15 февруари 1995


София, 15 февруари 1995 година
Брой 33 /1334/


София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА БСП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНИ И ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ И ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗ 1995 Г.


През 1994 г. се проведе 41-ият конгрес на БСП, който взе важни решения за развитието на партията и участието й в обществените процеси.

Чрез общопартиен референдум бе приета новата програма на Българската социалистическа партия /БСП/, с която се продължава процесът на превръщането й в съвременна лява партия на демократичния социализъм.

В проведените предсрочни парламентарни избори БСП и коалиция спечелиха убедителна победа и станаха по волята на избирателите управляваща сила. Те трябва да докажат способността и умението си да изведат обществото от дъното на кризата и да оправдаят надеждата на народа за по-добро бъдеще.

Предстоящите отчети и избори предхождат изборите за местни органи на самоуправление - общински съветници и кметове, през ноември 1995 г. Спечелването на доверието на избирателите в тях ще затвърди позициите на БСП като управляваща партия в годините на прехода.

В такава качествено различна обществено-политическа обстановка събранията и конференциите в БСП ще бъдат не само формално спазване на уставните изисквания. Те трябва да анализират идейно-политическото и организационното състояние на партийните органи и организации, да набележат мерки за по-нататъшно мотивиране на активността и чувството за отговорност у всеки социалист, да повишат приноса на основните партийни организации /ОПО/ и общинските партийни организации в реализацията на предизборната и управленската програма на БСП на всички равнища, да разширят влиянието на партията в обществото и по този начин да се спечелят нови привърженици на обновителните процеси.

Като отчита посочените обстоятелства и в съответствие с Устава на БСП, Висшият съвет на БСП и Общопартийната контролна комисия

РЕШИХА:

1.1. Да се проведат отчетни /отчетно-изборни/ събрания на основните партийни организации и конференции на местните партийни организации.

1.2. Събранията на ОПО да се проведат в периода март-април 1995 г.

1.3. На събранията на основните партийни организации да се отчетат извършените дейности през периода след 41-ия конгрес на БСП. Да се оцени организационното състояние на ОПО, активността по формиране на местната политика и нейната реализация, подготовката за избори за общински съветници и кметове през 1995 г.


        2.1. През периода май-юни 1995 г. да се проведат конференции /общи събрания/ на местните партийни организации.

2.2. Конференциите /общите събрания/ да се проведат по дневния ред, определен от Устава на БСП, като се изберат делегати на Общопартийната конференция.

При обсъждане и приемане на дневния си ред конференциите /общите събрания/ да оценят организационно-политическата целесъобразност от избор на партийните органи по чл. 33 от Устава на БСП.

Конференциите /общите събрания/ да направят оценка за изпълнението на Програмната декларация на правителството и приоритетите на Парламентарната група на Демократичната левица, ролята на БСП в условията на управление, подготовката за местните избори.


        3.1. Да се свика общопартийна конференция в края на юли 1995 г.

3.2. Общопартийната конференция да обсъди политическата обстановка в страната, ролята на БСП в условията на управление и да формира позициите на партията за местната и регионалната политика.

3.3. Висшият съвет на БСП да обяви датата и предложението за дневен ред на общопартийната конференция не по-късно от юни 1995 г.

3.4. Утвърждава норма на представителство един делегат на 400 социалисти. Общинските партийни организации с по-малък числен състав избират един делегат.

3.5. Изпълнителното бюро на ВС на БСП да приеме мерки за организационно-техническата подготовка на събранията и конференциите.
     Срок: февруари 1995 г.
     Отг.: Н. Добрев

3.6. Висшият съвет на БСП да утвърди проектите по дневния ред, организационно-техническата подготовка и финансовото осигуряване на общопартийната конференция.
     Срок: май 1995 г.
     Отг.: Жан Виденов

3.7. За участие на общопартийната конференция като гости да бъдат поканени представители на Българския земеделски народен съюз "Ал. Стамболийски", Политически клуб "Екогласност", на други политически сили и обществени организации в страната, на Социалистическия интернационал и сродни партии в чужбина.

София, 11 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПОДПИСАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА ГЕОРГИ ПЕТРОВ.


По повод на зачестилите напоследък публикации в различни вестници относно "свалянето" на лидера на Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Никола Петков" в Съюза на демократичните сили /СДС/ Изпълнителният съвет на съюза заявява следното:

1. Т. нар. конгрес в Пловдив не бе легитимен и бе свикан противоуставно, като на него са присъствали изключени по-рано от ръководството хора, което и прави самият избор за т. нар. ново ръководство нелегитимен.

