14 март 1995


София, 14 март 1995 година
Брой 51 /1352/


София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 12 МАРТ В СОФИЯ, ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Преди да изразим становището си по отношение на предлаганите от Парламентарната група на Демократичната левица промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, необходимо е да дадем отговор и на въпроса: Необходими ли са тези промени в този момент? Отговорът е - да, безусловно са необходими! За съжаление най-сериозните аргументи за тези промени не бяха чути в патетичните речи в парламентарната зала.

При тотално одържавена земя България избра най-драстичния, най-реставрационния, най-радикалния път за възстановяването на тази собственост. Този подход беше още повече засилен и усложнен с промените в закона, приети в 36-то Народно събрание.

И днес, след четири години, плодовете на дивия радикализъм, каквато беше и колективизацията, са пред очите ни - разграбени и запустели сгради и съоръжения, необработени големи площи земя, изсъхнали или изкоренени лозя, овощни градини и трайни насаждения, силно занижени добиви, социално напрежение, безработни, объркани и отчаяни хора. Процесът на възстановяване на собствеността по този закон се оказа толкова сложен, че през последните две години, за да се преодоляват възникналите в хода му проблеми, се налагаше почти ежемесечна промяна на правилника за неговото приложение. По брой на неговите промени може да му съперничи единствено 241-о Постановление на Министерския съвет по режима за вноса и износа, но там причините са други и по-лесно обясними. Още по-трудно могат да се изброят многобройните заповеди на Министерството на земеделието за обяснение и тълкуване както на закона, така и на правилника. Това са все опити за разчистване и придвижване напред по затлачения път на реформата. В края на краищата се стигна до тупик. Правилник и закон започнаха да се препокриват и да си противоречат. Реформата се изправи пред реалната възможност за пълно блокиране. Редица основни моменти от закона се оказаха неработещи или нерешени - неработещ се оказа параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби, оземляването на малоимотните и безимотни граждани, въпросът със заменките и обезщетенията, взаимоотношенията между общинските поземлени комисии и съда, въпросът с регистрацията на земята и документите за собственост, с кооперациите и подялбата на имуществените фондове и редица други несъвършенства.

Предложеният от Парламентарната група на Демократичната левица проект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е опит да се решат законодателно именно тези проблеми. Друг е въпросът доколко този опит е напълно успешен. Безспорно с него се внасят доста рационални промени, чиято цел за хората, работещи в системата на реформата и запознати в детайли с проблемите, са ясни, необходими и целесъобразни. Без да се произнасяме по текстовете и техните съвършенства от правна гледна точка, считаме например, че промените на ал. 1 от чл. 10"б" опростяват процедурата по обезщетяване при наличие на достатъчно държавна или общинска земя и до известна степен компенсират липсата на закон за обезщетенията.

С новите алинеи 5 и 6 на чл. 12 се дава възможност да се ревизират площните земи, признати от съда чрез клетвените декларации, и да се редуцира до известна степен тази гигантска лъжа на недобросъвестни претенденти за собственост, която ще стовари на гърба на държавата огромни задължения в земя и пари. По прогноза те възлизат на стотици милиарди и ще се плащат от тези, които нямат вина и не са посмели да излъжат.

Във връзка с този проблем са и новите алинеи 6 и 7 на чл. 14. Те са опит да се реши проблемът с около 100 хиляди висящи дела по издадени съдебни решения при явни фактически грешки, но не могат да бъдат обезсилени, тъй като решенията на общинските поземлени комисии нямат силата на административен акт. Тези висящи дела, които ще се решават в продължение на десетки години, са една от причините приключването на поземлената реформа да си остава в необозримото бъдеще.

Намираме за рационални и текстовете на ал. 3 на чл: 15, 19, ал. 5 на чл. 27, ал. 2 и 3 на параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби и редица други дребни, но необходими поправки и уточнения.

