14 юни 1990

СОФИЯ, 14 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                    БРОЙ 116 /134/

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.


ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ СЕ СЪСТОЯТ ОТ БЪЛГАРСКА ВОЙСКА, ДРУГИ РЕГУЛЯРНИ ПОДЕЛЕНИЯ ЗА НОСЕНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА СЛУЖБА, ВОЙСКОВИ ПОДЕЛЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВОЕННОВРЕМЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ, ГРАЖДАНСКА ОТБРАНА. НЕ МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАВАТ ВОЙСКОВИ ПОДЕЛЕНИЯ ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ВС. ЦЕЛИТЕ, ПРИНЦИПИТЕ, ФУНКЦИИТЕ, СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВС СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЪС ЗАКОН.

ВС СА НАДПАРТИЙНА ИНСТИТУЦИЯ, СИМВОЛИЗИРАЩА ЕДИНСТВОТО И КОНСОЛИДАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА ЛИЧНИЯТ СЪСТАВ ПРЕУСТАНОВЯВА ЧЛЕНУВАНЕТО СИ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ВСИЧКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ МОГАТ ДА СЪЗДАВАТ СВОИ ОБЕДИНЕНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОСНОВА.

КЪМ МИНИСТЕРСТВАТА, ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЪРЖАВНИ ФИРМИ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ СЕ СЪЗДАВАТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ ПО ОТБРАНАТА. ТЕХНИЯТ СЪСТАВ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СЪВЕТА НА ОТБРАНАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАРАКТЕРА И МАЩАБИТЕ НА РЕШАВАНИТЕ ОТБРАНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ.

ЗАКОННОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО ВЪВ ВС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОТ ВОЕННАТА ПРОКУРАТУРА И ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА, КОИТО СА НЕЗАВИСИМИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ.

СИСТЕМАТА ЗА ПОДБОР И РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ - ИЗЦЯЛО ВЪРХУ КОНКУРСНИЯ ПРИНЦИП.

СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА СЕ НАЛАГА В ПОДХОДА КЪМ ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО НА ВС С ОФИЦЕРСКИ СЪСТАВ, КАТО ПО-ПЪЛНО СЕ ИЗПОЛЗУВАТ НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВУЗ. ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ НАБИРАНЕ НА ОФИЦЕРСКИ КАДРИ ИЗ ПРИДОБИЛИТЕ ВИСШЕ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ПОСВЕТЯТ НА ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО Е ВОЕННИТЕ УЧИЛИЩА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ДА СЕ СПЕЦИАЛИЗИРАТ ЗА КУРСОВЕ С РАЗЛИЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ ОТ ЛИЦА С ВИСШЕ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ ДО КОМАНДИР НА БАТАЛЬОН ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЛИ ПРИРАВНЕНАТА КЪМ НЕЯ. КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ОФИЦЕРСКИ ДЛЪЖНОСТИ В СИСТЕМАТА НА МВР ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕМИНАВАТ ОСНОВЕН КУРС ПО ВОЕННА ПОДГОТОВКА ВЪВ ВОЕННО УЧИЛИЩЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ.

ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ И ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ПОРАДИ ОСОБЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ИЗУЧАВАНИЯ МАТЕРИАЛ. ПРИ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ДА СЕ ВЪВЕЖДА СВОБОДЕН РЕЖИМ И РЕАЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА КУРСАНТИТЕ И ДРУГИТЕ ОБУЧАЕМИ.
ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г.С.РАКОВСКИ" ТРЯБВА ДА ПОВИШИ СВОЯ СТАТУС И ДА СЕ УТВЪРДИ В УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. В НЕЯ СЛЕДВА ДА СЕ ОБУЧАВАТ И СЛУЖИТЕЛИ НА МВР, И ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ДЪРЖАВНИ ПОСТОВЕ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА. ДА СЕ ОРГАНИЗИРА СЪС СЪСЕДНИТЕ ДЪРЖАВИ ОБМЯНА НА ВОЕННИ КАДРИ ЗА ОБУЧАВАНЕ ВЪВ ВУЗ.

СЕРЖАНТСКИТЕ УЧИЛИЩА И ШЗО ТРЯБВА ДА СЕ СПЕЦИАЛИЗИРАТ И ПОДГОТВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ВОЕННИ КАДРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА АРМИЯ. В ТЯХ МОГАТ ДА ПРЕМИНАВАТ СИСТЕМАТИЗИРАНА ПОДГОТОВКА И НЯКОИ КАТЕГОРИИ ВОЕННИ СЛУЖИТЕЛИ.

ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СЛУЖБА НА ВОЕННИТЕ КАДРИ СЛЕДВА ЛА БЪДЕ ДОГОВОРНО ОБВЪРЗАНА И ПРАВНО ЗАЩИТЕНА.

УКРЕПВАНЕТО НА ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА СТРАНАТА ОБЕКТИВНО НАЛАГА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА БЪРЗИ МЕРКИ ЗА ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА И ПРЕСТИЖА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ. ЗА ЦЕЛТА Е НУЖНА КОРЕННА ПРОМЯНА В ОТНОШЕНИЕТО НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФАКТОРИ КЪМ ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ВС.
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ И ВЪЗПРИЕМАТ НОВИ СИМВОЛИ, РИТУАЛИ И РЕГАЛИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМСТВЕНОСТ, ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ПАТРИОТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА. СЛЕДВА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ИЛИ ПРОМЕНЯТ ОСНОВНИТЕ АТРИБУТИ НА ВС: НАИМЕНОВАНИЯ НА ВОЕННИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ, БОЙНИТЕ ЗНАМЕНА НА ВОЙСКОВИТЕ ЧАСТИ, ВОЕННАТА КЛЕТВА, ТЕКСТОВЕТЕ НА ПОПУЛЯРНИ ВОЙНИШКИ МАРШОВЕ, ВЪТРЕШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА КАЗАРМИТЕ И ПР.

