16 януари 1991

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 11 /286/

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ДОКУМЕНТЪТ Е ВНЕСЕН ОФИЦИАЛНО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ ПОКАЗВАТ НЕДВУСМИСЛЕНО НАМЕРЕНИЯТА МУ ДА ПРИСТЪПИ КЪМ НЕОБХОДИМИТЕ И НЕОПРАВДАНО ПРОТАКАНИ ФУНДАМЕНТАЛНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ БЕЗ ПРОГРАМА ИЛИ С ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕИЗВЕСТНА И НЕПОПУЛЯРИЗИРАНА ПРОГРАМА. САМО ТОЗИ ФАКТ Е ДОСТАТЪЧЕН ДА ПОКАЖЕ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕНЕБРЕГВА ОСНОВНОТО И НЕОТМЕНИМО УСЛОВИЕ ЗА НОРМАЛЕН ПРЕХОД ПЛАН-ПАЗАР: НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕХОДА. ТРУДНО Е ДА СЕ ПРИЕМЕ ТВЪРДЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Г-Н ИВАН КОСТОВ, ЧЕ БЕЗУСЛОВНОТО ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ИМАЛО САМО ЕДНА АЛТЕРНАТИВА - РАЗПАДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. ПРИ ТАКАВА ПОСТАНОВКА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ СЕ ЗАМЕНЯ с ПРИНУДА И ДИКТАТ, КАКВИТО Е ТРУДНО ДА СЕ ДОПУСНЕ, ЧЕ СА В ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА ТАКАВА АВТОРИТЕТНА ИНСТИТУЦИЯ, КАКВАТО БЕЗСПОРНО Е МЕЖДУНАРОДНИЯТ ВАЛУТЕН ФОНД.

НО ТАЗИ ПОСТАНОВКА Е ПО СЪЩЕСТВО НЕВЯРНА, ЗАЩОТО ОСВЕН ПРОГРАМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМАТ В РЪЦЕТЕ СИ "ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ ЕКИПА НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ. ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" Е ПРЕДИ ВСИЧКО ЕДНА СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА С ХОРИЗОНТ НА ПЕРСПЕКТИВАТА НАЙ-МАЛКО 40-50 ГОДИНИ, СТАРТИРАЩА С ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, КОЙТО СЕ ПРЕДВИЖДАШЕ ДА ПРИКЛЮЧИ В ОСНОВНИ ЛИНИИ ДО КРАЯ НА 1991 ГОДИНА, АКО БЕШЕ ВЛЯЗЛА В ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.

ПРОГРАМАТА ПРЕДВИЖДА, ПРИ ИЗВЕСТНИ ВЗАИМНОИЗГОДНИ УСЛОВИЯ, ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ, В ТОВА ЧИСЛО И ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД. ДА ПРИПОМНИМ, ЧЕ ИМЕНАТА НА Г-Н ИВАН КОСТОВ И Г-Н ИВАН ПУШКАРОВ СА В СПИСЪКА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪАВТОРИ НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ, ЧЕ ТЕ СА ИМАЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОВЛИЯЯТ НА ТАЗИ ПРОГРАМА ОЩЕ В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕТО Й.

ДА ПРИПОМНИМ И ТОВА, ЧЕ БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖИ КОНКУРСНО НАЧАЛО ЗА БЪЛГАРСКОТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", ЗАСЯГАЩО ИМЕННО МОДЕЛА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, КАТО ОБЯВИ, ЧЕ ЗАСТАВА ЗАД ПРОГРАМАТА НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА".

КАКВО МОТИВИРА ОТКАЗА НА МИНИСТРИТЕ ИВАН КОСТОВ И ИВАН ПУШКАРОВ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПРОГРАМА "РАН -ЪТ", ЧИИТО КАЧЕСТВА ТРУДНО МОГАТ ДА СЕ ОСПОРЯТ, КАКТО И РЕШЕНИЕТО ИМ ДА СЕ АНГАЖИРАТ С ЕДНА АБСУРДНА ИДЕЯ? ТЕ САМИТЕ НАЙ-ДОБРЕ ЗНАЯТ, ЧЕ УНИКАЛНИЯТ ПРЕХОД НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ, БЕЗ ДА СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ СТРАТЕГИЯ, НО НАЛАГАТ ВИЖДАНИЯТА СИ НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ - НЕЩО, КОЕТО Е ДАЛЕЧ НАД ПРЕРОГАТИВИТЕ ИМ.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ОТХВЪРЛЯ КАТЕГОРИЧНО ТАЗИ ИДЕЯ С УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ПО-ПРИЕМЛИВО И ПО-БЛАГОПРИЯТНО ЗА СТРАНАТА НИ РЕШЕНИЕ. БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ДЕПУТАТИТЕ И КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С ПРИЗИВА ДА НЕ ДОПУСНАТ НА НИКАКВА ЦЕНА КАКВИТО И ДА БИЛО РЕФОРМИ В ИКОНОМИКАТА, АКО ТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ЕДНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЛУЧИЛА ОДОБРЕНИЕТО НА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ НАРОДА ПРОГРАМА, БАЗИРАНА НА ЯСНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. БЛОКЪТ ПРИЗОВАВА ВСЕКИ ДА ОСЪЗНАЕ ОТГОВОРНОСТТА, ЧЕ ДНЕС СЕ РЕШАВА СЪДБАТА НЕ САМО НА СЕГАШНОТО, НО И НА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ЗАСТАВА ТВЪРДО ЗАД ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", ЗАЩОТО ТЯ СЕ ГРАДИ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ:

- ПЪЛНА СВОБОДА, НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ГАРАНТИРАНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ;

- ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО ЕЛИМИНИРАНЕ НА ДЪРЖАВАТА ОТ СОБСТВЕНОСТТА;

- ВСЕОБХВАТНА И ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ;

- ПЪЛНО ПРЕДИМСТВО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАКЪВТО И ДА БИЛО И В КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ЕГАЛИТАРИЗЪМ ОШЕ ОТ САМИЯ СТАРТ НА ПРЕХОДА;

- НЕДОПУСТИМОСТ ДА СЕ ПРЕСЛЕДВАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ С ИКОНОМИЧЕСКИ СРЕДСТВА;

- ПЪЛНО И БЕЗУСЛОВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И НА НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ;

