15 февруари 1994


София, 15 февруари 1994 година
Брой 32 /1077/


София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ПО ПОВОД НА ВОЙНАТА В БОСНА. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до министър-председателя и до средства за масова информация.


В настоящия крайно тревожен за Балканите и Европа момент, когато е надвиснала опасността от разширяване на религиозната война в Босна, има политици в България, които вместо миротворство искат да бъдат нанесени въздушни удари около Сараево. Бомбардировките биха въвлекли много други държави в конфликта.

Ние, българите, трябва най-активно да противодействаме на това, защото разширяването на войната противоречи на нашите национални интереси. То е предателство или отстъпничество под чужд диктат.

Отечествената партия на труда, най-силната опозиционна сила в Източните Родопи, предупреждава всички български политици за важността на момента и опасността от всяка грешна стъпка.

Нека Бог да вразуми в тоз сюблимен момент чуждопоклонниците и най-вече господин президента.

Кърджали, 10 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЕКСПЕРТИ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1994 Г.

 

1. Проектобюджетът е изготвен квалифицирано по нова методология. Той включва и нова нормативна уредба, която съответства на пазарна икономика и е съобразена с условията на прехода. Установена е практиката на покриване на бюджетния дефицит. Определени са начините за покриване на външния и на вътрешния дълг. Взети са предвид становищата на международните финансови организации. А това открива възможности за възстановяване на доверието на международната финансова общност, както и за сключването на споразумения за уреждането на външния ни дълг, а така също - за получаването на кредити от Международния валутен фонд /МВФ/, от Световната банка, от някои страни от Г-24 и др., насочени за структурната реформа в производството и във финансовия сектор, за инвестиране, за финансиране на износа и др.

2. По съдържание обаче проектобюджетът е най-малкото несигурен и много уязвим както като цяло, така и по отделни пера на приходите и разходите. Основните съмнения се концентрират в следните направления:

- Няма гаранции за постигането на основните макроикономически параметри, върху които той е изграден: предполагаемия размер на Брутния вътрешен продукт /БВП/, индекса на реалния БВП, индекса на потребителските цени, валутния курс на лева към щатския долар за 1994 г. В отношение на валутния курс например още сега има отклонение от набелязания средно за годината. Изчерпани са вътрешните резерви на страната, което създава рискова ситуация за хиперинфлация.

- Огромно бреме за бюджета е изплащането на външния и на вътрешния дълг, само лихвите по външния и по вътрешния дълг за 1994 г. представляват около 1/3 от всички бюджетни разходи. Урегулирането на дълга от своя страна е свързано с нови външни заеми, които се получават трудно и бавно.

- Задържането на бюджетния дефицит в предвидените рамки от 6,5 % към БВП зависи от постигането на предвидените параметри за БВП. В противен случай ще настъпи срив и в другите параметри на макроикономическата рамка. А това ще постави под въпрос и получаването на външните кредити.

- Твърде смущаваща е преориентацията на приходната част на бюджета предимно към косвените данъци /данъка върху оборота - съответно данъка върху добавената стойност, акцизните и митата/, чийто дял достига около 53 % от общите приходи. А това са данъци, които се понасят от консуматорите. Нарастват и други данъци от населението. Постъпленията от данъка върху печалбата спадат от 17 % през 1993 г. на 15 % през 1994 г. Това е свързано с неблагоприятната икономическа конюнктура, с големия брой губещи предприятия. Но също така говори за неувереност на държавните органи за събираемостта на данъка от печалбата. Що се отнася до нарастването на данъчното бреме върху населението, то наред с вероятното увеличаване на безработицата, с инфлацията, с измененията на системата на компенсиране на инфлация и др. е предпоставка за нарастване на социалното напрежение с непредвидими социални и политически последици.

