15 март 1995


София, 15 март 1995 години
Брой 52 /1353/


София, 15 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Във връзка с приетия на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ смята за необходимо да заяви следното:

1. Законопроектът нарушава конституционните права на гражданите и е в разрез с принципите на пазарната икономика, които АСП винаги е отстоявала.

2. Нарушава се правото на лицата да възстановят своята собственост на местата, където са били имотите им, каго се създават привилегии за обединени в кооперации лица, които могат да придобият съвместна собственост на по-добри терени.

3. Нарушават се правата на вече възстановили собствеността си граждани, като се създава възможност за преразглеждане на плановете за земеразделяне.

4. Ограничава се правото на собственост върху масиви с трайни насаждения, като се формира изкуствена, юридически неясна съсобственост.

5. Ограничава се правото на собстзениците на земя по § 4, като чрез закон се дават възможности за ползвателите да заплатят ползваната от тях земя по фиксирани цени или пък да заменят ползваната от тях земя със земя, която им се възстановява в друго населено място.

6. Прогласяването на вече извършени сделки за нищожни ще доведе до много на брой съдебни спорове и създаване на невъзможност за ползването на тези обекти.

7. Възникват неясноти в режима на възстановяване на собствеността и се създават условия за социални напрежения, които могат да прераснат в саморазправа между собственици на земя, ползватели и ликвидационни съвети. Последиците са по-страшни от тези от 1992 г., тъй като вече има реални собственици. Със своя вот парламентарното мнозинство поема цялата отговорност пред нацията с приемането на този законопроект за непредвидимите и катастрофални последствия за българското земеделие.

Волята на парламентарното мнозинство влиза в притиворечие с утвърждаващата се политическа система в страната и с механизмите на допустима държавна намеса в управлението на икономиката и по-специално на селското стопанство.

Властта може днес [да] е на БСП, но земята е била и ще бъде на собствениците.

София, 10 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА СЪВЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ - ДВИЖЕНИЕ ЗА ХУМАНИСТИЧНА ПРОМЯНА, КЪМ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ИДЕИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Съветът на българските интелектуалци, формиран от представители на художествената, научната и техническата интелигенция, е дълбоко разтревожен за състоянието на българската държава.

Нашето общество е в безпътица.

Задушава ни корупция, обхванала управлението на държавата.

Национални богатства се ограбват.

Организираната престъпност е свързана с държавни институции.

През изминалите пет години България фатално изостана от реформирането на посттоталитарните страни.

На практика реформите са изместени от дива приватизация.

Българската интелигенция е изолирана от решаването на основни проблеми на обществото. Към нея умишлено се насаждат недоверие и пренебрежение. Застрашена е от сменящи се вълни на политически чистки, които не се основават на професионални изисквания. Това води към духовно осакатяване на нацията.

Извършва се опасна манипулация на българския народ, която може да доведе до нова антидемократична ситуация, до нови форми на диктатура.

Нашето движение се противопоставя на това застрашително за България развитие и е за хуманистично обновление на обществото.

Нашата цел е да противодействаме на погрешните стъпки в управлението на държавата чрез идеи, програми и конкретни решения в полза на една хуманна ориентация на гражданското общество, при която ще бъдат защитени духовните и икономическите интереси на всички български граждани.

Със всички законни средства движението ще се противопоставя на небивалата декомунизация и нравствена деградация за изграждане на културната идентичност на нацията в духа на българските демократични традиции.

Вярваме, че българските интелектуалци, които споделят нашите тревоги и цели, ще се присъединят към духа на движението за изграждане на едно хуманно общество, в центъра на което е поставено правото на достойнство на гражданската личност.

София, 14 март 1995 г.

                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Чапкънов

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 15 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/, ОГЛАСЕН НА ОСМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /11 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /НЕЗАВИСИМИ/.