- ПЪЛНО ПРЕДИМСТВО НА ЛИЧНОСТТА И НА ДОКАЗАНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ КАЧЕСТВА ПРИ ЗАЕМАНЕ НА ПОСТОВЕ В ДЪРЖАВНАТА ЙЕРАРХИЯ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАКВОТО И ДА БИЛО ВЛИЯНИЕ НА ПАРТИЙНА, РЕЛИГИОЗНА, ЕТНИЧЕСКА И ДРУГА ПРИНАДЛЕЖНОСТ;

- ПРИЗНАВАНЕ НА РОЛЯТА НА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО, ОСОБЕНО В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД, И ПОСТЕПЕННО СНИЖАВАНЕ НА НИВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЧРЕЗ УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕНИДЖЪРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ПРИ КОЯТО ДОМИНИРАЩА РОЛЯ ИМАТ ОНЕЗИ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ СОБСТВЕНОСТТА, А НЕ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ Й;

- УКРЕПВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО КЪМ РЕПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПАЗАРНИЯ ПРЕХОД ЧРЕЗ ЛИКВИДИРАНЕ И ПО-НАТАТЪШНО НЕДОПУСКАНЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД ОТ ЛИЦА, ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНИ ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО СИ В ДОСЕГАШНАТА ТОТАЛИТАРНО-КОМАНДНА СИСТЕМА;

- ПЪЛНА И ВСЕОБХВАТНА ОТВОРЕНОСТ КЪМ ВЪНШНИЯ СВЯТ И ВЪНШНА НАСОЧЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА;

- СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ОБСТАНОВКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ;

- ПАРИЧНА РЕФОРМА, ГАРАНТИРАЩА РАЗУМНО ВЪЗМОЖНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ И КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА ПРИ СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ВАЛУТИ;

- ДАНЪЧНА РЕФОРМА, АКЦЕНТИРАЩА ВЪРХУ СТИМУЛИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, Т.Е. УВЕЛИЧАВАНЕТО НА БЮДЖЕТНАТА МАСА ДА Е РЕЗУЛТАТ ОТ РЪСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, А НЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА Е ВЪЗМОЖНО НАЙ-НИСКОТО;

- СОЦИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ НА НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ТРУДОСПОСОБНИ, КАТО СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ НАТРУПВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;

- СИЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА БЮЖДЕТА, СЪПРОВОДЕНА ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ НА АВТОНОМИЯТА НА МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО БАЛАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ;

- ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗДИГАНЕ НА РОЛЯТА НА МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;

- ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА ФОНДОВЕТЕ, СЪЗДАДЕНИ В ПЕРИОДА НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО, ДА СЕ ИЗВЪРШИ С ПРЕДИМСТВО ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ГИ СЪЗДАВАЛИ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЛИ - РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯ.

ТЕЗИ ПРИНЦИПИ, КАКТО И ЦЕЛИТЕ И НАЧИНИТЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" Я ПРАВЯТ НЕОБИЧАЙНА И НЕСЪВМЕСТИМА С ТОТАЛИТАРНИТЕ ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОГРАМА И ПО-КОНКРЕТНО:

ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" Е ПРЕДИ ВСИЧКО ПРОГРАМА ЗА СВОБОДНИ ХОРА, РАЗРАБОТЕНА ОТ СВОБОДНИ ХОРА. ТЯ НЕ САМО ЧЕ НЕ ДАВА ГОТОВИ РЕЦЕПТИ ИЛИ РЕШЕНИЯ, НО В СЪЩНОСТТА СИ ГИ ИЗКЛЮЧВА, ТЪЙ КАТО ПРИ СВОБОДНАТА СИСТЕМА КОРЕНЪТ НА УСПЕХА Е В ПРЕДПРИЕМЧИВИЯ ДУХ НА ЛИЧНОСТТА,    ОСВОБОДЕНА ОТ ВСЯКАКВИ РАМКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ. ТЯ Е ЕДИН ПЕРФЕКТЕН АНАЛИЗ НА СВЕТОВНИЯ ОПИТ И НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ПРЕЧУПЕНИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЕДНА ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЯ, ЗАВЛАДЯВАЩА ВСЕ ПОВЕЧЕ УМОВЕТЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ. НО ИЗБОРЪТ НА РЕШЕНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА НАС, КОИТО ЕДИНСТВЕНО ИМАМЕ ПРАВОТО ДА РЕШИМ СОБСТВЕНАТА СИ СЪДБА И ТАЗИ НА ПОТОМЦИТЕ НИ. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ ДРУГ РЕШАВАШЕ СЪДБАТА НИ И АКО ТАЗИ ТРАГИЧНА ЗАВИСИМОСТ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В АТРИБУТ НА НАЦИЯТА   НИ, ТО НЕ НИ ОСТАВА НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ НАЦИЯТА НИ НЯМА ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛНО И НЕЗАВИСИМО СЪЩЕСТВУВАНЕ. ИМЕННО В ТОЗИ СМИСЪЛ ПРОГРАМА "РАН-ЪТ" ИМА ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. ПРАТЕНИЦИТЕ НА НАРОДА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ОСЪЗНАЯТ ТАЗИ ТРАГИЧНА ИСТИНА И ДА ИЗПЪЛНЯТ СВОЯ ДЪЛГ.

ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" Е БЪЛГАРСКА ПРОГРАМА, РАЗРАБОТЕНА ОТ АМЕРИКАНСКИ ЕКИП, А НЕ АМЕРИКАНСКА ПРОГРАМА, СЛУЖЕЩА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ИЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНА СОЦИАЛНА ГРУПА ОТ АМЕРИКАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКТО СЕ ОПИТВАТ ДА ВНУШАТ НЯКОИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СИЛИ, РАЗЧИТАЙКИ НА ИНЕРЦИЯТА НА ТОТАЛИТАРНОТО МИСЛЕНЕ И НА НАИВНОСТТА НА НЕПОСВЕТЕНИТЕ. ЗА РОДЕНИТЕ, ИЗРАСНАЛИТЕ И ВЪЗПИТАНИТЕ В ЕДНО ИЗВЪН НОРМАЛНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРЕДСТАВИ ОБЩЕСТВО Е МНОГО ЛЕСНО И ДОРИ ЕСТЕСТВЕНО ДА ПРИПИСВАТ ПОРОЦИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА НА ЕДИН СВЯТ ОТ СЪВЪРШЕНО ДРУГО ЕСТЕСТВО И ПРИ ТОВА НЕПОЗНАТ. ТЕЗИ СПЕКУЛАЦИИ СЪВСЕМ НЕ СА БЕЗОБИДНИ. ТЕ ИМАТ ДАЛЕЧЕН ПРИЦЕЛ, А ИМЕННО - ДА ТРАНСФОРМИРАТ ЧЕРВЕНИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ В ЧУДОВИЩНО ИЗВРАТЕН КАПИТАЛИЗЪМ КАТО НОВА ЕСТЕСТВЕНА СРЕДА ЗА ОСЕГАШНИТЕ ВЛАСТНИЦИ И ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ. ТРЯБВА С БОЛКА ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ТАЗИ ЗЛОВЕЩА СТРАТЕГИЯ КАТО ЧЕ ЛИ В БЪЛГАРИЯ НАМЕРИ НАЙ-ДОБРА ПОЧВА. ЗАПОЧНАЛОТО ОЩЕ ПРИ ТОДОР ЖИВКОВ КОМУНИСТИЧЕСКО ПРЕУСТРОЙСТВО ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНО ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ДВОРЦОВИЯ ПРЕВРАТ НА 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА.

ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" Е ПРОГРАМА НА ИСТИНСКИТЕ ПРОМЕНИ И НЕ ОСТАВЯ МЯСТО ЗА НИКАКВИ ПРОЯВИ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ И НЕОТОТАЛИТАРИЗЪМ, НА МАРКСИЗЪМ И НЕОМАРКСИЗЪМ, ПОРАДИ КОЕТО ТЯ ОБЕДИНЯВА СРЕЩУ СЕБЕ СИ ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ НЯКАКВА МАРКСИСТКА ЗАКВАСКА КОЛКОТО И БЕЗОБИДНА ДА Е ТЯ. ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" МОЖЕ ДА НАМЕРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА СИ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА САМО ОТ ХОРА, НЕЗАСЕГНАТИ ОТ НЕИЗЛЕЧИМАТА ЗАРАЗА НА МАРКСИЗМА. ТАКТИКАТА НА ПРОТАКАНЕ И НА ИМИТИРАНЕ НА ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ И ОТНОШЕНИЯ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА НЕ ДОПУСНЕ ИСТИНСКИ ПАЗАРНИТЕ АТРИБУТИ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА. ТОЧНО ЗАТОВА БИТКАТА ЗА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" Е БИТКА ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ, ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА.

БЛОКЪТ ПРЕДЛАГА И РЕШИТЕЛНО НАСТОЯВА:

1. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" ДА СЕ ПРИЕМЕ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И КАТО ОСНОВА НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, ВНЕСЕНО ОФИЦИАЛНО В ПАРЛАМЕНТА ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИЧ ЦВЕТКОВ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

2. ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА БЪДАТ ПОДЧИНЕНИ НА ПОДКРЕПЕНА ОТ НАРОДА СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ, А ПРАВИТЕЛСТВОТО СПЕШНО ДА ОРГАНИЗИРА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ИЗБОРИ ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ДО ИЗБИРАНЕТО НА НОВ ПАРЛАМЕНТ И НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СЕ НАЛОЖИ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ, КОМПРОМЕТИРАШI ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

3. ДА СЕ СЪЗДАДЕ БЕЗ ОТЛАГАНЕ НЕЗАВИСИМА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА /НАП/, КОЯТО ДА ЗАПОЧНЕ НЕЗАБАВНО ПОДГОТОВКАТА НА БЪРЗА И ШИРОКООБХВАТНА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ТАЗИ ПОДГОТОВКА В ОСНОВНИ ЛИНИИ ДА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДИ 1 МАРТ 1991 ГОДИНА.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ОТНОВО ДЕКЛАРИРА СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ПРЕДСТАВИ ПРОГРАМАТА СИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ РЕФОРМИ, КАКТО И ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ЗАЯВЯВА ТВЪРДО РЕШИМОСТТА СИ ДА ПОДКРЕПИ ВСИЧКИ СПОНТАННИ ДЕЙСТВИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВАТА ИМ ВЪРХУ ОТНЕТАТА ИМ ПРИ ОДЪРЖАВЯВАНЕТО СОБСТВЕНОСТ.

НАЧИНАЯ ОТ 1 МАРТ 1991 ГОДИНА, БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ НЕ ПРИЗНАВА ДЕЙСТВИЕТО НА ВСИЧКИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ОДЪРЖАВЯВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ НАСТОЯВА ЗА ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ВСИЧКИ ФИРМИ, ИЗГРАДЕНИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА НА БАЗАТА ИЛИ С УЧАСТИЕТО НА ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО. ПРЕРЕГИСТРИРАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ НЕЗАВИСИМАТА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД МНЕНИЕТО НА ТЕЗИ, КОИТО СА ПРИТЕЖАВАЛИ, СЪЗДАВАЛИ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЛИ ТОВА ИМУЩЕСТВО, Т.Е. НА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА.

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ: ЯНКО ЯНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКА ПРИБАЛТИКА.


НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ИЗРАЗЯВА СИЛНО БЕЗПОКОЙСТВО И ЗАГРИЖЕНОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА СЪБИТИЯТА В ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ И ОБЕДИНЯВАЩА СЕ ЕВРОПА Е ПРОЛЯТА ЧОВЕШКА КРЪВ И ТОВА НАКЪРНЯВА МОРАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ КРЕДИТ НА СТРАНА И ЛИЧНОСТИ, ДАЛИ ТОЛКОВА МНОГО ЗА НОВОТО РАЗВИТИЕ НА СВЕТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ.

ДНЕС НЕУПОТРЕБАТА НА СИЛА ПРИ РЕШАВАНЕ И НА НАЙ-СЛОЖНИТЕ ВЪПРОСИ Е ВОДЕЩА ОБЩОЧОВЕШКА НОРМА, ВКЛЮЧИТЕЛНО В ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ НА ВСЯКА ЕДНА СТРАНА. ВСЕКИ, КОЙТО Е ЗА СВОБОДНОТО И ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ НА НАРОДИТЕ, НЕ МОЖЕ И НЯМА ДА ПРИЕМЕ КАКВИТО И ДА СА ОПРАВДАНИЯ ЗА СЛУЧИЛОТО СЕ ВЪВ ВИЛНЮС И ЩЕ ГО ОЦЕНЯВА НЕ САМО КАТО ВЪТРЕШЕН ПРОБЛЕМ.

