16 септември 1992

София, 16 септември 1992 година
        Брой 182 /712/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕПУТАТИТЕ СОЦИАЛИСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКИ РЕПРЕСИИ И ПОТЪПКВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.


Членовете на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (БСП) и депутатите социалисти с голяма тревога отбелязват засилването на политическото противопоставяне и социалното напрежение в страната. Управляващата групировка на Съюза на демократичните сили (СДС) категорично отхвърли възможността за постигане на национално съгласие и излизане с общите усилия на всички от дълбоката политическа, икономическа, социална и духовна криза.

Зачестяват злоупотребите със съдебната власт. В борбата с политическия опонент репресиите се представят като нормално преследване на криминални престъпници. Вместо действително разделение на властите все по-очевидно става подчиняването на всички действия в правозащитната сфера, в икономиката, в духовната област на волята и решенията на управляващата партийна коалиция.

Въпреки очевидната противоконституционност и противозаконност на предприеманите полицейски и следствени действия, въпреки протестите вътре и вън от страната и категоричното мнение на множество политици и юристи, на международни органи и организации, продължават процесите срещу настоящи дейци на БСП и бивши ръководители на БКП и държавата.

В ход е нова вълна от уволнения на директори и други ръководни кадри в предприятията и фирмите, като решенията за това предварително се вземат в координационните съвети на СДС. Висококвалифицирани специалисти се отстраняват само поради това, че не са изразили безрезервна подкрепа или са се усъмнили в политическата линия на СДС. Политически задачи изпълняват голяма част от ликвидационните съвети, което води до катастрофа в селското стопанство. По политически, а не по професионални критерии се решават човешки съдби в сферата на образованието, науката и културата, здравеопазването.

Чрез незаконно провежданите обиски за търсене на оръжие, чрез ликвидации, структурни промени и уволнения, чрез пропагандни манипулации и други средства за въздействие управляващите се стремят да сплашат хората и да ги накарат сляпо да се подчинят на тяхната пагубна за страната политика. Нейният крах обаче става очевиден не само за противниците, но и за привържениците на СДС.

Българската социалистическа партия остро протестира срещу политическите репресии и потъпкването на демокрацията. Тя ще продължи да прави всичко зависещо от нея за защита на човешките и конституционните права на всички граждани.

Българската социалистическа партия е убеден привърженик на идеята за национално съгласие. Националното съгласие е нужно на всички, за да намерим заедно решение на острите проблеми на страната.

София, 14 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНА МУЗИКА В ЗАЩИТА НА ФОЛКЛОРНОТО ПРЕДАВАНЕ "КРАЙ ОГНИЩЕТО" ПРИ БЪЛГАРСКО РАДИО, ПОДПИСАНА ОТ 124 ИЗВЕСТНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - СОЛИСТИ, ЧЛЕНОВЕ НА АНСАМБЪЛА ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И АНСАМБЪЛА ЗА НАРОДНА МУЗИКА НА БЪЛГАРСКО РАДИО. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на културата и до председателя на Българско радио.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Инициативна група от изпълнители на народна музика в защита на фолклорното предаване "Край огнището" при програма "Хоризонт" на Българско радио с водеща Виктория Букурещлиева с тревога се обръща към държавните институции на Република България за своевременна и ефикасна намеса по повод протоколното решение на административно-програмното ръководство на Съвета на директорите при Българско радио от 8 септември 1992 г. за снемане от ефир на предаването поради "многократни констатирани негативи".

В този пределен момент, когато демократичните промени в България се нуждаят от масова подкрепа на народа, българският фолклор като национално богатство допринася за сформирането и изграждането на моралния облик на нацията и спомага за единението на народа.

Фолклорното предаване "Край огнището", създадено през 1985 г., се очерта като стилно, обхващащо фолклора на всички регионални области. То може да се окачестви като чисто българско предаване, в което се поставя различна тематика, свързана с бита, нравите и обичаите на българина. Сред най-хубавите моменти в него са възраждането на българската традиция и патриархалност, разговорите с много специалисти и гостуванията на популярни изпълнители, наложили фолклорното изкуство по всички краища на света. С предаването се цели не само разпространението и популяризирането на фолклора, но преди всичко утвърждаването на българщината с всички нейни ценности от културния живот на българите, живеещи у нас и в чужбина.