ДАМИ И ГОСПОДА ДЕЛЕГАТИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Тече петата година от създаването на Алтернативното социалистическо обединение /АСО,/. Истина е, че последните две-три години АСО по-малко звучеше в средствата за масова информация. То като че ли загуби своя самостоятелен политически облик и характерната настъпателност.

Какво се случи през тези години?

На 14 септември 1991 година АСО бе преобразувано в политическа партия и в същата година участва в изборите за Народно събрание в коалицията Съюз на демократичните сили - център /СДС-център/. Веднага след неуспешното за коалицията участие Алтернативно социалистическо обединение - независими /АСО (н)/ активно се зае да организира Български демократически център /БДЦ/, коалицията, която въпреки нашите усилия не бе реализирана в навечерието на изборите от 1991 г.

Поражението на СДС-център и СДС-либерали доказа правилността на политическия анализ на АСО/н/, че разрушаването на двуполюсния политически модел е възможно само чрез изграждане на силна обединена центристка коалиция. През двете години на своето съществуване БДЦ доказа жизнеността на тези идеи въпреки непоследователността и нерешителността на част от коалиционните партньори.

БДЦ събираше като фокус политическата воля на извънпарламентарната опозиция и бе онзи необходим инструмент за реализация на закодателни инициативи, въздействие върху изпълнителната власт и барометър за измененията в обществено-политическите настроения в обществото.

Кризата в изпълнителната власт, която достигна своя връх в края на август 1992 г., криеше реална опасност да се превърне в парламентарна и обща криза на институциите на властта.

Мога с гордост да припомня, че декларацията на БДЦ от 28 август 1992 г. "Националното разбирателство няма алтернатива" се превърна в базисен документ /модел/, по който впоследствие се излезе от ситуацията и бе формирано правителството на проф. Беров.

В основата на идеята за играждане на Съвета за сътрудничество лежаха програмните документи на АСО /н/. Съветът бе онзи необходим информационно координиращ център, който да обедини политическата воля и усилията на парламентарни и извънпарламентарни сили, подкрепящи правителството на националното разбирателство.

В своя декларация Политическият съвет /ПС/ на АСО /н/ оцени дейността на кабинета.

За съжаление добрите идеи и правилата за работа на Съвета за сътрудничество не се превърнаха в действен инструментариум за въздействие върху изпълнителната власт, но независимо от това бе реализирана значителна част от програмните положения на Споразумението.

Гордост за АСО /н/ е комплексната разработка, предложена от нас по масовата приватизация и връчена лично на министър-председателя. /Разработка на доц. Хр.Драганов и Емил Асенов/.

ПС на АСО /н/ разработи проект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, който бе обсъждан и в Съвета за сътрудничество. Поради редица обстоятелства, макар и принципно поддържан от мнозинството в парламента, този проект чака своята реализация.

В началото на 1994 г. се очерта невъзможност от по-нататъшното функциониране на модела на програмното правителство и това доведе и до криза в дейността на съвета. Започнаха сондажи и търсене на нов модел и подготовка за бъдещо участие в избори - предсрочени или редовни.

АСО/н/ предложи модел за центристка коалиция в разработката "В каква коалиция би участвало АСО?"

Идеята не бе нова. Тя бе адаптирана към конкретната политическа ситуация, очертаваща се към пролетта и лятото на 1994 г. Ние се стремяхме да подтикнем партиите от оформилото се центристко политическо пространство към общи усилия, преодоляване на противоречията и създаване на нормална програмна политическа коалиция с реални шансове за влизане в парламента.

Нашата фундаментална позиция бе, че коалиция се създава от реални, а не фантомни политически субекти. Въпреки създадения по наша инициатива Български социалдемократически съюз /БСДС/ - АСО/н/, Българска социалдемократическа партия /БСДП/, Социалдемократически клуб /СДК/ "Европа", със съответните правила за работа и програмни документи, с което предоставихме на председателя на БСДП да ни представлява в преговорите по изграждане на коалицията, нашата формула не бе приложена на практика и се тръгна към реализация на неработещи коалиционни формули. Няма да преразказвам хронологията на събитията, които са всеизвестни.

