16 ноември 1994


София, 16 ноември 1994 година  
Брой 225 /1270/


София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Като взехме предвид, че:
- икономиката на страната е почти напълно разрушена;
- състоянието на земеделието е трагично, а от него зависи изхранването на населението;
- големи обществени слоеве не се дохранват, а за немалък брой хора /пенсионери, инвалиди и безработни/ оцеляването е проблем;
- държавните структури са в стадий на разпадане;
- армията губи своята боеспособност;
- в страната ни се шири безнаказано масова престъпност и огромното мнозинство от хората живеят в несигурност за живота, честта и имуществото си;
- младото поколение е объркано и лесно става жертва на наркомания, псевдорелигиозни секти и всякакви пороци или масово емигрира;
- разцеплението и борбите между некомунистическите демократични организации създават благоприятна обстановка за развихрянето на рекомунизация и за превръщането на България в бананова република, ръководена от създадените от комунистите икономически групировки;
- чрез икономически и административни мерки се задушава свободата на словото, като се отнема възможността на определени политически сили да изразяват своите становища,

СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ДЕЙСТВАМЕ СЪВМЕСТНО ЗА СПАСЯВАНЕТО НА НАШАТА РОДИНА

За тази цел ние приемаме следната предизборна програма:


I. ИКОНОМИКА

Нашите политически организации са за развитието на СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО с ограничено държавно регулиране. Тази основна цел ние ще постигнем посредством:


ЗЕМЕДЕЛИЕ

1. Ускоряване и завършване в кратки срокове на цялостното връщане на земеделските земи, като се взимат строги мерки срещу всички, които го спъват или забавят.

2. Оземляване на безимотните земеделски стопани с наличните общински земи.

3. Осигуряване на нисколихвени кредити за частните земеделски стопани посредством специализирана банка с участието на държавата и международни финансови институции.

4. Защита на земеделските производители от нелоялна чуждестранна конкуренция. Стимулиране на износа.

5. Съкращаване на пътя на земеделската продукция от производителя до потребителя, като се премахнат монополът и спекулата на прекупваческите организации. Ефективна система за изкупуване на селскостопанската продукция, подкрепяна и контролирана от държавата.

6. Реституция на горите, като се осигури контрол на тяхното стопанисване в съответствие с екологическите изисквания.


ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЪРГОВИЯ. УСЛУГИ. БАНКОВО ДЕЛО

1. Преструктуриране на производството в съответствие с вътрешните потребности, външния пазар и включването на страната ни в европейските и световните икономически структури.

2. Свобода за стопанската инициатива на държавните предприятия, съчетана с имуществена отговорност на членовете на управляващите органи за резултатите от тяхното управление.

3. Икономически и законодателни мерки за стимулиране на местното производство.

4. Национални и регионални програми за привличане на чуждестранни инвестиции.

5. Довършване на процесите на реституцията.

6. Реформа на банковата система чрез преструктуриране и постепенна приватизация. Привличане на финансов капитал от реномирани чужди банки. Гарантиране на влоговете и възможности за получаване на нисколихвени кредити за дребния и средния бизнес за сметка на специализирани държавни фондове.

7. Строг финансов контрол върху работата на задграничните български и смесени индустриални и търговски дружества.


ЕНЕРГЕТИКА

1. Ограничаване на монопола в енергетиката и осъществяване на строг финансов и технологичен контрол в тази сфера.

2. Подпомагане на социално слабите слоеве от държавата в заплащането на потребената от тях топлинна и електрическа енергия.

3. Поощряване на спестяването на енергия и използването на нови енергийни източници.


ТРАНСПОРТ

1. Преструктуриране на транспорта, съобразно общите пазарни принципи за развитие на страната, като се държи сметка за регионалното развитие, опазването на околната среда, отбраната, безопасността и установените външни връзки. Запазване на контрола и собствеността на държавата върху стратегическите транспортни възли и осигуряване на субсидирането на пътническите превози в железниците, градския транспорт и транспорта до отдалечените райони и селища.

2. Приоритетно изграждане на транспортните връзки север-юг и изток-запад за оживяване на търговията ни както със съседните страни, така и с Европейския съюз.


ПРИВАТИЗАЦИЯ

1. Постепенно раздържавяване на стопанските обекти чрез:
- продажба на държавната собственост на български и чуждестранни лица, които законно са придобили капиталите си;
- приоритетна свободна продажба на неголеми по стойност пакети от акции и дялове от държавата на широки слоеве от населението с цел създаване на многобройни средни и дребни собственици;
- раздаване на приватизационни бонове с определена стойност на всички български пълнолетни граждани според трудовия им стаж и други приоритети, като компенсация на създадения от тях национален капитал през периода на комунистическата диктатура;
- компенсация чрез приватизационни бонове за всички насилствено отнети или унищожени от комунистическата власт стопански и нестопански имущества, които не могат да бъдат върнати реално;
- създаване на пазар за раздържавяваното имущество, съпроводен с данъчен контрол върху произхода на капитала.

