14 юни 1991

София, 14 юни 1991 г.                         
        Брой 115 (390)

Ръководител на Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И КЪМ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОТ ИМЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. Призивът е приет единодушно на общоградски митинг.


Към вас, законно избраните представители на българския народ и най-висша държавна власт, се обръщаме ние, граждани от столицата и от страната, събрани на митинг, свикан от Движението за демокрация и социална справедливост и подкрепен от други движения и политически организации.

Чуйте голямата ни тревога за оцеляването на нацията, за съдбата на цялото население, изправено пред мизерията и глада, пред хроническа безработица, без перспектива и надежда за сигурност и нормални човешки условия за живот!

Неудържимият хаос и непостижимо високите цени обричат целия народ на страдание и гибел.

Законодатели, парламентаристи, отворете си очите за общото бедствие. Нека вашата съвест и разум да ви стреснат, защото вие носите най-голямата отговорност за съдбините на държавата!

Днес няма по-върховна цел от тази да се сложи ред в страната, да се пресече спекулата и погазването на човешките права и свободи, осветени от конституцията на Република България.

Правото да живееш като свободен гражданин!
Правото да се трудиш!
Правото да изразиш свободно своето мнение!

Не може да има истинска демокрация, когато населението е подложено на жесток обир. Гражданинът не е свободен, когато е сломен от грижата за оцеляване, когато няма никаква надежда в утрешния ден. И ние сме силно обезпокоени, че в момент, когато стотици хиляди младежи, многодетни семейства, пенсионери изнемогват, в складовете на предприятия и фирми са заключени тонове храни и потребителски стоки, за да се диктуват високи цени.

Уважаеми народни представители от всички партии и движения!

Спрете незабавно със закон ограбването на българския народ чрез баснословните цени и лихви, данъци и висока инфлация!

Вслушайте се в гласа на работническата класа, интелигенцията, на всички трудови хора за тежките условия на живот. Заплатите далеч не отговарят на многократно увеличените разходи за храна, транспорт, облекло, за насъщните потребности. Разумната политика изисква не съкращаване, а увеличаване на производството, запазване и откриване на нови работни места! Ние вървим към тежка национална трагедия. На улицата вече са изхвърлени хиляди работници и специалисти. България може да излезе от кризата не с празни обещания и високопарни речи, а с работа и усилия от всички сънародници.

Помислете за нашата младеж, докато не е станало фатално късно, осигурете условия за образование и за работа, за отглеждане на поколение, за дом на всяко младо семейство.

Приемете незабавно законна уредба за ефективното използване на земята през тази година, за да не се превърнат плодородните ниви в пустини!

Спасете социалния мир, националното единство и териториалната цялост на Отечеството!
Спасете демокрацията!
Спасете България!

София, май 1991 г.

/"Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Съюзът на притежателите на жилищно-спестовни влогове, регистриран на 23 ноември 1990 г. в Софийски градски съд, защитава интересите на близо 100 000 вложители в София и около 500 000 в цялата страна.

В изпълнение на решение на Великото народно събрание от 5 март 1991 година със заповед на Министър-председателя N Р-77 от 5 април 1991 год. беше сформирана работна група към Министерския съвет за решаване на проблемите на дългогодишните вложители. Въпреки нашите неколкократни писмени настоявания в работната група да бъдат включени и членове на управителния съвет на Съюза това не бе сторено. Нещо повече. В работната група взе участие само Националното обществено движение "Дом за всеки", което защитава интересите на хора без жилищно-спестовни влогове. При това положение докладната записка не разглежда конкретните искания на притежателите на жилищно-спестовни влогове, не отразява реалното положение и не решава проблемите им.

Ние остро протестираме против това да не се взема предвид времечакането и лихвочислата като основен фактор при изготвянето на новата финансово-кредитна система.

Протестираме и срещу отделяне на средства от нашия фонд и използуването на акумулирания такъв досега в строителството само за създаване на нов общински жилищен фонд, тъй като последният беше разпродаден на безценица на хора, пряко свързани с номенклатурата. При това положение ние, вложителите се оказваме избутани в "ъгъла", въпреки че през последните тридесет години сме били най-сериозната част, която е дотирала жилищното строителство у нас. В замяна на това, вместо да се удовлетворят нашите искания, ние отново сме потърпевши.