Независимо от това ние употребихме всички възможни усилия и в нееднократни срещи с ръководството на БСДП отстоявахме нашите позиции.

Защитавана бе позицията за обединяване на левите сили и излизане на изборите на обединена левица, което като идея бе принципно подкрепено и от среди в Социалистическия интернационал. Същата теза бе подкрепена и от СДК "Европа".

Междувременно набираше обороти работата по изграждане на центристката коалиция, за съжаление не по нашата формула и нереализирана докрай!? Демократичната алтернатива за републиката /ДАР/ вече бе факт и но тази схема бяха разходвани значителни ресурси. В навечерието на изборите, когато вече беше очевидно, че в центристкото електорално пространство ще има два основни конкурента - ДАР и Патриотичен съюз, ние направихме отчаяни опити да не се повтарят грешките от 1991 г., но уви - без резултат!

Лидерите от Националния политически съвет /НПС/ на ДАР не се съгласиха да приемат Гиньо Ганев, Петко Симеонов и Емилия Масларова с техните организации, с което фактически би се ликвидирала основната ни конкуренция в електорален план.

Тогава ПС на АСО/н/ се реши на уникален, непознат в политическата практика ход - ние предложихме на БСДП по преценка на тяхното ръководство да включат членове на АСО в кандидатски листи. Резултатът е известен!

Истината е, че нашите членове и местните ръководства не виждаха никакви шансове за коалицията ДАР в провежданите избори и независимо от това ние толерантно не пречехме, а там, където счетохме, че има нужда от нашата помощ, безкористно помагахме.

На практика нашите членове помагаха в Разград, Тервел, Плевен и Видин и по-слабо на други места.

След изборите в България се очерта ситуация, която бе предвидена в нашите анализи!

Българската социалистическа партия /БСП/ убедително спечели изборите, СДС се провали, но остава втората политическа сила засега, а останалите парламентарни сили са в рамките на прогнозните очаквания.

Най-общо ситуацията се характеризира с разочарование от т.нар. десен /в т.ч. "либерален"/ модел на реформата и от неговите политически носители, очевидно изразено разочарование и постепенно изживяване на радикалния антикомунизъм и в резултат - дълбока качествена промяна, която прие формите и очертанията на т.нар. ляв завой - обективен процес за Източна Европа.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - 1990 СЪС СЕДАЛИЩЕ КЪРДЖАЛИ. Организацията е учредена от Добромир Задгорски - сега председател на комитета, Делчо Балабанов, Гинчо Павлов, Минчо Минчев, Дамян Гетев и Червенко Лазов.


I. СЪЩНОСТ

1/ Сдружение Общонароден комитет за защита на националните интереси - 1990 /ОКЗНИ-1990/ е надпартийна обществена организация, която действа в рамките на Конституцията и на законите на Република България, пактовете за правата на човека и Заключителния акт от Хелзинки, като се стреми да обедини целокупния български народ и чуждестранни граждани от български произход около идеите за утвърждаване и защита на националните ценности и интереси във всички сфери на обществения живот. То е продължител на движението, създадено от български патриоти на 7 януари 1990 г. ОКЗНИ-1990 е за открит диалог и взаимодействие с всички обществени сили, които работят за изграждането на Република България като еднонационална, правова и демократична държава.

2/ Сдружение ОКЗНИ-1990 е юридическо лице с нестопанска цел със седалище гр.Кърджали.


II. ЦЕЛИ

3/ Сдружението има следните цели:

а. Защитава правото на българския народ, обединяван от общността на езика, културните и държавните традиции, винаги при пълна свобода да определя, когато и както пожелае, своя вътрешен и външен политически статут без външна намеса и да осъществява политическото, икономическото и културното си развитие според собствените си желания.

