14 юли 1995


София, 14 юли 1995 година
Брой 136 /1437/


София, 14 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК /13 ЮЛИ 1995 Г./ ЗА СМЯНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ГРУПАТА. За председател на ПГ на БББ е избран Димитър Дичев.


Днес, 13 юли 1995 г.,се проведе заседание на Парламентарната група на Български бизнес блок /ПГ на БББ/. На основание решение на групата от 11 юли 1995 г., прието със 7 гласа "за" и 5 гласа "против", за смяна на ръководството на Парламентарната група, се направиха следните предложения:

За председател се предлага Димитър Дичев.

За заместник-председатели на групата се предлагат Георги Дилков и Николай Кисьов.

Резултатите от проведеното гласуване, удостоверени със собственоръчно положени подписи, са, както следва:

Гласували "за":
1. Румен Русев
2. Яшо Минков
3. Борислав Борисов
4. Христо Стоянов
5. Валентин Стоев
6. Димитър Дичев
7. Георги Дилков

Гласували "против" няма.

Възлага се на избраното ръководство на групата да извърши необходимите действия за нанасяне на промените в документацията на Народното събрание.

                                                                                                     ПРОТОКОЛИРАЛ: Яшо Минков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ХОДЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА" НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Повече от пет години след рухването на модела на централизираната планова икономика Българска партия либерали /БПЛ/ със съжаление констатира, че приватизацията като средство и цел на икономическата реформа е все още в лоното на законова недостатъчност, технологична неяснота и междуинституционални прения. Мащабът и скоростта на процеса на трансформация на собствеността са не само най-важните фактори за излизане от икономическата криза, но и задължителни условия за преминаването към свободна пазарна икономика. Въпреки многобройните политически декларации в подкрепа на приватизацията, въпреки самоопределилото се "правителство на приватизацията" и проведените множество форуми процесът на приватизация до момента е административно обременен, силно ограничен, бавен, стихиен, неефективен и непрозрачен. Резултатите от това са неоправдано нисък процент на частната собственост, декапитализацията на държавните фирми и загубата на доход за обществото вследствие от неизплатените задължения към държавния бюджет, увеличението на лошите кредити и междуфирмената задлъжнялост в държавния сектор на икономиката. Причините за това според нас се крият в политическото противоборство, неефективното и непълно законодателство, възела от противоречиви политически и икономически интереси и липсата на нужната йерархична управленска структура, която да координира дейността на органите по чл. 3 от ЗППДОБП. Въпросите без отговор към днешна дата нарастват с промените в модела на приватизация, които се декларират от правителството на демократичната левица. Съчетаването на масовата и касовата приватизация изисква и нов модел на управление. Ние сме обезпокоени от опасността приватизационният процес да пропадне в лабиринта на междуинституционални борби за надмощие, в капана на непрекъснатите промени и импровизации, насочени към "доусъвършенстване" на съществуващите процедури. Остават неясни за обществото какви са правата, задълженията и отговорностите на Агенцията за приватизация, Центъра за масова приватизация и Министерството на икономическото развитие и как тези органи ще координират своята дейност. Липсва законовата база за провеждането на масовата приватизация.

Ето защо днес заявяваме пак:

Ние сме за силно ускоряване на процеса на приватизация, който е единственият начин за формирането на свободно пазарно стопанство.

Ние сме за спешно законодателно решение на проблемите пред приватизационния процес.

Ние сме за процедури, които гарантират прозрачност, справедливост и честност на участниците в приватизацията.

Ние сме за преференции на националния частен капитал при равни или близки икономически, техникотехнологични и екологични параметри на предложенията за купуване.

Ние сме за разнообразие на използваните форми за приватизация, стига прилагането им да води до по-бърза трансформация на собствеността.

Ние сме и за масова приватизация - най-бързата форма за трансформация на собствеността, средство за ускоряване на развитието на фондовия пазар и социален елемент, осигуряващ на хората съответен дял от собствеността, в чието създаване те са участвали.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Упълномощен съм от Националното ръководство на Съюза на репресираните в България след 9 септември 1994 г. да направя следната декларация:

Прочетената по телевизията на 4 юли 1995 г. декларация от името на Съюза на репресираните в България след 9 септември 1944 г. /СРБ/ не отговаря на истината, защото:

- Националното ръководство не е взимало решение за такава декларация и не е упълномощавало лицето Димитър Чукарски да говори от името на съюза. Той е непознат за нас. Заседание на Националния съвет не е насрочвано и такова няма да има на 8 юли 1995 г. /събота/.

