15 март 1994


София, 15 март 1994 година
Брой 51 /1096/


София, 15 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ХАРТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 8 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ. В организацията са включени Конфедерация на ромите в София, Културно-просветна организация на циганите в България с център Сливен, Културно-просветна организация със седалище във Видин, Културно-просветна организация "Единство" - Пловдив, и Културно-просветна организация - Стара Загора.


Ние, българските роми, нямаме друга родина освен България. Нашето минало, настояще и бъдеще са свързани единствено с България. Ние сме неотменна част от българския народ, от неговата съдба, победи и трагедии. Ето защо ние търсим своето място в живота не вън и особено пък против народа на България, а заедно с него и в него.

Промяната на 10 ноември 1989 година откри нова страница в националната история на България, валидна с пълна сила и за нас. Процесът на демократизиране на българското общество и преходът към пазарна икономика внесоха коренни изменения и в нашия живот. От една страна, бяха отстранени редица отрицателни моменти, които засягаха самобитността ни, възможностите ни за свободни и ползотворни политически, културни и други изяви. От друга страна обаче, сред нас започна да се шири безработицата, системно нараства обедняването, влошава се здравословното ни състояние и др. такива. В резултат сред нас отново се появяват и масовизират груповата престъпност, спекулата, просията, пиянството, проституцията и други социални пороци, които внасят смут не само в нашия живот, но и в живота на народа и родината като цяло.

Тази противоречива и заредена с евентуални опасни последици действителност подтиква редица наши братя и сестри към по-активна обществена /особено политическа/ изява. Сред нас се появиха различни организации: Демократичен съюз "Poмa" със седалище в София; Движение за социално и културно развитие на циганите в България със седалище в Сливен; Културно-просветна организация на тюркоезичните цигани със седалище в Пловдив; Дискусионен клуб на циганите интелектуалци в София и други движения и организации с непартиен характер в Хасково, Видин, Лом, Варна, Стара Загора, Кюстендил и др.

Липсата на необходимата съгласуваност и единодействие между тези организации и движения доведе до известно отклоняване на отделни лидери и ръководство от най-тревожните и значими проблеми на циганското население на страната. Зараждат се дрязги и противопоставяния, които, ако не се преодолеят, могат да нанесат непоправими щети на нашите искания и борби.

Ето защо ние, участниците в настоящата конференция, ръководени от интересите на народа и родината, от тревогата за днешния и за утрешния ден на циганите, създаваме нова и единна


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

Нашата конфедерация е сдружение на доброволни начала на всички ромски движения и организации, които искрено се борят за решаване на тежките икономически, жилищни, образователни, здравни, социални и други проблеми на българските цигани.

Нашата конфедерация е непартийно сдружение с идеална цел, чиято дейност се осъществява в рамките на конституцията и законите на страната.

Нашата конфедерация ще работи за защита на конституционните права и свободи на българските цигани, както и за спазване на изискванията, произтичащи от международните договорености за правата на човека.

По-конкретно нашата конфедерация си поставя следните цели:

- мобилизиране на физическите и интелектуалните сили на самите цигани за излизане от сегашното им нерадостно положение, за достойно място в нова и демократична България;

- решаване на трудовата заетост на работоспособните цигани и циганки, квалификация и преквалификация на безработните, оземляване на безимотните цигани, достатъчна социална защита на слабите слоеве от циганското население;

- съхранение и развитие на духовната и културната индентичност на ромите в синхрон и в хармония с българската духовност и култура;

- издигане на общата и образователната култура на всички реми, съответстваща на съвременните изисквания и потребности на българското общество;

- активно участие в политическия живот на страната, и то не само с права на избиратели, но и с такива на избираеми във всички стъпала на обществено-политическата и държавна йерархия.

За осъществяване на тези цели и задачи Конфедерацията на ромите в България:

- ще създава при нужда свои временни или постоянни структури /сдружения, комитети, комисии, клубове и др./;

- ще запознава българската и световната общественост с проблемите на българските цигани, особено по линия на различните медии /най-вече телевизията и радиото/;

- ще установява и поддържа контакти със сродни национални и международни организации, които да съдействат за решаване на нашите проблеми, без да увреждат националните интереси на България.

Конфедерацията на ромите в България ще се противопоставя на всички и всякакви опити, откъдето и да идват те, българските цигани да се затварят в себе си и особено пък да се противопоставят на българския народ и неговата държава.

Нашата сила и нашето бъдеще са свързани единствено с териториалната цялост и държавния суверенитет на България, с нейния демократичен път на развитие. Без България и особено пък против нея ние се обричаме на самоубиване, което никога не бива да допуснем!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ТАКСИТЕ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ КОЛИ.