б. Съдейства да бъдат създадени благоприятни условия за масово, доброволно завръщане на всички българи в тяхното отечество, а също и за доброволно изселване от Република България на всички живеещи в нея лица, които не я чувстват като свое единствено отечество, което да са готови да защитават срещу всякакви възможни посегателства, насочени срещу неговия суверенитет, териториалната му цялост и правото на българския народ на самоопределение.

в. Работи за всеобхватното възраждане на наддържавна културна общност, която обхваща коренното население от български произход.

г. Съдейства за възможно най-широкото и бързо усвояване на всичко полезно от опита на другите страни и народи, което би могло да спомогне за повишаване на сигурността и благоденствието на българската нация и за издигането на Република България до равнището на най-развитите страни.


III. ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

4/ ОКЗНИ-1990 е открит за всички пълнолетни български и чужди граждани без разлика на пол, роден език, вероизповедание, политически убеждения и партийна принадлежност, които признават устава и другите програмни документи на сдружението и са готови с личния си пример и с делата си да съдействат за повишаване на авторитета на организацията и за утвърждаване на нейните цели във всички сфери на обществения живот. В сдружението не могат да членуват люде, които нарушават Конституцията и законите на Република България.

5/ Приемането на нови членове на ОКЗНИ-1990 става от първичната организация на сдружението по места въз основа на отправено писмено заявление на кандидата, което съдържа трите му имена, адрес на местоживеене, ЕГН, както и декларация, че приема Устава на ОКЗНИ-1990. Отказът за приемане са мотивира писмено.

6/ Когато член на ОКЗНИ-1990 развива дейност, която противоречи на настоящия устав, той се изключва с решение на първичната организация на сдружението. Решението за изключване се мотивира писмено.

7/ Членовете на ОКЗНИ-1990 имат право: да избират и да бъдат избирани в органите на управление, да участват в дейността на сдружението с равни права и задължения, да искат и да получават информация за работата на другите членове и цялостната дейност на сдружението, да ползват равноправно фондовете и базата на сдружението и да бъдат защитавани пред всички органи и организации.

8/ Членовете на ОКЗНИ-1990 са длъжни: да спазват този устав, да участват активно в събранията и другите прояви на сдружението, да пазят авторитета на организацията, да работят за издигане на нейния просперитет и редовно да внасят членския си внос.


IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ И УПРАВЛЕНИЕ

9/ За успешното осъществяване на целите членовете на ОКЗНИ-1990 се самоорганизират в първични организации в границите на избирателните райони, наричани Комитети за защита на националните интереси в 1990. /КЗНИ-1990/.

10/ Органи на управление на КЗНИ-1990 са: Общо събрание на членовете на ОКЗНИ-1990 в района и координатор.

11/ Висш орган на КЗНИ-1990 е Общото събрание на неговите членове, като събранието се свиква най-малко 4 пъти годишно. Всеки от членовете на КЗНИ-1990 може да предложи свикването на такова събрание. Общото събрание се счита за законно, ако в него вземат участие най-малко 3/4 от членовете на КЗНИ-1990. Всеки член има право на един глас, като решенията са вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове. Общото събрание приема решения за дейността на КЗНИ-1990 за постигане целите на устава, избира за срок от една година координатор на КЗНИ-1990, както и пълномощник за редовните Регионални /Градски/ и Общонародни конференции на пълномощниците.

12/ Координаторът на КЗНИ-1990 ръководи между събранията дейността на първичната организация, представлява комитета и свиква Общото събрание, като свикването става чрез писмена покана, отправена 7 дни преди провеждането му, до всички членове за датата, часа, мястото и дневния ред на събранието.

13/ Пълномощникът се избира за прокарване на одобрена от членовете на КЗНИ-1990 платформа на провежданите на Регионални /Градски/ и Общонародни конференции, за което се упълномощава писмено, поотделно от всеки член на КЗНИ-1990.

