15 октомври 1990

СОФИЯ, 15 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 203 /221/

СОФИЯ, 15 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ЛЕГИЯ "Г.С.РАКОВСКИ” КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА, СЛОЖНОСТТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА И ДЕЙСТВУВАШОТО СЕГА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА БНА ПОСТАВЯТ С НОВА СИЛА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ.

ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОСОБЕНОСТИ НАЛАГАТ РЕДИЦА ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ОФИЦЕРИТЕ, ДО ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ КАТО ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА. НЕ Е ГАРАНТИРАНА ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ОФИЦЕР. СЪЩЕСТВУВАТ И РЕДИЦА ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОИТО ПОСТАВЯТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В НЕРАВНОПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ.

НЕУМЕНИЕТО ДА СЕ ВИЖДАТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ЛИПСАТА НА КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ВОДЯТ ДО ПО-НАТАТЪШНО СНИЖАВАНЕ НА САМОЧУВСТВИЕТО И ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ ОФИЦЕР.

ВСИЧКО ТОВА НИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ПОСТАВИМ НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЯКОИ ИСКАНИЯ, КОИТО ПРЯКО ЗАСЯГАТ БЪЛГАРСКОТО ОФИЦЕРСТВО И ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И НАЦИОНАЛИАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА.

1. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ОФИЦЕРА И НОРМАЛНО ПРОТИЧАНЕ НА СЛУЖБАТА МУ НЕЗАВИСИМО ОТ СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ЕКИП И НА УПРАВЛЯВАЩОТО МНОЗИНСТВО В СТРАНАТА.
 
2. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА НА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ ДА СЕ ПРОВЕДЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ТЪЙ КАТО ОТДЕЛЯНЕТО МУ ОТ ТЯХ БИ ОЗНАЧАВАЛО ПО-НАТАТЬШНО ДИСКРИМИНАЦИОННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ.

3. ПО ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПЪТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ МЕРКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ОФИЦЕРИТЕ КАТО ОСОБЕНА И СПЕЦИФИЧНА КАТЕГОРИЯ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, ПРЯКО АНГАЖИРАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА.

4. ЗАКОНОДАТЕЛНО ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ НЕПРАВОМЕРНИТЕ И НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ НАПАДКИ СРЕЩУ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, КАТО ПРИ НЕДОКАЗАНИ ОБВИНЕНИЯ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ПАРТИИТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, КАКТО И ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЛИДЕРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО ГИ ОТПРАВЯТ.

5. ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ФОРМИРАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ОФИЦЕРИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ И УСЛОВИЯТА ЗА РАБОТА И ЖИВОТ В ОТДЕЛНИТЕ ГАРНИЗОНИ.

6. ДА СЕ ЗАДЪЛЖАТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МНО ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ.

7. ДА СЕ ОСИГУРЯТ НА ОФИЦЕРИТЕ РАВНИ С ОСТАНАЛИТЕ ГРАЖДАНИ ПРАВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩА. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗПРОДАЖБА НА СТАРИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ЦЕНИТЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 1990 Г.

8. ДА СЕ РАЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ НАЦИОНАЛНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ОФИЦЕРИТЕ С ГЛАВНО ВНИМАНИЕ НА СЛУЖЕЩИТЕ В ГРАНИЧНИТЕ И ОТДАЛЕЧЕНИТЕ ГАРНИЗОНИ.

9. ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОНКУРСНО НАЧАЛО ЗА СЛУЖЕБНО РАЗВИТИЕ НА ОФИЦЕРА.

10. ДА СЕ ПРИЕМЕ ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА НАПУСКАЩИТЕ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ОФИЦЕРИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

11. ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА СВРЪХСРОЧНОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ ВС ДА УЧАСТВУВАТ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И КАТО ЧЛЕНОВЕ НА ФИРМИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

УВЕРЯВАМЕ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЕ БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА ЗАДКУЛИСНИ ДЕЙСТВИЯ, СЕПАРАТИВНИ СДЕЛКИ И СПЕКУЛАЦИИ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ НИ АНГАЖИМЕНТИ И НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ. ДЕЙСТВИЯ ОТ ТОЗИ РОД НЕ ОТГОВАРЯТ НИТО НА ЦЕЛИТЕ, НИТО НА ЗАДАЧИТЕ НА ЛЕГИЯТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ".


ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ В СТРАНАТА ПРОДЪЛЖАВА. ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА.

