14 март 1990

СОФИЯ, 14 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 52/70/


     СОФИЯ,  14 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА  ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА /ПЪРВА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.
   

     БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА  ПАРТИЯ Е ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ. ТЯ СЕ СТРЕМИ ДА ПОСТИГНЕ ИДЕИ И РАЗБИРАНИЯ, ТЪРСЕЙКИ СЪМИШЛЕНИЦИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ И ЧРЕЗ БОРБА ПО ДЕМОКРАТИЧНИ  ПЪТИЩА И ЗАКОННИ СПОСОБИ СЕ CTAРAE ДА ДОБИЕ СИЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ, ВЛИЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. РАЗБИРА СЕ, ВСИЧКО ТОВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЕДНА ПАРЛАМЕНТАРНА СИСТЕМА, КОЯТО СЕ ИЗИСКВА ДА ДЕЙСТВУВА ТВЪРДЕ ЕФИКАСНО, КОГАТО СЕ ОТНАСЯ ДО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА ДА УЧАСТВУВАТ И РЕШАВАТ - ПО КАКЪВ НАЧИН ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАШИЯТ ЦЯЛОСТЕН ОБЩЕСТВЕН И СОЦИАЛЕН ЖИВОТ.
     БСП Е ЕДНА ПАРТИЯ НА СОЦИАЛИЗМА И НА СВОБОДАТА, ПАРТИЯ НА ТРУДА. ОСНОВНИ НЕЙНИ РАЗБИРАНИЯ СА РАВЕНСТВО, СВОБОДА И СОЛИДАРНОСТ. ТРИ ПОНЯТИЯ, КОИТО СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ ПОМЕЖДУ СИ. БСП СЕ СТРЕМИ ДА ЗАЩИТАВА ХОРАТА, КОИТО СА ПОТИСНАТИ И СА ИЗОСТАНАЛИ, ДА ПОМАГА НА ХОРАТА, КОИТО ИМАТ МАЛКО ШАНСОВЕ, НА ВСЕКИ И ВСИЧКИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ В НЕБЛАГОПРИЯТНО СЪСТОЯНИЕ.
     НЕ ВСИЧКО НАБЕЛЯЗАНО В ПРОГРАМАТА ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ БЪРЗО И ЛЕСНО, ЩЕ СТАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ЗА ЕДИН ДЕН. В ТОВА СМЕ УБЕДЕНИ И НИ Е НАПЪЛНО ЯСНО. В КАЧЕСТВОТО СИ НА ДЕМОКРАТИЧНИ СОЦИАЛИСТИ НИ ПРЕДСТОИ ДЪЛЪГ ЗА ИЗМИНАВАНЕ ПЪТ. НЕОБХОДИМО Е И ЩЕ ТРЯБВА НА ОСНОВАТА НА КОМПРОМИСА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СЪЮЗИ С ДРУГИ ПАРТИИ. ВСЯКО ПАРТНЬОРСТВО, НАЛАГАЩО ОБЕЗАТЕЛНО ОТСТЪПКИ НЕ ТРЯБВА ДА ОТДАЛЕЧАЛА ПАРТИЯТА ОТ ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ, А НАПРОТИВ - ДА Я ПРИБЛИЖАВА. В ДНЕШНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ МНОЗИНСТВОТО ВОДИ НЕПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ. ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИ ОБСТАНОВКАТА Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ РАЗРЕШАТ СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ:
     1. ЗНАНИЯ, ТРУД, КАПИТАЛ И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА Е НЕОБХОДИМО ПО-ЧЕСТНО ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ.
     2.  ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ОСИГУРЯВА ХРАНА ЗА ЦЯЛОТО НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ И ДА СЕ РАЗДЕЛЯ ПО-СПРАВЕДЛИВО МЕЖДУ ХОРАТА.
     3. РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОГАТИ И БЕДНИ ТРЯБВА ДА СЕ УРАВНОВЕСИ.
     4. УНИЩОЖАВАНЕТО НА ПРИРОДАТА, ЖИВАТА СРЕДА, ИЗТОЩАВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ.
     5. ПРИЧИНИТЕ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ ВСЕОБЩИЯ ДЕФИЦИТ И ОГРАНИЧЕНА КОНСУМАЦИЯ Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ДОСТАТЪЧНО БЪРЗО.
     6. ОРЪЖИЯТА, КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ, МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗУВАНИ ДОРЙ ЕДНОКРАТНО, ЗА ДА СЕ УНИЩОЖИ ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ. ВЪПРЕКИ ТОВА, НАДПРЕВАРАТА ВЪВ ВЪОРЪЖАВАНЕТО МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА ПРОДЪЛЖАВА, А СЕ НАЛАГА ТЯ ДА СЕ СПРЕ.
     7. ДИСКРИМИНАЦИЯТА - ПОЛИТИЧЕСКА, НАЦИОНАЛНА И РАСОВА - И ЗАВИСИМОСТТА, КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ НА МНОГО МЕСТА В СВЕТА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОГОНЕНИ.
     НАШАТА ИКОНОМИКА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С НЕПРЕКЪСНАТ РЕГРЕС. ВСЯКА ГОДИНА НЕЙНАТА КРИЗА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА. ПОТРЕБЛЕНИЕТО СЕ ОГРАНИЧАВА. ЗАГУБИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ. ТАЗИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩА КРИЗА И СТАГНАЦИЯ СЕ ОТРАЗЯВА НА ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. ОТ ПОСОЧЕНАТА ТЕНДЕНЦИЯ В НАЙ-ОБЩ ПЛАН СА ЗАСЕГНАТИ ВСИЧКИ, ДОРИ HOMEНКЛАТУРНАТА КЛАСА. НАМЕРЕНИЯТА ДА СЕ СЪЗДАДАТ НОВИ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩТА НА ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ НЕ ОТЧИТАТ, ЧЕ ВЪПРОСНИТЕ МОЩНОСТИ СА С ИНТЕНЗИВНА ТРУДОВА НАСОЧЕНОСТ. ПО ТОЗИ НАЧИН НЕ СЕ ПОМАГА НА НАШАТА ИКОНОМИКА, А САМО СЕ ИЗПОЛЗВА СЛАБО ЗАПЛАТЕНА РАБОТНА РЪКА. ОТ ДРУГА СТРАНА, МАШИНИТЕ ЗАМЕСТВАТ И ЩЕ ЗАМЕСТВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРАТА. ПРЕДПРИЯТИЯТА, ЗАВОДИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ГОЛЕМИ, ПРОИЗВОДСТВОТО СЕ МЕХАНИЗИРА, ТРУДЪТ СТАВА УМСТВЕНО ТЕЖЪК, ЗАТОВА ХОРАТА СТРАННО СЕ ПРОМЕНЯТ, ОТЧУЖДАВАТ СЕ ЕДИН ОТ ДРУГ. ПРИЧИНА ЗА TOВА ЧОВЕШКО ПОВЕДЕНИЕ СА ПРЕДИ ВСИЧКО ВСЕ ПО-МОЩНИТЕ ЗАВОДИ, ЧИИТО МАЩАБИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ НАРАСТВАТ, НО ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ СА ИМАГИНЕРНИ, РАБОТЯТ НА ЗАГУБА, НЕ СЪЗДАВАТ ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ В ИСТИНСКИЯ СМИСЪЛ НА ОБЕКТИВНИТЕ СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ. ЗАТОВА В СТРАНАТА Е НАЛИЦЕ ВСЕОБЩ ДЕФИЦИТ И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ОГРАНИЧАВА ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ. ОТ ПАЗАРА ИЗЧЕЗВАТ НЕПРЕКЪСНАТО РЕДИЦА ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМИ СТОКИ. СЪЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ СА ХАРАКТЕРНИ В СССР И ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ДЪРЖАВИ.
                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
                        X   X   X

