15 юли 1991

София, 15 юли 1991 година
        Брой 136 (411)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МОТИВИ КЪМ НЕГО, ВНЕСЕНИ В ПАРЛАМЕНТА ОТ 22-МА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ГРУПАТА НА НАПУСНАЛИТЕ ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ.

 

Великото народно събрание на основание чл.78, точка 3 от действащата Конституция на Република България

РЕШИ:

Да се проведе референдум "за” или "против" новоприетата от Великото народно събрание на 12 юли 1991 г. Конституция на Република България, с квалифицирано мнозинство.

Конституцията да влезе в сила след провеждане на референдума.

МОТИВИ

Господа,

На основание чл.5, ал.1, точка 1 от Закона за допитване до народа внасяме предложение за решение на Великото народно събрание. Съгласно закона допитването до народа е пряко участие на гражданството в демократичното управление на страната. С референдум се решават въпроси от компетентността на Народното събрание, а Конституцията е документ, който трябва да гарантира социалния мир. За нас единственият демократичен начин за пресичане на напрежението и за постигане политическа стабилност и социален мир в страната при възникналата политическа обстановка е непосредственият вот на народа.

ВНОСИТЕЛИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Елка Константинова, Златка Русева, Илич Цветков, Георги Баев, Георги Марков, Петър Марков, Стоян Ганев, Димитър Куманов, Александър Йорданов, Николай Слатински, Венцеслав Медарски, Владислав Даскалов, Огнян Георгиев, Петко Търпанов, Христо Марков, Йордан Василев, Павел Мазълов, Георги Петров, Владимир Манолов, Спас Димитров, Ясен Златков и Едвин Сугарев.

София, 12 юли 1991 г., 15 часа

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНЦИДЕНТИТЕ ОКОЛО УНИВЕРСИТЕТА НА 12 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Господине,

Поради това, че позволихте да се наруши автономията на Софийския университет "Св. Климент Охридски” и неприкосновеността на народни представители от Съюза на демократичните сили, Конфедерацията на труда "Подкрепа” настоява Вие незабавно да подадете оставка.

Смятаме, че в моменти на социално напрежение със своите действия или бездействия Вие не сте в състояние да предприемате адекватни мерки, нарушавате законите на Република България и основни човешки права.

София, 13 юли 1991 г.

ПРЕЗИДЕНТ на Конфедерация на труда "Подкрепа":
д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ "СВАЛЕТЕ ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАВЕСА", НАПРАВЕНО ОТ ГОВОРИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ГЛАДНА СТАЧКА НА ГРУПА ДЕПУТАТИ ОТ СДС.


Ние се обръщаме към всички български граждани, към всички власти в България, към журналистите от всички средства за масово осведомяване, за да им припомним:

В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ ГЛАДУВАТ ГОЛЯМА ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Техният граждански протест е уникален акт не само в българската история. Състоянието на някои от тях е критично. Видни политически дейци на новата българска демокрация излагат на опасност своя живот. Причините за тяхната крайна постъпка са извънредно сериозни: те преценяват, че редица стъпки на доминирания от комунистическото мнозинство парламент са заплаха за крехката българска парламентарна демокрация, за гражданския мир в страната. Нанесеният побой над народни представители от групата е достатъчно силен сигнал за възможната ескалация на властническото насилие.

Исканията на гладуващите са добре известни. Огромният митинг на централния столичен площад "Княз Александър Батемберг” от вечерта на 12 юли, петък, показа кого поддържат, кого признават за политически водачи стотици хиляди граждани на столицата и милиони в цялата страна.

Ето защо ние смятаме, че този драматичен сюжет от нашата най-нова история не се представя в съответните мащаби от институциите, които са длъжни по всички международни правни норми да осигурят пълна и всестранна информация на гражданите. Във всяка цивилизована страна този граждански протест би бил не само новина номер 1, но и би заемал като репортажи целите първи страници на вестниците, голяма част от информационните емисии на радиото и телевизията. Усилията на отделни добросъвестни и граждански активни журналисти тук не са достатъчни. Нужно е това да бъде позиция на всички ръководещи съответните информационни институции. Тях именно призоваваме към обективност, тях именно предупреждаваме, че спускането на информационна завеса е заплаха за демокрацията.