По въпроса за начина на възстановяване на собствеността върху трайните насаждения /лозя, овощни градини, оризища, лавандулови, розови, хмелни полета/ също считаме, че е необходимо да се намери най-добрият начин за възстановяване на собствеността и тяхното ползване, без да се нарушават целостта на масивите и възможността за механизирана обработка, за да бъде запазено това, което все още е останало. Там действително е нужен отделен план за земеразделяне и да се стопанисват под формата на кооперации или сдружения. Това обаче в никакъв случай не налага императивните разпоредби на новия чл. 18, лишаване от възможността за издаване на документ за собственост и разпореждането с нея.

Не можем да се съгласим с промените на ал. 3 в чл. 3, с които се затваря изобщо възможността за чужди инвестиции в замеделието, нито с новия чл. 5, с който по презумпция се създава нов данък в един неданъчен закон.

Въпреки че за нас са ясни аргументите на вносителите за наличието на разпоредбите на новия чл. 9 и на новата ал.4 от чл. 10"б", а това са значително намалелите държавни и общински поземлени фондове и ограничените възможности за обезщетяване със земя и оземляване, не можем да се съгласим, че тези аргументи са достатъчно силни, за да пренебрегнем основния принцип за свободата на разпореждане със собстеността.

Още по-необяснимо е засиленото предимство на държавата пред общината, като се знае, че общинските земи са все пак за всички в населеното място, носят доходи на общината и техните размери намаляха най-драстично.

По най-спорния и най-дискутирания чл. 17, който предвижда въвеждане на членовете на кооперации в общо владеене на земеделските земи и възможности министърът на земеделието да изменя плановете за земеразделяне, ние съзираме много сериозна опасност за създаване на силно социално напрежение, като се има предвид етапът, на който се намира реформата. Тази опасност се допълва и от текста на чл. 14, ал. 1, т. 2. Практически собствениците се лишават от документ за собственост /с изключение на тези, които си получават земите в стари реални граници/ и не могат да се разпореждат с нея. Ето точно поради тази причина ние още през 1991-1992 г. говорехме, че технологията на възстановяване на собствеността върху земята е погрешна, защото предвиждахме настъпването на тези непреодолими при един напреднал етап притиворечия.

Сега, на този етап, при съществуващата психологическа нагласа на голяма част от собствениците да се преработват влезли в сила планове за земеразделяне е опасно, безумно и крайно рисковано действие. Политици и държавници трябваше да помислят по този проблем много по-рано и да го решат. Сега вината им ше се понесе от други.

Предложеното изменение е принципно неправилно и няма да доведе до образуване на кооперации на реални собственици. Възможността за навременна комасация на земеделските земи беше пропусната благодарение на силната политизация на въпроса и крещящата некомпетентност на законодатели и управляващи. България ще се наложи да изипе до дъно горчивата чаша на връщане на земеделието си 50 години назад, а десетки години още ще й трябват да го окрупни и модернизира чрез механизмите на пазара и регулацията.

Не можем да се съгласим и с някои постановки, залегнали в ал.1 на чл. 27, ал.2 на параграф 4 "Б", ал. 7 на 13, & 27 и & 28 от Преходните и заключителни разпоредби.

Неясни са разпоредбите, свързани със замяната на земеделски земи, липсват необходими в закона допълнения, които да отключат процеса на оземляване като политика с широко социално значение, измененията на & 4 не са обмислени докрай и ще доведат до нови недоволства и объркване.

По въпроса за ликвидационните съвети:

Всеки министър през последните две години следваше правилото да направи своя първи гаф, като се ангажира с определен срок за приключване работата на ликвидационните съвети и, разбира се, не успяваше. Да се приеме текст в закон, че от 1 март 1995 г. ликвидационните съвети престават да действат и се заличават автоматично, това означава, най-меко казано, непознаване на състоянието на редица проблеми, които възникват веднага след този акт и които нямат решение. Не става ясно кой ще поеме натрупаните дългове както от организациите по § 12, така и от ликвидационните съвети, кой ще стопанисва, ще се разпорежда и ще отговаря за останалите неразпределени имуществени фондове /сгради, едрогабаритна техника, разграбените и останали без фактическа стойност стопански постройки и др./. Кой ще съхранява архивите, къде ще се съхраняват, кой ще назначи и извърши ревизията. Неправомерно е според нас на кмета да се възлагат правомощия и функции, които не са свойствени за него и липсват в Закона за местната администрация и общинска власт.