- Едно от най-слабите места на бюджета би могло да бъде осигуряването на събираемостта на приходите. Изпълнението на целия бюджет е под въпрос, ако продължи досегашната тенденция на слаба събираемост на данъците, особено от стопанския сектор, на груби нарушения на финансовата и на данъчната дисциплина. /През 1993 г. събираемостта на приходите е едва 63,2 % от предвидените./

3. Изпълнението на бюджета и постигането на относително финансово равновесие зависят от множество условия. Те се изразяват най-общо в провеждането на съответстваща икономическа и финансова политика чрез ефективни методи и средства, за да се постигне преди всичко активизиране на стопанската дейност, постепенно преодоляване на негативните тенденции в икономическата, финансовата и социалната сфера, задълбочаване на икономическата реформа.

Правителството предвижда някои мерки в тези насоки за решаването на основни проблеми. Главните недостатъци на програмата му за действие са най-малко три:
- отсъствието на ясно очертана стратегия за развоя на икономическата реформа;
- неяснота относно ролята на държавата в процеса на прехода;
- непълнота и липса на изчерпателност, несигурност в ефективността на предвижданите пътища и мерки.

4. Освен предложенията на правителството във връзка с внасянето за обсъждане в Народното събрание /НС/ на проектобюджета от политическите сили, от синдикатите, от специалисти се предлагат конкретни идеи за излизане от ситуацията и за подобряване на проектобюджета. Въпреки тяхната разнородност и разнопосочност заслужава те внимателно да се обсъдят като целесъобразните и конструктивните се включат в програмата на изпълнителната власт не само за тази година, а и занапред. Основните насоки, към които трябва да се съсредоточат усилията, според нас са следните:

- По-ясно и по-пълно очертаване на приоритетните направления на структурните реформи в производствената /вкл. приватизацията, промяната в структурата на производството/ и непроизводствената сфера /в т. ч. особено на здравеопазването, науката, образованието, културата/. Ускоряване на структурните реформи. Стимулиране на приоритетните направления на структурните реформи. Разработването на съответните механизми и мерки за стимулиране.

- Ускоряване на нормативното уреждане на ликвидацията на нерентабилните и неперспективни предприятия от държавния сектор, на начините за финансово оздравяване на перспективните от тях, за увеличаването на капитала и т. н. Въвеждането им в пълна икономическа и финансова самостоятелност.

- Ускоряване на данъчната реформа. Съобразяване на данъчната, кредитната и пр. финансова нормативна база с целите и приоритетите на структурните реформи. Осигуряване на съответни данъчни, кредитни и други икономически стимули и преференции. Някои от данъчните закони са основа за реализирането на приходите на бюджета.

- Ясно определяне на коригиращите механизми за осигуряването на по-справедливо разпределение на тежестите на прехода между отделните групи и слоеве на населението с оглед неблагоприятните социални и демографски процеси, чрез данъчното облагане, субсидиите, социалните помощи и др.

- Действени мерки за съществено подобряване на финансовата дисциплина.

София, 8 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДКОНГРЕСНАТА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КАМПАНИЯ В БСП.


На 5 февруари 1994 г. се състоя заседание на Политическия съвет на Обединението за социална демокрация /ОСД/ в Българската социалистическа партия /БСП/. Участваха представители на почти всички региони и клубове на ОСД от страната, както и народни представители, поддръжници на ОСД. Присъствието и активността на заседанието показаха, че към идеите и дейността на обединението в сегашния политически момент има повишен интерес и в БСП, и в обществото като цяло. Бе направен изводът, че позициите на ОСД се споделят и в редица партийни и обществени кръгове, несвързани с обединението.

Политическият съвет реши представителите на ОСД да вземат активно участие в предконгресната отчетно-изборна кампания в БСП, като се стремят да отстояват разбиранията на обединението за необходимостта от отваряне на БСП към всички демократични и национално отговорни политически сили, обществени фактори и тенденции за гарантиране на демократичните и на социално ориентирани реформи. Бе решено в хода на кампанията представителите на ОСД в БСП да подкрепят кандидати за ръководните партийни органи на местно и на централно равнище /както от средите на обединението, така и извън тях/, които биха могли успешно да отстоят политическата алтернатива, поддържана от обединението.

