца, в Мездра, в Криводол, в Козлодуй за участие в изборите. На 7 ноември 1995 г. др. Павлина Борисова Димитрова, член на Политбюро, е призовала комунистите в ефирно време, дадено и от това на БСП, да гласуват в балотажа за кандидата на БСП за кмет на града, с което е нарушила Устава на БКП и Решението на Политбюро. В София членът на Политбюро и секретар на ЦК др. Косьо Терзиев не регистрира БКП за участие в изборите в община "Възраждане". Същото направи и др. Захари Василев, секретар на ЦК на БКП в Костинброд, Божурище, Сливница, Драгоман, а в Петрич и в Костинброд не регистрира кандидати на БКП за кметове и за съветници. В Перник др. Стойчев бе предоставил в ръцете на предателя Димитър Трайков инициативата за регистриране на кандидати. И той направи гафовете. Издигнал е злия враг на БКП Иван Балабанов за градски съветник под N 1 и е избран за такъв. Димитър Трайков беше изключен от БКП, но след като си е свършил перфектно провокацията. Димитър Трайков е скривал доходите си от заплатата, върху която не е плащал членски внос. В Елин Пелин също са направени гафове в полза на БСП. Димитър Иванов Харалампиев за съжаление не си е плащал членски внос, не идваше на заседания на Секретариата, а е писал статии във вражеския на БКП в. "Ново Работническо дело" за Българо-китайското дружество. Това е непочтена постъпка. В Благоевград Вера Стойнева също нанесе удари по БКП. Тя завлече БКП с много суми от вестник "Комунистическо дело", а от януари 1995 г. тя разпусна партийната организация, която се състоеше от трима души. В Сапарева баня - Иван Бимбов беше агитирал против БКП в полза на Жириновски и на БСП, за което партийната организация го изключи от БКП. В Петрич и в Бургас враговете на БКП използваха радиотелевизионното време за агитация в полза на БСП, в Бургаския в. "Черноморски фар" беше поместено съобщение, че БКП и БСП са постигнали споразумение членовете на БКП да гласуват за кандидата на БСП Йоан Костадинов. Ето това е отчасти картината, при която бяха грубо манипулирани, фалшифицирани и проведени общинските избори. Трябва да доведа до знанието на участниците в пленума, че синът на Стойко Калчев работи като следовател в МВР в Бургас, което Калчев усърдно е скривал от ръководствата на БКП. Чрез него Калчев най-редовно е държал в течение МВР, БСП и БАС за дейността, за тактиката и стратегията на БКП. В грубо нарушение на конституцията и в тези избори партиите бяха разделени на парламентарни и на извънпарламентарни. Парламентарните партии, дошли на власт чрез кражби и фалшификации, си определиха ефирно време чрез ЦИК, каквато счетоха за необходимо, а на извънпарламентарните партии дадоха по 6 минути в БНТ и БНР. Ето при такова затъмнение и пълна дискриминация бяха проведени и тези антидемократични избори в буржоазна България. Представители на БКП не бяха включени в Общинските избирателни комисии /ОИК/ и в секционните избирателни комисии. В много населени места бюлетини на БКП не е имало. В Ковачевци, Радомирско, след като са приключили изборите, са викани хора от домовете посред нощ да се подписват, поради това че при гласуването уж не се били подписали, с което грубо е нарушен избирателният закон. В Габровдол, община Земен, кандидатката за кметица от БСП и майка й са раздавали бюлетини предварително на гласоподавателите и са агитирали да се гласува за нея. В с. Соволяно на 28 октомври 1995 г. е заловен членът на секционната комисия от БСП, че изнася бюлетини на БСП за предварително раздаване на избирателите. Ето по този непочтен и престъпен начин БСП спечели изборите. И този път за съжаление трудовите хора гласуваха против собствените си интереси. Такъв синдром светът не познава. На много места при преброяването на бюлетините са подменяни подадени бюлетини за БКП с такива на БСП. Това е стар и изпитан метод на бесепаро-седесарската мафия на груби фалшификации и мошеничества. В Пловдив, в Чирпан, в Хасково, в Кърджали, в Смолян, в Благоевград, в Симитли, в Крупник, Гоце Делчев, Разлог, Банско, Якоруда, Белово, Костенец, Ихтиман, Вакарел, Самоков, Своге, Божурище, Сливница, Драгоман не се намериха комунисти, които да регистрират БКП за участие в изборите. В Ямбол по време на изборите Иван Атанасов беше отвлечен и арестуван от рекетьори и бе освободен след изборите. Изхождайки от негативните страни в изборите, Секретариатът на ЦК на БКП в заседанието си на 2 ноември 1995 г. взе решение да закрие окръжните комитети на БКП като неефективни и да приведе в изпълнение Решението на Шестнадесетия конгрес на БКП и да създаде 98-те околийски комитета на БКП, каквито съществуваха до януари 1959 г. Сегашните окръжни комитети ще се преименуват в околийски комитети. И за в бъдеще ще има пълномощници на ЦК на БКП, които ще отговарят за групи околии за координиране на дейността им. Това решение ще спомогне за създаване на партийни /ПО/ организации във всички населени места, ако искаме да спечелим следващите избори. Околията е най-близо до хората. При това положение ще имаме тристепенна форма - партийни организации, Околийски комитет и ЦК на БКП.