В ТЕЗИ ТРУДНИ ДНИ УПРАВЛЯВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ОТСТОЯВА ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА - В РАЗРЕЗ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ТАЗИ ПАРТИЯ ДОВЕДЕ СТРАНАТА ДО ПЪЛЕН КРАХ И ПРОДЪЛЖАВА ДА Я ДЪРЖИ В ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА АГОНИЯ.

НА ДНЕВЕН РЕД Е ВЪПРОСЪТ ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ С ОГРАНИЧЕН ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ ПО ПОВОД АГРЕСИЯТА СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ.

НАЦИОНАЛНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" ТВЪРДО ПОДДЪРЖА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА КАТО АКТ НА СОЛИДАРНОСТ С ЦЕЛИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ В ПРЕСИЧАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ ОТ ТОЗИ РОД.

КОЛКОТО И ТРУДЕН ДА Е ПЕРИОДЪТ, КОЙТО ПРЕЖИВЯВАМЕ, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОКАЖЕМ КЪДЕ СТОИМ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ.

МЕЖДУНАРОДНАТА СОЛИДАРНОСТ В РЕШИТЕЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ВСЯКА АГРЕСИЯ Е В МОМЕНТА НАЙ-СИГУРНАТА ОПОРА И ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ И СУВЕРЕНИТЕТ.

СОФИЯ, 12 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХЖД/.

НА 30 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. В ГР.ПЛОВДИВ БЕ УЧРЕДЕНО ПЪРВОТО ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ДА ОБЕДИНИ УСИЛИЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НРАВСТВЕНАТА КРИЗА В ОБЩЕСТВОТО И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО НА ОСНОВАТА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ.

В НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ 1990 Г. ВЪЗНИКНАХА НА СЪЩИЯ ПРИНЦИП ХРИСТИЯНСКИ ЖЕНСКИ ДРУЖЕСТВА В СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ПЕРНИК, РАДОМИР, КОИТО ПОДДЪРЖАХА ПОМЕЖДУ СИ ИНТЕНЗИВНИ ВРЪЗКИ. НАЛОЖИ СЕ МНЕНИЕТО, ЧЕ СЕ ЗАРАЖДА ЕДНО ШИРОКО, БЕЗ ОГЛЕД НА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ В ДУХА НА СТАРОДАВНИТЕ БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ, НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНО С ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ. КАТО ГЛАВНА ЦЕЛ НА ТОВА ДВИЖЕНИЕ СЕ ОЧЕРТА СТРЕМЕЖЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОНРАВСТВЕНА, ЕДИННА И СИЛНА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ.

НА 11 ОКТОМВРИ 1990 Г. ДЕЛЕГАТКИ НА СПОМЕНАТИТЕ ДРУЖЕСТВА, ВОДЕНИ ОТ ДЕВИЗА: "БОГ - ОТЕЧЕСТВО - СЕМЕЙСТВО", ПРИЕХА СВОЙ СТАТУТ И УЧРЕДИХА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ.

В СЪОТВВТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 5, ЧЛ.16, Т.2 БЕ ИЗБРАН НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА                ЕКАТЕРИНА БАЛДЖИЕВА
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА                      ДАНИЕЛА ЛАСКОВА
ЦВЕТА ПЕТКОВА                         МАНУЕЛА МАРИНОВА
ДОНКА ДРЯНОВСКА-ПАВЛОВА    ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА                   ИЛИЯНА БОГДАНОВА
НЕЛИ ПАВЛОВА                         АНЮША ПЕШЕВА
МАРИЯ ХРИСТЕВА                      ДОНКА ИВАНОВА-СТЕФАНОВА
СВЕТЛА ДИМИТРОВА                 ВЕРА ЧОБАНОВА
ДАФИНКА ФУТЕКОВА                ВИОЛЕТА СТАНКОВА

ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ СА НЕЛИ ПАВЛОВА,
МАРИЯ ХРИСТОВА И АНЮША ПЕШЕВА.

СЪГЛАСНО ПАРАГРАФ 5, ЧЛ.17, Т.5 ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО БЯХА ИЗБРАНИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ -    ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ - НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ - ЦВЕТА ПЕТКОВА
СЕКРЕТАР    - ДОНКА ДРЯНОВСКА-ПАВЛОВА
КАСИЕР    - МИЛКА ДИМИТРОВА

ДОКУМЕНТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ДА БЪДАТ ВНЕСЕНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ОТ ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА И НАТАЛИЯ ПЕТРОВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.МИЛЕНОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. ПЕТКОВА

СОФИЯ, 11 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАТУТ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХЖД/.