Във всяка цивилизована страна гладуващите депутати биха били веднага посетени от президента на Републиката, от министър-председателя, от председателя и от членовете на Бюрото на Народното събрание. Оставяме на тяхната собствена преценка дали трябва да сторят това.

И още нещо: обръщаме се лично към председателя на Комитета за съобщения и информатика г-н Атанас Попов. Служители в пощите ни информираха, че се получават стотици телеграми в подкрепа на гладуващите, които не достигат до тях. Всъщност това е за съжаление практика още от времето на преустановяването на участието ни в заседанието на Великото народно събрание на 14 май 1991 г.  Призоваваме г-н председателя да направи необходимото, за да не се накърнява това основно гражданско, човешко право на голяма група български народни представители.

А инак нашите привърженици намират начини да изразят подкрепата си. За техните грижи, внимание, обич към стачкуващите народни представители ръководството на Съюза на демократичните сили горещо им благодари.

Уведомяваме ви, че в момента Съюзът на демократичните сили прави необходимото, за да информира за драмата край паметника на незнайния воин международната общност и да потърси моралната и правната преценка на Европейския парламент в  Страсбург, на интерпарламентарните съюзи на европейските парламенти, на Сената и Конгреса на САЩ и на други национални и международни организации.

София, 13 юли 1991 г., 12 часа

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС) ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДПИСВАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА КОНСТИТУЦИЯ.


Парламентарната група на Движението за права и свободи (ДПС) винаги е разглеждала подготовката и приемането на новата конституция на Република България като важен, исторически акт в прехода от командно-административния тоталитарен режим на управление към утвърждаването и развитието на демократизацията на нашето общество. Затова нашите представители най-активно участваха в работата на Конституционната комисия и в другите парламентарни комисии на Великото народно събрание, в неговите пленарни заседания. Но много малка част от нашите предложения намериха място в проекта на новата конституция на нашата страна.

Ние останахме на пленарните заседания на Великото народно събрание и при първо четене и обсъждане на проекта за конституция. Ние отново изложихме нашите искания за подобряване на нейния текст. Но и този път те не бяха взети предвид и не намериха място в проекта на конституцията. В навечерието на нейното второ четене и прогласуване ние имахме срещи с представители на някои парламентарни групи и представители на Бюрото на Великото народно събрание. Тези основателни, демократични наши искания отново не намериха разбиране и положителен прием от тях. Ние с пълно право дойдохме до заключението, че сегашният състав на Великото народно събрание не е в състояние да приеме една последователно демократична конституция на Република България.

Действително, още на 7 юни 1991 г. при второто четене на проекта на конституцията бяха оспорени демократичните искания на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Ние бяхме принудени в знак на протест да напуснем пленарните заседания и работата на парламентарните комисии на Великото народно събрание. Ние считаме, че в резултат на тази наша позиция отпадна предложеният тогава текст на чл.З, който беше върнат за преразглеждане в Конституционната комисия, за да придобие сегашния си вид, приет на трето четене. Но в замяна натова към чл.36 беше приета трета алинея, която предвижда допълнително със закон да се определят сферите, в които ще бъде задължителна употребата на официалния език. Не бяха приети много съществени наши предложения за един последователен политически плурализъм, за пълни права и свободи на всички български граждани без разлика на етническа и религиозна принадлежност, за пълна равнопоставеност на различните религиозни вероизповедания, за свободно определение на гражданите на своята национална, етническа и религиозна принадлежност, за правото на свободен избор на собствено, бащино и фамилно име, съобразно именните традиции на етническите и религиозните общности, за свободно развитие на своята национална, етническа и религиозна култура и информационна система, за изучаването в държавни училища на езика на националните, етническите и езиковите малцинства и др. Това са сериозни нарушения на правата и свободите на човека и на международните стандарти по тази конституционна материя. Ние не бихме си позволили да сложим подписите си под текста на една конституция, която би провъзгласила погазването на човешките права и свободи.

Поради изложените съображения Парламентарната група на Движение за права и свободи не подписва недемократичния проект на новата конституция на Република България. Ние споделяме мнението, че приемането на новата конституция трябва да стане след всенародно обсъждане от новото Народно събрание. От това следва, че ние предлагаме Великото народно събрание да се саморазпусне и да се насрочат избори за Обикновено народно събрание. Ние смятаме, че не е необходимо повторно да се положи клетва от народните представители. Това би могло да стане само след провеждането на новите избори и пред новото Народно събрание.