Ето защо считаме решението на административно-програмното ръководство на Съвета на директорите за НЕПРОФЕСИОНАЛНО, НЕКОМПЕТЕНТНО, НЕАРГУМЕНТИРАНО, НЕОСНОВАТЕЛНО И ТЕНДЕНЦИОЗНО, което ни дава основание да настояваме пред вас за следното:

1. По най-бърз начин решението да бъде преразгледано и отменено, като се предостави творческа възможност и спокойствие на екипа в състав редактор Недялка Венкова, продуцент Невена Воздолска и водеща Виктория Букурещлиева, да подготвят и излъчват в ефир наложилото се фолклорно предаване ”Край огнището".

2. При необходимост и по преценка да бъде изградена независима експертна комисия с представители от Министерство на културата, от Съюза на българските композитори, от Съюза на музикалните дейци, от Съюза на българските журналисти и от изпълнители, които да проучат и дадат обективна оценка за случая.

Уважаеми господа, държим да отбележим, че крайно наложително е Комисията за радио и телевизия при Народното събрание в процеса на реорганизация в Българското радио и в Българската национална телевизия да има предвид и да обърне сериозно внимание за предоставянето на приоритетно ефирно време за българския фолклор в програмните схеми.

Няма нация в света, която да не тачи на първо място своята родна национална музика.

София, 15 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА (ЧАСТ ТРЕТА) "ЗА МОДЕРНО СТОПАНСТВО И ВСЕОБЩО ЗАМОГВАНЕ" НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК.


СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС

Забавянето на структурните реформи в българското стопанство е един от най-тревожните показатели за дълготрайния характер на кризата. БББ иска да се разкъса "порочният кръг". Ние настояваме за незабавно започване на структурната реформа, която да адаптира българската икономика към условията на пазарното стопанство. Още сега да се структурира политиката по отношение на фирмите: занижен лихвен процент или дори частично опростяване на дълговете да получат онези фирми, които са в отрасли, формиращи гръбнака на бъдещото ни стопанство. Ние считаме, че структурната реформа трябва да бъде насочена приоритетно към:

- формиране на "пробивни комплекси" на българското стопанство, съвременна хранително-вкусова индустрия, туристическа индустрия;

- реконструкция и развитие на инфраструктурата. С архаична инфраструктура - пътища, летища, комуникации и т.н. ние не можем да влезем в икономическа Европа;

- формиране на приоритети в промишлеността - да се запази и използва натрупаният съвременен производствен потенциал, вкл. този на военнопромишления комплекс и да се освободим от всичко национално показно, натрупано през годините на плановото своеволие;

- структурни мерки за повишаване на заетостта;

- целенасочено формиране, защита и стимулиране на експортните отрасли и производства.

Необходимо е да се мобилизират вътрешни и външни инвестиции за радикално модернизиране на телекомуникациите, пътната мрежа, транспорта във всичките му разновидности. Не може да се прави бизнес, когато един банков трансфер трае няколко месеца, докато в развития свят това става за няколко минути.

Особено внимание трябва да се отдели на развитието на "пирамидата" селско стопанство - хранително-вкусова промишленост - модерен туризъм. Като използва най-добрите традиции на българския опит, екологичните дадености, почвено-климатичните особености и вътрешното и световното търсене, България може да развие хранителната си промишленост като модерен отрасъл, който по същество е вечен, както е вечна консумацията на храна.

Разнообразната природа на страната ни, както и гостоприемството на народа ни, са отлична предпоставка за развитието на съвременен туризъм у нас. Но това изисква изрядни услуги, безпрепятствено снабдяване, съвременна компютризирана система за резервации, перфектно медицинско обслужване и всички други удобства на съвременния живот, които биха привлекли различни категории туристи. Необходимо е наред с развитието на масовия чуждестранен туризъм да се развие елитният туризъм, специализираният туризъм (по възрасти, здравословно състояние, професии, хоби и т.н.), екологичният туризъм, който е много перспективен, автотуризмът и др. Много перспективно е кооперирането с туристически фирми например от Гърция, за съчетаване интереса на туристите от Западна Европа към двете страни. Всеки лев, инвестиран за реклама на българските условия за международен туризъм, ще се възвръща многократно. БББ вижда в туризма още една възможност за разгръщане на частната инициатива, за укрепване на националната икономика и за отваряне на страната ни към света при запазване обаче на националното ни достойнство.