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ИСКА ДА ВЯРВА, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА СССР НЯМА ДА ДОПУСНЕ ПОВЕЧЕ НАСИЛИЕ И НЯМА ДА ПОЗВОЛИ КОНСЕРВАТИВНИ СИЛИ ДА ПОДРОНЯТ ДОВЕРИЕТО В КУРСА НА ПРЕУСТРОЙСТВО И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В СССР.

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ЛИТВА.


С ТРЕВОГА И ВЪЗМУЩЕНИЕ СЛЕДИМ НОВИНИТЕ ОТ ПРИБАЛТИКА. НАДЯВАХМЕ СЕ, ЧЕ КАДРИ, ПОКАЗВАЩИ РАЗСТРЕЛЯНИ ОТ ВОЙНИЦИ ЦИВИЛНИ ГРАЖДАНИ, РАЗОРАНИ ОТ ТАНКОВИ ВЕРИГИ ПАРКОВЕ И ЗАВЗЕТИ ОТ АРМЕЙСКИ ЧАСТИ СГРАДИ НЯМА ДА ПОЛУЧАВАМЕ ПОВЕЧЕ ПОНЕ ОТ ЕВРОПА.

НАДЯВАХМЕ СЕ И ДА НЕ СЕ СБЪДНАТ ОПАСЕНИЯТА, ЧЕ МОМЕНТЪТ, В КОЙТО ВНИМАНИЕТО НА СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ Е ПРИКОВАНО ОТ РАЗВРЪЗКАТА НА ЕДНА БРУТАЛНА АГРЕСИЯ, ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ОПИТ ЗА АНТИДЕМОКРАТИЧЕН ЗАВОЙ ОТ НАЙ-РЕАКЦИОННО НАСТРОЕНИТЕ КРЪГОВЕ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.

НАДЕЖДИТЕ НИ НЕ СЕ ОПРАВДАХА - ЛИТВА СТАНА ПОРЕДНАТА ЖЕРТВА НА СЪВЕТСКИТЕ ТАНКОВЕ.

НЯМА ДА СЕ ОПРАВДАЯТ ОБАЧЕ И ОЧАКВАНИЯТА НА ТЕЗИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЯРВАТ В УСПЕХА НА ПОЛИТИКАТА НА СВЪРШЕНИТЕ ФАКТИ. ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ НЕЗАБАВНО ОСЪДИХА СТАНАЛОТО И ОБСЪЖДАТ ОТВЕТНИТЕ СИ МЕРКИ.

ПРИЗОВАВАМЕ СЪВЕТСКОТО СЪЮЗНО РЪКОВОДСТВО ДА ИЗТЕГЛИ НЕЗАБАВНО И БЕЗУСЛОВНО ВОЙСКИТЕ СИ ОТ ЛИТВА. ПРАВОТО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ Е СВЕЩЕНО ПРАВО НА ВСЕКИ НАРОД! ТАНКОВЕТЕ ВЕЧЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СРЕДСТВО ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ИМПЕРСКИ АМБИЦИИ.

ДОШЪЛ Е МОМЕНТЪТ, В КОЙТО ПРЕЗИДЕНТЪТ ГОРБАЧОВ ТРЯБВА ДА РЕШИ В КОЯ РЕДИЦА ДА НАРЕДИ ИМЕТО СИ - ДАЛИ ДА ОСТАНЕ В ТАЗИ НА СВЕТОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФИГУРИ, СПОМЕНАВАНИ ОТ ПОКОЛЕНИЯТА С УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ, ИЛИ В ТАЗИ НА ПЕЧАЛНО ИЗВЕСТНИТЕ СИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ. ТОВА Е МОМЕНТЪТ, В КОЙТО ТОЙ ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕ СТРАНАТА, НА КОЯТО ДА ЗАСТАНЕ - СТРАНАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ИЛИ СТРАНАТА НА ДИКТАТУРАТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ СИЛИ И ДВИЖЕНИЯ ДА ЗАЯВЯТ ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО СВОЕТО СТАНОВИЩЕ.

СОФИЯ, 14 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ПО ПОВОД НЕСПОСОБНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ ДА ГАРАНТИРА СВОБОДНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА МАЛКИТЕ ДЪРЖАВИ.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ СЛЕДИ С НАРАСТВАЩО БЕЗПОКОЙСТВО ДРАМАТИЧНИТЕ СЪБИТИЯ В ЛИТВА, КОИТО ПОТВЪРЖДАВАТ НЕСПОСОБНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ ДА ГАРАНТИРА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И СЪДБАТА НА МАЛКИТЕ ДЪРЖАВИ, ДОРИ И В ЕВРОПА. ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ Е ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ КАТО ПОВОД ЗА ПРЕГАЗВАНЕТО НА ЕДНА МАЛКА ДЪРЖАВА СЕ УТВЪРДИ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА МАНИПУЛИРАН ОТВЪН ЧУЖД ЕТНИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ.

БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИ ИЗРАЗЯВАТ ЗАГРИЖЕНОСТТА СИ И ОТ ВЕРОЯТНОСТТА РЕЦИДИВИТЕ НА СТАЛИНИЗМА ДА ДОВЕДАТ ДО ПОДОБНИ РЕПРЕСИВНИ ДЕЙСТВИЯ И В ДРУГАТА МНОГОНАЦИОНАЛНА КОМУНИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ - ЮГОСЛАВИЯ.

НЕОБХОДИМО Е БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ДА СЛЕДИ ВСЕКИ ЕВЕНТУАЛЕН ОПИТ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЮГОСЛАВСКИ ВЛАСТИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗУВАТ ОТ ЛИТОВСКИЯ ПРЕЦЕДЕНТ, ЗА ДА ПРЕКЪРШАТ В ЗАРОДИШ СТРЕМЕЖА КЪМ НЕЗАВИСИМОСТ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/ ПО ПОВОД НАПРЕЖЕНИЕТО В ЛИТВА.


С ТРЕВОГА СЛЕДИМ НАРАСТВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ В ЛИТВА.

КАТО МЛАДИ СОЦИАЛИСТИ НИЕ КАТЕГОРИЧНО ЗАСТАВАМЕ СРЕЩУ ВСЯКА ФОРМА НА НАСИЛИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ СИТУАЦИЯТА, В КОЯТО Е ИЗПОЛЗВАНА.

НЕ МОЖЕМ И НЕ ЖЕЛАЕМ ДА СЕ МЕСИМ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА КОЯТО И ДА Е СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА, НО СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ СЪВЕТСКОТО РЪКОВОДСТВО ЩЕ ИЗПОЛЗУВА МИРНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ ЦЕЛОСТТА НА СССР.

