14 май 1990

 

СОФИЯ, 14 МАЙ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 94 /112/

     СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, ОСНОВАНА НА 1 СЕПТЕМВРИ 1955 ГОДИНА.

     9. БНРП ПРИЗНАВА ЗА ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК БЪЛГАРСКИЯ, КАТО ДЪРЖИ ЗА ЧИСТОТАТА МУ. ПАРТИЯТА ДЪРЖИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗКУСТВОТО. "ОПРОТЕНИЯТ" ПРАВОПИС НА ОФ ОТ 1945 Г. РАЗРУШИ ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В НЕГОВИТЕ НАРЕЧИЯ И ВРЪЗКАТА МУ СЪС СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. СТИГА СЕ ДО ТАМ, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, И ТЕЗИ В БЪЛГАРИЯ ИЗПОЛЗУВАТ РАЗЛИЧЕН ПРАВОПИС. СЪЗДАДЕ СЕ ХАОС В БЪЛГАРСКАТА ГРАМАТИКА. НЯМА ЕДИННО СТАНОВИЩЕ ПО УПОТРЕБАТА НА ПРОМЕНЛИВОТО "Я", ЧЛЕНУВАНЕТО И СУФИКСНИТЕ ФОРМИ НА "УВ". ЗАТОВА ПАРТИЯТА ДЪРЖИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТИМОЛОГИЧЕН ПРАВОПИС. НИЕ ЩЕ ДЪРЖИМ И ЗА ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА КАТО СЛУЖЕЩ.

     Б. ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ ЗА ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКА РАФОРМА, ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ РЕШИ ВЪПРОСЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТТА. ЗА ЦЕЛТА ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:
     1. В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО: НИЕ СМЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНА РЕФОРМА, ПРИ КОЯТО СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА ДА СЕ ВЪРНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ. КАТО БАЗА ПРИЕМАМЕ ПОЗЕМЛЕНАТА РЕФОРМА ОТ 1946 Г., СПОРЕД КОЯТО НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПАРЦЕЛИ БЯХА ОПРЕДЕЛЕНИ НА 100 ДКА ЗА ДОБРУДЖА И ДО 30 ДКА ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА СТРАНАТА. СОБСТВЕНИЦИТЕ  И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ВЪРНАТ НА СЕЛО И ДА ОБРАБОТВАТ ЗЕМЯТА, ЩЕ ПОЛУЧАТ РЕНТА ОТ СВОИТЕ ПАРЦЕЛИ. РЕНТАТА ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩА ОТ ЛИЦАТА, ОБРАБОТВАЩИ ТЕЗИ ПАРЦЕЛИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЧАСТНИ ЛИЦА, КООПЕРАЦИИ И ДЪРЖАВАТА. ПРИ СЕГАШНОТО НИВО НА РЕНТА НАЙ-ЕДРИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 1000-1500 ЛВ. /ДО 30 ДКА/ ИЛИ 3500-5000 ЛВ. /ДО 100 ДКА В ДОБРУДЖА/ ЗА ЕДНА ГОДИНА. В ПОЧТИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ТЕЗИ ПАРИ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАТ ОТ НЯКОЛКО НАСЛЕДНИЦИ И ЩЕ БЪДАТ ЕДНА ЗАКЪСНЯЛА, НО КРАЙНО НЕОБХОДИМА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА БИВШИТЕ КООПЕРАТОРИ, КОИТО ИЗНЕСОХА НА ПЛЕЩИТЕ СИ.
     БНРП Е ЗА СВОБОДНА КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ХОРАТА, КОИТО ОБРАБОТВАТ ЗЕМЯТА, ТРЯБВА САМИ, СПОРЕД СОБСТВЕНИЯ СИ ИНТЕРЕС ДА РЕШАВАТ ДАЛИ ДА БЪДАТ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИЛИ КООПЕРАТОРИ. ЗЕМИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, МОГАТ ДА СЕ ДАВАТ ПОД АРЕНДА ИЛИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ. ОТ БКП И СДС СЕ ПРЕДЛАГА ЗЕМЯТА В ПЛАНИНСКИТЕ И ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ ДА СЕ РАЗДАВА БЕЗПЛАТНО С ПРАВО НА ОНАСЛЕДЯВАНЕ. НИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ДОПУСНЕМ ТОВА, ЗАЩОТО ТЕ СА СЛАБО ПРОДУКТИВНИ ЗЕМИ, ПРИГОДЕНИ ПРЕДИМНО ЗА ПАСИЩА. ЗА ДА НОСИ ЕДНО СТОПАНСТВО ДОБРИ ДОХОДИ, ТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ПОНЕ 500 ДКА ЗЕМЯ. НЕ Е СПРАВЕДЛИВО ТАКИВА ГОЛЕМИ ПАРЦЕЛИ ДА СЕ РАЗДАВАТ БЕЗПЛАТНО. СИГУРНО Е, ЧЕ ПО МЕСТА ПАРЦЕЛИТЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА НА БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ. АКО ПАРЦЕЛИТЕ СЕ РАЗДАВАТ БЕЗПЛАТНО, БОЛШИНСТВОТО ОТ НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НЯМА ДА ГИ ОБРАБОТВАТ, А ЩЕ ГИ ПОЛЗУВАТ ЗА ВИЛНО СТРОИТЕЛСТВО. НИЕ СМЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА АКОРДА, ИЗВЕСТЕН В МИНАЛОТО КАТО "КУТУРИЦА", КОЙТО Е ЕДНА ОТ НАЙ-ЖЕСТОКИТЕ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЩЕ ДЕЙСТВУВА ЕДИНСТВЕНО ПОЗЕМЛЕНИЯТ ДАНЪК. ТОЙ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ДО РАЗМЕРИ, КОИТО ЩЕ ПРАВЯТ НЕИЗГОДНО РАЗПИЛЯВАНЕТО НА ЗЕМЯТА.