2. Осъществяване на раздържавяването чрез система от закони и нормативни актове, които да включват изискване за запазване на работни места при пълна откритост и максимална информираност на обществото.

3. Запазване на държавната собственост върху стопански структури, които представляват стратегически интерес за страната.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /8 НОЕМВРИ 1994 Г СОФИЯ/.


НАШИТЕ ЦЕЛИ

България е в дълбока и тотална криза. Тя е пред прага на социална катастрофа. Причините са много. Една от основните е политиката. Политиката - инициатор и организатор на общественото развитие, гарантът на неговите функционални структури, се оказа затънала в професионална некомпетентност, морална разпуснатост, гражданска безотговорност и институционално безсилие. Обявеният "преход към демокрация и свобода" към благоденствие и гражданско общество, развитие по "европейски път" и друти привлекателни термини се оказаха празна фраза, фасада, зад която се развихрят егоистични партийни, лични интереси. Пълната безотговорност, себичността, липсата на ясни цели, подходът "ден за ден" доведоха дотам, че вместо приобщаването на страната към индустриално развитите страни се стигна до възпроизвеждането на техните пороци. Тъмните петна на западната цивилизация, плод на столетно развитие, в България избуяха за няколко години. Политиката така ни закриля, че България затъна в икономическа и морална съсипия, външнополитическа изолация, дискредитация, народът обедня, културата се изроди в антикултура, здравеопазването е пред крах, образователната система е парализирана, едновременно с това страната е залята от организирана престъпност, проституиране, корупция и спекула. Шири се малокултурно чуждопоклоничество.

Движението "Напред, България" се противопоставя на пагубния за страната политически модел. То има и политически цели, без да се ограничава с тях. То разглежда политиката като една страна на цялостния живот в обществото, неотделимо от социалните отношения, морала, ценностната система. То не желае да се затвори в тяснопартийна структура, колкото масова да е тя. То се стреми към отворена организационна форма, в която всеки гражданин не с "членски внос" и партийна книжка, а с ума и сърцето си, със симпатиите си и готовността за активно участие и обществена отговорност подкрепя нейните цели. Движение, не партия, действие, не празни фрази, всеотдайност към българското общество, не тясно егоистичен партиен интерес, познаване на съвременните процеси и тенденции в глобален мащаб, в примитивен нихилизъм и аматьорство - това е образът на "Напред, България". Движението разчита на всеки гражданин, на работника и интелигента, на дейците на науката, образованието и културата, на всички, които мислят за България и са готови да й служат.

Движението поставя над всичко оцеляването на България като държава. Необходимо е на всяка цена да се спре процесът на нейното разлагане, да се запази териториалната й цялост и неделимост. България трябва да оцелее като държава, а не като територия и придатък на една или група страни. Затова са жизненоважни непосредствената връзка с народа и неговият контрол на всички нива на държавните и обществените структури. Стратегическите и глобалните решения да се вземат чрез референдум, за да се изключи възможността интересите на шепа хора да се превръщат в закон. Само такава държава ще може да гарантира нашите цели:

Протекционизъм на икономическото развитие в условията на смесена икономика, държавно и частно предприемачество и държавно регулиране са възможност за преодоляване на инфлацията и безработицата.

Приватизация върху принципите на пазарност и социални интереси, с ясна икономическа концепция за основните ефективни направления на развитието и за външните пазари.

Пълна свобода на избора на формите на развитие на българското село - фермерство, кооперации, арендаторство. Защита на селскостопанските производители от диктата на външния пазар чрез оказване на мощна финансова помощ и кредитни облекчения.

Шанс за младото поколение да заеме по-широко място в света на възрастните и да се стимулират за поемане на важни роли и поведение, които позволяват по-голяма автономия и зрелост.

Укрепване на семейството, да бъде истинска "крепост" на обществото, важен фактор за развитието на наионалния капитал - децата. Жената, майка - традиционната пазителка на българското семейно огнище, с гаранции за своето равностойно и достойно място в живота, следва да поеме определената й от времето роля в социалните промени на обществото.

Защита на правата на личността. Гарантирана работа, безплатно здравеопазване за социално слабите, достойни условия за живот на пенсионерите и инвалидите, сигурност и спокойствие на гражданите на улицата и в дома.

Защита на свободата. Трябва да осмислим понятието "свободни" и да се научим да бъдем свободни. Свободата следва да бъде защитена повече от всякога, да се спре превръщането й в диктатура на бързозабогателите, на финансовата олигархия и организирана престъпност.

Спиране на геноцида спрямо интелектуалната собственост. Възстановяване на почти ликвидираните българска наука, образование и култура. Гарантиране на благоприятни условия за тяхното развитие и подем.

Законност и организация. Изграждане на действена организация за реализация на законите. Определяне на приоритетните нужди и потребности на законодателния орган. Защита на мастните вложения и участието на чуждестранния капитал на армията, полицията, протекцията на националния производител и пазар.

