16 февруари 1994


София, 16 февруари 1994 година
Брой 33 /1078/


София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".


Ние, учителите от Синдиката на учителите към Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/, подкрепяме справедливите искания на студентите, преподавателите и служителите от Софийския университет /СУ/ "Св. Климент Охридски".

Десетилетия наред образованието съзнателно беше потъпквано. Това престъпление към нацията продължава и в настоящия момент. В същото това време, докато образованието е в бедствено положение, самоцелно се разхищават средства:

- образованието е обременено с излишни административни звена като: регионални инспекторати, институти за усъвършенстване на учители и ръководни кадри, центрове за работа с деца, Дом за литература и изкуство за деца и юноши;

- харчат се огромни суми за концепции и за други теоретични разработки, които в досега познатата ни практика обикновено са се оказвали безплодни, след като са нанасяли щети на няколко поколения.

Вследствие на гореспоменатите разхищения с лека ръка се закриват учебни заведения, вместо да се откриват нови.

Учителят отново, както десетилетия наред, е на ръба на бедността. Няма средства дори за книги, необходими за научната му подготовка.

Ето защо настояваме:
- за приоритетно финансиране на образованието;
- да се разградят всички пасивни структури;
- да се назначават подходящи хора в Министерство на науката и образованието /МНО/, доказали високия си професионализъм и прогресивно отношение към проблемите на образованието;
- образованието да е дело на учителя, както е според българската традиция, а не на номенклатурни активисти.

Настояваме за активна намеса на всички институции за решаване на проблемите на образованието, защото не може да се гради проспериращо и модерно общество, без да се инвестира в науката и образованието.

София, 12 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО-МО, ПУБЛИКУВАНА ВЪВ В. "МАКЕДОНИЯ", БР.6, 1994 Г.


Напълно се солидаризираме с декларацията на ВМРО-МО, отпечатана във вестник "Македония”, брой 6 от 1994 г., като подкрепяме исканията по точка 2 и 3. За целта сме отправили искане до министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет /МС/ N 66 от 21 април 1992 г., обнародвано в "Държавен вестник" /ДВ/, брой 36 от 5 май 1992 г., одобряващо Тарифа N 4 за таксите, събирани в системата на Министерство на вътрешните работи /МВР/. Също така изискахме от МНО промяна в Наредба N 1 от 10 февруари 1993 г., обнародвана в "Държавен вестник", брой 16 от 1993 г. в частта й, която третира неравнопоставено българите от чужбина.

Припомняме, че в настоящия момент е наложително максимално бързо приобщаване към вътрешнодържавния живот на сънародниците отвъд границите ни. Не може българите от Скопие да се дискриминират по отношение на българите от Бургас.

София, 13 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1994 Г. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание на Република България, до министър-председателя, до министъра на науката и образованието, до председателите на парламентарните групи.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

I. С цел да се улеснят преговорите по исканията в т.1 и т.2 от Стачната ни декларация Стачният комитет на преподавателите и служителите на Софийския университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" ви предоставя следния проектодокумент:


Проект за изменение и допълнение на проекта за закон за държавния бюджет на Република България за 1994 г.

Към Раздел I се добавят чл. 3А и чл. 3Б, както следва:

Чл. 3А /1/ Приема бюджета на образованието по разходите в размер от.......  млн.лв.

/2/ От общите разходи за образование разходите за висше образование са в размер на........ млн.лв.

/3/ От общите разходи за образование разходите за полувисше и средно образование са....... млн.лв.

Чл. 3Б Приема бюджета за наука по разходите в размер от ........млн.лв.

Считаме, че в отчета на държавния бюджет за 1992 г., даден в раздел II от проектозакона, следва също да се изведе този разрез, особено що се отнася до образованието.

Мотиви:

1. Извеждането на исканите позиции като членове в законовия текст е необходимо, за да се даде възможност на народните представители да оценят дали реално чрез бюджета се защитава приоритетността на тази сфера, декларирана в платформите на основните политически сили.