     2- В ПРОМИШЛЕНОСТТА: ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СА ЧИСТО ДЪРЖАВНИ САМО ДО ПУСКАНЕТО ИМ В ДЕЙСТВИЕ, СЛЕД КОЕТО ЗАПОЧВА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ОТ РАБОТНИЦИТЕ. ТОВА СТАВА ЧРЕЗ АМОРТИЗАЦИОННИТЕ НАЧИСЛЕНИЯ И ЧРЕЗ ЦЕХОВИТЕ ОБЩОЗАВОДСКИ РАЗХОДИ /ИЗКУПУВАТ СЕ МАШИНИТЕ, СГРАДИТЕ, ИЗПЛАЩАТ СЕ РЕНТАТА, ТОКЪТ, ВОДАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ/. В МОМЕНТА 40 ПРОЦЕНТА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА СА НАПЪЛНО ИЗКУПЕНИ ОТ РАБОТНИЦИТЕ. В 35 ПРОЦЕНТА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО-ГОЛЯМАТА ИМ ЧАСТ Е СОБСТВЕНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ И САМО В 25 ПРОЦЕНТА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА ЧАСТТА НА ДЪРЖАВАТА НАДХВЪРЛЯ 50 ПРОЦЕНТА. ТЕЗИ 40 ПРОЦЕНТА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ВЕЧЕ СА ИЗКУПЕНИ ОТ РАБОТНИЦИТЕ, ТРЯБВА ДА СТАНАТ ТЯХНА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ. ОСТАНАЛИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРЯБВА ДА СА ПРОПОРЦИОНАЛНО НА РЕАЛНИТЕ ЧАСТИ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯТА.
     3. БНРП СЧИТА КАТО ЕДИНСТВЕН ВЪЗМОЖЕН ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕ СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. НИЕ СМЕ ПОРТИВ СТАБИЛИЗАЦИОННА ПРОГРАМА. НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ БОРСИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ И СТРОИТЕЛНИТЕ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, А ДО ДВЕ ГОДИНИ ВСИЧКИ Т. НАР. БОРСОВИ СТОКИ ДА СЕ ПРОДАВАТ НА БОРСИ. ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СВОБОДЕН ПАЗАР И НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ. НИЕ НЕ РЕГЛАМЕНТИРАМЕ КОЯ СОБСТВЕНОСТ КАКВО ПОЛОЖЕНИЕ ДА ВЗЕМЕ. ПАЗАРЪТ И КОНКУРЕНЦИЯТА ЩЕ ПОКАЖАТ ТОВА. ЗА ДА НЕ СЕ СТИГНЕ ДО РЯЗКО ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ПОРАДИ МОНОПОЛИСТИЧНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЩЕ ВЗЕМЕМ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ: ДЪРЖАВНИТЕ, КООПЕРАТИВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗУВАТ С ЕДНАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ; ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА БЪДАТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА ПРАВА, ЗАЩИТЕНИ ОТ ЗАКОНА.
     4.  ДАНЪЧНА РЕФОРМА: ПОСТЕПЕННО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПРЕКИ ДАНЪЦИ. КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ СЧИТАМЕ ЗА ГРАБИТАЛСКИ.
     5.  БНРП ЩЕ ВОДИ ПОЛИТИКА НА ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ, ИЗРАЗЕНА В ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. НАШИТЕ АНАЛИЗИ СОЧАТ, ЧЕ В МОМЕНТА СТРАНАТА СЕ НАМИРА В ПЕРИОДА НА НАЧАЛНОТО НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛИ. НА ТОЗИ ЕТАП БЕЗКОНТРОЛНОТО НАХЛУВАНЕ НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ БИ ПРЕВЪРНАЛО СТРАНАТА НИ В ИКОНОМИЧЕСКА КОЛОНИЯ. НЕ СЕ ИМАТ ПРЕДВИД СМЕСЕНИТЕ НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ И СДРУЖЕНИЯ С ЧУЖДЕНЦИ. НИЕ ЩЕ ИЗПОЛЗУВАМЕ ЗАЕМИ И ПОМОЩИ, НО ГЛАВНОТО, КОЕТО ЩЕ ТЪРСИМ ОТ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ, Е ПОМОЩТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА. ЩЕ ПРЕГОВАРЯМЕ СЪС СТРАНИТЕ КРЕДИТОРКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДВУГОДИШЕН МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАЕМИТЕ. НИЕ СМЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С ИЗРАЕЛ, ЮЖНА КОРЕЯ, ЮАР. ЩЕ РАЗВИВАМЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕНО ПРОМИШЛЕНИ ОТРАСЛИ, ЗА КОИТО ПРИТЕЖАВАМЕ СУРОВИНИ И КОИТО НЕ СА ЕНЕРГОЕМКИ, КАТО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА, ТЕКСТИЛНО-ТРИКОТАЖНА, ШИВАШКА,КОЖАРСКО-ОБУВНА, МАШИНОСТРОИТЕЛНА, ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКА И ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ.