В този момент отговорността на представените в парламента политически сили за съдбата на българското земеделие е огромна. Те са длъжни да преодолеят чисто политическите си аргументи и пристрастия и с много разум и мисъл за страната си да достигнат до възможно най-добрите решения.

Законът се нуждае от промени, но промени, водещи до намаляване на социалното напрежение и до ускоряване хода на реформата, съхраняване на това, което е останало, и възстановяване на това, което е необходимо да бъде възстановено.

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "НЯМА МОНОПОЛ ВЪРХУ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ", ПРИЕТА НА ОСМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НЕЗАВИСИМИ /11 МАРТ 1995 Г.,СОФИЯ/. За председател на партията е избран Любомир Стефанов.


I. Резултатите от изборите на 18 декември 1994 г. коренно промениха политическата ситуация в България. За членовете на Алтернативно социалистическо обединение /независими/ /АСО /н/ този факт бе осъзнат още от лятото на 1994 г. Непосредствено преди началото на изборната кампания Политическият съвет реши, че е необходима нова политическа линия на партията.


II. Дяснолибералният модел на реформата създаде условия за "лявата вълна".

През периода 1990-1993 г. в общественото съзнание доминираше убеждението, че десният модел на прехода няма алтернатива. Опитите на правителствата в този период да прилагат неолибералния икономически модел на реформата породи силно разочарование сред избирателите, което се пренесе и върху политическите носители на "десния", "либерален", преход. В масовото съзнание се реабилитират "левите" социалистически идеи и ценности, като все по-устойчиво се наблюдава разграничаване на социалистическите такива от идеите и ценностите на комунизма.


III. Лявата вълна като реализация на новите надежди

Новата политическа вълна се роди от досегашната - умората от бързите промени /към по-лошо материално положение/ и хаосът родиха желанието за спокойствие, ред, сигурност и стабилност. Ключови думи, които точно улови и успя да рекламира Българската социалистическа партия /БСП/. Българският народ гласува с голямо мнозинство за БСП, очаквайки, че България може да се измъкне от пропастта със силна и решителна политика на регулиран, "ляв", социалдемократически преход към гражданско общество.

Евентуалният неуспех на БСП ще бъде тотален удар и срещу левите идеи и в частност срещу шансовете на социалдемократическите формации в България и ще засили опасността от налагане на авторитарни решения.


IV. АСО /н/ - сега!

Интересите на социалдемокрацията и на България налагат АСО /н/ да заеме отново своята активна политическа позиция спрямо управлението на БСП.

В какво трябва да се изразява активната позиция на АСО /н/?

1. Тя трябва да бъде формирана и заявена открито и принципно.

2. Тя трябва да се изрази:
а/ ясна и решителна подкрепа за онези сили, които я водят по пътя на социалдемокрацията;
б/ решително противопоставяне на всички сили и тенденции в БСП, които я тласкат към реваншизъм и рекомунизация.

По отношение на политиката на правителството АСО /н/ ще подкрепя всички онези действия и решения, насочени за изпълнение на програмните положения, съвпадащи с нашите.

Същото отношение ще имаме и към парламента. Ще подкрепяме онези инициативи и законови проекти, независимо от кои групи са, които съвпадат с нашите програмни позиции.


V. Политическата ни линия

Партньорство и сътрудничество с левите сили!

Ние сме за социалдемократическо партньорство с БСП и с другите социалдемократически формации, за подкрепа на националните интереси и "левия" регулиран преход към социална пазарна икономика и демокрация в интерес на хората и на труда.

Излизането на АСО като самостоятелен политически субект в така очертаната нова политическа ситуация предполага отказ от ляво-дясната центристка политика. В центъра вече е БСП.

Сътрудничеството на АСО /н/ с левите сили предполага усилия в следните направления:

1. Участие на АСО /н/ в законодателната дейност чрез парламентарните групи на БСП, на Българския бизнес блок /БББ/ и на техните експертни екипи.

2. Включване в структурите на изпълнителната власт и в стопанската сфера кадри на АСО /н/.