1. СЪЩНОСТ:

ЧЛ.1. ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ Е НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ В СВОЯ ЖИВОТ И ВЪЗПИТАВАТ ДЕЦАТА СИ В ДУХА НА ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ И ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ, В ДУХ НА НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ И ГОРДОСТ ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТТА СИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. НАШЕТО ВЕРУЮ МОЖЕ ДА СЕ ИЗРАЗИ С ТРИАДАТА: БОГ-ОТВЧЕСТВО-СЕМВЙСТВО.

2. ЦЕЛИ:

ЧЛ.2. ИЗРАЗЯВА И ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЖЕНИТЕ, КОИТО НАМИРАТ ЗА ДОСТАТЪЧНО ДОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕТО СИ НА МАЙКИ И СЪПРУГИ И СМЯТАТ ТОВА ЗА ВИСШЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СИ ДЪЛГ.

ЧЛ.З. БОРИ СЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСЯКА ЖЕНА ПРАВОТО ДА ИЗБИРА СВОБОДНО МЕЖДУ МНОГОДЕТНОТО МАЙЧИНСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КАРИЕРА. ПРИ СЕГАШНИТЕ УСЛОВИЯ ИЗБОРЪТ В ПОЛЗА НА МАЙЧИНСТВОТО В СЪПЪТСТВАН С ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО.

ЧЛ.4. ИЗИСКВА ОТ ОБЩЕСТВОТО ВЪЗПИТАНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ДА БЪДЕ В ДУХ НА НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ И НРАВСТВЕНА ИЗВИСЕНОСТ, НА ОСНОВИТЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ И ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ.

ЧЛ.5. ЗАЩИТАВА ПРИНЦИПИТЕ НА ТРАДИЦИОННОТО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО КАТО НАЙ-СИГУРНА МОРАЛНА ОПОРА И КРЕПОСТ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ.

ЧЛ.6. РАБОТИ АКТИВНО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ТРАДИЦИИ, КОИТО СА НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ С ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ И МОРАЛ, ЗАЛЕГНАЛИ В УСТОИТЕ НА ХИЛЯДОЛЕТНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ.7. ПРОТИВОПОСТАВЯ СЕ С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА НРАВСТВЕНИЯ УПАДЪК И СТОПАНСКАТА РАЗРУХА В ЗАПЛАХА ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И ЗА МИРА ВЪОБЩЕ.

ЧЛ.8. ХРИСТИЯНСКОТО ЖВНСКО ДВИЖЕНИЕ Е ЕСТЕСТВЕН СЪЮЗНИК НА ОНЕЗИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО СА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИСОКОНРАВСТВЕНА, ЕДИННА И СИЛНА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ. САМО БЛАГОДЕНСТВАЩАТА НАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА ГОРНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

ЧЛ.9. ЕКСПЕРТИ НА ДВИЖЕНИЕТО УЧАСТВАТ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕНАТА, СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПО ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ВЪПРОСИ.

ЧЛ.10. ПОДДЪРЖА КОНСТРУКТИВНИ ВРЪЗКИ С УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И ТЕЗИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И АКЦИИ НА МИЛОСЪРДИЕТО.

ЧЛ. 11. УЧАСТВА В СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ С ДРУГИ СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ПР., КОГАТО Е НАЛИЦЕ СЪВПАДЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ.

ЧЛ. 12. СЪТРУДНИЧИ С МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ /ОТ ДРУГИ СТРАНИ/ ЖЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ООН И ПР. В ИМЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕНАТА, ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО, В ИМЕТО НА МИРА И СИГУРНОСТТА НА ПЛАНЕТАТА.

4. ЧЛЕНСТВО:

ЧЛ.13. ЧЛЕН НА ХРСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКА БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНКА, НАВЪРШИЛА 18 ГОДИНИ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, КОЯТО ПРИЗНАВА НАСТОЯЩИЯ СТАТУТ И ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА НА НЕГОВИЯ ЧЛ.1. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОДАДЕ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО СЪОТВЕТНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА ДВИЖЕНИЕТО.

ЧЛ. 14. ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО СТАВА СЪЩО ВЪЗ ОСНОВА НА ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО СЪОТВЕТНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН. ЧЛЕНСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО И ПРИНУДИТЕЛНО В СЛУЧАЯ НА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА НАСТОЯЩИЯ СТАТУТ И ОСОБЕНО НА ЧЛ. 1.

