16 септември 1994


София, 16 септември 1994 година
Брой 182 /1227/


София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕТО НА КОАЛИЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


България е пред избор. Ясно се очерта, че както е тръгнало, Българската социалистическа партия /БСП/ в едни бъдещи избори ще спечели. Българска партия Либерали /БПЛ/ смята, че на България й е нужна широка коалиция, която да е реална алтернатива на досега установения политически модел, който води държавата незнайно накъде. Тези избори са последен шанс за българския път на развитие.

Политиката на Ф. Димитров доведе Съюза на демократическите сили /СДС/ до невъзможността да бъде реална алтернатива за развитието на реформата.

Старите формули на политическо противоборство са напълно изчерпани. Конфронтационната вътрешна политика в сегашната ситуация за България е пагубна - икономическа разруха, развихрена престъпност и още по-престъпно - бедност на българите. Престъпление е в страна като нашата да има гладуващи хора.

БПЛ смята, че на страната в момента й е нужна силна изпълнителна власт. Тя трябва да се опре на коалиция за национално спасение.

БПЛ ще пледира за присъединяване към Съюза на центристките сили, на партия Нова България, на Демократическата партия, Радикалдемократическата партия /при излизане от СДС/, Конституционен форум, Димитър Луджев, Пушкаров, Гиньо Ганев и други патриотично настроени лидери и формации. Всички стари и нови люспи трябва да са заедно. Ние призоваваме тези партии и личности да се обединят. Пагубно ще е създаването на няколко дублиращи се центъра извън СДС и БСП. Ще повторим грешките от 1991 г. България можеше да бъде друга, ако се бяхме обединили на предишните избори. БПЛ ще се стреми към широко представено политическо обединение със силна парламентарна подкрепа и ясна програма за национално спасение.

София, 14 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ РЪКОВОДСТВАТА НА КНСБ И НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.


Днес се състоя среща между ръководствата на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и на Гражданско обединение за републиката /ГОР/. На нея бе разменена информация и бе обсъдена социално-икономическата обстановка в страната след приемането на оставката на правителството на проф. Беров.

Двете страни изразиха мнението си, че правителството трябва да изпълнява конституционните си задължения до избирането на нов кабинет или назначаването на служебно правителство. В този аспект бе подчертано, че е крайно необходимо да бъде отменен едностранният мораториум на правителството върху компенсациите, договорени през февруари 1994 г. и залегнали в действащия Закон за държавния бюджет. Подчертано бе, че доходите на населението не са допринесли с нищо за нарастването на инфлацията. КНСБ и ГОР са на мнение, че въпреки някои несъвършенства на Закона за приватизацията той трябва да бъде изпълняван и не бива да бъде спиран започналият процес на приватизация. Александър Томов се ангажира с търсене на парламентарни механизми за въздействие на правителството по тези въпроси.

Отбелязано бе пълното сходство на двете организации по въпроса за създаване на модерна система за социално осигуряване, съчетаваща държавните с доброволните частни форми на осигуряване.

Александър Томов приветства предложението на проф. Кръстьо Петков след изборите да бъде сключен социален пакт между синдикатите и управляващата страната коалиция, както и с другите политически сили, приемащи и подкрепящи нейните идеи. Пактът трябва да гарантира не само нов вид социално партньорство, но и реално осъществяване на един нов модел на икономическата реформа в страната. Постигната бе договореност експерти на двете организации да започнат работа по изработване на принципите на такъв бъдещ социален пакт.

София, 14 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.


Загрижени за съдбата на трудолюбивия ни народ, доведен до ръба на икономическата катастрофа и на политическа апатия, принуден с всички възможни средства да търси прехраната си, Демократическата партия на справедливостта излиза с настоящата декларация относно нелегалното изселване на български граждани от турски произход от бившия Кърджалийски окръг.

В резултат на пагубната за страната ни икономическа политика на последните две правителства на Филип Димитров, дошъл на власт с подкрепата на Движението за права и свободи /ДПС/, и на Любен Беров с мандата на същото движение народът ни бе доведен до просешка тояга.

В същото време Движението за права и свободи води политика на етническо прочистване на страната от мюсюлманите, закриля явни и нелегални турски транспортни фирми и канали, чрез които български граждани от турски произход, мюсюлмани, се изселват от Кърджалийско. Това е в услуга на чуждите сили както в страната, така и извън нея.