  СОФИЯ. 14 МАРТ - СЛЕДВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ТЕКСТОВЕ НА ДВЕ ДЕКЛАРАЦИИ  НА  ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ  НА  СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА, БЪЛГАРСКА НАцИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ/, ВНЕСЕНИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ В ПЛОВДИВ НА 9-11 МАРТ 1990 ГОДИНА.                      ДЕКЛАРАЦИЯ  /ПРОЕКТ/

   УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ, ПРОВЕЖДАНА ОТ 9 ДО 11 МАРТ 1990 Г. В ПЛОВДИВ, КАТО ОТЧИТАТ И НАЙ-ВЕРНИЯ ПЪТ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕЛ: СПЕЧЕЛВАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ПОСТИГНАХА СЛЕДНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:
   СЪЗДАВА СЕ ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, В КОЯТО ВЛИЗАТ:
   - ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК
   - СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
   - ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО  НЕ ЧЛЕНУВАТ В ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ СЪЮЗИ.
   ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО Е ПОСТИГАНЕ НА ИЗБОРНА ПОБЕДА И СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО.
   КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕПУТАТИ ОТ ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, НЯМА ДА  БЪДАТ ПРОТИВОПОСТАВЯНИ ПОМЕЖДУ СИ. ДА НЕ СЕ ИЗДИГАТ В ОБЩАТА ИЗБИРАТЕЛНА ЛИСТА:
   - ЧЛЕНОВЕ НА БКП И ДРУГИ КАЗИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ
   - ЛИЦА, КОИТО СА ЗА ЕКСТРЕМИСТКИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПРИЕМАТ УПОТРЕБАТА НА СИЛА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА СПОРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИИ С ВОЕНИЗИРАНА СТРУКТУРА.
   ПОДПИСАЛИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЕ СПОРАЗУМЯХА ДА ПРИЕМАТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО И НА ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАЯВИЛИ ГОТОВНОСТ ПО-КЪСНО ДА ПРИЕМАТ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ.
   ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПОДПИСАЛИ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЩЕ ИЗЛЪЧАТ РАБОТНА  ГРУПА, КОЯТО ДА СЕ ЗАЕМЕ С РАЗРАБОТКАТА НА ОБЩА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКАТА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ.

