16 ноември 1992

София, 16 ноември 1992 година
        Брой 225 /755/    

Ръководител Пресслужба ”Куриер"

Стефан Господинов

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩАТА С ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


На 13 ноември 1992 г. се състоя среща между делегация на Изпълнителното бюро на Националния комитет на БСДП, водена от г-н Стефан Радославов, главен секретар на партията, и главния секретар на СДС г-н Иван Куртев.

На срещата бяха разгледани редица въпроси от взаимен интерес.

Изпълнителното бюро на БСДП потвърди становището си, че подкрепя правителство на СДС или на СДС в коалиция с ДПС, при условие че то възприеме и провежда политика, насочена към укрепване на националната сигурност, по-нататъшно развитие на демокрацията и икономическа реформа с широка социална поддръжка.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА РЕШЕНИЯТА НА РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ /14 И 15 НОЕМВРИ 1992 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО/.


На 14 и 15 ноември 1992 година в Двореца на културата и спорта в град Велико Търново се състоя разширено заседание на Националния съвет на партия ЛИБЕРАЛИ.

След направения анализ на политическата обстановка и проведените разисквания Националният съвет реши:

1. Тъмносиньото ядро на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ води страната към предсрочни избори при изострена предизборна обстановка. Партия ЛИБЕРАЛИ е готова да установи предкоалиционни отношения с всички значими демократични центристки партии.

2. В случай че бъде съставено правителство, ръководено от СДС, то ще бъде подкрепено от партия ЛИБЕРАЛИ само при смяна на досегашната политика на изпълнителната власт.

3. Националният съвет насрочи конференция на партия ЛИБЕРАЛИ на 19 декември 1992 г., на която ще бъде обсъдено обединение с партиите Конституционен форум и Национална демокрация и възложи на изпълнителното ръководство да подготви всички, необходими за бъдещото обединение документи.

Велико Търново, 15 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ЗА СЪСТОЯЛАТА СЕ ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 14 И 15 НОЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


На 14 и 15 ноември 1992 г. в София се проведе Четвъртата национална конференция на Съюза на свободните демократи /ССД/, който е със статут на наблюдател в СДС. Участваха делегати от клубове и организации на ССД в Русе, Сливен, Стара Загора, Габрово, Пловдив, Смолян, Разлог, Нова Загора, Михайловград, Ловеч, Хасково, Видин, Троян, Елин Пелин, Бяла Слатина и всички общини на София.

Поздравления към участниците в конференцията поднесоха представители на Български демократичен форум, Съюз за Търновска конституция, Русенски съюз "Царство България", Конституционния съюз.

На конференцията бе обсъдена обществено-политическата обстановка в страната и произтичащите от нея задачи пред ССД, както и някои проблеми на информационната култура. Подчертана бе необходимостта от ускоряване на декомунизацията в съответствие с основните национални интереси на България и изграждането на силен десен антикомунистически блок. Разисквано бе и направеното от Русенския съюз "Царство България" предложение до 31 формации, в т.ч. и ССД, за формиране на политическа коалиция с характер на роялистко движение, като бе изтъкната неговата перспективност.

Конференцията завърши с избор на ново 9-членно ръководство на ССД. За председател бе избран Иван Калчев, а за заместник-председатели Антон Стойчев от Сливен, инж. Кирил Дуков от Стара Загора и Стефан Влахов-Мицов, ръководител на Групата за анализи и прогнози.

Приета бе Програмна декларация на ССД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ССД: Ив. Калчев

/Пресслужба /"Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3" /ЧАСТ ВТОРА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ВТОРО
КАКВО ВСЪЩНОСТ СТАВА?

4. Очакванията на голямото мнозинство от хората бяха излъгани. Вместо справедливост въз основа на принципите на демокрацията и равенството пред закона се създават предпоставки за още по-подчертано неравенство между хората. И то не въз основа на личния труд и качества, на предприемчивостта и творчеството на индивида, а на наследствените собственически права и на спекулативните операции в нарушение на законите на лоялната пазарна конкуренция.