Национална сигурност. Осигуряването на национална сигурност е висш граждански дълг. Никога България не е била така беззащитна, както днес. Инициативи като "Партньорство за мир" на този етап не предлагат гаранции за националната сигурност на страната. Не са близки перспективи присъединяването към НАТО и създаването на система за Общоевропейска сигурност. Повече от всякога със загриженост и спешност е необходимо да се развива и укрепва въоръжената мощ на страната.

Българската следосвобожденска история е сложна, противоречива и в много отношения трагична. Трябва да се обръщаме назад само за да видим хубавото, а не да дирим гнездата на омраза и вражда. По примера на други европейски страни с подобно историческо развитие трябва да забравим миналите противоречия и конфликти и да обединим усилията на всички граждани на България в името на нейното възраждане и възход!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България и до председателя на Министерския съвет.


Уважаеми г-н Президент,
Уважаема г-жо Министър председател!

Републиканската партия в България, която поддържа републиканското управление на страната, счита за свой дълг да Ви уведоми за някои изявени вече негативни акценти в подготовката на предстоящите избори, за липсата на достатъчно аналитичност в решенията на Централната избирателна комисия /ЦИК/, което ще увеличи значително разходите за провеждане на изборите, ще доведе до объркване при гласуването и до възможно компрометиране на самите избори.

Така:

1. Чл.34, т.3, ал. последна от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ гласи: "Партиите и коалициите имат право да запазят цвета на бюлетината, с която са участвали в изборите за Велико народно събрание." ЦИК не прие исканията на партиите, които имат право на това, а уважи претенциите само на четири партии. На останалите, повече от 45 партии, отреди една бяла бюлетина с цветни ивици. С това решение ЦИК осигури привилегии и реален приоритет за тези четири партии и наруши изискването за равнопоставеност между политическите партии съгласно чл.15 от Закона за политическите партии /ЗПП/.

2. Проведохме експеримент с поканени граждани да направят избор в полутъмна стая на предварително уговорена с тях бюлетина - бяла с цветни ивици за 1-3 минути. Повече от половината сбъркаха при избора си. Към тях прибавете и процента на възрастните хора и инвалидите. Става ясно, че с една бяла бюлетина на ивици, резултатите от изборите няма да отразят предпочитанията на гражданите, ще има объркване при гласуването и в крайна сметка изборите няма да са обективни. Много гласове ще отидат като дивиденти към 4-те партии с едноцветни бюлетини.

При това положение правителството ще има задължение да закупи много повече хартия и да отпечата бюлетини по 6,5 млн. за около 50 партии, на което те имат право да претендират съгл. чл.15, ал.1 от ЗПП и чл.1 и 6 от ЗИНПОСК. Това са пари, които ще излязат от бюджета и от джоба на българския гражданин.

3. При тази позиция на ЦИК за гласуване само с една бюлетина на ивици стана необходимо да се търси групиране на партиите в коалиции въз основа на близост в програмите им. Ние отправихме призив до тези партии, но националните медии не го излъчиха. Те и сега информират само за работата на четирите големи партии. Нещо повече, дадените от нас телефонни номера за връзка бяха прекъснати. Така до положителни резултати не се достигна!

При тази изборна ситуация ще възникнат проблеми при гласуването и следизборни конфликти. Вие прекратихте предсрочно XXXVI Народно събрание поради незадоволителната му работа, а осигурените за същите партии приоритети от ЦИК и ЗИНПОСК ще върнат в следващото Народно събрание все същите хора.

Моля Вашата намеса за прилагане на равнопоставеност за всички партии, за коректност и справедливост в условията на предизборната борба и при гласуването.

София, 14 ноември 1994 г.

С почит: проф. д-р Ал. Попов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ШАЛОМ" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ В ПЕЧАТА.


Отдавна, от Хитлерово време, не бяхме виждали термина "юдеомасони" в българската периодика. Днес той едрее в заглавието на един наш вестник. Впрочем голямото болшинство от съвременните ни читатели - тези, които не помнят и не знаят нацистката терминология, ще има да се зверят. Не би било лошо да им се обясни съществената разлика между франкмасони и франкофони, например, та да не се получат недоразумения. Смешно! Но и тъжно...

Пробуждането на старите демони на антисимитизма е безнадеждно, но не и безопасно начинание. То мирише на кръв и омраза, а този дъх би следвало да е чужд на демокрацията и на България.

Една нелепа и нескопосана брошура, както и някои други издания, се мъчат да измъкнат от гроба мухлясалия призрак на семитския заговор против света, "Протоколите на Ционистките мъдреци" и други отдавна доказани фалшификати. Миналата година дори Върховният съд на Русия - страната, където преди столетие се пръкна този фалшификат - го обяви за такъв със специално определение.

В пространно интервю издателят на пасквилната книжица обявява юдеите за изконни врагове на християнството. Това е нелепо! Та нали самото християнство е базирано върху свещената книга и етическите закони на юдаизма! Неграмотното писание е и адресирано към невежите, защото само те биха могли да бъдат излъгани лесно.

Да! Еврейската общност е тревожна от тези актове на антисемитизъм.