                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, УЧРЕДЕНА НА 22 МАРТ 1990 ГОДИНА.


     11.  ДЪРЖАВНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ИЗБИРА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО СЛЕДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ГЛАСУВАНИТЕ ЗАКОНИ С КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД СА 18 НА БРОИ.
     12. НА ПРЕКИТЕ ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ СЕ ИЗБИРА СЕНАТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО СЕ СЪСТОИ ОТ 18 ЧЛЕНОВЕ - ПО ДВАМА ОТ ВСЯКА ОБЛАСТ. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕНАТА СЕ ИЗБИРАТ УПРАВИТЕЛЯТ НА ВСЯКА ОБЛАСТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ВСЯКА ОБЛАСТ.
     ФУНКЦИИТЕ НА СЕНАТА В ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ Е ДА СЛЕДИ ЗАКОНИТЕ, ГЛАСУВАНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА, ДА НЕ НАНАСЯТ ВРЕДИ НА ОТДЕЛНИТЕ ОБЛАСТИ ИЛИ ДА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУБАТ ОТДЕЛНИ ОБЛАСТИ. СЕНАТЪТ ИМА ПРABO ДА ВРЪЩА ТАКИВА ЗАКОНИ ЗА ПОВТОРНО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА.
     13. ПРЕЗИДЕНТЪТ, ПРАВИТЕЛСТВОТО, СЕНАТЪТ, ВЪРХОВНИЯТ СЪДИЯ И ЗАМЕСТНИКЪТ МУ, КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД, ДЕПУТАТИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА И ЗАМЕСТНИЦИТЕ МУ И ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР СЕ ПОЛЗВАТ С ПАРЛАМЕНТАРЕН ИМУНИТЕТ И МОГАТ ДА БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ НЕГО САМО С РЕШЕНИЕТО НА ПРАЛАМЕНТА С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД.
     14. НАРУШАВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА Е ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА И СЕ РАЗСЛЕДВА ОТ ВОЕНЕН СЪД.
     15. ТЕРИТОРИАЛНО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗДЕЛЯ НА 1 СТОЛИЧЕН ОКРЪГ И 9 ОБЛАСТИ. ОБЛАСТИТЕ СЕ ДЕЛЯТ НА ОКОЛИИ, А ОКОЛИИТЕ - НА КМЕТСТВА /ОБЩИНИ/.
     ЗА СТОЛИЦА НА ВСЯКА ОБЛАСТ И ОКОЛИЯ СЕ ИЗБИРА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ, НАЙ-ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯТ И НАЙ-УВАЖАВАНИЯТ ГРАД В ТЯХ.
     16.  ВСЯКА ОБЛАСТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. СЪВЕТЪТ ИМА КОНТРОЛНИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФУНКЦИИ. ТОЙ ИЗБИРА СВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛ. ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ СТАВАТ СЕНАТОРИ В ПАРЛАМЕНТА.
     ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ СЕ ИЗБИРАТ ЧРЕЗ ПРЕКИ ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ.
     ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ Е ПОДЧИНЕН ДИРЕКТНО НА ПРЕЗИДЕНТА И НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ТЯХ.
     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Е ПОДЧИНЕН ДИРЕКТНО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НЕГО.
     17.  ОКОЛИИТЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ОКОЛИЙСКИ УПРАВИТЕЛ И ОКОЛИЙСКИ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОЙТО ИЗБИРА СВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛ. ОКОЛИЙСКИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ИМА КОНТРОЛНИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.
     ОКОЛИЙСКИЯТ УПРАВИТЕЛ И ОКОЛИЙСКИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ СЕ ИЗБИРАТ ЧРЕЗ ПРЕКИ ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ.
     ОКОЛИЙСКИЯТ УПРАВИТЕЛ Е ПОДЧИНЕН ДИРЕКТНО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ.
     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОКОЛИЙСКИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Е ПОДЧИНЕН ДИРЕКТНО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
     18.  КМЕТСТВАТА /ОБЩИНИТЕ/ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ КМЕТОВЕТЕ И ОТ ОБЩИНСКИ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ТЕ СЕ ИЗБИРАТ ЧРЕЗ ПРЕКИ ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ.
     КМЕТОВЕТЕ СА ПОДЧИНЕНИ ПРЯКО НА ОКОЛИЙСКИЯ УПРАВИТЕЛ, А ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ - НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКОЛИЙСКИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
     ОБЩИНСКИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ИМА КОНТРОЛНИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

     ІІ. ИКОНОМИКА
    
     ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ПРЕЦЕНЯВА, ЧЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ САМО С РАДИКАЛИА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ПРОВЕДЕНА УМЕЛО, СМЕЛО И БЕЗМИЛОСТНО. СТАБИЛИЗАЦИОННИ ПРОГРАМИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО КОГАТО СЕ ИЗГРАДИ НОВИЯТ ПРИНЦИП НА БЪЛГАРСКАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - НОВА СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТТА, НОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И НОВИ ПОДХОДИ ПРИ ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ.

                                                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.


     НАЦИОНАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТ 28 АПРИЛ 1990 ГОДИНА РАЗГЛЕДА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ДОЦ. ХРИСТО САНТУЛОВ, С КОЕТО ПО ЛИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ТОЙ НАПУСКА ПАРТИЯТА И НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО.
     НА ЗАСЕДАНИЕТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ БЕ ИЗБРАН ГОСПОДИН КИРИЛ ХРИСТОВ ДУКОВ.
     ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ Е ОСНОВАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК И В БЪДЕЩАТА СИ РАБОТА ЩЕ ОТСТОЯВА ЕДИНСТВОТО НА БЛОКА И ПОЗИЦИЯТА СИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА.
     ЗА КОНТАКТИ С НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ НА АДРЕС:
     6000 СТАРА ЗАГОРА
     УЛ. "ХХХХХХХХХХХХ" ХХ, АП.ХХ
     ТЕЛЕФОНИ: 042 ХХХХХ, 042 ХХХХХ, 042 ХХХХХ И 042 ХХХХХ.
                                                 НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
                                                 ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
                                                 Б Р Н Д ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИНЖ. К.ДУКОВ

                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТ ПРОТЕСТ /ЧАСТ ВТОРА/ НА КОМИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО РЕДА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА.


ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДГРАНИЧНИЯ ПАСПОРТ КАТО ЕДИНСТВЕНИЯ ДОКАЗВАЩ ГРАЖДАНСТВОТО АТРИБУТ Е СМЕХОТВОРНО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗАКОНА ЗА
 БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО. КАКВО СТАВА ЗА ВРЕМЕТО ОТ ЗАГУБВАНЕ ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗАДГРАНИЧНИЯ ПАСПОРТ ДО ЕВЕНТУАЛНО ИЗДАВАНЕ НА НОВ П АСПОРТ? ПРЕСТАВА ЛИ ББИВШИЯТ ПРИТЕЖАТЕЛ НА ПАСПОРТ ДА БЪДЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН И АКО КАЧЕСТВОТО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО СЕ ОКАЗВА САМО СЪС ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ /ТОЧКА ПЪРВА НА ВЪПРОСНОТО РЕШЕНИЕ/, ТО КАК ТОВА КАЧЕСТВО ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОКАЖЕ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА НОВ ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПOPT, СЛЕД КАТО ОРИГИНАЛНИЯТ Е ЗАГУБЕН. HЕ ДОКАЗВА ЛИ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ОБИКНОВЕН, "ВЪТРЕШЕН" ПАСПОРТ БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО? НЕ МОЖЕ ЛИ ЕДИН АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН ПО МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЛИ БЪЛГАРСКИ СЪД ДА УСТАНОВЯВА И ДА УДОСТОВЕРЯВА ГРАЖДАНСТВОТО?
     ЗАЩО ВЪВ ВЪПРОСНОТО РЕШЕНИЕ Е ВКЛЮЧЕНО ТАKOBA АБСУРДНО ИЗИСКВАНЕ И НАЧИН ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНСТВОТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА? ОТГОВОРЪТ Е ПРОСТ. В ЧУЖБИНА ИМА ОКОЛО 350 000 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ПРАВО НА ГЛАС. ГОЛЯМО ЧИСЛО ОТ ТЯХ НЯМАТ ПО ЕДНА ИЛИ ДРУГАПРИЧИНА ВАЛИДНИ ЗАДГРАНИЧНИ БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ. ТОВА Е ДОБРЕ ИЗВЕСТНО НА НЕПОКЪТНАТИТЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ЖИВКОВ БЪЛГАРСКИ ПОСОЛСТВА И КОНСУЛСТВА В ЧУЖБИНА И ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е ДОСТЪПНА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ДНЕС БСП. БСП ВЕРОЯТНО ПРЕЦЕНЯВА, ЧЕ МНОЗИНСТВОТО ОТ ТЕЗИ ИЗБИРАТЕЛИ, В ТОВА ЧИСЛО И ГОЛЯМ БРОЙ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕМИГРАНТИ, ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И ЗАТОВА ЧРЕЗ СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЦИК СЕ ОПИТВА ДА ГИ ЕЛИМИНИРА ОЩЕ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ.
     ЕСТЕСТВЕНО Е ДА СЕ ЗАДАДЕ ВЪПРОСЪТ ЗАЩО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА НЯМАТ БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ. ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ СА СЛЕДНИТЕ:
     А. НА ИЗБЯГАЛИ ИЛИ НЕЗАВЪРНАЛИ СЕ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ ГРАЖДАНИ СЕ ОТКАЗВАШЕ ИЗДАВАНЕ ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ. ТОВА ПРАВЕШЕ /ДО НЕОТДАВНАШНАТА ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПАСПОРТИ И НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН/ ТЕЗИ ГРАЖДАНИ ПРЕСТЪПНИЦИ. ТЕ СЕ
ОСЪЖДАХА НА ЗАТВОР ДО ТРИ ГОДИНИ И ВСИЧКИТЕ ТЕХНИ НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ  ИМУЩЕСТВА СЕ КОНФИСКУВАХА. ТОВА БЕ ДЪЛГОГОДИШНАТА ПРАКТИКА В ОТЕЧЕСТВОТО НИ И БЕ ЖЕЛАНА ОТ ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ. МЕЖДУВРЕМЕННО ТЕЗИ ГРАЖДАНИ ИМАХА НУЖДА ОТ НЯКАКЪВ ПАСПОРТ, ЗА ДA МОГАТ ДА ЖИВЕЯТ И ПЪТУВАТ, И ТЕ СЕ СНАБДЯВАХА С ТАКИВА ОТ ЧУЖДАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. СЛЕД ОТМИНАВАНЕ НА ЕДИН ДЪЛЪГ "КАРАНТИНЕН" ПЕРИОД, АКО ВЪПРОСНИТЕ ГРАЖДАНИ НЕ ДЕЙСТВАХА АКТИВНО ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕШУ ИНТЕРЕСИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ, ИМ CЕ РАЗРЕШАВАШЕ ДА ПЪТУВАТ С ЧУЖДЕСТРАННИЯ СИ ПАСПОРТ ДО ОТЕЧОСТВОТО НИ И ДОРИ ИМ СЕ ПОСТАВЯХА БЪЛГАРСКИ ВИЗИ В ТЕЗИ ПАСПОРТИ. ТОВА ДАВАШЕ ИЗВЕСТНА СИГУРНОСТ НА ТЕЗИ ГРАЖДАНЕ, ЧЕ ЩЕ МОГАТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ДА НАПУСНАТ ОТЕЧЕСТВОТО НИ СЛЕД ГОСТУВАНЕТО СИ И ДА СЕ ЗАВЪРНАТ ПРИ СЕМЕЙСТВАТА СИ В ЧУЖБИНА.
     Б. ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ, ПО ВРЕМЕ НА "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В РОДИНАТА НИ, ВНЕЗАПНО СЕ ПРИЕ ЗАКОН, КОЙТО ЗАБРАНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ПЪТУВАТ ДО ОТЕЧСТВОТО НИ С НЕБЪЛГАРСКН ПАСПОРТИ. ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПРОМЯНА БЕ ОТНОВО ТЕЗИ ГРАЖДАНИ ЛА БЪДАТ "ВЪРНАТИ" В КЪРВАВИТЕ РЪЦЕ НА ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА В ОТЕЧЕСТВОТО НИ. НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ "ЩЕДРО" /СРЕЩУ СОЛИДНО ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ВАЛУТА/ СЕ ”ПРЕДЛОЖИХА" БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ. СМЕТКИТЕ НА СТРАТЕЗИТЕ ОТ КДС БЯХА ПРОСТИ - АКО ЕДИН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН БЕ ВЛЯЗЪЛ В РОДИНАТА НИ С БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ, ЗА ДА ИЗЛЕЗЕ ОБРАТНО И ДА СЕ ЗАВЪРНЕ В СТРАНАТА НА МЕСТОЖИВЕЕНЕТО СИ ТОЙ ТРЯБВАШЕ Да ПОЛУЧИ ОТ НЕБЕЗИЗВЕСТНИЯ ОТДЕЛ "ЗАДГРАНИЧНИ ПАСПОРТИ" ИЗХОДНА ВИЗА. ЗАКОНЪТ НЕ ПРЕДВИЖДАШЕ СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ, ПИСМЕН ОТКАЗ, МОТИВИРАНЕ ИЛИ ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД СЪД НА РЕШЕНИЯТА НА ТОЗИ ОТДЕЛ. РЕЗЕТО ЩРАКВАШЕ МОЖЕ БИ ЗАВИНАГИ ЗА НЕЩАСТНИЯ БАЩА, МАЙКА ИЛИ СЪПРУГ. АКО ЕДНО ЧУЖДО ПОСОЛСТВО СЕ ОПИТВАШЕ ДА РАЗБЕРЕ ЗАЩО ВЪПРОСНОТО ЛИЦЕ /ЕВЕНТУАЛНО С ДВОЙНО ПОДАНСТВО/ НЕ СЕ ЗАВРЪЩА В СТРАНАТА НА МЕСТОЖИВЕЕНЕТО СИ, TOГАBA КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ЛИЦЕТО Е САМО И САМО БЪЛГАРСКИ ПОДАНИК, ОРГАНИТЕ НА НАШАТА СИГУРНОСТ МОЖЕХА ДА СИ ПОСЛУЖАТ С ПОСЛЕДНАТА МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ, НАПИСАНА СОБСТВЕНОРЪЧНО ОТ ПОПАДНАЛИЯ В РЪЦЕТЕ ИМ "ЗАЛОЖНИК". ЗАЩО КДС ИМАШЕ НУЖДА ОТ ТАКЪВ "ДАМОКЛЕВ МЕЧ”? ГОРЧИВИЯТ ОТГОВОР НА ТОЗИ ВЪПРОС Е ИЗВЕСТЕН НА ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ЕМИГРАНТИ. ПРИ ПОСЕЩЕНИЯТА ИМ В ОТЕЧЕСТВОТО МНОЗИНА БЯХА ПРИВИКВАНИ НА "РАЗГОВОРИ ОТ СЪРЦЕ". ТЕ СЕ "ИЗСТИСКВАХА" НА ИНФОРМАЦИЯ И ОТ ТЯХ СЕ ИЗИСКВАШЕ "СЪТРУДНИЧЕСТВО" ОБИКНОВЕНО ОТ ПРЕСТЪПНО ЕСТЕСТВО. ПРИ ОТКАЗ ТЕ РИСКУВАХА ДА НЕ ПОЛУЧАТ ИЗХОДНА ВИЗА. ЕСТЕСТВЕНО, МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА РАЗБРАХА БЪРЗО "ЩЕДРОСТТА' НА ТОВА НЕОЧАКВАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАХА ОТ НЕГО. ТЕ БЯХА ОТНОВО ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА Да ПОСЕЩАВАТ РОДИНАТА НИ И НЕДОВЕРИЕТО КЪМ МЕТОДИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ У НАС СЕ ЗАСИЛИ. КОГАТО ДНЕС, В НАРУШЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН, "ЩЕДРО" СЕ ИЗИСКВАТ БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ, БЪЛГАРСКИЯТ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА НЕИЗБЕЖНО ЩЕ СИ ЗАДАДЕ ВЪПРОСА: "КАКВО СЕ КРИЕ ТОЗИ ПЪТ ЗАД ЩЕДРОСТТА?" И МОЖЕ БИ ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ ДА ГЛАСУВА. ТОВА Е И ТЪНКО ПРЕСМЕТНАТА ЦЕЛ На ИЗБОРНИТЕ АКТИВИСТИ НА БСП И НА ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЦИК. ТА МОЖЕ ЛИ НЯКОИ СЕРИОЗНО ДА ПОВЯРВА, ЧЕ "ОРГАНИТЕ“ ЗА ОСТАВАЩИЯ ДО ИЗБОРИТЕ МЕСЕЦ ЩЕ МОГАТ И ЩЕ ИСКАТ ДА ИЗДАДАТ 100-200 ХИЛЯДИ ЗАДГРАНИЧНИ ПАСПОРТА? И КЪДЕ БИ БИЛ ЗДРАВИЯТ СМИСЪЛ НА ЕДИН ТАКЪВ "ЮРУШ"? БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ЩЕ СЕ СНАБДЯТ ПОСТЕПЕННО ДОБРОВОЛНО, A НЕ НАСИЛА С БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ, КОГАТО ТАКИВА СА ИМ НЕОБХОДИМИ /ЕДИН НЕПРЕДВИДЕН РАЗХОД ОКОЛО 400 ДОЛАРА МОЖЕ И ДА НЕ Е ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ И МОЖЕ ДА ОЗНАЧАВА ЗА МНОЗИНА ЕДИН ИМУЩЕСТВЕН ЦЕНЗ/ И КОГАТО СЕ УБЕДЯТ, ЧЕ ТЕ НЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ СРЕЩУ ТЯХ ПО ОПИСАНИЯ НАЧИН. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДОВЕРИЕТО ЧИСТО И ПРОСТО ИЗИСКВА ВРЕМЕ. А НЕЗАКОННИТЕ ОПИТИ НА ТЕЗИ, КОИТО В ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНИ ГРАДИХА ТОВА НЕДОВЕРИЕ, ДНЕС, КАТО ЗА ДЕСЕРТ, ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ И ОТ ПРЕДИЗБОРНИ ПРЕДИМСТВА В РЕЗУЛТАТ ПА ТОВА НЕДОВЕРИЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕСЕКАТ.
     2. В ТОЧКА 2 И 3 НА РЕШЕНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ /Т.Е. НА ПОДЧИНЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БСП ПОСЛАНИК ИЛИ КОНСУЛ/ СЕ ВЪЗЛАГА ЕДНОЛИЧНО ДА СЪСТАВИ ИЗБИРАТЕЛЕН
СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, "ЗА КОИТО ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ РАЗПОЛАГА С ДАННИ". ОТ ТОЗИ РЪКОВОДИТЕЛ НЕ СЕ ИЗИСКВА ДА ПРЕДСТАВИ НИКОМУ ТОЗИ СПИСЪК И ЕВЕНТУАЛНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ НЕГО БИЛО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ИЛИ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО, НИТО СЕ ИЗИСКВА ТОЗИ РЪКОВОДИТЕЛ ДА ПОЛОЖИ КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТОВА, ЧЕ НЕ СА ПРОПУСНАТИ УМИШЛЕНО ИЗБИРАТЕЛИ, ИЛИ ЧЕ ДАННИТЕ ЗА ТЯХ НЕ СА ПРЕИНАЧЕНИ. ВМЕСТО ЕДИНСТВЕНО ИЗДЪРЖАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ - РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СПИСЪКА НА ЛИЦАТА, ЛИШЕНИ ИЛИ ОСВОБОДЕНИ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО НА ОТДЕЛ "БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО" ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ, НА ЛИЦА, НАЗНАЧЕНИ ОТ И СЛУЖЕЩИ НА ЕДНА ПАРТИЯ, СЪСТЕЗАВАЩА СЕ В ИЗБОРИТЕ, СЕ ДАВАТ МОГЪЩИ ПРАВА. ИСТИНА Е,ЧЕ ПОСОЛСТВАТА РАЗПОЛАГАТ С ТВЪРДЕ ТОЧНИ ДАННИ ЗА МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В СЪОТВЕТНАТА СТРАНА. НО ИСТИНА Е СЪЩО, ЧЕ АКО НЕ СЕ ВЗЕМАТ НАДЛЕЖНИ МЕРКИ, НИКОЙ НЕ ЩЕ МОЖЕ ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ДА УЗНАЕ ДАЛИ ТЕЗИ ДАННИ СА ИЗПОЛЗВАНИ ДОБРОСЪВЕСТНО. БЕЗ ДА СЕ ОПИТВАМЕ ДА ДИСКРЕДИТИРАМЕ БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМАТИ, НЕ МОЖЕМ ДА ДОПУСНЕМ ИЗБОРНАТА ПРОЦЕДУРА ДА СЕ БАЗИРА НА "ЮНАШКО" ДОВЕРИЕ. СПОРЕД НАС, АКО ДАННИ ОТ ПОСОЛСТВАТА ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ, ТО ПОСЛАНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ДОСТАВЯТ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ С ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ НА ЦИК, СПИСЪЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТАВЯТ ОТ ЦИК И ДА СЕ ВЪРНАТ НА СЪОТВЕТНОТО ПОСОЛСТВО. ПО СЪЩИЯ НАЧИН ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЦЕДИРА И С ДОПЪЛНЕНИЯТА НА СПИСЪЦИТЕ.