Парламентарната група на Движение за права и свободи е за една последователна демократична конституция на Република България, която би гарантирала пълните права и свободи на българските граждани, за изграждането на една истинска правова държава и свободно гражданско общество.

София, 11 юли 1991 г.

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА ДПС
ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.Доган

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОВОД ЗАТОРМОЗЯВАНЕТО НА НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НА 12 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Изразяваме своя протест срещу незаконното блокиране на булевард "Васил Левски" в отсечката от ул. "Гурко" до ул. "Шипка" и бул. "Руски" в отсечката от "Орлов мост" до пл. "Народно събрание". На 12 юли 1991 г. около 11 ч. военни части, екипирани за борба с демонстранти, заеха пространството около Университета и спряха придвижването на гражданите към сградата и достъпа до входовете й.

Националната студентска конфедерация разглежда тези извънредни мерки като нарушение на автономията на Университета, насочено към затормозяване на работата му и повишаване на напрежението сред академичната общност, която с нищо не е предизвикала тези действия.

Уведомяваме Ви, че считаме за неотменим граждански дълг да отстояваме своите права и убеждения с мирни и демократични средства и да уведомяваме световната общественост за този и всеки следващ противоконституционен акт, нарушаващ човешките права.

София, 12 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ат. Кирчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО-ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ. Документът е адресиран до Националния комитет за земеделско единство, до Парламентарната група на БЗНС - единен, до БЗНС - Никола Петков и до Българския земеделски народен съюз.


Скъпи братя сдружени земеделци, приятели и съмишленици,

Предвид усложняването на политическата обстановка от действията на мнозинството депутати от Великото народно събрание Постоянният и Разширеният състав на БЗНС "Врабча 1" на заседания на 7 юли 1991 г. в София,

К О Н С Т А Т И Р А:

1. Липсата на свобода и равнопоставеност на политическите партии, съюзи и организации пред законите преди изборите за Велико народно събрание от 10-17 юни 1990 г., както и манипулациите на самите изборни резултати доведоха до депутатски състав във Великото народно събрание, който не отрази реалното съотношение на политическите сили в страната и не успокои въжделенията на българския народ. Тези становища БЗНС "Врабча 1" е отразил в редица свои документи, непознати на българската общественост, но разпространени и зад граница чрез Пресслужба "Куриер" към БТА.

2. Провеждането на реформи от правителството, въз основа на власт и закони, дадени и изработени от това Велико народно събрание, задълбочава икономическия крах на страната ни, като запазва и узаконява в нова форма за в бъдеще диктатурата на капитал-комунистическата номенклатура. Достатъчно доказателство на безплодие е приетият Закон за земята, както и подготвеният на бързи обороти основен закон - конституцията. Нека никой от вас не забравя, че водачите на организацията ни Д.Драгиев, Ал.Стамболийски и Д.Гичев са защитавали и умирали за Търновската конституция!

Р Е Ш И:

1. Приветства като положителен акт излизането на 10-те депутати от парламентарната група на БЗНС "Н. Петков" от Великото народно събрание на 29 юни 1991 г. Такива действия лишават управляващата БКП/БСП от възможността да мами нашата и световната общественост с някакво единение между земеделци и комунисти в отговорни исторически моменти - сега и в бъдеще.

2. Отправя апел до останалите депутати земеделци от БЗНС-единен да напуснат преди 17 юли 1991 г. Великото народно събрание или в краен случай да използват правото си на вето при подписване на новата конституция. В противен случай това действие ще доведе до бъдещи пасиви на обединения, единствен и неделим БЗНС.

3. Подкрепя действията на Националния комитет за земеделско единство за обединение и е за свикване на равнопоставена национална обединителна конференция на трите съюза на 27 и 28 юли 1991 година. БЗНС "Врабча 1" е доказал, че се бори неотклонно в името на майката-организация още с възстановяването си след 10 ноември 1989 г., за защита на българския селянин, народ и държава.

София, 7 юли 1991 г.