Да! Ние сме възмутени, но никога не сме препоръчвали или настоявали за забрана на която и да било книга, защото новопридобитата свобода на словото ни е скъпа и сме готови да поемем рисковете, които тя носи. Но ние ще се стремим да държим будни сетивата на нашата общественост за опасността от появата на екстремни ксенофобски и расистки идеи.

В тази ни мисия медиите ни би трябвало да са нашият главен съюзник. Те трябва да удрят камбаните за тревога!

Вярваме, че толерантният български народ има сигурен имунитет против чумата на антисемитизма, което е и доказал в историята.

С това изявление прекратяваме и дискусията по този срамен повод, тъй като не искаме да правим безплатна реклама на безотговорни и нерегистрирани издатели.

София, 11 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНЕ НА ФОНДАЦИЯ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" - "ПОМОЩ ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА" ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ".


ГОСПОДИН ТАТАРЧЕВ,

Известно е на широката общественост, че фондацията "Помощ за борба с престъпността "Свети Архангел Михаил" е съдебно регистрирана с единствената цел и дейност, отразени в нейното наименование.

Затова беше обърнато особено внимание на седмичния вестник "Всичко за всеки" и по-специално на неговия брой 43 от 9-15 ноември 1994 г. поради обширната си публикация "Ванга се разболя след освещаването на храма", заела изцяло две страници /2 и 3/, с автор Красимира Стоянова.

Тази публикация всъщност се явява едно задълбочено журналистическо разследване, което по пряк и косвен път издига хипотезата, че при организацията, построяването и зоографисването [?] на новия православен храм "Света Петка Българска" в местността Рупите - Петрич, са извършени престъпни деяния, наказуеми от закона. Узнавайки за тези престъпни машинации, прочутата в целия свят българска ясновидка Ванга се е разболяла тежко!

Нашето искане е свързано с настояване прокуратурата да образува предварително следствие, което безпристрастно да отговори: Измамена ли е била основната дарителка Ванга, като е била фалшифицирана нейната воля, какъв точно да бъде храмът. Има ли надлежно разрешение за неговото строителство и зоографисване [?] именно в този му вид. Как са изразходвани събраните дарения, възлизащи на десет милиона лева. Вярно ли е, че използваният дарителски безплатен труд е присвоен от строителната фирма-изпълнител. От особена важност е да се изясни също така има ли нанесена щета, макар и в морално отношение на основната в България религия - Православната ни църква.

Естествено, прокурорският прочит на публикацията и други такива, свързани с новопостроената черква в местността Рупите - Петришко, ще разшири кръга на въпросите, на които едно предварително следствие следва да отговори, и то без потъпкване на сроковете указани в закона!

Още сега искаме отвод от бъдещото разследване на прокурора Димитър Вълчев, шеф на прокуратурата в Петрич, поради фактите в публикацията, уличаващи го в бездействие и съгласие с антиобщественото мнение, че се касае за една престъпна продължавана дейност от група лица по време на проектирането и строителството до освещаването на новата черква "Света Петка-Българска" в местността Рупите.

Настояваме изнесеното в публикацията, че е възможно с латекс да се боядисат и унищожат образи в черквата, да бъде веднага проверено от полицията и да се вземат профилактични мерки с денонощна охрана. От такова деяние пък могат да се възползват и хора с най-различни интереси...!

Прилагаме: Един брой вестник "Всичко за всеки" от 9-15 ноември 1994 г. /бр.43/, издаван в София. Подчертаваме, че броят на вестника поставяме в специален плик, който е залепен за последната страница на настоящото искане. Досегашният ни опит в такива преписки показа, че приложените вестници "изчезват" и след това много месеци наред се искат с писма с цел разтакаване на разследванията.

В заключение оставаме с вяра, че искането ни ще бъде удовлетворено в законовия срок и ще отпочне необходимото разследване.

София, 10 ноември 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА ФОНДАЦИЯТА:

Богдан Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ В СОФИЯ ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО МАРКО ТОДОРОВ ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до министър-председателя, до Главния прокурор, до министъра на науката и образованието и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като снощи, в най-гледаното телевизионно време - след "По света и у нас", министър Марко Тодоров си позволи дълга тирада, изпълнена с неясноти и полуистини, ние имаме своето законно и неотменимо право на отговор в качеството ни на втората страна по този спор.

Какво искаме да кажем:

1. Изобщо не отговаря на истината твърдението на министъра, че Студентският дом е "окупиран". Всички организации и звена на територията на дома работят спокойно и нормално. Това, че не се допускат от портиера да влизат в дома 2-3 чиновници, нежелани от болшинството негови обитатели, изобщо не е основание за такава връзка, напълно ясно е защо сега го обвиняват в неефективно ръководство.

Цитираните от министър Марко Тодорв в телевизионното му изказване многомилионни суми, отпуснати за Студентския дом, довчера не бяха постъпили в сметките на дома.