ПЛОВДИВ,  10 МАРТ 1990 Г.                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                            Д Е К Л А Р А Ц И Я

 БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ ПРИДОБИВА СВОЯ ОБЛИК ПОД НАПОРА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ У НАС. ПОЛЯРИЗАЦИЯТА НА СИЛИТЕ, ВЪЗГЛЕДИТЕ, КАКТО И СПОНТАННИТЕ ОПИТИ ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХОРАТА НАМЕРИХА ИЗРАЗ ВЪВ ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ И ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СИНДИКАЛНИ ФОРМАЦИИ И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ. ТОВА РАЗНООБРАЗИЕ ИМА СВОИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ОПРАВДАНИЯ.
     ОБЕДИНЕНИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СЕБЕ СИ КАТО ОПОЗИЦИОННИ, Е ОБЩЕСТВЕНО НЕОБХОДИМ ПРОЦЕС. ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, ПРОВЕДЕНА В ГРАД ПЛОВДИВ, ПОКАЗА, ЧЕ ИДЕЯТА ЗА ЕДИНСТВО НЕ Е ЧУЖДА КАКТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/, ТАКА И НА ПАРТИИТЕ, СЪСТАВЛЯВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/. В ГРАДА НА СЪЕДИНЕНИЕТО НИЕ
НАПРАВИХМЕ СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ КЪМ СБЛИЖАВАНЕ, КОИТО БЯХА ПРИВЕТСТВАНИ ОТ НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ.
     СЕГА, КОГАТО СТАТУТЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА РЯЗКО СЕ ПОВИШАВА, КОГАТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОБСЪЖДАНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ С ОСОБЕНО ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ В СТРАНАТА, ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ДЕКЛАРИРА СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ВЗЕМЕ
КОНСТРУКТИВНО УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАСЕДАНИЯ, ЗАЕМАЙКИ МЯСТОТО СИ НА ЕСТЕСТВЕН СЪЮЗНИК НА СДС.
     ПАРТИИТЕ СЪСТАВЛЯВАЩИ ПОБ, ЩЕ ОЦЕНЯТ ВИСОКО ЖЕСТА НА СДС, АКО ТОЙ ПРЕДОСТАВИ ТРИ МЕСТА ОТ ОПРЕДЕЛЕНАТА ЗА НЕГО КВОТА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА.
     ТОВА ЩЕ БЪДЕ ИЗРАЗ НА ДОБРА ВОЛЯ, В ПОСОКА НА ОБЕДИНЯВАНЕТО  НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ.

ПЛОВДИВ, 11 МАРТ 1990 Г.                             /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/                          Х   Х   Х


     СОФИЯ, 14 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ, УЧАСТВУВАЛИ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 9-11 МАРТ 1990 Г. В ПЛОВДИВ.


     ПАРТИИТЕ, УЧАСТВУВАЩИ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ В ПЛОВДИВ НА 9, 10 И 11 МАРТ 1990 ГОДИНА ИЗРАЗЯВАТ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ПЪЛНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ТЕЧЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННИЯ ЖИВОТ. СЧИТАМЕ, ЧЕ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ СА В ДЪЛГ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ И ОСОБЕНО НА НЯКОИ, КОИТО СА ИЗВЪН СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ЧЕСТО ПЪТИ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТЯХ Е НЕПЪЛНА, НЕТОЧНА ИЛИ ИЗОБЩО ЛИПСВА. ПРОЯВЯВА СЕ СЕЛЕКТИВНОСТ. ТОВА ПРОЛИЧА И ПРИ ОТРАЗЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ В ПЛОВДИВ.
 
     ПОРАДИ ТОВА, НИЕ АПЕЛИРАМЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПО-ПЪЛНО И ОБЕКТИВНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ.

ПЛОВДИВ, 11 МАРТ 1990 ГОДИНА                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                            X   X   X

    СОФИЯ, 14 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА  ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО".