Заявяваме, че така изготвената докладна записка е в разрез с нашите интереси, с което се цели да се отложи решаването и да се задълбочат още повече проблемите на дългогодишните вложители.

Ние разбираме сериозността на положението в България и подкрепяме решенията на Правителството за икономическа реформа, затова настояваме:

- да се възстанови покупателната способност от 18 % на средния жилищен влог спрямо стойността на средно жилище от 85 кв.м., като на дългогодишните вложители се предложат и преференциални заеми в зависимост от времечакането, лихвочислата и жилищната нужда само срещу влогове, направени най-късно до 20 април 1990 година.

Предлагаме средствата за възстановяване на покупателната способност на влоговете да се блокират в продължение на 12 до 18 месеца и да се използват само по целевото им предназначение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА: П. ТОТЕВА        ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. ДОЙЧИНОВ

Адрес за връзка: ул. "ЦАР АСЕН" 2 Б, тел.89-79-33

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСК НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУЩЕСТВОТО И СРЕДСТВАТА НА БСП, ИЗПРАТЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съгласно изричните разпоредби на действащите в този период закони (чл.141 от ЗПС) за изменение на Устава, за прекратяване на сдружението-партията или сливането с друго (включващо и преименуване) се изисква да има законно решение на Общото събрание (Конгреса) на сдружението (Партията), взето с мнозинство не по-малко от 2/3 от присъстващите членове и делегати. Нещо повече, има изискване, че такова решение може да се вземе от общото събрание (Конгреса) само след като този въпрос е бил предварително вписан в дневния ред и надлежно оповестен.

Тъй като:

1. В обявения във вестник "Работническо дело" дневен ред за извънреден Конгрес на БКП не бе обявен за разглеждане и решаване въпросът за прекратяване-разпускане на БКП и смяна на името й.

2. Делегатите на извънредния XIV конгрес на БКП нямаха необходимите пълномощия от избирателите си за вземане на такива решения (видно от множеството документи и протоколи, с които са избрани).

3. Извънредният Конгрес няма законно взето решение за прекратяване на БКП и преименуването й в БСП.

4. Въпросът за прекратяването на дейността на БКП и преименуването й в БСП не може да се решава, като се заобикаля с печално известни "анонимки" и инсценирани "референдуми", то следва, че БКП не е нито прекратена, нито разформирана, а преименуването й в БСП е в съществено и грубо нарушение на законите.

На практика се получи прецедент, че висшето и средното ръководство на БКП премина в новообразуваната БСП, с което съгласно действащия устав се самоизключи от редовете на БКП.

БКП бе поставена в извънредно положение, тя бе обезглавена и дезорганизирана, но тя не беше нито прекратена, нито разтурена.

Редовите комунисти, запазили членството си в БКП, имат пълно право да продължат нейното съществуване и няма никакви както морални, така и законни основания да бъдат лишени от това им право. Затова съгласно действащия по това време Устав на БКП бе необходимо да се образува и обяви инициативен комитет, който да избере временно ръководство на БКП и да подготви провеждането на нов извънреден конгрес, което беше спазено. На 3 и 4 ноември 1990 г. в гр. Панагюрище беше проведен XV конгрес на БКП, на който беше запазено името БКП и комунистите продължават да членуват в БКП със същите партийни членски книжки без каквито и да било промени.

БКП е фактически съществуваща политическа партия и нейното ново ръководство, законно избрано на конгреса, я регистрира по новия ЗПП.

БКП и БСП са две различни и независими една от друга партии.

Опитът на ръководството на БСП да узурпира БКП и да присвои всички    нейни активи и средства е не само незаконен, но е и поредният тоталитарен акт за действия от положение на сила и диктат, на изнудване.

За да се възстанови законността, БКП внася в прокуратурата и в съда въпроса за отмяна на съдебното решение на Софийския градски съд, с което е извършена смяна на наименованието на БКП с БСП, тъй като достатъчно условия за искането ни са, че:

1. Не е имало законно решение по ЗЛС за прекратяване на БКП и преименуването    й в БСП.

2. По устава на БКП Висшият партиен съвет (ВПС) на партията няма такива правомощия, а и на самите делегати такива не са давани.

