15 септември 1995


София, 15 септември 1995 година
Брой 181 /1482/


София, 15 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПРИЕТИЯ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОН ЗА ЦЕНИТЕ.


Вчера парламентарното мнозинство прие на второ четене Закона за цените.

С този закон управляващите социалисти връщат Маркс в икономиката на България. Връщат командно-административния подход в управлението на стопанските процеси и разсейват окончателно илюзията, че имат някакво дори и бегло намерение да изграждат пазарна икономика.

В близкото минало чрез тотален контрол върху изграждането и определянето на цените комунистическата партия изземаше създадения доход от тези, които го създаваха, централизираше го и го преразпределяше по свое усмотрение и в своя полза.

Модерната лява партия си гласува закон, който на практика дава на правителството неограничени възможности да прави същото.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ обръща внимание, че никога и никъде по света тоталната намеса на държавата в цените не е донесла нещо добро. Освен неизбежните спътници - стоков дефицит и черна борса, пренебрегването на пазарните механизми води до натрупване на диспропорции в националното стопанство, които в определен момент взривяват икономиката. Колкото по-голям е кръгът на стоките и колкото по-висока е степента на контрола върху тях, толкова по-оглушителен е икономическият взрив.

Съюзът на демократичните сили предупреждава управляващото мнозинство, че носи пълната отговорност за последиците от това.

Измамно е очакването такъв закон да спре растежа на цените. Популизъм и евтина демагогия е, че той може да спре обедняването на населението. Цените отново ще растат, но разликата е, че това ще е резултат на субективни чиновнически оценки, а не на обективни пазарни процеси.

Вместо да възложи контрол по цените на съществуващите органи на Държавния финансов контрол и данъчните власти, законът създава нова армия от проверяващи.

Следва поредният юридически абсурд - средствата от санкциите и глобите по този закон остават на разположение на ценовото ведомство и се използват за издръжката му, за заплати на сътрудниците и "материално стимулиране". Само по себе си това означава узаконен държавен рекет.

Съюзът на демократичните сили не е против създаването на Закон за цените. Той обаче е против този Закон за цените, защото ни връща в началото на осемдесетте години. Реакционен по дух и реставрационен по съдържание, това е един опасен за страната закон.

София, 15 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ДА РАБОТИМ ЗА УСПЕХА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОБЩНОСТ" НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА РДП.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Всички съзнаваме, че на предстоящите избори демократичната общност трябва да намери най-верните пътища за утвърждаването си в местните органи на властта. Запазването и разгръщането на досегашните позиции и изборната победа над Българската социалистическа партия /БСП/ във възможно по-голям брой населени места биха представлявали сериозен коректив спрямо тенденциите за рекомунизация на българското общество и биха попречили на комунистическото правителство да провежда на всички равнища своята антилиберална политика.

С удовлетворение отбелязваме, че въпреки сложната ситуация на партията в резултат на недемократичното поведение на групата отцепници местните ни организации проявяват политическа зрялост, участват активно в преговорите за обединението и укрепването на демократичната общност, пренебрегват обидите и недоразуменията в името на победата над общия ни политически противник. Либералното поведение изисква да се проявява толерантност към тези членове на Радикалдемократическата партия в България /РДП/, които повярваха на лъжите на разколниците и сега разбират погрешността на своето временно заблуждение. На тях трябва да им дадем възможността отново да се включат активно и пълноценно в живота на своята партия.

Нито един факт по места не потвърждава клеветническата прогноза, че изборът на самостоятелен път обслужва интересите на БСП. Напротив, този процес е нормален и дори задължителен при развитието на гражданското общество и създава повече възможности за избор в рамките на демократичната общност.

Както е добре известно, РДП се обяви срещу абсолютизирането на мита за единствената кметска кандидатура и единствената листа за общински съветници в съответните населени места. Ние сме убедени, че предизвиканата от бивши лидери на СДС катастрофална загуба на последните парламентарни избори изисква в новата ситуация по-сложни стратегии при всеки конкретен случай. Останалото е болшевизъм, на който ние винаги сме се противопоставяли.

София, 12 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Организираната престъпност разрушава обществените връзки и пречи за консолидацията на обществото. Налице са неопровержими доказателства за съществуването на здрава симбиозна връзка между престъпните групировки и държавата и нейните служители.
Територията на България се превръща в привилегировано поле за посявка на бандитизъм, човеконенавист, наркомания, корупция и далавераджийство. Това състояние на нещата деморализира нацията. Вместо към мечтаното гражданско общество България върви към изграждане на криминално общество. Организираната престъпност нанася най-големи поражения сред основната маса граждани - семейството, децата, младежта. По този начин България рискува да загуби възможности за стопанско развитие и културно усъвършенстване, рискува да се саморазпадне и денационализира поради липса на сигурност, от една страна, и на позитивен обществен договор, от друга.

Вече осми месец правителството демонстрира безсилие в борбата с престъпленията, което внася допълнителни съмнения в легитимността на мнозинството в парламента.

Движение "Гражданска инициатива" смята, че е задължително да се вземат незабавни, извънредни мерки. За целта:

1. Да бъде свикан Съветът за сигурност, за да изработи националната стратегия за борба с организираната престъпност. Необходима е бърза, координирана и взаимнодопълваща се дейност на всички компетентни ведомства.

2. Правителството да поеме политическа отговорност за ликвидиране на престъпността и корупцията в държавата.

3. Народното събрание приоритетно да гласува закони за защита на децата, младежта и семейството. Особено сурови наказания следва да се предвидят за престъпления против личността, честта и живота на гражданите, срещу наркотрафика и деянията, нанасящи психически травми на подрастващите.

Радикалното смазване на престъпността в кратки срокове би било единственият основателен мотив на Народното събрание да продължи своята работа в настоящата конфигурация и за правителството на г-н Виденов да остане на власт. Несправянето на властите с този основен проблем на нашето общество не оставя никакъв друг конституционен изход освен подаване на оставка на кабинета и разпускане на парламента.

София, 13 септември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Собаджиев

/Пресслужба "Куриер/


* * *

София, 15 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ 1995 Г." НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОПАГАНДА НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА КЪМ АКАДЕМИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" ПРИ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


3. В идеологическата област

Комунистите често характеризират идеологическите позиции на ЦК на БКП след Априлския пленум и лично на Тодор Живков като ревизионистични и опортюнистични. Те наистина бяха такива и по въпроса за революцията, и по въпроса за класите и класовата борба, където официалната идеология на ЦК на БКП си беше чисто бернщайнианство, в пълен синхрон с идеологията на ЦК на КПСС. Животът показа обаче, че квалификацията "ревизионистични" е много мека. Заедно с опита за преименуването на БКП в БСП всички видяхме какви били идейните позиции на живковисткия ЦК - те се оказаха ликвидаторски, а не само ревизионистични. Ревизионистите ревизират едни или други позиции на Маркс, Ленин, но не отричат изцяло поне Маркс. А господата от живковисткия ЦК, които сега са в мозъчния тръст на новосъздадената БСП, просто ликвидираха марксизма-ленинизма като своя идеология и направиха всичко, което беше по силите им, да ликвидират влиянието му в страната. Друг е въпросът, че нямаха успех - техните сили се оказаха недостатъчни.

През целия период от Априлския пленум до заключителния етап на контрареволюцията обаче Живков и неговият ЦК се кълняха, че са верни на марксизма-ленинизма. Подобно на ревизионистите в КПСС и много често просто повтаряйки казаното от тях, те обосноваваха идеологическото си "творчество" с цитати от Маркс, Енгелс и Ленин, като кърпеха и съшиваха една фраза с друга така, че се получаваше обратното на истинските мисли на класиците. Работата със Сталин беше друга. Стилът на Сталин е твърде директен, за да може лесно да бъде фалшифициран, а освен това трудовете му бяха писани в по-близка епоха и превантивно разобличаваха марионетките на империализма в СССР и европейските социалистически страни, изявили се след неговата смърт. За какво по-конкретно става дума?

В своя последен капитален труд, публикуван през 1952 г. "Икономически проблеми на социализма в СССР", Й.В.Сталин доказа, че в условията на социализма се ражда нова експлоататорска класа, че класовата борба нараства. Пак там той доказа, че като следваща крачка в развитието на социализма в прехода към комунизъм и в условията на класова борба е необходимо да се осъществи преход от стоково към нестоково стопанство. Колкото повече се отдалечаваме от времето на написването на този труд, толкова повече се убеждаваме в неговата правота и в това, че е написан много навреме, точно тогава, когато е трябвало.

Да се съгласят с тези изводи Н.С.Хрушчов и неговият ЦК на КПСС означаваше да слязат веднага от политическата сцена и народът бързо да забрави за тях. Същото се отнасяше до Живков и неговия ЦК на БКП, същото се отнасяше за ръководствата на всички източноевропейски социалистически страни, с изключение на Албания, където процесите на ерозия се развиха значително по-късно, но дадоха плод по-бързо. Влиянието на Сталин трябваше да бъде ликвидирано. Това беше направено чрез изработването на много компромати, показващи неговата "престъпна" дейност. Изработката на тези компромати и внедряването им в архива на ВКП/б/, където после "изумени историци" ги "откриваха", беше много скъпа и опасна операция на западните централи. Но целта оправдаваше средствата. Тази престъпна идеологическа атака на империализма имаше две много важни следствия: първо, настъпи желаният от тях разкол както между СССР и Китай, така и в цялостното международно комунистическо движение, и второ, за дълго беше отклонено вниманието на честните комунисти във всички страни, включително и в България, от главната цел - ерозията на социалистическата икономика.

Идеологическата диверсия никога не е преставала. Тя винаги е била постоянна грижа на империализма. Но нейното настъпление в България стана особено мощно след началото на 70-те години, когато на империализма стана ясно, че властта на Тодор Живков е достатъчно укрепена и че курсът към реставрация на капитализма се следва неотклонно от ЦК на БКП. Диверсията беше насочена главно към младежта. Особено силна беше тя в областта на културата и именно там получи добър прием. В повече от половината ефирно време, отделено за музика, радиото излъчваше музика на английски език. Не изоставаше и телевизията. Разбира се, за да се заблудят комунистите, ЦК проведе някаква борба против идеологическата диверсия за пред очи, но тя беше толкова наивна и груба, че компрометираше БКП. Сега се говори, че в тази епоха била забранена една или друга изява на западната култура. Това е изопачение на действителността. Ако сега се излъчваха толкова произведения с комунистическа ориентация, колкото тогава - с антикомунистическа, ние, комунистите, бихме били повече от доволни.

От всичко казано дотук ясно се вижда, че 10 ноември 1989 г. не падна от небето изневиделица, а че е само един добре подготвен и добре обмислен заключителен етап на контрареволюцията, в резултат на който бе обявено официално, че България вече няма да продължава по социалистическия път на развитие. Основните процеси на реставрацията на капитализма протекоха преди това. Социализмът фактически беше разгромен в условията на социализъм. Временното поражение на комунизма е факт. Световният империализъм поема курс към установяването на новия световен ред, който не е нищо друго освен модернизиран фашизъм. Но за да постигне целта си, световният империализъм ще трябва да се справи с няколко големи подводни скали, които могат да се окажат непреодолими.

На първо място, това са противоречията между главните партньори в проектирания нов световен ред, които имат традиционен характер от много десетилетия насам и които не са изгладени. Консолидацията на тези страни, родена в борбата против социалистическия лагер, вече лишена от главния си мотив, ще се разпадне и противоречията между тях ще изпъкнат на преден план. А те са както икономически, така и политически. Особено чувствителни към деструктивни процеси са свръхмонополите, започнали да се появяват още в епохата на студената война, които са много необходими за въвеждането на новия световен ред.

На второ място, главните партньори в проектирания нов световен ред се оказаха неплатежоспособни - разпадането на социалистическия лагер се оказа много по-скъпо, отколкото предполагаха. Те бяха и са в състояние да плащат и плащаха на провокаторите - както отделни, така и на цели групи, но се оказа, че не могат да плащат на цели народи. Социализмът се оказа жилава система - отказът от вече установения социализъм навсякъде доведе до масово обедняване и масова поява на нови, неподозирани в прогнозите социални недъзи. Това пък води до недоволство на народите от реставрацията на капитализма и неминуемо ще доведе до повторни социалистически революции навсякъде, където те са победили преди това.

На трето място, главните партньори в проектирания нов световен ред се оказаха недостатъчно компетентни за по-нататъшната си дейност. (Фашизмът никога не е бил носител на висока култура!) Развитите умове на Запад вече започват да разбират за какво са били използвани и (подобно на физиците след атомната атака над Хирошима и Нагасаки) започват да се оттеглят от политическата сцена. От друга страна, налице е масово пролетаризиране на интелигенцията във всички страни. Предстои епоха, в която пролетариатът наново ще разполага с по-висок интелект от експлоататорите и наново ще постави въпроса за диктатурата си над тях.

На четвърто място, главните партньори в проектирания нов световен ред, осъществявайки декомунизацията в бившите социалистически страни, се саморазобличиха пред народите от третия свят и доверието към тях пада с всеки изминат ден. Революционизирането на тези народи е в ход. Те неминуемо "ще си върнат" подкрепата на народите от бившите социалистически страни, като по този начин предстои консолидация на антифашистките сили в целия свят.

На пето място (а това е и основното!), главните партньори в проектирания нов световен ред удържаха временна победа с помощта на лъжата, че социализмът като обществена система е доказал своята нежизнеспособност. Ако беше така, СССР нямаше да може да победи във войната фашистка Германия. (Идеята, че западните съюзници имали решаващ принос, минава само за невежи хора, които нямат представа от икономиката и хода на тази война.) Ако беше така, САЩ нямаше да догонват СССР в овладяването на Космоса цели 12 години и да го догонят и надминат едва тогава, когато хрушчовистите "новатори" вече бяха напреднали в ерозията на съветската икономика. Ако беше така, една България, ограбена от хитлерофашистите, водила борба на живот и смърт с тях и със своите фашисти, с разрушена столица от англоамериканските бомбардировки, участвала във войната, но осъществила социалистическа революция, нямаше да има 10 години след войната жизнен стандарт, по-висок от жизнения стандарт в една непокътната от войната Турция. Не социализмът е нежизнеспособен. Нежизнеспособна се оказа реставрацията към капитализма, осъществявана в епохата от 1956 г. до 1989 г. Ако през 1989 г. наистина не можеше да продължава така и ако трябваше да се направи нещо в полза на народа, то това беше да се прекрати реставрацията, да се възобнови истинският път на социалистическо развитие, а не да се прокламира лъжата за нежизнеспособност на социализма. В това се състоеше лъжата на главните партньори в проектирания нов световен ред, която нашите "реформатори" повтарят като папагали и до днес и на която лъжа вече никой не вярва. Те смятат, че никой не съди победителите. Но победител-лъжец е победител до довечера. Утре такъв победител ще бъде вече победен, а тогава ще се намери кой да го съди.

При тези условия комунистите от всички страни, включително и българските комунисти, нямат никакво основание да свиват знамената си след нанесения удар. Това би било престъпление спрямо народите. Напротив. Именно сега, когато международната реакция настъпва безогледно и нагло с помощта на измами и манипулации, именно сега, когато фашизмът, пременил се в "демократична" пелерина, пак е надвиснал над планетата, наново доби актуалност лозунгът:

"Смърт на фашизма, свобода на народа!"

София, 19 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 129
София, 12 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистриране на кандидати за съветници и кметове в общинските и в районните избирателни комисии


На основание чл. 25, ал. 1, точка 2 във връзка с чл. 27, ал. 1, точка 9, чл. 28, ал.2, точка 3, чл. 35, 38, 39, 42, 43 и 44 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Кандидатите за съветници и кметове се посочват и се предлагат за регистрация от централните ръководства на политическите партии и коалиции чрез лицата, които имат право да ги представляват, при условие че съответната партия или коалиция е регистрирана в ЦИК и в съответната ОИК за участие в изборите. Централните ръководства могат да упълномощават едно или повече лица, които от тяхно име да представят за регистриране кандидатските листи за съветници и кандидатите за кметове.

2. Политическите партии и коалиции могат да делегират на своите общински и регионални ръководства и на конкретно лице /лица/ от тези ръководства правата си за предлагане за регистриране на кандидатски листи за общински и районни съветници, както и на кандидати за кметове /общински, районни и на кметства/ в съответните ОИК или РИК. Делегирането на тези права се извършва със специално решение на централното ръководство, което се изпраща на ЦИК и на съответната ОИК преди регистриране на кандидатите.

Общинските и регионалните ръководства или съответното лице /лица/ от тези ръководства могат да упълномощават едно или повече лица, които от тяхно име да представят за регистриране кандидатските листи и кандидатите за кметове.

3. Политическите партии и коалиции по реда, посочен в предходните точки, представят в съответната ОИК листите с кандидатите за общински съветници и кандидатите за кметове на общини и кметства със следните документи:
а/ предложение от централното или упълномощеното по реда на предходната точка местно ръководство или лице /лица/ на партията или коалицията, включващо данни за кандидатите за кметове и за общински съветници съобразно изискванията на приложение N 17 от изборните книжа /ДВ, бр. 78/1995 г./;
б/ заявление от всеки кандидат за съветник или кмет, изготвено по приложение N 12 от изборните книжа /ДВ, бр. 78/1995 г./.

4. Политическите партии и коалиции по посочения ред представят в съответната РИК листите с кандидатите за районни съветници и кандидатите за районни кметове със следните документи:
а/ предложение на централното или упълномощеното по реда на т. 2 от настоящото решение местно ръководство или лице /лица/ на партията или коалицията, включващо данни за кандидатите за районни кметове и кандидатската листа за районни съветници съобразно изискванията на приложение N 18 от изборните книжа /ДВ, бр. 78/1995 г./;
б/ заявление от всеки кандидат за съветник или кмет съобразно изискванията на приложение N 13 от изборните книжа /ДВ, бр. 78/1995 г./;
в/ удостоверение за регистрацията на партията или на коалицията в съответната ОИК - приложение N 16 към изборните книжа.

5. Общинските избирателни комисии или районните избирателни комисии вписват във входящ дневник предложенията на партиите и коалициите по реда на постъпването им, като. отбелязват в него датата и часа на приемането им, както и данните на упълномощените представители на партията или на коалицията.

6. В случаите на установени непълноти и неточности при подаване на документите за регистрация в ОИК или РИК се уведомява пълномощникът на партията или на коалицията, като той се подписва в съответния дневник. Когато недостатъците се установяват впоследствие, заявителят се уведомява на посочения от него адрес с телеграма с известие за доставка или по телефона. Ако недостатъците бъдат отстранени в тридневен срок от уведомяването, заявлението се смята за подадено от датата на първоначалното му представяне. В противен случай за дата на подаване на заявлението се смята датата на отстраняване на недостатъците, но срокът не може да бъде по-късен от 28 септември 1995 г.

7. Подреждането на кандидатите за съветници в листите и номерирането им се извършва от съответната партия или коалиция:
а/ когато кандидат за съветник отпадне от листата, същата се регистрира за останалите кандидати за съветници по реда на заместването;
б/ в решението на ОИК или РИК за регистрация се мотивират подробно заличаванията на кандидатите за съветници, както и отказите за регистриране на кандидатите за кметове;
в/ в Закона за местните избори не съществува ограничение за броя на кандидатите в кандидатските листи.

8. Регистрацията на листите за общински и районни съветници и на кандидатите за кметове на общини, райони и кметства приключва в 19 часа на 28 септември 1995 г.:
а/ след извършване на служебна проверка, състояща се в сверяване на данните от заявленията на кандидатите и предложените листи, и след отстраняване на несъответствията между тях на основата на данните от заявленията регистрираните кандидатски листи за съветници и кандидатурите за кметове се вписват от ОИК в регистрите - приложение N 17, а от РИК - в регистрите, приложение N 18 към изборните книжа;
б/ в случаите, когато е отказана регистрацията или когато някой от кандидатите почине, или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, съответната партия или коалиция може да предложи за регистрация нов кандидат за съветник или кмет по установения ред в срок до 19 часа на 8 октомври 1995 г.

9. Общинските избирателни комисии или районните избирателни комисии обявяват пред населението регистрираните листи за общински или районни съветници и кандидатите за кметове веднага след сроковете по предходната точка.

10. Коалициите могат да регистрират в съответната ОИК или РИК:
а/ обща листа за съветници и общ кандидат за кмет;
б/ само обща листа за съветници;
в/ само общ кандидат за кмет.

Участващите партии в коалицията не могат да излизат с отделни самостоятелни листи и кандидат за кмет в съответната община или район.

Всеки кандидат за съветник може да бъде включен или само в листа за общински съветници, или само в листа за районни съветници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 152
София, 12 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Отечествена партия на труда


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Отечествена партия на труда /ОПТ/. Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 15 от 5 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
1. Заверен на 31 август 1995 г. препис от решение на Софийски градски съд по ф.д. N 2392 по описа на съда за 1990 г. за вписване на политическа партия Отечествена партия на
труда.
2. Фотокопие от "Държавен вестник" бр.33 от 1990 г. за обнародване на съдебното решение за вписване на партията.
3. Устав и програма на партията, приети на III извънреден конгрес, проведен на 8-9 април 1995 г. в гр.Велико Търново във връзка с промяна в ръководството.
4. Образци от подписите на лицата, които представляват партията, и образец от печата на партията.
5. Заверен препис-извлечение от протокола на III извънреден конгрес на ОПТ, проведен на 8-9 април 1995 г. за избор на Минчо Минчев за председател на партията.
6. Фотокопие от молба на председателя на ОПТ до Фирмено отделение на СТС с искане за вписване на промени.
7. Удостоверение от Фирмено отделение на СГС, от което е видно, че производството по искането за вписване на промени за партията е висящо.

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическа партия Отечествена партия на труда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 172
София, 13 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Работнически младежки съюз


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Работнически младежки съюз. Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в ригистъра на ЦИК с N 44 от 13 септември 1995 година.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:
1. Заверено на 13 септември 1995 г. фотокопие от решение на Софийски градски съд от 17 октомври 1994 г. по ф.д. N 8041 по описа на съда за 1994 г. за вписване в регистъра на политическите партии на Работнически младежки съюз.
2. Фотокопие от "Държавен вестник", бр.97 от 1994 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията.
3. Образец от подписа на лицето, което представлява партията, и образец от печата на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, т.3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Работнически младежки съюз.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 173
София, 13 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българска работническа социалистическа партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Българска работническа социалистическа партия. Заявлението е подписано от лицата, които представляват партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 42 от 13 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени докучментите, посочени в Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:
1. Заверено на 1 септември 1995 г. фотокопие от решение на Софийски градски съд от 14 ноември 1994 г. по ф.д. 20081 по описа на съда за 1994 г. за вписване в регистъра на политическите партии на Българска работническа социалистическа партия.
2. Фотокопие от "Държавен вестник" бр. 97 от 1994 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията.
3. Образци от подписите на лицата, които представляват партията.
4. Образец от печата на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗМИ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Българска работническа социалистическа партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 174
София, 13 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българска работническа партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Българска работническа партия. Заявлението е подписано от лице, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 43 от 13 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК.
1. Заверено на 13 септември 1995 г. фотокопие от решение на Софийски градски съд от 30 декември 1993 г. по ф.д. No 12287 по описа на съда за 1993 г. за вписване в регистъра на политическите партии на Българска работническа партия.
2. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 16 от 1994 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията.
3. Образец от подписа на лицето, което представлява партията, и образец от печата на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Българска работническа партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/"Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 177
София, 13 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия Неоконсервативна синя партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Неоконсервативна синя партия, подписано от упълномощеното от партията лице. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 45 от 13 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Заверен препис на 13 септември 1995 г. от Решение по ф.д. No 18280 от 1993 г. на Софийски градски съд от 1 юли 1994 г. за регистрация на политическа партия Неоконсервативна синя партия.
2. Образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.
3. Фотокопие на стр. 32 от "Държавен вестник" бр. 64/94 г. за публикация на регистрацията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г,, политическа партия Неоконсервативна синя партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 179
София, 13 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Обединен демократичен съюз "Партия за справедливост" със седалище гр. Тетевен


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от политическа партия Обединен демократичен съюз "Партия за справедливост" със седалище гр. Тетевен, подписано от упълномощеното лице, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 26 от 7 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
1. Препис от съдебно решение по ф.д. No 23279 V гр. отд. на ВС, заверен на 7 септември 1995 г.
2. Фотокопие от "Държавен вестник" бр. 76 от 1991 г.
3. Образец от печата на партията.
4. Образец от подписа на председателя на партията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическа партия Обединен демократичен съюз "Партия за страведливост" със седалище гр. Тетевен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 180
София, 13 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия Партия на демократичните промени


Постъпило е заявление за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Партия на демократичните промени. Заявлението е подписано от лицето, което има право да представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 27 от 7 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
1. Препис от съдебно решение от 11 август 1994 г. по ф.д. N 12468/94 г. на Софийски традски съд - заверен на 7 септември 1995 г.
2. Фотокопие от "Държавен вестник" бр. 78/94 г., където е обнародвано съдебното решение за вписване на партията.
3. Препис от учредителния протокол на партията.
4. Образец от подписа на лицето, представляващо партията.
5. Образец от печата на партията.
6. Протокол N 3 на Националния съвет на партията от 8 юли 1995 г.
7. Протокол от проведения Първи конгрес на партията на 12 август 1995 г.
8. Молба-заявление до СГС за вписване на промени по ф.д. N 12468/94 г.
9. Призовка по ф.д. No 12468/94, насрочено за 29 септември 1995 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическа партия Партия на демократичните промени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 210
София, 13 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция Съюз на демократичните сили