     ГРАЖДАНИ  НА БЪЛГАРИЯ!
     НЯМА ЧОВЕК  В НАШАТА СТРАНА, КОЙТО ДА НЕ Е РАЗТРЕВОЖЕН ОТ БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО.  ЧУВСТВУВАМЕ ГО ВСЕКИДНЕВНО ВЪВ ВСЕ ПО-ПРАЗНИТЕ МАГАЗИНИ, ОСЕЗАТЕЛНО СЕ УСЕЩА И НА ТРАПЕЗАТА НИ. В РЕЗУЛТАТ НА НЕДАЛНОВИДНИ И ПРЕСТЪПНИ ДЕЙСТВИЯ НА КОМАНДНО- АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА, НА АМБИЦИИ  НА ЖИВКОВИСТКИТЕ СТРАТЕЗИ БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДА СТАНЕ НАЙ-КРУПНОТО В СВЕТА И ДА "ДАВА ПРИМЕР", В РЕЗУЛТАТ НА БЕЗКРАЙНИТЕ И  БЕЗПЛОДНИ РЕОРГАНИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ, НА ХИЩНИЧЕСКОТО ИЗСМУКВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ И ТРУДОВИ РЕСУРСИ ОТ НЕГО ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУГИ "ПРИОРИТЕТНИ", "ВИСОКОДОХОДНИ" И "ПРЕСТИЖНИ" ОТРАСЛИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАНЕМАРЯВАНЕ НА НАСЪЩНИ СОЦИАЛНИ И ДРУГИ ГРИЖИ, БЪЛГАРСКОТО СЕЛО ЗА НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОПУСТЯ, А ПУСТЕЕЩИТЕ ЗЕМИ НАРАСТВАТ СЪС ЗАСТРАШИТЕЛЕН ЗА СТРАНАТА НИ ТЕМП.
     ВРЕМЕ Е ТРЕВОГАТА ДА СТАНЕ СИЛНА И ГОЛЯМА. ВСЕОБЩА! ЗАЩОТО Е АБСУРДНО НИЕ, КОИТО  ДОПРЕДИ ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ПРОИЗВЕЖДАХМЕ ДОСТАТЪЧНО ЗА СЕБЕ СИ, ИМАХМЕ И ЗА ЕКСПОРТ, И МНОГО ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ ЗАГОВОРИХА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ И ЗА НЕЙНИТЕ ГРИЖОВНИ СТОПАНИ, ДНЕС ДА ВНАСЯМЕ НАСЪЩНИ ХРАНИ. КАКВО НИ ЧАКА УТРЕ? НЕ Е ВЪЗМОЖНО НАШАТА ИКОНОМИКА ДА БЪДЕ СТАБИЛНА И ЖИЗНЕНА БЕЗ ЗДРАВО И ЖИЗНЕНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРЧИВИЯТ ОПИТ СОЧИ ЯСНО ТОВА. ТУК НЕ АНАЛИЗИРАМЕ СЕРИЯТА ОТ ГРЕШКИ, КОИТО ДОВЕДОХА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО И СЕЛСКОТО НИ СТОПАНСТВО ДО ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ. НО Е НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ДО СЕДЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ ТО ОСИГУРЯВАШЕ И ДОБРИ СРЕДСТВА ЗА УСКОРЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ДРУГИТЕ ОТРАСЛИ.
     ИЗПРАВЕНИ СМЕ ПРЕД КРИЗА И ТРЯБВА БЕЗ ОТЛАГАНЕ ДА ТЪРСИМ ИЗХОД. ДА ОКАЖЕМ СПЕШНА ПОМОЩ. А ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ ТОВА ОЗНАЧАВА ПЪРВОСТЕПЕННА ГРИЖА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДЪРЖАВАТА И ТО НА СЕЛО, А НЕ КАТО ЛОЗУНГ. НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПОЛИТИКАТА НА НОВОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ПРИОРИТЕТЕН ОТРАСЪЛ, ЗА ОБНОВЯВАНЕ И ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО. НО ДОСЕГАШНИТЕ МЕРКИ СА ВСЕ ОЩЕ НЕДОСТАТЪЧНИ, НЕПОПУЛЯРНИ И ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ДОСТИГНАЛИ ДО СЕЛОТО.
     СПОРЕД НАШЕТО ДЪЛБОКО УБЕЖДЕНИЕ ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО Е ПЪРВОСТЕПЕННА ОБЩОНАРОДНА ЦЕЛ, КОЯТО НЕ ТЪРПИ ПОВЕЧЕ ОТЛАГАНЕ. СВОЯТА ПЪРВА И НАЙ-ВАЖНА ЗАДАЧА ИНЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ВИЖДА В АКТИВИЗИРАНЕ НА НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА И СРЕДСТВАТА, ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА НАЦИЯТА ЗА РЕШАВАНЕ НАЙ-ОСТРИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОИТО СТОЯТ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО СЕЛО И СЕЛСКОСТОПАНСКОТО  ПРОИЗВОДСТВО.
     СМЯТАМЕ, ЧЕ ДНЕС СЕЛОТО БЕЗ ОТЛАГАНЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ:
     - РЕШИТЕЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД, ТАКА ЧЕ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДА БЪДАТ ОТДЕЛЕНИ ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО, МАТЕРИАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНО И ЕКОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ, ЗА КОРЕННО ИЗМЕНЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА СЕЛАТА;
     - НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА И ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА, БЕЗ УВЛЕЧЕНИЯ И ИЛЮЗИИ И ОТГОВАРЯЩИ НА CЪBPEMFHHHTЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ЗАЩИТАВАЩИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. ДА БЬДЕ ПРИЕТ ЯСЕН И КАТЕГОРИЧЕН НОВ ЗАКОН ЗА ТКЗС;
      - ДА БЪДАТ ОСТАВЕНИ СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ САМИ ДА ИЗБИРАТ СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЯТА;