Ние категорично сме против опитите България да се превърне в "бананова република". Развитието на посочените приоритетни отрасли би могло да се осъществи само на високо технологично равнище.

Заедно с това трябва да се запазят и развият отраслите с висока технологична наситеност. Ако и в бъдеще се инвестира на старо технологично ниво, то България ще се обрече на изоставане. Тревожи ни фактът, че напоследък думата "технически прогрес" е забравена дума.

Ако пазарната реформа се проведе в стил "XIX век", конкурентоспособността на българския бизнес и изявата му на световния пазар ще бъде в същия стил. БББ има своя политика за развитие на българския бизнес на високо технологично равнище, която включва:

- данъчни облекчения и бюджетно стимулиране на нови инвестиции за модернизиране на традиционни отрасли или за развитие на високотехнологични отрасли там, където България има опит и шанс на световния пазар;

- създаване на "технологични паркове" около големите университетски центрове в страната ни, което би я приобщило към света на високите технологии;

- при създаване на смесени предприятия главно условие пред чуждестранния партньор да бъде въвеждането на нови технологии и менаджерски опит, като това бъде отразено и в Закона за чуждестранните инвестиции на високо технологично равнище;

- създаване на свободни икономически и митнически зони за привличане на чужди инвестиции на високо технологично равнище;

- по-пълно интегриране в международни програми от типа "Еврика", "Темпус" и др. за активизиране на националния ни научен и производствен потенциал, за технологичното развитие на страната;

- създаване на условия у нас за работа на най-талантливите и способни български учени, за да се спре ужасяващото "изтичане на мозъци", чрез изравняване на условията на живот на българските и чуждестранните учени от висок ранг, да се прекрати всякакво дискриминиране на учени по политически причини.

България не е толкова богата, за да разпилява своя интелектуален потенциал, и БББ ще направи всичко възможно, за да укрепи свещения съюз между интелекта и българския бизнес.


АГРАРНА ПОЛИТИКА

Българското земеделие изживява тежък период. Негативните процеси и тенденции в неговото развитие, които се появиха и развиха през последните десетилетия, се задълбочават с нови грешки и се изявяват още по-остро. С катастрофални темпове продължава спадът на селскостопанското производство. Трудно осъществяваният процес на връщане на земята на собствениците, който ние въпреки несъвършенствата на закона считаме за правилен, поради недомислие все още не дава добри резултати. Практиката на провеждане дискриминационна политика към този отрасъл продължава. Икономическото и финансовото състояние на отрасъла непрекъснато се влошава, селскостопанските производители натрупаха огромни дългове и нямат средства и техника да развиват стопанската си дейност.

Свиха се и пазарите за селскостопанска продукция. България загуби някои традиционни търговски партньори. Вследствие на настъпилото общо обедняване на населението намаля консумацията на месо, на мляко, на яйца и други продукти. Възникнаха тежки социални проблеми и се създадоха условия за развитие на спекулата.

Българското село се нуждае от спешна помощ. Ако катастрофалната политика към него продължава, предстои нова вълна на кризата с трудно предвидими социални последици. Земеделието и хранителната промишленост са гръбнак на нашата икономика. Те биха могли да допринесат за излизане от общата криза в стопанството, за осигуряване на продоволствената сигурност на страната и за укрепване на позициите й в международния пазар.

Необходимо е бързо възраждане на българското село, възстановяване традициите на селскостопанския ни производител на нова модерна пазарна основа.

В своята аграрна политика БББ залага на определени принципи:

- приоритетно подпомагане чрез данъчната политика и други методи на стимулиране на селскостопанските производители;

- въвеждане на преференциална (дотирана) лихва за селскостопанския труженик;

- предотвратяване разпиляването на селскостопанска техника и предоставянето й с преференциални цени на частния земеделец и на кооперациите;

- осигуряване на ефективна бизнесвръзка между производителя и предприятията на хранителната промишленост;

- въвеждане на стимули за екологическо земеделие, което е с изключителни перспективи на международния пазар, както и отделяне на средства за неговото рекламиране;

- поканване на фермери пенсионери от Западна Европа, САЩ, Япония и Австралия, за помощ при организиране на фермерското земеделие у нас;

- пълно използване възможностите на международните програми за подпомагане на селското стопанство като ФАР, тези на ФАО и др.