5. СТРУКТУРА И ОРГАНИ:

ЧЛ. 15. ОСНОВНА ЯДКА НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ Е ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО. ДРУЖЕСТВОТО СЕ УЧРЕДЯВА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, КАТО МИНИМАЛНИЯТ БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ Е 5 /ПЕТ/ ДУШИ. ТЕКУЩАТА РАБОТА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР, КОИТО ФОРМИРАТ ДРУЖЕСТВЕНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО. СПОРЕД НУЖДИТЕ БЮРОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ И ОТ ПОВЕЧЕ ЧЛЕНОВЕ, КАТО МАКСИМАЛНИЯТ ИМ БРОЯ Е 7 ДУШИ. ДРУЖЕСТВЕНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО СЕ ИЗБИРА С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

/1/. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО:

1. РЕШАВА ВЪПРОСИТЕ С ЧЛЕНСТВОТО.

2. СЪБИРА ЧЛЕНСКИ ВНОС, 40 НА СТО ОТ КОЙТО Е ЗА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО.

3. ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ НА МЕСТНИ АКЦИИ.

ЧЛ. 16. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ - СВИКВА СЕ ВЕДНЪЖ НА ТРИ ГОДИНИ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ДВИЖЕНИЕТО И НЕГОВИТЕ ГЛАВНИ ЗАДАЧИ СА:

1. ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА НАСТОЯЩИЯ СТАТУТ.
2. ИЗБИРА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.
3. ОБСЪЖДА ОТЧЕТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ.

ЧЛ. 17. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ - КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА РЪКОВОДСТВО, КОЙТО РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО МЕЖДУ СЕСИИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЪБИРА СЕ СПОРЕД ПОТРЕБНОСТИТЕ, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ ДВА ПЪТИ ГОДИШЮ. ЧИСЛЕНИЯТ МУ СЪСТАВ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КАТО СЕ СЛЕДИ ДА БЪДАТ СПРАВЕДЛИВО ПРЕДСТАВЕНИ ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА. ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ СА:

1. ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИЯ СТАТУТ.

2. ПОДГОТВЯ ОТЧЕТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО.

3. СВИКВА НА РЕДОВНА СЕСИЯ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

4. ИЗВЪРШВА КАДРОВИ ПРОМЕНИ В СВОЯ СЪСТАВ, КОИТО ПРЕДЛАГА ВПОСЛЕДСТВИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА СЕСИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

5. ИЗБИРА ОТ СВОЯ СЪСТАВ ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО ОТ 5 ДУШИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР.

ЧЛ.18. ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. НАЗНАЧАВА ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ПЕЧАТНИЯ ОРГАН НА ХЖД И НА ДРУГ ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ.

6. ИЗДРЪЖКА:

ЧЛ.19. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ХЖД ПЛАЩАТ ВСТЪПИТЕЛЕН И ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС. ВСТЪПИТЕЛНИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС Е 20 ЛЕВА, ГОДИШНИЯТ - 25 ЛВ. ГОДИШНИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС СЕ СЪБИРА ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ГОДИНА. ЧЛЕН НА ХЖД, КОЙТО НЕ ПЛАТИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ МЕСЕЦА ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС, АВТОМАТИЧНО ОТПАДА ОТ ДВИЖЕНИЕТО.

ЧЛ. 20. ДВИЖЕНИЕТО СЕ ИЗДЪРЖА ОТ ДАРЕНИЯ И ОТ ПОМОЩНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ.21. ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ИМА СВОЙ ПЕЧАТЕН ОРГАН.

7. СЕДАЛИЩЕ:

ЧЛ.22. СЕДАЛИЩЕТО НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ Е СОФИЯ.

8. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

ЧЛ.23. ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ В САМОСТОЯТЕЛНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СОБСТВЕН ПЕЧАТ, ЕМБЛЕМА И БАНКОВА СМЕТКА. ТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ.

СОФИЯ, 30 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ: ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТА ПЕТКОВА
СЕКРЕТАР: ДОНКА ДРЯНОВСКА-ПАВЛОВА

/ПРЕСЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКАСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/, АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА.


ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

БЪЛГАРИЯ Е В МЪЧИТЕЛНО ОЧАКВАНЕ НА СПАСИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ КЪМ ИЗТРЪГВАНЕ ОТ КАТАСТРОФАТА, ЗА ПРВХОД КЪМ СВОБОДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, А В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН - КЪМ СБЛИЖАВАНЕ С ИЗГРАДЕНАТА ОБЩНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ И ДРУГИТЕ СВОБОДНИ НАРОДИ. НЕВЪЗМОЖНО Е ПОВЕЧЕ НИТО ДЕН, НИТО ЧАС ДА СТОИМ В БЕЗПЛОДНО ОЧАКВАНЕ. НИЕ ВЕЧЕ ИЗРАЗИХМЕ НАШЕТО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО РАЗГРАЖДАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ И ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА НА НЯКОИ ВЕДОМСТВА, НО НИЩО ИЛИ ПОЧТИ НИЩО НЕ Е ПОСТИГНАТО В ТАЗИ НАСОКА. МЕЖДУВРЕМЕННО ТРУДНО РЕШИМИ И НАСЪЩНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ВСЕКИДНЕВЕН ХАРАКТЕР ВОДЯТ ДО ОБЪРКВАНЕ И ИЗМЕСТВАНЕ НА ЗАДЕН ПЛАН НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ, ПО КОИТО ИМА И РЕШЕНИЯ НА "КРЪГЛАТА МАСА", И КОНСЕНСУС МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

ТОВА Е ЕДИНСТВЕНО ИЗГОДНО ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ИМАТ ИНТЕРЕС ОТ ЗАБАВЯНЕТО НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА - ГРУПАТА ХОРА И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, ДОВОЛНО НЕВЕЖИ И НЕПРИГОДНИ, КОИТО ПРЕДИ 45 ГОДИНИ БЯХА ОВЛАДЕНИ, БИДЕЙКИ НЕПРИКРИТО ОБВЪРЗАНИ И ПРЕДАНИ НА ЧУЖДА СИЛА, ОТ МАНИАКАЛНАТА ИДЕЯ, ЧЕ СА СПОСОБНИ ДА УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО НИ, КОИТО СЪСИПАХА СТРАНАТА И НАРОДА НИ И СЕГА ЦЕЛЯТ ДА ИЗБЕГНАТ ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ, ДА ЗАПАЗЯТ ПРИДОБИТОТО И ДА СЕ УКРЕПЯТ НА ВЪЗЛОВИ ПОЗИЦИИ ЗА В БЪДЕЩЕ. ВЕРНИ НА СВОЯТА ТОТАЛИТАРНА ИДЕОЛОГИЯ, ТЕ ЛИКВИДИРАХА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ, СРАСНАХА СВОЯ ПАРТИЕН АКТИВ С ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ФОРМАЦИИ, ПРЕВЪРНАХА ВОЙСКАТА И СИЛИТЕ НА ОБЩЕСТВВЕНИЯ РВД ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА ТЯХНАТА ПАРТИЯ, А СЪДА, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ - В СОБСТВЕН ПАРТИЕН АПАРАТ ЗА РЕПРЕСИИ ПРОТИВ ИНАКОМИСЛЕЩИТЕ.

ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА Е ЯСНО, ЧЕ Е ИЛЮЗИЯ ДА СЕ ТЪРСИ СТАБИЛИЗАЦИЯ В ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО ЩОМ Е НАЛИЦЕ ПРАВНА ДЕВАЛВАЦИЯ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ, Т.Е. КРЕЩЯЩА Е НУЖДАТА ОТ НОВИ ЗАКОНИ /ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ДО 1949-1951 Г./ ЗА ЗЕМЯТА, СОБСТВЕНОСТТА, ТЪРГОВИЯТА, ЗАНАЯТИТЕ, ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТРАНСПОРТА И ПP.

ИЛЮЗИЯ Е ДА СЕ ТЪРСИ СТАБИЛИЗАЦИЯ И НАПРЕДЪК НА ДЕМОКРАТИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ОБЩЕСТВОТО, АКО БЪРЗО, ДОРИ ДРАСТИЧНО, НЕ СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ПЪЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ /ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА/ И КЪМ ПЪЛНО ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЕДОМСТВА.

ИМА РЕДИЦА ДАННИ, КОИТО ПОКАЗВАТ, ЧЕ ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА НА ВОЙСКАТА И ОРГАНИТЕ НА МВР Е ЖЕЛАНА ОТ ПРЕОБЛАДАВАЩИЯ СЪСТАВ НА ТЕЗИ ВЕДОМСТВА И СЛЕДОВАТЕЛНО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПО-ЛЕСНО, АКО СЕ ОТСТРАНИ ВЪРХУШКАТА ИЛИ МАЛОБРОЙНАТА КОХОРТА НА ДОКРАЙ ПРЕДАНИТЕ НА БИВШАТА БКП ХОРА.
 САМАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ДОКАЗА - НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА ВОЙСКА И ПОЛИЦИЯ БЯХА ХВЪРЛЕНИ СРЕЩУ ГРАЖДАНИТЕ, ТЕЗИ СИЛИ СПОНТАННО И НЕУДЪРЖИМО ПРЕМИНАХА НА СТРАНАТА НА НАРОДА.