14/ С оглед постигане на целите на сдружението на територията на всеки обособен регион или град членовете на съществуващите в съответния регион или град КЗНИ-1990 създават Регионален /Градски/ комитет за защита на националните интереси /РКЗНИ-1990 или ГКЗНИ-1990/

15/ Органи на управление на РКЗНИ-1990 /ГКЗНИ-1990/ са: Регионалната /Градската/ конференция на пълномощниците, Регионален /Градски/ координационен съвет и регионален /градски/ координатор.

16/ Висш орган на РКЗНИ-1990 /ГКЗНИ-1990/ в съответния регион /град/ е Регионалната /Градската/ конференция на пълномощниците на всички КЗНИ-1990 в района, която се свиква най-малко веднъж годишно. Извънредни регионални /градски/ конференция на пълномощниците могат да се свикат по искане най-малко на 1/4 от членовете на всички КЗНИ-1990 в съответния район. Конференцията може да взема решения, ако на нея присъстват най-малко 3/4 от пълномощниците на всички КЗНИ-1990 от региона /града/. Всеки от пълномощниците има толкова гласа, колкото са писмените пълномощия от членовете на КЗНИ-1990, които представлява, като решенията се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете. Регионалната /Градската/ конференция на пълномощниците приема препоръчителни решения за дейността на КЗНИ-1990, избира за срок от една година Регионален /градски/ координационен съвет и регионален /градски/ координатор.

17/ Регионалният /Градският/ координационен съвет през периода между конференциите съгласува действията на КЗНИ-1990 в района, организира участието на членовете на образувалите го КЗНИ-1990 в регионални /градски/ и общонародни мероприятия, организира предизборните прояви на ОКЗНИ-1990 в съответствие с решенията на НКС в региона /града/, подготвя проекти за дневния ред и решенията на Регионалните /Градските/ конференции на пълномощниците, предлага време и място за тяхното провеждане и уведомява КЗНИ-1990 в района за всички извършени организационни действия.

18/ За пълното реализиране целите на ОКЗНИ-1990 пълномощниците на КЗНИ-1990 избират ръководни органи на сдружението.

19/ Органи на управление на ОКЗНИ-1990 са: Общонародната конференция на пълномощниците /ОКГТ/, Национален координационен съвет /НКС/, Управителен съвет /УС/, председател и заместник-председател.

20/ Висш орган на ОКЗНИ-1990 е Общонародната конференция на пълномощниците на всички КЗНИ-1990 в страната и чужбина, която се свиква поне един път годишно. Извънредни Общонародни конференции могат да се свикват по искане най-малко на 1/4 от Регионалните координационни съвети. Конференцията може да взема решения, ако присъстват поне 3/4 от пълномощниците на всички КЗНИ-1990. Всеки от пълномощниците има толкова гласа, колкото са писмените пълномощия от членовете на КЗНИ-1990, които представлява, като решенията се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете. Общонародната конференция приема решения за цялостната дейност на ОКЗНИ-1990, избира за срок от една година Национален координационен съвет, Управителен съвет, председател и заместник-председател.

21/ Националният координационен съвет през периода между конференциите координира дейностите на ОКЗНИ-1990 в страната и в чужбина, организира изпълнението на решенията на Общонародната конференция, организира участието на членовете на ОКЗНИ-1990 в общонародни мероприятия, организира предизборните прояви на сдружението и определя кандидатите на ОКЗНИ-1990 за парламентарни и други избори, изготвя проект за бюджета на сдружението и проекти за дневния ред и решенията на всички Общонародни конференции, като предлага време и място за тяхното провеждане и своевременно уведомява за това всички КЗНИ-1990 в страната и в чужбина, като взема решенията си с мнозинство от 2/3 при кворум 3/4 от членовете на НКС.

22/ Управителният съвет организира текущата финансова дейност на ОКЗНИ-1990, определя размера на членския внос, свиква на всеки три месеца Националния координационен съвет, организира дейността на ОКЗНИ-1990, когато НКС не заседава, подготвя проектите за програмни документи на сдружението, дава препоръки и тълкуване на устава, като взема своите решения с обикновено мнозинство на всички членове на УС.

