15 август 1990

СОФИЯ, 15 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                             БРОЙ 160 /178/

СОФИЯ, 15 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МЕМОРАНДУМ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В СФРЮ И РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА СТРАНИТЕ-УЧАСТНИЧКИ В СЪВЕЩАНИЕТО ПО ЧОВЕШКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В КОПЕНХАГЕН.


НИЕ, БЪЛГАРИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ВАРДАРСКА И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ, КОИТО НАБРОЯВАМЕ НАД ЕДИН МИЛИОН И ПОЛОВИНА ДУШИ В БЪЛГАРИЯ И КОИТО ИМАМЕ НАЙ-ГОЛЯМО ИСТОРИЧЕСКО, ЮРИДИЧЕСКО И МОРАЛНО ПРАВО ДА ОТСТОЯВАМЕ И БРАНИМ ИСТИНАТА ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС, ОТПРАВЯМЕ СВОЯ ТРЕВОЖЕН АПЕЛ КЪМ ПРОСВЕТЕНАТА СВЕТОВНА ОБЩЕСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПЪЛНЯВА ЕДНА ВИСОКОХУМАННА МИСИЯ ДА ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЛИЧНОСТТА,
СПЕШНО ДА ИЗДИГНЕ СВОЯ ГЛАС В ПОДКРЕПА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ДНЕС В ЮГОСЛАВИЯ И В ГЪРЦИЯ.

ТОВА ЩЕ БЪДЕ НАЙ-ВЪЗВИШЕНАТА ПРОЯВА И ЖЕСТ НА ЧОВЕКОЛЮБИЕ И ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАЖДАЩАТА СЕ ДЕМОКРАЦИЯ И НАДЕЖДА ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ОНЕПРАВДАНИТЕ НАРОДИ ПО ПЪТЯ КЪМ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА.

ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРАВИ ПЪРВИТЕ СИ ПЛАХИ И НЕУВЕРЕНИ СТЪПКИ. ИЗПОД ДЕБЕЛИТЕ ЛЕДОВЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА СЕ ПОКАЗВАТ КРЕХКИТЕ НЕЖНИ ЦВЕТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

РАНИТЕ СА ТЕЖКИ. МЪКИТЕ И УНИЖЕНИЯТА - НЕИЗБРОИМИ. НАЦИОНАЛНАТА ЧЕСТ, ГОРДОСТ И ДОСТОЙНСТВО БЯХА ПОРУГАНИ. ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД УПРАВЛЯВАЩИТЕ СРЕДИ ПОЗОРНО МЪЛЧАХА ЗА БЪЛГАРИТЕ, ОСТАНАЛИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА. НАПРАЗНИ БЯХА ТЕХНИТЕ ВОПЛИ И СТРАДАНИЯ. НАПРАЗНИ БЯХА НАДЕЖДИТЕ ИМ ЗА ПОМОЩ. ТЯХНАТА РОДИНА ГИ БЕ ЗАБРАВИЛА В ИМЕТО НА ЕДИН ДОГМАТИЧЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ.

ДО 1878 Г. /РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА/ НЕ СЪЩЕСТВУВАШЕ МАКЕДОНСКИ ВЪПРОС. НА ДНЕВЕН РЕД БЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ТРИТЕ ГОЛЕМИ БЪЛГАРСКИ ОБЛАСТИ: МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ.

МАКЕДОНИЯ БЕ ЕДНО ОТ ОГНИЩАТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ. ТЯ РОДИ ЕДНИ ОТ НАЙ-ПЛАМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ И РЕВОЛЮЦИОНЕРИ. ДО 1878 Г. НИТО ЕДНА ВЕЛИКА ЕВРОПЕЙСКА СИЛА НЕ ОСПОРВАШЕ БЪЛГАРСКИЯ ХАРАКТЕР НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТАЗИ ИСТОРИЧЕСКИ ИСКОННА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ.

МНОГОБРОЙНИ ПИСМЕНИ И ДРУГИ ВЕЩЕСТВЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА ДОКАЗВАТ ТОВА. ХИЛЯДИ ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ, ПИСАТЕЛИ, УЧЕНИ, ДИПЛОМАТИ, ВОЕННИ И ПР., ПРЕКОСИЛИ БАЛКАНИТЕ, ОПИСВАТ ЖИТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЯ КАТО БЪЛГАРИ.

В ИЗДАДЕНИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 1870 Г. ФЕРМАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМА ЦЪРКВА /БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ/ ТУРСКИЯТ СУЛТАН САМ ОПРЕДЕЛИ БЪЛГАРСКИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРАНИЦИ НА БАЛКАНИТЕ - МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ!

НА ЦАРИГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗ l876 Г. ВЕЛИКИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СИЛИ ОФИЦИАЛНО ПОТВЪРДИХА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР НА МАКЕДОНИЯ. РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА ОТ 1878 Г. И САН-СТЕФАНСКИЯТ МИРЕН ДОГОВОР РАЗРЕШИХА БЪЛГАРСКИЯ ВЪПРОС СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННА И СВОБОДНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ПОСЛЕДВАЛАТА РЕВИЗИЯ НА ТОЗИ ДОГОВОР НА БЕРЛИНСКИЯ КОНГРЕС РАЗПОКЪСА БЪЛГАРИЯ И ОСТАВИ БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ ПОД ТУРСКА ВЛАСТ.

ОТ ТОЗИ МОМЕНТ СЕ ПОЯВЯВА МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА. БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ПОВЕДЕ ГЕРОИЧНА БОРБА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ РОДИНАТА. ОРГАНИЗИРАНИ И СПЛОТЕНИ В МОЩНА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ, БЪЛГАРИТЕ БЕЛЯЗАХА С МНОГО ГЕРОИЗЪМ И САМОЖЕРТВА УСТРЕМА СИ КЪМ СВОБОДАТА. ОТ 1878 Г. ДО 1912 Г. ТЕ ВОДИХА НЕПРЕКЪСНАТА НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНА БОРБА, КОЯТО ПРЕМИНА ПРЕЗ ЧЕТИРИ ГЕРОИЧНИ ВЪСТАНИЯ - КРЕСНЕНСКО-РАЗЛОЖКОТО - 1878 Г., МЕЛНИШКОТО - 1895 Г., ГОРНОДЖУМАЙСКОТО - 1902 Г. И СВЕТОВНО ИЗВЕСТНОТО ИЛИНДЕНСКО ВЪСТАНИЕ ОТ 1903 Г. ИМЕННО СЛЕД НЕГО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЕЛИКИ СИЛИ БЯХА ПРИНУДЕНИ ДА СЕ НАМЕСЯТ С ЕДНА РЕФОРМЕНА АКЦИЯ, КОЯТО, АКО НЕ БЕШЕ ПРЕКЪСНАТА ОТ МЛАДОТУРСКИЯ ПРЕВРАТ ПРЕЗ 1908 Г., МОЖЕШЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ.