ЦЕЛ НА ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ ХОРА Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА МИРЕН СВЯТ БЕЗ ВОЙНИ И НАСИЛИЕ.

НЕОТМЕННО УСЛОВИЕ В ТОЗИ ПЪТ Е ЗАЧИТАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ЛИТВА, ЛАТВИЯ И ЕСТОНИЯ.

ВЪВ ВРЕМЕ, КОГАТО СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА СЕ РАЗДЕЛЯТ С ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ И ТРЪГВАТ ПО ПЪТЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, В ЛИТВА, ЛАТВИЯ И ЕСТОНИЯ СЕ СЪЗДАВА НАПРЕЖЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ПРОЛИВАНЕ НА КРЪВ И ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ УВАЖАВА СВОБОДНО ИЗРАЗЕНАТА ВОЛЯ НА БАЛТИЙСКИТЕ НАРОДИ ЗА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ. НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НЕ БИВА ДА СЕ РЕШАВАТ С УПОТРЕБА НА ГРУБА СИЛА. ТОВА ПОСТАВЯ ПОД ЗАПЛАХА НАДЕЖДИТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ОСОБЕНО НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, КОИТО ЖАДУВАТ ЗА МИР, СИГУРНОСТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ АПЕЛИРА КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА СССР ДА ПРОЯВИ СДЪРЖАНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ЗА ДА ЗАПАЗИ ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНИЯ МИР.

СОФИЯ, 14 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В НЯКОИ СЪВЕТСКИ РЕПУБЛИКИ.


СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" СЛЕДИ С ВЪЗМУЩЕНИЕ И ТРЕВОГА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИТЕ РЕПУБЛИКИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ.

СЛЕД КАТО ПО НАЙ-БРУТАЛЕН НАЧИН БЕ СПРЯНО ОТ ИЗЛЪЧВАНЕ НАЙ-ПОПУЛЯРНОТО СЕДМИЧНО ПРЕДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА СЪВЕТСКА ТЕЛЕВИЗИЯ "ВЗГЛЯД", А СРЕЩУ НЕГОВИЯ ВОДЕщ БЕ НАПРАВЕН ОПИТ ЗА ПОКУШЕНИЕ, СЕГА ВОЙСКА И ТАНКОВЕ ОКУПИРАХА ЛИТОВСКОТО РАДИО И ЛИТОВСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ. ЖЕРТВА СТАНАХА НЕВИННИ ХОРА. С ТОЗИ АКТ НА ОТКРИТА АГРЕСИЯ КОМУНИЗМЪТ ЗА СЕТЕН ПЪТ ПОКАЗА ИСТИНСКОТО СИ ЛИЦЕ.

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ ИЗРАЗЯВА КАТЕГОРИЧЕН ПРОТЕСТ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ГОРБАЧОВ СРЕЩУ ГРУБОТО ПОГАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА, СРЕЩУ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА ВЪРХУ СЪВЕТСКИТЕ НИ КОЛЕГИ ОТ ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО, СРЕЩУ ОПИТИТЕ ДА БЪДАТ ВЪЗКРЕСЕНИ СТАЛИНИСТКаТА ЦЕНЗУРА И СТАЛИНИСТКИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН МРАК!

СОФИЯ, 14 ЯНУАРИ 1991 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР СТРАШИМИРОВ
СЕКРЕТАР: АЛЕКСАНДЪР ПЕНУШЛИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ НА СССР. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

С ОГРОМЕН ИНТЕРЕС БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СЛЕДИ СЪБИТИЯТА В ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ НА СССР. СТРЕМЕЖЪТ ТЕЗИ НАРОДИ ДА ИМАТ СВОЙ СОБСТВЕН ПЪТ НА НАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЧИТА ЗА ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СССР. ЗА ЦЕЛИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ Е ПРЕСЕН СПОМЕНЪТ КАК ТЕЗИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЪРЖАВИ БЯХА ПОГЪЛНАТИ ОТ СТАЛИНОВА РУСИЯ. ВСЕКИ НАРОД ИМА ЦИВИЛИЗОВАНОТО ПРАВО ДА СЕ САМООПРЕДЕЛИ НЕЗАВИСИМО ОТ ЖЕЛАНИЕТО НА ПО-СИЛНИЯ. ДЕМОНСТРИРАНЕТО НА СИЛА, КАТО СТАР ТОТАЛИТАРЕН СТИЛ, И БЕЗПОЧВЕНИТЕ ОБЯСНЕНИЯ ЗА УМИРОТВОРИТЕЛНА НАМЕСА НА РЕДОВНА СЪВЕТСКА АРМИЯ, САМО ЗАСИЛВАТ УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ СССР ТРУДНО ЩЕ ПРОМЕНИ СТАРИТЕ СИ И ДО БОЛКА ПОЗНАТИ МЕТОДИ НА ДЕЙСТВИЕ. ОБЯСНЕНИЕТО, ЧЕ СЪВЕТСКИТЕ ВОЙСКИ СА БИЛИ ПОВИКАНИ ОТ КОМИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ, БУДИ СНИЗХОДИТЕЛНИ УСМИВКИ У ВСЕКИ, КОЙТО СИ СПОМНЯ КАК СЪЩИТЕ ТЕЗИ ВОЙСКИ БЯХА ПОВИКАНИ В УНГАРИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ И АФГАНИСТАН. ТЕЗИ "ОСВОБОДИТЕЛНИ" ВОЙСКИ ПРЕДИ 45 ГОДИНИ ПОСТАВИХА НАЧАЛОТО НА НАЙ-МРАЧНАТА ЕПОХА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТИНЕНТ, ЧИИТО ПЛОДОВЕ ДНЕС ЖЪНЕ И НАШИЯТ НАРОД.