Секретар на
БЗНС "Врабча 1": Цанко СТАНОЕВ

За БЗНС "Врабча 1": Любен АЛЕКСАНДРОВ, Веселин ВЕСЕЛИНОВ, Харалампи ХАДЖИПОПОВ, Хр. ЦАЧЕВ, Тома ТОМОВ, Кремена В. ДИМОВА, Иван ЦОЛОВ, Емил СПАНЧЕВ, Елена ФРАНГЯ, Кино РАЙКОВСКИ, Мари ДРАГИЕВА, Димитър ВЕСЕЛИНОВ, Димитър С. ГИЧЕВ, Ивайло ХАДЖИВЪЛЧЕВ, Иван КУЦАРОВ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ (АСП) ПО ПОВОД НА ПОДПИСВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА.


Подписването на недоносената конституция не може да спре хода на историята. То само ще отложи с няколко години пълноценното осъществяване на демократичните процеси в България.

С "великите" си подписи представящите единствено себе си псевдоопозиционери реално укрепиха властта на онези, които съсипаха Родината.

Рано или късно всеки от тях ще отговаря - за предателството към националните интереси, за доубитите надежди.

София, 12 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" - ЛОВЕЧ ПО ВЪПРОСА ЗА ГЛАСУВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА. Документът е приет на общо събрание на 10 юли 1991 година.


Категорично протестираме срещу конституцията - творение на Великото народно събрание, което по същество е обикновено комунистическо народно събрание.

Изразяваме вот на недоверие към всеки народен представител, подписал конституцията, както и на останалите в парламента народни представители, избрани от Ловешкия регион със синята бюлетина - Георги Мишев и Иван Семков.

Ловеч, 10 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ЕЛИН ПЕЛИН ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА. Документът е адресиран до Великото народно събрание и до средствата за масова информация.


1. Не сме съгласни с подписаната вече недемократична конституция и настояваме за референдум.

2. Напълно подкрепяме исканията и протестните действия на депутатите от СДС, обявили гладна стачка.

3. Изразяваме солидарност и подкрепа на стачкуващите миньори от мина "Челопеч" и служителите от организацията на КТ "Подкрепа" в Българска телевизия. Протестираме срещу спиране действието на заповедите за уволнение на директори в учебно-възпитателни заведения в София.

4. Обявяваме стачна готовност и се обръщаме с призив към всички свои членове и симпатизанти да ни подкрепят.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ - БУРГАС ПО ВЪПРОСА ЗА КОНСТИТУЦИЯТА.


Общинската организация на Зелена партия - Бургас подкрепя мирния законен протест на стачкуващите депутати и се присъединява към организираната в Бургас щафетна гладна стачка и в защита на техните искания.

Ние не одобряваме подписването на конституцията от парламентарната група на Зелената партия.

Обявяваме се за участие в изборите с единната синя бюлетина на СДС - без предлаганите варианти с три листи.

Бургас, 12 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ВЪПРОСА ЗА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ. Документът е адресиран до Великото народно събрание, до Президентството на Република България, до Централното бюро на Демократическата партия, до Националния координационен съвет на СДС и до средства за масово осведомяване.


Общинската организация на Демократическата партия във Велико Търново прави следната констатация за проектоконституцията:

Не повече от десет дни ни делят от времето, когато ще бъде подписана първата т.нар. демократична конституция, която претендира, че е изход от тоталитаризма. Но дори беглото прочитане представя пред нас един мозаечен документ, съобразен с много мнения, но с общ почерк исторически приемствен социализъм.

Така обаче не се осъществява историческият път на България, като не се допуска да се разкрият и утвърдят правилни принципи и с това да се обезпечи успех. Защото конституционният опит на народите показва, че принципите на основния закон трябва да имат две неща: легитимност и прагматичност.

1. След съветската окупация на Отечеството ни беше създавана десетилетия наред палиативна легитимност и доказателство за това са многобройните принудителни участия в гласувания за БКП/ОФ с 99 процента "за".

2. Днес, когато в продължение на година се гради ново законодателство, властта е без приемственост заради прекъсването й от времето на последното народно събрание до окупацията на България.

Комунистите обещаха след падането на режима на Тодор Живков мирен преход, но сега виждаме само нова БКП-БСП-ОФ ситуация, представена чрез нов закон, който ще има същата съдба както Димитровската и Тодорживковската псевдоконституция.

Велико Търново, 9 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

11:00:25  
15.07.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!