СЛЕД 1878 Г. СЪРБИЯ НАСОЧВА ВСИЧКИ СВОИ СИЛИ КЪМ ЗАВОЮВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ТЕРИТОРИИ И НАСЕЛЕНИЕ ГЛАВНО В МАКЕДОНИЯ. ДОБРЕ РАЗБИРАЙКИ ПЪЛНАТА БЕЗПОЧВЕНОСТ НА ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА СЪРБИ В МАКЕДОНИЯ, ПРЕТЕНЦИИ, ОТХВЪРЛЕНИ ОТ МЕСТНОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ, А СЪЩО И ОТ СВЕТОВНАТА НАУКА, СРЪБСКИТЕ ПОЛИТИЦИ И ПРОФЕСОРИ СЪЗДАДОХА ТЕОРИЯТА ЗА "МАКЕДОНИЗМА" . ОСНОВНАТА ЦЕЛ БЕ ДА СЕ ВНУШАВА НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ, ЧЕ ТЕ НЕ СА БЪЛГАРИ, А СЪРБИ ИЛИ НАЙ-МАЛКО "МАКЕДОНЦИ". ТАКА СЕ РОДИ ТЕОРИЯТА, ЧЕ МАКЕДОНЦИТЕ СА ЕДНА НЕОСЪЗНАТА, ТЪМНА "ФЛОТАНТНА" МАСА, БЕЗ НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ, "ЕДНО ТЕСТО, ОТ КОЕТО ЛЕСНО МОЖЕ ДА СЕ ОМЕСИ ЖЕЛАНИЯТ ХЛЯБ", Т.Е. ДА СЕ НАПРАВЯТ СЪРБИ.

СРЪБСКАТА ПРОПАГАНДА ОТХВЪРЛЯШЕ ТРУДОВЕТЕ НА ОГРОМЕН БРОЙ УЧЕНИ, КОИТО НА БАЗАТА НА ИСТОРИЧЕСКИ, ЛИНГВИСТИЧЕН, ЕТНИЧЕСКИ АНАЛИЗ ДОКАЗВАХА БЪЛГАРСКИЯ ХАРАКТЕР НА НАСЕЛЕНИЕТО В МАКЕДОНИЯ. МОГАТ ДА СЕ СПОМЕНАТ ИМЕНАТА НА СЪР ЕДУАРД БОЙЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАЛКАНСКИЯ КОМИТЕТ В ЛОНДОН; ЛEOH ЛАМУШ, ЖИСТЕН ГОДАР, Ж.БЕРАР, ЕМИЛ МИЛЮКОВ, ЖОРЖ ДЕЗБОН, Е.КИПЕРТ, В.ГРИГОРОВИЧ, Н.ХИЛФЕРДИНГ, А.КУБА, Н.ДЕРЖАВИН, ВЛ.СИС, СТ.ВЕРКОВИЧ, В.КАРАДЖИЧ И ОЩЕ ЦЯЛА ФАЛАНГА СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ УЧЕНИ.

МНОГО ЯРКО, БЕЗПРИСТРАСТНО И НЕОПРОВЕРЖИМО ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРСКАТА СЪЩНОСТ НА МАКЕДОНИЯ Е ИЗНЕСЕНА В "КАРНЕГИЕВАТА АНКЕТА", ПУБЛИКУВАНА В ПАРИЖ 1914 Г. НЕЙНИТЕ АРГУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ДНЕС НЕ СА ЗАГУБИЛИ АКТУАЛНОСТ.

НЕЗАЧИТАЙКИ ИСТИНАТА И ПРАВОТО ЗА НАЦИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ВЕЛИКОСРЪБСКАТА БУРЖОАЗИЯ ВОДИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД ЗАВОЕВАТЕЛНА И АСИМИЛАТОРСКА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ /ССДМ/.


ВРЕМЕТО И ОБЩЕСТВОТО, В КОИТО ЖИВЕЕМ

КРАЯТ НА XX ВЕК СЕ УВЕНЧА С ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА НАД ТОТАЛИТАРИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ РАЗНОВИДНОСТИ И РАЗЦВЕТКИ. ДНЕС СЕ НАМИРАМЕ В СВОЕОБРАЗЕН ПРЕХОДЕН, ПОСТТОТАЛИТАРЕН ПЕРИОД, ПРИ КОЙТО СТАРИТЕ СТРУКТУРИ СА В ПРОЦЕС НА РАЗПАДАНЕ, А НОВИТЕ НЕ СА ИЗЦЯЛО ИЗГРАДЕНИ И УТВЪРДЕНИ. АНАЛИЗЪТ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВОТО, ОТ КОЕТО ИДВАМЕ И В КОЕТО ЖИВЕЕМ, НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОЧЕРТАЕМ ПЪТЯ, ПО КОЙТО ТРЯБВА ДА ПОЕМЕМ.