НИЕ СМЕ ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ СЪВЕТСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ ПРЕРАЗГЛЕДА СВОЯ ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРИБАЛТИЙСКИЯ И ГРУЗИНСКИ ПРОБЛЕМ. СЕГА, КОГАТО ЦЕЛИЯТ СВЯТ ДЕМОНСТРИРА СВОЕТО ОГРОМНО УВАЖЕНИЕ КЪМ Г-Н ГОРБАЧОВ, ПРИСЪЖДАЙКИ МУ НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА МИР, НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОДОБНИ СТАЛИНСКИ МЕТОДИ НА ДЕЙСТВИЕ УРОНВАТ ДЪЛБОКО ЛИЧНИЯ МУ ПРЕСТИЖ И СЪЗДАВАТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА НЕТОЛЕРАНТНОСТ. НАМИРАМЕ СЕ В КРАЯ НА ДВАДЕСЕТОТО СТОЛЕТИЕ И Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ НЕ СИЛАТА И ОРЪЖИЕТО, А МИРОЛЮБИЕТО И МЪДРОСТТА СА СРЕДСТВАТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ.

НЕКА СИ ПРИПОМНИМ БЕЗСМЪРТНАТА МИСЪЛ НА СЕНЕКА: "ПОБЕДАТА РАЖДА НЕНАВИСТ, ЗАЩОТО ПОБЕДЕНИЯТ Е НЕЩАСТЕН.”

НИЕ ВЯРВАМЕ, Г-Н ГОРБАЧОВ, ЧЕ НА ВАС Е ОТРЕДЕНА ИСТОРИЧЕСКАТА МИСИЯ ДА ИЗТРИЕТЕ ПЕТНОТО НА ПОЗОРА, КОЕТО ЙОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ СТАЛИН ПОСТАВИ ВЪРХУ ЛИЦЕТО НА ВАШАТА ДЪРЖАВА КАТО ПОРОБИТЕЛ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

НАДЯВАМЕ СЕ СВЕТЪТ ДА ЗАПОМНИ МИХАИЛ ГОРБАЧОВ КАТО ОСВОБОДИТЕЛ ПА ЕВРОПА.

ИСТОРИЯТА НИЩО НЕ ЗАБРАВЯ!

СОФИЯ, 14 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МОДЕЛ ЗА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ,РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТАПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ.


ЧЛЕН ЕДИНАДЕСЕТИ

/ЛИЧНОСТНИ ПРАВА/

ПАРАГРАФ 1. /ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ/.

/1/ НА ГРАЖДАНИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ СВОБОДА НА СЪВЕСТТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО. ТЕ СА СВОБОДНИ В ИЗБОРА СИ ДА ПРИЕМАТ И ПРАКТИКУВАТ РЕЛИГИЯ ЧРЕЗ ПРОПОВЯДВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНИ ОБРЕДИ И СПАЗВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНИ НОРМИ, КАКТО И ДА ПРОПАГАНДИРАТ РЕЛИГИОЗНИ И АТЕИСТИЧНИ РАЗБИРАНИЯ.

/2/ ЦЪРКВАТА Е ОТДЕЛЕНА ОТ ДЪРЖАВАТА.

/3/ ЗАБРАНЯВА СЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАНЕТО С ЦЪРКВАТА И РЕЛИГИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И ОБРАЗУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЕРСКА ОСНОВА.

ПАРАГРАФ 2. /ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ/.

НА ГРАЖДАНИТЕ СЕ ОСИГУРЯВА СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И ДЕМОНСТРАЦИИТЕ. ТЕ МОГАТ СВОБОДНО ДА ИЗРАЗЯВАТ И РАЗПРОСТРАНЯВАТ ВЪЗГЛЕДИТЕ СИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ ЧРЕЗ СЛОВО, ПЕЧАТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН И ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗТОЧНИК ПО СВОЙ ИЗБОР. ЦЕНЗУРА НЕ Е РАЗРЕШЕНА.

ПАРАГРАФ 3. ВСИЧКИ ХОРА СА РАВНИ ПРЕД ПРОЦЕДУРИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ HА ЗАКОНА.

ПАРАГРАФ 4. ВСИЧКИ ХОРА ИМАТ ПРАВО НА ПРИДВИЖВАНЕ ВЪТРЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖДА СТРАНА.

ПАРАГРАФ 5. СОБСТВЕНОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ХОРАТА ТРЯБВА ДА СА ОСИГУРЕНИ СРЕЩУ ОТНЕМАНЕ, КОНТРОЛ, ИЗЗЕМВАНЕ, УВРЕЖДАНЕ ИЛИ СЪКРАЩАВАНЕ ОТ СТРАНА НА ВСЕКИ СЕКТОР, ВЕДОМСТВО, ПРАВИТЕЛСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ИЛИ ВИСШ СЛУЖИТЕЛ, КАКТО СЛЕДВА:

/1/ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО, ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ЛИЦА, ДА ЗАКУПУВА, ПРИДОБИВА, НАЕМА, ПРИТЕЖАВА, ИЗПОЛЗУВА, ПРОДАВА, ДАВА ПОД НАЕМ, ПРЕХВЪРЛЯ И НАСЛЕДЯВА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ГОЛЯМА ИЛИ МАЛКА ЧАСТ ОТ НЕЯ. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ ИМОТИ, КНИЖА ИЛИ ВЕЩИ СЪС СТОЙНОСТ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ВЕЩЕСТВЕНИ, ИЛИ НЕВЕЩЕСТВЕНИ, НЕДЕИЖИМИ ИЛИ ЛИЧНИ.

/2/ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО, ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ЛИЦА, ДА ПРАКТИКУВА ЗАНИМАНИЕ, ПРОФЕСИЯ ИЛИ ТЪРГОВИЯ ПО СВОЙ ИЗБОР, ДА СЪЗДАВА И ПОДДЪРЖА ПРЕДПРИЯТИЯ И ДА ПРОИЗВЕЖДА И РАЗПРОСТРАНЯВА СТОКИ И УСЛУГИ. ТОЙ ИЛИ ТЯ ПРИТЕЖАВАТ АКАДЕМИЧНА СВОБОДА.

/3/ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО, ИНДВИДУАЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ЛИЦА, ДА ВЛИЗА В ОБВЪРЗВАЩИ ДОГОВОРИ ИЛИ ДРУГИ ОБВЪРЗВАЩИ СПОРАЗУМЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ВСЯКАКВИ КЛАУЗИ, НО САМО ПО ТЕХЕН ИЗБОР.

ПАРАГРАФ 6. ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДНО СДРУЖАВАНЕ, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ДРУГИ ХОРА И ФОРМИРАНЕ НА КОРПОРАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ, СЪЮЗИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКО ЦЕЛИТЕ ИМ СА МИРНИ И НЕ СА СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕ.

ПАРАГРАФ 7. В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРАВАТА, ИЗБРОЕНИ В ТОЗИ ЧЛЕН, КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ИМА ВЛАСТ ДА ЗАЩИЩАВА И НЕУПОМЕНАТИ ПРАВА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ.