КАТО ОТЧИТА НАДПАРТИЙНИЯ ХАРАКТЕР НА ВС, БСДП ПРЕДЛАГА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ГЕРГЬОВДЕН КАТО НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БНА, ДА СЕ ИЗГРАДИ МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС НА ЗАГИНАЛИТЕ В БОРБИТЕ НА НАШИЯ НАРОД ЗА СВОБОДА И НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ /МОЖЕ ДА СЕ РЕКОНСТРУИРА И МАВЗОЛЕЯТ НА Г.ДИМИТРОВ, В КОЙТО ДА СЕ ВГРАДЯТ УРНИТЕ С ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ ОТ ПАМЕТНИКА НА НЕЗНАЙНИЯ ВОИН/, ДА СЕ ПОВИШАТ ГРИЖИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВОЕННИТЕ ГРОБИЩА И ПАМЕТНИЦИ У НАС И НА ЗАГИНАЛИТЕ БЪЛГАРСКИ ВОИНИ В ЧУЖБИНА.

ОСОБЕНО ВАЖНО Е ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ НЯКОИ ОРГАНИЗИРАНИ СТРУКТУРИ И ФОРМИ, ДОКАЗАЛИ СВОЯТА ПОЛЕЗНОСТ И НЕОСНОВАТЕЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ДЕФОРМИРАНИ В ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА ВС. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ВЪВЕДЕ ИНСТИТУТЪТ НА ОФИЦЕРСКОТО СЪБРАНИЕ КАТО ВИСШ КОЛЕГИАЛЕН ОРГАН НА ВСЯКО ВОЕННО ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ВСИЧКИ ОСНОВНИ ВЪПРОСИ, ИНТЕРЕСУВАЩИ ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ. ТО ТРЯБВА ДА ИМА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНА СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ, УТВЪРДЕН ОТ НАЧАЛНИКА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА ВС. ОФИЦЕРСКОТО СЪБРАНИЕ ДА ИЗБИРА НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА СЪВЕТИ, КОМИСИИ, ГРУПИ И ДРУГИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩИ ИЛИ ВРЕМЕННИ ОРГАНИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ВЪПРОСИ, ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ ПО АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ВОЕННО ИМУЩЕСТВО И Т.Н. НОВ ИМПУЛС ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ И СЪБРАНИЯТА НА СТАРШИНСКИЯ И СЕРЖАНТСКИЯ СЪСТАВ, КАКТО И ТЕЗИ НА ВОЕННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДОМОВЕ НА НАРОДНАТА АРМИЯ /ДНА/ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ДОБРЕ УРЕДЕНИ И ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАЩИ ВОЕННИ КЛУБОВЕ, В ИСТИНСКИ СРЕДИЩА ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА МНОГОСТРАННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ -НЕМАРКСИСТИ.


ИЗБОРИТЕ НА 10 ЮНИ 1990 ГОДИНА ДОВЕДОХА ДО ПОЛИТИЧЕСКА БЕЗИЗХОДИЦА. С ПОМОЩТА НА ЯВНИ ФАЛШИФИКАЦИИ И НЕДОПУСТИМ НАТИСК ВЪРХУ ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ОСОБЕНО В ПРОВИНЦИЯТА, БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ ЩЕ УСПЕЯТ ДА СЕ ДОБЕРАТ ПОЧТИ ДО 50 ПРОЦЕНТА ОТ ДЕПУТАТСКИТЕ МЕСТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ЛИДЕРИТЕ НА СДС, ЯВНО ИЗНЕНАДАНИ ОТ РЕЗУЛТАТА; СВЕНЛИВО ПОДХВЪРЛИХА ИДЕЯТА ЗА НЕПРИЗНАВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ. МАЛКО ПО-КЪСНО ТЕ ОБЯВИХА УВЕРЕНО СВОЯТА ИЗБОРНА ПОБЕДА. МАКАР И С МАЛКО ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРЕТА ГЛАСОВЕ, СДС МОТИВИРА СТРАННАТА СИ ПОБЕДА С ТОВА, ЧЕ ВЕЧЕ Е ЛЕГАЛНА ОПОЗИЦИЯ, С ТРОГАТЕЛЕН ЕНТУСИАЗЪМ ВОДАЧИТЕ НА ТАЗИ "ОПОЗИЦИЯ" ПРИЗОВАХА СВОИТЕ НЕДОВОЛНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ ДА МИРУВАТ И ПАЗЯТ СПОКОЙСТВИЕ. СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ ЧЕСТНИ ИЗБИРАТЕЛИ, КОИТО БУДУВАХА ЦЯЛАТА НОЩ НА 10 СРЕЩУ 11 ЮНИ И ОБСАЖДАХА СОФИЙСКИТЕ УЛИЦИ НА 11 ЮНИ, ЩЕ СЕ ПРИБЕРАТ РАЗОЧАРОВАНИ ПО ДОМОВЕТЕ СИ.
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ ЗАЯВЯВА:    ВСЕКИ, КОЙТО ОТКЛОНЯВА СПОНТАННИТЕ ОПОЗИЦИОННИ НАСТРОЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ В СЪГЛАШЕНСКА НАСОКА, ИЗВЪРШВА ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕДАТЕЛСТВО СПРЯМО БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ИЗХОД ОТ СЕГАШНАТА КРИЗА СПОРЕД НАС Е ВСЕНАРОДНОТО ПОЛИТИЧЕСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ. ЗА ЛИДЕРИТЕ НА СДС ОБАЧЕ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ ОЧЕВИДНО Е НЕПРИЕМЛИВА. ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЛЕД ОТКЛОНЯВАНЕТО НА МАСОВОТО НЕДОВОЛСТВО В СРЕДАТА НА ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ПОЛУКАЗИОННАТА БЪЛГАРСКА ОПОЗИЦИЯ ДНЕС ПРАВИ ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕДАТЕЛСТВО. ДАНО ТО НЕ Е ФАТАЛНО:

СОФИЯ, 11 ЮНИ 1990 ГОД.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ /К.С/
НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДПН: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДПН: Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК: ЮЛИЯН КОЦЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗБОРНИЯ ЩАБ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР.


КАТО ПРАВИ АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И САМИТЕ ИЗБОРИ, ПОБ - ЦЕНТЪР ДЕКЛАРИРА:

1. ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СТАНА ПОЧТИ В РАЗГАРА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, А ЗАКОНЪТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ СЕ ПУБЛИКУВА СЛЕД ТОВА /10 АПРИЛ 1990 Г./, САМО 30 ДНИ ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ. ТОВА АНГАЖИРА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПАРТИИ С ТЯХНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕД СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ, КОЯТО ЗАВЪРШИ НА 9 МАЙ 1990 ГОД., Т.Е. В ДЕНЯ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ И ПАРТИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ. С ТОВА БЕШЕ ГРУБО НАРУШЕНО ПРОКЛАМИРАНОТО ПРАВО ЗА РАВНОПОСТАВЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА, ЧЛ.48 И ЧЛ.49 ОТ ЗИВНС И ЧЛ.15 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

2. ПОРАДИ ЛИПСА НА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПОБ - ЦЕНТЪР НЕ УСПЯ ДА ПОСТАВИ СВОИ КАНДИДАТИ В 12 ОТ ВСИЧКО 28 ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНА. ВЪПРЕКИ ДАДЕНИТЕ УВЕРЕНИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА
СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ НИ ПРЕПРАТИ КЪМ ВЪРХОВНИЯ СЪД, КЪДЕТО ФОРМАЛНОТО ИЗИСКВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, КАКТО И СЪДЕБНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ, СЕ УДЪЛЖИ ДО 28 МАЙ Т.Г., КОГАТО ОТПЕЧАТВАНЕТО НА БЮЛЕТИНИТЕ БЕШЕ ЗАВЪРШЕНО И СТАНА НЕВЪЗМОЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ.

3. ПО СВОЯ ИНИЦИАТИВА, БЕЗ НАШЕ ЗНАНИЕ И ТОВА НА НАШИТЕ КАНДИДАТИ, ЦИК ЕДНОСТРАННО Е АНУЛИРАЛА ПЕТ НАШИ КАНДИДАТИ В 3-ТИ ВАРНЕНСКИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН. НА ВРЪЧЕНАТА ОТ НАС ЖАЛБА ЦИК ИЗОБЩО НЕ ДАДЕ ОТГОВОР?!

4. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ НА ПОБ - ЦЕНТЪР В ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ БЯХА УНИЩОЖАВАНИ ПОЧТИ ВЕДНАГА СЛЕД РАЗЛЕПВАНЕТО ИМ.

5. ПО ДАННИ НА НАШИ ЗАСТЪПНИЦИ НА МЕСТАТА В СОФИЯ И СТРАНАТА В СЛЕДОБЕДНИТЕ ЧАСОВЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН БЮРАТА СА БИЛИ ЗАТВОРЕНИ ЗА 30-60 МИНУТИ. В ГР.ВАРНА В 6-ТА, 18-ТА И 20-ТА СЕКЦИИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БЮЛЕТИНИТЕ Е ЗАПОЧНАЛО С ГОЛЯМО ЗАКЪСНЕНИЕ СЛЕД ЗАТВАРЯНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ БЮРА. В ТЕЗИ СЕКЦИИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОМИСИИ НЕ СА ДОПУСКАЛИ ДА ПРИСЪСТВАТ ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА УРНИТЕ И ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БЮЛТИНИТЕ НАШИЯТ КАНДИДАТ ПРОФ.Д-Р С.ГЕОРГИЕВА И НЕЙНИЯТ ЗАСТЪПНИК Д.ТАБАКОВА - ЗАМЕСТНИК-ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР НА В."РЕПУБЛИКА". СЪЩЕСТВУВАТ ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ФАЛШИФИКАЦИИ. В НЯКОИ СЕКЦИИ БРОЯТ НА ПЛИКОВЕТЕ ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА УРНИТЕ Е ПРЕВИШАВАЛ БРОЯ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ; НА ДРУГИ МЕСТА ЛИПСВАТ ЖЪЛТИТЕ БЮЛЕТИНИ, ДАЖЕ И НА ГЛАСУВАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА НАШИТЕ КАНДИДАТИ?!

ПРИ ТАКА ИЗНЕСЕНИТЕ ФАКТИ ПОБ - ЦЕНТЪР СЧИТА: ГРУБО Е НАРУШЕНО ПРАВОТО НА РАВНОПОСТАВЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. НАЛИЦЕ СА МАНИПУЛАЦИИ И ЗЛОУПОТРЕБИ С БЮЛЕТИНИТЕ ПРИ ГЛАСУВАНЕТО И ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО ИМ, КАКТО И ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО. НЕПРЕКЪСНАТО ПОСТЪПВАТ ДАННИ, КОИТО ИНФОРМИРАТ И ЗА ДРУГИ НАРУШЕНИЯ.