ДНЕШНОТО НИ ОБЩЕСТВО Е БОЛНО. ОТКРИТАТА ПРОЯВА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА КРИЗА Е САМО ЛОГИЧНО СЛЕДСТВИЕ ОТ ДЕСЕТИЛЕТНА ПОГРЕШНА ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЯВАЩАТА СТРАНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА БЯХА СРАСТВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ С ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ, АДМИНИСТРАТИВНИЯТ МОНОПОЛ И ДИКТАТ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ТОТАЛНАТА ПАРТИЙНА ВЛАСТ НАД ОБЩЕСТВОТО БЕШЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНА НЕ САМО ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА НЕПОСРЕДСТВЕНОТО НАСИЛИЕ, НО И ЧРЕЗ ДАЛЕЧ ПО-РАФИНИРАНИ МЕХАНИЗМИ. ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ИЗКУСТВЕНО БЕ РАЗДЕЛЯН НА РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ, ЧИИТО ИНТЕРЕСИ СЪЗНАТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯХА. ТАЗИ ПОЛИТИКА ВОДЕШЕ ДО УКРЕПВАНЕ ВЛАСТТА НА УПРАВНИЦИТЕ И ПРИКРИВАНЕ НА ОСНОВНОТО СОЦИАЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ НА СОЦИАЛИЗМА - ПРОТИВОРЕЧИЕТО МЕЖДУ ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНАТА ОЛИГАРХИЯ И ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ОГРОМЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ, ТЕХНИЧЕСКИ ОСТАРЕЛИ И ИКОНОМИЧЕСКИ НЕЕФЕКТИВНИ "ИНДУСТРИАЛНИ ГИГАНТИ", РАЗОРЕНО И ПРИМИТИВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ПРИРОДА НА ГРАНИЦАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА КАТАСТРОФА - TOВА СА САМО БЕГЛИ ЩРИХИ ОТ ПОРТРЕТА НА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА" БЪЛГАРИЯ. ДО ТЕЗИ ПОСЛЕДИЦИ СЕ СТИГНА В РЕЗУЛТАТ НА ПРИНЦИПНО ПОГРЕШНАТА ПОЛИТИКА, СЪЧЕТАНА С ЛИПСАТА НА ЕЛЕМЕНТАРНА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА НА БЮРОКРАТИЧНАТА ЙЕРАРХИЯ.

КАКВО ОТХВЪРЛЯМЕ И КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМИМ

1. НИЕ СМЕ ПРОТИВ БОЛШЕВИЗМА КАТО ИДЕОЛОГИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ КАТО ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПРИНЦИП И ТОТАЛИТАРИЗМА КАТО ФОРМА НА ОБЩЕСТВЕНО-ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО.

НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНО, СПРАВЕДЛИВО И СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО, ЗАОРГАНИЗАЦИОННО ФОРМИРАНЕ НА БАЗАТА НА АВТОНОМНОСТТА И ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ, ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ И ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

2. НИЕ СМЕ ПРОТИВ НЕОГРАНИЧЕНАТА НАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ И ПРОЯВИ НА СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ, ПРОТИВ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ОТ ОРГАН НА ОБЩЕСТВОТО В ОРГАН НАД ОБЩЕСТВОТО.

НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНО РАЗГРЪЩАНЕ НА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КОЕТО Е СВЪРЗАНО С НЕГОВОТО РАВНОПОСТАВЯНЕ СПРЯМО ДЪРЖАВАТА И СЪЗДАВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗЯВА НА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ.

3. НИЕ  СМЕ ПРОТИВ ПРИВИЛЕГИИТЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯТА ПОД КАКВИТО И ФОРМИ ДА СЕ ПРОЯВЯВАТ ИЛИ ПРИКРИВАТ ТЕ.

НИЕ СМЕ ЗА РАВЕНСТВО ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

4. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА ЕДНИ СОЦИАЛНИ, ЕТНИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, ВЪЗРАСТОВИ И ПР. ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СРЕЩУ ДРУГИ.

НИЕ СМЕ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО И СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ КАТО ПЪТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ.

5. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ВСЕКИ МОНОПОЛ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ВСЕКИ ОПИТ ЗА МОНОПОЛИЗИРАНЕ НА ИСТИНАТА НЕЗАВИСИМО ЗА КОЯ ОБЛАСТ ОТ ПОЗНАНИЕТО СЕ ОТНАСЯ И НЕЗАВИСИМО ОТ КОЯ ПОСОКА ИДВА ТАЗИ ПРЕТЕНЦИЯ.

НИЕ СМЕ ЗА ПЛУРАЛИЗЪМ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ЗА РАВНОПРАВНОТО РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА КАТО ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА НА НЕЗАВИСИМОТО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. НИЕ СМЕ ЗА ОСВОБОДЕНО ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВО ЗА ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА И НЕЙНОТО ОТСТОЯВАНЕ, ВЪВ КОНКУРЕНЦИЯ С ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ ВИЖДАНИЯ.

6. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ВСЯКА ПРОЯВА НА ПАТЕРНАЛИСТИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЛАДЕЖТА, СРЕЩУ НЕЙНОТО ДЪРЖАНЕ В СЪСТОЯНИЕ НА СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ И НЕПЪЛНОЦЕННОСТ.

НИЕ СМЕ ЗА СПРАВЕДЛИВО И РАВНОПРАВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЛАДЕЖТА, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА НЕЙНАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ.

7. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ТОТАЛНОТО ОБВЪРЗВАНЕ НА МЛАДЕЖТА С ОПРЕДЕЛЕН ТИП ИДЕОЛОГИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО Й КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

НИЕ СМЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА МЛАДЕЖТА В АКТИВЕН СУБЕКТ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА. ТЯ Е ГЕНЕРАТОР И НОСИТЕЛ НА НОВОТО, ДЕЙСТВЕН ФАКТОР ЗА НЕГОВОТО ВЪПЛЪЩАВАНЕ В ЖИВОТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - СЕДАЛИЩЕ В ГР.СЕПТЕМВРИ, РАЗРАБОТЕНА ОТ ОСНОВАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИЯ МИНЕВ ПРЕЗ ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА.


ИМЕННО ДЪРЖАВАТА Е СЪЗНАНИЕ НА ДУХА. И В ТОЗИ СМИСЪЛ ГОЛЕМИЯТ НЕМСКИ ФИЛОСОФ - ОБЕКТИВЕН ИДЕАЛИСТ ХЕГЕЛ ОТБЕЛЯЗВА: "ДЪРЖАВАТА Е САМОРАЗВИВАЩА СЕ ИДЕЯ". ХВЪРЛЯЙКИ СВЕТЛИНА ВЪРХУ СУБЕКТИВНИЯ ИДЕАЛИЗЪМ НА БЕРКЛИ - АНГЛИЙСКИ ЕПИСКОП, МАТЕМАТИК И ФИЗИК, КАТО СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ДИАЛОГА МЕЖДУ ДУХА И МАТЕРИЯТА:
МАТЕРИЯТА: "ТИ СИ МОЕ СЪЗДАНИЕ."
ДУХЪТ: "ВЪЗМОЖНО Е...НО АКО АЗ НЕ ТЕ ОСЪЗНАВАМ, ТИ ИЗОБЩО ЗА МЕН НЕ СЪЩЕСТВУВАШ".