ПАРАГРАФ 8. /1/ НИКАКВА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ НЕ
МОЖЕ ДА ЛИШИ ДАДЕНО ЛИЦЕ ОТ ПРАВАТА, ИЗБРОЕНИ ТУК, ИЛИ ОТ ДРУГИ ПРАВА НА ЖИВОТ, СВОБОДА И СОБСТВЕНОСТ, НЕУПОМЕНАТИ ТУК ОСВЕН В СЛУЧАИ НА: ПЪРВО, САНКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРИМИНАЛНО ИЛИ ГРАЖДАНСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И, ВТОРО, КОГАТО ЛИШАВАНЕТО Е НЕОБХОДИМО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНАТА ВЛАСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИ ПЪЛНОМОЩИЯ.

/2/ "ЖИВОТ, СВОБОДА И СОБСТВЕНОСТ" ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА МОРАЛА И СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ЛИЦА НА И НАД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ЗА КОРПОРАЦИИ. ТЕЗИ ТЕРМИНИ ПОДРАЗБИРАТ ЕДИНСТВЕНО САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ САМОИНИЦИАТИВА, А НЕ СВОБОДИ, ПРАВА, ПРИВИЛЕГИИ, ПОЗИЦИИ, ИМУНИТЕТ, ПЪЛНОМОЩИЯ И СУБСИДИИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС.

/3/ КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ КОИ НЕУПОМЕНАТИ ПРАВА СА ЗАЩИТЕНИ СПОРЕД НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ.

/4/ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЯМА КОНСТИТУЦИОННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПОДДЪРЖА, АВАНСИРА И СУБСИДИРА ПО ДРУГ НАЧИН НЯКАКВИ ЧАСТНИ ДЕЙНОСТИ, ДОРИ АКО ОТСЪСТВИЕТО НА ФОНДОВЕ ОГРАНИЧИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ
ПАВА.

ПАРАГРАФ 9. ПРИ РЕШАВАНЕ ДАЛИ ЛИШАВАНЕТО ОТ ГАРАНТИРАНО ПРАВО ОТ СТРАНА НА ЗАКОНОДАТЕЛЕН, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН Е ДЕЙСТВИТЕЛНО СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА, КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ИЗИСКВА ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ОРГАН ДА ДОКАЖЕ НАЛИЧИЕТО НА ВСЯКО ОТ СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ УСЛОВИЯ: ПЪРВО,    ЦЕЛТА    НА ЗАКОНА ИЛИ НАРЕДБАТА Е УТВЪРДЕНА В НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ. ВТОРО, ВЪПРОСНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ Е СВЪРЗАНО ПО СЪЩЕСТВО С ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ, Т. Е. СЪВПАДЕНИЕТО МЕЖДУ СРЕДСТВА И ЦЕЛИ ТРЯБВА ДА Е ТЯСНО. ТРЕТО, ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ МЕЖДУ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ОТ ОГРАНИЧЕНИЕТО И НЕГОВАТА ЦЕЛ, Т.Е. ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ОГРАНИЧЕНИЕТО НЕ БИВА ДА СА ТВЪРДЕ ГОЛЕМИ В СРАВНЕНИЕ С ЦЕЛТА МУ. КОЛКОТО СА ПО-СУРОВИ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДАДЕНА МЯРКА, ТОЛКОВА ПО-ВАЖНА ТРЯБВА ДА Е ЦЕЛТА Й. ЧЕТВЪРТО, СЪЩАТА ЦЕЛ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТА СЪС СРЕДСТВА, ПО-БЕЗОБИДНИ ОТ ЛИШАВАНЕТО ОТ УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДИ. ЗА ДА БЪДАТ ПРИЕМЛИВИ, ИЗПОЛЗВАНИТЕ СРЕДСТВА ТРЯБВА ДА ПРЕЧАТ НА СВОБОДАТА КОЛКОТО МОЖЕ ПО-МАЛКО И В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯМА ПО-МАЛКО ОБРЕМЕНИТЕЛНА И ПО-ПРИЛОЖИМА АЛТЕРНАТИВА. АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО ДОКАЖЕ НАЛИЧИЕТО НА ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ, СЪДЪТ ЩЕ ПОДКРЕПИ ИЗДАДЕНИЯ ЗАКОН, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ НАРЕДБА.

ЧЛЕН ДВАНАДЕСЕТИ /ЗАЩИТА НА ОБВИНЕНИ ЛИЦА/

ПАРАГРАФ 1. СИСТЕМАТА ОТ МЕРКИ ПРОТИВ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА ЗА НАКАЗВАНЕ НА ЛИЦА, НЕИЗВЪРШИЛИ ТАКИВА. ТЯ НЕ БИВА И ДА ЗАКРИЛЯ ОТ НАКАЗАНИЕ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

ПАРАГРАФ 2. ПОЛИЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА ЗАДЪРЖА НИКОГО ПОД АРЕСТ ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА ПО-ДЪЛГО ОТ КРАЯ НА ДЕНЯ СЛЕД ДЕНЯ НА ЗАДЪРЖАНЕТО МУ. САМО СЪОТВЕТНО УПЪЛНОМОЩЕН СЪДИЯ МОЖЕ ДА НАРЕДИ ЗАДЪРЖАНЕ НАД ТОЗИ СРОК И ЗА ПЕРИОДА ПРЕДИ НАСРОЧВАНЕТО НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС. СЪДИИТЕ МОГАТ ДА РАЗРЕШАТ ПУСКАНЕ ПОД ГАРАНЦИЯ ДО ПРОЧИТАНЕ НА ПРИСЪДАТА, КАТО РАЗМЕРЪТ НА ГАРАНЦИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА Е ПРЕКОМЕРНО ГОЛЯМ. ЗАДЪРЖАНИТЕ ЛИЦА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДЛАГАНИ НА ПСИХИЧЕСКИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ТОРМОЗ. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАДЪРЖАН БЕЗ ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНА. ЛИЦАТА, ОСЪДЕНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НЕ БИВА ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА ЖЕСТОКИ И НЕОБИЧАЙНИ НАКАЗАНИЯ ИЛИ НА ОГРОМНИ ГЛОБИ.

