14 март 1994


София, 14 март 1994 година
Брой 50 /1095/


София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПАРТИИТЕ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия с възмущение се обръща чрез Българската телеграфна агенция до всички средства за масова информация по отношение на пълната дискриминация от страна на Българската национална телевизия и Българското национално радио /БНТ и БНР/ на изявите и на дейността на БКП, което представлява сериозно нарушение на конституцията и на Закона за политическите партии /ЗПП/. БНТ и БНР за едни партии са майка, а за други са по-лоши от зла мащеха. Така например БНТ и БНР отделят особено голямо внимание и предоставят от програмното си време на извънпарламентарни партии като БЗНС на Анастасия Мозер, БЗНС на Милан Дренчев, БЗНС на Шиваров, Либералната партия на П. Симеонов, партиите на Каракачанов, на Калчев, разните бизнеспартии на Жорж Ганчев и др., а спрямо БКП БНТ и БНР са пълно табу. Секретариатът на ЦК на БКП настоява да се определя програмно време по БНТ и по БНР, като например във всяка емисия на "Неделя-150" и други предавания на важни икономически и политически дискусии и в "Панорама" на БНТ.

Още един път каним чрез БТА, БНР и БНТ ръководството на ВС на БСП на публичен диспут по отношение на въпроса каква партия е БСП и каква е членската й маса, както и чии интереси тя отстоява и защищава.

При досегашното затъмнение на дейността на БКП по средствата за масова информация се получава неравнопоставеност между политическите сили в страната. Длъжни сме да заявим ясно и категорично още един път, че изборите през 1991 г. бяха манипулирани и са незаконни, тъй като Гено Влахов издаде листовка, която беше разпространена във всички пощенски кутии на избирателите в страната, с която се представяше за първи секретар на ЦК на БКП, какъвто никога не е бил, и призоваваше избирателите да гласуват за кандидатите на БСП. По този начин беше нанесен удар на БКП от засада, и то в момент, когато ръководството на БКП нямаше никакъв начин за опровержение, тъй като влаховци разпространиха листовката на 12 срещу 13 октомври 1991 г., когато беше забранена всяка агитация. Още на 13 октомври 1991 г. дадохме жалба до президента на Република България, но той не взе никакви мерки против това сериозно нарушение на избирателния закон. По този престъпен и бандитски начин услужи да бъдат избрани кандидатите на БСП и навреди на кандидатите за народни представители на БКП. Дадохме жалба и до главния прокурор на Република България, но до този момент се правят оглушки и от прокуратурата, тъй като БСП няма да позволи и косъм да падне от главата на провокатора Гено Влахов, тъй като листовката е отпечатана на печетарската техника на БСП. Също така е крайно време да се престане от ИБ на ВС на БСП със заблудите по отношение на правоприемствеността на БКП. БКП си е същата партия, която съществуваше до 3 април 1990 г. БКП ползва същите членски книжки, същите печати, същите символи, същите партийни структури, а БСП няма нищо общо с БКП и не може да претендира за никакво правоприемство.

При положение, че има нарушения на избирателния закон за избиране на народни представители, сегашното Народно събрание е нелегитимно, а така също и решенията, които са взимани от 36-то ОНС, са нелегитимни.

Предвид на гореизложеното е целесъобразно веднага да се разпусне 36-то ОНС и да се произведат нови избори за 36-то ОНС, а депутатите от незаконното 36 ОНС трябва да възстановят всички суми, които са изразходвани от него. Също така президентът много пъти направи сериозни нарушения на Конституцията на Република България и трябва да бъде отзован като президент. Президентстките избори трябва да предшестват парламентарните избори.

Излагайки горното, молим чрез средствата за масова информация да бъдат огласени престъпленията, извършени от Гено Влахов, в това число и листовката, с която лъже и заблуждава комунистите в България и в света, че е първи секретар на ЦК на БКП, какъвто никога не е бил. Нещо повече Гено Влахов на 9 февруари 1991 г. беше изключен от БКП, като внедрен в БКП от БСП агент-провокатор.