НО ТОЗИ ВЪПРОС НИ ОТПРАВЯ КЪМ "СЕТИВАТА" КАТО ФИЛОСОФСКА КАТЕГОРИЯ НА ЕПИСКОПА ФИЗИК И МАТЕМАТИК БЕРКЛИ.

"СЕТИВАТА" НА БЕРКЛИ НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО НОСИТЕЛИ ИЛИ ЛЪЧИТЕЛИ НА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ. МОЖЕ САМО ДА СЕ НАПРАВИ АНАЛОГИЯ, НО НЕ АДЕКВАТНОСТ МЕЖДУ "СЕТИВА" И "КОМПЮТЪР". ТЪЙ КАКТО КОМПЮТЪРЪТ СЕ ПРОГРАМИРА ОТ КОНСТРУКТОРА, ТАКА И "СЕТИВАТА" НА ЧОВЕКА СЕ ПРОГРАМИРАТ ОТ ВИСШИЯ РАЗУМ.

И КАКТО КАЗВА АПОСТОЛ ПАВЕЛ: "БОГ Е ОПРЕДЕЛИЛ ТЕРИТОРИЯТА И ВРЕМЕТО, НА КОЯТО ЩЕ ЖИВЕЯТ НАРОДИТЕ". ЕТО ЗАЩО ДЪРЖАВАТА КАТО ОБЩЕСТВЕНА ФОРМАЦИЯ, ЗАВИСЕЩА ОТ СЕТИВАТА НА ЧОВЕКА И ДОКОЛКОТО ЧОВЕК ЧУВСТВА И УСЕЩА ОСНОВНОТО МУ ПРАВО - СВОБОДАТА, ДОТОЛКОВА Е ЧОВЕШКИЯТ ОБРАЗ, КОЙТО ВИСШИЯТ РАЗУМ ЧРЕЗ ДЪРЖАВНАТА ФОРМАЦИЯ ИЗЯВЯВА ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ НЕМУ. ЕТО ЗАЩО ТЕЗАТА ЗА ПЪРВИЧНОСТТА НА ДУХА И ВТОРИЧНОСТТА НА МАТЕРИЯТА ИЛИ ОБРАТНО ЗА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОСНОВЕН ВЪПРОС, ТЪЙ КАТО НАШЕТО НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ТРЕТИРА ПРОБЛЕМИТЕ НА ХУМАНИЗМА НА ЧОВЕШКИЯ ОБРАЗ, КОЙТО ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ НАМИРА НАЙ-ПОЛОЖИТЕЛНА АТМОСФЕРА ЗА ОДУХОТВОРЕНОСТТА НА ВИСШИЯ РАЗУМ. ЕСТЕСТВЕНО, ДОТОЛКОВА ПРИГОДНИ, ДОКОЛКОТО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ИНКОГНИТО БИХА БИЛИ ИЗРАЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНОСТ.

В ЛАБИРИНТА НА ИСТОРИЯТА ЧОВЕШКИЯТ ОБРАЗ Е ТЪРСЕЛ, ТЪРСИ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЪРСИ СВОЕТО МЯСТО В ТВОРЧЕСКИЯ ПЛАН НА ВИСШИЯ РАЗУМ.

И НЕ СЛУЧАЙНО САМ НАЙ-ИЗТЪКНАТИЯТ КОМУНИСТ НА СВЕТОВНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЛЕНИН СПРЯ ДО НЕОБХОДИМОСТТА ДА ИЗПОЛЗВА ТЕРМИНА ДЪРЖАВА, МАКАР ДА Я НАЗОВА "ПОЛУДЪРЖАВА" В ТРУДА СИ "ДЪРЖАВАТА И РЕВОЛЮЦИЯТА".

В ТЕЗИ КРАТКИ ПИСАНИЯ НИЕ НЕ ПРАВИМ ОСНОВНА КРИТИКА НА ЛЕНИН, НО САМО ИСКАМЕ ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ ТВЪРДЕНИЕТО МУ ЗА КЛАСОВОСТТА НА ДЪРЖАВАТА НЕ ИЗДЪРЖА КРИТИКА..., И ТО НЕ ОТ ДРУГИ ОПРОВЕРЖЕНИЯ, А ОТ САМИЯ ЛЕНИН, СТАЛИН И ТЕХНИТЕ СЛЕДОВНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, КАТО ИЗКАЗВАНИЯТА НА СТАЛИН ЗА "ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА", А НЕ "ПРОЛЕТАРСКАТА” ВОЙНА ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА; НА 29 МАЙ 1989 Г. Т.ЖИВКОВ ОРГАНИЗИРА МИТИНГ, ПРИЗОВАВАЙКИ ЗА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. НАКЪСО, ЖИТЕЙСКАТА ПРАКТИКА ДОКАЗА НА ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ, ЧЕ ДЪРЖАВАТА КАТО ПРАВНА ФОРМАЦИЯ Е ЖИЗНЕНО-НЕОБХОДИМА.

В СВОБОДНИТЕ ОБЩЕСТВА ГРАЖДАНИНЪТ ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ ЧРЕЗ СВОБОДНИ ИЗБОРИ НА СВОИТЕ ИЗБРАНИЦИ, А ПОСЛЕДНИТЕ, ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ, КОНСТИТУЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАТ СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ.

ЕТО ЗАЩО НАРОД ИНКОГНИТО ВИНАГИ ИЗРАБОТВА ПРАВНИ НОРМИ, СИСТЕМАТИЗИРАЩИ ЮРИСТИКАТА МУ, НАЗОВАНА КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО.
ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО Е КОНСТИТУЦИЯТА, И ВСИЧКИ ПРОИЗВОДНИ НА КОНСТИТУЦИЯТА: НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС, АДМИНИСТРАТИВЕН КОДЕКС, ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС, НЕ МОГАТ ДАПРОТИВОБОРСТВАТ НА СВОЯТА СЪЗДАТЕЛКА - КОНСТИТУЦИЯТА. АКО ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ГОРЕВИЗИРАНИТЕ КЛОНОВЕ НА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО ВЛИЗАТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПОСЛЕДНОТО, КАКВИТО СА РЕПРЕСИВНИТЕ АКТОВЕ ПРИ ТОТАЛИТАРНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ СРЕДИ, ДЪРЖАВАТА ПРЕСТАВА ДА БЪДЕ ДЪРЖАВА И ОБЩЕСТВОТО ПРЕРАСТВА В РОБОВЛАДЕЛЦИ И РОБИ. И НЕ СЛУЧАЙНО ООН СМЯТА, ЧЕ ДЪРЖАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ НАРОДИ Е ЮРИДИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ, БЕЗ КОЯТО СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ И НА НАРОДА Е НЕМИСЛИМО. ПОРАДИ КОЕТО ООН В УСТАВА И УСТРОЙСТВОТО СИ ПРИЕМА СУВЕРЕНИТЕТА КАТО УСЛОВИЕ, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕ!