Главното в тази политика е създаването и функционирането на модерно земеделие и животновъдство, способни да изхранват богато българския народ и да се конкурират на световните пазари. Без стабилно земеделие няма просперитет. На основата на възстановяването на частната собственост върху земята и на умелото и ефективно използване на пазарните принципи и механизми може да се осигури широкото разгръщане на свободната стопанска инициатива, преодоляване на отчуждението от земята и труда, ликвидиране на безстопанствеността и разхищенията, повишаване престижа на земеделския труд и самочувствието на българския селянин.

Ние сме за ускорено провеждане на съвременна и по-обоснована социално справедлива поземлена реформа, гарантираща пълно възстановяване на собствеността върху земята. Ние сме за създаване на условия - всеки собственик, всяко селско семейство свободно и демократично да избира начина и организацията на стопанисване на земята си и на производствената си стратегия. Ние сме за свободен пазар на земята и нейната защита като независимо, оригинално и невъзпроизводимо национално богатство.

Затова БББ ще внесе свой Проект за изменение и допълнение на Закона за земята, с който ще се преодолеят редица трудности при възстановяване собствеността върху нея и ще се уталожи социалното напрежение в българското село. Знаем, че днес на Запад печелившите ферми започват от 2000 декара нагоре! БББ широко подкрепя развитието на индивидуалните (фермерски) земеделски стопанства. Необходимо е да се използва широко световният опит в изграждането на такива в районите, най-благоприятни за това. Вярваме, че тази форма на стопанисване ще съживи интензивното земеделие у нас, ще превърне планинските и полупланинските земи в цветущи земеделски средища.

Ние сме против разгрома на сегашните водещи кооперативни земеделски стопанства, но считаме, че те в никакъв случай не бива да съществуват в старата си форма. Нека селскостопанските труженици сами изберат организацията на производството и пласмента си. Дълбоките кооперативни традиции неминуемо ще се възродят. Ще възникнат истински разнородни земеделски кооперации, съчетаващи в себе си присъствието на частната собственост върху земята с условията за съвременно модерно земеделие.

В такава обстановка нашата основна задача ще бъде да осигурим равнопоставеност на всички разнообразни форми на стопанисване пред закона. Ще ускоряваме процесите на демонополизиране, децентрализиране и раздържавяване на досега възприетите структури в областта на изкупуването и преработката на селскостопанската продукция. Ще съдействаме за създаване на истинска пазарна среда за земеделието, при надеждна защита от външната конкуренция, така че селскостопанските производители да работят нормално и да печелят добре!


ЕКОПОЛИТИКА И ЕКОБИЗНЕС

Въпреки огромните наслоения в замърсяването на природната среда България все още не е загубила шанса да стане един оазис на екологично чисти производства в Европа. Тяхната екологизация и потреблението им в обстановката на рационална екополитика биха имали огромно значение за страната ни:

- би довело до удължаване на средната продължителност на живота, което ще се отрази положително върху неблагоприятната днес демографска структура на България;

- би подобрило използването на ресурсите й, защото сега над 1/3 от суровините й се изхвърлят под формата на "отпадъци";

- би увеличило привлекателността на България като обект на екотуризъм.

БББ е за такава екополитика, при която новите инвестиции задължително ще бъдат съпроводени от т.нар. предварителна екологическа оценка на инвестициите. Нито един нов крупен проект в областта на стопанството не бива да бъде допуснат без такава оценка. Ние считаме, че данъчната политика и субсидиите трябва да бъдат екологично ориентирани - да се стимулират екологично чистите производства, както и мерките за опазване на природната среда. И накрая БББ се застъпва за такова международно законодателство, което да не позволява трансгранично замърсяване на страната ни. В наши дни екологическата й сигурност става не по-маловажна от военната.

Опазването и поддържането на природната среда се очертават като един от най-перспективните бизнеси в края на XX век. Световният пазар е жаден за екологично чисти продукти, а съгласно една прогноза на японския институт за изследване на политиката производството на средства за мониторинг и прочистване на природната среда ще се превърне в най-бързо развиващия се отрасъл в края на века. Българският бизнес няма право да стои настрана от тази перспективна област.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

София, 16 септември - Следва пълният текст на:
АФРИКАНСКА ХАРТА (ЧАСТ ПЪРВА) ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НАРОДИТЕ.