23/ Председателят представлява ОКЗНИ-1990 пред всички други органи и организации в страната и чужбина, осъществява общото ръководство на сдружението и функциите, възложени от устава и решенията на Общонародната конференция на пълномощниците, свиква и ръководи заседанията на НКС и УС, сключва трудови и граждански договори с трети лица.

24/ Заместник-председателят отговаря за деловодителската дейност на ОКЗНИ-1990, осъществява координационна дейност между всички структури на сдружението, като при отсъствие на председателя изпълнява неговите функции.

25/ Всички официални становища на ОКЗНИ-1990 могат да бъдат изразявани от председателя, заместник-председателя, а при необходимост и от специално упълномощен говорител от УС на сдружението.


V. ИМУЩЕСТВО

26/ Имуществото на ОКЗНИ-1990 се образува от дарения, завещания и помощи от български и чуждестранни физически и юридически лица, имуществени права върху движимии недвижими вещи и от членски внос.

27/ Всички приходно-разходни дейности се издършват в съответствие с действащите в страната нормативни документи.


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

28/ Печатът, знакът и другите символи на ОКЗНИ-1990 се утвърждават от Управителния съвет на сдружението.

29/ Прекратяването на сдружението става по решение на Общонародната конференция на пълномощниците или по решение на съда при забрана по законите на страната, като в тези случаи имуществото се предава на българската държава.

30/ Промени, изменения или допълнения по този устав могат да се правят само от Общонародната конференция на пълномощниците с мнозинство най-малко 3/4 от гласовете.

31/ Настоящият устав влиза в сила след вписването на Сдружение Общонароден комитет за защита на националните интереси - 1990 със седалище гр.Кърджали в регистъра при Окръжен съд, гр.Кърджали.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ "ГРАЖДАНИН".


НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

1. Създава се независима обществена организация с идеална цел дружество за разпространение на знания "Гражданин", със седалище гр.София, ул.Мизия номер 21.


СТАТУТ

2. Дружеството за разпространение на знания "Гражданин" е обществена организация на творците на интелектуален продукт и дейците, занимаващи се с популяризиране на знания от всички сфери на човешкото познание и практическа дейност.

3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице - сдружение с нестопанска цел и с обособено имущество.

4. Чрез своите ръководни органи дружеството представлява своите членове и защитава техните интереси пред държавата и обществените институции, политическите партии, юридически и физически лица в съответствие с делегираните в устава пълномощия.

5. Дружеството може да членува в български и международни асоциации, съюзи, фондации и други организации, чиято дейност не противоречи на тази на дружеството.


ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

6. Главна и неотменна цел на дружеството е разпространението и популяризирането на знания в областта на културата, изкуството, обществените науки, естествените науки, техниката и другите области на обществената дейност, в полза на утвърждаването и развитието на либералното общество и либералните формации.

7. За осъществяване на своите цели дружеството може да създава или да участва в създаването у нас и в чужбина на самостоятелни и съвместни специализирани звена, изследователски центрове, фондации и други сдружения със стопанска и нестопанска цел по реда, определен от закона.

8. Дружеството осигурява материална и морална помощ на своите членове във връзка с осъществяване на дейности, свързани с целите на дружеството.

9. За постигане на своите цели дружеството ще работи в следните направления:
а/ разработване и осъществяване на либерални социални проекти,
б/ лекторска и популяризаторска дейност,
в/ организиране и провеждане на конференции, симпозиуми, школи, семинари и др.,
г/ пропагандна дейност, която не противоречи на законите в страната.


ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

10. Член на дружеството може да бъде всеки гражданин на Република България, който отговаря на следните условия:
а/ навършил е 18 години,
б/ приема програмата и устава на дружеството,
в/ произвежда интелектуален продукт или съдейства за разпространението и популяризирането на знания,

11. Допуска се членуването на чуждестранни граждани, които отговарят на условията на член 10 и са местни лица по смисъла на закона.