НЕ ТАКА ОБАЧЕ СТОИ ВЪПРОСЪТ СЪС СЪДЕБНАТА ИНСТИТУЦИЯ, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ. НАПРАЗНО СЕ ЧАКА ЗАПОЧВАНЕ НА СЛЕДСТВИЕ, ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ОБВИНЕНИЕ, СЪДЕНЕ И ОСЪЖДАНЕ НА КОГОТО И ДА БИЛО ОТ БИВШАТА И НАСТОЯЩАТА НОМЕНКЛАТУРА, ДОРИ ЗА НАЙ-ВУЛГАРНИ И ПРИЧИНИЛИ ОГРОМНИ ЧОВЕШКИ И МАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. СЪДЪТ У НАС Е ЗАЩИТЕН ОРГАН НА БКП, СЛЕДСТВИЕТО И ПРОКУРАТУРАТА БДЯТ ЗА СИГУРНОСТТА НА БКП, А НЕ ЗА СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНИТЕ. ТОВА Е ЕДИН ОГРАНИЧЕН БРОЙ ХОРА, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРЕ И ВНИМАТЕЛНО ПОДБРАНИ СЛЕД МНОГОГОДИШНО НАБЛЮДЕНИЕ. ВЕЧЕ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ТЕ УЧАСТВУВАТ В СЪДЕБНИТЕ МАШИНАЦИИ НА БКП И СТАТУТЪТ ИМ Е СТАТУТ НА ПАРТИЙНИ СЪЗАКЛЯТНИЦИ. ЗА ТЯХ Е ЕЖЕДНЕВИЕ ДА ОСЪДЯТ НЕВИНЕН ИЛИ ДА ОПРАВДАЯТ ВИНОВЕН. ЗА РАЗЛИКА ОТ ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИЙНИ КАДРИ НА БКП ТЕ СА ОБРАЗОВАНИ И ВИСОКО ЕРУДИРАНИ, КОЕТО ГИ ПРАВИ ОСОБЕНО ОПАСНИ, ЗАЩОТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СА ХОРА С ИЗКРИВЕНА ПСИХИКА, МОРАЛНО И ЕТИЧНО НЕГОДНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ЕДНО НЕЗАВИСИМО И БЕЗПРИСТРАСТНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ. ДОРИ СЕГА НЕ БИВА ДА СЕ ИСКА ПРАВОРАЗДАВАНЕ ОТ ТЯХ - ВМЕСТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ ТЕ С ВЕЩИНА ЩЕ ИЗКРИВЯТ НЕЩАТА ТАКА, ЧЕ ДА ЗАЛИЧАТ СЛЕДИТЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПАРТИЙНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

ЗАТОВА СЮД СМЯТА, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ИМА ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ, ПРЕДВИД ИЗТЕКЛИЯ МАНДАТ НА СЪДИЛИЩАТА, НАПРЕДНАЛАТА ВЪЗРАСТ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА НЯКОИ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ И ПP.:

1. ДА ПОДМЕНИ ПЕРСОНАЛНО ПОНЕ 90 НА СТО ОТ СЪСТАВА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА И ПОНЕ С 50 НА СТО РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА, ЦЕЛИЯ СЪСТАВ НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА, /ВКЛ. ВОЕННАТА/, ТИТУЛЯРНИТЕ ОКРЪЖНИ ПРОКУРОРИ /ВКЛ. ВОЕННИТЕ/, 50 НА СТО ОТ РАЙОННИТЕ ПРОКУРОРИ И НА ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, КАТО ИЗБЕРЕ НА ТЯХНО МЯСТО, МАКАР И ВРЕМЕННО, ЕРУДИРАНИ ЮРИСТИ, АБСОЛЮТНО БЕЗПАРТИЙНИ, ДОКАЗАЛИ СВОИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ РАЗБИРАНИЯ И ДОСТОЙНСТВО НА НЕЗАВИСИМИ ПРАВОЗАЩИТНИЦИ ИЗМЕЖДУ НАСТОЯЩИТЕ И БИВШИ /ДОРИ ПЕНСИОНЕРИ/ АДВОКАТИ, СЪДИИ, ЮРИСКОНСУЛТИ, УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

2. ДА ПРЕОБРАЗУВА ПРОКУРАТУРАТА КАТО ПАРКЕТ, ПОДВЕДОМСТВЕН НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

3. СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ ДА СЕ ОБОСОБЯТ КАТО СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ КЪМ СЪДЕБНОТО ВЕДОМСТВО, ПОДЧИНЕН НА ПРОКУРАТУРАТА /ПАРКЕТА/.