- Българската общественост трябва да знае, че в България има един Съюз на репресираните след 9 септември 1944 г. В определението на Софийски градски съд от 16 юни 1995 г. ясно и категорично се заявява, че "спира производството по молба за вписване на промени от 20 март 1995 г., депозирана от Иван Спасов Неврокопски в качеството му на председател на Съюза на репресираните в България след 9 септември 1994 г.", от което следва, че Неврокопски не е председател и всички документи, подписвани от него в качеството му на председател на СРБ, са нищожни.

Днес, когато всички демократични сили се стремят към обединение, Неврокопски и групата около него подновяват опитите си за отцепване, като се опитват да внесат смут и объркване в нашия съюз и спекулират с неговото име.

Категорично заявяваме, че в тази напрегната политическа обстановка няма да разрешим да се използва името на съюза ни за користни цели. Ако се наложи, ще бъдем принудени да използваме и съответните законови норми.

София, 7 юли 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Станчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


След като Националният съвет на Съюза на репресираните след 9 септември 1944 г. в България се запозна с безотговорните изявления на Иван Станчев по телевизията, с които се въвежда в заблуждение българската общественост, и с противоуставните действия на групичката около същия; съобразявайки се с вредите, които нанесоха на скъпата ни организация,

Прие следната декларация:

1. Остро осъжда разколническите действия и поведение на групичката на Станчев, присвоила си самоволно права /съгласно Устава на проведения конгрес/, с което се прави несполучлив опит за разбиване единството на организацията.

2. С тези противоуставни действия се нанасят непоправими вреди на репресираните и се посяга върху така необходимото ни единство.

3. Групата на разколниците са хора повечето от които не са пряко репресирани, включително и Иван Станчев.

4. Трябва да се знае, че с подобни осъдителни действия се засягат непростимо устоите на новата българска демокрация и демократичния процес.

5. Съюзът на репресираните ще продължи да отстоява своята независима политическа линия - да бъде самостоятелна и надпартийна организация, и ще взема решенията си, без да се влияе от когото и да било.

София, 8 юли 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Неврокопски

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


След констатацията, че кандидатурата на СДС за кандидат-кмет на град София е издигната по манипулативен начин, добре познат ни от времето, когато БКП определяше своите кандидати, ние декларираме:

1. Категорично сме против кандидатурата на Стефан Софиянски за кмет на София. Смятаме, че зад тази кандидатура стоят финансовите интереси на същите, които някога издигнаха и кандидатурата на пагубния за София кмет Янчулев.

2. Смятаме, че е неморално същата партия и същата политическа сила, които някога издигнаха Янчулев, днес отново да издига кандидат за кмет на София. Личността на Софиянски засилва аргументите ни в това отношение. Смятаме, че са прозрачни комбинациите, целящи да прикрият далаверите на сегашния кмет.

3. Ако бъде оказан натиск за оттегляне кандидатурата на Ренета Инджова, Партия либерален конгрес ще предприеме необходимите политически действия за издигане на кандидатура за кмет на София, която категорично ще се противопостави на намеренията на тези, които заради интересите си целят да продължи хаосът в управлението на столичния град в стил "без Янчулев по янчулевски" чрез съпартиеца му Стефан Софиянски.

Партия либерален конгрес призовава столичани в предстоящите избори да изчистим София в пряк и преносен смисъл.

София, 11 юли 1995 г.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ВЪПРОСА ЗА СЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАТАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАТРИАРХ,

Централният комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ и неговото ръководство сме обезпокоени от безчинствата и злодействата на разните антиправославни секти, като например на мормоните, на Муун, на Кришна, на баптистите, разни протестантски секти, на Бакалов, на последователи на Йехова, Рема и много други. За съжаление тези и много други секти са узаконени от органите на Министерския съвет. Не са малко жертвите на тези по същество антибългарски секти. Държавата няма право да узаконява секти, които съсипват младежта. Много секти действат при нелегални условия, а органите на властта - полицията, прокуратурата и съдът, си затварят очите и се преструват, че нищо не виждат и нищо не знаят. Патриаршията за съжаление нищо не предприема, а тя в никакъв случай не бива да позволява да съществуват подобни секти.

Излагайки горното, най-учтиво Ви моля да забраните всички секти и да им дадете срок от една седмица да напуснат страната ни.

Ако и този път премълчите, ше смятаме, че и Вие сте съпричастни в беззаконията, които извършват сектите в грубо нарушение на законите в Р. България.

София, 5 юли 1995 г.

                                                                                                        ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


 РАЗДЕЛ III: ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ.


ГЛАВА I: ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО.

Чл. 30 /1/ Изпълнителното бюро /ИБ/ е орган за оперативно координиране на дейността на БПЛ. Състои се от председателя, заместник-председателите и десет души, избрани от Националния съвет.
/2/ На едно от първите си заседания ИБ регламентира организацията на своята дейност.

Чл 31 /1/ Заседанията на ИБ се свикват от председателя не по-рядко от един път седмично. ИБ може да вземе решение да не провежда заседания в определени периоди.
/2/ Заседанията на ИБ са редовни, ако присъстват най-малко половината от неговите членове. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Чл. 32. Изпълнителното бюро:
1. Организира текущото изпълнение на решенията на ръководните органи на партията.
2. Координира дейността на общинските организации и определя по предложение на председателя или на съответния заместник-председател лица за координатори на общинските организации на определена територия, както и техните длъжностни характеристики.
3. Взима решения във връзка с чл. 29 т. 7 и т. 11.
4. Взима решения, които не са от изключителните компетенции на ръководните органи на партията.

Чл. 33 /1/ Дейността на Националния съвет и Изпълнителното бюро се обслужва и подпомага от партиен апарат, който се състои от общофункционални и специализирани звена.
/2/ Общофункционалните се създават по реда на чл. 29 т. 13 въз основа на предложение на заместник-председателя по организационните въпроси.
/3/ Специализираните звена са: експертно, информационно и национална координация.
/4/ Непосредственото ръководство и контрол върху работата на апарата се осъществява от председателя и от заместник-председателя по организационните въпроси.


ГЛАВА ІІ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ГОВОРИТЕЛ.

Чл. 34. Председателят на БПЛ:
1. Ръководи организационната и политическата дейност на партията съгласно решенията на нейните колективни органи.
2. Представлява партията пред държавните органи и други организации, юридически и физически лица.
3. Председателства заседанията на НС и ИБ.
4. Осъществява и други функции, възложени му от този устав.

Чл. 35 /1/ Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му.
/2/ В случай на отсъствие или при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си председателят може да упълномощи един от заместник-председателите да осъществява неговите функции. Ако не направи това, заместник-председателите представляват партията съвместно.
/3/ Двамата заместник-председатели отговарят съответно за организационните въпроси и за идейно-политическото развитие на партията.
/4/ Заместник-председателят по организационните въпроси:
     1. Отговаря за организационно-техническата дейност на БПЛ и сключва договори с лицата, ангажирани в партията.
     2. Отговаря за изпълнението на бюджета.
     3. Съхранява архива и печата на партията.

Чл.36. Говорителят на БПЛ осъществява връзката със средствата за масова информация.


РАЗДЕЛ IV: КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

Чл.37 /1/ Контролният съвет /КС/ е контролно-ревизионен орган на БПЛ.
/2/ Контролният съвет се избира от конгреса и се състои от петима членове, които не могат да бъдат избирани в други органи на БПЛ. На първото си заседание КС избира с обикновено мнозинство председател и секретар.
/3/ Председателят на КС може да участва със съвещателен глас в заседанията на Националния съвет и Изпълнителното бюро.
/4/ КС се отчита пред конгреса.

Чл.38. Контролният съвет.
1. Контролира финансовата дейност и имущественото състояние на БПЛ.
2. Изготвя съобразно изискванията на закона доклад за размера на приходите и разходите на партията.
3. Следи за спазването на уставните процедури и изпълнението на решенията на ръководните органи на партията. При констатиране на нарушения изготвя предложения и становища до ръководните органи, които може да изпраща до всички клубове.
4. Взима решения по чл. 10 /2/.


РАЗДЕЛ V: ИМУЩЕСТВО.

Чл.39. Имуществото на БПЛ се формира от членски внос, дарения, издателска дейност и от други постъпления, разрешени от закона.


РАЗДЕЛ VI: СИМВОЛИ.

Чл.40 /1/ Знамето на БПЛ е жълто и носи емблемата на партията.
/2/ Празник на БПЛ е 3 ноември.
/3/ Печатът на БПЛ е кръгъл и върху него е изобразена емблемата на партията и е изписано нейното наименование.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
14.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Галя Дамянова
                                           Цветанка Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!