ПРИ ТЕЗИ КОНСТАТАЦИИ ИЗБОРНИЯТ ЩАБ НА ПОБ - ЦЕНТЪР НЕ ПРИЕМА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ КАТО ОБЕКТИВЕН И СВОБОДЕН ИЗРАЗ НА ВОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ. ПРИЗОВАВАМЕ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ ВЪВ ВТОРИЯ КРЪГ НА ИЗБОРИТЕ ДА ПОДКРЕПЯТ КАНДИДАТИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ.

ЗА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ : З.ДАСКАЛОВ
ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: К.ДУКОВ
ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: ИВ.ГЕОРГИЕВ
ЗА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: ПРОФ.Д-Р ПОПОВ

СОФИЯ, 11 ЮНИ 1990 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".


В ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА НА 11 ЮНИ 1990 Г. НИЕ ОБЯВИХМЕ ОКУПАЦИОННА СТАЧКА В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "КЛ.ОХРИДСКИ". СТАЧКАТА Е КРАЙНА МЯРКА. ТЯ ОТРАЗЯВА НАШЕТО НЕДОВОЛСТВО ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОГЛАСЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 10 ЮНИ 1990 Г.

ПРОТЕСТЪТ НИ НЕ Е ИЗОЛИРАН - ПОДОБНИ НАСТРОЕНИЯ ПРЕОБЛАДАВАТ И НА МНОГОХИЛЯДНИТЕ МИТИНГИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ И СЕГА В СТОЛИЦАТА И В СТРАНАТА. ТОЗИ ФАКТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕБРЕГНЕ.

ЗАТОВА НИЕ НАСТОЯВАМЕ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТЪТ/ НА РЕПУБЛИКАТА ДА СЕ АНГАЖИРА НЕЗАБАВНО С ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ИЗОСТРЯНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.

2. ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДА ПУБЛИКУВА ДО 15 ЮНИ 1990 Г. ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН ЗА ВСИЧКИ КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС.

3. НЕЗАВИСИМИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗБОРИТЕ ДА ПОДПОМОГНАТ ЦИК, КАТО ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩЕ ЗА ЧЕСТНОСТТА НА ИЗБОРИТЕ.

4. ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОР ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НАБЛЮДАВАЩА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО РАДИО, ЗАЩО БЕ ПРЕУСТАНОВЕНО ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД РАННОТО УТРО НА 11 ЮНИ 1990 Г. И КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОСЛЕДВАЛОТО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ ВЪРХУ РЕАЛНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.

5. ГАРАНЦИИ, ЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ САНКЦИИ СРЕЩУ НИТО ЕДИН СТУДЕНТ ЗАРАДИ НЕГОВОТО УЧАСТИЕ В СТАЧКАТА.

СЪС СЪЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМОСТТА НА ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА ЩЕ Я ПРОДЪЛЖИМ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ. ЦЕНИМ ПОДКРЕПАТА НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ.

КОЛЕГИ, В ТЕЗИ СЪДБОНОСНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ МИНУТИ НИЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ ВАШАТА НЕЗАБАВНА ПОМОЩ!

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОВО СЕ ОПИТАХА ДА МАНИПУЛИРАТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, КАТО В ИЗКАЗВАНЕТО НА КИРИЛ КУНЧЕВ В ЕМИСИЯТА ОТ 12 ЧАСА НА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" НИЕ БЯХМЕ ОБЯВЕНИ ЗА САМОЗВАНЦИ, КОИТО СА ОКУПИРАЛИ СГРАДАТА НА РЕКТОРАТА, БЕЗ ДА ИЗРАЗЯВАТ ВАШЕТО МНЕНИЕ - НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ.

КОЛЕГИ ОТ СОФИЯ, ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ С ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ В СГРАДАТА НА УНИВЕРСИТЕТА НА БУЛ. "РУСКИ" 15.
КОЛЕГИ ОТ СТРАНАТА! ТОЗИ ПЪТ ПЪЛНАТА ВИ ПОДКРЕПА НАИСТИНА Е РЕШАВАЩА! ВЕЧЕ Я ИМАМЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СТАРА ЗАГОРА И БЛАГОЕВГРАД.   

НИЕ НЕ СЕ БОРИМ ПРОТИВ СВОБОДНАТА ВОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ ИЗОПАЧАВАНЕТО НА ИСТИНАТА И ПРОТИВ ВСИЧКИ ФАЛШИФИКАЦИИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ.

НЕКА ПОКАЖЕМ НА СВЕТА ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО, КАКТО НАПРАВИХА НАШИТЕ КОЛЕГИ В ПОЛША, ЧЕХОСЛОВАКИЯ И ЦЯЛА СВОБОДНА ЕВРОПА!

В ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА БЪДЕТЕ ОТНОВО С НАС! НИЕ ВИ ВЯРВАМЕ И ВИ ОБИЧАМЕ!

СОФИЯ, 12 ЮНИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ.


БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ОТНОВО СА НА КРАК!

БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ПЪРВИ ИЗДИГНАХА ГЛАС В ЗАЩИТА НА РУМЪНСКИЯ И ЛИТОВСКИЯ НАРОД. ТЕ ПОСОЧИХА, ЧЕ ДА СЕ ИЗДИГА ПАМЕТНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРЕСТЪПНИК ЛЕНИН В ЦЕНТЪРА НА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ Е СРАМНО:

ДНЕС БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ОБЯВИХА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА В ЗНАК НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ИЗБОРНОТО ЛИЦЕМЕРИЕ НА КОМУНИСТИТЕ.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, НИЕ БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ - НЕМАРКСИСТИ, СМЕ С ВАС В МИРНИЯ ВИ ПРОТЕСТ.

БЪДЕЩЕТО Е НАШЕ!

СОФИЯ, 13 ЮНИ 1990 Г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК: ЮЛИЯН КОЦЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕKCT НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИ", ИЗПРАТЕНА ДО ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР".


ДНЕС, 13 ЮНИ 1990 Г. В 4 ЧАСА БЕ ОБЯВЕНА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА ОТ ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СЪС СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. НЕЗАБАВНО ИЗНАСЯНЕ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА ДОКУМЕНТИ И АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛУЧАИТЕ НА МАНИПУЛАЦИИ И ФАЛШИФИКАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ И НА ОТЧЕТЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

2. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО ДА СМЪКНАТ ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАВЕСА И СВОЕВРЕМЕННО И ОБЕКТИВНО ДА ОТРАЗЯВАТ СЪБИТИЯТА.

3. ДА СЕ АНУЛИРАТ ИЗБОРИТЕ В ТЕЗИ СЕКЦИИ И ТЕЗИ РАЙОНИ, КЪДЕТО СА УСТАНОВЕНИ ФАЛШИФИКАЦИИ.

4. ДА СЕ СЪЗДАДЕ КОМИСИЯ ОТ ЖУРНАЛИСТИ И ГРАЖДАНИ КАТО ГАРАНТИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, КОЯТО ДА ИМА ПРАВО ДА НАБЛЮДАВА РАБОТАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОМИСИИ.

5. ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ ПАВЕЛ ПИСАРЕВ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СТАЧКАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ТРИ ДНИ, ПРЕЗ КОИТО НЯМА ДА ДОПУСНЕМ НИКАКВИ ЛИЦА В УНИВЕРСИТЕТА, ОСВЕН СТАЧКУВАЩИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИСЪЕДИНИЛИ СЕ КЪМ НАШИТЕ ИСКАНИЯ. ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ПРОДЪЛЖИМ ВPEMETPAEHETO НА СТАЧКАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ.

ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧЕНЕНИЕ СЕ СФОРМИРА СПОНТАННО В РЕЗУЛТАТ НА СЛУЧАИТЕ НА ЯВНА МАНИПУЛАЦИЯ И ФАЛШИФИКАЦИЯ НА ИЗБОРИТЕ НА 10 ЮНИ. СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ПОРЕДНАТА ИНФОРМАЦИОННА МЪГЛА.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА:

1. ЯСНО И ТОЧНО ПРЕДАВАНЕ НА РЕАКЦИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ В СТОЛИЦАТА И СТРАНАТА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТУР ОТ ИЗБОРИТЕ.

2. ПУБЛИКУВАНЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ, ПОСТЪПИЛИ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И СОЧЕЩИ МАНИПУЛАЦИИ И ФАЛШИФИКАЦИИ НА ИЗБОРИТЕ.

3. НЕ СМЕ УДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ И ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА НА В. "ДУМА" ЗА ГРУБОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ОРГАНИ НА МВР НА 12 ЮНИ 1990 Г. В 5.45 ЧАСА ПРЕД СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

4. ДА СЕ ИЗЯСНЯТ ПРИЧИНИТЕ И ДА СЕ ОТКРИЯТ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ИНЦИДЕНТА.

СОФИЯ, 13 ЮНИ 1990 Г.              ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СЪБИТИЯТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДВА ДНИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ В СТОЛИЦАТА СЕ СЪЗДАВА ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ПРОВОКИРАНО ОТ ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯТА В ИЗБОРНИЯ ДЕН. ВЪПРЕКИ РЕШЕНИЕТО ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОГНОЗИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ И КАТЕГОРИЧНИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ФИРМАТА ИНФАС, ТЪКМО ТЯ БЕ АНГАЖИРАНА И ВЕЧЕ ТРЕТИ ДЕН ЕДИНСТВЕНО НЕЙНИТЕ СЪМНИТЕЛНИ ПРЕДСКАЗАНИЯ ВЛАДЕЯТ СЪЗНАНИЕТО НА НАРОДА. БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, КОЯТО Е ФИНАНСИРАНА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, Е ЗАПЛАТИЛА ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ, И СЕ Е ЗАЕЛА С НЕСВОЙСТВЕНИ ФУНКЦИИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА НАДПАРТИЙНАТА Й СЪЩНОСТ.

КАТО ХОРА, ПОСВЕТИЛИ ЖИВОТА СИ НА БТ, НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ДА СЕ ПРИОБШИМ КЪМ ЕДНА КАУЗА, СРЕЩУ КОЯТО СТОИ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - КАУЗАТА НА ПРИКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА. НИЕ ИСКАМЕ ДА ГЛЕДАМЕ КАКТО НАШИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ, ТАКА И НАШИТЕ ОПОНЕНТИ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА ИСТИНАТА И ДА НЕ СЕ СРАМУВАМЕ, ЧЕ РАБОТИМ В НАЙ-ВАЖНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ИНСТИТУТ.