2. "Конгресът" нарочно бе свикан в Пловдив, за да могат да не присъстват хора от цялата страна, а само от Пловдив и Хасково, и то неземеделци. Жалко, че в него участва и председателят на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС г-н Иван Костов, който се помъчи да легитимира това сборище.

3. В съда не е минала още пререгистрацията на конгреса от м. март 1994 г., на който присъстваха 405 човека и легитимният председател Г.Петров бе преизбран само с четири гласа въздаржали се. На същия конгрес приветствия произнесоха Стефан Софиянски, Катя Михайлова и др.

4. В регистрацията на Софийския градски съд - фирмено отделение, има само едно решение, в което е отбелязано, че председател е Георги Петров, човекът, който има голяма заслуга и за създаването на тази организация, към която има протегнати сега толкова много ръце.

Изпълнителният съвет се надява, че тази декларация и фотокопието от решението на съда ще бъдат предоставени на медиите, защото ние живеем в правова държава, в която всеки трябва да се съобразява със законите. Сега у нас всеки може да събере сто човека и да иска да свали легитимното ръководство, но това не значи, че действието е законно. Крайно време е в СДС да се направи един безпристрастен анализ на виновните лица от бившето ръководство за изгубените избори, защото всяко забавяне е пагубно за СДС и за неговото бъдеще.

И нека да се има предвид, че като не присъствам на заседания на НКС на СДС, не значи, че не съм председател на организацията.

София, 13 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, ПРЕДОСТАВЕНО НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА ВАЛЕНТИН СИМОВ, ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.


Зелената партия е категорично против подготвяната промяна в Закона за опазване на околната среда, допускаща строителство на обекти без оценка за въздействие на околната среда /ОВОС/.

Подобен подход представлява "изгаряне на юргана заради бълхата" и създава опасност от пълно пренебрегване на закона, който и без това се прилага неефективно.

Сегашната икономическа и политическа обстановка в страната не позволява истинско участие на обществеността в контрола и в управлението на околната среда, поради което при много обекти от местно значение се прилага неправилно. Промяната на закона ще създаде път за избягване на обществения контрол и при обектите с национално значение.

Предоставянето на възможност на административно лице да преценява кое е добро и крайно необходимо за гражданите и държавата, е връщане назад и узаконяване на беззаконието.

Правителството е длъжно да намери друг законен път за решаване на проблема с деривацията "Скакавица - Джерман".

София, 14 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА 15 НОЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


ВЪВЕДЕНИЕ

Ние, български граждани, съзнавайки своята отговорност пред страната и пред народа ни, се обединяваме в Демократическа партия в България, за да съдействаме за духовното и икономическото възраждане на нашето общество върху принципите на хуманизма, демокрацията и свободата.

Ние смятаме, че главен източник на близо половинвековната трагедия на нашия народ е тоталитаризмът, който беше наложен в страната ни. Тоталитаризмът - това е държавен строй, в основата на който лежи монополът на една-единствена партия върху властта, собствеността, идейния и духовния живот. Тоталитаризмът не само потиска личността, но я и разрушава. Унищожаването на личността е главно условие за съществуването му. Тоталитаризмът доведе страната ни до ръба на националната катастрофа. Чака ни дълъг и мъчителен път на национално оздравяване.

Възстановявайки Демократическата партия в България, ние направихме необходимата стъпка към формиране на политическата структура на гражданското обществено у нас. Човек се ражда свободен. И няма нито една идеология, нито един социален идеал, който би му компенсирал загубата на тази свобода. Изконно право на човека е правото на съмнение, на търсене, на несъгласие с болшинството, на заблуждение, правото да отстоява своите принципи. Свободата всъщност е правото да бъдеш против. От тази свобода ние постоянно се лишавахме, започвайки от 9 септември 1944 г., докато не я загубихме съвсем.

Монополът на една политическа партия над истината, над политическата власт, над икономическия и духовния живот на обществото доведе страната ни до границата на банкрута, народа - до материална нищета и изостаналост, културата - до упадък и нивелиране. Монополът над властта, унищожавайки суверенитета на личността и разрушавайки гражданското общество, постави фундамента на тоталитарния строй. Последиците от него трябва да бъдат преодолени. В противен случай страната ни ще бъде изправена пред социални сътресения, икономически и идейно-нравствен разпад.

Милионните жертви, принесени на олтара на тоталитаризъм и трагичният опит на много страни показаха, че алтернатива на демократичното устройство на обществото няма. Тоталитаризмът е главната причина за тежката криза на нашето общество, която се изостри особено в края на осемдесетте години. Не само отделни лица и групи, но и цялата система на партокрация се явяват главен източник на бедите, сполетели нашето общество.