5.[?] С новият правилник, утвърден от министъра, се цели засилването на процеса на тайната приватизация. Под предлог за "самоиздръжка" вероятно в сградата ще влязат и други "арендатори". Дори и тези сдружения, които в момента "подкрепят" министъра, след известно време ще бъдат изхвърлени. Договори ще се подписват тайно, по волята на 2-3 чиновници, условията ще си ги знаят само те, а студентските организации ще бъдат принудени да се подчиняват на административния произвол. Ние категорично не сме съгласни, че това е най-ефективният и честен начин да се управлява държавното имущество, особено това, което е съградено доброволно от студентските ръце и е предназначено за студентите.

Какво предлагаме:

Компетентните държавни органи да предприемат незабавна проверка на всички договори, сключени със стопански организации и физически лица, във връзка с използването на сградата на Студентския дом - София - как, кой, при какви условия ги е сключвал и изгодни ли са те за държавата, валидни ли са, изпълняват ли се, и къде са отишли парите от постъпленията.

За резултатите от тази проверка да се информират широко обществеността и студентските организации.

Считаме това наше предложение в пълен унисон с декларираните намерения на всички държавни органи за ясна и безкомпромисна борба с корупцията.

И още:

Министър Марко Тодор[ов] да отмени незабавно утвърдения от него незаконосъобразен нов правилник /справка - писмо 16010/94 год. на Главна прокуратура/.

Министър Марко Тодров да организира публично и задълбочено, с участието на всички студентски организации, обсъждане на резултатите от прилагането на досегашния правилник, с оглед на неговото оптимизиране, така, както това го задължава Постановление на Министерския съвет /ПМС/ 233/91 г.

Новият правилник да гарантира публичност на всички взаимоотношения, с оглед на пресичането на опитите за тайна приватизация, основани на корупция.

Министър Марко Тодоров да отпусне наистина на Студентския дом цитираните от него в телевизионното предаване суми.

Предложенията ни са съвсем градивни, ние призоваваме за диалог в името на интересите на страната и на българските студенти. Само много предубедени или лично заинтересовани лица могат да ги квалифицират другояче.

Сега е моментът да се види кой какъв е. Това ще проличи от делата.

София, 10 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКОТО НАСТОЯТЕЛСТВО: Иван Модев


/Пресслужба "Куриер"/


* * *

 ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 207

София, 14 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалиция Обединение за социализъм.


Постъпила е молба от Българската работническо-селска партия /БРСП/, подписана от нейния представляващ Станчо Станчев, за присъединяване към регистрираната с Решение N 42 от 7 ноември 1994 г. коалиция Обединение за социализъм.

Към молбата е приложено решение на председателството на БРСП за упълномощаване на председателя Станчо Иванов Станчев да представлява партията; декларация, подписана от представляващите ръководствата на партиите, включени в коалицията Обединение за социализъм, за съгласие за присъединяване на БРСП в коалицията, както и решение по ф.д. N 3078/1990 г. на СГС.

Искането е основателно, тъй като са спазени условията на чл.47 във връзка с чл.45 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.45 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Изменя извършената регистрация на коалицията Обединение за социализъм с Решение на ЦИК N 42 от 7 ноември 1994 г., като регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. коалицията Обединение за социализъм в състав: Българска единна комунистическа партия, Българска селска народна партия, Българска работническа партия, Работнически младежки съюз и Българска работническо-селска партия с бяла бюлетина с една червена и с една оранжева хоризонтална ивица и надпис на нея "Обединение за социализъм".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 210

София, 14 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия Българска лига за защита правата на човека и гражданина.


Постъпило е заявление от Българска лига за защита правата на човека и гражданина за регистрация за участие в изборите за народни представители, насрочени на 18 декември 1994 г., подписано от председателя на партията Иван Костадинов Георгиев, който я представлява. Заявлението е заведено под N 15 от 27 октомври 1994 г. в регистъра на Централната избирателна комисия.

Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с бял цвят на бюлетината с три ивици - червена, черна и розова, и надпис на нея Българска лига за защита правата на човека и гражданина. Към заявлението са приложени: препис-извлечение от протокол N 16 на заседание на Централния комитет на партията от 20 октомври 1994 г. Заверен препис от решение от 29 март 1993 г. по ф.д. 51335/92 г. на Софийски градски съд, образец от подписа на председателя на партията и печат.

Централната избирателна комисия намира, че следва да се допусне исканата регистрация с посочения цвят на бюлетината, който единствено е поискан от политическата партия, поради което на основание чл.34, ал.1, т.З от ЗИНПОСК Българската лига за защита правата на човека и гражданина следва да се регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с бюлетина с бял цвят и три ивици - червена, черна и розова, и надпис на нея "Българска лига за защита правата на човека и гражданина".

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Българска лига за защита правата на човека и гражданина с бял цвят на бюлетината с червена, черна и розова ивица и надпис на нея "Българска лига за защита правата на човека и гражданина".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 211

София, 14 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалицията Национално движение за коронована демокрация "Царство България".