12. Постъпването в дружеството става чрез подаване в местните организации по териториален признак /филиалите/, младежката секция, клубовете по интереси или групите на творците в областта на художествената култура и науката на заявление, в което се декларира приемането на устава и програмата. Заявлението се разглежда на първото общо събрание на местната организация или организацията по интереси и кандидатът се смята за приет, след като за него са гласували повече от половината от присъстващите. Решението се утвърждава от Управителния съвет.

13. Членовете на дружеството имат право:
а/ да участват в работата на дружеството и в неговите филиали, младежката секция, клубовете по интереси и групите на творците в областта на художествената култура и науката,
б/ да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на дружеството,
в/ да участват лично във всички случаи, когато се взема решение по тяхната дейност,
г/ да обжалват пред контролния съвет решенията, свързани с тяхната дейност, и да получават отговор в едномесечен срок. В особено сложни случаи въпросите се отнасят до Общото събрание,
д/ да ползват материално-техническата база и всички социални и други придобивки, които дружеството притежава,
е/ да се обръщат с въпроси, инициативи и предложения до всички органи на дружеството и да получават отговор в срок до един месец,
ж/ да имат достъп до цялата информация, която е на разположение на дружеството,
з/ да участват във всички мероприятия, организирани или финансирани от дружеството,
и/ да притежават и носят членска карта и значка на дружеството,
й/ да получава морална и материална помощ и подкрепа.

14. Членовете на дружеството се задължават:
а/ да спазват изискванията на устава,
б/ активно да работят за реализирането на програмата на дружеството,
в/ редовно да плащат утвърдения от Общото събрание членски внос.
Пенсионерите, студентите и учащите плащат 1/3 от утвърдения членски внос,
г/ да не използват името и авторитета на дружеството за лични користни интереси и цели.

15. Всеки член може да напусне дружеството, като подаде писмено заявление до организацията, в която членува, и да върне чланската си карта.

16. За груби нарушения на чл.14.
а/ съответните организации могат да направят предложения за изключване на техни членове. Предложението се приема от организацията с мнозинство 2/3 от списъчния състав,
б/ решение за изключване се взема от Управителния съвет на дружеството.


УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

17. Членовете на дружеството могат да се организират в организации по териториален признак /филиали/, младежка секция, клубове по интереси и групи на творците в областта на художествената култура и науката.

18. Върховен орган на дружеството е Общото събрание, което се свиква ежегодно от Управителния съвет най-късно до 15 март или извънредно по предложение на Управителния съвет, Контролния съвет или най-малко 1/10 от членовете на дружеството.

19. По отношение на свикването, редовното провеждане и дневния ред на събранието важи действащото законодателство.

20. Общото събрание се състои от всички членове на дружеството.

21. Общото събрание:
а/ определя основните насоки за дейността на дружеството,
б/ гласува и изменя програмата и устава на дружеството,
в/ избира с пряко явно гласуване председател на Управителния съвет на дружеството, официален говорител, отговорника за информационните издания на дружеството, състава на Управителния и на Контролния съвет,
г/ анализира и приема отчета за дейността на Управителния съвет,
д/ анализира и приема отчетите на изпълнителния директор и на Контролния съвет,
е/ взема решения за сдружаване с други независими организации, юридически и физически лица, както и решение за прекратяване на дружеството,
ж/ взема решения по разпределението и разходването на финансовите и имуществените средства на дружеството,
з/ решенията по букви б/, в/ и е/ се вземат с мнозинство от 2/3, а по останалите букви с обикновено мнозинство.

22. Оперативната дейност и ръководство на дружеството се осъществява от Управителен съвет в състав от 3-11 човека и от изпълнителен директор, като винаги съставът на съвета е с нечетен брой членове.

23. Членовете на Управителния съвет се избират с явно гласуване на заседание на Общото събрание с мнозинство от 2/3.