      - ДА СЕ ГЛАСУВАТ ОБЛЕКЧЕНИ ДАНЪЧНА И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА, СПРАВЕДЛИВА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО;
      - ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА ВИСОКИ МАТЕРИАЛНИ И МОРАЛНИ СТИМУЛИ ЗА ЗАЕТИТЕ В ОТРАСЪЛА, КОИТО ДА ВЪЗБУДЯТ ТЕХНИТЕ ТВОРЧЕСКИ СИЛИ И ЕНЕРГИЯ;
      - СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДА СЕ ОСВОБОДИ ОЩЕ ТАЗИ ГОДИНА ОТ ДЪРЖАВНАТА ВАЛУТНА ЗАДАЧА, А МЕХАНИЗМЪТ ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ВАЛУТНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ ДА СЕ ВРЪЩАТ ПРИ ТЕЗИ, КОИТО СА ПРОИЗВЕЛИ ПРОДУКЦИЯТА;
      - БИ МОГЛО ДА СЕ ОТКРИЕ ПОДПИСКА ЗА ВСЕНАРОДЕН ЗАЕМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО.
      АПЕЛИРАМЕ КЪМ ДРУГИТЕ ОТРАСЛИ И КЪМ ГРАДА ДА ВЪРНАТ НА  СЕЛОТО ДЪЛГОВЕТЕ, КОИТО ГОДИНИ НАРЕД ОСИГУРЯВАХА РАЗВИТИЕТО ИМ. ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОСВЕН С ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ И НАЧИНАНИЯ НА ВСЕКИ ТРУДОВ КОЛЕКТИВ ОТ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО. В НЕГО МОЖЕ ДА  УЧАСТВУВА ВСЕКИ БЪЛГАРИН.
     ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ПОСТАВЯ НАЧАЛО НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО", КОЕТО ТРЯБВА ДА ОБЕДИНИ ВСИЧКИ ПАТРИОТИЧНИ СИЛИ, МИЛЕЕЩИ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН НА НАЦИЯТА. ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА. ТОВА ТРЯБВА ДА СТОИ НАД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ДРУГИ РАЗЛИЧИЯ, КОИТО  ИМАМЕ  И  МОЖЕМ  ДА ИМАМЕ ДНЕС И УТРЕ. ЗАТОВА ЩЕ ПРИЕМА ВСЯКАКВА ПОДКРЕПА И ВСЯКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ СТРАНАТА И ОТ ЧУЖБИНА.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА ИКОНОМИКАТА ДА СТАНАТ СЪПРИЧАСТНИ С БОЛКИТЕ И НАДЕЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО. ТЕ МОГАТ ДА ОТДЕЛЯТ ХОРА, КОИТО ДА ПОМОГНАТ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ, В РЕМОНТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ. МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ СРЕДСТВА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ФОНДОВЕ. ВСЕКИ КОМБИНАТ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ, ВСЯКА ФИРМА МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ СОБСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ В СЪЖИВЯВАНЕТО И ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ НАШАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВЪВ ВСЕНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО. ВАШИТЕ ВИЖДАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ ИМАТ ОСОБЕНО ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАШАТА ИДЕЯ.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ СТУДЕНТИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ, ЗАЩОТО МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ОТРАСЪЛА И ВИСОКАТА МУ ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪЗМОЖНИ БЕЗ ТЯХНОТО УЧАСТИЕ.
     КЪМ ДВИЖЕНИЕТО СЕ СЪЗДАВА ФОНД "ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО" КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКАТА И КООПЕРАТИВНА БАНКА В ПЛОВДИВ. НОМЕРАТА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ СА:
     720-076-001-7  - ЗА ЛЕВОВЕ
     720-421-109-0  - ЗА НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ВАЛУТА.
     720-420-109-1  - ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ВАЛУТА.
     ВЛОЖИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА  ПОСОЧАТ ЗА КОЕ СТОПАНСТВО И С КАКВА ЦЕЛ ВНАСЯТ СРЕДСТВАТА  СИ. ВЕСТНИК "КООПЕРАТИВНО СЕЛО" РЕДОВНО ЩЕ ИНФОРМИРА КАК И ЗА КАКВО СА ИЗРАЗХОДВАНИ.
     НА НЕГОВИТЕ СТРАНИЦИ ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ КАНИ УЧЕНИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, РАБОТНИЦИ ДА ОБСЪДЯТ И ПРЕДОЛЖАТ АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДА ДАВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДОСЕГАШНИТЕ ИЛИ СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ЗАКОНИ, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ ДЕЙСТВИТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО.
     ДВИЖЕНИЕТО Е ОТВОРЕНО ЗА ВСЯКАКВИ ИНИЦИАТИВИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЩЕ ПООЩРЯВА И ГОРЕЩО ЩЕ ПОДКРЕПЯ РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ СТИМУЛИРАТ СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО.