НО СУВЕРЕНЕН Е НАРОД, КОЙТО ЧРЕЗ СВОБОДНИ ИЗБОРИ, СОЦИАЛНО ГАРАНТИРАЩИ ИЗЯВАТА НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, СИ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОБОДАТА, КОЯТО В ЖИВОТА Е СЪПЪТСТВАНА ОТ СЪВЕСТТА - РЕЛИГИОЗНА, ПОЛИТИЧЕСКА, ОБЩЕСТВЕНА И НА ИНДИВИДА. ЕРГО, НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ Е РЪКОВОДЕНО ОТ ГОРНИТЕ ПРИНЦИПИ:

- СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ, ОЧЕРТАВАЩИ ДУХОВНАТА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ОБРАЗ. ТОЗИ ПРИНЦИП Е ИЗРАБОТЕН В ЧЛ.4 ОТ УСТАВА: "НЕЗАВИСИМО ОТ ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОИЗХОД, РАСОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, НРАВИ И ОБИЧАИ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА В ДРУЖЕСТВОТО."

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ.

ЧЛ.1. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ.2. СЕДАЛИЩЕТО НА ПАРТИЯТА Е В СТОЛИЦАТА НА ДЪРЖАВАТА.

ЧЛ.З. НЕЙНАТА ЦЕЛ Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА Й ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, КАКТО И С ДРУГИ, ПРЕДВИДЕНИ ОТ ЗАКОНА СРЕДСТВА.
 
ЧЛ.4. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕ ПРОВЕЖДА НЕЛЕГАЛНА ДЕЙНОСТ.

1. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

ЧЛ.5. ОСНОВНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА НА ПАРТИЯТА Е МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ЧЛ.6. ОРГАНИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СА:

1. ЦЕНТРАЛНИ
А/ КОНГРЕС
Б/ НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ /НПС/
В/ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО Г/ КОНТРОЛНА КОМИСИЯ Д/ СЕКРЕТАРИАТ

2. МЕСТНИ
А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ
Б/ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/
В/ ОБЛАСТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ.

ВТОРО - ЧЛЕНОВЕ

ЧЛ.7. ЧЛЕН НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НАВЪРШИЛ 16 ГОДИНИ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ПОЛ, РАСА, СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОИЗХОД, КОЙТО НЕ ЧЛЕНУВА В ДРУГА ПАРТИЯ И ПРИЕМА ЦЕЛИТЕ, ПРОГРАМНИТЕ НАЧАЛА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НЕ Е ЛИШЕН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА.

ЧЛ.8. ЧЛЕН НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА В ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ В ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

ЧЛ.9.  ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА СЕ ПРИЕМАТ С РЕШЕНИЕ НА УС НА МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНА ПИСМЕНА МОЛБА /ЗАЯВЛЕНИЕ/.
- РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКАЗ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПАРТИЯТА ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В СРОК ОТ ЧЕТИРИ ДНИ ОТ ПИСМЕНОТО МУ СЪОБЩАВАНЕ НА КАНДИДАТА ПРЕД КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ ПРОИЗНАСЯ ОКОНЧАТЕЛНО /БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ/ В СРОК ОТ 7 ДНИ ОТ ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБАТА;
- ЧЛЕНСТВО В ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ УДОСТОВЕРЯВА ЧРЕЗ ЧЛЕНСКА КАРТА.

ЧЛ.10. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА Е ДЛЪЖЕН:

- ДА СПАЗВА УСТАВА НА ПАРТИЯТА И ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА Й;
- ДА ПЛАЩА РЕДОВНО ЧЛЕНСКИ ВНОС.

ЧЛ.11. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ИМА ПРАВО:

- ДА УЧАСТВУВА В РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ;
- ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА НА ВСИЧКИ НИВА;
- ДА БЪДЕ ПРЕДЛАГАН КАТО КАНДИДАТ В МЕСТНИ И ОБЩИ ИЗБОРИ;
- ДА ИСКА И ДА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВСИЧКИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.

ЧЛ.12. ЧЛЕН НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН ОТ ПАРТИЯТА, АКО:

- НЕ ВНАСЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 4 ПОРЕДНИ МЕСЕЦА;
- НЕ ИЗПЪЛНЯВА СИСТЕМНО ОТПРАВЕНИ ЛИЧНО КЪМ НЕГО ПАРТИЙНИ ЗАДАЧИ;
- ПРОПОВЯДВА ПРОТИВ ПАРТИЙНИТЕ ПРИНЦИПИ;
- ЗЛЕПОСТАВЯ ПУБЛИЧНО ПАРТИЯТА ИЛИ НЕЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ;
- БЪДЕ ПРИЕТ В ДРУГА ПАРТИЯ.

ИЗКЛЮЧВАНЕТО СТАВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕД ОБОСНОВАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УС НА МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ЗАИНТЕРЕСОВАНИЯТ МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВУВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДА ДАДЕ ОБЯСНЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО СИ. ЗА ЦЕЛТА ТОЙ ПИСМЕНО СЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ДАТАТА И ЧАСА НА СЪБРАНИЕТО, КАКТО И ЗА ПОДАДЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УС НА МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО В 7-ДНЕВЕН СРОК ПРЕД НПС. СЪВЕТЪТ Е ЗАДЪЛЖЕН В СРОК ОТ 14 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБАТА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО НЕЯ.

ЧЛ.13. ИЗКЛЮЧЕН ОТ ПАРТИЯТА ЧЛЕН МОЖЕ СЛЕД ЕДНА ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО МУ ОТНОВО ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ЧЛЕНСТВО.

ТРЕТО - МЕСТИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ /МПО/

ЧЛ.14. МПО ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТОИ НАЙ-МАЛКО ОТ ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.15. МПО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ИЗБРАН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КОНТРОЛЬОР И КАСИЕР.

ЧЛ.16. ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МПО СЕ ВЗИМАТ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ. ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ СЕ РЕШАВАТ ОТ УС.