Нужно е Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи на Република България да проявят по-голяма активност и дейността на фирми, противоречащи на законите на страната, да бъде закрита, като в същото време се вземат строги мерки от органите на Министерството на вътрешните работи за пресичане на нелегалното изселване на български граждани.

София, 13 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА РАЦИОНАЛИСТИТЕ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 8 АПРИЛ 1992 Г.


I. ХАРАКТЕР И ЦЕЛИ

Чл.1. Българското общество на рационалистите /БОР/ е сдружение с идеална цел, имащо статут на политическа партия. В него могат да членуват български граждани от двата пола, навършили 18 години, които приемат устава и програмата му.

Чл.2. Идеологическа основа на БОР е рационализмът - философско учение, съгласно което едничък извор на познанието и мотивираната човешка дейност е разумът. Рационалисткото начало на БОР е в неразривно единство с общоевропейската ценностна система и националните традиции на българския народ.

Чл.3. БОР си поставя за цел, прилагайки принципите на рационализма в органично единство с националните и европейските традиции, да работи за напредъка на българската нация и за превръщането й в равноправен и равностоен член на семейството на европейските нации.


ІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл.4. За членове на БОР се приемат всички български граждани, които приемат устава и програмата му и са съгласни да работят за осъществяването на програмата. Приемането става на събрание на първичната партийна организация въз основа на писмена молба от кандидата при условие, че за кандидата са гласували 50% плюс един от присъстващите на събранието. По същия ред се извършва и изключването на член на БОР, но в този случай решението на събранието подлежи на утвърждаване от висшестоящия орган.

Чл.5. Решения за приемане и изключване могат да бъдат вземани и "на подпис", при условие че първичната организация е взела предварително решение за прилагането на такъв принцип. В този случай също важат нормативите на чл.4.

Чл.6. Напускането на партията може да стане по желание на всеки член, независимо от това в каква организация членува и какъв пост заема, след като подаде писмено заявление до първичната партийна организация.

Чл.7. Предложение за изключване може да подаде всеки член на БОР. Предложението се разглежда на събрание на първичната партийна организация, която взема решение по него. Решението подлежи на утвърждаване от висшестоящата организация съгл. чл.4.

Чл.8. Напусналият или изключен партиен член е длъжен да върне в тридневен срок дължимите на БОР пари, материални ценности, документи и др. При неспазване на указания срок. БОР предявява иск по административен или съдебен път съгласно българското законодателство, а ако лицето е извън страната - съобразно валидния за конкретния случай правов ред.

Чл.9. Всеки член има следните права:
а/ да участва в обсъждане и решаване на въпросите, поставени за разглеждане в организацията, като изказва свободно мнение и позиция;
б/ да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията;
в/ да напусне партията съгл.чл.6. по собствено    желание, като уведоми писмено за това ръководството;
г/ да се обръща с въпроси, предложения и молби до всички партийни ръководства, включително и до конгреса.

Чл.10. Всеки член на партията е длъжен:
а/ да участва активно в дейността на партията и да се отнася съзнателно към поетите задачи;
б/ да спазва устава, да изпълнява решенията на общото събрание и ръководните органи и да работи за изпълнението на програмата;
в/ да разяснява програмата и политиката на партията и да работи за издигане на авторитета и влиянието й в страната;
г/ да полага постоянно усилия за своето политическо, професионално, нравствено и културно издигане;
д/ да заплаща редовно членския си внос в размер и срокове, установени в нарочна инструкция.

Чл.11. На всеки член на партията се издава членска карта по установен образец.

Чл.12. Член на БОР може да бъде изключен от партията в следните случаи:
а/ когато не спазва устава и не изпълнява решенията на партийните ръководства;
б/ когато не спазва установения съгласно инструкцията ред за заплащане на членския внос;
в/ когато със свои самоволни действия компрометира партията пред обществеността.

Чл.13. Общото събрание на местната /първичната/ партийна организация може да налага при допуснати от члена нарушения на настоящия устав следните наказания:
а/ бележка;
б/ мъмрене;
в/ предупреждение за изключване от партията;
г/ последно предупреждение за изключване от партията;
д/ изключване.

Чл.14./1/ Решението за налагане на наказание може да се обжалва пред висшестоящите ръководства в едномесечен срок от налагането или от деня на уведомяването.
/2/ Решението за изключване подлежи на утвърждаване от висшестоящия орган в двуседмичен срок от датата на вземането му.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00    
16.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!