Околийските комитети ще разполагат с 40 % от членския внос и ще имат възможността да контактуват с всички населени места. Това ще ни помогне за създаване на ПО във всички села, махали и градове. Бюрата на ОК на БКП трябва да се състоят от 7 до 11 членове с по трима секретари - първи секретар, секретар по идеологическата работа и секретар по организационните въпроси. Околиите трябва да се разделят между членовете на бюрата на ОК на БКП. Всеки член на бюрото задължително трябва да подсигури да се пласират по 20 броя от вестник "Комунистическо дело". Трябва да се намерят комунисти пенсионери, които да продават вестника по домовете на хората при 20 % отстъпка. До 15 януари 1996 г. всички комунисти, които не са се абонирали, трябва да сторят това от февруари до края на годината. Засега имаме само 669 абоната. Абонаментният каталог на вестника е 382. Абонирането може да стане във всяка поща. Вестникът ни трябва да проникне във всеки дом, той трябва да стигне до всеки човек. Освен това Новият комунистически интернационал ще започне да издава вестник "Искра". И той трябва да запали душите и сърцата на всички комунисти. В никакъв случай не трябва да допуснем престъпленията, които извършиха нашите предшественици ревизионистите. БКП трябва да бъде чиста марксистко-ленинска, благоевско-комунистическа партия. Трябва да премахнем мързела и всички дружно трябва да заработим за просперитета на БКП и на трудовия ни народ. Ние досега не бяхме на ниво и не си свършихме работата както трябва. Как да си обясним случаите на нерегистриране на БКП в ОИК в Хасково, Враца, Кнежа, Кърджали, Карлово, Шивачево, Ямбол, Севлиево, Котел, Елхово, Малко Търново, Поморие, Бургас, Карнобат, Благоевград, Смолян, Разград, Силистра, Окорш, Исперих, Полски Тръмбеш, Попово, Никопол, Червен бряг, Койнаре, Криводол, Луковит, Берковица, Кула, Разлог, Банско, Гоце Делчев, Якоруда, Сатовча, Козлодуй, Ботевград, Пирдоп, Копривщица, а какво да кажем за Стрелча, Белово, Костенец, Ихтиман, Самоков, Костинброд, Божурище, Сливница, Драгоман, Своге, а какво да кажем и за София?!...

Това е срам и позор за всички членове и секретари на ЦК, които живеем в София, но все още никой нищо не прави. Ако сте доволни от досегашната ни работа, то тогава идващите след нас комунисти съм убеден, че ще ни осъдят за пропиляното време от 4 април 1990 г. до сега. Затова ви призовавам да направим реална оценка, да се поучим от неуспехите ни, да наваксаме пропуснатото, да се активизираме и до 1 април 1996 г. да се поздравим с успешно изпълнени задачи, а на президентските и предстоящите парламентарни избори да съкрушим по примера на Русия политическите ни опоненти. А сега вие имате думата да отчетете постигнатите резултати в районите, за които отговаряте. Те безспорно са огледало за работата ви. Имате думата. Но преди това направете анализи на дейността си и си дайте отговор, особено онези, които нарушиха Устава на БКП и призоваха по РТВ с ефирно време, дадено им от най-големите ни врагове БСП, и по този начин заблудиха и измамиха комунистите да гласуват против комунистическата си чест, за своите врагове. Ето по този начин тези другари предадоха комунистическата си чест и морал /Павлина Борисова, Павел Кънев/. Някои членове на Политбюро издават членски книжки и ги подпечатват с печати на общински комитети, каквито структури ние нямаме. Тези другари трябва да представят членските книжки, които притежават, на ЦК на БКП. Сега повече от когато и да било се налагаше да бъдем честни и искрени пред БКП, пред трудовия ни народ и пред ограбена България. Ние нямаме право и не можем да забравим, както някои членове на Политбюро поискаха от мен, предателството и капитулантството им. Те говорят, че някои другари не заслужават да бъдат членове на партийно бюро, а ние сме ги издигнали за членове на Политбюро. Те не могат да си обяснят какво означава член на Политбюро или секретар на ЦК на БКП? Досега почти всички фалове и провали идват от тези хора. Ето защо аз ви призовавам да не се оправдаваме, а тези другари да направят сериозни изводи от гафовете си и да си направят честна и искрена самокритика и да поправят грешките си и да потърсят прошка от БКП, като кажат честно как мислят да изкупят греховете си. В никакъв случай не трябва заради едно клубче или стаичка да коленичим пред враговете ни и да предателстваме против принципите на БКП. В общинските избори повечето от членовете на ЦК и на Политбюро работиха против интересите на БКП в полза на БСП. Ето това е печалната и срамна ситуация, в която изпаднахме. Историята няма да ни прости това подло и коварно предателство.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
16.01.1995 г.


Редактори: Лилия Томова
                    Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!