ЧЛ.17. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

- РАЗГЛЕЖДА И РЕШАВА ВЪПРОСИТЕ НА ПАРТИЯТА НА СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ;
- ИЗБИРА ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА ПО КВОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ НПС;
- ИЗДИГА КАНДИДАТИ ЗА МЕСТНИ И ОБЩИ ИЗБОРИ;
- ОПРЕДЕЛЯ ЧАСТТА ОТ ПРИХОДИТЕ НА МПО, КОЯТО ОТДЕЛЯ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НПС /НЕ ПО-МАЛКО ОТ 25 ПРОЦЕНТА/;
- ИЗБИРА ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ УС НА МПО С ПЪЛНОМОЩИЯ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. НОВО РЪКОВОДСТВО НА МПО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБИРАНО СЛЕД ГЛАСУВАНЕ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА СТАРОТО ТАКОВА, КАТО ПОДОБЕН ВЪПРОС СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО ИСКАНЕ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1/5 ОГ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МПО.

ЧЛ.18. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДИН ПЪТ МЕСЕЧНО ОТ УС ИЛИ ИЗВЪНРЕДНО ПО ИСКАНЕ НА 1/10 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МПО, СЪЩОТО Е ЗАКОННО, АКО ПРИСЪСТВУВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МПО. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗИМАТ ЧРЕЗ АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО, А В СЛУЧАИТЕ НА ИЗБОР НА УС И ДРУГИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ - С КВАЛИФИЦИРАНО /2/3 ОТ ПРИСЪСТВУВАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ/. ПО РЕШЕНИЕ НА ОС УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА РАЗШИРИ СЪСТАВА СИ.

ЧЛ.19. КОНТРОЛЬОРЪТ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МПО. НЕГОВИЯТ ДОКЛАД СЕ ИЗНАСЯ НА ОС НА МПО, КАТО КОПИЕ ОТ НЕГО Е АДРЕСИРАНО ДО КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, ПОД ЧИЕТО ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ Е ТОЙ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО

ЧЛ. 13. ВЪРХОВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕН И РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ПАРТИЯТА Е КОНГРЕСЪТ. ДЕЛЕГАТСКИЯТ СЪСТАВ НА КОНГРЕСА Е ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕКЦИИТЕ, ИЗГРАДЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП.

ЧЛ. 14. КОНГРЕСЪТ СЕ СВИКВА ВЕДНЪЖ НА 5 ГОДИНИ. СЕСИЯТА СЕ СМЯТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНА, АКО НА НЕЯ ПРИСЪСТВУВАТ 2/3 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ.

ЧЛ. 15. КОГАТО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАЛАГАТ, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СВИКВА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС.

ЧЛ. 16. РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ. КОНГРЕСЪТ НА ПАРТИЯТА ЕДИНСТВЕНО ИМА ПРАВО ДА ПРИЕМА ПРОМЕНИ В УСТАВА И ПРОГРАМАТА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ГЛАСОВЕ.

ЧЛ. 17. КОГАТО КОНГРЕСЪТ НЕ Е В СЕСИЯ, ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ВЪРХОВЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

ЧЛ. 18. ВЪРХОВНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ДУШИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ГОВОРИТЕЛ И КАСИЕР.

ЧЛ. 19. ВЪРХОВНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ОТ КОНГРЕСА С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.

ЧЛ. 20. МАНДАТЪТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Е 5 ГОДИНИ. ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ ЗА ТРИ МАНДАТА, СЛЕД КОЕТО ОСТАВАТ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 21. ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ВСЯКО РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Е НЕОБХОДИМ ПОНЕ ЕДИН ГЛАС ПОВЕЧЕ.

ЧЛ. 22. ВЪРХОВНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ ТОЧНАТА ДАТА ЗА СВИКВАНЕ НА ПАРТИЙНИЯ КОНГРЕС.

ЧЛ. 23. ВЪРХОВНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ 5-ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ВСЯКА РЕДОВНА СЕСИЯ НА КОНГРЕСА И ДА ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТОПРОГРАМА ЗА СЛЕДВАЩИЯ МАНДАТ.

ЧЛ. 24. ВСИЧКИ ОФИЦИАЛНИ КОНТАКТИ ОТ ИМЕТО НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, КАТО ГОВОРИТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА ДВИЖИ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ.

ЧЛ. 25. РЪКОВОДСТВАТА НА СЕКЦИИТЕ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ СЕ НАЗНАЧАВАТ И СА ПОДЧИНЕНИ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

ЧЛ. 26. СЕКЦИОННИТЕ РЪКОВОДСТВА СЕ СЪСТОЯТ ОТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР И ДВАМА СЪВЕТНИЦИ.

ЧЛ. 27. ЗАЯВЛЕНИЯТА НА НОВОПРИЕТИТЕ ЧЛЕНОВЕ СЕ ЗАВЕЖДАТ НА АРХИВ ПРИ СЕКРЕТАРЯ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

ЧЛ. 28. ЧЛЕН, НАРУШИЛ УСТАВА НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ, СЕ НАКАЗВА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ. ЧЛЕН, ЖЕЛАЕЩ ДОБРОВОЛНО ДА НАПУСНЕ ПАРТИЯТА, СЕ СМЯТА ЗА ОСВОБОДЕН ОТ ДЕНЯ НА ВРЪЧВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВЪВ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

ЧЛ. 29. СЕКЦИОННИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО ДА ИЗКЛЮЧВАТ ЧЛЕНОВЕ ОТ ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ. ТОВА ПРАВО ПРИНАДЛЕЖИ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И СТАВА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕКЦИОННОТО РЪКОВОДСТВО В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДЛАГАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ЧЛЕН.

ЧЛ. 30. В ЧУЖБИНА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ЗА ДАДЕНА СТРАНА ИЛИ ГРУПА СТРАНИ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ИМАТ ПРАВО ДА ПРИЕМАТ ЧЛЕНОВЕ ИЗМЕЖДУ ЖИВЕЕЩИТЕ ТАМ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА ДУХОВНОТО И МАТЕРИАЛНОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ. 31. КООРДИНАТОРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ХРИСТИЯРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ НЕ МОГАТ ЕДНОВРЕМЕННО ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН, ДО МЕЖДУНАРОДНА АМНИСТИЯ - ЛОНДОН, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА СКУПЩИНА НА СФРЮ, ДО СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА СР МАКЕДОНИЯ, ДО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ГЪРЦИЯ И АЛБАНИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДЕПУТАТИТЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА.