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от коалиция Съюз на демократичните сили, подписано от упълномощено от коалицията лице. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 47 от 13 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени съгласно Решение No 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК следните документи:

1. Решение за образуване на партийна коалиция Съюз на демократичните сили за участие в местните избори за съветници и кметове на 29 октомври 1995 г. от следните партии:
Български демократически форум;
Демократическа партия - 1896 г.;
Движение "Екогласност";
Консервативна и екологична партия;
Национален клуб за демокрация;
Нова социалдемократическа партия;
Обединен християндемократически център;
Радикалдемократическа партия в България;
Републиканска партия;
Социалдемократическа партия;
Съюз на репресираните в България след 9 септември 1944 г.

Решението е подписано от упълномощените от партиите лица.

2. Образци от подписите на представляващите коалицията. Образец от печата на коалицията.

3. Решение по ф.д. N 2434 от 1990 г. на Софийски градски съд, актуализирано на 12 септември 1995 г. за регистрация на партия Български демократически форум. Фотокопие от "Държавен вестник" бр. 34/27 април 1990 г., стр. 31 за публикация на регистрацията, Устав на Българския демократически форум.

4. Решение по ф.д. N 17 468 от 1994 г. на Софийски градски съд, актуализирано на 12 септември 1995 г. за регистрация на Демократическа партия - 1896 г. Фотокопие от "Държавен вестник" бр. 91/1994 г. на стр. 28 за публикация на регистрацията на партията.

5. Решение по ф.д. N 21 164 от 1993 г. на Софийски градски съд, актуализирано на 11 септември 1995 г. за регистрация на политическа партия Движение "Екогласност". Фотокопие от "Държавен вестник", от 1993 г., стр. 32 за публикация на регистрацията на партията.

6. Решение по ф.д. N 9802 от 1992 г. на Софийски градски съд, актуализирано на 7 септември 1995 г. за регистрация на политическа партия Консервативна и екологична партия. Фотокопие от "Държавен вестник" бр. 45/1994 г., стр. 31 за публикация на регистрацията на партията.

7. Решение по ф.д. N 30 382 от 1992 г. на Софийски градски съд, актуализирано на 7 септември 1995 г. за регистрация на политическа партия Национален клуб за демокрация. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 33/1994 г., стр. 31 за публикация на регистрацията на партията. Устав на Национален клуб за демокрация.

8. Решение по ф.д. N 849 от 1990 г. на Софийски градски съд, актуализирано на 6 септември 1995 г. за регистрация на политическа партия Нова социалдемократическа партия. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 97/1994 г., стр. 29 за публикация на регистрацията на партията.

9. Решение по ф.д. N 25 820 от 1992 г. на Софийски градски съд, актуализирано на 7 септември 1995 г. за регистрация на политическа партия Обединен християндемократически център. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 36/1994 г., стр. 27 за публикация на регистрацията на партията.

10. Решение по ф.д. No 981 от 1990 г. на Софийски градски съд, актуализирано на 11 септември 1995 г., за регистрация на политическа партия Радикалдемократическа партия в България. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 82/1995 г., стр. 16 за публикация на регистрацията на партията.

11. Решение по ф.д. N Ф-339 от 1991 г. на V гр. отделение на Върховния съд за регистрация на политическа партия Републиканска партия, актуализирано на 4 септември 1995 г. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 33, стр. 14 за публикация на регистрацията на партията.

12. Решение по ф.д. N 10 043 от 1992 г. на Софийски градски съд за регистрация на политическа партия Социалдемократическа партия, актуализирано на 31 август 1995 г. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 76/1995 г., стр. 48 за публикация на регистрацията на партията.

13. Решение по ф.д. N 2418 от 1990 г. на Софийски градски съд за регистрация на политическа партия Съюз на репресираните в България след 9 септември 1944 г., актуализирано на 7 септември 1995 г. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 50/1994 г., стр. 28 за публикация на регистрацията на партията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени за 29 октомври 1995 г., коалиция Съюз на демократичните сили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
15.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Галя Дамянова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!