                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           Х   Х   Х

     СОФИЯ,  14 МАРТ  - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ И ПЛАТФОРМА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА.


     ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ: КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА, СЪОБЩАВА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ДА СЕ СЪБЕРАТ НА 21 МАРТ 1990 Г. В САЛОНА НА УЛ."АКСАКОВ" HP.18  ОТ 17.30 Ч. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА.

                        П Л А Т Ф О Р М А

     НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА.

     ИСТОРИЧЕСКИЯТ МОМЕНТ В РАЗВИТИЕТО НА НАШАТА ДЪРЖАВА НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПРАВИМ СВОБОДЕН ИЗБОР НА БЪДЕЩАТА СИ СЪДБА КАТО ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА. СЪЮЗЯВАНЕТО НИ В МОЩНА СИНДИКАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЩЕ НИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЧРЕЗ СИНДИКАЛНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА В ПАРЛАМЕНТА ДА ВНЕСЕМ И ОТСТОИМ МАКСИМАЛНО ДЕМОКРАТИЧНИ И ЦИВИЛИЗОВАНИ ЗАКОНИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ СТАТУТА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА В ОБЩЕСТВОТО.
     ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СИ В БЪДЕЩИЯ СЪСЛОВЕН, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ПАРЛАМЕНТ, ЩЕ ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА АКТУАЛИЗИРАМЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, ЗАКОНИТЕ ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА НИ. КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧАСТ ОТ ЕЛИТА НА НАРОДА НИ, НАШИТЕ ПАРЛАМЕНТЬОРИ ЩЕ СПОСОБСТВУВАТ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ДУХ НА ДЕМОКРАТИЗЪМ И ХУМАННОСТ, СЪОБРАЗЕНО И СЪОТВЕТСТВУВАЩО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ В ХЕЛЗИНКИ И ВИЕНА, НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, В КОЯТО Е СКРЕПЕН БЪДЕЩИЯТ МОРАЛ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ОСНОВАН НА ПРАВАТА НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК.
     ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ СИНДИКАЛНИТЕ СИ ФУНКЦИИ ЧРЕЗ СВОИТЕ АКТИВИСТИ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА ЩЕ РЕГУЛИРА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ С ПОРЪЧВАЩИЯ ИЛИ КУПУВАЧА, ИНАЧЕ КАЗАНО - С РАБОТОДАТЕЛЯ, Т.Е. ЩЕ РЕГУЛИРА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ПРИ РАБОТА НА ЩАТНА ДЛЪЖНОСТ И ПРИ СВОБОДНО ПРАКТИКУВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА.
     КОНФЕДЕРАЦИЯТА ИМА ЗА ЗАДАЧА ДА ОСИГУРИ МАКСИМАЛНА АВТОНОМНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ПРОФЕСИИ, КОИТО ТЯ ОБЕДИНЯВА И ТЕХНИЯ РЕГЛАМЕНТ В ОБЩЕСТВОТО В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН И ВЪТРЕ, В САМАТА НЕЯ.
     ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА ЩЕ СЪЗДАДЕ  КОНФЕДЕРАТИВНА ВАЛУТНА КРЕДИТНО-ОСИГУРИТЕЛНА БАНКА.
     ВСИЧКО ТОВА  Е ПОДЧИНЕНО НА ИНТЕРЕСИТЕ И СВОБОДНАТА ИЗЯВА НА ОТДЕЛНАТА ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ.
 
СОФИЯ,  13 МАРТ 1990 Г.                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
                           Х   Х   Х

     СОФИЯ, 14 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗВАНИЕТО НА ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СВИКВА В НЕДЕЛЯ, 18 МАРТ, ОТ 11 ЧАСА НА ПЛОЩАДА ПРЕД ХРАМ-ПАМЕТНИК "СВ.АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ" ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪБОР В ОТГОВОР НА ЗЛОСТНАТА ПРОТИВОБЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ В ЮГОСЛАВИЯ, НА КОЙТО КАНИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И СДРУЖЕНИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.
     ДА ОГЛАСИМ РЕШИМОСТТА СИ ЗА ЕДИНСТВОТО, НЕДЕЛИМОСТТА, РОДОВАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И КРЪВНАТА ВРЪЗКА НА ВСЕБЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТНА ОБЩНОСТ, ДА ДАДЕМ ЕДИНЕН ОТПОР НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РЕЦИДИВИЗЪМ  НА ВЕЛИКОСРЪБСКИТЕ ШОВИНИСТИ- ФАЛШИФИКАТОРИ НА ИСТОРИЯТА. НЕКА НА 18 МАРТ ДА ЗАБРАВИМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ И ПРИСТРАСТИЯ И ДА ДЕМОНСТРИРАМЕ ЕДИНСТВОТО СИ В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, НА КОЯТО ВСИЧКИ СМЕ СИНОВЕ.
                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                             X   X   X

     СОФИЯ, 14 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА - "ПЪТ КЪМ  ДЕТЕТО - ПЪТ КЪМ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА".