Постъпило е заявление за регистрация на коалицията Национално движение за коронована демокрация "Царство България", подписано от Димитър Бранков и Росен Минев - председатели на партиите Българска народна партия и Русенски съюз "Царство България", които участват в коалицията. Заявлението е заведено под N 33 от 2 ноември 1994 г. в регистъра на Централната избирателна комисия. Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с бял цвят на бюлетината и три ивици върху нея - черна, червена и черна, с надпис "Национално движение за коронована демокрация "Царство България". Към заявлението са приложени решение за създаване на предизборна коалиция, политическо споразумение между Българска народна партия и партия Русенски съюз "Царство България", Устав на Българска народна партия, заверен препис от Решение от 19 април 1990 г. по ф.д. 1087/90 г. на Софийски градски съд, решение на Националния координационен съвет на Българската народна партия, образец от подписа на представляващия Българската народна партия Димитър Бранков, образец от печата на същата партия, удостоверение от Софийски градски съд - фирмено отделение, решение по ф.д. 10026/90 г. на фирмено отделение Софийски градски съд, решение на Русенски съюз "Царство България", устав на Русенски съюз "Царство България", образец от подписа на представляващия Русенски съюз "Царство България" и образец от печата.

Централната избирателна комисия намира, че следва да се допусне исканата регистрация, тъй като поисканият цвят на бюлетината е единствено посочен от заявителя, поради което на основание чл.34, ал.1, т.3, изречение трето от ЗИНПОСК изборната коалиция Национално движение за коронована демокрация "Царство България" трябва да се регистрира за участие в изборите на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бял с три ивици -черна, червена и черна, и с надпис "Национално движение за коронована демокрация "Царство България".

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.З от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Национално движение за коронована демокрация "Царство България" с бял цвят на бюлетината и с черна, червена и черна ивица на нея и надпис "Национално движение за коронована демокрация "Царство България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 212

София, 14 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрация на Партия Либерален конгрес.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от Янко Янков - председател на Партия Либерален конгрес. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 42 от 8 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: заверен препис от решение за регистрация на партията по ф.д. N 2139/1990 г.; заверен препис от решение на СГС от 4 февруари 1992 г. по ф.д. N 2139/1990 г.; образец от подписа на Янко Николов Янков - председател на партията, и от печата на партията.

Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бял с една, две или три зелени ивици и алтернатива - зелена и две черни ивици или черна с две зелени ивици; устав и програма на Социалдемократическа партия /немарксисти/; устав на Партия Либерален конгрес.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Партия Либерален конгрес с цвят на бюлетината бял с две зелени и една черна ивица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 213

София, 14 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрация на Партия на демократичните промени.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от Мехмед Осман Ходжа - председател на Партия на демократичните промени. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 44 от 10 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: протокол на ръководството на партията за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.; заверен препис от решение за регистрация; образец от подписа на председателя на партията, който я представлява, и образец от печата.

Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бяла с розова, зелена и розова ивица и надпис на бюлетината "Партия на демократичните промени".

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Партия на демократичните промени с цвят на бюлетината бяла с розова, зелена и розова ивица и надпис "Партия на демократичните промени".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 214

София, 14 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение N 8 на ЦИК за гласуване на българските граждани в чужбина.


Във връзка с постъпили становища на Министерството на външните работи /вх. N 301/9 ноември, 1994 г./ и на Министерството на вътрешните работи /вх. N 378/10 ноември 1994 г./, касаещи документите за самоличност за гласуване на българските граждани в чужбина, както и след проведените срещи на ЦИК с представители на тези министерства, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Точка 8 на Решение N 8/2 ноември 1994 г. придобива следната редакция: "Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва срещу представяне на български валиден задграничен паспорт /дипломатически, служебен или частен/. Гласуването се отразява в задграничния паспорт на избирателя с текст "Гласувал - 18 декември 1994 г.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 219

София, 14 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалиция Федерация "Царство България".


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от коалиция Федерация "Царство България". Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 12 от 27 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени:
- заверен препис от решение на Софийски градски съд от 9 септември 1993 г. по ф.д. N 11927/1993 г. за регистрация на политическа партия "Съединение на патриотичните сили";
- заверен препис от решение на Софийски градски съд от 1 октомври 1990 г. по ф.д. N 5168/ 1990 г. за регистрация на политическа партия Демократично движение за конституционна монархия;
- заверен препис от удостоверение, издадено от Софийски градски съд - Фирмено отделение, по ф.д. N 5168/1990 г. за вписани промени в ръководните органи на партия Демократично движение за конституционна монархия;
- заверен препис от решение на Софийски градски съд от 18 април 1990 г. по ф.д. N 2316/1990 г. за регистрация на Българска демократ-конституционна партия;
- решение от 27 май 1994 г. за създаване на коалиция Федерация "Царство България", подписано от представляващите партиите;
- решение от 8 ноември 1994 г. за определяне на национален секретар, който представлява коалицията, подписано от представляващите партиите;
- образец от подписа на Христо Атанасов Куртев - национален секретар и представляващ коалицията;
- образец от печата на коалицията.