При своето създаване преди две години представителите на ОСД се въздържаха от участие в ръководния изпълнителен орган на партията. Това бе необходимо, за да могат неговите представители открито да защитят своите алтернативни виждания както пред партията, така и пред обществото, а не в затворените рамки на партийните органи, както бе до 40 конгрес. Същевременно още в първите дни на своето създаване ОСД се обяви против опита на десницата да блокира партията и изрази пълната си поддръжка на новоизбраното ръководство в усилията му да неутрализира този натиск.

Днес вече ОСД достатъчно ясно се индентифицира като политическа тенденция, която е част от БСП и няма намерение да разколебава единодействието на партията, и същевременно - като носител на свои алтернативни виждания и идеи, които отстоява от ясни, принципни позиции. Ето защо сега вече отпада основанието за по-нататъшно въздържане от участие в ръководните партийни органи.

Политическият съвет реши на следващото си заседание да разгледа проекта за програмен документ, който ОСД да предложи в хода на дискусията по новата програма на БСП.

София, 9 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ОТ СОЦИАЛНА КОНФРОНТАЦИЯ КЪМ СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ", ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Разпадането на тоталитарната система и изключителната тежест на преходния период направиха абсолютно необходим трипартитния диалог, чрез който да се гарантират общественият консенсус, социалната справедливост и гражданският мир, без които реформата е невъзможна. Преодоляването на първоначалната конфронтация между Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" и посттоталитарните държавни органи, създаването на доброволни сдружения на работодателите, независими от държавата, и промените в Кодекса на труда създадоха необходимите условия за институционализиране и стабилизиране на трипартитния диалог.

В предстоящия период Конфедерацията на труда "Подкрепа" ще се бори за:

1. Защита интересите на членовете и за решаването на всички трудови и социални проблеми на масата на тристранните преговори.

2. Отговорен социален диалог, в който социалните партньори поемат ясни задължения.

3. Задълбочаване и разширяване на трипартитния диалог на всички нива - национално, браншово, регионално, ведомствено, предприятие.

4. Повишаване на ролята на трипартитния принцип в управлението на осигурителните фондове - пенсионен, здравен, при безработица.

5. Запазване на утвърдените критерии и принципи, на реда и на условията за представителност на национално равнище на синдикатите и работодателските организации.

6. Създаване и институционализиране на действена система за контрол по изпълнение на всички споразумения между социалните партньори и поетите от тях ангажименти.

София, 10 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Политически клуб /ПК/ "Екогласност" с удивление се запозна със становището на г-н Христо Матанов - шеф на Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет/МС/, в което той обявява за "нелегитимни" всякакви избори за митрополити, за основаване на епархии, за прогласяване на ставропигиални монастири и пр. независимо кой синод на Българската православна църква /БПЦ/ ги организира.

Удивлението ни е предизвикано от невежеството на г-н Матанов. Не знае ли той, че не е работа на държавната институция, която представлява, да се меси в каноничността на действията на една хилядолетна християнска църква? Не знае ли той, че над земния закон, който той уж защитава, църквата поставя Божия закон, еманиран в текстовете на светите книги и канона? Ако каноничното църковно ръководство е "низвергнало" част от своите служители, то низвергнатите не са "паралелен синод" и е смешно и неуместно за всеки познавач на религията да се говори за "помирение" или за "тоталитарно" или "демократично" ръководене на църквата. Божият ред не се влияе от внушаваните от седесарите "легитимности"! Със забраната си, която поставя на една плоскост патриарх Максим и разколниците от типа на Пимен и Фори, Матанов на практика задълбочава разкола в Българската православна църква /БПЦ/ и взима страната на "низвергнатите".

Тази негова позиция, която за съжаление се споделя и в правителството, и в президентството, подтиква към един страшен за християните грях - симонията, защото ще принуди клирът да се съобразява със светската власт за своето хиротониране. От християнска гледна точка г-н Матанов заради това ще се пържи в геената огнена до деня на Страшния съд! Не случайно Данте поставя обвинените в симония в един от най-тежките кръгове на своя "Ад".