                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.


     РЪКОВОДСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА ЧЕТВЪРТИ ДЕН СИМВОЛИЧНАТА СИ ГЛАДНА СТАЧКА, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В ПРИЕМАНЕТО НА ХЛЯБ И ВОДА. ТЪЙ КАТО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПАРТИЯТА НЯМА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ СЕ ОПИТА С ВСИЧКИ СИЛИ ДА СПРЕ ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИК "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ", ПЕЧАТНИЯ ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/, КОЙТО ИЗЛЕЗЕ НА 11 МАЙ 1990 Г. В ТИРАЖ 50 000 БРОЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА Г-Н ГЕОРГИ ЦЕНОВ ИЗЛИЗА НА 14 МАЙ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО НА НРБ В ЕФЕКТИВНА ГЛАДНА СТАЧКА ДО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИСКАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ.
     ИСКАНИЯТА СА: ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ ЗА ТИРАЖ 150 000 БРОЯ НА В. "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ", ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ, РАДИОВРЕМЕ.
     СТАЧКАТА НА Г-Н ЦЕНОВ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 19 МАЙ 1990 ГОД., СЛЕД КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ПОЕТА ОТ Г-Н ГЕЛЕМЕНОВ, ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА БХДП/Ц/.

 СОФИЯ, 11 МАЙ 1990 ГОД.                ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП/Ц/:
                                            П.КАМЕНАРСКИ

                                                                           /"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНИЯ ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.

                       СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА РАДИКАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
                                      ПРОГРАМА

     ПОСТУЛАТЪТ НА РЕФОРМАТА Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА, КОЯТО СЕ ИЗРАЗЯВА В ИЗБОРА НА ТРЕТИ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА. КАПИТАЛИЗМЪТ И ДЪРЖАВНИЯТ ТОТАЛИТАРЕН "СОЦИАЛИЗЪМ" СА ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ. КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА СЕ ОТЛИЧАВА С:    ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ОБОРОТ И НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛИ, СВОБОДЕН ПАЗАР, ПОСТОЯННО НАРАСТВАЩА КОНСУМАЦИЯ, ОБЩОДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ, КАТО ВЪТРЕ В НЕЙНИТЕ НЕДРА ВСЕ ПОВЕЧЕ ВЪЗНИКВАТ ЕЛЕМЕНТИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА И НА ОБЩЕСТВОТО. ДЪРЖАВНИЯТ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ, НАЛОЖЕН НАСИЛСТВЕНО В СТРАНАТА, ИМА ОСНОВНИ ЧЕРТИ НА ДЪРЖАВНО-ВЕДОМСТВЕНА /ЧАСТНО-БЮРОКРАТИЧНА/ СОБСТВЕНОСТ, ТОТАЛИТАРНО ПЛАНИРАНЕ И ВОЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА, ЕКСТЕНЗИВНО /КОЛИЧЕСТВЕНО/ ДЕБАЛАНСИРАНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, ВСЕОБЩ ДЕФИЦИТ, КАТО ТАЗИ СИСТЕМА НЕ Е ЖИЗНЕНА И Е ИЗЧЕРПИЛ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЕКСПЕРИМЕНТ, КОЯТО НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ РЕВОЛЮЦИОНИЗИРАНА И ПРЕУСТРОЕНА. СПАСИТЕЛНИЯТ ИЗБОР, КОЙТО СЕ ПРЕДЛАГА, Е НЕ ВРЪЩАНЕ НАЗАД КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ ИЛИ ТОТАЛИТАРНИЯ "СОЦИАЛИЗЪМ", А ПРИНЦИПНО НОВ ТРЕТИ ПЪТ - СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПРЕУСТРОЙСТВОТО Й В ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ ПРИ СЪЧЕТАНОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. В ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАН - СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО, СЕ СЪЧЕТАВА И ОБХВАЩА СЪЗДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, МНОГОПАРТИЙНА ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА, РАЗВИТИЕ КЪМ ОБЩЕСТВО НА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗЪМ, НА СОЦИАЛИЗЪМ НА СВОБОДАТА.
     ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА РАДИКАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА Е СЪЗДАВАНЕТО НА МНОГОСЕКТОРНА, РАЗВИТА СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ТЯ ЩЕ СЕ ОСНОВАВА НА ХАРМОНИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА, КООПЕРАТИВНА, ЧАСТНА И ДЪРЖАВНА /ХОЛДИНГОВА/ СОБСТВЕНОСТ. ТАЗИ ИКОНОМИКА ЩЕ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С: ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА, КОНКУРЕНЦИЯ, ДЕЛОВО ПАРТНЬОРСТВО И ДОВЕРИЕ, КАКТО И С НЕНАМЕСА И ОБЩО /МАКРО/ РЕГУЛИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА, С ШИРОКОТО УЧАСТИЕ НА КАПИТАЛИ И ПОТЕНЦИАЛ ОТ ДРУГИ СТРАНИ.
     ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НАЧЕРТАНАТА ЦЕЛ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИЗЦЯЛО РАЗГРОМЕНА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА. ОСОБЕНОТО В НАШАТА СТРАНА Е, ЧЕ ЗАЕДНО С ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЪРШАТ И СЪОТВЕТСТБУВАЩИТЕ ПО СТЕПЕН И ТЕЖЕСТ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕНИЯ. ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЪРШИ ЦЯЛОСТНА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ДА СПАСИ СТРАНАТА, ЗАТОВА ТРЯБВА ДА ПРЕДАДЕ ВЛАСТТА И ДА СЕ ОБРАЗУВА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО. НЕОБХОДИМО Е ОЩЕ И НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА И ДА СЕ ОТМЕНИ КОНСТИТУЦИЯТА.
     КОНКРЕТНОТО СЪСТОЯНИЕ В РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА ИЗИСКВА ДА СЕ ПРИСТЪПИ НЕЗАБАВНО КЪМ ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАДИКАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ РЕШЕНИ - КАТО НАЙ-НЕОТЛОЖНИ - ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ВАЖНИ ЗАДАЧИ:

     1.1.  ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

     ПОРАДИ ДЪЛГОГОДИШНАТА ПРЕСТЪПНА ПОЛИТИКА РЯЗКО СПАДНА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО, ПОРАДИ КОЕТО СЕГА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ, КОИТО СА ПРЕД ИЗЧЕРПВАНЕ. В СНАБДЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО С НАЙ-ВАЖНИТЕ ЖИЗНЕНОНЕОБХОДИМИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПРЕДСТОЯТ В БЛИЗКО ВРЕМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ.
     НАЛАГАЩО Е СПЕШНО ДА СЕ ТЪРСЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ, КОИТО ИМАТ ОГРОМНИ ИЗЛИШЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ. В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ СЕ НАМЕРИ РЕШЕНИЕ, ЩЕ НАСТЪПИ СЕРИОЗНО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА СТРАНАТА. ИЛЮЗОРНО Е, ЧЕ АКО СЕ ПРЕДАДЕ НЕЗАБАВНО ЗЕМЯТА НА СЕЛЯНИТЕ, КОЕТО, РАЗБИРА СЕ, Е КРАЙНО НЕОБХОДИМО, ЩЕ БЪДЕ УСПЕШНО РЕШЕН ВЪПРОСЪТ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ОСИГУРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО С ХРАНИ ОЩЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА.