     СРЕД ВЪЛНАТА ОТ СТАЧКИ, ПРАЗНИТЕ РАФТОВЕ, СМЯНАТА НА КАБИНЕТИ И НАДЕЖДИТЕ ЗА НОВ ПЪТ;
     СРЕД СОЦИАЛНАТА, НРАВСТВЕНАТА И ЕКОЛОГИЧНАТА КРИЗА;
     СРЕД "ЕКЗЕКУЦИИТЕ" НА ИСТОРИЯТА И "ЕКСПЛОЗИИТЕ" НА ОСВОБОДЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЖИВЕЕ
     ГРАЖДАНИНЪТ, КОМУТО ПРИНАДЛЕЖИ КРАЧКАТА КЪМ СВЕТА
     - БЕЗ ОТЧУЖДЕНИЕ;
     - БЕЗ ВЪНШНИ ДЪЛГОВЕ;
     - БЕЗ ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОСТАНАЛОСТ;
     - БЕЗ БАВНИТЕ ТЕМПОВЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН РАСТЕЖ.
     ТОЗИ ГРАЖДАНИН Е ДЕТЕТО!
     ГАРАНТ: ЗА НЕОБРАТИМОСТТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАПОЧНАЛИЯ ПРОЦЕС НА ПРОМЯНА; ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНАТА "ЕКОЛОГИЯ" НА НРАВСТВЕНОСТТА В ОБЩЕСТВОТО.
     СИМВОЛ: НА ЧОВЕШКОТО ЕДИНЕНИЕ И ЧОВЕШКАТА МЕЧТА ЗА ХАРМОНИЯ.
 
      ЗА НАС
      - ДОСТОЙНСТВОТО НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ;
      - СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ЕДНАКЪВ СОЦИАЛЕН  СТАРТ;
      - ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ДЕТЕТО СА РЕШАВАЩА ОСНОВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪДЕЩАТА ХУМАННА И  ЦИВИЛИЗОВАНА ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА ДЕТЕТО КАТО ЧЛЕН НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.
      МАТЕРИАЛНАТА И МОРАЛНА ЕНЕРГИЯ НА ОБЩЕСТВОТО, ИНВЕСТИРАНА В  ДЕТСТВОТО Е НОВО КАЧЕСТВО НА СОЦИАЛНИЯ РЕСУРС, НОВО КАЧЕСТВО НА  ЧОВЕКА.
          В ТЪРСЕНЕ НА СПРАВЕДЛИВ СТАТУТ СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ ДНЕС И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА НАЛАГАТ ПРОФЕСИОНАЛНО ВГЛЕЖДАНЕ И ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПРЕДСТАВИ, ЧЕ:
      - ЦЕННОСТТА НА ДЕТЕТО И НЕГОВОТО ДОСТОЙНСТВО СА НЕИЗМЕННО ГАРАНТИРАНИ;
      - ДЕТЕТО ПЪЛНОЦЕННО СЕ ПОДГОТВЯ ДА ВОДИ ЖИВОТ НА САМОСТОЯТЕЛНА ЛИЧНОСТ В ОБЩЕСТВОТО;
      - ДЕТЕТО СЕ ВЪЗПИТАВА В ДУХ НА УВАЖЕНИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТ, СВОБОДА, РАВЕНСТВО И СОЛИДАРНОСТ;
      - ДЕТЕТО ЖИВЕЕ В УСЛОВИЯ, КОИТО МУ ГАРАНТИРАТ СИГУРНОСТ, ЛЮБОВ И РАЗБИРАНЕ.

      ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ РАЗПАДАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕДСТАВИ, А ПОСТАВЯНЕТО ИМ НА СЪЩНОСТНО РАЗЛИЧНА ОСНОВА Е УСЛОВИЕ ЗА РЕАЛНОТО ИМ ПОСТИГАНЕ.
      НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ТАКАВА ОСНОВА СА:
      - РАТИФИЦИРАНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО.
      - ПОСТОЯННА КОМИСИЯ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, СПЕЦИАЛНО ПОСВЕТЕНА НА ДЕТЕТО И СЪВЕТНИЦИ КЪМ НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ.
      - КОНСТИТУЦИОНЕН И ПРАВЕН СТАТУС НА ДЕТЕТО.
      - СПЕЦИФИЧЕН СТАТУС НА ДЕТСКИТЕ ОБЩНОСТИ В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВОТО.
      - СПЕЦИФИЧЕН СТАТУС НА ВЪЗРАСТНИТЕ В ДЕТСКИТЕ ОБЩНОСТИ.
      - СИСТЕМА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ, ГАРАНТИРАЩИ СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА, СОЦИАЛНАТА, ДУХОВНАТА ОБЛАСТ И В ИНФОРМАЦИОННИЯ ОБМЕН.
      - ПАКЕТ ОТ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВКЛЮЧВАЩИ ЗАКОН ЗА ДЕТЕТО, КОДЕКС НА ДЕТСТВОТО И ЗАКОН ЗА ДЕТСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.
      - ИНСТИТУТ И ЦЕНТРОВЕ ПО СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ДЕТСТВОТО КЪМ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
      - ПОДГОТОВКА НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ КАТО ЕКСПЕРТИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА НА ДЕТЕТО И СЪОТВЕТСТВУВАЩИТЕ ИМ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.
 