София, 12 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


Настояваме "министърът на вътрешните работи да внесе проект за промяна на Постановление на Министерския съвет /МС/ 66 от 21 април 1992 г., обнародвано в "Държавен вестник", брой 36 от 5 май 1992 г., одобряващо Тарифа 4 за таксите, събирани в системата на Министерство на вътрешните работи /МВР/. Според чл.10 ал.2 за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България се събират такси в размер от 500 или 1000 лева.

Предлагаме МВР и Министерският съвет /МС/ да изготвят и приемат постановление за изменение и допълнение на Тарифа 4 за таксите, събирани в системата на МВР по Закона за държавните такси. Към чл.10 да се създаде ал.4 с текст:

"Чуждестранни граждани от български произход, които са учащи, студенти, специализанти и аспиранти, обучаващи се в български учебни заведения и институти, заплащат 5% от посочените в ал.З такси."

Юридическите ни проучвания показаха, че този вариант е най-подходящ.

Тази промяна се налага с оглед приобщаване към вътрешно-обществения ни живот на българите от чужбина, чиито връзки с родината за няколко десетилетия бяха прекъснати. В случая се касае за непосилна сума за бедните сънародници отвъд границите ни. Още повече, че гореупоменатите фискове не съставляват никаква значима за държавния бюджет сума с оглед броя на тази категория лица.

София, 11 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ПОВОД НА НАРЕДБА No 1 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 1993 Г.


Наложително е Министерство на науката и образованието /МНО/ да направи изменение в Наредба No 1 от 10 февруари 1993 г., обнародвана в "Държавен вестник" /ДВ/, бр. 16 от 1993 г. Настояваме от чл.31 да отпадне второто изречение:

"За времето, когато не са в Република България, те не получават стипендия."

Касае се за българи - студенти от чужбина за времето, през което са гостували по родните си места.

София, 13 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г. СОФИЯ/.


ОТНОШЕНИЯ СЪС СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

Отношенията със Съюза на демократичните сили /СДС/ през изминалия двегодишен период бележат определена динамика. От приятелски под влияние на определени индивиди, жертва на емоцията, недалновидността, нетолерантността и липсата на опит, отношенията се влошиха през късната пролет, лятото и особено есента на 1992 г. Посочените от конфедерацията грешки, извършени от някои членове на кабинета на Филип Димитров, бяха приети като враждебна реакция и вместо правителството, Националният координационен съвет на СДС да направят един трезв анализ и преоценка на своята политика съобразно обективните условия и развитие на процесите в страната, те проведоха една серия от действия, които не правят чест на едни демократично мислещи политици. Оттогава измина определено време. Мнозина от депутатите на СДС осъзнаха, че са се поддали на емоциите, че са недооценили искрено направените забележки и препоръки от нашата организация, която решително се намеси на тяхна страна по време на изборите, и започнаха да преосмислят отношението си към нас. Да се надяваме, че в бъдеще тези тенденции ще се задълбочат, защото в една предизборна ситуация партнирането с една добре структурирана и с политически опит организация, каквато е "Подкрепа", може да донесе само полза. Що се касае до хилядократно тиражираната версия, че "Подкрепа" е враг на СДС, то това може да се оспори с един-единствен аргумент. Като създатели на този съюз, като една от основните структури в този съюз, с чиято решителна помощ бяха извоювани определени успехи в политическата борба, ние ще се ограничим да припомним на нашите колеги и твърдо съм убеден наши бъдещи партньори в изграждането на новото българско общество, една библейска истина, че няма баща, който да дава на сина си камък вместо хляб и змия вместо риба.


