15 декември 1989

СОФИЯ, 15 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА                                                                          БРОЙ 8

София, 15 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Регионалния клуб за гласност и демокрация в Благоевград.


РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.


1. Регионалният клуб за гласност и демокрация е свободно сдружение на граждани от Благоевград и бившия Благоевградски окръг, в което могат да членуват представители на всички групи и прослойки на обществото, без разлика на пол, вероизповедание, професия и образование, които приемат положенията, залегнали в настоящата програмна декларация. Той се създава съгласно действуващата в страната конституция като израз на свободната воля на участвуващите в него членове.

2. Регионалният клуб за гласност и демокрация възниква като историческа необходимост от осъществяване на радикални демократични преобразования в България, възможни единствено чрез обединената свободна воля на народа, който трябва да се превърне в действителен творец на собствената си съдба. Именно като изразител на независимото и свободно мнение на българските граждани от региона, клубът се включва е общонационалното независимо движение за демокрация, чиято крайна цел е превръщането на нашата родина България в чиста и свята република, в която свободно и съвместно да съществуват различни политически, идейни, религиозни и народностни общности.

3. Регионалният клуб за гласност и демокрация се смята за секция на Клуба за гласност и демокрация в България, запазвайки си същевременно правото на относителна самостоятелност, породена от спецификата на  регионалните проблеми.


РАЗДЕЛ ВТОРИ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ.


1. Имайки предвид възможностите за спекулации със съдържанието на дейността му, Регионалният клуб за гласност и демокрация смята за необходимо да подчертае категорично, че той е свободно и независимо сдружение на български граждани, които желаят и ще се борят с мирни средства за превръщането на собствената им Родина - България - в свободна икономически, плуралистична и правова страна.

2. Като изхожда от тази основна цел на своята дейност, Регионалният клуб за гласност и демокрация смята да се включи активно в решаването на основните непосредствени задачи, които има да решава нашият народ по пътя на демократичното си обновление и на изграждането на обществено-политическата и икономическата структура на страната си.

3. Имайки предвид основополагащата същност на въпроса за характера на политическата система в България относно демократизацията на нашето общество, Регионалният клуб за гласност и демокрация смята да се включи активно в разясняването на историческата обреченост на претенцията БКП да бъде единствената политическа сила, осъществяваща ръководна роля в живота на страната.

4. Като изхожда от остротата на проблемите, свързани със снабдяването на населението със селскостопанска продукция, Регионалният клуб за гласност и демокрация смята за необходимо активно да съдействува за неотложното решаване на въпроса за безвъзмездното предаване на собствеността върху земята на хората, заети непосредствено със селскостопански труд, както и на такива, които смятат да се включат в него, за лично и наследствено владение.

5. Имайки предвид факта на всеобщо отчуждение от труда, до което доведе прокламираната като най-прогресивна общодържавна собственост върху средствата за производство, Регионалният клуб за гласност и демокрация ще подкрепя безрезервно усилията за изравняването пред закона на правата на частната, на свободно-кооперативната и на държавната собственост върху средствата за производство във всички сфери на икономиката.

6. Като свободно сдружение на граждани, чиято цел е действителната демократизация на обществото в България, Регионалният клуб за гласност и демокрация ще съдействува за решаването на такива неотложни задачи като деидеологизацията на образованието, армията, милицията и цялостния живот в страната, осъществяването на действителна свобода на словото, печата и сдруженията, демократичното и съобразено с хелзинкския процес в Европа решаване на етническите и религиозните ни проблеми, възникнали вследствие на некомпетентността, на предишното политическо ръководство.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ. СРЕДСТВА.


1. Като отрича всякакви форми на насилие, Регионалният клуб за гласност и демокрация смята мирните средства за единствено възможни форми за осъществяване на своите цели и задачи. Това са преди всичко организиране на публични дискусии по най-острите проблеми на региона и страната, организиране на митинги и шествия, изработване на политически декларации, събиране на подписи и т.н.

2. Като особено необходима за пропаганда на своята дейност, Регионалният клуб за гласност и демокрация смята публичната изява на свои членове в и чрез регионалните и националните средства за масова информация.

3. Регионалният клуб за гласност и демокрация смята честния, откровен и неоснован на сила диалог между всички сили в обществото като единствено демократичен начин за изграждането на демократично общество в България.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЧЛЕНСТВО.


1. Като свободно и нефинансово сдружение на граждани от региона, в Регионалния клуб за гласност и демокрация могат да членуват всички представители на различните слоеве на обществото, неосъждани за углавни престъпления и споделящи идеите, залегнали в настояшата програмна декларация.

