16 август 1990

СОФИЯ, 16 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 161 /179/

СОФИЯ, 16 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ /ССДМ/.


8. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БНА В ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ВЛАСТТА НА ЕДНА ПАРТИЯ, ПРОТИВ БЕЗНАКАЗАНОТО ПОТЪПКВАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА МЛАДИЯ ЧОВЕК В КАЗАРМИТЕ.

НИЕ СМЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА, ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНА, ПРОФЕСИОНАЛНА АРМИЯ, СПОСОБНА ДА ЗАЩИТИ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА.

НАШИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

СОЦИАЛНАТА ЕФЕКТИВНОСТ Е В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОСТИГНАТАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ. ПОРАДИ ТОВА ГЛАВНО УСЛОВИЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, В ТОВА ЧИСЛО И НА МЛАДЕЖТА, Е В НАМИРАНЕТО НА ОПТИМАЛНО БЪРЗИ И ДЕЙСТВЕНИ ФОРМИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ЧОВЕШКИ ИНТЕРЕС.

ОБЩЕСТВОТО В ЛИЦЕТО НА ДЪРЖАВАТА, БЕЗ ДА СЕ ПРЕВРЪЩА В ОПЕКУН, ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИ АНГАЖИМЕНТИ КЪМ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ, ЗАЩОТО ТО Е НЕПОСРЕДСТВЕНОТО БЪДЕЩЕ НА НАЦИЯТА. ТЕЗИ АНГАЖИМЕНТИ МОГАТ Дд СЕ ОФОРМЯТ И КОНКРЕТИЗИРАТ В СОЦИАЛЕН ПАКТ С МЛАДЕЖТА - СВОЕОБРАЗЕН АВАНС В БЪДЕЩЕТО. СЧИТАМЕ, ЧЕ ТУК ТРЯБВА ДА ЗАЛЕГНАТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. ОБЩЕСТВОТО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПЪТ ТРЯБВА ДА ОБЕЗПЕЧИ НОРМАТИВНА БАЗА, СЪЗДАВАЩА НЕОБХОДИМИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА.

2. ОБЩЕСТВОТО В ЛИЦЕТО НА ДЪРЖАВАТА ДА ОСИГУРИ РАВНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОТГОВАРЯЩО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. ЕТАЛОН ЗА СТРУКТУРАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА НАШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТОВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ. НИЕ МОЖЕ ДА НЯМАМЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И МАТЕРИАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ, НО В ОТНОСИТЕЛНО КРАТКИ СРОКОВЕ МОЖЕМ ДА ИЗЛЕЗЕМ С ЕДИН ВИСОКО ОБРАЗОВАН И ПРОФЕСИОНАЛНО ДОБРЕ ПОДГОТВЕН ЧОВЕШКИ ФАКТОР, ГАРАНЦИЯ ЗА БЪДЕЩОТО НИ РАЗВИТИЕ.

3. ОБЩЕСТВОТО В ЛИЦЕТО НА ДЪРЖАВАТА ДА СЪЗДАДЕ НОРМАТИВНА БАЗА И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВО И БЪРЗО РЕШАВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ФАКТОР, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА МЛАДИЯ ЧОВЕК - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНО ЖИЛИЩЕ. ТОВА НЕПОСРЕДСТВЕНО РЕФЛЕКТИРА ВЪРХУ РЕШАВАНЕТО НА ОСТРО СТОЯЩИЯ ДНЕС У НАС ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМ. ЛИПСАТА НА НОРМАЛНИ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ НЕ СТИМУЛИРА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА РАЖДАЕМОСТТА. НИЕ НЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ЖИЛИЩНАТА КРИЗА ЩЕ СЕ РАЗРЕШИ САМО ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ ДА СПОМОГНАТ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ВЪПРОС.

НАШИТЕ СРЕДСТВА

ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАШИТЕ ЦЕЛИ НИЕ ЩЕ РАЗВИВАМЕ ДЕЙНОСТТА СИ СЪОБРАЗНО ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КОНСТИТУЦИЯТА И ДЕЙСТВУВАЩАТА ЗАКОНОВА УРЕДБА В СТРАНАТА.

ИЗКЛЮЧВАМЕ НАСИЛИЕТО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ КАТО СРЕДСТВО И НАЧИН ЗА ДЕЙСТВИЕ. РАЗВИТИЕТО НА ЦИВИЛИЗОВАНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ САМО ПО ПЪТЯ НА РЕФОРМИ, СЪОБРАЗЕНИ С КОНКРЕТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ, СОЦИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО.

ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ

КАТО МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ НИЕ ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ ДЕЙНОСТТА СИ В ТЯСНА ВРЪЗКА С БСДП. ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА ЗАДАЧИ СЧИТАМЕ, ЧЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С НАСЛЕДНИЦИТЕ НА БИВШИ ЦЕНТРАЛИСТИЧНИ И ТОТАЛИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРИ Е МОРАЛНО НЕДОПУСТИМО. СЪЩЕВРЕМЕННО С ЦЯЛАТА СИ ДЕЙНОСТ ЩЕ СПОМАГАМЕ ЗА ИЗЖИВЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ОБРЕМЕНЕНОСТ, ТЕГНЕЩА НАД ТЯХ.

НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА СЪТРУДНИЧИМ НА РАЗЛИЧНИ НИВА И ПО РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ С ДОКАЗАЛИ СВОЯТА ДЕМОКРАТИЧНОСТ И ИМАЩИ ЯСНО ИЗРАЗЕНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ. ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ ЗА НАС ВИНАГИ Е БИЛ И ЩЕ ОСТАНЕ ДЕМОКРАТИЧНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ. СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИМ ОТНОШЕНИЕТО СИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕВЕНТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛИТЕ, ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ПРИНЦИПИ ИЛИ ДЕЙНОСТТА НА СЪОТВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН ССДМ ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С МЛАДЕЖКИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В НЕГО. НЕ ПО-МАЛКО ЗНАЧЕНИЕ ОТДАВАМЕ НА НАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ С ПОЛИТИЧЕСКИ, КУЛТУРЕН, ЕКОЛОГИЧЕН И ПР. ХАРАКТЕР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА МЕМОРАНДУМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В СФРЮ И В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА СТРАНИТЕ-УЧАСТНИЧКИ В СЪВЕЩАНИЕТО ПО ЧОВЕШКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В КОПЕНХАГЕН.


БЪЛГАРИЯ ПОЛОЖИ ГЕРОИЧНИ УСИЛИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ЕДНО ОТЕЧЕСТВО. САМО ЗА ШЕСТ ГОДИНИ - 1912-1918 Г., ТЯ ВОДИ ТРИ ВОЙНИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ. ПО СИЛАТА НА БУКУРЕЩКИЯ /1913 Г./ И НА НЬОЙСКИЯ /1919 Г./ ДОГОВОР ОБАЧЕ СЪСЕДНИТЕ КРАЛСТВА СЪРБИЯ И ГЪРЦИЯ, ПОДПОМОГНАТИ ОТ ОТДЕЛНИ ВЕЛИКИ СИЛИ, УСПЯХА ДА ЗАГРАБЯТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МАКЕДОНИЯ. ТАКА СЛЕД ДЕСЕТИЛЕТНИ НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИ БОРБИ, ВЪСТАНИЯ И ВОЙНИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОБЕДИНЕНИЕ МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ ОТНОВО ПОПАДНАХА ПОД ЧУЖДО НАЦИОНАЛНО РОБСТВО.

ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ БЕ НАРЕЧЕНА "ЮЖНА СЪРБИЯ", А МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ "ПРАВИ СЪРБИ". СРЪБСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ С ВСИЧКИ СРЕДСТВА СЕ ОПИТАХА ДО 1941 Г. ДА ПРОМЕНЯТ НАЦИОНАЛНОТО СЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ДА ГО НАКАРАТ ДА ЗАБРАВИ ИМЕТО "БЪЛГАРИН". МНОГО СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ТАЗИ ПОЛИТИКА МОГАТ ДА БЪДАТ ОТКРИТИ В ДОКУМЕНТАЛНАТА ПОРЕДИЦА, ИЗЛИЗАЩА В ШВЕЙЦАРИЯ, ОЗАГЛАВЕНА "ВОПЛИТЕ НА МАКЕДОНИЯ". В НЕЯ СЕ СЪДЪРЖАТ СВЕДЕНИЯ ЗА СРЪБСКИТЕ ЗВЕРСТВА НАД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, СЪХРАНЕНИ В АРХИВИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО НА НАЦИИТЕ. МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ ОКАЗАХА ЕДНА НЕОТРАЗИМА ПО СВОЯ ГЕРОИЗЪМ И САМОЖЕРТВА НАЦИОНАЛНА СЪПРОТИВА, С КОЯТО НЕ САМО ПРОВАЛИХА СРЪБСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА АСИМИЛАЦИЯ, НО И УДИВИХА СВЕТА СЪС СВОЯТА СЪВЪРШЕНА ОРГАНИЗИРАНОСТ, ИНИЦИАТИВНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ В БОРБАТА СИ ЗА НАЦИОНАЛНО САМОСЪХРАНЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ.

В ТАЗИ БОРБА УЧАСТВУВА НЕ САМО ПОРОБЕНОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ, РЪКОВОДЕНО ОТ ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ /ВМРО/, МАКЕДОНСКАТА МЛАДЕЖКА ТАЙНА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ /ММТРО/, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ, НО И ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ, А СЪЩО И РОДОЛЮБИВИТЕ ЕМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В АМЕРИКА И КАНАДА, КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ И ДО ДНЕС.

ТЪКМО ДЕЙЦИТЕ НА ТЕЗИ НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗИРАХА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 1941 Г. ПОД ФОРМАТА НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛНИ АКЦИОННИ КОМИТЕТИ, ПРЕДИ ДА ИМАТ ТАМ НИТО ЕДИН БЪЛГАРСКИ ВОЙНИК. ПО ТОЯ НАЧИН БЕЗ ПРИНУДА ОТ НИКОЙ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ СЕ САМООПРЕДЕЛИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ С БЪЛГАРИЯ.

СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ СТАНА ОЩЕ ПО-ТЕЖКО. ВЕЛИКОСРЪБСКИТЕ ПОРОБИТЕЛИ, ВЪРНАЛИ СЕ ВЕЧЕ ПОД МАСКАТА НА "МАКЕДОНИЗМА", КОЙТО БЕШЕ РЕЗЕРВЕН ВАРИАНТ ЗА СЪРБИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ, С ЕДНА МЕСТНА СРЪБСКА КРЕАТУРНА КЛИКА НАЧЕЛО С ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ РЕШИХА С ОГЪН И МЕЧ ДА СЪЗДАДАТ НОВА "МАКЕДОНСКА НАЦИЯ". ТЕЗИ ХОРА, НАЛОЖЕНИ СЪС СИЛА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ВСЕМОГЪЩАТА УПРАВЛЯВАЩА КОМУНИСТИЧЕСКА КАСТА В БЕЛГРАД, ТВЪРДЯТ, ЧЕ "МАКЕДОНСКАТА НАЦИЯ" ЗАПОЧНАЛА ДА СЕ СФОРМИРА В КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. НО ЗНАЧИ ЛИ ТОВА, ЧЕ СЛАВЯНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ТАЗИ ОБЛАСТ, БЪЛГАРСКО ПО СВОЯТА ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, САМОСЪЗНАНИЕ И РАСА, Е СТАНАЛО ИЗВЕДНЪЖ, КАТО ПО МАГИЯ "МАКЕДОНСКО"?