С ЧУВСТВО НА НАЙ-ГОЛЯМА ЗАГРИЖЕНОСТ, НЕГОДУВАНИЕ И ОСКЪРБЛЕНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ, СИМПАТИЗАНТИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ПРОТЕСТИРАМЕ НАЙ-ОСТРО СРЕЩУ ИЗСТЪПЛЕНИЯТА НА СРЪБСКАТА МИЛИЦИЯ И РАЗВИЛНЕЛИТЕ СЕ СРЪБСКИ ШОВИНИСТИ НАД НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ОТ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ ПО ПОВОД ПРИЗНАТЕЛНОТО ИМ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВУВАНЕТО НА 87-ТА ГОДИШНИНА ОТ САМОЖЕРТВАТА НА ХИЛЯДИТЕ БЪЛГАРИ В ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ НА 2 АВГУСТ 1990 ГОД. ОКОЛО МАНАСТИРА "СВЕТИ ПРОХОР ПЧИНСКИ" КРАЙ БУЯНАВАЦ.

НА 29 ЮЛИ 1990 ГОД. БЕЛГРАД ОСУЕТИ ПРИЕМАНЕТО В СФРЮ /СР МАКЕДОНИЯ/ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИНАТА НА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ, КОЯТО ИМАШЕ ЗА ЦЕЛ ДА ПОДНЕСЕ ВЕНЦИ НАД ГРОБА НА ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ В ЦЪРКВАТА "СВ.СПАС" В ГР.СКОПИЕ.

ТЕЗАТА НА СРЪБСКИЯ ПРОРОК СТОЯН НОВАКОВИЧ СЕ РАЗПАДА НА ПУХ И ПРАХ И ВЪВ ВТОРИЯ Й ВАРИАНТ. ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ НА ТИТОВИЗМА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е УСПЯЛ НАПЪЛНО ДА УНИЩОЖИ НЕПРЕКЛОННИЯ ДУХ НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВАРДАРСКА, КАКТО И В ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ ВЪПРЕКИ НАЛОЖЕНОТО ИМ НЕЧОВЕШКО ОТНОШЕНИЕ И НАСИЛСТВЕНО ПРЕТОПЯВАНЕ. В СФРЮ СА НАЛИЦЕ ВСЕ ОЩЕ СТАРИТЕ ПОХВАТИ НА СРЪБСКИЯ СТАЛИНИЗЪМ, НА КОЙТО ДНИТЕ МУ СА ПРЕБРОЕНИ. ПО НАСИЛСТВЕН ПЪТ МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ БЯХА ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСНАТ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И ДА СЕ ЗАСЕЛЯТ В МАЙКА БЪЛГАРИЯ. ДРУГА ЧАСТ ОТ ТОВА БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ БЕШЕ ПРИНУДЕНО ДА ЕМИГРИРА В САЩ, КАНАДА И АВСТРАЛИЯ. ПАГУБНАТА ВЕЛИКОСРЪБСКА ПОЛИТИКА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ СТИГНА ДО ЕМАНАЦИЯ. ЗА ТОВА СА ПРЕЧИЛИ И ПОЛИТИКАТА, И ФАЛШИВАТА ТЕЗА НА КОМИНТЕРНА, СПОСОБСТВАНА ОТ ОРЪДИЯТА НА СТАЛИН, ЗА "САМООПРЕДЕЛЕНИЕ" НА НАРОДИТЕ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪБИТИЯТА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ БЕШЕ РАЗДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ НА КОМИНТЕРНА ОТ 1934 ГОД. НА ДОБРУДЖАНСКА, МИЗИЙСКА, ТРАКИЙСКА И МАКЕДОНСКА НАЦИЯ. НАЛИЦЕ БЕ ИЗВЕДЕНО ГОСПОДСТВАЩОТО ПРАВИЛО - РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ. БЛИЗЪК Е СПОМЕНЪТ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ЮКП В ГРАД ЯЙЦЕ - СФРЮ ПРЕЗ 1941 Г., РЕШЕНИЕТО НА БКП ПРЕЗ 1946 Г. ЗА "МАКЕДОНИЗАЦИЯ" НА ПИРИНСКИЯ КРАЙ, А В ОСНОВАТА НА ТЕЗИ РЕШЕНИЯ СТОЯХА СТАЛИН - ТИТО - ДИМИТРОВ.

ПРОБУЖДА СЕ ЗАДУШЕНОТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ - НАШИ СЪНАРОДНИЦИ, ПОРОБЕНИ 77 ГОДИНИ ПОД СРЪБСКО ВЛАДИЧЕСТВО.

ВЕРНИ СА ДУМИТЕ НА ПОЕТА, ЧЕ "НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ ЩО НЕ ГАСНЕ". ПО МИРЕН ПЪТ, ПРЕДВИД ЕДИНЕНА ЕВРОПА В СЪЕДИНЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЩАТИ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С ПРОСВЕЩЕНИЕ НА КУЛТУРНА ОСНОВА, С ПОМОЩТА НА НЕОПРОВЕРЖИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АВТЕНТИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ПО БЕЗСПОРЕН НАЧИН БЪЛГАРСКИЯ ХАРАКТЕР НА ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ. НА ПОМОЩ СА НИ СЪЩО И ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ РЕШЕНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИЛАНТРОПА АМЕРИКАНСКИ ИНДУСТРИАЛЕЦ АНДРЮ КАРНЕГИ, КОЯТО ДЕТАЙЛНО РАЗКРИ ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ. ЩЕ РАЗЧИТАМЕ НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И НАЙ-ВЕЧЕ НА ООН, КАКТО НА ИЗРАЕЛ И ЮЖНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА. ЩЕ РАЗЧИТАМЕ ПРЕДИ ВСИЧКО НА НЕСЛОМИМИЯ БЪЛГАРСКИ ДУХ ЗА ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРЩИНАТА.

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ ЕДИН ЖИВ ОРГАНИЗЪМ, ЕДНО И СЪЩО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО, ДА СЕ ФАЛШИФИЦИРАТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЛИЧНОСТИ, КОЛКОТО И ИЗКУСНО ДА СА ПОДПРАВЕНИ ТЕ /В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ - СЛУЧАЯТ С ВИЗАНТИЙСКИЯ ВАСИЛИЙ, ПРЕДСТАВЯН ЗА БЪЛГАРСКИ/, ЗАЩОТО НАШЕТО МИНАЛО Е ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩЕТО, СВЪРЗВАЩО НИ С БЪДЕЩЕТО. ВСИЧКО ТОВА СЕГА ПОНЕ НИ ПОЗВОЛЯВА МИРНАТА РЕВОЛЮЦИЯ В БЪЛГАРИЯ - С ПЛУРАЛИЗМА, С ДЕМОКРАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО, С ЧОВЕШКИЯ ОБРАЗ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ.