        Преамбюл

Африканските държави - членки на Организацията за африканско единство, страни по настоящата конвенция, наречена "Африканска харта за правата на човека и народите",

Като напомнят Решение 115 (XVI) на шестнадесетата обикновена сесия на Съвещанието на държавните и правителствени ръководители, състояла се в Монровия, Либерия, от 17 до 20 юли 1979 г., за подготовката на "предварителен проект за Африканска харта за правата на човека и народите, предвиждаща interalia (наред с другото) и създаване на органи, които да подкрепят и защитават човешките права и правата на народите";

Като вземат предвид Хартата на Организацията за африканско единство, която гласи, че "свободата, равенството, справедливостта и достойнството представляват важни условия за постигането на законните стремежи на африканските народи";

В потвърждение на обещанието, дадено тържествено в член 2 на тази Харта за изкореняване на всички форми на колониализъм в Африка, за координиране и интензифициране на общите усилия за постигането на по-добър живот за народите на Африка и за поощряване на международното сътрудничество, като се зачитат Уставът на Организацията на обединените нации и Всеобщата декларация за правата на човека;

Като взимат предвид постиженията на тяхната историческа традиция и стойностите на африканската цивилизация, които вдъхновяват и характеризират тяхното отношение към концепцията за правата на човека и народите;

Като признават, от една страна, че основните човешки права произтичат от човешката същност, което е в основата на тяхната международна защита, и, от друга страна, че съществуването и уважението към правата на народите е необходимо за гарантиране правата на човека;

Считайки, че правата и свободите предполагат също така и изпълнението на задължения от страна на всеки човек;

Убедени в това, че отсега нататък е много важно да се обърне особено внимание на правото на развитие, че гражданските и политическите права не могат да бъдат разделени от икономическите, социалните и културни права нито на теория, нито в тяхната всеобщност и че удовлетворяването на икономическите, социалните и културните права е гаранция за ползването на гражданските и политическите права;

Със съзнанието за своето задължение за постигане на пълно освобождаване на Африка, народите на която все още се борят за своето достойнство и истинска независимост, и като поемат задължението да ликвидират колониализма, неоколониализма, ционизма, апартейда, военните бази на агресивни чуждестранни сили и всички форми на дискриминация, особено тези, основани на раса, етническа принадлежност, цвят, пол, език, религия или политически убеждения;

Като потвърждават отново своята привързаност към принципите на правата и свободите на човека и народите, съдържащи се в декларациите, конвенциите и другите документи, приети от Организацията за африканско единство, Движението на необвързаните страни и Организацията на обединените нации;

Твърдо убедени в своето задължение да насърчават и защитават правата и свободите на човека и народите, като се отчита значението, което по традиция се придава в Африка на тези права и свободи,

се споразумяха за следното:


Ч А С Т  I
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Г Л А В А  I
ПРАВА НА ЧОВЕКА И ПРАВА НА НАРОДИТЕ

Член 1

Страните - членки на Организацията за африканско единство, които са страни по настоящата Харта, признават правата, задълженията и свободите, изложени в тази Харта, и са длъжни да предприемат законодателни или други мерки за тяхното реализиране.

Член 2

Всеки има право да се ползва от правата и свободите, провъзгласени в настоящата Харта, без никакви различия, основани на раса, етническа принадлежност, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален и социален произход, материално положение, рождение или някакво друго основание.

Член 3

1. Всички са равни пред закона.

2. Всеки човек е еднакво защитен от закона.

Член 4

Човешкият живот е неприкосновен. Всеки има право да бъдат зачитани неговият живот и целостта на неговата личност. Никой не може произволно да бъде лишен от това право.

Член 5

Всеки има право на уважение на достойнството, присъщо за човешкото същество, и право на признаване на неговата правосубектност. Забраняват се всички форми на експлоатация и унижаване на достойнството, особено робството, търговията с роби, изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително наказание и отнасяне.

Член 6

Всеки има право на свобода и лична сигурност. Никой не може да бъде лишен от свобода освен по причини и при условия, предварително определени в закона. Особено недопустимо е произволното задържане или лишаване от свобода.