ФОРМИРАНЕТО НА ЕДНА НАЦИЯ Е ЕДИН БАВЕН И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОЦЕС, ИЗИСКВАЩ ПОНЯКОГА ВЕКОВЕ. С ЕДНА РЯДКО СРЕЩАНА В ИСТОРИЯТА ЖЕСТОКОСТ, НАПОМНЯЩА ВРЕМЕТО НА ЧИНГИЗ ХАН, НОВИТЕ ГОСПОДАРИ НА МАКЕДОНИЯ СЕ НАХВЪРЛИХА ВЪРХУ БЪЛГАРИТЕ, СЪСТАВЛЯВАЩИ 80 ПРОЦЕНТА ОТ ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ НА HP МАКЕДОНИЯ. СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ЕДНА ФАЛШИФИКАЦИЯ НА СТАРАТА И НОВАТА ИСТОРИЯ НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ. СЪЗДАВА СЕ НОВА АЗБУКА. МЕСТНИЯТ БЪЛГАРСКИ ГОВОР Е ОБЯВЕН ЗА ОТДЕЛЕН "МАКЕДОНСКИ ЕЗИК". АНАТЕМОСВА СЕ ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕ ДА НАПОМНИ ЗА БЪЛГАРСКОТО МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ ИЛИ БЪДЕЩЕ В МАКЕДОНИЯ. ВЪВ ВСИЧКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ: ПАМЕТНИЦИ, КНИГИ, НАДПИСИ И Т.Н. ДУМАТА "БЪЛГАРИН" СЕ ЗАМЕСТВА С ДУМАТА "МАКЕДОНЕЦ".

ХОРАТА, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ СВОЯТА БЪЛГАРСКА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СА ПОДЛОЖЕНИ НА БРУТАЛЕН ТЕРОР И СЪДЕБНИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ. ЖЕРТВИ НА ТАЗИ УЖАСЯВАЩА ПОЛИТИКА ОТ 1944 Г. ДО НАШИ ДНИ СТАНАХА НАД 16 000 ДУШИ, ЗАГУБИЛИ СВОЯ ЖИВОТ, ЗАЩИТАВАЙКИ СВОЕТО БЪЛГАРСКО ИМЕ И БЪЛГАРСКА ЧЕСТ. ПОВЕЧЕ ОТ 120 000 ДУШИ БЯХА ИЗМЪЧВАНИ В КОНЦЕНТРАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ И В НАЙ-ГОЛЕМИЯ ЗАТВОР НА БАЛКАНИТЕ - ИДРИЗОВО. В НАРУШЕНИЕ НА УСТАВА НА ООН И ДОГОВОРА ОТ ХЕЛЗИНКИ В СР МАКЕДОНИЯ Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕН ДОСТЪПЪТ НА БЪЛГАРСКИ КНИГИ И ВЕСТНИЦИ. СПОРЕД "ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА ЧЕСТ" ВСЕКИ, КОЙТО ВЪЗПИТАВА СВОИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРСКИ ДУХ, Е ОСЪЖДАН ДО 10 ГОДИНИ ЗАТВОР И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО.

НЯКОЛКО ПРИМЕРА ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО: НА 7, 8 И 9 ЯНУАРИ 1945 Г. В HP МАКЕДОНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА СВЕТОЗАР ВУКМАНОВИЧ-ТЕМПО И АЛ.РАНКОВИЧ, БЕЗ ЗНАНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В СКОПИЕ БЯХА ИЗВЪРШЕНИ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "КОЛЕДНИ КЛАНЕТА". В СКОПИЕ, ВЪВ ВЕЛЕС, В КУМАНОВО, В ПРИЛЕП, В БИТОЛЯ, В ЩИП И ДРУГИ МЕСТА СА АРЕСТУВАНИ ПО ЕДИН ЗЛОВЕЩ НАЧИН ПОСРЕД НОЩ И УБИТИ 1260 ДУШИ ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРИ, ЗА КОИТО ВЛАСТИТЕ СА СМЯТАЛИ, ЧЕ ЩЕ ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО ДА НЕ СЕ ОБЯВИ ЗА "МАКЕДОНСКО" ПРИ ПРЕДСТОЯЩОТО ТОГАВА ПРЕБРОЯВАНЕ И ЧЕ ЩЕ ОКАЗВАТ СЪПРОТИВА НА НАЛАГАНЕТО НА МАКЕДОНИЗМА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - СЕДАЛИЩЕ В ГР. СЕПТЕМВРИ, РАЗРАБОТЕНА ОТ ОСНОВАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИЯ МИНЕВ ПРЕЗ ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА.