2. Висш управляващ орган на Регионалния клуб за гласност и демокрация е общото събрание на членовете, което се свиква веднъж на два месеца.

3. Оперативното ръководство на Регионалния клуб за гласност и демокрация се осъществява от Управителен съвет, състоящ се от девет членове на клуба, които по ротационен принцип изпълняват длъжността председател през четири месеца. Общото събрание си запазва правото да внася корекции в състава на Управителния съвет и избора на
председател.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


х   х   х


София, 15 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОТКРИТОТО ПИСМО на Управителния съвет на Клуба за гласност и демокрация, адресирано до председателя на Народното събрание, до председателя на Комисията за защита на обществените интереси и правата на човека и до средствата за масова информация.


През последните две години като една от формите на политически репресии от страна на тоталитарния режим срещу активисти на независимите сдружения се утвърди оставянето без работа - без хляб, без възможност за социална и професионална реализация.

И до ден днешен е отнета възможността да упражняват правото си на труд следните наши другари:

1. Веселин Донков - журналист от в-к "Учителско дело"
2. Владимир Левчев - от издателство "Народна култура"
3. ст.н.с., д-р фн Желю Желев от НИИ по култура при Комитета за култура /КК/ и БАН
4. н.с., кфн Росица Аркова от НИИ по Култура при КК и БАН
5. н.с., кфн Евелина Първанова от НИИ по култура при КК, БАН
6. н.с., кин Димитър Наумов от НИИ по култура при КК и БАН
7. н.с. Олга Димитрова от НИИ по културата при КК и БАН
8. н.с. Радка Кулекова от НИИ по култура при КК и БАН
9. спец. Виолета Караиванова - НИИ по култура при КК и БАН
10. спец. Лъчезар Кунчев - НИИ по култура при КК и БАН
11. спец. Розелина Маркова - НИИ по култура при КК и БАН
12. спец. Деспина Станева - НИИ по култура при КК и БАН
13. спец. Иван Динев - НИИ по култура при КК и БАН
14. Костадин Георгиев - асистент във Висшия минно-геоложки институт
15. Янко Янков - асистент в Софийския университет
16. Георги Спасов - журналист, в-к "Чапаевски зов", гр. Белово
17. Наташа Янчева - журналистка и поетеса
18. Христофор Събев - йеромонах от Велико Търново

Правени са многократни постъпки пред компетентните държавни и партийни органи. Относно хората от НИИ по културата беше изпратено писмо до заместник-председателя на Министерския съвет Стоян Михайлов, до председателя на БАН акад. Благовест Сендов, до председателя на Комитета за култура Георги Робев, подписано от около 20 изтъкнати български научни работници - академици, чл. кореспонденти, професори, ст.н. сътрудници. Всички тези постъпки останаха глас в пустиня. С други думи, репресивната машина продължава да си действува безотказно, въпреки декларациите за конструктивен равноправен диалог, за социална справедливост, за равенство пред закона, за защита правата на гражданите.

Разглежданият въпрос беше поставен остро на общото събрание на Клуба, проведено на 1 и 2 декември т.г. беше взето решение: на 14 декември да се проведе седяща протестна стачка пред сградата на Народното събрание по време на неговата сесия. Управителният съвет на Клуба, като взе предвид насроченото за същото време шествие на студентите и за да даде още една възможност въпросът да бъде решен без масови протестни изяви, реши да отложи стачката, като за сега се задоволи с настоящото открито писмо.

Като подчертаваме, че това решение на ръководството на Клуба е само проява на добра воля и на търпимост и че решението за седяща протестна стачка си остава в сила,

Н А С Т О Я В А М Е


за незабавно ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на посочените лица на длъжностите, които са заемали, считано от датата на уволняването им.

СОФИЯ, 14 декември 1989 г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


х   х   х


София, 15 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение РЕЗОЛЮЦИЯ на общоградския митинг във Велико Търново, организиран от инициативен комитет на представители на независими демократични движения и организации.


Ние, участниците в състоялия се на 25 ноември 1989 г. МИТИНГ гражданите от община Велико Търново, организиран от независимите демократични движения и организации, настояваме:

1. Пред Народното събрание за:

- Конституцията на НРБ и действуващите закони да бъдат преведени в съответствие с международното право и подписаните споразумения в Хелзинки, Мадрид и Виена;
- строго разграничаване функциите на БКП от функциите на държавата;
- премахване системата на номенклатурата;
- партиен и профсъюзен плурализъм;
- зачитане на исконните права и свободи на гражданите, на свободата на словото и печата;
- незабавно освобождаване на всички политически затворници;

2. Пред ИК на ОбНС гр. Велико Търново

- разсекретяване на стопанските и съдебните архиви;
- свободен достъп на гражданите до цялата интересуваща ги информация за социалното, икономическото и екологическото състояние на общината;
- свободен достъп на гражданите и на независимите демократични организации и движения до всички средства за масова информация;
- съкращаване на административния и на репресивния апарат с не по-малко от 50 процента;
- снемането на доверието от корумпираните и некомпетентните съветници;
- редовно и точно отчитане на общинския народен съвет пред избирателите, както за самооблагането, така и за всички други приходи и разходи в общината и кметствата;
- всички значими проекти да се приемат след предварително обсъждане или допитване до гражданите;
- приоритетно да бъдат благоустроени новите квартали "Бузлуджа" и "Картала";
- да се направи необходимото за хигиенизирането и естетизирането на жизнената среда в общината;
- да се упражнява строг контрол и да се търси персонална отговорност за съхраняването на историческото наследство и паметниците на културата.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


х   х   х


София, 15 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПРОГРАМНОТО ОБРЪЩЕНИЕ на Варненския клуб за гласност и демокрация.


1/ Варненският клуб за гласност и демокрация в България е свободно сдружение на български граждани, изповядващи общочовешките идеали за свобода, демокрация и хуманизъм.

2/ Клубът е независим от всички политически и държавни организации и сдружения, няма характер на политическа партия и не се домогва до политическата власт.

3/ Клубът ратува за постигането на следните цели: духовен, политически и икономически плурализъм; социална справедливост; правова държава, основана на принципите на разграничаване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; реални гаранции за основните човешки права и свободи; предимство на екологичните пред икономическите проблеми.

4/ Членовете на Клуба свободно обменят мнения в условията на пълна откритост, като използуват всички форми на обществена изява, които не противоречат на характера и целите на Клуба.

5/ Членовете на Клуба работят за постигането на своите цели с ненасилствени средства в рамките на българската Конституция.

6/ Клубът е събирател и изразител на гражданската, нравствената и интелектуалната неудовлетвореност от постигнатото и е постоянна градивна опозиция на застоя в общественото развитие. Членовете на Клуба обсъждат жизненоважните проблеми на обществото, подкрепят всички идеи, проекти, инициативи и действия, съзвучни с техните цели и предлагат алтернативни решения, съобразно изискванията за прогресивно развитие на обществото.

7/ Всички решения се вземат от Общото събрание с обикновено мнозинство, като присъствуват поне половината от членовете на Клуба. Приетите решения и становища на мнозинството не са задължителни за малцинството. Между отделните събрания дейността на Клуба се ръководи от Управителен съвет, Оперативно бюро и Председател, избрани на мандатен и ротационен принцип.

8/ Клубът ще търси взаимодействие с всички организации и обществени сили, както и със средствата за масово осведомяване, когато тяхната дейност спомага да се осъществяват целите и идеалите на Клуба, залегнали в това Обръщение.

Председател: проф. Желчо Мандаджиев

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


х   х   х


София, 15 декември - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ОБРЪЩЕНИЕ към Управителния съвет на Съюза на архитектите в България и към всички български архитекти от Инициативен комитет на представители на КНИПИТУГА /Институт по териториално устройство и градоустройство/, "Главпроект", "Софпроект", Института по архитектура към БАН и Висшия институт по строителство и архитектура /ВИАС/ в София.


Колеги,

Обществено-политическите процеси, които се осъществяват в нашата страна през последните дни създават коренно различни условия за изява, както на всеки гражданин, както на обществените организации, така и на нас, архитектите, на Съюза на архитектите в България.

Ние, архитектите, поради самия характер на нашата професия, бяхме особено ощетени от командно-административната система. Подложени сме и на остра обществена критика за резултатите от нашата дейност. За нас е особено важно, едновременно с процесите на гражданско и икономическо преустройство, да се създават и необходимите нормални условия за осъществяване на това, което е и наша професионална задача, и жизнена потребност на обществото - хармонична, съвременна архитектурна среда. Нужни са сериозни, радикални промени и в нашето съзнание, и в нашата архитектура, и в нашия съюз. От нашата активност и зрялост днес, ще зависят условията на работа и реалните резултати от дейността и на сегашните, и на идващите поколения архитекти.

Предлагаме, като първа крачка в това отношение, не по-късно от м. януари 1990 г., да се свика Национална конференция на българските архитекти. За участие в работата й да се поканят представители на правителството, на Народното събрание, на творческите съюзи и на обществените организации и сдружения.