По същество управляващите провеждат неоконсервативна политика, която задържа общественото развитие в демократична посока. Върхушката в СДС /д/ прави опити да реставрира икономически структури и отношения на собственост отпреди десетилетия. В резултат на това се възпроизвеждат стари и се пораждат нови форми на неравенство. В обществото се залагат нови конфликти, нови напрежения, породени от несправедливия начин на икономическо и социално реформиране на обществото.

Промените, които се осъществиха в хода на демократичния процес, очертаха контурите на бъдещото свободно общество. Същевременно новият режим не освободи хората от страховете, свързани с произволната държавна намеса, с насилието върху съвестта и с дребнавата опека от страна на държавните органи.

Дълбоките разделения и напрежението в обществото, упорито поддържани от представителите на крайните политически тенденции, непрекъснато поставят на изпитание гражданския мир и създаването на гражданско общество. Конфронтационният подход в политиката става все по-анахроничен на фона на все по-широкото разбиране в обществото за нуждата от сигурност за гражданите, публичен контрол върху политическата дейност, гаранции за основните човешки права и свободи.

5. Все по-очевидно е, че синята идея бива "осребрявана" от едно ограничено малцинство от обществото чрез законите за реституцията, неограничените печалби в условията на безконтролен вътрешен пазар и административния произвол при отсъствието на реален парламентарен контрол.

Вследствие на концентрирането на политическа и икономическа власт в обществото се формира плутократична прослойка. Все по-очевидно става, че под нейния натиск политиката се насочва по пътя на реставрацията и репресиите.

Тези резултати от "промяната" не могат да се приемат и те пряко заплашват прехода към демократично и правово общество. Обществото като цяло е възможно да бъде подведено, но не за дълго. Осъзнаването на измамата е неизбежно по-рано или по-късно. Но реакцията може да придобие различни форми.

Ние сме убедени, че все още е възможна демократична алтернатива за преход към желаното от хората истински демократично правово и социално държавно устройство.


ТРЕТО
ИДЕЙНИЯТ ХОРИЗОНТ НА ПРОМЯНАТА

6. Политическият проект на ОСД, предлаган тук, е израз на идейна еволюция и опит за дълбоко преосмисляне на традиционните социалистически идеали. В края на хилядолетието е необходим нов исторически синтез на изначалните човешки ценности, като свободата и равенството, белязали великата хуманистична тенденция в новата история. Съвременната интерпретация на тези изконни човешки ценности ще положи основите на едно действително открито, демократично и справедливо общество.

7. ОСД си дава ясна сметка, че свободата е основният императив на социалната промяна. Горчивият опит от близкото минало показва, че стремежът към все по-пълно въвеждане на налаганото въпреки всичко социално равенство, води до огромна бюрократична централизация и до крайно ограничаване на свободата. Ние сме убедени, че проблемите на социалната справедливост не могат и не трябва да се решават за сметка на свободата. Без свобода изобщо е невъзможно някакво правомерно, справедливо разпределение на благата в обществото.

8. ОСД се обявява за последователно провеждане на принципа за равенство пред закона и равенство чрез закона. Неразделен от него е и другият основополагащ за гражданското общество принцип - този за равната за всички свобода. Ние знаехме, че "свободата на всеки е гаранция за свободата на всички", но бяхме забравили, че свободата е начин на обществена организация, че тя е състояние на хората в гражданското общество.

Смятаме, че трябва да се преодолеят утопичните представи за въвеждане на пълно социално равенство в обществото с една силна, авторитарна държава, която да го гарантира, чрез своите централни намеси. В едно справедливо общество равенството в правата би следвало да намери своето продължение в равенството на възможностите. По този начин ще се въведе корективът на неравенството, което се поражда по напълно естествен начин всеки миг от живота на обществото.

Съвременната държава, като суперструктура на гражданското общество, следва да осигурява както относително "равен старт" в живота, така и да гарантира човешкото достойнство посредством система от механизми за социална и политическа защита. Правото на участие на гражданите в решаването на проблемите, които ги засягат, ще трябва да се гарантира не само в политическата, но и във всички останали публични сфери на обществения живот.

Гражданското общество е несъвместимо с деленето на хората на бивши и настоящи, на наши и ваши, на цигани и българи, на християни и мюсюлмани. В него хората са равни пред закона и чрез закона.