ПРОГРАМА МИНИМУМ

В ПРИЯТЕЛСКИ КРЪГ ПРЕЗИДЕНТЪТ Т. ЖИВКОВ Е ОТБЕЛЯЗАЛ, ЧЕ СОЦИАЛНИЯТ ОРГАНИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ВКЛЮЧИТЕЛНО, РАЗБИРА СЕ, И БКП, Е РАКОВО ЗАБОЛЯЛ... ПОД СУРДИНКА В ИЗКАЗВАНИЯ ПАК ТОЙ /Т.Ж./ ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ ЧОВЕКЪТ СЕ ОТЧУЖДАВА ОТ ОБЩЕСТВОТО: РАБОТНИКЪТ СТРАНИ ОТ МАШИНАТА И ПР. ВСИЧКО ТОВА НИ ПОДТИКВА ДА РАЗБИРАМЕ ДОБРЕ, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ЧЕ НАСТОЯЩАТА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА АТМОСФЕРА ИЗИСКВА БЪРЗИ И НЕОТЛОЖНИ ПРОМЕНИ. НО ПРОМЕНИ НЕ НА ДУМИ, ЗАФИКСИРАНИ С ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО ВЪРХУ КЪС ХАРТИЯ, А ПРЕУСТРОЙСТВО ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА В НРБ.

НИЕ, ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ОТ ЛИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ СЕ УБЕДИХМЕ, ЧЕ ПРЕУСТРОЙСТВОТО ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВОТО БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО САМО АКО ГРАЖДАНИНЪТ СЕ ОСВОБОДИ ОТ СТРАХА!

ИЗВЕСТНО Е ОТ БИОХИМИЯТА НА ФИЗИОЛОГИЯТА, ЧЕ ИНТЕРФЕРОНА, ГЛАВНИЯТ ДИСПЕЧЕР НА ПРОТИЧАЩИЯ ТОК В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ, ЩОМ КАТО СИСТЕМНО Е СМУЩАВАН, НЕВРОНИТЕ НА БЕЛИЯ МОЗЪК И СИВОТО ВЕЩЕСТВО СА В СВОЕОБРАЗНА ПАРАЛИЗА И КАТО ЛОГИЧЕСКА ПОСЛЕДИЦА СЕ НАРУШАВА ИНТЕНЗИТЕТЪТ НА МИСЛОВНИЯ ПРОЦЕС.

ТОВА ОТ СВОЯ СТРАНА ПОНИЖАВА ТОНУСА НА КРЪВНИЯ ТОК. ПОЛУЧАВА СЕ СВОЕОБРАЗНА ДЕМЕНЗИЯ НА СЪЗНАНИЕТО, ОТКЛОНЯВАЩА ЧОВЕКА ОТ ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ И ВОДЕЩА ДО ЕСТЕСТВЕНО ОТЧУЖДАВАНЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО. И ЕТО, ЧЕ РАБОТНИКЪТ СТРАНИ ОТ МАШИНАТА.

ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА ОСВОБЖДАВАНЕ ОТ НЕНУЖНИТЕ БИОТОКОВЕ НА ИНТЕРФЕРОНА ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА МИСЛОВНИЯ ПРОЦЕС Е ЗАКОННОСТТА. А ЗАКОНЪТ ИМА СИЛА ТОГАВА, КОГАТО Е СПРАВЕДЛИВ.

ВСИЧКИ ФИЛОСОФСКИ ШКОЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЯТ МАТЕРИАЛИЗЪМ, ПРИЕМАТ, ЧЕ ЧОВЕК СЕ РАЖДА СВОБОДЕН, СЛЕДОВАТЕЛНО СПРАВЕДЛИВОСТТА НА ЗАКОНА ИЗИСКВА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В КАКВОТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДА Е СЪС ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ТО ВИНАГИ В СЪЗНАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ФИГУРИРА ПРАВНИЯТ СУБЕКТ В ЧОВЕШКИЯ ОБРАЗ; ЧОВЕШКИЯТ ОБРАЗ ЖИВЕЕ САМО В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДАТА, Т.Е. ЧОВЕК, ОСВОБОДЕН ОТ СТРАХА.

ГРАЖДАНИНЪТ РАЗБИРА САМО ТОГАВА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТТА НА ЗАКОНА, КОГАТО И ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА, И ПОСЛЕДНИЯТ МИЛИЦИОНЕР СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ЗАКОНА. ТАКА ГРАЖДАНИНЪТ СИ ДАВА СМЕТКА, ЧЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ КАТО БЛЮСТИТЕЛ НА ЗАКОННОСТТА САМА СЕБЕ СИ ПОДЧИНЯВА НА ЗАКОНА И КАТО ТАКАВА СЕ ПРЕВРЪЩА В КРИТЕРИЙ, КОЙТО СЛУЖИ НА ГРАЖДАНИНА ДА СЕ РАВНЯВА ПО ПОВЕДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВМЕСТО КЪМ ЗАКОНА, КОЙТО Е КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА КОНСТИТУЦИЯТА /ЧЛ.ЧЛ.52, 53, 54 И 55/.

ПРОГРАМА МАКСИМУМ

В ИМЕТО НА ПРОГРЕСА НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО МИРЪТ Е ОБЩОЧОВЕШКО БЛАГО. НО МИР В ОБЩЕСТВО, ВЗЕТО ДОРИ В ПЛАНЕТАРЕН МАЩАБ, НЕ МОЖЕ ДА ИМА, АКО ЛИЧНОСТТА В ИЗЯВАТА СИ НЕ Е СОЦИАЛНО ОСИГУРЕНА.

ОБЩЕСТВОТО, КОЕТО НЕ ГАРАНТИРА СОЦАЛНАТА СВОБОДА НА КОНКРЕТНИЯ ЧОВЕК, НОСИ В УТРОБАТА СИ СЕМЕНАТА И КЪЛНОВЕТЕ НА ВЗРИВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО.

ТЪЙ КАТО ИСТОРИЯТА, БИДЕЙКИ УЧИТЕЛКА НА НАРОДИТЕ, НЕВЕДНЪЖ НИ Е УБЕЖДАВАЛА В ТОВА, ЧЕ РАЗУМНОСТТА НАЛАГА ПЛУРАЛИЗЪМ В ОБЩЕСТВОТО.