ПОРАДИ ТОВА КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ МЪЛЧАНИЕТО НА БТ ЗА НЕДОСТОЙНИ ФАКТИ, СЪПЪТСТВУВАЛИ ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС НА 10 ЮНИ, И НАСТОЯВАМЕ ЗА ТЯХНОТО ОГЛАСЯВАНЕ ПРЕД ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
СМЯТАМЕ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА И ПРОГРМАТА НА БТ СА В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ, ЗА КОЕТО ОБВИНЯВАМЕ ОТКРИТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ ПАВЕЛ ПИСАРЕВ. НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕГОВОТО НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ТОЗИ ОТГОВОРЕН ПОСТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБТР: Т. СТРАШИМИРОВ                   СЕКРЕТАР НА СБТР: А. ПЕНУШЛИЕВ

13 ЮНИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ В НАСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ОБАЧЕ СА ГЛАСУВАЛИ ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В СТРАНАТА БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ.
ОБЩИТЕ ПРОТЕСТИ, СЪБРАЛИ СЕ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА, НИ ДАВАТ ОСНОВАНИЕ ДА СМЯТАМЕ, ЧЕ ИЗБОРИТЕ СА ИЗЦЯЛО МАНИПУЛИРАНИ, А РЕЗУЛТАТИТЕ - ЧАСТИЧНО ФАЛШИФИЦИРАНИ.

ЦИВИЛИЗОВАНОТО ОТНОШЕНИЕ НА СДС БЕ ИЗТЪЛКУВАНО КАТО СЛАБОСТ ОТ СП, КОЯТО ПРОВЕДЕ ВАРВАРСКА КАМПАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ, СЪВСЕМ НЕ БЕЗ СЪУЧАСТИЕТО НА НАСТОЯЩЕТО ПРАВИТЕЛСТВО И МЕСТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.

ЦИК НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ И НЯМА ПРАВОМОЩИЯТА ДА ТЪЛКУВА ЗАКОННОТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, А И НЕ ЖЕЛАЕ ДА ГО НАПРАВИ. АБСУРД Е СЛЕДВАЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЗНАЕ ИЛИ НЕ ИЗБОРИТЕ ЗА ЗАКОННИ, Т.Е. ДА ОПРЕДЕЛЯ СОБСТВЕНАТА СИ ЛЕГИТИМНОСТ.

ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ В СТРАНАТА НЕ ПРИЕМА ДНЕШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ КАТО НЕЩО НОРМАЛНО.

КТ "ПОДКРЕПА" ПРИЗОВАВА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗПРАЩАТ ПРОТЕСТИТЕ СИ ИЛИ ЛИЧНО ДА ГИ ДОНЕСАТ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БУЛ."КНЯЗ ДОНДУКОВ" НОМЕР 39.

ПРИЗОВАВАМЕ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ КЪМ АКТИВНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ И ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО - НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СЕ ПРОВЕЖДА ВТОРИ ТУР, ИЛИ НЕ.

ОСТАВЯМЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ДА ПОКАЖАТ ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ ИЗБОРИТЕ С МИРНИ И ЦИВИЛИЗОВАНИ СРЕДСТВА - МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ЖИВИ ВЕРИГИ, БДЕНИЯ.

КТ "ПОДКРЕПА" ПОДДЪРЖА ИЗЦЯЛО СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И НАСТОЯВА ЗА ОСТАВКАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, МАНИПУЛИРАЩА ОБЩЕСТВОТО НИ ЧРЕЗ НАТИСК ДОРИ НАД СОБСТВЕНИТЕ СИ СЛУЖИТЕЛИ.

УМОЛЯВАМЕ ВСИЧКИ НАБЛЮДАТЕЛИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С МАТЕРИАЛИТЕ, НАТРУПАЛИ СЕ В СДС И КТ "ПОДКРЕПА”, КАКТО И С НЕРАЗГЛЕДАНИТЕ ДОСЕГА ОТ ЦИК ОФИЦИАЛНИ ПРОТЕСТИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ И ЕДВА ТОГАВА ДА ДАДАТ ОКОНЧАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПО ИЗБОРИТЕ.

ПРИЗОВАВАМЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ БТ КЪМ БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, ОБЕКТИВНОСТ И НЕПОДЧИНЕНИЕ НА ВЪНШЕН ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК, СВОБОДНА ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД 45 ГОДИНИ ОЧАКВАШЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ. ОГРОМНО РАЗОЧАРОВАНИЕ ЗАЛЯ СТРАНАТА. ТОЗИ ПЪТ БЛЕСНА ЦЯЛАТА СЪЩНОСТ НА ВЛАСТТА НА ЕДНА ПАРТИЯ, НАСОЧЕНА СРЕШУ СВОБОДНИЯ ЖИВОТ И ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ.

СОФИЯ, 13 ЮНИ 1990 ГОД.    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН    СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА”

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВТОРА ЧАСТ НА ПРОГРАМАТА /РАЗДЕЛ ВТОРИ/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


АЛТЕРНАТИВНА КРЪГЛА МАСА, ПРОВЕДЕНА ПАРАЛЕЛНО С "НАЦИОНАЛИАТА” ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА "ЕРА- 3”

ПЪРВО - ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО Й:
1./ ФОРМА НА РЕАКЦИЯ СРЕШУ ТОТАЛИТАРНИТЕ МЕТОДИ НА ДВЕТЕ КОАЛИЦИИ;
2./ БЪРЗО РАЗРЕШАВАНЕ НА ОСТРИ И НАБОЛЕЛИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНИ ЗА СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ НУЖДИ;
3./ СЪЗДАВАНЕ НА СТАБИЛНА СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА, ПЪРВИ ЕТАП ЗА СИЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

ВТОРО - ЗА ТАЗИ ЦЕЛ: 1/ ПРОВЕДЕНИ 10 КРЪГА С УЧАСТИЕТО НА 12 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И 2/ КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ В ОТГОВОР НА ХИЛЯДИ МОЛБИ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ.