9. ОСД е на мнение, че се нуждаем от преосмисляне на идеята за демократическия социализъм. Тя вече не може да се разглежда като някакво убежище, което ще приюти посткомунистическите партии след времето на развития или реалния социализъм.

Предстои ни осъзнаване на отказа от общество с прекомерна роля на държавата, отказа от етатичния възглед за обществото. Вместо него ще трябва да потърсим пътищата за оформяне на множество публични сфери в обществото, наред с държавата-партньор и отговарящ за социалните гаранции обществен представител. Ние сме против обезсмислянето на държавната роля, ние не сме привърженици на държавата нощен пазач. Но държавата, според нас, в едно справедливо общество, ще трябва да бъде гарант на плуралистичността, на диалога и обществения договор. Ние сме за общество, в което държавата не е привилегированият участник, а е най-отговорният участник за свободите и правата на гражданите.

Демократичният път към един нов тип социализъм е труден и продължителен. Той задължително ще премине не просто през смяна на правителства и игра на политическите сили, а през принципно пренареждане, принципно разместване на участниците и техните роли в обществения живот. Ще трябва да се оформят множество области на публичната власт, във и между различните институции с официален характер. Развитието на този процес ще наложи търсене на начини за институционализиране на всички възникнали и възникаващи форми на публичност, с които ще бъде изпълнено гражданското общество и сред които държавата ще може да влезе в истинската си роля на партньор и гарант на демокрацията.

За много от развитите страни този процес е в ход. За нас той е колкото странен, толкова и естествен. Странен, защото не е елемент от общественото съзнание, не е на дневен ред, скрит от площадните "битки", а естествен, защото българската кулутрна традиция се е съхранила тъкмо на подобна основа - дисперсирана власт в малки общности със слаби връзки с централните властови институции. Ние имаме национална склонност към общностни действия, към автономизация на малките общности, към корпоративост. Това е нашето предимство в пътя ни към гражданското общество. Задачата е подобен път да стане понятен за гражданите и политиците, да се поеме въз основа на национален консенсус, тъй като такава промяна на обществото не е по силите на нито един от неговите днешни полюси.

България е страната на жилищната собственост, на вилите и гаражите, на коооперативните и корпоративни традиции, на предприемчивия дух. Тя има своите резерви по пътя кам превръщането на производствените единици, домакинствата, доброволните организации, комуналните услуги и всички подобни форми в атоми на бъдещото демократично гражданско общество с правова държава.

Това общество ще се основава на взаимодействието и сътрудничеството на множеството социални групи и образувания, като солидарността ще осмисля цивилизования начин на живот и ще отхвърля далеч страха от нищетата и отчуждението, опасенията от социалните сътресения.

10. Ето защо ОСД ще отстоява принципите на свободата и равенството, принципите на конституционното управление в България, развитието на страната ни като социална държава.

ОСД ще се бори за въвеждане на юридически гаранции на индивидуалната свобода, за неприкосновеността на личността и свързаното с нея частно пространство. За нас самоорганизиращите се общности в публичната сфера имат правата на индивида и задълженията на обществени субекти. Ето защо ОСД се обявява за свобода в новото общество от произволната намеса на властта, което държавата на бъдещото ни гражданско общество ще гарантира.

Нашето дълбоко убеждение в края на двадесети век е, че гражданската свобода и правата - политически, социални и културни - не могат да бъдат разглеждани и разбирани по друг начин освен като неделими.

Затова като първи стъпки в такава нова насока на развитие на промяната в България ПРЕДЛАГАМЕ следните седем проблема.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "С КЬОРФИШЕЦИ ПРОЩАЛЕН САЛЮТ НЕ СТАВА" НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ВЪВ В. "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" И В. "ДЕМОКРАЦИЯ".


С подобаващата ярост на последен залп пресцентърът на военния министър в оставка застава зад своя патрон, хули и поучава Българската офицерска легия "Раковски". Благодарим за езиковите бележки, но нашето писмо в защита на подполковник Попов е озаглавено "отворено", а не "открито", както невярно цитира пресцентърът. И това е най-невинната му неточност.