МНОЖЕСТВОТО НА ИДЕИ, СТАНОВИЩА, ИЗРАЗЯВАНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ СВОБОДНО, ПРИБЛИЖАВАТ ПО-СКОРО ЧОВЕКА ДО ИСТИНАТА, ОТКОЛКОТО БЕЗПЕРСПЕКТИВНОСТТА, НАЛОЖЕНА ИМПЕРАТИВНО ОТ РАЗСТРОЕНАТА ПСИХИКА НА ДУШЕВНАТА НИ НАКЛОННОСТ. ВОДЕНИ ОТ УБЕДЕНОСТТА, ЧЕ СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗАКОННОСТТА СА ЕДИНСТВЕНИ, НАЙ-ГОЛЕМИ ГАРАНТИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, ЗА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА И КАТО ТАКИВА СА НАЙ-ВИСШЕТО БЛАГО ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ОБРАЗ, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, И В ПЛУРАЛИСТИЧНОТО ОБЩЕСТВО ЩЕ СИ ОСТАНЕМ ХУМАНИСТИ. ЩЕ БЪДЕМ КАТАЛИЗАТОРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ - УКРОТЯВАЩИ ЕВЕНТУАЛНО ВЪЗНИКНАЛА ЙОНИЗИРАНА АТМОСФЕРА БИЛО НА УЛИЦАТА, БИЛО В ПАРЛАМЕНТА, ЗА ДА СЕ ИЗБЯГНАТ СБЛЪСЪЦИТЕ, ПОРОДЕНИ ОТ НЕОБУЗДАНИТЕ СТРАСТИ НА НЕДАЛНОВИДНИ ПОЛИТИЦИ.

НАШЕТО НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО Е МИСИЯ НА МИРА!

С МИР КЪМ СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ МИНЕВ

ГР. СЕПТЕМВРИ, ЯНУАРИ 1988 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 16 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ.


ЧЕТВЪРТО - КОНГРЕС

ЧЛ.20 КОНГРЕСЪТ Е ВИСШИЯТ ПАРТИЕН ОРГАН И РЪКОВОДИ ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. ТОЙ СЕ СВИКВА ОТ НПС ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ, ПО ВРЕМЕ НА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТА ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 1/10 ОТ МПО. АКО В СРОК ОТ 40 ДНИ ОТ ПОДАВАНЕ В НПС НА ПИСМЕНО ТАКОВА ИСКАНЕ КОНГРЕС НЕ БЪДЕ СВИКАН, ТО ТОЙ СЕ СВИКВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА МПО, ПОДАЛИ СЪЩОТО.

ЧЛ.21 КОНГРЕСЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕЛЕГАТИ, ИЗБРАНИ ОТ МПО ПО НОРМИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ НПС. В СЪСТАВА МУ ПО ПРАВО ВЛИЗАТ ОЩЕ И:
- НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ;
- ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС.

ЧЛ.22 КОНГРЕСЪТ СЕ СМЯТА ЗАКОНЕН, АКО ПРИСЪСТВУВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ДЕЛЕГАТИ. АКО НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪЩИЯТ СЕ ОТЛАГА С ЕДИН ЧАС И СЕ СМЯТА ЗАКОНЕН КОЛКОТО И ДЕЛЕГАТИ ДА СЕ ЯВЯТ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.

ЧЛ.23 ВСЕКИ ДЕЛЕГАТ ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС. ГЛАСУВАНЕ ПО ПЪЛНОМОЩИЯ НЕ СЕ ДОПУСКА.

ЧЛ.24 РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА СЕ ВЗИМАТ С АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО НА ГЛАСОВЕТЕ. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ЗА СЛИВАНЕТО Й С ДРУГА ПАРТИЯ Е НЕОБХОДИМО КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО /2/3/.

ЧЛ.25 ГЛАСУВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЯВНО, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА ИЗБОР НА НПС И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ИЛИ ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕТО ИМ.

ЧЛ.26 НЕ МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА ОПОВЕСТЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО В ДНЕВНИЯ РЕД. ТОЗИ ЧЛЕН НЕ ВАЖИ В СЛУЧАИТЕ НА ГЛАСУВАНЕ ВОТ НА ДОВЕРИЕ НА НПС И КК, ОТСТРАНЯВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА НОВИ ТЕХНИ ЧЛЕНОВЕ.


ЧЛ.27 КОНГРЕСЪТ:
- ПРИЕМА И ИЗМЕНЯ УСТАВА НА ПАРТИЯТА;
- ВЗИМА РЕШЕНИЕ ПО ВСИЧКИ ВНЕСЕНИ ОТ НПС ВЪПРОСИ;
- ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕ НА НПС;
- ПРИЕМА ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ;
- ИЗСЛУШВА И ПРИЕМА ОТЧЕТИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ ПО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ;
- ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА;
- ПРИЕМА БЮДЖЕТ И ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ;
- УТВЪРЖДАВА КАНДИДАТИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ.

ЧЛ.28 ВСЕКИ ДЕЛЕГАТ ПОЛУЧАВА СРЕЩУ ПРОТОКОЛ ЗА ОС НА МПО,
КОЯТО ГО ДЕЛЕГИРА, ДЕЛЕГАТСКА КАРТА, С КОЯТО ВЗИМА УЧАСТИЕ В
ГЛАСУВАНЕТО.

ПЕТО - НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

ЧЛ.29 В ПЕРИОДА МЕЖДУ СЕСИИТЕ НА КОНГРЕСА РАБОТАТА НА ПАРТИЯТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ, ЧИИТО МАНДАТ Е НЕ ПОВЕЧЕ оТ 2 ГОДИНИ.