2. Представянето в явен вид на този разрез в законовия текст е световна парламентарна практика и позволява народните представители да разискват отговорно въпроса за катастрофалното положение на образованието и науката у нас и да вземат компетентно и по съвест решение по проблема.

3. Чрез въвеждането на предложените два членове се премахва информационното затъмнение, при което за българското общество бе невъзможно да види и да оцени държавната политика в областта на образованието и науката.

Предложените дотук промени не са в разрез със сега действащия устройствен Закон за бюджета.


II. Във връзка с исканията по т.3 от Стачната декларация, по предложените позиции следва да се запишат следните разходи:

- абсолютният обем на разходите за образование да бъде в размер на 37 560 млн.лв., което съответства на 7,5 @НОВА = процента от БВП;

- обемът на разходите за висше образование да бъде в размер на 7 500 млн.лв., което съставлява 1,5 процента от БВП;

- обемът на разходите за средно и полувисше образование да бъде в размер на 30 060 млн.лв., което съставлява 6% от БВП;

- обемът на разходите по член ЗБ да бъде в размер на 4 000 млн.лв., което съставлява 0,8% от БВП.

Нашите искания по т.3 от Стачната декларация са напълно реалистични. Дяловете от БВП съответстват на равнището на съпоставими с България европейски страни. Наложително е тези дялове да бъдат приети, тъй като в продължение на дълъг период финансирането у нас е било далеч под средното за света.

Проблемите за приоритетно субсидиране на образованието и науката не бива да се смесват с необходимостта от структурни промени в тази сфера. Самите промени изискват допълнителни средства, които образователните и научни институции следва да са получили от бюджета. В противен случай структурната реформа ще остане празен лозунг.

София, 7 февруари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ: доц. Петьо Петков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНФЛИКТА В БОСНА.


В непосредствена близост до границите на България вече две години гори пожарът на братоубийствена гражданска война. Тя застрашава мира на Балканите и подлага на изпитание съществуващата днес система за европейска и световна сигурност. Войната в бивша Югославия пряко застрашава националната сигурност и на нашата страна.

Последното развитие на конфликта в Босна засилва тревогата ни. Мирните преговори са в задънена улица. Отправеният от НАТО ултиматум към сръбската страна е прелюдия към директна външна военна намеса в конфликта. Подобна перспектива променя съществено военно-политическата ситуация в региона. Това налага българската страна отново да изясни своята позиция по конфликта в бивша Югославия, като изхожда от нашите дългосрочни национални интереси. От позицията, която ще заемем сега, зависят в дългосрочен план отношенията със съседите ни.

Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ изгражда своята принципна позиция по войната в Босна и конфликта в бивша Югославия върху следните четири основни пункта:

Първо. Отговорността за продължаването на войната в Босна и за намиране на мирно решение носят преди всичко воюващите страни и ангажираните с тяхната подкрепа външни сили.

Второ. Нашата страна не трябва да се намесва нито пряко, нито косвено във войната в Босна. Към подобна позиция е желателно да се придържат и останалите съседи на бивша Югославия.

Трето. Външната военна намеса в Босна няма да потуши конфликта, но може да го задълбочи и пренесе извън границите на тази бивша югославска република.

Четвърто. Единственият път към траен и справедлив мир в Босна минава през преговорите между враждуващите общности. Той съответства на решенията на ООН и на приетата от Социалистическия интернационал през месец октомври 1993 г. Резолюция за войната в бивша Югославия.

София, 14 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ "ПОМОЩ ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" КЪМ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИТЕ И ОКРЪЖНИТЕ ГРАДОВЕ ПО ПОВОД НА НАСТЪПИЛИТЕ СТУДОВЕ В СТРАНАТА.


Молим екстрено всички кметове на областни и окръжни градове в България през дните на настъпилите студове да окажат помощ на бездомните и безпризорните деца.