3. Взаимодействие с левицата в:
- местни избори 1995 г.;
- президентски избори 1997 г.;
- парламентарни избори 1998 г.

Всичко това чрез:

По-нататъшно укрепване на процеса на обединението на Демократичната левица в България чрез Български социалдемократически съюз /БСДС/.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОБЩО СТАНОВИЩЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА.


Днес, 10 март 1995 година, в гр.София Българска социалистическа младеж /БСМ/, представлявана от председателя на Националния съвет Мариела Митева, и Български земеделски младежки съюз /БЗМС/, представляван от председателя на Главното ръководство Анета Капурдова, подписаха настоящото споразумение, като се договориха за следното:


I. Да формират общо становище по основните принципи на национална политика за младежта, да го отстояват пред държавните институции и обществени формации, да се стремят да реализират възможно най-широк кръг от приетите в становището принципи за политика за младежта.


II. Да се информират взаимно по всички въпроси от общо естество, които са от взаимен интерес.


III. Да организират и провеждат съвместни изяви на членовете на двете организации.


За постигане на тези цели организациите ще насочат усилията си към:

1. координиране на дейности от взаимен интерес в национален и международен мащаб;

2. подготовка и провеждане на общомладежка дискусия по въпросите на престъпността сред младите хора;

3. подготовка и провеждане на семинар по проблемите на младите фермери и на работещите млади хора в областта на селското стопанство;

4. провеждане на съвместни мероприятия, насочени към успешно провеждане на поземлената реформа и участието на младите хора в нея;

5. изготвяне на съвместна позиция за пълноценно използване на базата за младежки дейности;

6. оказване на взаимодействие в процеса на формиране на национална младежка структура и нейната бъдеща дейност;

7. оказване на взаимопомощ за осъществяване на контакти от взаимен интерес с други политически и обществени структури, професионални организации и международни фондации.


За по-добра координация в съвместната дейност двете организации формират група за координация в състав до трима представители от всяка от организациите.

Настоящото споразумение определя параметрите и принципите на сътрудничество между двете организации в общ план. За конкретни изяви, за постигане на определени цели може да бъдат изготвени конкретни споразумения, неразделна част от настоящото.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му. Прекратяването му се извършва с надлежно връчено писмо на предизвестие от една от страните в срок не по-малък от три месеца.

ЗА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Митева

ЗА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Капурдова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ И БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОБЩО СТАНОВИЩЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА.


Днес, 10 март 1995 година, в гр.София между Българска социалистическа младеж /БСМ/, представлявана от председателя на Националния съвет Мариела Митева, и Българския студентски съюз /БСС/, представляван от председателя на Съюзния съвет Иван Модев, се сключи настоящото споразумение за следното:


ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните се договарят предмет на споразумението да бъдат следните цели:

I. Формиране на общо становище по основните принципи на националната политика за младежта и по-специално с акцент върху областта на образованието, науката, културата, спорта и младежкото участие в разнообразни научни и образователни форми, да го отстояват пред държавните институции и обществени формации, да се стремят да реализират
възможно най-широк кръг от приетите в становището принципи за политика за младежта.

ІІ. Взаимно информиране по всички въпроси от общо естество, които са от взаимен интерес.

III. Осъществяване, организиране, развитие и подпомагане на съвместни изяви, дейности и сътрудничество в духовната сфера.


МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

За постигане на тези цели организациите приемат следния механизъм на взаимодействие:

1. 3а формиране и отстояване на общо становище по основните принципи на национална политика за младежта и с цел по-добра координация по изпълнение на настоящото споразумение двете страни:
1.1. Да формират група за координация в състав до трима представители от всяка организация за реализация на споразумението.
1.2. Да подготвят становище за национална политика за младежта в областта на образованието, науката и културата.
1.3. Да подготвят конкретни проекти за поставяне и решаване на младежки проблеми, които да се разработват от представители на двете организации, или да се търси взаимноизгодно реализиране на вече подготвени и взаимноприемливи проекти.
1.4. Да се подпомагат при участие в разработването и реализирането на програми с международни, държавни и частни организации в областта на науката, висшето образование и професионалната реализация на студентите.
1.5. Да съгласуват и координират дейността си на регионално и местно равнище за отстояване на социалните интереси на младите хора - ученици, студенти, млади научни работници.
1.6. Да обсъждат и подкрепят кандидати в парламентарни, президентски и местни избори - личности патриоти и социално ангажирани, с висок морал, с доказани професионални качества, ползващи се с уважение и доверие, способни да обединяват в името на национални интереси и отчитащи интересите на младите хора.