3. Представените документи и решения за смяна на името на БКП са по своята същност нишожни документи.

4. След като БКП и БСП са две различни партии, пределно ясно трябва да е, че БСП няма никакви законни права да се разпорежда с имуществото и средствата на БКП и следва да се направят съответните постъпки пред прокуратурата, съда и БНБ за незабавно:

- възстановяване на банковите сметки и средства на БКП и спиране на разпорежданията на БСП с тях;
- възстановяване на незаконно отнетото имущество на БКП от БСП;
- възстановяване на незаконно изразходваните средства по банковите сметки на БКП от БСП;
- търсене на персонална наказателна отговорност на лицата, участвали за неправомерно отклоняване и разпореждане с имуществото и средствата на БКП.

Тези наши искания са законни и основателни и от обстоятелството, че БКП остава на марксистко-ленинските си позиции за построяване на социалистическо и комунистическо общество, а БСП гласува закони за реставриране на капитализма, което е несъвместимо с Устава и Програмата на БКП, с което членовете на БСП се самоизключиха от БКП.

С отмяна на извършената регистрация съдът и прокуратурата ще отстранят допуснатите от тях груби извращения на закона.

Централен комитет на БКП

Първи секретар: Вл. Спасов

София, 31 май 1991 г.

/Пресслужба "Kyриер"/


*  *  *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА (част трета - последна) НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. Документът е приет на Пленум на Централния изпълнителен комитет на съюза, състоял се на 12 април 1991 година в София.


8. Тракийската организация е за това историческата истина по националния въпрос да стане достояние на целия български народ чрез средствата за масова информация и учебниците, чрез научноизследователската дейност и т.н. Едновременно с това тя предлага в новата Конституция и по законодателен път да се забрани както уронването на българското национално достойнство, така и проповядването на национални вражди. Ние сме против изграждането на крупни мюсюлмански центрове в България, които могат в бъдеще да доведат до подронване на националното единство на българския народ.

9. Ние се обявяваме решително срещу създаването на политически партииили движения, изградени на етническа или верска основа по подобие наДПС и ОМО "Илинден". Те подгот-вЯт условията за разединението на народа и държавата ни, лесно се поддават на манипулиране от външни сили. По отношение на тях трябва да се прилагат с цялата си строгостКонституцията и законите на страната ни. Съществуването на подобни движения и организации под явна или прикрита форма трябва да се прекрати.

Нека по този въпрос да се поучим от нашата християнска съседка Гърция, чиито закони забраняват образуването на политически партии на верска основа и с това успешно да се предотвратяват всички опити за създаване на партии на мюсюлманите.

10. Съюзът на тракийските културно-просветни дружества (СТКПД) в България е за развитието на добросъседски отношения с всички народи идържави около нас. Това обаче не бива да става в ущърб на националната ни сигурност и териториалната цялост на държавата. Необходими са защитни механизми, които да гарантират на България инейния народ спокойствие и сигурност в утрешния ден. Ние се опасяваме, че ако бъде създадена свободна търговска зона в Южна България, в страната ще нахлуят турски капитали и турски работници. Това крие лесно предвидими последици за българите в някои райони на страната. СТКПД не може да остане безразличен към подобна вероятност тъй като в Южна България са заселени и живеят основна част от бежанците от Източна и Западна Тракия, както и техните потомци.

Ние се опасяваме, че ако бъде създадена проектираната Черноморска икономическа зона, България може да бъде отделена от европейските икономически и политически структури, от християнските европейски държави с пагубни за нея последствия.

Законодателството за приватизацията трябва да предвиди гаранции за запазване на българското имущество от чуждо посегателство, което водидо нарушаване суверенитета и териториалната цялост на България.

11. Голяма част от бежанците от Източна и Западна Тракия и техните потомци живеят в райони, в които преобладават или има голямо количество български граждани с мюсюлманско вероизповедание или с турско самосъзнание. СТКПД в България е за нормални човешки взаимоотношения, за дружба и взаимопомощ между всички български граждани. Ние обаче заявяваме, че не можем и няма да останем безразлични в случай, когато се засягат под каквато и да било форма, интересите на бежанците и на техните потомства. Тракийската организация настоява техните специфични права да бъдат защитени по законодателен ред.

С особена острота в настоящия момент в тези райони стои въпросът за местното самоуправление. Ако не бъде прието необходимото местно законодателство, ДПС ще има реалната възможност да установи свое административно управление в около една четвърт от територията на
страната.

12. Ние искаме да припомним на българското правителство и нашата общественост, че по силата на международни договори България има право на стопански излаз на Егейско море. Това право й беше осигуренов момент, когато победителите в Първата световна война несправедливооткъснаха от българската държава Западна Тракия. Дълг на всички нас еда настояваме за изпълнение на поетите към България ангажименти отстрана на международната общност.

13. В последно време престана да съществува Варшавският договор. Малка България е изправена пред сериозни проблеми за гарантиране на своята национална сигурност. Безспорна е необходимостта от търсенето на нови гаранции, от изграждането на нови отношения в рамките на общоевропейските структури. В същото време СТКПД в България е убеден,че трябва да запазим връзки и отношения, оставени ни от историята и живота. Важна роля за осигуряване на нашата национална сигурност и вбъдеще ще имат отношенията ни с Русия и Съветския съюз.

За осигуряването на националната сигурност и териториална цялост на страната България се нуждае от въоръжени сили, възпитани в дух на висок патриотизъм. Дори в сегашните тежки за българската икономика и държава времена ние трябва да поддържаме боеспособна и ефикасна армия.

14. СТКПД в България настоява в най-скоро време да бъде изработена единна и цялостна стратегия по националния въпрос и съответното законодателство. Тази задача не може и не бива да бъде решавана едностранно, от една или друга политическа партия. Зад нея трябва да застанат всички политически сили в страната без разлика на цвят или политически пристрастия. Когато става дума за националния въпрос, за националната сигурност и териториалната цялост на държавата, ние сме длъжни да изоставим личните и партийните си амбиции и интереси и да помислим всички заедно за своето общо отечество - Република България.

София, април 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РАЗДЕЛА "ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СТРУКТУРИ" (част шеста) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (известната програма "Ран-Ът"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на раздела е известният американски експерт Юджийн Л. Стюарт.


ВРЕМЕНЕН ВНОС В РАМКИТЕ НА МИТНИЦАТА

Митническите закони на голяма част от пазарните икономики разрешават временен внос на стоки в рамките на митницата. Този внос не е обект на обмитяване, но се допуска временно в страната за особено специфични цели. Внесените в рамките на тази уредба артикули трябва да бъдат реекспортирани в посочения период. Пример на временен внос,когато се позволява това безмитно третиране, е вносът на стоки за представяне на търговски панаири или други подобни. В този случай системата поощрява чуждестранната конкуренция и обмена на информацияза наличните стоки. Тя съответно подпомага целите на една пазарна икономика.

За да се прилага системата, са необходими митнически гаранции (полици). Те са нужни за защита на събираното мито, в случай, че вносителят не успее да реекспортира стоката. В основни линии полицитеса финансови средства, осигурявани от гарант, който дава съгласието си за отговорност за дълга на друго лице, ако това лице накрая пропусне да плати. Митническите гаранции обикновено се издават от фирми за поръчителство, които поемат тези задължения срещу определенитакси. Те гарантират пред митническите власти, че фирмите за поръчителство ще платят всички неизплатени мита, ако по каквато и дае причина вносителят пропусне да внесе митото. В пазарните икономики, разбира се, почти всички вносители са частни лица или частни фирми, така че държавата изисква тези гаранции.


ВНОСНИ И ИЗНОСНИ ПРОЦЕДУРИ И СТРУКТУРИ

За частните предприемачи е решаващо да бъдат в състояние да осъществяват ефективен внос и износ, за да останат конкурентоспособна международния пазар. Митническите закони в пазарната икономика трябва да осигурят ефикасни износни и вносни процедури. Те трябва също да бъдат предсказуеми и да дават гаранции за частните делови сделки.

В страните с пазарна икономика тези цели са облекчени от многобройни процедури. Пазарната икономика играе също така важна роля за специализираните икономисти, включително подпомагат процеса на вноса и износа, включително митническите брокери и фрахтовите спедитори.Тези процедури и дейности са разгледани по-долу.


БЪРЗОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТОКИТЕ И МИТНИЧЕСКИТЕ ПОЛИЦИ

В пазарния тип икономики бързината при вноса е крайно важна и затовае необходимо вносителите да получат разрешение за внос много бързо, като по този начин ще бъдат в състояние да посрещнат частните си задължения. На практика това означава, че стоката трябва да бъде освободена, преди митническите власти да са напълно готови за преглед и анализ на митническите вносни документи с оглед определяне стойността на дължимите мита. Затова са необходими процедури за защита на националния доход. Митническите власти трябва да са напълно сигурни, че всички законни мита са събрани.

В пазарен тип страни тези задачи се постигат, като се изисква от вносителите да обявят предполагаемите мита по времето на вноса, заедно с митническа полица, гарантираща плащането на непокритите суми. От вносителите се изисква голяма прецизност при описанието на вносните стоки и тяхната стойност в митническите документи, с огледда могат да бъдат определени и веднага заплатени относително точни мита. Тази процедура дава възможност на митническите власти да прегледат митническите документи по-късно, т.е. преди определянето наокончателните митнически задължения. Междувременно вносната стока се освобождава и общественият приход се защитава.


ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРИХОД

Въпреки разгледаните по-горе процедури е необходимо митническите власти да могат да защитават обществените постъпления от вносители,които преднамерено или по грешка неточно попълват данните във вносните митнически документи. Това може да се случи при погрешно описване на стоки, невярно посочване на количествата или обявяване напо-малка стойност. Резултатът от такива грешки е непълно заплатени мита.

Митническите власти в пазарните икономики разрешиха проблема чрез"статута на наказателните глоби", който предвижда много сурови санкции и глоби за неверни или пропуснати данни в митническите документи по вноса. Законите различават разни степени на провинение,но те дават значителна свобода на действие на властите да преценят според фактите всяко отделно нарушение и да определят съответното наказание. Тези закони са изключително важни, тъй като невинаги е възможно властите да преглеждат при всеки внос всички документи с подробности, особено когато обемът на вноса е голям. Затова законът трябва да бъде достатъчно стриктен, за да предотвратява нарушенията на закона, а в същото време да бъде справедлив и предсказуем в приложението си.

Американският закон може да послужи за пример. Той предвижда много строги санкции в случай на преднамерени митнически нарушения, но много по-малки санкции при смекчаващи вината обстоятелства. Обикновено, когато се установи нарушение, властите предлагат много тежки санкции и след това преговарят с вносителя и съответно намаляват предложените санкции, ако това е целесъобразно. За да се приемат смекчаващи вината обстоятелства, трябва да се представят доказателства, че нарушението е било непреднамерено, че вносителят няма опит във вносните процедури и че няма предишни нарушения. Тези обстоятелства, когато съществуват, могат да доведат до пълно отменяне на глобата или до чувствително намаляване на суматa й.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ СТАНОВИЩА

Когато внасят стоки, частните бизнесмени се нуждаят от предварителна сигурност във връзка с техните разходи, които включват вероятната митническа оценка на предвидения бъдещ внос. Тези сведения са важни,защото им позволяват да оценят стоките си на пазара на едно равнище,позволяващо им една сносна печалба. Много често не е ясно коя митническа тарифа ще бъде приложена към съответните стоки, планираниза внос, защото класификацията на стоките е съмнителна. В такива случаи за вносителя е необходимо да получи предварително официалнитезаключения, които се отнасят до прилаганата митническа тарифа.

Митническите власти би трябвало да установят процедурите за издаванена такива наредби за определени ситуации. Вносителите трябва да имат право да поставят въпроси и да получават обвързващи официални становища, така че да могат да вземат съответните делови решения. Разбира се, процедурите трябва да бъдат обстойни, но достатъчно бързи, за да избягнат закъснение. Вносител, който не е в състояние да оцени своите разходи, вероятно ще отмине възможността за сделка с оглед да избегне един неоценен риск.


МИТНИЧЕСКИ БРОКЕРИ

При прехода на България към пазарна икономика ще се появи необходимостта от митнически брокери.

Митническите брокери са специализирани лица, които подготвят митнически документи за сметка на вносителя срещу определена такса.Това са документите, изисквани от закона за представяне пред властитев момента на внасянето. Тези документи идентифицират вноса в термините на съответните митнически класификации (а следователно и съответната митническа тарифа), показват подлежащата на обмитяване стойност и предоставят друга информация, изисквана от закона. Обикновено вносните документи са усложнени и за да бъдат подготвени,са необходими специализирани експертни познания. Обикновените вносители не разполагат с време и средства да подготвят експедитивнотези документи. В същото време митническите власти често изискватвисока степен на акуратност.

Митническите брокери извършват една необходима дейност във всяка пазарна икономика, но тази дейност трябва да бъде регулирана, за да бъде предотвратено ощетяването на обществото. Затова въпреки техния частен статут на брокерите трябва да им бъде разрешено да продават своите услуги,а за да получат разрешенията си, те трябва да положат съответните изпити, които установяват техните познания за митническите постановления. Те също така трябва да демонстрират и гарантират своята честност, защото на тях са поверени финансовите дела на клиентите и сделките с митническите власти. Брокерите са частни предприемачи и се конкурират помежду си на базата на цените на услугите си.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВНИТЕ НАЧАЛА (част четвърта) НА РУСЕНСКИЯ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", УЧРЕДЕН НА 15 АВГУСТ 1990 ГОДИНА.


XII. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Царство България ще развива приоритетите на своята външна политика в следната последователност:

Първи ешелон - Велики сили: СССР, САЩ, Великобритания, Франция, Китай.

Втори ешелон - Икономически гиганти: Германия, Япония, Италия, Индия, Саудитска Арабия, Израел.

Трети ешелон - Балкански страни: Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция, Унгария, Югославия.

Четвърти ешелон - Развити страни: Австрия, Швейцария, Лихтенщайн, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Белгия, Холандия, Люксембург, Испания, Португалия, Ирландия, Канада, ЮАР, Австралия, Нова Зеландия, Финландия.

Царството трябва да положи всички усилия, за да установи трайни и плодотворни отношения на широка основа с Ватикана.


XIII. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ПРИРОДНАТА СРЕДА

1. Русенски съюз "Царство България" ще полага всички усилия за възраждане и внедряване чрез възпитателната и образователната системау българския народ на дълбоко вътрешно убеждение за жизнената необходимост:

- от любов към природата;
- неделимост на човека от природата;
- единение на човека с природата;
- абсурдност на противопоставянето на човека срещу природата.

2. РС "ЦБ" смята създаването на природосъобразно и природоохраняващо законодателство за въпрос от първостепенна важност.

3. РС "ЦБ" ще се стреми да убеди българската общественост, че опазването на природната среда не е кампанийна задача, а задача постоянна и с далечен прицел.

4. Обединените усилия на Държавата и Обществото трябва да бъдат насочени към:

- възстановяване на необикновено красивата българска природа, която е най-големият ни капитал;
- употреба на безотпадъчни технологии с ниска енергоемкост и материалоемкост;
- употреба на възстановяеми, екологически чисти енергийни източници.

5. Съюзът ще поощрява създаването и действието на всички и всякаквиобщества за опазване на живата и мъртвата природа.

6. Предвид настъпващото трайно засушаване на Земята и предвиждането, че България попада в засушлив район, смятаме, че трябва незабавно да се пристъпи към масово, научно обосновано залесяване на страната.


XIV. СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО. ГРАДОУСТРОЙСТВО

1. Русенски съюз "Царство България" смята, че големите градски агломерации, както и мегаполисът София са неподходящи за българския национален характер и несъобразени със спецификата на българската природа.

2. Поради това РС "ЦБ" ще провежда политика за връщане на човека към природата, за разсредоточаване на населението, което ще бъде съпътствано с усъвършенстване на транспортната, съобщителната и търговската мрежа, на административното, здравното, социалното и битовото обслужване - т.е. на цялата инфраструктура на страната.

3. Русенски съюз "Царство България" ще призове българските градоустроители и сградостроители да възвърнат красотата, уюта и топлотата на българските селища, на улиците, площадите и сградите, съчетани с изискванията на модерния живот, но в духа на българските строителни обичаи.

/Пресслужба "Куриер"/


10:43:10                        
14.06.1991 г.                        


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!