Граматическият коментар показва високата филологическа подготовка на авторите и ниската им военна компетентност. Той издава желанието им да разговарят не по същество, а отново да ни питат колко сме, кои сме и ако можем да им предоставим списък на активистите си. За жалост в Министерството на отбраната /МО/ и особено в неговите цивилни блокове навлязоха социални хигиенисти, курортолози, гинеколози и други "-лози", които до края на мандата си така и не навлизат в сърцевината на материята, наречена армия. Струва ни се, че хората с пагони не са обект на гинекологията или на граматиката, за да ги поучават и "реформират" госпожи и господа с лекарски или с филологически дипломи.

Сведенията си за "наглостта" на подполковник Попов пресцентърът черпи единствено от показанията на министерския бодигард Ал.Илиев, забравяйки, че един свидетел не е свидетел. Забравяйки, че ръководството на легията пет месеца не се срещна с министър Сталийски поради негово нежелание, въпреки нееднократните ни опити и срещите ни с негови заместници. Преди случая "подполковник Попов" не сме отправяли упреци срещу министъра, за да щадим неговия авторитет, за да не рушим мостовете за конструктивен диалог. Що се отнася до махмурлука на г-н министъра, за него има твърде много униформени и цивилни свидетели, за да бъде отричан този очеваден факт с твърдението, че министърът често идвал пръв на работа и си отивал последен. Имаме сведения, че някои от авторите на отговора неведнъж са замръквали на маса с г-н Сталийски, така че думите "грозно и невярно обвинение" предизвикват усмивка.

Служебната командировка в Израел наистина е планирана още през май, но когато през октомври в списъка на делегацията биват включени осемнадесет лица и сметката скочи на 730 000 лв., това вече наистина става последна екскурзия, последен жест за верните приближени.

Позволете да попитаме уважаемия пресцентър защо не казва нищо за гафа на холандския кораб? Защо премълчава упрека ни, че г-н министърът обижда офицерите с прозвищата "ченгета", "комунисти", "болшевики"? Вероятно защото не намира дори изсмукани от пръстите доводи.

Що се отнася до уж ограничената ни членска маса, ще успокоим авторите на салюта, че легията не се е стопила, че в нея влизат офицери според своите интереси и желания. Легията преживя и изпроводи четирима министри и, дай Боже, ще преживее и изпроводи още. Защото министрите идват и си отиват, а офицерството остава.

Уволнението на подполковник Попов е незаконосъобразно. За повече убедителност министерският пресцентър цитира и генерал-полковник Петров, който също не бил доволен от работата на подполковник Попов. Но генерал Петров не подписа заповедта за дисциплинарно уволнение на офицера, което отново обезсмисля министерския гняв, както стана с прословутата заповед N 332.

Не би било лошо уважаемият пресцентър да ни обясни откога в Българската армия приказките на телохранителя тежат повече от офицерската дума и чест. На пресконференция през следващата седмица ще дадем думата и на "наглия" подполковник Попов.

За "подвизите" на г-н министъра в оставка ще научи и демократичната европейска общественост, на която подчиненият му пресцентър се зъби по един хамалски начин: "Подполковник Валери Попов няма да бъде възстановен на работа, ако ще за него да се застъпят от ЕВРОМИЛ." За сведение на "-лозите" от пресцентъра на МО, ЕВРОМИЛ е колективен член на Съвета на Европа и случаят "Попов" може много лесно да влезе в Международния съд по правата на човека.

Доколкото разбираме от демокрация, тя изисква законите да бъдат спазвани най-напред от началниците. Когато те първи тръгнат да погазват принципите, се връщаме към старата позната схема, при която законът представляваше бариера, над която "лъвовете" прескачаха, под която "влечугите" пропълзяваха и пред която спираха само "говедата".