СЮД ИМА ГОТОВНОСТ ДА СЪТРУДНИЧИ НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО ЗА ПЪЛНАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ С ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ, ПЕРСОНАЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЮРИСТИ-ДЕМОКРАТИ И ПР.

ОБРЪЩЕНИЕТО Е ОБСЪДЕНО И ОДОБРЕНО ОТ РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ДОМА НА ПРАВНИЦИТЕ, УЛ. "ТРЕТИ АПРИЛ" /"ПИРОТСКА"/ НОМЕР 7, 3 ЕТАЖ.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВВТ НА СЮД: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 12 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/, ПРОЧЕТЕНА ПО РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА" НА 10 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.


НА 10 ОКТОМВРИ 1990 Г. СЕ СЪСТОЯ ИЗВЪНРВДЕН КОНГРЕС НА БХДП /Ц/, НА КОЙТО ПРИСЪСТВУВАХА ДЕЛЕГАТИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА НАШАТА ПАРТИЯ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. НАРЕД С РЕДИЦА ВАЖНИ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ВЗЕ, КОНГРЕСЪТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ ДА ИЗКЛЮЧИ ОТ РЕДОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА И ОТ НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО ОТЕЦ ГЕОРГИ ВИЛХЕЛМОВ ГЕЛЕМЕНОВ ЗА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА УСТАВА НА ПАРТИЯТА И ЗА НЯКОЛКО КРУПНИ ПАРТИЙНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, НЯМАЩИ НИЩО ОБЩО С ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА И МОРАЛ.

ПО ЛИЧНОТО НАРЕЖДАНЕ НА ОТЕЦ ГЕЛЕМЕНОВ В-К "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ" ОТ ОРГАН НА ЦЯЛАТА ПАРТИЯ БЕ ПРЕВЪРНАТ В ОРГАН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ; ОСВЕН ТАЗИ, НЯМАЩА НИЩО ОБЩО С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ СТЪПКА, ОТЕЦ ГЕЛЕМЕНОВ НАПРАВИ ОЩЕ ЕДНА, КОЯТО ДИСКРЕДИТИРА ЦЯЛАТА НИ ПАРТИЯ - ПОД НЕГОВО РЪКОВОДСТВО БЯХА ОТПЕЧАТАНИ ХУЛИ И КЛЕВЕТИ СРЕЩУ ИЗВЕСТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ. МАКАР ДА БЕ СПРЯН СВОЕВРЕМЕННО, ТОЗИ БРОЙ НА ВЕСТНИКА В МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА Е ДОСТИГНАЛ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ СИ. УВЕДОМЯВАМЕ ОТГОВОРНО, ЧЕ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ НАПИСАНОТО ТАМ; ДИСТАНЦИРА СЕ ОТ РЕШЕНИЕТО СИ, ЧЕ ХСС БИЛ КОМУНИСТИЧЕСКА КРЕАЦИЯ - ТОВА Е СЪЩО ЕДНОЛИЧНО РЕШЕНИЕ НА ОТЕЦА; ДИСТАНЦИРА СЕ ОТ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ, ПУБЛИКУВАНИ В ПЕЧАТА ОТ НЕГОВО ИМЕ, ТЪЙ КАТО ВСИЧКИТЕ ТЕ БИВАХА ВЗЕМАНИ ОТ ГЕЛЕМЕНОВ АВТОРИТАРНО, БЕЗ ДА СЕ ПИТАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА И БЕЗ ВЪОБЩЕ ДА СА УВЕДОМЯВАНИ.