ЧЛ.ЗО НПС СЕ СЪСТОИ ОТ 35 ЧЛЕНОВЕ, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ОТ КОНГРЕСА НА ПАРТИЯТА. КЪМ НЕГО ПО ПРАВО И БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС СА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСКО СЪВЕЩАНИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПАРТИЯТА.

ЧЛ.31 НПС:

- ОСЪЩЕСТВЯВА ПОЛИТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЯТА;
- ПРОВЕЖДА КОНГРЕСНИТЕ РЕШЕНИЯ;
- КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА МПО;
- ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА;
- ЗА ОСОБЕНО ТЕЖКИ ПРОВИНЕНИЯ ДАВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ОС НА МПО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА.

ЧЛ.32 НПС ПРОВЕЖДА ЗАСЕДАНИЯТА СИ ПОНЕ ЕДИН ПЪТ НА ДВА МЕСЕЦА. ТОЙ СЕ СВИКВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 1/5 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. ЗА ДА Е ВАЛИДНО ЗАСЕДАНИЕТО МУ, ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВУВАТ ПОНЕ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗИМАТ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ.

ШЕСТО - ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

ЧЛ.ЗЗ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО СЕ ИЗБИРА ОТ НПС И СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИМА ЧЛЕНОВЕ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП ЗА СРОК ОТ 8 МЕСЕЦА.

ЧЛ.34 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО:

- ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ;
- НАСРОЧВА И РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА НА НПС;
- ОСЪЩЕСТВЯВА КООРДИНАЦИОННИ ФУНКЦИИ С УС НА МПО;
- НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕ НА СЕКРЕТАРИАТА И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ИМ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 16 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ.


ГЛАВА ПЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

ЧЛ.32. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ИМА ПРАВО ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБРАН В УПРАВИТЕЛНОТО ТЯЛО.

ЧЛ.ЗЗ. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ЗАЩИТАВА МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ, ПОСТРАДАЛИ В УСТОЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ Й, СЪЩО ТАКА ЗАЩИТАВА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.34. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ИМА ПРАВО ДА ПОСЕЩАВА КЛУБОВЕТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ.

ЧЛ.35. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА СПАЗВА УСТАВА НА ПАРТИЯТА И ДА РАБОТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА, КАТО НЕ ДОПУСКА НАРУШАВАНЕ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯТА СИ НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

ГЛАВА ШЕСТА
ИМУЩЕСТВО И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ЧЛ.36. ИМУЩЕСТВОТО НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ВКЛЮЧВА КЛУБОВЕ, АДМИНИСТРАТИВНО-СГРАДЕН ФОНД, ПЕЧАТНА ИЗДАТЕЛСКА БАЗА.

ЧЛ.37. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ СА: ВСТЪПИТЕЛЕН И ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ, ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

ЧЛ.38. РАЗМЕРЪТ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. КАСИЕРЪТ, РЕСПЕКТИВНО КАСИЕРИТЕ СЕ ОТЧИТАТ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ ПРЕД УПРАВИТЕЛНОТО ТЯЛО.

ГЛАВА СЕДМА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.39. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА СИ КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЩЕ ИМА СВОЙ КРЪГЪЛ ПЕЧАТ, ЕМБЛЕМА И ХИМН. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ЩЕ ИМА И СВОЯ БАНКОВА СМЕТКА.

ЧЛ.40. СЕДАЛИЩЕТО НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ Е СОФИЯ.

ЧЛ.41. УСТАВЪТ И ПРОГРАМАТА НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ НЕ СА НАСОЧЕНИ ПРОТИВ СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА, ЕДИНСТВОТО НА НАЦИЯТА, ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

ЧЛ.42. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ В СТРАНАТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

ЧЛ.43. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ НЕ СЪЗДАВА ВОЕНИЗИРАНИ ИЛИ ТАЙНИ ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ЧЛ.44. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ПРЕУСТАНОВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПО РЕШЕНИЕ НА КОНГРЕСА ПРИ КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ.

ВЪРХОВЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СОФИЯ, 26 АПРИЛ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ПЛЕВЕН.

ОТ БРОЙ 3 НА ПЛЕВЕНСКИЯ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК "ПОСОКИ" /ОТ 27 ЮЛИ 1990 Г./ ДАНЪКОПЛАТЕЦЪТ УЗНА, ЧЕ С РЕШЕНИЕ HP 2 ОТ 4 ЮЛИ 1990 Г. НА ОБС НА БСП "СЕ ЗАПАЗВАТ ПРИЗЕМНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ЕДИН ЕТАЖ" ОТ ПАРТИЙНИЯ ДОМ.

ШИРОКО ОГЛАСЕНИЯТ В ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОПАГАНДА НА ТАЗИ ПАРТИЯ "ХУМАНЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН АКТ" НА ПРЕДАВАНЕТО НА СГРАДАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ГРАЖДАНСТВОТО СЕ ОКАЗА ПРАХ В ОЧИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ.