ОТНОШЕНИЯ С ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Като организация, в която гражданите от различни етнически групи обединяват усилията си за решаване на редица социални и други наболели проблеми, като организация, модел за мирно етническо съжителство и взаимно уважение, Конфедерация на труда "Подкрепа" продължи да развива сътрудничеството си с третата парламентарна сила Движението за права и свободи /ДПС/. Въз основа на гласувания от Конфедеративния съвет мандат Изпълнителният съвет проведе редица срещи с лидери на тази политическа формация, запознавайки ги със становищата и мненията на конфедерацията по редица актуални проблеми. Договорени и общо отстоявани бяха позиции, отнасящи се до тютюнодобива и тютюнопреработката, решени бяха някои кадрови проблеми в този отрасъл. Със съвместни усилия се търсят начини и форми за разкриване на работни места в райони със смесено население, където безработицата достига и надхвърля 80 процента. С общи усилия бяха парирани някои провокации на националшовинистично настроени елементи. Перспективите за бъдещо сътрудничество с ДПС са оптимистични и ни се ще да вярваме, че движението ще преосмисли позициите си по отношение на бездейното и некомпетентно правителство в светлината на присъщият му политически прагматизъм.


ОТНОШЕНИЯ И КОНТАКТИ С НОВ СЪЮЗ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

Контактите на конфедерацията с представители на тази твърде разнородна парламентарна група са като правило персонални, епизодични и неофициални. Въпреки гласувания мандат от Конфедеративните съвети има проведена само една официална среща с представители на Нов съюз за демокрация /НСД/. Твърде неясната вътрешна конфигурация на групата, състояща се от партии и отделни депутати, а освен това и липсата на напредък в институционализацията на Нов съюз за демокрация свеждат смисъла на контактите до чисто информационен обмен без взаимни договорености и ангажименти. Според политическите анализи и прогнози в оставащия непродължителен период до избори шансът НСД да се институционализира и структурира в национален мащаб е минимален и явно предизборната ситуация ще доведе до радикални прегрупирвания на личностите и силите в това странно политическо формирование.


ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Отношения с най-голямата /за съжаление/ парламентарна група - тази на БКП/БСП и нейните вътрешни псевдоопоненти - Парламентарния съюз за социална демокрация и Гражданското обединение за Републиката, т.нар. ПССД и ГОР, Конфедерацията на труда "Подкрепа" не поддържа.


ОТНОШЕНИЯ С ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА

Слабостта, разпокъсаността и липсата на сътрудничество между некомунистическите сили и депутати, представени в Народното събрание, бяха причина конфедерацията да прояви интерес и потърси контакти с партии, непредставени в българския парламент. Мандат за такива срещи Изпълнителният съвет получи от проведения в Благоевград Конфедеративен съвет през месец януари 1994 г. Беше договорена и проведена среща между Постоянното присъствие на БЗНС /е/ и Изпълнителния съвет на конфедерацията. Със задоволство може да се констатира, че има сходство по редица проблеми и виждания с ръководителите на тази най-голяма извънпарламентарна партия. Особено перспективни са договореностите за съвместни действия по отношение на социалната защита на селскостопанските работници и евентуалната обща позиция на двете организации срещу опитите на комунистите да провалят поземлената реформа. Договорени са и бъдещи срещи на ниво контактни групи.

Въпреки че Изпълнителният съвет има мандат за срещи и с други некомунистически партийни формации извън парламента липсата на време преди конгреса не позволи той да бъде използван.


ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Макар и още твърде далеч от истинските критерии за работодателски съюзи, партньорите на синдикати в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ в редица свои становища и оценки заставаха често на едни прагматични и адекватни позиции. Нерядко синдикатите и работодателите се съюзяваха срещу явната некомпетентност, недобронамереност, нерешителност и неадекватност на третия партньор в социалния диалог - правителството.

Резултат от съвместните усилия бяха договорените компенсации, замразените до април 1994 г. цени на енергоносителите и някои други. Полученият от Изпълнителния съвет мандат за контакти и разговори с някои други работодателски съюзи, като Г-13, Съюза на индустриалците в България и още някои, все още не е използван поради краткото предконгресно време.

Перспективите за ползотворни контакти могат обаче да бъдат охарактеризирани като оптимистични.

София, 8 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
15.02.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!