Член 7

1. Всеки има право на публично гледане на неговото дело, което включва:

а) правото да се обръща за защита към компетентните национални органи при действия, нарушаващи неговите основни права, признати и гарантирани от действащите конвенции, закони, актове на изпълнителната власт и обичаи;

б) правото да бъде считан за невинен до доказване на неговата вина от компетентен съд или трибунал;

в) правото на защита, включително правото на адвокат (защитник) по негов собствен избор;

г) правото да бъде съден в приемлив срок от безпристрастен съд.

2. Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е съставлявало престъпление. Не може да бъде налагано наказание, което не е било предвидено за дадено престъпление в момента на извършване на последното. Наказанието е лично и може да бъде наложено само на извършителя.

Член 8

Свободата на съвестта и на изповядването и практикуването на религията са гарантирани. Никой не може в съответствие със закона и установения ред да бъде подлаган на мерки, ограничаващи упражняването на тези свободи.

Член 9

1. Всеки има право да получава информация.

2. Всеки има правото да изразява и разпространява своите възгледи в съответствие със закона.

Член 10

Всеки има правото на свободно сдружаване при спазване изискванията на закона.

Никой не трябва да бъде принуждаван да участва в сдружения, като се спазват същевременно задълженията относно солидарността, предвидени в чл. 29.

Член 11

Всеки има правото на свободно събиране с други лица. Упражняването на това право може да бъде ограничавано само по необходимост в съответствие със законите и в частност с тези, приети в интерес на националната сигурност, безопасността, здравето, морала и правата на свободите на другите.

Член 12

1. Всеки има право на свободно придвижване и установяване на местожителство в границите на една държава при спазване изискванията на закона.

2. Всеки има право да напуска всяка страна, включително и своята, и да се завръща в нея. Упражняването на това право може да бъде ограничавано само в съответствие със закона с цел защита на националната сигурност, законността, реда, общественото здраве и морал.

3. Всеки има право, когато е преследван, да търси и да получава убежище в други страни в съответствие със законите на тези страни и с международните конвенции.

4. Приет на законно основание на територията на държава - страна по настоящата Харта, негражданин на тази държава може да бъде изгонен от нея само по силата на решение, взето в съответствие със закона.

5. Забраняват се масовите експулсирания на чужденци. Масови експулсирания са тези, които са насочени срещу определени национални, расови, етнически или религиозни групи.

Член 13

1. Всеки гражданин има право да участва в управлението на своята държава пряко или чрез свободно избрани представители в съответствие със закона.

2. Всеки гражданин има право на еднакъв достъп до държавна служба на своята страна.

3. Всеки има право на достъп до обществената собственост и учреждения при спазване на стриктно равенство пред закона.

Член 14

Правото на собственост се гарантира. То може да бъде ограничавано само за задоволяване на държавни нужди или на интереси на общността и в съответствие с разпоредбите на специален закон.

Член 15

Всеки има право на труд при справедливи и задоволителни условия и трябва да получава равно заплащане за равен труд.

Член 16

1. Всеки има право на възможно най-доброто състояние на физическо и душевно здраве.

2. Държавите - страни по настоящата Харта, ще вземат необходимите мерки за опазване здравето на своите народи и за осигуряване на медицинска помощ при болест.

Член 17

1. Всеки има право на образование.

2. Всеки може свободно да участва в културния живот на своята общност.

3. Поощряването и защитата на нравствеността и традиционните ценности на общностите са задължение на държавата.

Член 18

1. Семейството е естествената и основна клетка на обществото. То трябва да бъде закриляно от държавата, която е длъжна да се грижи за неговото физическо и духовно здраве.

2. Държавата има задължението да подкрепя семейството, защото то е пазител на нравствеността и традиционните ценности на общността.

3. Държавата трябва да обезпечи премахването на всякаква дискриминация спрямо жените и да осигури защитата на правата на жените и децата, провъзгласени в международните декларации и конвенции.

4. Възрастните и инвалидите също имат право на специални грижи и закрила за задоволяване на техните духовни и материални нужди.

Член 19

Всички народи са равни. Те се ползват с еднакво уважение към тяхното достойнство и имат еднакви права. Нищо не оправдава господството на един народ над друг.

/Пресслужба "Куриер"/


10:40:26
16.09.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!