2. Двете страни ще се информират своевремено за конкретни проблеми на съвместната си дейност, както и за формиране и отстояване на общи позиции по проблеми, които се отнасят до взаимоотношенията помежду им, както и с трети лица, които те могат предварително да съгласуват помежду си.
2.1. Да си предоставят взаимно и безвъзмездно за ползване наличната си информация и периодични издания, които получават, съобразно своя предмет на дейност.
2.2. Да се информират своевременно за всички свои изяви, както и за такива с международно участие.
2.3. Да организират обмен на групи по съвместни програми.

3. Двете организации поемат съвместни отговорности и ще съдействат заедно или съгласувано със своите възможности и средства за гражданско разбирателство, конституционализъм и демокрация за развитие на българското образование, наука и култура в съответствие с националните и световните традиции чрез:
3.1. разгръщане на съвместна издателска, разпространителска и лекторска дейност по конкретни проблеми от общ интерес;
3.2. подготовка и провеждане на съвместни мероприятия;
3.3. предоставяне безвъзмездно на наличната свободна материална база по договореност.

4. БСМ и БСС се задължават да отстояват и представляват позициите на двете организации пред всички органи на управление на висшите учебни заведения, полувисшите учебни заведения, както и обслужващите звена, социално-битовите, културните и спортните потребности на студентите.

Настоящото споразумение определя параметрите и принципите на сътрудничество между двете организации в общ план. За конкретни изяви, за постигане на определени цели може да бъдат изготвяни и конкретни споразумения, неразделна част от настоящото.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му. Прекратяването му се извършва с надлежно връчено писмено предизвестие от една от страните в срок не по-малък от три месеца.

ЗА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Митева

ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Модев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ СТУДЕНТИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ПОВОД НА ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА "АНТИ-ПАНЕВ".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С тревога и огорчение се обръщаме към вас - личностите, които представляват държавните институции на Република България днес.

За период от пет години вследствие на неефективността на законодателството и палиативите на изпълнителната власт във висшите учебни заведения в България са прекратени по два и се подготвя прекратяването на трети ректорски мандат, за по-малко от четири години са сменени по две учебни системи. Всичко това за една консервативна система като висшето образование е равносилно на клинична смърт.

Ние се обръщаме към Вас, г-н президент, с надеждата, че ще оцените последствията за академичната общност от изпълнението на преходните и заключителни разпоредби на закона "Анти-Панев". Законът "Панев" не лиши от право на глас в Общото събрание на висшите учебни заведения засегнатите от неговото действие преподаватели. За първи път бе избран ректор заедно с неговата четиригодишна програма. За първи път кандидатите за ректори се явяваха пред общността за спечелване на своя мандат с ясна академична политика.

Г-н президент, призоваваме Ви да не се съгласявате с действието на преходните и заключителните разпоредби на закона "Анти-Панев".

Г-н председател на 37-то Обикновено народно събрание,
Академичната общност очаква от парламента на Република България закон за висшето образование, закон за академичната акредитация, законови гаранции за имуществото и собствеността на общността, законови гаранции за социалното оцеляване на българското студентство. Вместо това приоритет има посегателството на болнавото ни политическо представителство върху общността и евтини политически спекулации.

Г-н министър-председател,
На Вас и на Вашата съвест и отговорност ще се падне "честта" да проведете и изпълните този закон, което е ясно, че в антиконституционната си част ще срещне и предизвика справедливия студентски и академичен протест.

Съюзът на свободните студенти /ССС/ ще намери отговор от самата академична общественост дали е възможно тя да защити своите ценности.

Студентската и академичната общност не бива за пореден път да изпълняват капризите на бързо променящата се политическа конюнктура.

София, 9 март 1995 г.

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Панков

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
14.03.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!