В заявлението е посочен бял цвят на бюлетината с една червена и една синя ивица и надпис върху бюлетината "Федерация "Царство България".

Искането за бяла бюлетина с една червена и една синя ивица може да бъде удовлетворено, тъй като коалицията първа е заявила този цвят на бюлетината и до постановяването на това решение в Централната избирателна комисия не е регистрирана такава бюлетина от партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. коалиция Федерация "Царство българия" в състав: Съединение на патриотичните сили, Демократично движение за конституционна монархия и Българска демократ-конституционна партия, с бяла бюлетина с една червена и една синя хоризонтални ивица и надпис на бюлетината "Федерация "Царство България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 220

София, 14 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция Демократично обединение за монархия "Царство България".


Постъпила е молба за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от коалиция Демократично обединение за монархия "Царство България", в която участват Партията на свободата и прогреса и Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II. Молбата е заведена в регистъра на Централната избирателна комисия под N 49 от 13 ноември 1994 г.

Към молбата са приложени:
- заверен препис от решение на Софийски градски съд от 30 декември 1993 г. по ф.д. N 14834/1993 г. за регистрация на политическа партия Движение за връщане на Н.В. цар Симеон II;
- заверен препис от решение на Софийски градски съд от 1 октомври 1990 г. по ф.д. N 5168/1990 г. за регистрация на Партията на свободата и прогреса;
- решение от 8 ноември 1994 г. на Изпълнителния комитет на Партията на свободата и прогреса за участие в предизборна коалиция с партия Движение за връщане на Н.В. цар Симеон II;
- устав на Партията на свободата и прогреса;
- образец от подписа на Иван Иванов Георгиев - председател и представляващ Партията на свободата и прогреса;
- образец от печата на Партията на свободата и прогреса;
- устав на Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II;
- образец от подписа на Владимир Никифоров Никифоров - председател и представляващ Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II;
- образец от печата на Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II;
- решение от 10 ноември 1994 г. за образуване на предизборна коалиция Демократично обединение за монархия "Царство България".

В молбата е посочен бял цвят на бюлетината с три черни ивици и алтернативен бял цвят на бюлетината с една черна ивица или бял цвят на бюлетината с една синя и една черна ивица и надпис върху бюлетината "Демократично обединение за монархия "Царстзо България".

Искането за бяла бюлетина с три черни ивици не може да бъде удовлетворено, тъй като с Решение N 34 на Централната избирателна комисия с такава бюлетина е регистрирана Народно-либерална партия "Стефан Стамболов", чието заявление е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 21 от 28 октомври 1994 г.
Искането на бял цвят на бюлетината с една черна ивица може да бъде удовлетворено, тъй като до постановяването на това решение на Централната избирателна комисия не е регистрирана такава бюлетина за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. коалиция демократично обединение за монархия "Царство България" в състав Партия на свободата и прогреса и Движение за връщане на Н.В. цар Симеон ІІ, с бяла бюлетина с една черна хоризонтална ивица и надпис върху бюлетината "Демократично обединение за монархия "Царство България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

РЕШЕНИЕ N 221

София, 14 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: регистрацията на партия Национал-християнски съюз.


Постъпила е молба за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. на партия Национал-християнски съюз. Молбата е заверена в регистъра на Централната избирателна комисия под N 47 от 11 ноември 1994 г.

Към молбата са приложени:
- заверен препис от решение на Софийски градски съд от 2 септември 1993 г. по ф.д. N 19483/1993 г. за регистрация на политическа партия Национал-християнски съюз;
- решение на партия Национал-християнски съюз за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от 1 ноември 1994 г., подписано от председателя на Централния съвет на партията;
- образец от подписа на Асен Христов Христов - председател и представляващ партията;
- образец от печата на партията.

В молбата е посочен бял цвят на бюлетината с три зелени ивици и алтернативно бял цвят на бюлетината с две зелени ивици и една червена и бял цвят на бюлетината с една синя, една зелена и една синя ивица.

Искането за бяла бюлетина с три зелени ивици не може да бъде удовлетворено, тъй като тази бюлетина е регистрирана с решение N 27 на Централната избирателна комисия за участие на Движението за защита на пенсионери и социално слаби, чието заявление е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 19 от 28 октомври 1994 г.

Искането за бяла бюлетина с две зелени и една червена ивица също не може да бъде удовлетворено, тъй като съгласно чл.71, ал.З от ЗИНПОСК не се допуска комбинация в цветовете на националния трикольор.

Искането за бяла бюлетина с една синя, една зелена и една синя ивица може да бъде удовлетворено, тъй като до постановяването на това решение в Централната избирателна комисия не е регистрирана такава бюлетина от партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Национал-християнски съюз с бяла бюлетина с една синя, една зелена и една синя хоризонтална ивица и надпис на бюлетината "Национал-християнски съюз".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 227

София, 15 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Демократическа партия на справедливостта.


Постъпило е заявление от Демократическа партия на справедливостта, подписано от нейния председател Недим Генджев, за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Заявлението е заведено под N 46 ог 11 ноември 1994 г. в Регистъра на ЦИК.