Нека със своите властни пълномощия уредят въпроса с чакалните на жп и автобусните станции, те да останат отворени денонощно и съответно затоплени. Това ще предотврати измръзванията и смъртните случаи сред споменатите наши граждани.

Освен това да задължат патрулиращата полиция веднага да взима мерки, когато получи сигнал, че има паднал или легнал човек на улицата в нетрезво състояние.

Благодарим от името на всички, които ще получат или оценят грижовната кметска проява!

София, 14 февруари 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА ФОНДАЦИЯТА:

Богдан Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


ОТНОШЕНИЯ С КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.

Ако се наемем в резюме да охарактеризираме отношенията с прокомунистическия синдикат на проф.Петков, то може би най-подходящ ще е изразът "нестихващ конфликт". Отбелязвайки факта, че в редица случаи на местно ниво по конкретен повод се осъществява сътрудничество, не пропускайки да споменем и за редица сходни становища, отстоявани в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, по големите социални проблеми на нацията стигаме до безспорния и тъжен факт, че напрежението между двете синдикални централи не само не намалява, а, напротив, ескалира. На какво по наша преценка се дължи тази явна ескалация.

Първо, един от най-честите източници на напрежение е упоритата и неаргументирана поддръжка от страна на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ на отявлени номенклатурни кадри, на доказано корумпирани директори с мотива, че същите са професионалисти. Тези лица, за които другата синдикална централа се бори със зъби и нокти, имаха 45 години на разположение да докажат своя професионализъм и сега всички изпитваме на гърба си резултатите от техните умения. Искам, разбира се, веднага да подчертая, че партийната принадлежност не значи автоматически некомпетентност и вредителство. Но безспорен е фактът, че преобладаващата част от тези "професионалисти" са с дълъг стаж в редовете на комунистическата номенклатура.

Второ, въпросът за синдикалното имущество. Ако другарите от КНСБ си направят труда да прочетат становището на "Подкрепа" от Втория конгрес и декларациите, публикувани многократно в пресата от края на 1991 г. и началото на 1992 г., то ще се убедят, че сегашните им призиви за отдаване на народа на заграбеното тоталитарно имущество не представляват нищо повече от един евтин популизъм. Единствено упоритата борба на Конфедерация на труда "Подкрепа" доведе до включване на БПС/КНСБ в Закона за конфискацията, в който редица безпринципни политици и министри /за съжаление сред така наречените демократи/ не желаеха да фигурират тоталитарните профсъюзи. След като, водени от желанието си да запазят част от заграбеното имущество, КНСБ предложи подялба и бяха договорени конкретни рамки и проценти с "Подкрепа" и правителството, прокомунистическата централа изведнъж зае диаметрално противоположна позиция. Тази безпринципност доказва само за пореден път какъв е истинският лик на т.нар. Независими синдикати. В тази връзка "Подкрепа" ще настоява пред всички институции в републиката КНСБ да заплати наемите за ползваните 2 години поред имоти, от една страна, и, второ, ще настоява да се конфискуват и имотите на подразделенията на прокомунистическата синдикална централа, защото тезата, че имуществото на подразделенията няма нищо общо с имуществото на централата, е толкова нелепа, колкото и твърденията, че подразделенията на една тоталитарна организация са демократични.

Трето, повсеместните опити за дискредитиране на "Подкрепа" по всякакъв начин и чрез всякакви средства. Успоредно със засилващата се рекомунизация нараснаха и безскрупулността и бруталността на червените синдикалисти. Привидната пасивност, характерна за 1992 г., бе заменена през 1993 г. с арогантна нападателност в стил 50-те години. Сега основните остриета на червената пропаганда са три - тактика, явно разработена в стратегическия институт на стратега Лилов.

Първа постановка - "Подкрепа" намалява и се е ограничила само до рамките на своя Конфедеративен съвет. Всеки факт от нашата дейност се изкривява и интерпретира погрешно и подчертано злонамерено. Явно в КНСБ са проучили задълбочено опита на Гьобелсовата пропаганда от 30-те години и се стараят да възкресят старата формула, че една лъжа, повторена сто пъти, става истина.