Лакейските напъни на пресцентъра на Министерството на отбраната и на военния официоз, наричан във войските "Послушко", за сетен път потвърждават думите на един безсмъртен полковник, че на България са нужни не мазници и треперковци, а хора със сърца горещи и глави правилно развити. Близките дни ще покажат, че опитите да бъде оневинен о.з. министърът за сметка на Българската офицерска легия "Раковски", са поредният кьорфишек на угодничещи чиновници, които треперят само за местенцата си.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Централната избирателна комисия, до Българския демократичен център и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Базирайки се на необратимия характер на процеса на демократизация на обществото ни и неговия плуралистичен вид, считаме, че отказът на Централната избирателна комисия да регистрира Българския демократичен център като самостоятелна политическа сила с право да участва в частичните избори, които се произвеждат в общините и в населените места, не създава равноправни условия пред всички обществени групи за участие в управлението на страната.

Българският демократичен център се утвърди като формация, свързана с националните интереси, и ние настояваме да бъде регистриран от Централната избирателна комисия и да се създадат условия за неговото пълноценно включване в политическия живот на страната.

Пловдив, 3 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ - ПОДКРЕПА" - БУРГАС, В ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Документът е адресиран до парламентарната група и Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до Министерския съвет и до средства за масова информация.


Има моменти в общественото развитие, в които интересите на народа са поставени на изпитание; моменти, когато политическият разум, общественият морал и патриотизмът трябва да кажат своята тежка дума.

Такъв е днешният политически момент. Той поставя на изпитание не само нашата политическа зрялост, нашата интелигентност и нравственост, но и нашето чувство за отговорност за съдбата на народа ни.

През последните три години водещо място в общественото ни развитие заемат силите на Съюза на демократичните сили /СДС/. Те са изразители на тежненията на народа към по-голяма свобода, социална справедливост и демокрация.

Но срещу тях са се опълчили силите на регреса, създадени, отгледани и възпитани от школата на тоталитаризма.

Маскирани като "демократи", те саботират усилията на СДС за смяна на обществената система.

Една от последните прояви на тази разрушителна дейност е свалянето на първото демократично правителство у нас.

Регионалното обединение "ГМХ-Подкрепа" - Бургас, е задължено да вземе отношение към злополучния акт на реакционните сили и да излезе с настоящата декларация в подкрепа на правителството на СДС.

Синдикатите в целия свят /с малки изключения/ подкрепят силите на прогреса и демокрацията. Това е така, защото самите синдикати са съществена част от тези демократични сили.

Така и Регионалното обединение "ГМХ-Подкрепа" - Бургас, поддържа правителството на СДС, защото имат общи цели и общи усилия за постигането на тези цели. Това са социалните интереси на трудещите се, които могат да бъдат реално гарантирани само при условията на истинската демокрация.

Силите на СДС и неговото правителство са гаранция за тази истинска демокрация.

Настоящата декларация е израз на безрезервна подкрепа на правителството на СДС в трудната му борба за истинска демокрация.

Бургас, 5 ноември 1992 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА "ГМХ-ПОДКРЕПА" - БУРГАС:
Велимир Михайлов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ПО ТУРИЗЪМ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Българската туристическа камара /БТК/ енергично протестира против несправедливото уволнение на генералния директор на консорциума "Слънчев бряг" Георги Николов и управителите на туристическите дружества Слави Узунов, Богдан Бъчваров и Костадин Дачев. Считаме, че това е нов пореден опит за отстраняване на ръководители, доказали своя професионализъм в осъществяването на реформата в сферата на международния туризъм.

Намираме действията на сегашното ръководство на Комитета по туризъм в лицето на неговия председател Славейко Божинов и главния секретар Красимира Генчева за абсолютно некомпетентни както в конкретния случай, така и по отношение на цялостното управление на отрасъла и провежданата кадрова политика. Тяхната дейност ще доведе до възстановяването на старите монополни структури и свързаните с тях отживели социалистически методи на управление. Забавя се реформата в туризма, задържат се и процесите на приватизацията.

БТК изцяло подкрепя аргументите и исканията на групата народни представители от Съюза на демократичните сили за отменяне на немотивираните решения за освобождаване на нашите членове от "Слънчев бряг", както и незабавното назначаване на компетентни ръководители в Комитета по туризъм.

София, 6 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНО СДРУЖЕНИЕ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" В ПОЛУВИСШИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - ЯМБОЛ, ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до ректора на Висшия технически университет - Русе, до Националната студентска конфедерация и до средствата за масова информация.