Г-Н МИНИСТЪР,

По искане на Националния професионален съюз /МПС/ Върховният съд на Република България отмени неправомерно повишени такси, установени със 102 ПМС N 5 /25 януари 1994 г. Сред отменените са и таксите при извършваане на обществен превоз от леки и товарни автомобили /таксита/. Известно Ви е, че решенията на Върховния съд подлежат на безусловно изпълнение от страна на правителството, респективно Министерството на финансите. За съжаление обаче министерството и данъчното управление не желаят да се съобразяват със законите на България и продължават да събират вече отменените такси в някои от районите на страната като Габрово, Пловдив, Видин, Варна и т.н.

Ако не искате да продължи това беззаконие, то наредете на вашите данъчни служби да спрат събирането на повишените такси, а там, където вече са събрани, да намерят начин да бъдат върнати. За Ваша информация, г-н министър, решенията на Върховния съд не се публикуват в "Държавен вестник", но за сметка на това, дотолкова доколкото сте страна, загубила това дело, сте надлежно уведомени и разполагате с него както Вие, така и министър-председателят.

Очакваме незабавно да прекратите този пладнешки обир.

София, 14 март 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НПС: Пламен Даракчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" е доброволен съюз на синдикални организации, изградени на професионален и териториален принцип. В тях членуват граждани, обединени за защита на своите професионални и социални интереси.


НЕЗАВИСИМОСТ

Чл. 2. КТ "Подкрепа” е независима от държавните, административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.


ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ

Чл. 3. КТ "Подкрепа" има за цел и предмет на дейност защитата на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в конфедерацията чрез:

- осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда;

- защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства;

- съгласуване и защита интересите на работниците и служителите с тези на работодателите за просперитета на предприятията с приоритет на работниците и служителите;

- осигуряване на условия за повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и синдикална култура;

- разпространяване на демократични идеи и укрепване на доверието, взаимопомощта и солидарността в обществото;

- влияние върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.


ЗАДАЧИ

Чл. 4. КТ "Подкрепа" осъществява своите задачи, като:

1. Представлява и защитава своите членове пред работодателите, изпълнителната и съдебната власт и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации.

2. Участва в преговори с работодателите, национални и регионални институции за сключване на колективни трудови договори и споразумения и в условията на тристранно сътрудничество.

3. Осъществява синдикален контрол върху състоянието на техническата база, безопасността и охраната на труда. Инспектира работните места и препоръчва на членовете си да не осъществяват трудова дейност на работни места, където условията не съответстват на приетите нормативни документи.

4. Посредничи между членовете си, работодателите, държавата, български, чуждестранни и международни физически и юридически лица.

5. Следи и съдейства за формирането на пазар на труда и отстоява стойността на paботната сила във всички браншове.

6. Оказва материална, морална и друга специализирана помощ на своите членове.

7. Развива синдикалната солидарност между членовете на конфедерацията.

8. Изисква от работодателите и следи за създаване на оптимални условия за отдих на членовете си.

9. Провежда културно-просветна и благотворителна дейност.

10. Проучва, анализира и информира обществеността за условията на живот и съдейства за повишаване нивото на жизнения и социалния минимум.

11. Предприема действия за осигуряване на социално слабите и техните семейства, за задоволяване на жилищните им потребности и получаване на полагащите се помощи от социални и други фондове.

12. Сътрудничи с органите на здравеопазването за подобряване на здравното обслужване и здравното осигуряване на гражданите и отстоява пред държавните институции обезпечаването на здравеопазването със средства.

13. Съдейства за повишаването на качеството и ефективността на образователната система и отстоява пред държавните институции обезпечаването й със средства.

14. Следи за спазването на ратифицираните от България международни договорености и изисква присъединяване към други.

15. Изразява становища по разпределение на националния доход, на капиталовложенията и на фондовете за обществено потребление, установяване на цените, размерите на работната заплата и други въпроси от жизнено значение за обществото.

16. Следи, съдейства и отстоява пред държавните институции за развитието на науката и културата и обезпечаването им със средства.

17. Публично обсъжда и внася предложения и проекти, отнасящи се до живота и здравето на гражданите, както и екологичното състояние на страната.

18. Разработва и внася проекти относно представителство и участие в управлението, социалното и трудовото законодателство.

19. Осъществява широка информационно-комуникационна и издателска дейност.

20. Организира дейности, средствата от които се използват за изпълнение на специфичните задачи на конфедерацията, произтичащи от настоящия устав.

21. Организира и ръководи акции на колективен протест, включително и стачки.