Към молбата са приложени: решение по ф.д. N 24731 от 1993 г. на Софийски градски съд; протокол от заседание на Централния съвет на Демократическата партия на справедливостта от 10 ноември 1994 г., както и образец от подписа на представляващия и печата на партия.

Заявено е желание за участие в изборите с бяла бюлетина с две зелени и по средата жълта ивица с надпис на нея "Демократическа партия на справедливостта". Искането за бяла бюлетина с зелена, жълта и зелена ивица е основателно, тъй като е заявено първо в регистъра на ЦИК и в този случай намира приложение чл.34, ал.1, точка 3 изречение второ от ЗИНПОСК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Демократическата партия на справедливостта с бяла бюлетина със зелена, жълта и със зелена ивица и надпис на нея "Демократическа партия на справедливостта".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 234

София, 15 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Достъпа до националните средства за масово осведомяване по време на предизборната кампания.


На основание чл.34, ал.1, т.1 във връзка с чл. 57 от ЗИНПОСК и решение на Великото народно събрание /ВНС/ за достъпа до националните средства за масово осведомяване по време на предизборната кампания от 21 август 1991 г. обнародвано в "Държавен вестник" бр.71 от 30 август 1991 г.,

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РЕШИ:

1. Предоставя времето за тематични дебати /90 минути по телевизията и по 120 минути за двете програми на радиото/ по абзац 3 и за встъпителен и заключителен диспут по абзац 4 от решението на ВНС, както следва:

45 % от общото време за СДС;

45 % за Предизборна коалиция БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" и 10% за ДПС.

В рамките на така предоставеното им време, определено в абзац 3 и 4 от решението на ВНС, парламентарните партии и коалиции предоставят време за участие на представители и на други партии и коалиции, регистрирали се за изборите за 37-то Народно събрание и участвали като такива самостоятелно или в състава на коалиции в 36-то Народно събрание, а именно - ДАР, ДП и Нов избор.

2. Предизборната кампания започва след изтичане на срока за регистрирането на кандидатите по чл. 52, ал.2 от ЗИНПОСК - от 19 ноември 1994 г. и приключва 24 часа преди изборния ден, съгласно чл.60, ал.2 от ЗИНПОСК - до 24 ч. на 16 декември 1994 г.

Всички информационни емисии, всекидневните и седмичните обзорни политически предавания на БНТ и БНР отразяват предизборната кампания на партиите, коалициите и независимите кандидати обективно, балансирано с автентични новини и репортажи.

В предизборните предавания могат да бъдат употребявани фондови материали на БНР и БНТ, използвани от политически партии и коалиции по-рано във видеоклипове, в минали изборни кампании и пр.

3. Достъпът до националните средства за масово осведомяване по смисъла на т.1 от настоящото решение се осъществява от: Канал 1 на БНТ, Програми "Хоризонт" и "Христо Ботев" на БНР и от БТА.

Регионалните радиотелевизионни центрове и местните радиовъзли се използват от партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирали листи в съответния избирателен район, по реда, определен за националните средства за масово осведомяване - обективно, балансирано с автентични новини и репортажи.

4. Централната избирателна комисия обявява списъка на извънпарламентарните партии и коалиции, регистрирали листи поне в 11 избирателни района, които имат право на време за дебати два пъти през целия предизборен период /абзац 5 от решението на ВНС/, време за 5-минутните предизборни обръщения през първия и в последния ден на предизборната кампания /абзац 6 от решението на ВНС/ и време за излъчване два пъти седмично на 3-минутните клипове по абзац 7 и 8 от решението на ВНС.

5. Непубликувани резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите не могат да се публикуват в периода от 3 декември 1994 г. до 24 ч. на 18 декември 1994 г.

6. По време на предизборната кампания не се разрешава излъчването на националните честоти на чуждестранни радио- и телевизионни предавания на български език.

7. Централната избирателна комисия създава по предложение на парламентарните партии и коалиции, посочени в т.1 от настоящото решение, експертна група от техни представители.

Експертната група наблюдава изпълнението на правилата за предизборната кампания, регламентирани със ЗИНПОСК, Решението на ВНС и с настоящото решение.

Крайният срок за представяне на предложенията на парламентарните партии и коалиции, посочени в т.1 от настоящето решение, за техни представители в експертната група е 17 ноември 1994 г. 16 ч.

8. Възражения срещу нарушения на преходните разпоредби и възникнали по този повод спорове се отнасят до Централната избирателна комисия, както и до съответната Районна избирателна комисия, които се произнасят с решения в тридневен срок.

9. Финансирането на предизборната кампания, осъществявана от БНТ, БНР и БТА в съответствие с Решение на ВНС /ДВ бр. 71/1991 г./, се извършва от държавния бюджет.

Съгласно чл. 57 от ЗИНПОСК и Решението на ВНС, обнародвано в ДВ бр. 71/1991 г., решенията на Централната избирателна комисия са задължителни за националните средства за масово осведомяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер”/


16:00:00
16.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!