     1.2.  МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В ОБЩЕСТВОТО.

     ОСНОВНОТО ПРИНЦИПНО СЪОБРАЖЕНИЕ ОСТАВА, ЧЕ ТРЯБВА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ МОНОПОЛЪТ И ДИКТАТЪТ НА КОМУНИСТИЧЕГКЛТА ПАРТИЯ. СПОРЕД ТОВА, КОЕТО ОТГОВОРНО СЕ ЗАЯВЯВА С ПРИЕТИТЕ ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ И РЕАЛНИТЕ ФАКТИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, МОЖЕ ДА СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ ВЪПРЕКИ ОБЕЩАНИЯТА СРАСТВАНЕТО МЕЖДУ ПАРТИЯТА И ДЪРЖАВАТА И ЕДНОПАРТИЙНАТА ДОМИНАЦИЯ НЕ СА ОТСТРАНЕНИ. В TOЗИ СМИСЪЛ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА ТОВА Е ВКОРЕНЕНО И НА ТОЗИ ЕТАП ТО СЪЩЕСТВУВА. КАТО Е ОСНОВНАТА ПРЕЧКА ЗА РЕЗУЛТАТНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.
     ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА АДЕКВАТНИ УСЛОВИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ Е НЕОБХОДИМО РАДИКАЛНОТО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТА, КАТО ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
     С КОНСТИТУЦИЯТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗАБРАНИ СЪЗДАВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ЧИЯТО СЪЩИНА И ВЪНШНА ФОРМА СЕ РАЗВИВА КАТО ВОЕННО-КОНСПИРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И СЕ ИЗПОЛЗВА ЯВНАТА ИЛИ ПРИКРИТА УЗУРПАЦИЯ ЗА НАЛАГАНЕТО НА ТОТАЛНА ДИКТАТУРА И МОНОПОЛ НАД ОБЩЕСТВОТО. ЕСТЕСТВЕНО Е В УСЛОВИЯТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДА СЕ ПОСТАВИ В РАВНИ УСЛОВИЯ С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА Е ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ОТЧЕТ И ПРЕДАВАНЕ НА ПАРТИЙНОТО ИМУЩЕСТВО НА ДЪРЖАВАТА, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕТО НА ИЗДРЪЖКАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО НАЧИН, ВАЛИДЕН ЗА ДРУГИТЕ ПАРТИИ, СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. ЗАТОВА ОСНОВНАТА ИЗХОДНА БАЗА Е ПОСТОЯННОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, КОЕТО ЩЕ ГАРАНТИРА ОСНОВНИТЕ СТРУКТУРНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РЕФОРМИ В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА.