СТРАДАЩ ОТ ПАРАНОИЧНИ ПОДБУДИ ЗА ВЛАСТ, ЛЕК ЖИВОТ И ВЕЛИЧИЕ, ПОД ВЛИЯНИЕТО НА КРИМИНАЛНИЯ ПРЕСТЪПНИК ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ КАМЕНАРСКИ - КОЙТО НАНЕСЕ НЕПОПРАВИМИ ЩЕТИ НА ПАРТИЯТА, ЗА КОЕТО БЕ ИЗКЛЮЧЕН ОТ НЕЯ, ОТЕЦ ГЕЛЕМЕНОВ БЕ ПРЕВЪРНАЛ ПАРТИЯТА В СВОЯ БАЩИНИЯ, А РЪКОВОДСТВОТО - В НЕГОВО ПОСЛУШНО ОРЪДИЕ: ТОЙ УВОЛНЯВАШЕ, НАЗНАЧАВАШЕ НА РАЗЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРТИЯТА, БЕЗ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВА ЗА МНЕНИЕТО НА ДРУГИТЕ; СЪЩИЯТ ОБИДИ И ЗАСЕГНА РЕДИЦА ХОРА СЪС СВОЯТА ЕТИЧНА КУЛТУРА И ПРИМИТИВНО ВЪЗПИТАНИЕ, С КОЕТО ИЗЛОЖИ НЕ САМО СЕБЕ СИ И РЪКОВОДСТВОТО, НО И ДУХОВНИЯ САН, КОЙТО НОСИ. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА ПОДНАСЯ СВОИТЕ НАЙ-ИСКРЕНИ ИЗВИНЕНИЯ НА ОСКЪРБЕНИТЕ И УНИЗЕНИ ОТ ОТЕЦА ЛИЦА.

КАТО ДОВЕЖДА ДО ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ ГОРЕКАЗАНОТО, УС НА БХДП /Ц/ АПЕЛИРА КЪМ ДРУГИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН II, СВЕТИЯ СИНОД, ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ И РАЗЛИЧНИ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ У НАС И В ЧУЖБИНА, А ТАКА СЪЩО И ПОСОЛСТВАТА В СОФИЯ ДА ТРЕТИРАТ ОТЕЦ ГЕОРГИ ВИЛХЕЛМОВ ГЕЛЕМЕНОВ И ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ КАМЕНАРСКИ КАТО ЧАСТНИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ САМО СЕБЕ СИ.

СЕКРЕТАР НА БХДП /ЦЕНТЪР/: ВЕНЦИСЛАВ ЯНЕВ       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". ДОКУМЕНТЪТ Е ИЗПРАТЕН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


КТ "ПОДКРЕПА" ИЗРАЗЯВА КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ И ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТ ИСКАНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО "МОРАТОРИУМ". ПО СЪЩЕСТВО ТОВА Е ОПИТ ЗА ПОДВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЯВНА ЮРИДИЧЕСКА НЕГРАМОТНОСТ. В СТРАНАТА ИМА ДЕЙСТВАЩ ЗАКОН ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ, НО НЯМА ПОНЯТИЕ "МОРАТОРИУМ". СЛЕД ОТЛАГАНЕ НА ОБЕЩАВАНИТЕ "БЛАГОДЕНСТВИЕ И СПОЛУКА ЗА БЪЛГАРИЯ” И ЗАМЕНЯНЕТО ИМ С ДРАКОНОВСКА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИСКА ОТ ДЕПУТАТИТЕ ДА СУСПЕНДИРАТ ЗА 300 ДНИ СИНДИКАЛНИТЕ ПРАВА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ. НАПОМНЯМЕ, ЧЕ НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ПЪРВАТА СТРАНА В ЕВРОПА, КОЯТО ЩЕ НАРУШИ ПО ПОДОБЕН НАЧИН ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И КОНВЕНЦИИТЕ ЗА СВОБОДНА СИНДИКАЛНА ИЗЯВА. НАПОМНЯМЕ НА УВАЖАВАНОТО ОТ НАС ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЕ В НАШЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОРАТОРИУМИ НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ. АКО ДЕПУТАТИТЕ ГРУПОВО ПОЕМАТ ПОЛИТИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ДА ГЛАСУВАТ ЗАКОН ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОНА ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ И ЗАБРАНА НА СИНДИКАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЦЯЛА ГОДИНА, "ПОДКРЕПА” ЩЕ СЕ ПОДЧИНИ НА ТОЗИ ЮРИДИЧЕСКИ АКТ, НО В СВЕТА КАТО НАС ЩЕ БЪДАТ САМО АЛБАНИЯ, КУБА, СЕВЕРНА КОРЕЯ И НЕЗНАЙНО КОЙ ОЩЕ НЕ ЦИВИЛИЗОВАН РЕАКЦИОНЕН РЕЖИМ.

СОФИЯ, 10 ОКТОМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/