24. Управителният съвет:
а/ оперативно координира и ръководи дейността на дружеството в пълно съответствие с устава и програмата, разработва програмата на дружеството и я предлага за приемане на Общото събрание,
б/ оказва съдействие на организациите и отделните членове на дружеството за ефективното осъществяване на тяхната дейност,
в/ представлява дружеството колективно или чрез своя председател пред държавата, обществените организации и други юридически и физически лица,
г/ утвърждава решенията за приемане и изключване на членовете на дружеството,
д/ осъществява провеждането на редовните и извънредните заседания на Общото събрание,
е/ отчита дейността си пред Общото събрание,
ж/ избира, назначава и освобождава изпълнителния директор.

25. Работата на Управителния съвет се ръководи от председателя на Управителния съвет, който се избира от Общото събрание с явно гласуване и мнозинство от 2/3.

26. Председателят на Управителния съвет:
а/ представлява дружеството пред държавата, обществените организации и други юридически и физически лица,
б/ разпределя непосредствената оперативна работа между членовете на Управителния съвет и ръководи неговата дейност,
в/ отговаря за разходването на средствата на дружеството,
г/ отговаря за провежданите от дружеството дейности,
д/ при отсъствие упълномощава изпълнителния директор или друг член на Управителния съвет да изпълнява задълженията му,
е/ отговаря за собствеността на дружеството и стопанисваните от него активи.

27. Техническата дейност на Управителния съвет се осигурява от секретаря на Управителния съвет, който се избира от членовете на Управителния съвет с явно гласуване и мнозинство от 2/3.

28. Секретарят на Управителния съвет:
а/ поддържа архива на дружеството,
б/ организира провеждането на заседанията и дейността на Управителния съвет.

29. Изпълнителният директор на дружеството:
а/ представлява дружеството пред държавата, обществените организации и други юридически и физически лица заедно с председателя или при отсъствието му,
б/ създава условия за изпълнението на програмата на дружеството след приемането й от Общото събрание,
в/ предлага на Управителния съвет конкретизиран финансов план за дейността на дружеството съгласно утвърдената програма и съдейства за изпълнението му,
г/ съставя собствен отчет за дейността на дружеството и го представя на Управителния съвет,
д/ координира текущата дейност на дружеството, включително финансовото осигуряване, и осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет,
е/ отговаря за собствеността на дружеството и за стопанисваните от него активи заедно с председателя или при отсъствието му,
ж/ прави предложения пред Управителния съвет за платен персонал на дружеството и действа в качеството на работодател,
з/ участва лично или чрез представител в органите на дъщерни сдружения на дружеството.

30. Дейността на дружеството се контролира от Контролен съвет.

31. Контролният съвет се състои от 3-11 човека, като винаги съставът е нечетен брой членове.

32. Членовете на Контролния съвет се избират на заседание на Общото събрание с явно гласуване и мнозинство от 2/3.

33. Членовете на Управителния съвет нямат право да бъдат избиране в Контролния съвет.

34. Контролният съвет:
а/ следи за спазването на програмата и устава,
б/ следи за финансовата дисциплина и счетоводната отчетност, като извършва периодични проверки,
в/ при установяване на нарушения сигнализира и внася предложения за вземане на конкретни мерки в Управителния съвет,
г/ при установяване на сериозни нарушения свиква извънредно заседание на Общото събрание,
д/ изготвя годишен отчет за своята дейност. Този отчет се представя на редовното заседание на Общото събрание.


ИМУЩЕСТВО

35. Средствата на дружеството се набират от:
- членски внос,
- дарения,
- съвместна дейност с други независими организации, юридически и физически лица,
- други позволени от закона източници.

36. Разходването на средствата на дружеството се осъществява в съответствие с изготвен от изпълнителния директор финансов план, който се утвърждава от Управителния съвет.

37. Всяка година Управителният съвет представя приходно-разходен бюджет, който се утвърждава от Общото събрание.

/Пресслужба "Куриер"/


14:50:00
15 март 1995 г.  


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!