Едновластното управление на страната ни от една партия, идеологията на която беше обявена за единствен ключ към абсолютната истина и "земния рай", водеше народа по пътя на трагични грешки и престъпления. В името на достигането на този "рай" беше устроено перманентно чистилище. Колкото повече режимът потискаше, изтезаваше и преследваше за убеждения, толкова повече лъжеше за скорошното приближаване към такова състояние на обществото, при което няма да има нито насилия, нито потисничество и неравенство. Но пътят на лъжата и престъпленията не водеше към такова общество.

Никой няма право да решава вместо народа по какъв път трябва да върви обществото; само народът може да избере този път на основата на съгласие и свободно волеизявление. Но за да не бъде принципът на народовластието идеологическа фикция, малцинството, несъгласно с решенията на мнозинството, трябва да има легални възможности да агитира за друг обществен порядък, да се стреми да направи своите възгледи достояние на болшинството. Именно с това - отсъствие на система за потискане на малцинството - демокрацията се отличава от така наречения "демократически централизъм".

Ние повече не искаме да живеем с догмите на "великите вождове" за щастливото бъдеще на неведомите потомци. Ние искаме днес достоен живот за себе си и съгражданите ни и заявяваме решителното си отрицание на тоталитаризма и неговите рецидиви. Поставяйки си за цел постигане на демократично състояние на обществото, ние възстановихме Демократическата партия в България, която да обедини хора с различен мироглед и социално положение. Това, което обединява нейните членове, е вярата в безусловната ценност на свободата на личността и привързаността към идеите на плурализма. Демокрацията за нас не е лозунг или празен призив, а опора и същност на общественото устройство, основано на икономически, политически и духовен плурализъм, многопартийна система със свободен печат и независими профсъюзи. Ние сме привърженици на идеята за надпартийност на държавата и на принципа за приоритет на правата на личността по отношение интересите на държавата. Нашата обществена, политическа и нравствена позиция се основава на отказа от насилието като метод за политическо действие, с каквито и прекрасни и хуманни цели да бъде то оправдано.

Застъпвайки идеята за радикално демократично преобразуване на обществото, ние определяме съдържанието на своята дейност като опозиция на тоталитаризма и неговите рецидиви. Ние не търсим конфронтация за самата конфронтация и не се отказваме от разумно сътрудничество с други политически сили, без да правим при това идейни и нравствени компромиси. Ние смятаме за свой дълг да се борим - политически, идейно и нравствено - против тези политически сили, които се стремят да преграждат пътя, водещ към плурализъм, прогрес и човечност. Незначителните промени към по-добро, осъществени в тази връзка в политическия живот на страната, не гарантират невъзможност за връщане към тоталитаризма. Ние сме още далеч от реализиране на главната гаранция - осъзнаване от народа на неговите права и готовността му да ги отстоява. Съществуването на истинска демократична опозиция е едно от необходимите условия за възраждане на страната ни.

На лъжата и демагогията, служещи на все още управляващата тоталитарна номенклатура и нейните креатури, ние противопоставяме цялата сила на нравствената и идейната съпротива, на убедеността в правотата на нашето дело.

Ние сме готови да сътрудничим с всяка партия или организация, споделящи демократичните идеали и убеждения.

Ние смятаме, че държавата, оставайки светска, не трябва да възпрепятства религията в стремежа й да бъде опора и нравствен ориентир за хората.

Ние искаме страната ни да заеме достойно място сред другите държави не със силата на оръжието, а вследствие на величието на своя дух. Не може да бъде свободен народ, незачитащ чуждата национална идентичност.

След близо половинвековното съществуване на тоталитарната държава на нас ни предстои велико историческо дело. Ние вярваме в съхранените нравствени устои на нашия народ и в доказаната му способност за възраждане.


I. ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ

Демократическата партия в България има неотменен стремеж към реална демокрация, чиито опори за нас са в изконните идеи за:

1. Човека като единствено реално начало на обществения живот.

2. Естествените човешки права на живот, свобода и личен дял от земното щастие, разбирано като субективно преценено и индивидуално осъществено лично благополучие.

3. Държавните органи в тяхната правна и обществена одухотвореност, в тяхната служба на закона и чрез него - на личната и обществената политическа свобода.

4. Частично подчиняване на държавните приоритети на международния живот в полза на постепенното сближаване между народите.

/Пресслужба "Куриер"/


11:30:00    
15.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!