А/ СЪЗДАДЕНИ ЕКИПИ, КОИТО ТРЪГНАХА ИЗ СТРАНАТА, ПРОУЧИХА И РАЗРЕШИХА СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ:
1/ ПОДКРЕПЯНЕ ИСКАНИЯТА НА 50 000 РАБОТНИЦИ ОТ СЪОБЩЕНИЯТА, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД "ЕРА-3" КАТО ИЗРАЗ НА ДОВЕРИЕ;
2/ДАДОХМЕ ГЛАСНОСТ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СТАРЧЕСКИТЕ ДОМОВЕ В СТРАНАТА С КОНКРЕТНИ ФАКТИ И НАКАРАХМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО И МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА ВЗЕМЕ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ТЕЖКО СЪСТОЯНИЕ.
3/ ЗАСТАНАХМЕ ПРЕД 450 МОЛБИ НА ГРАЖДАНИ ОТ СТРАНАТА БЕЗ ЖИЛИЩА И РАБОТА И С ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ЦЪРВЕНКОВ РАЗРЕШИХМЕ ОСНОВНА ЧАСТ ОТ ТЯХ,
4/ ПОСТАВИХМЕ ПЪРВИ ВЪПРОСА ЗА ЛИПСА НА ПОДОБНИ ЕКИПИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗА ИНФОРМАТИВНИЯ ХАРАКТЕР НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА И ГИ ПРИНУДИХМЕ ДА СПРАТ РАБОТА И ДА ЗАПОЧНАТ ОПИТ ЗА ИКОНОМИЯ -ДИСКУСИЯ.
5/ СЪЗДАДОХМЕ КОМИСИИ ОТ ЛЕКАРИ, ИКОНОМИСТИ И ЮРИСТИ, КОИТО НАПРАВИХА ПОДРОБЕН ОТЧЕТ И ДАДОХА ЧРЕЗ ПРЕСАТА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ 3 НА 8 ПРОЦЕНТА И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАКОНА.
6/ НАЛОЖИХМЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕДРОКОФРАЖНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЖИЛИЩА И ОТПРАВЯНЕТО ИМ КЪМ НЕОТЛОЖНИ МЕСТА,
7/ ОСВОБОДИХМЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ И ПОДКРЕПИХМЕ ИСКАНИЯТА НА РАБОТНИЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ В ПАВЛИКЕНИ, БЕРКОВИЦА, РАЗГРАД И СОФИЙСКО И В РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРИТЕ ИМ ГИ РАЗРЕШИХМЕ, СОЦИАЛНИТЕ НИ ЕКИПИ РАБОТЕХА ДЕН И НОЩ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, БЕЗ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ, КОЛИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ.

ТРУДЪТ НИ ОСТАНА СКРИТ ОТ ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПОРАДИ ИЗКУСТВЕНИЯ БЛОКАЖ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

НО НИЕ СМЕ ДОВОЛНИ, ЧЕ ПРЕДИЗБОРНИТЕ НИ СРЕДСТВА ОТИДОХА ЗА РАБОТА ЗА ХОРАТА, А НЕ ЗА РЕКЛАМИ. НИЕ СМЕ ДОВОЛНИ, ЧЕ СМЕ ОТКЛИКНАЛИ НА ОБИКНОВЕНИТЕ НУЖДИ НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК, НА МАЙКИТЕ С БОЛНИ ДЕЦА И ОТЧАЯНИЕТО В ОЧИТЕ ИМ, ЗАЩОТО В НАШИЯ ПЪТ, ДОЛУ СРЕД НАРОДА, ТЪРСЕХМЕ ИСТИНАТА. ЕДНО СЛОЖНО И ТРУДНОДОСТИЖИМО ПОНЯТИЕ.
НАМЕРИХМЕ ЛИ Я? - ПИТАТ НИ ХОРАТА. НАМЕРИХМЕ ЛИ Я, ПИТАХМЕ ГИ НИЕ.
НО СЪС СИГУРНОСТ Я ТЪРСИХМЕ. ДЪЛГО, УПОРИТО - В ЗАВОДИТЕ, В МИНИТЕ, ИЗ ГРАДОВЕ И СЕЛА.

ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА.

ОСНОВНИ ПОСТАНОВКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАРАСТВАЩАТА КРИЗА И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В РАЗВИТА ДЪРЖАВА /СРОК 4-6 ГОДИНИ ПРИ 10 ПРОЦЕНТА ГОДИШЕН ПРИРАСТ/

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ ЗА ТРЪГВАНЕ НА СТРАНАТА ПО ПЪТЯ КЪМ ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ:

1/ НЕПРОМЕНЕНА ДЪРЖАВНА СТРУКТУРА;
2/ ЛИПСА НА СИЛНО И ТОЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОСИГУРЯВАЩО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА ИНИЦИАТИВА;
3/ЛИПСА НА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, КОЕТО ДА ОБЕДИНИ УСИЛИЯТА НА ЦЕЛИЯ НАРОД И ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ В ОБЩ ГРАДИВЕН СПОР И ДЕЙСТВИЕ;
4/ НЕЯСНОТА И НЕОРИЕНТИРАНОСТ ВЪВ ВЪТРЕШНО И МЕЖДУНАРОДНО ОТКЛОНЕНИЕ.