След създалата се обстановка на конфронтация между ръководството на Висшия технически университет /ВТУ/ в Русе и студентите от същото висше учебно заведение, ние, членовете на АС "Млада демокрация" в Ямбол, твърдо заставаме зад справедливите искания на нашите колеги.

Изразяваме своето учудване от действията на ректора на ВТУ - Русе, който, вместо да провежда академичен диалог със студентите, използва крайни мерки, като вика полиция в университета и отнема помещението на академичното сдружение.

Господин ректор, не смятате ли, че тези Ваши действия напомнят близкото тоталитарно минало, при което се използваха същите методи за погазване на младата демокрация.

Ние, членовете на АС "Млада демокрация" при Полувисш педагогически институт /ППИ/ - Ямбол, се обръщаме към всички студенти в България, към всички академични сдружения и организации, към демократично мислещата наша общественост да подкрепят колегите ни от Русе.

Не бива да се допуска насилие в академичния живот!

Ямбол, 6 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОМПАНИЯТА "АМЕРИКЪН ЧЕЙЗ КЪМПАНИ ИНКОРПОРЕЙТИД" ЙОРКЪР НИСТРЬОМ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


ДРАГИ ГРАЖДАНИ,

През последните 18 месеца имах удоволствието и честта да посетя 22 пъти вашата великолепна страна. Преди това съм правил делови посещения от време на време в България през последните 15 години. Моята компания "Америкън чейз къмпани инкорпорейтид" е консултантска фирма за международен бизнес, специализирала се в създаването на възможности за бизнес в Източна Европа, бившите съветски републики, Куба и Виетнам. Освен това публикувал съм редица статии в американските средства за информация за възможностите за бизнес в тези страни, написал съм книга за зараждането на демокрацията в Полша, както и няколко икономически анализа на Източна Европа. Аз и моите сътрудници сме цитирани често и интервюирани от американски телевизионни компании и ежедневници и седмичници с политическа и икономическа тематика като " Нюзуик" , "Бизнес уик", "Ню Йорк таймс", "Вашингтон пост" и други. Мисля, че имам известни познания и опит за тази част на Източна Европа и особено за вашата страна - България.

За мен обаче, а също и за много политически и икономически наблюдатели и други експерти, които открито изразяват мислите си, сегашната политическа ситуация в България е една загадка.

Като зараждаща се демократична държава България, под умното ръководство на министър-председателя Филип Димитров, успя за кратко време да постигне значителен напредък в стремежа си да получи широко международно признание, и то при една крехка коалиция с Движението за права и свободи и силна опозиция в лицето на бившата комунистическа партия. Не е трудно да си представи човек какво би могло да постигне едно правителство, излъчено от силно мнозинство на СДС, ако му бъде дадена такава възможност.

Чрез моята компания аз и сътрудниците ми често имаме възможност да разговаряме с министър-председатели и президенти на редица страни. В частни разговори хора като Горбачов, президента Буш, президента Валенса и г-н Хавел са изразявали възхищението си от мирната революция в България и нейното първо избрано по демократичен път правителство, ръководено от премиера Филип Димитров. Имал съм щастието да се срещна на няколко пъти с г-н Филип Димитров както частно, така и официално. Наблюдавал съм го по време на посещението му във Вашингтон, а също и в парламента и на стъпалата на "Александър Невски" по време на митинг под дъжда и съм на мнение /то се споделя от голяма част от международните делови среди/, че г-н Димитров е такъв лидер от национален мащаб, на който, ако един обединен парламент даде шанс, ще има необходимите качества и енергия не само да изведе България от сегашната тежка икономическа ситуация, но да я поведе към просперитет, даващ всички възможности на българския народ.

Мой много добър приятел, главен редактор на едно от най-влиятелните списания в света, ми каза веднъж, след като бяхме разговаряли с г-н Димитров: "Българите трябва да се гордеят със своя министър-председател. Никога не съм срещал мъж, избран за правителствен служител, който да е по-предан на своята страна и на дълга си”. Тези думи бяха казани истински развълнувано от човек, който се е срещал и е интервюирал всеки държавен ръководител в повечето цивилизовани държави през последните 20 години.