ПАРАГРАФ 3. НАЛАГАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И НАКАЗАНИЯ ТРЯБВА ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, КАТО ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПЪЛНОМОЩИЯ В ТОЗИ СМИСЪЛ, ОСВЕН ДА ИЗБРОИ И ОПРЕДЕЛИ ПРИСЪДИТЕ ЗА КРИМИНАЛНИ ДЕЯНИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ НЕ МОЖЕ И ДА ЗАОБИКАЛЯ ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ МЕРКИ, КАТО ОБЯВЯВА НАКАЗАТЕЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАНИЯ.

ПАРАГРАФ 4. НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ КРИМИНАЛНИЯ ПРОЦЕС ОБВИНЕНОТО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБВИНЕНИЕТО СРЕЩУ НЕГО И АКО Е УМЕСТНО, НА ИЗСЛУШВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ, КОЕТО ЩЕ МУ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДСТАВИ ЗАЩИТА ПРЕД СЪДА. ОБВИНЕНОТО ЛИЦЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПРАВО НА ПРИВИЛЕГИЯТА ДА ПОЛУЧАВА ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ, КОГАТО ПОЖЕЛАЕ. КОГАТО ОБВИНЕНИЯТ НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ДА ПЛАТИ ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ, ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА МУ ГИ ОСИГУРИ ЗА СВОЯ СМЕТКА.

ПАРАГРАФ 5. ОБВИНЕНОТО ЛИЦЕ СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА ЗА НЕВИННО, ДОКАТО НЕ СЕ ДОКАЖЕ ВИНАТА МУ В СПРАВЕДЛИВ И ПУБЛИЧЕН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС, ПРОВЕДЕН ОТ НЕЗАВИСИМ И НЕПРЕДУБЕДЕН СЪДЕБЕН СЪСТАВ; ТОЙ ИЛИ ТЯ ИМА ПРАВОТО НА БЪРЗ И ПУБЛИЧЕН ПРОЦЕС; ТОЙ ИЛИ ТЯ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛИ И ДА ИМА ПРАВО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗОВАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛИ ОТ НЕГОВО ИЛИ НЕЙНО ИМЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ РАЗНОСКИ; ТОЙ ИЛИ ТЯ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИНУЖДАВАНИ ДА ДАВАТ ПОКАЗАНИЯ СРЕЩУ СЕБЕ СИ; ТОЙ ИЛИ ТЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСИЛВАН /А/ ДА ПРАВИ САМОПРИЗНАНИЯ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРИНУДА, ИЗТЕЗАНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ ИЛИ СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ В ЗАТВОРА; И ТОЙ ИЛИ ТЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪДЕН/А/ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПЪТ ЗА ЕДНО И СЪЩО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

ПАРАГРАФ 6. ПРАВОТО НА ВСИЧКИ ЛИЦА НА СИГУРНОСТ В СВОЯ ДОМ, НА СИГУРНОСТ НА СВОИТЕ ДОКУМЕНТИ И ДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА СРЕЩУ НАХЛУВАНЕ, ПРЕТЪРСВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАРУШАВА ОСВЕН АКО СЪДИЯ Е ИЗДАЛ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНА, В КОЕТО ТОЧНО СЕ ОПИСВА МЯСТОТО, КОЕТО ДА СЕ ПРЕТЪРСИ, И ЛИЦАТА И ВЕЩИТЕ, КОИТО ДА БЪДАТ ЗАДЪРЖАНИ. В СЛУЧАЙ НА ВЪЗНИКВАНЕ НА ОПАСНОСТ ПОРАДИ ЗАБАВЯНЕТО, ТЕЗИ ПЪЛНОМОЩИЯ МОГАТ ДА СЕ УПРАЖНЯВАТ ТАКА, КАКТО СЕ РЕШИ ОТ НС.

ЧЛЕН ТРИНАДЕСЕТИ
/ПОПРАВКИ НА КОНСТИТУЦИЯТА/

НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВЯ САМО СЛЕД УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

ПЪРВО, ВСЯКА ПОПРАВКА ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ С ПОНЕ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ В НС; ВТОРО, ШЕСТ МЕСЕЦА СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНОТО УТВЪРДИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ПОПРАВКАТА ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА ПОВТОРНО В НС И ДА ПОЛУЧИ ДВЕ ТРЕТИ "ЗА" ОТ ГЛАСОВЕТЕ; ТРЕТО, АКО И ДВЕТЕ ПРОВЕДЕНИ ГЛАСУВАНИЯ СА УТВЪРДИТЕЛНИ, НС ТРЯБВА ДА ОРГАНИЗИРА В СРОК ОТ ДВА МЕСЕЦА СЛЕД ТОВА ПУБЛИЧНО ГЛАСУВАНЕ НА ПОПРАВКАТА; И ЧЕТВЪРТО, ЗА ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНА И ОБВЪРЗВАЩА, ЗА ПОПРАВКАТА ТРЯБВА ДА ГЛАСУВАТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ЛИЦАТА, ИМАЩИ ПРАВО НА ГЛАС.

ЧЛЕН ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ
/БЪЛГАРСКИ СИМВОЛИ И ЕЗИК/

/ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ/

ПАРАГРАФ 1. ДЪРЖАВНИЯТ ГЕРБ И ДЪРЖАВНОТО ЗНАМЕ СИМВОЛИЗИРАТ ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НЕЗАВИСИМОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ТЕ СА СВЕЩЕНИ СИМВОЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ПАРАГРАФ 2. ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СА ДЛЪЖНИ ДА УВАЖАВАТ ДЪРЖАВНИЯ ГЕРБ И ДЪРЖАВНОТО ЗНАМЕ И ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО БИХА ГИ ОСКВЕРНИЛИ.

ПАРАГРАФ 3. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ГЕРБ И ДЪРЖАВНОТО ЗНАМЕ КАТО СИМВОЛИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА СЕ РЕГУЛИРАТ ОТ ЗАКОН.

ПАРАГРАФ 4. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е БЪЛГАРСКИЯТ.

ЧЛЕН ПЕТНАДЕСЕТИ
/РАТИФИЦИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ/

НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА НАРОДА НА БЪЛГАРИЯ, АКО И ДОКАТО:

/1/ ДВЕ ТРЕТИ ОТ НС НЕ ГЛАСУВА ЗА НЕЙНОТО ПРИЕМАНЕ И

/2/ СКОРО СЛЕД ТОВА ДВЕ ТРЕТИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО С ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА НЕ ГЛАСУВА В НЕЙНА ПОЛЗА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:13:38    16-01-1991