София, 9 март 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО ПОВОД НА ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ ЖУРНАЛИСТКА, ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Ние, журналистите,

които знаем силата на свободното слово;

които носим отговорностите на тази свобода;

които ценим свободата на съвестта като най-висша ценност на демокрацията и гражданското общество, чрез тази декларация

изразяваме своето дълбоко безпокойство и категорично насъгласие с това, че:

За публикация, разкриваща нарушения на прокурор от Главна прокуратура, срещу журналистката Гергина Банкова, член на СБЖ, е образувано наказателно производство в грубо нарушение на чл.187 от Наказателно-процесуалния кодекс, който предвижда разследване на изложените факти, а не разследване на автора. Противното разбиране - че публикация в печата е законен повод за образуване на следствие срещу нейния автор, означава да се криминализира журналистическата професия.

Ние, участниците в Десетия конгрес на Съюза на българските журналисти, отхвърляме като недопустимо за едно демократично общество погазването на конституционно гарантираната свобода на словото и печата, потъпкването на закона, създаването на противозаконна практика, която криминализира журналистическата професия и представлява посегателство върху демократичните ценности, прогласени и установени във всички международни документи за правата на човека.

София, 6 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕЦА "РИЦАРИ НА ПОЗНАНИЕТО", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 22 МАРТ 1993 Г. В СОФИЯ.


V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.27 /1/. Средствата на движението се набират от:
1. Еднократни встъпителни такси.
2. Месечен членски внос, определен като цяло число около 1 % от минималната работна заплата за страната. Членският внос се отчита в началото на всяко полугодие.
3. Дарения, завещания, спонсорство на български и чуждестранни физически и юридически лица.
4. Приходи от издания и реализиране на собствени програми на движението.
5. Парични и имуществени вноски.

/2/. Движението може да сключва договори с лица или организации и да им възлага изпълнението на свои програми.

Чл.28. Управителният съвет изготвя Правилник за събиране, изразходване и отчитане на финансовите средства на движението.

Чл.29. Внесените пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават чрез употреба, са собственост на юридическото лице.

Чл.30. Членовете на движението могат да внасят вещи и имоти за общо ползване, като се сключи договор за наем между движението и членовете.

Чл.31. Движението може да изразходва средства само за изпълнение на своите цели и задачи, съгласно чл.6 и чл.7 от устава.

Чл.32. Финансовите разходи се извършват по решение на Управителния съвет, който представя годишен икономически план пред Общото събрание и се отчита пред него в края на календарната година.


VІ. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл.33 /1/. Движението издава свой бюлетин, методически материали, брошури, дипляни и други печатни издания, чрез които разпространява своите идеи и осъществява контакт с членовете и симпатизантите си.

/2/. За издаването на печатни материали Управителният съвет назначава редакционни съвети.


VII. ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.34. Управителният съвет определя пътищата и средствата за осъществяване на организационни и финансови отношения с други неправителствени и правителствени органи, организации и техни представители и носи отговорност за политиката на движението, като следи за създаването на оптимални условия за дейността му.


VIII. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В УСТАВА

Чл.35. Промени в устава могат да се правят по предложение на Общото събрание, Управителния съвет и отделни членове.

Чл.36 /1/. Предложението за промяна трябва да бъде внесено в Управителния съвет най-малко един месец преди Общото събрание.

/2/. Промените в устава се извършват от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от членовете на движението.


IX. РЕД ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл.37 /1/. Предложение за разпускане на движението или за сливането му с друго сдружение може да се внесе само писмено от най-малко една десета част от Общото събрание, но не по-малко от броя на членовете на Управителния съвет. Предложението трябва да бъде внесено в Управителния съвет най-малко три месеца преди Общото събрание.

/2/. Решението за прекратяване или сливане с друго сдружение се взема само ако за това са гласували 3/4 от членовете на Общото събрание, на което присъстват най-малко 2/3 от всички членове.

/3/. При разпускане на движението и прекратяване на неговата дейност активите му не могат да се разпределят между неговите членове.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
14.03.1994 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!