             ДЕТЕТО И ДЕТСКИТЕ ОБЩНОСТИ

      ПРИНЦИПИ

     ПРАВОТО И СВОБОДАТА НА ВСЯКО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ ДО 16 /18/ ГОД. ДА СЕ СДРУЖАВА МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА:
     1. КОГАТО СЕ ПРИСЪЕДИНИ, ВОДЕНО ОТ СВОЯ ИНТЕРЕС, КЪМ ДЕЙНОСТ, В КОЯТО СА ОБЕДИНЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ИЛИ ТРАЙНО И ДРУГИ ДЕЦА.
     2. КОГАТО САМОТО ТО Е ИНИЦИАТОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ДЕТСКО СДРУЖЕНИЕ И ПРИВЛИЧА В ДЕЙНОСТТА МУ И ДРУГИ ДЕЦА.
     3. В МОМЕНТА, В КОЙТО ДРУГИ ДЕЦА ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЗА НЕГО /В СЛУЧАИ, КОГАТО ДЕТЕТО Е ВЪВ ВЪЗРАСТ, ЗДРАВОСЛОВНО ИЛИ РЕГИОНАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, НЕ ПОЗВОЛЯВАЩО ДА УЧАСТВУВА НЕПОСРЕДСТВЕНО В ДЕЙНОСТТА НА ОПРЕДЕЛЕНО ДЕТСКО СДРУЖЕНИЕ/.

      СТРУКТУРА
     1. ПЪРВИЧНА ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА Е ДЕТСКОТО СДРУЖЕНИЕ. ТО ВЪЗНИКВА ПО ЖЕЛАНИЕ И РЕШЕНИЕ НА НАЙ-МАЛКО ТРИ ДЕЦА, ОБЕДИНЕНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СОЦИАЛНО И ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМИ ЦЕЛИ.
     2. ПРИ ИЗЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ ОТ ТЯХНА СТРАНА, ДЕТСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ СЕ РЕГИСТРИРАТ В ДЕТСКИ ИНФОРМАЦИОННИ БЮРА, ИЗГРАДЕНИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИЗНАК КЪМ ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА. ДЕТСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ БЮРА СА КООРДИНАТОРИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕТСКИ АСОЦИАЦИИ.
     3.  ДЕТСКИТЕ АСОЦИАЦИИ ВКЛЮЧВАТ НЯКОЛКО ДЕТСКИ СДРУЖЕНИЯ. ОБЕДИНЕНИ ОТ СРОДНИ ИНТЕРЕСИ, ТЕ ПОЛУЧАВАТ ПРАВО ДА  ВЛИЗАТ ВЪВ ВРЪЗКА И СЕ ОБРЪЩАТ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИ И ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, С КОИТО ИМАТ СРОДНА ДЕЙНОСТ.

        ВЪЗРАСТНИТЕ И ДЕТСКИТЕ ОБЩНОСТИ
     ВЪЗРАСТНИТЕ СА РАВНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ДЕТСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ:
     1. КОГАТО ДЕЦАТА ПОТЪРСЯТ ТЯХНОТО СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО.
     2. КОГАТО СА ИНИЦИАТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ДЕТСКО СДРУЖЕНИЕ И ПРИВЛИЧАТ В ДЕЙНОСТТА МУ И ДРУГИ ДЕЦА.
     3. КОГАТО ДЕЦАТА ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ, В СЛУЧАИ КОГАТО ТЯХНОТО ЗДРАВОСЛОВНО ИЛИ РЕГИОНАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ПРЯКОТО ИМ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО.
     ДЕЦАТА МОГАТ ДА ИЗБИРАТ И ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СВОИТЕ СДРУЖЕНИЯ.
 
        НАЦИОНАЛНИ ДЕТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

      ФУНКЦИИ

     НАЦИОНАЛНИТЕ ДЕТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ИЗГРАДЕНИ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ДОСЕГАШНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПИОНЕРСКИ КОМПЛЕКСИ, СА:
     - СРЕДИЩЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ДУХОВНО И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЕТСКИ СДРУЖЕНИЯ И АСОЦИАЦИИ И РАЗЛИЧНИ КУЛТУРНИ, СТОПАНСКИ, НАУЧНИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ;
     - ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ДЕТСТВОТО;
     - ИЗРАЗ НА МАТЕРИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ.

        РЕСУРСНО И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

     НАЦИОНАЛНИТЕ ДЕТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА СА САМОСТОЯТЕЛНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СОБСТВЕНА БАНКОВА СМЕТКА.
     МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДЕТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА СЕ НАБИРАТ ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ:
     - ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ;
     - ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ, ДАРЕНИЯ  И ДР.
     РАЗХОДИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО ГОДИШЕН БЮДЖЕТ.

                                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР/