15 юни 1990

СОФИЯ, 15 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 117 /135/

СОФИЯ, 15 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.


ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГАТ СЪС СЪВРЕМЕННИ И ЕФЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И ЗА ПАТРИОТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ЖУРНАЛИСТИТЕ В ТЯХ ДА СЕ НАЗНАЧАВАТ С КОНКУРС ИЗМЕЖДУ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ВОЕННИТЕ ПРОФСЪЮЗИ КАДРИ.

НА НОВА ОСНОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ВС С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ. ВЪПРОС НА ОСОБЕНА ЧЕСТ ЗА ВС Е ВИДНИ ДЕЯТЕЛИ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ И ОБЛАСТИ НА ИКОНОМИКАТА, ПОЛИТИКАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА, НАУКАТА И СПОРТА РЕДОВНО ДА ОБЩУВАТ С ВОЕННИТЕ СРЕДИ.

МОЩЕН ФАКТОР ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ И ЗА ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА И ПРЕСТИЖА НА ВС Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОБОСНОВАНА И ЕФЕКТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА. БСДП СЧИТА, ЧЕ СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ВОЕННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СЛЕДВА ДА БЪДЕ РЕГЛАМЕНТИРАНО И ДИФЕРЕНЦИРАНО СЪОБРАЗНО СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕР И ОСОБЕНОСТИ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ И РОДОВЕ ВОЙСКИ. ТО ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА БЪДЕЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВС, КОЙТО ДА Е ЗНАЧИТЕЛНО НАД СРЕДНОТО НИВО ЗА СТРАНАТА.

СИСТЕМАТА ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ВОЕННИТЕ КАДРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ДА СЕ ПРИВЕДЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВИСОКИЯ ИМ СОЦИАЛЕН СТАТУС. РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ЗНАЧИТЕЛНО ДА СЕ ПОВИШИ И СИСТЕМНО ДА СЕ УВЕЛИЧАВА СЪОБРАЗНО РАЗВИТИЕТО НА ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ. ДА СЕ ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ДА ПОВИШАВА СВОИТЕ РЕАЛНИ ДОХОДИ ПО ОБЩИТЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НАЧИНИ ЧРЕЗ ВЛАГАНЕ НА СВОБОДНИТЕ СИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В АКЦИИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ ЗНАНИЯ В ИЗВЪНСЛУЖЕБНО ВРЕМЕ И ПР. В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОСЛУЖЕНИТЕ ГОДИНИ ВЪВ ВС И ПРИНОСА В УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО В ЗАПАСА ИЛИ В ОСТАВКА ДА СЕ ИЗПЛАША НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ВОЕННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЕДНОКРАТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАЗМЕР, ОПРЕДЕЛЕН С РЕГЛАМЕНТИРАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 12 МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ.

НУЖНО Е ДА СЕ УТВЪРДИ НОВА СИСТЕМА ЗА МОРАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ВОИНСКИЯ ТРУД, КОЯТО ДА ИМПУЛСИРА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ВОИНСКОТО МАЙСТОРСТВО. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГА СЪС ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, НА ВЕДОМСТВА, ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ В УКРЕПВАНЕТО НА ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ И РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ВС.

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЯБВА ДА НАСТЪПЯТ В ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ВОЕННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КАТО НОРМАТИВНО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ НЕЙНИТЕ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕ, ИНТЕНЗИВНОСТ, СТЕПЕН НА ВРЕДНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ И ДР. ДА СЕ ВЪВЕДАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ САНИТАРНИ НОРМИ ЗА БОЙНИ ДЕЖУРСТВА С ОГЛЕД ЗАПАЗВАНЕТО НА ВОЕННИТЕ КАДРИ И СПЕЦИАЛИСТИ. ДА СЕ ОСИГУРЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ПРИ ВРЕДНИ УСЛОВИЯ.

ОТ ПОДОБРЕНИЕ СЕ НУЖДАЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ВС И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА СПОСОБСТВУБА ЗА ЕФЕКТИВНО ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ ПРИ НОСЕНЕТО НА ВОЕННАТА СЛУЖБА. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВУВА ЗДРАВНАТА ПРОФИЛАКТИКА, ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, САНАТОРИАЛНОТО И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ.

РЕШИТЕЛНА ПРОМЯНА ТРЯБВА ДА НАСТЪПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОСИГУРЯВАНЕТО НА ОТДИХА И ПОЧИВКАТА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ВС. ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА СВОБОДНО ДА ПЪТУВАТ В ЧУЖБИНА ПО ЛИНИЯ НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ТУРИЗЪМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО.

УСКОРЕНО ДА СЕ РЕШИ ЖИЛИЩНИЯТ ПРОБЛЕМ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВРЕМЕТО, СПОСОБИТЕ И ФОРМИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЖИЛИЩА ОТ СВРЪХСРОЧНОСЛУЖЕЩИЯ СЪСТАВ НА ВС.
МЕСТНИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ, КОИТО НЕ ОСИГУРЯВАТ РАБОТА НА СЪПРУГИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ СЪОБРАЗНО КВАЛИФИКАЦИЯТА ИМ, ДА ИЗПЛАЩАТ НА СЪЩИТЕ МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ В РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.
ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВУВА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИ БЛАГА И УСЛУГИ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ ВС. СЪЩЕСТВЕНИ ПОДОБРЕНИЯ ТРЯБВА ДА НАСТЪПЯТ В РАВНИЩЕТО, СТРУКТУРАТА, ФОРМИТЕ И СПОСОБИТЕ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ДА СЕ УВЕЛИЧИ РАЗМЕРЪТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОЛАГАЕМОТО СЕ ВЕЩЕВО ДОВОЛСТВИЕ, ДА СЕ РАЗШИРИ АСОРТИМЕНТЪТ НА СТОКИ ВЪВ ВОЕННИТЕ МАГАЗИНИ И СЕ ПОВИШИ КАЧЕСТВОТО ИМ.

ЗАЩИТАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ЗАВИСИ ОТ УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА МАСОВА ОТБРАНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА НАРОДА И ОСОБЕНО НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ МИЛИТАРИЗАЦИЯТА. ЗА НАС СА ЧУЖДИ ТАКИВА ДЕЙСТВИЯ И ПРОЯВИ, ФОРМИРАЩИ ШОВИНИЗЪМ, РАСИЗЪМ, НЕНАВИСТ И ОМРАЗА КЪМ ДРУГИ СТРАНИ И НАРОДИ. НЕОБХОДИМО Е ОБАЧЕ КОРЕННО ДА СЕ ПОДОБРИ ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДЕЖТА, КОЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФАКТОРИ. НУЖНО Е ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ И ПРИЛАГАТ НАУЧНООБОСНОВАНИ И ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ФОРМИ И СРЕДСТВА ЗА НРАВСТВЕНО ФОРМИРАНЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИТЕ ХОРА, А СЛУЖБАТА ВЪВ ВОЙСКАТА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН В СОЛИДНА ШКОЛА ЗА ПОДГОТОВКАТА МУ ЗА ЖИВОТА.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАДЕЖДНА ОТБРАНА НА СТРАНАТА Е СЪДБОНОСНА ПОВЕЛЯ НА ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ. ТЯ Е СВЕЩЕН ДЪЛГ И ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН, НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО. БСДП ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ГОТОВНОСТ АКТИВНО ДА РАБОТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА СТРАНАТА И ДА ДАВА СВОЯ КОНКРЕТЕН ДЯЛ ЗА НАДЕЖДНАТА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРОЧЕТЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 13 ЮНИ 1990 ГОД. ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КС НА СДС ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ ЕТАП НА ЕДНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ, НЕПОЗНАТА В НАЙ-НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ НА НАШАТА СТРАНА. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 44 ГОДИНИ НАСАМ УПРАВЛЯВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЕ ПРИНУДЕНА ДА ВЛЕЗЕ В ОТКРИТА БОРБА С ЕДНА ОПОЗИЦИЯ, ИЗДИГНАЛА ЗА СВОЯ ПЛАТФОРМА ИСКОННИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЕМОКРАТИЧНО УСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВОТО.

УПЛАШЕНА ЗА СВОЯТА ВЛАСТ И ПРИВИЛЕГИИ, ВЪРХУШКАТА НА ПРЕИМЕНУВАНАТА БКП ОСВЕН СВОЯ МНОГОБРОЕН АПАРАТ ВКЛЮЧИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ВЛАСТ НА ДЪРЖАВАТА. НЕЗАВИСИМО ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ И ПОДПИСАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА РАВНОСТОЙНА И ЧЕСТНА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА ДИРИЖИРАНАТА ОТГОРЕ МЕСТНА НОМЕНКЛАТУРА В ЛИЦЕТО НА ПАРТИЙНИ СЕКРЕТАРИ И АКТИВИСТИ, КМЕТОВЕ, ДИРЕКТОРИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ПРЕМИНА КЪМ ТОТАЛНО МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. ЗАЕДНО С ОГРОМНАТА ПРОПАГАНДНА МАШИНА ТЕ ПРЕДСТАВЯХА В НЕВЯРНА СВЕТЛИНА КАКТО ОБРАЗА НА СДС, ТАКА И НЕГОВАТА ПЛАТФОРМА И ЦЕЛИ. НЯМА СЛОЙ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, КОЙТО ДА НЕ БЕ ЗАПЛАШВАН, ЧЕ АКО СДС ДОЙДЕ НА ВЛАСТ, НЕГОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЩЕ СЕ ВЛОШИ. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА БЯХА ИЗДИГНАТИ ДЕМАГОГСКИТЕ ЛОЗУНГИ:    "РАБОТНИЦИ, НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА ВИ ОТНЕМАТ ФАБРИКИТЕ И ЗАВОДИТЕ!", "СЕЛЯНИ, НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА ВИ ОТНЕМАТ ЗЕМЯТА", ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ВЪРХУ КОИТО БЕ И СИ ОСТАВА ИЗТОЧНИКЪТ НА НЕОГРАНИЧЕНАТА ВЛАСТ НА ПАРТИЙНАТА НОМЕНКЛАТУРА.
БЯХА ДОПУСНАТИ И РЕДИЦА СЛАБОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА САМИТЕ ИЗБОРИ. СПИСЪЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ НЕ БЯХА ИЗГОТВЕНИ ТОЧНО И НАВРЕМЕ. НА МНОГО МЕСТА НЕ БЕ ИЗВЪРШЕНА НЕОБХОДИМАТА РАЗЯСНИТЕЛНА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОМИСИИ. НЕ БЯХА РАЗДАДЕНИ И НАВРЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА КОЛИЧЕСТВА СИНИ БЮЛЕТИНИ, ДОКАТО    В СЪЩОТО ВРЕМЕ АКТИВИСТИТЕ НА БСП    РАЗНАСЯХА ЧЕРВЕНИ БЮЛЕТИНИ ПО ДОМОВЕТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ,    КАТО СИ СЛУЖЕХА НЕ САМО С АГИТАЦИЯ,  НО И СЪС ЗАПЛАХИ.

ЦЯЛАТА ВИНА ЗА ТОВА НОСИ ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО СПОРЕД ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 12 МАРТ 1990 Г. ТРЯБВАШЕ ДА ОСИГУРИ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ДА НЕ ДОПУСНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ В УСЛУГА НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ.

ИЗБОРНИЯТ ДЕН, 10 ЮНИ, СЪЩО БЕ БЕЛЯЗАН С РЕДИЦА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ - КАКТО НА ПРИЕТИЯ КОДЕКС ЗА ЕТИКАТА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, ТАКА И НА ЗАКОНА.

АГИТАТОРИТЕ НА БСП ПРОДЪЛЖАВАХА ДА ВОДЯТ АГИТАЦИЯ НЕ САМО В СЕЛИЩАТА И ПРЕД ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ, НО И ВЪТРЕ В ТЯХ. РЕДИЦА СЕКЦИИ НЕ БЯХА ПОДГОТВЕНИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА И В МНОГО НЕ БЕ СПАЗЕНА ТАЙНАТА НА ИЗБОРА. НА ДОСТА МЕСТА В ОПРЕДЕЛЕНИ ПЕРИОДИ ОТ ВРЕМЕ В ИЗБОРНИТЕ СТАИЧКИ БЕ КОНСТАТИРАНА ЛИПСА НА СИНИ БЮЛЕТИНИ. ДОПУСНАТО БЕ ДА СЕ ГЛАСУВА СЪС СТАРИ ПАСПОРТИ, НА КОИТО ЛИПСВА 19 СТРАНИЦА, С ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ И ИЗВАДЕНИ ОТ КМЕТСТВАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ БЕЗ СНИМКИ, ДОРИ И ЧУЖДИ ПОДАНИЦИ.

НАЛИЦЕ СА И ФАКТИ, КОИТО ПОКАЗВАТ, ЧЕ НЯКОИ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ СА ФАЛШИФИЦИРАНИ.

ОСОБЕНО ПОКАЗАТЕЛНО Е НЕ САМО ЗАКЪСНЕНИЕТО ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, НО И ТЯХНАТА ПРОТИВОРЕЧИВОСТ И НЕТОЧНОСТ.

НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО ТОВА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ ПОСТИГНА ГОЛЯМ УСПЕХ. ТОЙ НИ ДАВА ОСНОВАНИЯ ДА СМЯТАМЕ, ЧЕ МАКАР ДА Е ВЪЗМОЖЕН НЕЗНАЧИТЕЛЕН ПРЕВЕС НА БСП, КОЙТО НЕ Е СИГУРЕН, ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОСТИГНЕ СВОЯТА ГЛАВНА ЦЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ. НИЕ ЩЕ БЪДЕМ В СЪСТОЯНИЕ ДА ЗАЩИТИМ ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. ПАРТИИТЕ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В СДС, НЕ ТРЯБВА ДА ДОКАЗВАТ СВОЯ ДЪЛГОЛЕТЕН ДЕМОКРАТИЗЪМ,  НИТО ИДЕИТЕ СИ, КОИТО СА РЕАЛНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ЦИВИЛИЗОВАНИ СТРАНИ.

СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРОГНОЗИ НА ФИРМАТА ИНФАС В НОЩТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ ИЗБУХНА СПОНТАННО НЕДОВОЛСТВО.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ПРИЗОВАВА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА СДС ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ВОДЯТ ДО НАРУШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПРЕЧАТ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ПРЕДИЗВИКВАТ НЕДОВОЛСТВОТО НА НАСЕЛЕНИЕТО. ОТ ДВА ДНИ СЪЩЕСТВУВА И РАДИОЦЕНТЪР, КОЙТО ПРИЗОВАВА КЪМ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ, СТАЧНА ГОТОВНОСТ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ИМЕТО НА СДС.

НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ТОЗИ РАДИОЦЕНТЪР НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС СДС.
НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ВСИЧКИ МИРНИ ПРОТЕСТИ, КОИТО НЕ ВОДЯТ ДО НАРУШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И    СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ.

ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПОСТИГНЕМ СПРАВЕДЛИВО РАЗРЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ И ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ. СПОРЕД ЗАКОНА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЕДИНСТВЕНО ИМА ПРАВО ДА РЕШИ ДАЛИ ИЗБОРИТЕ СА ЗАКОННИ, ИЛИ ОПОРОЧЕНИ.

НИЕ АПЕЛИРАМЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОЛИТИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПО-ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ, В КОЙТО МНОГО ОТ НАШИТЕ КАНДИДАТИ ВОДЯТ ЗНАЧИТЕЛНО И ВСИЧКИ ИМАТ ШАНСОВЕ ДА ПОБЕДЯТ.

НАШИЯТ АПЕЛ Е:

НА ВТОРИЯ ТУР -    НИТО ЕДИН МАНДАТ ЗА БСП!

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ, НА КОИТО Е СКЪПО БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ДА ГЛАСУВАТ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГОВОРИТЕЛЯ НА СПЕЦИАЛНАТА ЧАСТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА - "ЧЕРВЕНИТЕ БАРЕТИ", ПО ПОВОД ИНЦИДЕНТА ПРЕД СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", СТАНАЛ НА 12 ЮНИ 1990 ГОДИНА.


УПЪЛНОМОЩЕН СЪМ ОТ ИМЕТО НА МОИТЕ КОЛЕГИ ДА НАПРАВЯ СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕПРИЯТЕН ИНЦИДЕНТ, СЛУЧИЛ СЕ НА 12 ЮНИ 1990 Г. НА КРЪСТОВИЩЕТО СРЕЩУ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", А ИМЕННО: НЕПРЕДИЗВИКАНОТО С НИЩО НАПАДЕНИЕ ВЪРХУ АВТОБУС НА ПОДЕЛЕНИЕТО, ПРЕВОЗВАЩ, ПРИБИРАЩИ СЕ ОТ НОЩНО ДЕЖУРСТВО НАШИ СЛУЖИТЕЛИ, ОТ СТРАНА НА ГРУПА ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗБУДЕНИ ГРАЖДАНИ /ПРЕДИМНО МЛАДЕЖИ/.

ИНЦИДЕНТЪТ СЕ СЛУЧИ В 5 Ч. И 45 МИН. КАТО ВИЖДА СЪБРАЛОТО СЕ МНОЖЕСТВО, ШОФЬОРЪТ НА АВТОБУСА, ДВИЖЕЩ СЕ ПО ОБИЧАЙНИЯ СИ МАРШРУТ ОТ ПЛ."НАРОДНО СЪБРАНИЕ", БУЛ."РУСКИ", "ОРЛОВ МОСТ", НАМАЛЯВА СКОРОСТТА ДО 5 КМ/Ч. ТОВА Е ИЗПОЛЗУВАНО ОТ МЛАДЕЖИТЕ, КОИТО ГО ЗАОБИКАЛЯТ И НЕ МУ ПОЗВОЛЯВАТ ДА МАНЕВРИРА. ЗАБЕЛЯЗАЛИ УНИФОРМЕНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ТЕ ЗАПОЧВАТ ДА СКАНДИРАТ:    "УБИЙЦИ!”, "СДС!" И ДА ХВЪРЛЯТ ПО СТЪКЛАТА ДЪРВЕТА, КАМЪНИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ, ДА УДРЯТ С ЮМРУЦИ И С ДРЪЖКИТЕ НА НОСЕНИТЕ ОТ ТЯХ ЗНАМЕНА. НЯКОЛКО ДУШИ СЕ ОПИТВАТ ДА СПРАТ АВТОБУСА, КАТО ХВЪРЛЯТ ПРЕД ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА СТОЙКА НА ЗНАМЕНА, КОЯТО ЗАСЯДА ПОД НЕГО И ПРЕЧИ НА ДВИЖЕНИЕТО МУ. ЕДИН ОТ МЛАДЕЖИТЕ СЕ ХВАЩА И УВИСВА НА СТРАНИЧНОТО ОГЛЕДАЛО, ОТКЪМ СТРАНАТА НА ШОФЬОРА, И ЗАПОЧВА ДА УДРЯ ПО СТЪКЛОТО, А ДРУГ СЕ ПОКАТЕРВА ПО СТЪЛБАТА ЗА БАГАЖНИКА /ОТЗАД/, ПРОДЪЛЖАВАЙКИ ДА УДРЯ С ЮМРУЦИ ПО СТЪКЛОТО И ДА СКАНДИРА "УБИЙЦИ".
С ЦЕЛ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА ИНЦИДЕНТА, ВЪПРЕКИ СИПЕЩИТЕ СЕ ОТВСЯКЪДЕ УДАРИ И ХУЛИ ПО АДРЕС НА МВР, РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ГРУПАТА СЛУЖИТЕЛИ ДАВА НАРЕЖДАНЕ НАЙ-ВНИМАТЕЛНО И С МИНИМАЛНА СКОРОСТ АВТОБУСЪТ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ МНОЖЕСТВОТО. ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДО "ОРЛОВ МОСТ" АВТОБУСЪТ Е СЛЕДВАН ОТ МОТОЦИКЛЕТ С МЛАДЕЖ И ДЕВОЙКА, КОЯТО ВЪЗБУДЕНО УДРЯ С ПРЪЧКА ПО ЛЯВАТА МУ СТРАНА.

НА ОКОЛО 50 МЕТРА СЛЕД "ОРЛОВ МОСТ" АВТОБУСЪТ СПИРА И КОЛЕГИТЕ МИ СЛИЗАТ, ЗА ДА ОТСТРАНЯТ ЗАСЕДНАЛАТА МЕЖДУ ПРЕДНИТЕ МУ КОЛЕЛА СТОЙКА. ВИЖДАЙКИ ГИ, МЛАДЕЖИТЕ, ПОКАТЕРИЛИ СЕ НА АВТОБУСА И ПРЕСЛЕДВАЩИТЕ ГО, СЕ РАЗБЯГВАТ, ПРИ КОЕТО МОТОЦИКЛЕТИСТЪТ ПАДА НА ПЛАТНОТО НА "ОРЛОВ МОСТ".

С ТОВА ИНЦИДЕНТЪТ ПРИКЛЮЧВА. ПРЯК КОНТАКТ МЕЖДУ МИЛИЦИОНЕРИТЕ И ДЕМОНСТРАНТИТЕ НЕ Е ИМАЛО И САМО ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО САМООБЛАДАНИЕ И ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ, ПРОЯВЕНИ ОТ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ОТЧИТАЩИ ИЗОСТРЕНАТА ДО КРАЙНОСТ ПОЛИТИЧЕСКА АТМОСФЕРА, НЕ ПОЗВОЛИХА ДА СЕ СТИГНЕ ДО ТРАГИЧНИ И НЕЖЕЛАНИ ОТ НИКОГО ПОСЛЕДИЦИ.

СТАНАЛОТО НИЕ ОКАЧЕСТВЯВАМЕ ЕДИНСТВЕНО КАТО НАЙ-ГРУБА ПРОВОКАЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО СПРЯМО ОРГАНИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА, ЗЛЕПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МВР И ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПАЛВАНЕ НА НИСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ. ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА И ЕВРОПА МИНАВА ПРЕЗ ОБЩАТА НИ ЧОВЕШКА И ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА - НА ВСИЧКИ НАС. ПИТАМЕ МЛАДЕЖИТЕ, УЧАСТВУВАЛИ В ГРУБАТА ПРОВОКАЦИЯ СРЕЩУ НАС: "ЗАЩО ГО НАПРАВИХТЕ? КОМУ Е НУЖНО ТОВА?

/"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".


БЕЗПАРТИЙНИ, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ НА 10 ЮНИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ НЕ ВСЕКИ ОТ НАС Е ОСЪЗНАЛ ПРЕДОСТАВЕНАТА НИ ОТ ИСТОРИЯТА ВЪЗМОЖНОСТ СВОБОДНО ДА ОТХВЪРЛИМ ВЛАСТТА НА ЕДНА ПАРТИЯ, ЧИЯТО ВИНА ЗА ВСЕСТРАННАТА КРИЗА НА БЪЛГАРИЯ Е НЕОСПОРИМА.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е 45 ГОДИНИ КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ДА НЕ СА УБЕДИЛИ ВСЕКИ, ЧЕ ПРЕД НАС ИМА ЕДИН-ЕДИНСТВЕН ИЗХОД ОТ ТРЕСАВИЩЕТО, В КОЕТО СМЕ ЗАТЪНАЛИ?!

ТОЗИ ИЗХОД НОСИ ИМЕТО ДЕМОКРАЦИЯ!

НИМА ОЩЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ХОРА, КОИТО СА СЪГЛАСНИ ОТНОВО С НАС ДА СЕ ЕКСПЕРИМЕНТИРА КАТО С ОПИТНИ ЖИВОТНИ НОВ ВИД СОЦИАЛИЗЪМ?
ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ОТХВЪРЛИХА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ИГО! НИЕ ПАК СМЕ ПОСЛЕДНИ, ДОРИ НЕЩО ПО-ЛОШО! САМИ, ЧРЕЗ СВОБОДНИ ИЗБОРИ ГЛАСУВАМЕ ЗА НЕГО!

СВЕТЪТ СЕ ЧУДИ И СНИЗХОДИТЕЛНО НИ УСПОКОЯВА, ЧЕ МОЖЕ БИ С ВРЕМЕТО И НИЕ НЯКОГА КАТО ДРУГИТЕ НАРОДИ ЩЕ СТАНЕМ ДОСТОЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ЧЕ СЕГА НИ Е ОЩЕ РАНО, ЧЕ НЕ СМЕ ДОРАСЛИ.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА? В КРАЯ НА 20 ВЕК ЕДИН НАРОД В ЕВРОПА САМ ДА ИЗБЕРЕ ДА ГО УПРАВЛЯВАТ ТЕЗИ, КОИТО ИСТОРИЯТА И ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО ОСЪДИХА?!

НАРОДЕ БЪЛГАРСКИ, НИМА ЩЕ ИЗБЕРЕШ ПОЗОРА И БЕЗЧЕСТИЕТО?

ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ НА 17 ЮНИ ДА ДАДАТ СВОЯ ГЛАС ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, КАТО ГЛАСУВАТ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА!

МАЙКИ И БАЩИ, ПЕНСИОНЕРИ, ГРАЖДАНИ, СЕЛЯНИ, СЪБУДЕТЕ СЕ!

ОТ КАКВО СЕ СТРАХУВАТЕ? ПЕНСИИТЕ ВИ НЕ МОГАТ ДА СТАНАТ ПО-МИЗЕРНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТЕ СЕГА!

МОБИЛИЗИРАЙТЕ ВОЛЯТА, УМА И ЕНЕРГИЯТА СИ!

ВИЖТЕ ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ СИ, КОИТО БУДУВАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ, ЗАЩОТО НЕ ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ КАТО РОБИ, ЗАЩОТО ЖАДУВАТ ЗА СВОБОДА.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО НА 10 ЮНИ НЕ ГЛАСУВАХА:

ХОРА, СПАСЕТЕ БЪЛГАРИЯ! ВАШИЯТ ГЛАС МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ РЕШАВАЩ ЗА СЪДБАТА НА РОДИНАТА НИ!

СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е В НАШЕТО ЕДИНСТВО!

ГЛАСУВАЙТЕ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”: КУЗМАН КУЗМАНОВ

ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ.


СЪГЛАСНО ЧЛ.7 АЛ.4 и 6 ОТ УСТАВА НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО И ПОДКРЕПАТА В ИЗБОРИТЕ НА ОНЕЗИ КАНДИДАТИ, ИЗДИГНАТИ ОТ ПАРТИИ ИЛИ СЪЮЗИ ПО МЕСТА, КОИТО ПРЕЦЕНЯТ, ЧЕ ЩЕ ОТСТОЯВАТ И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

ПРИКАНВАМЕ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ, ВСИЧКИ БЕЗПАРТИЙНИ, ДА ГЛАСУВАТ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ НА 17 ЮНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЕДИННАТА ОПОЗИЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 15 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1 - ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, СЪЗДАДЕНА, ЗА ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ПЪЛНОТО ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРИ БЕЗУСЛОВНОТО СЪБЛЮДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ.

ЧЛЕН 2 - ОСНОВНИ ЦЕЛИ. НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СА:
1. ПОСТИГАНЕ НА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЧРЕЗ ФОРМИРАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ТРАЙНА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ПРИ ЗАЧИТАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ВСИЧКИ ОБЩНОСТИ В СТРАНАТА.
2. СЪГЛАСУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРИНЦИПИ И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ.
3. СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВОВИ И СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОМРАЗА, ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ В ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ОБЩНОСТИ.
4. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ И ЕКОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ В СТРАНАТА И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСПРОПОРЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

ЧЛЕН 3 - ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ СЛЕДНИТЕ ЗАКОННИ СРЕДСТВА:
1. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА СТРАНАТА, СЪОБРАЗНО ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВУВА С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ И ХУМАНИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОСПЕРИТЕТ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРАВОВА ДЪРЖАВА.
3. ПРОУЧВА СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ИНФОРМИРА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ ПРИ ИЗБОРА НА ИМЕ, ЕЗИКА ПРИ ОБЩУВАНЕ В МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ЕТНИЧЕСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ, РЕЛИГИОЗНИТЕ СВОБОДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, СВОБОДАТА И РАВЕНСТВОТО ПРИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, РАВНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЧОВЕКА.
4. СЪТРУДНИЧИ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСЪЩЕСТВЯВА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ.
5. ОРГАНИЗИРА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПУБЛИЧНИ, ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ИЗЯВИ ПРИ НАРУШАВАНЕ ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ.
6. РАЗПРОСТРАНЯВА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ СЪОБРАЗНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАКОННИ РАЗПОРЕДБИ С ЦЕЛ ПРОПАГАНДИРАНЕ НА ПРАВОВА И ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА.

ЧЛЕН 4 - ЧЛЕН НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО Е ЗА ЕДИННА И НЕДЕЛИМА БЪЛГАРИЯ, РАТУВА ЗА СПЛОТЯВАНЕ И РАЗБИРАТЕЛСТВО, КАТО ПРИЗНАВА РАВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ И СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА КАКВИТО И ДА Е ПРОЯВИ НА НАЦИОНАЛИЗЪМ, ШОВИНИЗЪМ, РЕВАНШИЗЪМ, ИСЛЯМСКИ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И РЕЛИГИОЗЕН ФАНАТИЗЪМ.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ЧЛЕН 5 - РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СА: НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ, ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО, ФИНАНСОВО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ, КОМИСИЯ ПО ЕТИКА, ОКРЪЖНИ ОПЕРАТИВНИ И МЕСТНИ КОМИТЕТИ.

ЧЛЕН 6 - НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И СЕ СВИКВА ЕЖЕГОДНО. КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИЕМА И ИЗМЕНЯ ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ДВИЖЕНИЕТО, ИЗБИРА ИЛИ ПОПЪЛВА С НОВИ ЧЛЕНОВЕ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ, ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО, ФИНАНСОВО-РЕВЙЗИОННАТА КОМИСИЯ И КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА. ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, ОТГОВОРНИЯ СЕКРЕТАР И РЕДАКТОРА НА ИЗДАНИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО. ОПРЕДЕЛЯ СТРАТЕГИЯТА, УТВЪРЖДАВА И РАЗПРЕДЕЛЯ БЮДЖЕТА. ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ИЗБИРАТ ПО ТЕРИТОРИАЛЕН И ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРИЗНАК.

ЧЛЕН 7 - ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ Е КОЛЕКТИВЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В СЪСТАВ ОТ 31 ЧЛЕНОВЕ, КОЙТО СЕ СВИКВА ЗА РЕШАВАНЕ НА ТАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. В СЪСТАВА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ ВЛИЗАТ ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОКРЪЖНИТЕ ОПЕРАТИВНИ БЮРА И ДРУГИ.

ЧЛЕН 8 - ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО Е ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНТО БЮРО ИМА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ. СЪСТАВЪТ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА.

ЧЛЕН 9 - ФИНАНСОВО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ КОНТРОЛИРА ПАРИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ И ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

ЧЛЕН 10 - КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ДВИЖЕНИЕТО ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА Е ДА ИНФОРМИРА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДОПУСНАТИ НАРУШЕНИЯ И ДА ПРАВИ ОТВОД НА ЛИЦАТА ОТ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ.

ЧЛЕН 11 - ОКРЪЖНИТЕ ОПЕРАТИВНИ БЮРА КООРДИНИРАТ ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО В СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНИ. СЪСТАВЪТ НА ОПЕРАТИВНИТЕ БЮРА СЕ ИЗБИРА ОТ ОКРЪЖНИ КОНФЕРЕНЦИИ НА ДВИЖЕНИЕТО. КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ОКРЪЖНИ ОПЕРАТИВНИ БЮРА СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА РАЙОНИТЕ, ЗА КОИТО ТЕ СА    УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО.

ЧЛЕН 12 - МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ДВИЖЕНИЕТО СА НИЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗВЕНА ЗА КООРДИНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МЕСТА. СЪСТАВЪТ ИМ СЕ ИЗБИРА НА МЕСТНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

ЧЛЕН 13 - РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО СЕ ИЗБИРАТ ПРИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И С МНОЗИНСТВО.

ЧЛЕН 14 - РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЕ ИЗБИРАТ С МАНДАТ ОТ ТРИ ГОДИНИ. НА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ НЕ МОГАТ Да БЪДАТ ИЗБИРАНИ ЛИЦА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЧЛЕН 15 - ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЕ НАБИРАТ ЧРЕЗ ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ, ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПРОГАРАМАТА /РАЗДЕЛ ТРЕТИ/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