22. Организира и съдейства изпълнението на задачите, произтичащи от устава и програмата.


ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 5 /1/ КТ "Подкрепа" е юридическо лице със седалище София. Този статут е придобит с вписване в регистъра на Софийски градски съд съгласно процедурата за регистрация на сдружения с нестопанска цел.

/2/ Пълноправните членове на КТ "Подкрепа" - националните федерации, националните синдикати и синдикалните регионални съюзи, са юридически лица като поделения на конфедерацията.

/3/ КТ "Подкрепа" притежава собствен знак, шрифт и печат.

/4/ Ползването на наименованието, знака и печата или елементи от тях се урежда с решение на Конфедеративния съвет.


ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 6. КТ "Подкрепа" може да членува в международни синдикални организации със сходни цели и задачи.


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 7. КТ "Подкрепа" може да взаимодейства с организации у нас и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния устав и програма, като запазва своята независимост.


УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

Чл. 8. КТ "Подкрепа" може да участва в международни прояви, свързани с дейността й.


ДЕЙСТВИЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Чл. 9. КТ "Подкрепа" действа на цялата територия на страната без оглед формата на собственост на предприятията и учрежденията, както и в предприятията с българско участие в чужбина, доколкото друго не е предвидено в съответното законодателство.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. КТ "Подкрепа" се представлява от президента, а в негово отсъствие от вицепрезидента или упълномощен от Изпълнителния съвет негов член.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДА

Чл. 11. КТ "Подкрепа" защитава своите членове - физически и юридически лица, при трудови спорове пред съдилищата, както и пред други юрисдикции, ако това не противоречи на действащото законодателство.


ГЛАВА ВТОРА
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 12. Пълноправни членове на КТ "Подкрепа" са синдикални организации - националните федерации, националните синдикати и синдикалните регионални съюзи, регистрирани от конфедерацията като нейни поделения по ред и начин, определен от КС.


ПРАВА

Чл.13. Пълноправните членове на КТ "Подкрепа" имат право:
1. Да участват в цялостната дейност на конфедерацията.
2. Да участват в разработването и приемането на програмните и устройствени документи.
3. Да получават текуща информация за всички решения на конфедеративните органи за управление.
4. Да получават финансова, юридическа и организационна помощ от конфедерацията.
5. Да участват солидарно в акции, препоръчани от конфедерацията.
6. Да напуснат конфедерацията.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.14. Пълноправните членове на конфедерацията са задължени:
1. Да спазват устава, устройствените документи на конфедерацията и да изпълняват програмата й.
2. Да изпълняват решенията на Конфедеративния съвет, които се отнасят до взаимодействието на членовете на конфедерацията и отношенията й с други организации.
3. Да съдействат за осъществяване на решенията на органите на конфедерацията.
4. Редовно да правят отчисления от членския си внос към конфедерацията.
5. Да информират ръководните органи на конфедерацията за дейността си и броя на членовете си най-малко веднъж на три месеца.
6. Да не проповядват под каквато и да е форма насилие, милитаризъм, расова, национална и религиозна омраза или дискриминация, комунистическа, фашистка и друга тоталитарна идеология.


АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.15 /1/ Асоциирани членове на КТ "Подкрепа" могат да бъдат организации, които не са политически партии и движения и чиито цели и предмет на дейност са сходни с тези на конфедерацията.

/2/ Асоциираните членове участват в заседанията на Конфедеративния съвет със статут на наблюдатели.

/3/ Асоциираните членове не са задължени да правят отчисления от финансовите си постъпления.

/4/ Асоциираните членове заплащат ползваните услуги от конфедерацията по ред и начин, определен от Конфедеративния съвет.


ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.16. В КТ "Подкрепа" могат да членуват чужди синдикални организации или чужди граждани, които споделят целите и идеалите на конфедерацията, със статут на почетни членове, без право на глас. Същите не могат да бъдат избирани в ръководните, изпълнителните и контролните органи на конфедерацията.


ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.17 /1/ Организациите, кандидати за членство в конфедерацията, регистрират заявленията, програмните и устройствените си документи в Изпълнителния съвет.

/2/ Становището на Изпълнителния съвет и внесените документи се предоставят на редовен конфедеративен съвет за окончателно решение.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.18. Прекратяване на членството в КТ "Подкрепа" може да стане в следните случаи:
1. Прекратяване на съществуването на юридическото лице.
2. По желание на пълноправния или асоцииран член.
3. Чрез изключване.


ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19. С прекратяване на съществуването на юридическото лице членството в конфедерацията се прекратява. Органът, осъществяващ ликвидацията, уведомява Конфедеративния съвет за горното. Конфедеративният съвет приема решение за разпореждане с имуществото.


ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ

Чл. 20. Членството в конфедерацията при условията на чл. 18 т. 2 се прекратява след подаване на писмено заявление до Изпълнителния съвет, придружено от протокол на висшия ръководен орган на съответната структура, удостоверяващ съгласието на членовете. Прекратяването на членство се оформя с решение на Конфедеративния съвет или тримесечно предизвестие. Имуществените въпроси се уреждат съгласно чл. 56 ал. 2 от настоящия устав.


ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл. 21 /1/ Прекратяване на членството при условията на чл. 18 ал. 3 става при доказано с документи невнасяне на членския внос по неуважителни причини повече от три месеца.

/2/ При доказани с документи действия или бездействия, уронващи престижа на конфедерацията и несъответстващи с устава и програмата на конфедерацията.

/3/ Предложението за изключване и съответните документи се внасят писмено в Изпълнителния съвет по установения ред за свикване на конфедеративен съвет от заинтересован член на Конфедеративния съвет.

/4/ Решението за изключване се взема от Конфедеративния съвет с квалифицирано мнозинство след покана за изслушване на засегнатата страна, уведомена чрез писмо с обратна разписка. Същата може да обжалва решението за изключване пред Арбитражната комисия, която може да внесе случая за преразглеждане в Конфедеративния съвет в двуседмичен срок.

/5/ Когато член на ръководен или контролен орган на конфедерацията е осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер и това уронва авторитета на конфедерацията, той може да бъде изключен с решение на Конфедеративния съвет.

/6/ Недопустимо е създаването на нова структура до момента, в който процедурата по изключване на съществуващата не е приключила напълно.

/7/ За секции процедурата се гласува паралелно на регионален и федеративен съвет. При различни становища се търси мнение от Арбитражната комисия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


ВЪВЕДЕНИЕ
ЗАЩО НИ Е НУЖНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА?

Българската социалистическа партия /БСП/ има нужда от дългосрочна програма, притежава необходимия интелектуален и политически потенциал да я подготви и не трябва да отлага нейното създаване и приемане. Защо?

Първо. Защото гражданите на Република България, сегашните и бъдещите членове и избиратели на БСП, а също така политическите партии във и извън страната искат да знаят каква партия е Българската социалистическа партия. Нужна е яснота - какви цели си поставяме като партия; по какви пътища и с какви средства смятаме да ги реализираме; кои са нашите основополагащи идеи и ценности; чии интереси изразяваме и защитаваме. Пета година БСП се обновява и преобразува като нова партия и вече съществуват както по-голяма възможност, така и неотложна необходимост от цялостна политическа, идейна и социална самоидентификация на БСП - днес и в близкото бъдеще.

Второ. Защото мисленето, политиката и цялата дейност на БСП трябва по-пълно да съответстват на новите реалности и на предизвикателствата на съвременния свят. Ние не можем да си позволим да изостанем от най-напредничавнте процеси и тенденции в световното развитие. Нужни са нови отговори на новите проблеми, породени от края на продължилата близо половин век "студена война", от слединдустриалната технологическа революция, от катастрофичните екологични опасности, от нарастващия глобален конфликт "Север-Юг", от новата демографска ситуация, от увеличаващия се хаос и дехуманизация, от очертаващите се цивилизационни промени. Българската социалистическа партия не трябва да забавя своята подготовка за XXI век.

Трето. Защото БСП не може да играе ролята на основен градивен фактор в извършващия се у нас преход от авторитарно към демократично «общество, в извеждането на България от тежката икономическа, политическа и морална криза, в постигането на благоденствие за всички български граждани, ако няма обща програмка ориентация. Нужен е български път за извършване на реформите в България. Нужен е демократичен избор измежду различните алтернативи за практическа реализация на реформите. Силата на БСП ще се измерва с нейната способност да подготви и да предложи позитивна лява алтернатива за изход от кризата и за цялостна модернизация на България.    

Четвърто. Защото приемането на дългосрочна програма, от една страна, ще задълбочи обновлението и модернизацията на самата БСП, а от друга, ще увеличи нейната сплотеност и сила. Преобразуването ни в нова партия ще получи нови импулси, нови идеи и ново практическо развитие. Единството ни - вътрешната спойка на хора и организации, които знаят защо са заедно и в името на какво се борят. Бъдещето ни като партия пряко зависи от нашата способност да дадем съвременен и верен отговор на въпросите, които стоят сега в центъра на вътрешнопартийната дискусия и са сърцевината на преобразуването на БСП в нова партия.