С ТОВА РЕШЕНИЕ БСП СИ ЗАПАЗВА ПРИВИЛЕГИРОВАНИЯ СТАТУТ И ПОСТАВЯ ПРЕД НЕВЪЗМОЖНОСТ ПЪЛНОЦЕННОТО Й ИЗПОЛЗВАНЕ.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ПЛЕВЕН ДЕКЛАРИРА, ЧЕ:

- ОСТРО ОСЪЖДА ТОВА РЕШЕНИЕ:
- КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ СГРАДАТА ПРИНАДЛЕЖИ НА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЛЕВЕН, С ЧИЙТО ТРУД И СРЕДСТВА Е СЪЗДАДЕНА;
- НАСТОЯВА ВЪПРОСЪТ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ЦЯЛАТА СГРАДА ДА СЕ РЕШИ ЧРЕЗ ШИРОКО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА;
- НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БСП И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИДОБИВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ПРИ НЕПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСТРУКТИВЕН ОТГОВОР КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОРГАНИЗИРА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТНИ АКЦИИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС: Н.СТАВРОВ

ПЛЕВЕН, 6 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ, АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


СЛЕД 1944 ГОДИНА БКП И НРБ СЕ ВЛЯХА В ЕДНО ЦЯЛО. НАЦИОНАЛИЗИРАНИ БЯХА ФАБРИКИ, ЗАВОДИ, ГОРИ, ЗЕМИ, ДОБИТЪК, СГРАДИ. ПЕЧАЛБАТА ОТ ВСИЧКО ТОВА, ЕСТЕСТВЕНО, БЕШЕ ЗА ДЪРЖАВАТА, Т.Е. ЗА БКП. БЛАГАТА СЕ СТИЧАХА, НО НЕ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО ГИ ДОБИВАХА. ЗА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ОСТАВАХА САМО ТРОХИТЕ, МРЪСОТИЯТА, НЕВЕЖЕСТВОТО, ИЗОЛАЦИЯТА ОТ СВЕТА, НАЛАГАНЕТО НА ЧУЖДА ПОЛИТИКА, КОНЦЛАГЕРИТЕ, ЗАТВОРИТЕ, ПУСТОТАТА И ОБЕЗВЕРЯВАНЕТО. ВСИЧКИ ЖИЗНЕНИ СОКОВЕ БЯХА ИЗСМУКВАНИ, ЗА ДА БЪДАТ ПОГЪЛНАТИ ОТ ЕДНА НЕНАСИТНА КЛИКА, ГОТОВА ДА УНИЩОЖИ ВСЕКИ, КОЙТО ЗАСТАНЕ ПРЕД НЕЯ.

ПРИСВОИЛИ ВСИЧКО ОТ НАРОДА, ТЕ ИМАТ НАГЛОСТТА ДА ЗАЯВЯТ, ЧЕ СА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАГРАБЕНОТО ОТ НЕГО. СОБСТВЕНИЦИ НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА ВС НА БСП, НА ДВОРЦИТЕ, ПОСТРОЕНИ ЗА ТЕХНИ КЛУБОВЕ, НА БЕЗБРОЙНИТЕ ВИЛИ, НА МНОГОБРОЙНИТЕ РЕЗИДЕНЦИИ, АПАРТАМЕНТИ, КОЛИ И ДРУГИ ПРИДОБИВКИ. ПРИДОБИТИ ОТ НОСЕНЕ НА ЧАНТИ И ОХРАНЯВАНИ С КОРДОНИ ОТ АГЕНТИ, БОГАТО ВЪЗНАГРАЖДАВАНИ ОТ ДЖОБА НА НАРОДА. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ ЗАДОВОЛЯВАХА СВОИТЕ НИЗКИ ИНСТИНКТИ НА ТЪРБУХА, ВЛАСТТА И ДЖОБА. ЦЯЛАТА ИМ ВЛАСТ СЕ СЪСТОЕШЕ В ТОВА - КОЙТО ПРЕГЪВА ГРЪБ, ТОЙ Е ДОБЪР БЪЛГАРИН, ОСТАНАЛОТО Е ТЪЛПА. НИКОЙ, НИКОЙ НЕ Е ПОСМЯЛ ДА НАРЕЧЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ТЪЛПА. НАРОД, ПОДЛОЖЕН НА ТОЛКОВА ИЗПИТАНИЯ И УСТОЯЛ, ЗАПАЗИЛ СВОИТЕ ТРАДИЦИИ И СВОЕТО МЯСТО В СВЕТА ДО 1944 ГОДИНА. С НАЛАГАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА СЕ ОПИТАХА ДА ПРЕВЪРНАТ НАРОДА НИ В СТАДО. ТОЗИ, КОЙТО СЕ ОПИТВАШЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪН НЕГО, ГО ИЗПРАЩАХА НА ЗАКОЛЕНИЕ. НО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОЦЕЛЯ И СЛЕД ТЕЗИ 45 ГОДИНИ И МНОГО СКОРО ЩЕ СЕ ОТЪРСИ ОТ ДЕФОРМАЦИИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ДИКТАТ.

ОТ 10 НОЕМВРИ БКП НАРЕЧЕ СЕБЕ СИ ВЪЗРОДИТЕЛ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ОТРЕЧЕ ВРЪЗКАТА СИ С ТОТАЛИТАРИЗМА И НОМЕНКЛАТУРАТА. ОТРЕЧЕ СЕ ОТ ЖИВКОВ, ГАЗДОВ, МИРЧО СПАСОВ И БЕЗБРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА БКП, ИЗВЪРШВАЛИ ОТВРАТИТЕЛНИ УБИЙСТВА НА НЕВИННИ ХОРА В ЗАТВОРИ, ЛАГЕРИ И МАЗЕТА. ОТРЕЧЕ СЕ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КОНЦЛАГЕРИ КАТО БЕЛЕНЕ, СКРАВЕНА И ЛОВЕЧ. И С ПРИСЪЩАТА СИ НАГЛОСТ И БЕЗСРАМИЕ СЕ ВЪРНА НА МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, ЗА ДА ПОЛОЖИ ВЕНЦИ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ДИКТАТ. БКП ВЛЕЗЕ В ЦЪРКВИТЕ, ЗАБРАНЕНИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, И ЦЕЛУНА ИКОНИТЕ. ОТРЕЧЕ УНИЩОЖАВАНЕТО НА ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ, ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЧЕРНОБИЛ.

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ НАСТОЯВА ДА БЪДЕ ДАДЕНА ГЛАСНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БСП И НЕЙНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕПУТАТИ.

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ПИТА ЗАЩО НЕ СА ОСЪДЕНИ УБИЙЦИТЕ, ЗАЩО ТЕ СЕ НАМИРАТ НА СВОБОДА.

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ПИТА ЗАЩО ЕДНА ПАРТИЯ В ПЕРИОД НА 35 ГОДИНИ ПРЕИЗБИРА ЕДИН ЧОВЕК, ДОКАЗАЛ СВОЯТА НЕКАДЪРНОСТ. ИЛИ ТОЙ ПРОСТО Е БИЛ УДОБЕН НА ВСИЧКИ? ЗАЩО СЕ ПРОТАКА ДЕЛОТО НА ТОДОР ЖИВКОВ?

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ НАСТОЯВА ДА СЕ ОГЛАСИ ТОЧНИЯТ ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ. КАКВО Е ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В МОМЕНТА?

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ИСКА ДА ЗНАЕ ЗАЩО БСП СЕ КЛАНЯ и ЗАЩИТАВА ЧУЖДИ СИМВОЛИ, НАЛОЖЕНИ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ЛЕНИН, СТАЛИН И ДИМИТРОВ.

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НЕ Е КОМУНИСТ! С КАКВО ПРАВО ЦЯЛОТО ПРЕЗИДЕНТСТВО Е ОБГРАДЕНО СЪС СИМВОЛИТЕ НА ЕДНА ОТРЕЧЕНА ОТ САМИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БСП ПАРТИЯ?

ПЕТОЛЪЧКАТА, СВЕТЕЩА С ЦВЕТА НА КРЪВТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВАЛЕНА! НЕ ТРЯБВА КРЪВТА ДА ПРЕДИЗВИКВА КРЪВ!

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ИСКА ДА ЗНАЕ ЧИИ СИМВОЛИ СА ПЕТОЛЪЧКАТА, ГЕРБЪТ И ЧЕРВЕНОТО ЗНАМЕ СЪС СЪРПА И ЧУКА.

УПРАВЛЯВАЩАТА 45 ГОДИНИ ПАРТИЯ ОФИИЦИАЛНО НЕ СЪЩЕСТВУВА. ТОГАВА КОЯ ПАРТИЯ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА?

ОТ 6 АВГУСТ 1990 Г. ЧЛЕНОВЕ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ СА ОБЯВИЛИ ГЛАДНА СТАЧКА. ТЕ ОЧАКВАТ РЕШЕНИЕ ЗА СВАЛЯНЕ НА ТЕЗИ СИМВОЛИ, ПОЗОР ПРЕД ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ.

АКО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП НЯМАТ ЧУВСТВО ЗА СРАМ, ОТГОВОРНОСТ И ЧОВЕЩИНА И ТАЗИ ЗВЕЗДА ЖЕЛАЕ ОЩЕ ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ, ТО НЕКА НИЕ БЪДЕМ ПОСЛЕДНИТЕ!

ПОБЪРЗАЙТЕ, ГОСПОДА! ПОСЛЕДВАЙТЕ ПРИМЕРА НА УНГАРИЯ, ЧЕХИЯ, ПОЛША И ГЕРМАНИЯ!

НЕ НИ СРАМЕТЕ ПРЕД СВЕТА, ГОСПОДА КОМУНИСТИ!

СОФИЯ, 13 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 16 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИНАТА ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ И НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ 87-ТА ГОДИШНИНА ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ И СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ВИ КАНИ НАЙ-СЪРДЕЧНО ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ОБЩОНАРОДНИТЕ ЧЕСТВУВАНИЯ НА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ - ВЕЛИЧАВО СЪБИТИЕ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ, НА 18 И 19 АВГУСТ 1990 Г. В МЕСТНОСТТА "ПЕТРОВА НИВА" - МАЛКО ТЪРНОВО.

ИЗПРАЩАМЕ ВИ РЕДА ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ТЪРЖЕСТВАТА.

ОБЩЕСТВЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ 87 ГОДИШНИНА ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ


X   X   X

РЕД ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ТЪРЖЕСТВАТА

18 АВГУСТ /СЪБОТА/1990 Г.

20.00 - 20.30 Ч. ПАНИХИДА ЗА ПРЕОБРАЖЕНЦИ, ОТСЛУЖЕНА ОТ СЛИВЕНСКИЯ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ.
20.30 - 20.35 Ч. ОТКРИВА И РЪКОВОДИ ТЪРЖЕСТВОТО ТОДОР БОЯДЖИЕВ - ЧЛЕН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В БУРГАСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН.
20.35 - 21.00 Ч. СЛОВО ЗА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ -КОСТАДИН КАРАМИТРЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА.
21.00 - 21.30 Ч. ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯ-ПРОВЕРКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЧАСТИ НА ГАРНИЗОНИТЕ - С. ЗВЕЗДЕЦ И ГР. МАЛКО ТЪРНОВО. ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ НА ПАМЕТНИКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУЖЕСТВА.
21.30 - 00.30 Ч. ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА ИЗТЪКНАТИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ТРАКИЙСКИ СТРАНДЖАНСКИ ПЕСНИ И ТАНЦИ.
00.30 - 01.10 Ч. НЕСТИНАРСКИ ИГРИ

19 АВГУСТ /НЕДЕЛЯ/ 1990 Г.

09.00    Ч. НАРОДНИ БОРБИ, ХОРА И ВЕСЕЛИЕ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/