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ БОП: КР.КУМАНОВ
2. ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР: Д.СТОИЛОВ
3. ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР: Т.ШЕКЕРДЖИЕВА

ГР. ПЛОВДИВ, АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


СОФИЯ, 15 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЖИТЕЛИТЕ НА С.ЗАФИРОВО - РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ.


ГОСПОДА, НАСЕЛЕНИЕТО НА С. ЗАФИРОВО - РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ И РАЙОНА СЛЕД ТРИГОДИШНО ХОДЕНЕ ПО ВРАТИТЕ НА ВИСШИТЕ ИНСТАНЦИИ НА ДЪРЖАВАТА ОТСТЪПИХМЕ ОГОРЧЕНИ ОТ БЕЗДУШИЕТО НА БИВШИТЕ УПРАВНИЦИ, ЗАТОВА СЛЕД МНОГО КОЛЕБАНИЯ СЕ РЕШИХМЕ ДА ПРОВЕДЕМ ТАЗИ ОКУПАЦИОННА СТАЧКА НА ПЪТЯ РУСЕ - СИЛИСТРА.

НИЕ ИЗПИТВАМЕ НЕУДОБСТВО, ЧЕ ТРЯБВА ЗА КОЙ ЛИ ПОРЕДЕН ПЪТ ДА ПОСТАВЯМЕ НАШИТЕ ИСКАНИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВО РЕШЕНИЕ, НО ОСВЕН ГОЛИ ОБЕЩАНИЯ И ПРЕПРАЩАНЕ ОТ ИНСТАНЦИЯ НА ИНСТАНЦИЯ НИЩО НЕ ПОЛУЧИХМЕ. НИЕ СМЕ ДОБЪР СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАЙОН, СИЛНО ЗАСЕГНАТ ОТ МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ И НЕКАДЪРНОТО РЪКОВОДСТВО НА БИВШИТЕ ОКРЪЖНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ТАКА ПРИЛОЖЕНАТА ОТ ТЯХ ВЕРТИКАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЯТО ПО НАШИТЕ СЕЛА БЯХА ЛИКВИДИРАНИ МАНДРИ, ФУРНИ, ЦЕХОВЕ, ОПУСТЯХА УЧИЛИЩАТА, ИЗЗЕТИ БЯХА ПРОМИШЛЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТКЗС. ЗАТОВА НАСТОЯВАМЕ:

1. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СВОЕВРЕМЕННО ДА СЕ ЗАНИМАЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕЛОТО, ТЪЙ КАТО ЗАСЕГА ТО ИМА ГОЛЕМИ ШАНСОВЕ ДА НИ ИЗКАРА ОТ КРИЗАТА.

2. ДА СЕ ВЪРНАТ БАЗИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЦЕХОВЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЗАКОННИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА НАША ТЕРИТОРИЯ.

3. СЛЕД МАНИПУЛИРАНЕ ВЪВ ВИСША СТЕПЕН ОТ ГРИГОР СТОИЧКОВ, ГЕОРГИ КАРДАШЕВ, СТЕФАН СТАЙНОВ, ПЕТЪР ПЕТРОВ И ДР. ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ НИЕ БЯХМЕ ЗАКРИТИ КАТО ОБЩИНА И НАЙ-ЛОШОТО - НЕ ПОЛУЧИХМЕ ОТГОВОР ЗАЩО. ЗАТОВА МОЛИМ И НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО И ТЕРИТОРИАЛНОТО ДЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА ДА СЕ СЪОБРАЗИ С НАШИТЕ ИСКАНИЯ.

4. ИСКАМЕ ДА РАБОТИМ В САМОСТОЯТЕЛНА ОБЩИНА.

МНОГО СА ОЩЕ НАШИТЕ БОЛКИ И ТЕРЗАНИЯ, НО НИЕ СМЕ БЪЛГАРИ И НА МНОГО ОТ ПРОБЛЕМИТЕ ЩЕ ТЪРСИМ САМИ РЕШЕНИЯ. НАСТОЯВАМЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ИСКАНИЯ ДА СЕ ВЗЕМАТ СЪОТВЕТНИТЕ РЕШЕНИЯ. ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ СТОЯТ В ПАПКИТЕ НА СТАРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НО ОТГОВОР НЯМА. ЗАТОВА МОЛИМ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, НЕ НИ ГУБЕТЕ И МАЛКАТА ВЯРА, КОЯТО ИМАМЕ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ БЛАГА ЗА ОБЩАТА ТРАПЕЗА, НО ЩЕ СТАЧКУВАМЕ ДОТОГАВА, ДОКАТО НЕ СЕ СЕТИТЕ ЗА ЗАБРАВЕНИТЕ ОТ БОГА И ДЪРЖАВАТА.

НАСТОЯВАМЕ В СРОК ДО 18 АВГУСТ ДА СЕ ИЗГРАДИ СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ, КОЯТО НА МЯСТО ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ИМАМЕ ПЪЛНА СТАЧНА ГОТОВНОСТ И СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЩЕ ПРОВЕДЕМ СЕДМИЧНА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА ПО ПЪТЯ РУСЕ - СИЛИСТРА.

ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ

С.ЗАФИРОВО, 13 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ СЕ СОЛИДАРИЗИРА С АКЦИЯТА НА СДС - ПЕРНИК СРЕЩУ НЕПРАВОМЕРНОТО РАЗДАВАНЕ НА ЗЕМЯ ОТ МЕСТНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА БЛИЗКИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДРАГИЧЕВО.

БНРП ЧРЕЗ КОМИТЕТА СИ В ПЕРНИК ИЗРАЗЯВА УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ СЪВМЕСТНАТА БОРБА СРЕЩУ ПОРЕДНОТО БЕЗЗАКОНИЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО УСПЕХ, АКО ДВЕТЕ МЕСТНИ ОПОЗИЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУВАТ ЕДИННО И РЕШИТЕЛНО.

ПРЕДСЕДАТЕНА БНРП:
Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

СОФИЯ, 11 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/