СЪЮЗ "ЕРА-3” ПРЕДЛАГА:
1/ ДЪЛБОКИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ С НОВИ МЕХАНИЗМИ С ЦЕЛ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА ОТ НЕСВОЙСТВЕНИ ЗА НЕЯ ФУНКЦИИ.
2/ СМЕЛОСТ В РЕШЕНИЯТА, НОВИ ИНСТИТУЦИИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАБОТНАТА РЪКА ПОЕТАПНО, В РАВНОСТОЙНА РАБОТА, БЕЗ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦА.
3/ ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ.
4/ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН АКЦЕНТ НА ПОЛИТИКАТА, С ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.
5/ ЗАКОНИ, ОСИГУРЯВАЩИ РАЗКРЕПОСТЯВАНЕТ0 НА ЛИЧНОСТТА И ДАВАЩИ ЛАНСИРАНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ С ПОДСИГУРЕНИ СПРЯМО НЕЯ ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ КАКТО НА ВЪТРЕШНИЯ, ТАКА И НА ВНОСНИЯ КАПИТАЛ.
6/ КОАЛИЦИЯ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.
"ЕРА-3" ПРИЕМА, ЧЕ ПРИ СЕГАШНИЯ ТИП УСТРОЙСТВО ВСИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПОМОЩИ РИСКУВАТ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО И ДА НЕ ДОВЕДАТ ДО НЕОБХОДИМИЯ ЕФЕКТ. ЗАКОНИТЕ И ДА СЕ ИЗМЕНЯТ, АКО НЕ СЕ ВЪВЕДАТ НОВИ ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ ЗВЕНА СЪС СИЛНИ ПРАВА И ПОСРЕДНИЧЕСКИ ФУНКЦИИ, ЩЕ ОСТАНАТ НА КНИГА ПО ЛИПСА НА СРЕДСТВА И СИГУРНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ГРАЖДАНИ И ЧАСТНИ ФИРМИ ЗА ДЕЙНОСТ ОТ ШИРОК МАЩАБ И ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЧУЖДИТЕ ФИРМИ.

В КОНКРЕТНОСТ
1/ СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН ФОРУМ В БЛИЗКИЯ МЕСЕЦ - ОБСЪЖДАНЕ И УТОЧНЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ И ДЕТАЙЛИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТЕОРЕТИЧНИЯ И РЪКОВОДЕЩ СРЕДЕН СЕКТОР И ПРАКТИЧЕСКИТЕ СЪЗДАТЕЛИ НА МАТЕРИАЛНИ БЛАГА. ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ИМ И ПОСТАНОВКИТЕ ДА БЪДАТ ОСНОВА НА ДЪРЖАВНАТА ИКОНОМИКА.
ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ИНЕРТНОСТТА И НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В СЕГАШНИЯ ИМ ВИД.
2/ ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ, НЕЗАВИСИМ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАН ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА, КОЙТО ДА СЕ ЯВИ ПЪРВОСТРУКТУРНО ЗВЕНО В ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА:
А/ ДА ИМА ШИРОКИ ПРАВОМОЩИЯ, ДА СЕ ОТЧИТА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДА ОТГОВАРЯ ЗА ПЪЛНОТО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ В ОБЩИНАТА, С ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1/ ДА ПРИТЕЖАВА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДОХОДИТЕ НА ОБЩИНАТА
2/ ДА СКЛЮЧВА:
     А/ САМОСТОЯТЕЛНИ ДОГОВОРИ С ДРУГИ ОБЩИНИ
     Б/ ДОГОВОРИ С ЧУЖДИ ФИРМИ С ЦЕЛ ПОСТРОЯВАНЕТО НА ЖИЛИЩА И ПЪЛНО МАТЕРИАЛНО-БИТОВО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА
     В/ ДА ПОЛУЧИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА И ДА ГИ ВЛОЖИ ЗА ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ЧАСТНИ ФИРМИ И ПРЕДПРИЕМЧИВИ ГРАЖДАНИ.
     Г/ ДА ОСИГУРИ ВРЪЗКАТА НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ И ОТДЕЛНИ СТОПАНСТВА С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ.
     Д/ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЗАЩИТНИК НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО МЕСТА, ДАВАЙКИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО И ШИРОКО РЕАЛИЗИРАНЕ НА СКРИТИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА НАРОДА НИ.
     Ж/ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ СЕКТОР ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЗВЕНО НА ХАРМОНИЧНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЧАСТНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР С КРАЙНА ЦЕЛ - ПОВИШЕН ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА.
     З/ СЪЗДАВАНЕ НА НОВ СОЦИАЛНО-ГРАЖДАНСКИ ОРГАН КЪМ ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, С ШИРОКИ ПРАВОМОЩИЯ ЗА ДИРЕКТНА И СПЕШНА НАМЕСА ПРИ СИГНАЛИ И МОЛБИ НА ГРАЖДАНИ, ИЗПАДНАЛИ В ЗАТРУДНЕНИЯ ИЛИ ПРИТИСНАТИ ОТ МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ. СЪЩИЯТ ДА СЛЕДИ И НАПРАВЛЯВА ТОЧНОТО РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В СТРАНАТА.
3/ ОБЩИНИТЕ ДА ДОБИЯТ ВИСОКА ИКОНОМИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ДЪРЖАВАТА И ДА ПРИТЕЖАВАТ ШИРОКИ ПЪЛНОМОЩИЯ В УРЕЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В РАЗВИТИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВА, КАТО НАМАЛЕЕ ОТНОСИТЕЛНИЯТ ДЯЛ НА ЦЯЛОСТНОТО ДЪРЖАВНО-ИКОНОМИЧЕСКО ИЗИСКВАНЕ КЪМ ТЯХ. ТО Е - ИНТЕРЕСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ РАЙОНА ДА ИМАТ ЗНАЧИТЕЛНА СТОЙНОСТ В ПОЛИТИКАТА НА ДЪРЖАВАТА.
4/ ДЪРЖАВАТА ДА РЕГУЛИРА, А НЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДАДЕНА ОБЩИНА;
5/ РАЗДЕЛЯНЕ НА ТРИТЕ ВИДА ВЛАСТ.