И така, какъв е проблемът? Проблемът е, че България сега няма правителство! България е на ръба на анархията.

България, която постигна толкова много за такъв кратък период.

България, на която се възхищаваха други страни от Източна Европа.

България, на която предричаха блестящо бъдеще.

България, която беше на път да се превърне в образец за прохождащите демокрации в цял свят.

Защо и как се случи това?

Преди всичко - от известно време проблеми се проявяват в парламента. Има силна /комунистическа/ опозиция, която мечтае за нова ЧЕРВЕНА пролет /в близкото минало имахме поне работа и какво да ядем. Нямаше частни собственици, нямаше делови кръгове, нямаше правителство, избрано със свободни избори, което можеш да обвиняваш за неблагополучията си. Да, господине, хлябът ни беше осигурен, имахме си честни и трудолюбиви върховни партийни лидери, които се стремяха искрено към благото на народа/.

На второ място - коалиционният партньор, Движението за права и свободи, което /в правото си/ трябва да убеди избирателите си, че се опитва да защитава техните интереси, а те в някои случаи се различават от интересите на правителството.

И все пак причината за сегашната парламентарна бъркотия е вкоренена в самото общество.

Като бизнесмен и собственик мога до известна степен да разбера недоволството от големите данъци, от високите лихви и от бюрократичните неуредици. Но онова, което не мога да си обясня, е нетърпимостта на деловите среди и липсата на разбиране. Ако новозабогателите и в известен смисъл преуспяващи бизнесмени имаха интереси, простиращи се по-далеч от това да си купят нова кола БМВ или "Мерцедес", положението можеше да е съвсем различно.

Но моля ви, колеги бизнесмени и собственици, вие, които се оплаквате от условията за бизнес в България! Поемете дълбоко въздух и се върнете само три години назад във времето. На вас ви е даден най-големият шанс. Преди четири години това, което правите сега, се смяташе за незаконно. Сегашното /предишно/ правителство ви даде възможността да бъдете бизнесмени и собственици. Все още има трудности, които трябва да се преодоляват, но въпреки това вие имате възможност да творите и да правите пари. Аз познавам лично някои от вас и знам, че някои от вас успяха да спечелят много пари за много кратко време. Вие сте /надявам се, повечето от вас/ трудолюбиви и честни хора. Тогава защо да се хаби цялата тази енергия /дори и това да изглежда модно/ за обвинения срещу правителството за всичко, което е завършило с провал.

Нека да наречем нещата с истинските им имена. Няма държава или общество на Земята, където деловите среди да са напълно доволни от правителството. Моля, опитайте се да разберете, че България е едва в началото на поетия от нея път към създаване на свободен пазар и капиталистическо общество. Трябва да разберете, че сте късметлии, защото имате /имахте/ правителство, полагащо големи усилия за нормализиране на деловия климат в страната. Вместо само да се оплаквате от проблемите, които несъмнено съществуват, моля ви, опитайте се да работите заедно с правителството, а не против него. Сега е време да дадете нещо на обществото, което ви е дало шансове. Не само да си плащате своя дял от данъците, но да окажете икономическа помощ и подкрепа и да споделите своя нов опит и знания, за да могат и други като вас да станат собственици, бизнесмени и дори може би политици.

Драги граждани и приятели на България, нека да обединим усилията си и да дадем на правителството шанс да разреши проблемите си. Нека се съсредоточим върху онова, което правим най-добре - бизнеса. Ако в бъдеще има проблеми в отношенията между деловите среди и правителството, нека се опитаме да убедим чрез диалог демократично избраното правителство в необходимостта от промяна към по-добро, вместо да се стремим да се отървем от него и в крайна сметка да се сдобием с ново правителство, което да няма интерес към никаква форма на общуване.

Опитайте се да си спомните какви карти получи правителството при раздаването им в началото на тази нова напрегната игра - нещо, което се случи съвсем неотдавна.

/Пресслужба "Куриер"/


11:30:00
16.11.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.   
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Траянка Каличкова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!