                                                                                     /"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

     АНАЛИЗИРАЙКИ ОСТРОТО ПОЛИТИЗИРАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, ТЕЖКАТА СТОПАНСКА КРИЗА, ДУХОВНАТА РАЗРУХА И ОБЕЗЛИЧАВАНЕ, КАКТО И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЗЕМАНЕТО НА РАДИКАЛНИ РЕШЕНИЯ, СЪЮЗЪТ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ В БЪЛГАРИЯ.
     САБ Е ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНИЛА ТВОРЧЕСКИ И СИНДИКАЛНО РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО, ПРИЗВАНА ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР.
     САБ РАЗГЛЕЖДА МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР НЕ ЕДНОСТРАННО И ТЯСНО ПРОФЕСИОНАЛНО, А В КОНТЕКСТА НА ЦЯЛАТА НИ НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА.
     САБ ИМА НАДПАРТИЙНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ, НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА АПОЛИТИЧНОСТ И БЕЗРАЗЛИЧИЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ В ОБЩЕСТВОТО.
     ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ:
     ПОДКРЕПЯМЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /РАЗБИРАНА КАТО СЪЗДАВАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, СПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПЛУРАЛИЗЪМ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ,
СТОПАНСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА/; ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ /РАЗБИРАНА КАТО СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЯВА НА ВСЕКИ И ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРАЖДАНИ/; ЗА МИР МЕЖДУ НАРОДИТЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ С ДЕМОКРАТИЧНА ЕВРОПА; ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И СЪОБРАЗЕНА С ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ОБЩЕСТВОТО КУЛТУРНА ПОЛИТИКА.
     НЕ ПОДКРЕПЯМЕ КАКЪВТО И ДА БИЛО АКТ НА НАСИЛИЕ ВЪВ ВСИЧКИ НЕГОВИ ФОРМИ; ВСЕКИ ОПИТ ДА БЪДЕ ВЪРНАТА СТРАНАТА КЪМ ТОТАЛИТАРНОТО Й МИНАЛО ИЛИ ДА БЪДЕ ТЛАСНАТА КЪМ ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА НОВИ СОЦИАЛНИ УТОПИИ; ПОДЧИНЯВАНЕТО НА КУЛТУРАТА НА ТОТАЛИТАРНИ ИДЕОЛОГИИ, КАКТО И ВСЯКА ВОЛУНТАРИСТИЧНА НАМЕСА В ЕСТЕСТВЕНИЯ ХОД НА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ.
     ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА НАШИЯ СЪЮЗ И ЗА В БЪДЕЩЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗРАЗ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ.
     СЪЩЕВРЕМЕННО НАСТОЯВАМЕ И СМЕ ГОТОВИ ДА УЧАСТВАМЕ В ИЗРАБОТВАНЕТО НА АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНАТА СФЕРА И В ЧАСТНОСТ ТЕАТЪРА, КОЯТО ДА ОТЧИТА ПРИОРИТЕТА НА ЗАПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ, ДА НЕ ОГРАНИЧАВА И СТЕСНЯВА ПОЛЕТО ЗА КУЛТУРНИ ИЗЯВИ ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА СУБСИДИИТЕ, А ДА ОТСТРАНИ ОНЕЗИ ПОРОЧНИ МЕХАНИЗМИ, КОИТО ПРАВЯТ ДЕЙНОСТТА НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НЕЕФЕКТИВНА, РАЗМИНАВАЩА СЕ С РЕАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСИ НА ХОРАТА. РАЗБИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВЕДЕНО ДО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН, С ОГЛЕД НА СТОПАНСКАТА КРИЗА, БРОЙ НА АРТЕФАКТИ, ТЕКСТОВЕ ИЛИ ИНСТИТУЦИИ. ВСЕКИ КУЛТУРЕН АКТ Е И АКТ ОТ ЖИВОТА, ОРГАНИЧЕН НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ ПРОЦЕС, В КОЙТО СЕ ПРОЕКТИРА ДУХЪТ НА НАЦИЯТА. ИГНОРИРАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРАТА, ОПИТИТЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНА КАТО НЕПРОИЗВОДИТЕЛНА И ГУБЕЩА СФЕРА, УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ САМО ЕДНА РАЗВИТА В ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ СТРАНА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОТДЕЛЯ ЗНАЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ПАГУБНО И ДА НАНЕСЕ НЕПОПРАВИМИ ПОРАЖЕНИЯ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА.
     НАСТОЯВАМЕ СЪЩО И ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ВЪВ БЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ И ПРИЕМАНЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОН ЗА ТЕАТЪРА.
     НИЕ СМЕ ЗА:
     - ИЗКУСТВО, НЕПОДЧИНЕНО НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДОГМИ И НОРМАТИВНИ ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ;
     - ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ГЛАСУВАНИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ;
     - ПЛУРАЛИЗЪМ В ИЗКУСТВОТО;
     - КОНКУРЕНЦИЯ НА РАВНОПРАВНИ НАЧАЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ;
     - ГАРАНТИРАН ДОСТЪП НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДО КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА;
     - ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ И ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА Я ПОДПОМАГАТ:
     - НАМИРАНЕТО НА БАЛАНС МЕЖДУ ПРИСЪСТВИЕТО НА НАШАТА И ЧУЖДАТА КУЛТУРА ВЪРХУ СЦЕНАТА, КИНОЕКРАНА И ТЕЛЕВИЗИЯТА, В ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, РАДИОРАЗПРЪСВАНЕТО И Т.Н. ПОЛИТИКАТА НА ВСИЧКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА СЪВМЕСТЯВА ОТГОВОРНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА КЪМ СВЕТА, ПРЕОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ТРАДИЦИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, КАКТО И ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЗАШИТА НА НЕЙНОТО СВОЕОБРАЗИЕ;
     - ИСТОРИЧЕСКО СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ;
     - ИЗДИГАНЕТО НА КУЛТУРАТА КАТО ВИСШ КРИТЕРИЙ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕД СВЕТА.
     С ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ ОБРЪЩАМЕ И КЪМ ВСИЧКИ ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ ДА ПОДКРЕПЯТ НАШИЯ АПЕЛ.

СОФИЯ, 7 МАЙ 1990 ГОД.                             /"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 14 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА"-СОФИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ДО МЕЖДУНАРОДНИ МИНЬОРСКИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ.


     В РЕЗУЛТАТ НА СТАЧКАТА НА МИНЬОРИТЕ НА 29 ЯНУАРИ 1990 Г. БЕ ПОДПИСАН СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ИЗХ.НР.1 - 1/29 ЯНУАРИ 1990 Г. МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА МИНЬОРИТЕ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА" И НФТ "ПОДКРЕПА", ОТ ЕДНА СТРАНА, И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ, НАДЛЕЖНО ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МС МИНЧО ЙОВЧЕВ, ОТ ДРУГА.
     НА 19 ФЕВРУАРИ 1990 Г. СЪШИЯТ СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ БЕ ПРИЕТ И ПРЕПОДПИСАН ЗА МС ОТ МИНИСТЪР КРЪСТЮ СТАНИЛОВ И ЗАМ.-МИНИСТЪР ЗЛАТИ КОЛЕВ.
     ПО СИЛАТА НА СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НРБ ПОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА УДОВЛЕТВОРИ ОСНОВНИТЕ ИСКАНИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ МИНЬОРИ ДО 29 АПРИЛ 1990 Г. СРОКЪТ ИЗТЕЧЕ, А ИСКАНИЯТА ПО Т.Т.2 3,4,6 И 8 ОТ СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ И ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ, МАШИНИСТИ НА РУДНИЧНИ ПОДЕМНИ МАШИНИ ПРИ ДЪЩЕРНА ФИРМА "ГОРУБСО"-ГР. МАДАН, ПРИЕТА ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1990 Г. НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ.
     ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ Е НАЛИЦЕ ГРУБО НАРУШАВАНЕ НА ПОЕТИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ИСКАНИЯТА НА МИНЬОРИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С КОЕТО ФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА СМФ "ПОДКРЕПА" НА ЗАСЕДАНИЕ НА 5 МАЙ 1990 Г.

                                         Р Е Ш И:

    1. ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СРОК НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДО 27 МАЙ 1990 Г., В КОЙТО ДА СЕ ЗАДЪЛЖИ ДА ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ.
    2. ДО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ГОРНОТО ИСКАНЕ МИНЬОРИТЕ ОБЯВЯВАТ СИМВОЛИЧНА СТАЧКА. СЧИТАНО ОТ 20 МАЙ 1990 Г., ЧРЕЗ НОСЕНЕ НА ЗНАЧКИ НА СМФ "ПОДКРЕПА".
    3. ДА СЕ ОБЪРНЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА МИНЬОРИТЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ БРЮКСЕЛ - БЕЛГИЯ, ЧИЙТО ЧЛЕН Е ОТ 5 МАЙ 1990 Г. ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ВЪЗНИКНАЛИЯ КОНФЛИКТ.
    4. АКО СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНИЯТА НА МИНЬОРИТЕ, СМФ "ПОДКРЕПА" ЩЕ ПРИЗОВЕ НА ЕФЕКТИВНА НАЦИОНАЛНА СТАЧКА.

СОФИЯ, 10 МАЙ 1990 Г.
                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМФ "ПОДКРЕПА":
                                                                        А.МУТИЕВ
                                             СЕКРЕТАР НА СМФ "ПОДКРЕПА":
                                                                      Р.БУЮКЛИЕВ

                                                                                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/