"ЕРА-3" ПРЕЦЕНЯВА

ПЪРВО - ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРАНЕ
1/НОВАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ИЗИСКВА И НОВИ ФОРМИ ЗА НЕЙНОТО РЕГУЛИРАНЕ С ЦЕЛ:
А/ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И МАКСИМАЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ И ДЪРЖАВНИ ЗВЕНА;
Б/ЗАЛИЧАВАНЕ РАЗНОПОСОЧНОСТТА НА ИНТЕРЕСИТЕ МЕЖДУ ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА.
В/ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ОТ ИНСТРУМЕНТ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ЕДНА СОЦИАЛНА ПРОСЛОЙКА В МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАКРИЛА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА НА ВСЯКА ЛИЧНОСТ И НА ЦЕЛИЯ НАРОД.
Г/ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛНА ЗАКОННА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИШНИЯТ ПЕРИОД НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЛАСТТА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА БАЗА С ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДНА ПАРТИЯ ДОВЕДЕ ДО СИЛНА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ПОЕМАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ НА НЕСВОЙСТВЕНИ ЗА ТЯХ ФУНКЦИИ. ДЪРЖАВАТА ВОДЕШЕ ПОЛИТИКА, КОЯТО НЕ ОТРАЗЯВАШЕ И НЕ СЕ ДОКОСВАШЕ ДО СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМИТЕ, КАКТО И ПОТИСКАШЕ И ПРЕНЕБРЕГВАШЕ ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ НУЖДИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 14 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УРЕДБА /ЧАСТ ВТОРА/ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/.


ГЛАВА ТРЕТА - ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ

ЧЛ.9. ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЖИВОТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/ Е ДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНСТВО.

ЧЛ.10. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ИМАТ САМО УРЕДБАТА И ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА И РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ.11. ВСЕКИ ЧЛЕН НА CMC ГЛАСУВА СЪС "ЗА", "ПРОТИВ" И "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ". ОРГАНИТЕ НА CMC ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ, АКО ПРИСЪСТВУВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ. РЕШЕНИЯТА СЕ СЧИТАТ ЗА ПРИЕТИ,
АКО ЗА ТЯХ СА ГЛАСУВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ПРИСЪСТВУВАШИТЕ. ОРГАНИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ НАЧИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА -ТАЙНО ИЛИ ЯВНО, ЧРЕЗ КОНСЕНСУС, КВАЛИФИЦИРАНО ИЛИ ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ЧЛ.12. МНОЗИНСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ДЕЙСТВУВА ОТ ИМЕТО НА ОРГАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ. МАЛЦИНСТВОТО В ТЕЗИ СЛУЧАИ НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ И ОТСТОЯВА СВОЯТА ПОЗИЦИЯ, БЕЗ ДА ПРЕЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА.

ЧЛ.13. ЧЛЕНОВЕТЕ НА CMC СА РАВНОПРАВНИ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ

ЧЛ.14. ЧЛЕНОВЕТЕ НА CMC ИЗГРАЖДАТ СВОИ ФОРМИРОВАНИЯ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ. ВСИЧКИ ФОРМИРОВАНИЯ СА РАВНОПРАВНИ. ДОСТАТЪЧНИ СА ПЕТ ЧОВЕКА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ.

ЧЛ.15. ГРУПА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗУВАТ РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА CMC. ТЕ СЪЗДАВАТ РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИ И ИЗЛЪЧВАТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ НА CMC.

ЧЛ.16. ПОСТОЯНЕН ОРГАН НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ДЕЛЕГАТСКОТО /ОБЩОТО/ СЪБРАНИЕ. ТО СЕ ФОРМИРА ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИЗЯВИЛИТЕ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ МЛАДЕЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪОТВЕТНИЯ РЕГИОН И Е С МАНДАТ 2 ГОДИНИ. СВИКВА СЕ ПО НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ /РС/, ОТ ЕДНА ПЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, КАКТО И ОТ ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЕЛЕГАТСКОТО /ОБЩОТО/ СЪБРАНИЕ ИЗБИРА РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ, ПО ПРЕЦЕНКА ПОСТОЯННА ИЛИ ВРЕМЕННА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ, ПРИЕМА БЮДЖЕТА И МАНДАТНАТА ПРОГРАМА.

ЧЛ.17. РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ОДОБРЯВА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО.

ЧЛ.18. РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО, ПРЕДСТАВЯ И ОТСТОЯВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРЕД МЕСТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ; ОПРЕДЕЛЯ СРЕДСТВАТА НА ИЗДРЪЖКА И ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО.

ЧЛ.19. ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА ЧЛЕНОВЕТЕ В ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТЗОВАНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА ГИ ИЗБРАЛИ, КАТО СЕ ГЛАСУВА ИНДИВИДУАЛЕН ИЛИ КОЛЕКТИВЕН ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕ ИЗБИРА НОВ СЪСТАВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕД.

ЧЛ.20. ВЪРХОВЕН ПОСТОЯНЕН ОРГАН НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА CMC Е НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. СВИКВА СЕ НЕ ПО-РЯДКО ОТ ЕДИН ПЪТ НА ДВЕ ГОДИНИ /МАНДАТ/ И ПО НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА ПЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА.

ЧЛ.21. НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:
- ПРИЕМА ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ;
- ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УРЕДБАТА НА CMC;
- ПРИЕМА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРОГРАМА НА CMC;
- ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 11 И НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 51 ЧЛЕНОВЕ;
- ИЗБИРА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ;
- ОПРЕДЕЛЯ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА CMC И БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/