Предлагаме конференцията да обсъди следните въпроси:

- истинското състояние на българската архитектура и истинските причини за това състояние;
- истинското положение на българския архитект; проблемите на реалната защита на професионалните права, компетенции и чест на българските архитекти;
- взаимодействието "архитекти - държава - общество" и неговото развитие в условията на реалната демократизация на обществото;
- основните елементи на обществен и държавен механизъм, гарантиращ създаването на съвременна архитектура.
- състоянието и развитието на Съюза на архитектите в България; свикване на извънреден конгрес на съюза!

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


х   х   х


София, 15 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОТКРИТОТО ПИСМО до ЦК на ДКМС и до средствата за масова информация от Инициативен комитет на младежи и комсомолци от Образцовия техникум по енергетика "В.Пик", от Техникума по слаботокова електротехника "А.С.Попов", от Техникума по хранително-вкусова промишленост, от 3-то ЕСПУ, от 45-то ЕСПУ и от Обшина "Илинден" в София.


З А Я В Я В А М Е:


Своята политическа позиция на одобрение на решенията на Ноемврийските и Декемврийските пленуми на ЦК на БКП, но сме убедени, че по-важен е поетият път, по който ще се ускоряват, разширяват и задълбочават промените в интерес на отделния гражданин, на цялото общество за социалистическа, демократична и правова България.


ИЗРАЗЯВАМЕ НЕСЪГЛАСИЕ С:


- Начина на провеждане и тематиката на IV Пленум на ЦК на ДКМС. Считаме, че основният въпрос в момента е: радикалната промяна на ДКМС - с нов Устав, с нова Програма, с нова структура, за да застане Съюзът ни на своето място в новото гражданско общество;

- Провеждането на заседания на Бюрото на ЦК на ДКМС при закрити врати. Бюрото не може да затваря вратите си за младежта, чиито интереси до сега е било убедено, че изразява и защитава;

- Обявения "Референдум", който за нас си остава в кавички;

- Факта, че ЦК на ДКМС излиза с Открито писмо до ЦК на БКП, в което се изразява пълна подкрепа    на решенията на Пленума на ЦК на БКП от 10.11.1989 година, без да се е допитал до съюзните членове;

- Факта, че подготовката на V Пленум на ЦК на ДКМС продължава без "лидерите" от централните ръководства да са се срещали очи в очи с тези, които "ръководят", за да разберат техните проблеми, мнения и предложения;


П О Д К Р Е П Я М Е


Позициите за дискусия във вестник "Народна младеж",


Н О  С М Е  У Б Е Д Е Н И,


че сегашните Централен комитет, Бюро и Секретариат така избрани и в този си състав няма да успеят да проведат радикалната промяна в Съюза и позициите ще останат на книга.


Н А С Т О Я В А М Е


- за V Пленум - с открити врати за мнения и предложения, излъчван директно по Българската телевизия;

- за самоотчет на всеки член на Бюрото и Секретариата на ЦК на ДКМС;

- твърдо настояваме всички, които са свързани със стила и методите на командно-административната система, да си подадат оставките незабавно;

- работна група да подготви извънреден конгрес не по-късно от месец януари 1990 година с цел най-бързо извършване на радикална промяна на Съюза и приемане на новите Устав, Програма и организационна структура;

- Димитровският комунистически младежки съюз да бъде формиран на федеративна основа от съюзи на слоевете младеж, изграден на делегатски и мандатен принцип отдолу до горе. Конгресът на делегатите от всички съюзи да бъде постоянен работен орган. Координационният федеративен съвет да бъде с равно представителство от всички съюзи;

- за независимост на Димитровския комунистически младежки съюз единен с идейно-политическата платформа на БКП, но независим в организационното изграждане и функциониране;

- да се откажем от отреденото ни място като етаж и лост на държавната власт. Да се самофинансираме и да се борим на равноправна основа с останалите обществено-политически организации за място в държавната власт;

- да водим равноправен диалог с всички обществено-политически организации и да сътрудничи с всички, които са за социализъм в България;

- да се произведат свободни и демократични избори, в които да участвуваме със собствена платформа и кандидати за народни
представители.


Т В Ъ Р Д О  З А Я В Я В А М Е


несъгласие с крайните оценки на отделни граждани, обществени и политически организации, че Димитровския комунистически младежки съюз е отживял своето време, че нищо не е правил за младежта, че трябва да си отиде от политическия живот. Нашето мнение е, че до 10.11.89 година ЗА МЛАДЕЖТА РАБОТЕШЕ САМО ДИМИТРОВСКИЯ КОМУНИСТИЧКСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ.

Ние, Димитровския комунистически младежки съюз, продължаваме да съществуваме и ще се борим за защита на младежта.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/