Втора постановка - Правителството е на КТ "Подкрепа". Логиката е твърде проста. Министър Биков е съпартиец на Асен Мичковски, а Асен Мичковски е бивш експерт на конфедерацията и следователно Румен Биков е човек на "Подкрепа".

Иначе претендиращата за добра информираност Конфедерация на независимите синдикати явно не е забелязала, че повече от година четири федерации на "Подкрепа" са поискали императивно оставката на министър Биков, който е превърнал Министерство на промишлеността в служба "Личен състав" на българската икономика. Но този факт просто се премълчава, защото не се връзва с предложената от другаря Лилов постановка.

Трета постановка е опитът на всяка цена на "Подкрепа" да се припишат връзки с всички бизнес, легални и полулегални, формирования, с различните престъпни групи и техните подразделения и изобщо засега не са ни свързали единствено с ислямските фундаменталисти от организацията "Джихад" и терористите от ИРА, но вероятно и това може да очакваме скоро на страниците на вестник "Труд". За тази постановка бих препоръчал на другарите от червения синдикат една много проста схема. Ако те счетат, че имат достатъчно кураж и смелост, то нека да се поучат от примера на "Подкрепа" и да поискат една независима финансово-контролна институция да направи обстоен анализ на тяхната "необвързана" дейност. Мога да ги уверя предварително, че такъв един анализ ще бъде обективен, защото една голяма ревизионна компания, която е градила своето име с векове, никога няма да го разруши с цената дори на огромни подкупи. Впрочем тази препоръка се отнася до всички партии и организации, чието единствено занимание е да се опитат да свържат по някакъв начин името на "Подкрепа" с нечисти сделки и нередни дела. От всичките тези писания за съжаление електоратът или поне една част от него остава с впечатление, че в конфедерацията се вършат неща, но толкова ловко, че просто тe не могат да бъдат доказани по юридически начин, а не се предполага много по-простата теза, че ние няма какво да крием и че в това е нашата основна сила.

От казаното по-горе се налага заключението, че на този етап е трудно да се вярва в перспективността и взаимната полза от контактите с КНСБ и те следва да се ограничат в рамките на НСТС.


ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИ СИНДИКАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ.

На практика отношения с други синдикални или по-точно псевдосиндикални структури конфедерацията не поддържа. В тази връзка е важно да се отбележат опитите на т.нар. Народен синдикат "Единство" и групите, подвизаващи се под странната и трудна за произнасяне абревиация ОССОП да се легитимират за участие в работата на НСТС, което би означавало практически край на и без това доста непродуктивния диалог между социалните партньори. Комичен е и фактът, че крайъгълният камък на особената структура ОССОП, а именно профсъюз "Бизнес”, след като не успя да се легитимира като работодател, се опита да го стори под формата на синдикат. Да се надяваме, че най-накрая в някое министерство или комитет ще се намери пост, който да задоволи неспокойния дух на техния лидер, за да не се записваме и по профсъюзно-работодателска линия в Книгата на Гинес. Другите радетели за профсъюзния плурализъм - Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ и Националният професионален съюз /НПС/, стоят по палатки през лятото и са в национална стачка от края на март миналата година. Що се касае до третия близнак в триадата ГМХ, най-характерното за него през изминалия период е, че смени работнически звучащите думи "Геология, Металургия и Химия" с по-благозвучните и по-популярни "Гаранция, Мир и Хляб". Като изключим обаче комичността, елемент от напъните на редица псевдосиндикални формирования, и се опитаме да погледнем в мотивацията на техните претенции, ще видим зле прикритата цел как чрез тях някои политически формации се опитват да торпилират синдикалното пространство, да го раздробят на отделни части и в крайна сметка да разединят хората, обединили своите усилия за запазване на своите изконни трудови и човешки права.

София, 8 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


12:10:00
16.02.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Цветана Любомирова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!