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА ОЛИЦЕТВОРЯВА И СИМВОЛИЗИРА СТОЙНОСТТА НА ДАДЕНА ДЪРЖАВА ПРЕД СВЕТА И НАРОДА НИ.

ЩЕ ПРИТЕЖАВА СИЛНИ ПРАВОМОЩИЯ НА КРАЙНА ИНСТАНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ НАМЕСВА ПРИ ДОПУСНАТА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ НАД ДАДЕН ПОДАНИК НА СТРАНАТА.

ЩЕ ИМА РЕШАВАЩА ДУМА. ПРЕЗИДЕНТЪТ ЩЕ БЪДЕ БЕЗПРИСТРАСТНА И СИЛНА ЛИЧНОСТ, КОЯТО ЩЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА НАЛАГА ВЕТО НАД ОПИТИТЕ НА ЕДНА ПАРТИЯ ДА ПОТИСКА ДРУГА ИЛИ НЕЗАВИСИМО ОТ МОМЕНТНАТА СИ СИЛА СРЕД МНОЗИНСТВОТО, ДА НЕ СПАЗВА ЗАКОНА, ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА.
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ИЗДИГНЕ СТОЙНОСТТА НА ДУМАТА "ПРЕЗИДЕНТ" И НЕГОВИЯ РЕШАВАЩ ГЛАС В КРАЙНИ СИТУАЦИИ ЗА СТРАНАТА. ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ РЪКОВОДИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ЕДИНСТВЕНО И САМО ОТ ЕДИН КРИТЕРИЙ - СПРАВЕДЛИВОСТ И ДЕМОКРАТИЧНОСТ СПРЯМО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, ПАРТИЯ И ЦЕЛИЯ НАРОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УРЕДБА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/, УЧРЕДЕН НА 17 МАРТ 1990 ГОДИНА.


ЧЛ. 22. ПОСТОЯНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА CMC Е НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ. ФОРМИРА СЕ ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА CMC И Е С МАНДАТ 2 ГОДИНИ. ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ПРЕДСТАВЯТ РАВНОПОСТАВЕНО ОБЕДИНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ МЛАДЕЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ. ВСЯКА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРЕКРАТЯВА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СИ В НС, ДА ОТЗОВАВА И ПОДНОВЯВА ЧЛЕНСТВОТО НА СВОИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НС. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СВИКВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ОТ ЕДНА ПЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.

ЧЛ. 23. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ:
- ПРИЕМА ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ И ОПЕРАТИВНОТО БЮРО;
- ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАР ЗА МАНДАТ 2 ГОДИНИ;
- ОПРЕДЕЛЯ ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ И ОДОБРЯВА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОПЕРАТИВНО БЮРО;
- ОПРЕДЕЛЯ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗДРЪЖКА И ДЕЙНОСТ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА СЪЮЗА;
- ОПРЕДЕЛЯ ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗА И НАЗНАЧАВА ГЛАВНИТЕ РДАКТОРИ;
- ОПРЕДЕЛЯ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ. 24. ОПЕРАТИВНОТО БЮРО:
- ОБСЛУЖВА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ. 25. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:
- ПРЕДЛАГА ЗА ОДОБРЕНИЕ ПРЕД НС ЕКИП ЗА РАБОТА - ОПЕРАТИВНО
БЮРО;
- РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, СЕКРЕТАРЯ, ОБ И НС;
- СВИКВА ЗАСЕДАНИЯ НА НС;
- ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЮЗА В ОТНОШЕНИЯТА МУ С ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЪРЖАВАТА, ОСЪЩЕСТВЯВА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ.

ЧЛ. 26. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ:
- ОРГАНИЗИРА КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И УРЕДБАТА НА CMC, РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА. ТЯ Е НЕЗАВИСИМ ОРГАН И СЕ ОТЧИТА
ПРЕД НК.

ГЛАВА ПЕТА - ФИНАНСИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ЧЛ. 27. ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА СЪЮЗА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ПРИХОД ОТ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ, ДАРЕНИЯ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ОТ СПОНСОРИ.
А/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА CMC ПЛАЩАТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 10.00 ЛЕВА ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА, С КОЕТО ПОТВЪРЖДАВАТ ЧЛЕНСТВОТО СИ;
Б/ ОТ СРЕДСТВАТА НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ОТДЕЛЯ ПРОЦЕНТ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕЦЕНКА.

ЧЛ. 28. CMC Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД СОФИЯ. КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРА И ВСЯКО ФОРМИРОВАНИЕ НА CMC, НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ. ВСЯКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ОБРАЗУВА ФИРМИ И ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ПРЕДВИДЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД.

ЧЛ. 29. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА CMC ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЮЗА В НЕГОВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА ИЛИ ФОРМИРОВАНИЕ МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТАКТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В ЦЕЛИЯ СВЯТ, АКО СА МУ ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВА ОТ НС В ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА.

ГЛАВА ШЕСТА - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ. 30. ТАЗИ УРЕДБА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОПЪЛВАНА ИЛИ КОРИГИРАНА С НИКАКВИ ИНСТРУКЦИИ. ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ИМА САМО НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ. 31. ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА УРЕДЕНИ В УРЕДБАТА, СЕ РЕШАВАТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ. 32. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТА НА СЪЮЗА СТАВА САМО С РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗБИРА ЛИКВИДАЦИОННА КОМИСИЯ.

УРЕДБАТА НА CMC Е ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 17 МАРТ 1990 ГОДИНА В ГРАД СОФИЯ.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/