Изработването на дългосрочна програма е необходимост за Българската социалистическа партия. И от национална, и от вътрешнопартийна, и от международна гледна точка. Не за да стане доктринерска схема или директивно "ръководство за действие", а за да бъде основа на нашата самоидентификация, на нашата стратегия, на нашата практическа политика. Само съчетаването на вярна програмна ориентация с динамичен политически прагматизъм може да ни направи силна и модерна партия.

В подготовката на тази програма са обобщени натрупаният от Българската социалистическа партия практически и теоретически опит след 10 ноември 1989 г., дълготрайното в приетия от XIV конгрес Манифест за демократичен социализъм в България и в приетата от XXXIX конгрес Платформа за по-нататъшно обновление и преобразуване на Българската социалистическа партия в съвременна лява партия на демократичния социализъм, а също така най-ценното и отговарящо на условията в България от чуждестранния опит.

Програмата е синтез на новите виждания на БСП за демократизацията на съвременната българска държава и обществена уредба и за модернизацията на нашето икономическо развитие пред прага на XXI век. Тя е продукт на мъчителните уроци от провала на обществата на "реалния социализъм" в бившия Съветски съюз и в Източна Езропа и същевременно на убедеността в прогресивния социален и хуманистичен потенциал на социалистическите идеи и ценности. Тя изразява волята на Българската социалистическа партия да работи за обновлението и реализирането на социалистическите идеи на българска земя, преобразувайки се в модерна лява партия на демократичния социализъм.

Въпросът не е има ли бъдеще социализмът. Социалистическите идеали, идеи и ценности са необходими за оцеляването и за прогреса на човечеството. Социалистическите партии са сред основните политически субекти на обществата днес и през настъпващия XXI век. Въпросът е какво представлява съвременният и бъдещият социализъм, какви са неговите отговори на предизвикателствата на вече започналото бъдеще. Затова е необходимо обновление на социализма в съответствие с новите реалтости.

С тази програма Българската социалистическа партия вижда своята промяна и своето бъдещо развитие като модерна лява партия на обновяващия се социализъм - неразделна част от европейската и световната левица.


ПЪРВА ЧАСТ
НОВИ ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ НА БСП И НОВИ ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ
БСП - НОВ ТИП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Световният социализъм преминава в края на XX век през бурята на обновлението. Извършва се преоценка на целите и ценностите, както и на пътищата, водещи към тях, осмислят се провалите и натрупаният позитивен исторически опит, търси се отговор за новите проблеми, родени от новите реалности в съвременния свят. В тази буря се ражда социализмът на XXI век.

През такава обновителна буря преминава и социализмът в България.

БСП изживява процес на дълбока промяна в нов тип социалистическа партия - модерна социалистическа партия на демократичната левица.

Партията съзнава, че необходимостта от обновление няма срещу себе си позитивна алтернатива. Или БСП ще се преобразува в нова, модерна социалистическа партия на демократичната левица и ще оцелее, или ще слезе от политическата сцена. Или БСП ще преосмисли своя и на другите партии от социалистическото движение опит, ще вземе най-ценното от тях и ще изостави остарялото, ще отхвърли погрешното и деградиралото, или ще спре развитието си и ще остане партия на миналото. Или БСП ще усвои най-напредничавото от опита и тенденциите на съвременността, за да намери отговор на новите предизвикателства, или няма да има бъдеще.

Необходимостта от обновление на БСП не се диктува само от вътрешни причини - оцеляването и саморазвитието на партията в новите условия. Тя се мотивира с не по-малка сила и от потребностите на времето, на новите насоки в общественото развитие у нас и в света. Времената са нови - и като реалности, и като проблеми, и като възможности. Те изискват еволюция на социалистическата партия. Ако не се модернизира, ако не успее да мисли и действа съвременно, да преосмисли своите обществени цели, да тръгне по нови пътища за тяхното реализиране - БСП няма да запази мястото си сред водещите политически сили в извършващите се у нас процеси.

МОДЕРНИЗАЦИЯ /технологическа, икономическа и социална/ - това е ключът за влизане на България в съвременния напреднал свят и в новите времена. България може и трябва да стане модерна цивилизована държава. Колкото по-дълбоко се реформира и модернизира БСП, толкова по-голяма роля тя ще играе в извършването на реформите и в модернизирането на България.

Ето защо Българската социалистическа партия съзнателно тръгна по пътя на промяната и разгръща все по-мащабно процесите на своето обновление. Тази програма има предназначението да изиграе решителна роля в обновлението на Българската социалистическа партия.

/Пресслужба "Куриер”/


10:00:00
15.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!