14 февруари 1995


София, 14 февруари 1995 година
Брой 32 /1333/


София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА УЧАСТИЕТО В КОАЛИЦИЯТА НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ И НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА.


В края на декември 1994 г. и началото на януари 1995 г. Политическият съвет на Патриотичен съюз започна анализ на участието на коалицията в парламентарните избори и някои от причините за незадоволителните резултати.

Освен липсата на достатъчно време Патриотичният съюз да заяви убедително присъствието си в обществения живот като новоформирано политическо обединение бяха изтъкнати редица неизпълнени ангажименти в предизборната кампания от страна на Партия Нова България и Отечествената партия на труда.

Вън от това представителите на тези две партии в нарушение на закона и политическото партньорство участваха в друга предизборна коалиция, което нанесе вреда на Патриотичния съюз като самостоятелен изборен субект.

Такова поведение на посочените партии спрямо Патриотичния съюз продължи и след изборите.

При тези констатации Политическият съвет реши да прекрати участието на Партия Нова България и Отечествената партия на труда в Патриотичния съюз.

Политическият съвет ратифицира участието в Патриотичния съюз на Движение "Воля за България", представлявано от Христо Смоленов, и прие за нов член на съюза обществената организация Клуб "Стефан Стамболов" с председател Димитър Иванов.

София, 12 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ДЕПУТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА КРИЗАТА С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СОФИЯ.


1/ Защо се стигна дотук?

Кризата във водоснабдяването на София и на селищата в подножието на Западна Рила е в резултат на недобросъвестното управление на водоснабдителните системи в продължение на много години. Пилеят се огромни количества питейна вода за небитови и неизвестно какви други цели, като собствените водоизточници на предприятията от подземни води не се използват или са изоставени. Загубите на големи количества питейни води /над 50 %/ се дължат и на неизправности в уличната и в сградната водопррводна мрежа на столицата. По данни на кмета на София авариите по уличните водопроводи са стотици дневно.

Системата за отчитане на питейната вода е порочна и не позволява да се плаща реалната консумация. Това води до допълнително разхищение на питейни води.

За сравнение консумацията на вода за домакински нужди в големите европейски градове се движи между 106 и 320 литра на жител в денонощие. В София тя е над 600 литра.

Друга причина за кризата, стигнала столицата през 1994 г., е, че водите от язовир "Искър" години наред не са използвани приоритетно за питейно водоснабдяване, като разходът им за небитови цели е достигал до 30 млн. куб. м месечно. Не са използвани осигурителни графици за източването на язовира, осигуряващи необходимите количества вода в рамките на 1 нормална и 2 сухи години. Липсват каквито и да са уреди за измерване на количествата източвани води от яз."Искър". НЕК - "Язовири и каскади", които са стопани на язовира, определят водния обем по производителността на ел.енергия от турбините във ВЕЦ "Пасарел" и рейката на яз. "Искър".

Много от местните водоизточници на селищата в околностите на София /гр.Нови Искър, Требич, Световрачене и др./ са били запечатани. Селищата след това са били включени към водопровода от яз. "Искър", като по този начин безконтролното източване на язовира се е увеличило.


2/ Наистина ли е бедствено положението с водоснабдяването на София?

От 1993 г. положението на водоснабдяването на София е критично, а за някои квартали то е бедствено по отношение на количеството и качеството на питейната вода. За това специалистите сигнализираха навреме.

Отговорните общински и държавни институции обаче не взеха и продължават да не взимат никакви практически мерки за излизане от тази критична ситуация. Дори целево отпуснатите от Столичния общински съвет /СОС/ през декември 1994 г. 30 млн. лв. не са използвани. Вместо това преднамерено и целенасочено вниманието на обществеността беше насочено към изграждането на Водоснабдителен комплекс /ВК/ "Рила" и продължи съзнателно да се противопоставя населението от района на Западна Рила и долината на Струма на софиянци. Тази поредна манипулация на общественото мнение в София започна още през март 1994 г. с дискусията в София-прес за изграждането на ВК "Рила", организирана от т.нар. Обществен комитет за подобряване водоснабдяването на София и с активното участие на софийския кмет проф. Янчулев. Крайната цел на тази манипулация е изграждането на Водоснабдителен комплекс "Рила" и "усвояването" на стотиците милиони левове, предвидени за строежа. След неуспеха да се наложи проектът ВК "Рила", без разглеждане на Висш технико-икономически експертен съвет и без да се спази процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, предвидена от ЗООС, започна незаконното изграждане на деривация "Джерман-Скакавица", която е част от западната деривация на кота 1500 м от проекта ВК "Рила".


3/ Защо не трябва да се строи деривацията от правна гледна точка?

- противоречи на процедурата за ОВОС, предвидена в ЗООС и Наредбата за извършване на ОВОС;

- опасен прецедент ще бъде промяната на ЗООС постфактум - прокарва се закон с обратна сила за узаконяване на нарушения. Това може да стане практика и да се нарушават правата на човека, за прокарване на други екологонесъобразни проекти.


4/ Ще реши ли построяването на деривацията "Джерман - Скакавица" проблема с водоснабдяването на София?

Не, защото ще доведе до София едва 1-2% /4-8 млн. куб. м годишно/ от необходимата вода, като поради състоянието на водоснабдителната мрежа поне 50% от нея трябва автоматично да се смята за загубена. За сметка на това ще бъде нарушен водният баланс за селищата в подножието на Западна Рила, които и сега страдат от недостиг на питейна вода. По съществуващата отдавна деривация "Джерман" ежегодно към София се подават 12 млн. куб. м вода. В резултат на това е спаднало значително нивото на водите в сондажните кладенци в горното Дупнишко поле, а някои от тях са пресъхнали.


5/ Какво може да се направи сега за спасяване на критичното положение?

5. 1/ Спешни мерки:

- по данни на Комитета по геология и минералните ресурси в София има запечатани сондажи с дебит, осигуряващ 11 млн. куб. м питейни води годишно. А по данни на "Енергопроект" с нови сондажни кладенци могат да се извадят до 60 млн. куб. м подземни води годишно;

- да се намали до минимум и дори да се спре подаването на питейна вода за предприятия, които могат да изградят сондажни кладенци и да използват условно чисти води за технологични нужди;

- да се прехвърлят чрез помпи на входа на Пречиствателна станция за питейни води "Панчарево" промивните води на бързите филтри и допълнителната приточност към р. Искър под ВЕЦ "Кокаляне", възлизащи на над 25 млн. куб. м годишно;

- да се изградят водохващания на всички възможни витошки води във водопровода за София;

- запечатване на ВЕЦ "Кокаляне" за спестяване на водни количества питейни води, използвани досега за производство на електрическа енергия и за промишлени нужди;

- незабавно поставяне на водомери на промишлените предприятия и започване на същото и за обществените, и за жилищните сгради и домакинствата;

- спиране на водоподаването от софийския водопровод към селища със собствени водоизточници;

- за спестяване на преразхода на чиста вода и подобряване качеството на питейната вода задължително да използват коагуланти в питейна станция "Панчарево".

2/ Дългосрочни мерки:

- възлагане на цялостно проучване и разработване на нов проект за комплексно решаване на водните проблеми на София и селищата от подножието на Западна Рила и долината на р. Струма;

- създаване на сигурна система за управление на водостопанските комплекси, гарантираща използването на водите по приоритети.

По данни от проект на "Енергопроект":

- изграждане на водопровод за промишлени, условно чисти води от езерата - баластриери, с обем 128 млн. куб. м годишно;

- водохващане на р. Батулийска, осигуряващо 44 млн. куб. м годишно;

- улавяне на водите на р. Нишава и р. Височица и др.

От дългосрочната програма за обезпечаване водоснабдяването на гр. София:

- построяване на ВК "Елешница" - 55 млн. куб. м. годишно;

- собствено водоснабдяване по южните склонове на Стара планина в Софийското поле - 15 бр. кладенци;

- проучване и разработка на дълбоки сондажи в Софийското поле;

- осигуряване с предимство на води за питейни нужди от подаваните към каскадата "Белмекен-Сестримо".

София, 10 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА УЧАСТИЕТО НА ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ В АКЦИЯТА В САПАРЕВА БАНЯ.


Изпълнителното бюро на Националния полицейски синдикат /ИБ на НПС/ на свое извънредно заседание, след като обсъди задълбочено декларацията на Парламентарната група на СДС, публикациите в централния печат и като изгледа пълния видеозапис на проведената на 8 февруари 1995 г. в гр. Сапарева баня полицейска операция,

ЗАЯВЯВА:

полицейските сили, участващи в операцията, са действали професионално, като стриктно са спазвали изискванията на Закона за Националната полиция. За разлика от практиката в страните с утвърдена демокрация нашите колеги не са използвали разрешените от закона помощни средства: електрошокови палки, химически вещества, кучета, коне, халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, водометни, въздухоструйни и бронирани машини.

ИЗРАЗЯВА:

благодарност на колегите, участвали в операцията, за техния професионализъм и психическа издръжливост; и безпокойство от факта, че при подобни операции се пилеят и без това оскъдните финансови средства на Националната полиция /200 000 лв. на ден/, като се отклоняват полицейски сили, така необходими за опазването на обществения ред в столицата.

ОБРЪЩА СЕ:

към гражданите на Сапарева баня с разбиране към техните проблеми и ги призовава да не се поддават на екстремистки подстрекателства.

ПРОТЕСТИРА:

срещу тенденциозната публикация във в. "Демокрация" "Сапарева баня се окъпа в кръв" от кореспондента Емил Измирлиев, който за щастие не е бил единственият журналист на мястото на събитието.

 УВЕРЯВА:

Парламентарната група на СДС, че Националният полицейски синдикат също е против полицейския произвол и няма да го допусне.

НАСТОЯВА:

да не се политизират действията на служителите от Националната полиция.

ПРЕДУПРЕЖДАВА:

Националният полицейски синдикат няма да позволи на когото и да било да плюе, ругае и обижда вулгарно българската полиция и ще предприеме адекватни действия срещу всеки, който се опита да я превърне в разменна монета.

София, 12 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВОДНАТА КРИЗА В СОФИЯ.


Да се прехвърлят води от язовир "Белмекен" в язовир "Искър" /60 млн.куб. м/.

Да се осигурят възможност и финансови средства на Дирекцията за борба с градушките за стимулиране на изваляването на облаците над вододайната зона, захранваща язовир "Искър" /възможност за 40 млн.куб. м/.

Да се възстанови единната информационни база от данни за измерване постъпването и изразходването на водите на река Искър, извършвано доскоро от Института по хидрология и метеорология и изчислителния център на Министерството на околната среда.

Да се възложи на БАН извършването на оценка за въздействието на строителството върху околната среда не само на Водоснабдителен комплекс /ВК/ "Рила", но и за цяла Югозападни България по сега съществуващите предварителни проучвания и частичен работен проект.

ХЕИ всекидневно да информира какво е хигиенното състояние на питейните води, потребявани в София, като се препоръчват мерки за намаляването на риска от епидемии и заболявания на населението. Овладяване на хигиенното състояние на водите.

Осъществяване на генералната схема за канализация и пречистване на водите от населените места по поречието на реките, включени в поречието на язовир "Искър", както и на пречиствателната станция за отпадни води на Самоков.

Овладяване на течовете във водопроводната мрежа на София и доставка на апаратура за откриване на скрити течове, подмяна на водопроводната мрежа поетапно и в участъците, даващи постоянни аварии.

Начинът, който Консервативната и екологична партия /КЕП/ предлага за преодоляване на водната криза в София, дава възможност за осигуряването на 100 млн. куб. м вода, а правителството на Жан Виденов предлага едва 4 млн. куб. м след евентуалната реализация на проекта "Джерман-Скакавица".

София, 13 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ЗА ПРОВЕДЕН ПЛЕНУМ НА 10 ФЕВРУАРИ 1995 Г. В СОФИЯ.


Днес, 10 февруари 1995 г., в София от 9 до 15 ч. се състоя пленум на Националния ръководен съвет на Независим профсъюз "Единство". Пленумът обсъди задачите на профсъюза в условията на управлението на Демократичната левица, участието в Националния съвет за тристранно сътрудничество и взе решения по социалната защита и осигуряването на нови работни места, многостранното сътрудничество с профсъюзите на Китай, Швеция, Германия, Австрия и Израел.

По доклада на председателя на профсъюза г-н Огнян Бонев станаха оживени разисквания.

Изказаха се 24 от 115-те участници в работата на пленума.

По обсъжданите проблеми пленумът взе разгърнати решения.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Бонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространите пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПО ПОВОД НА ПОЯВИЛИТЕ СЕ СЪОБЩЕНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО ИЗДИРВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ТОШО ПЕЙКОВ.


В прокомунистическия столичен печат през последните дни беше организирана масирана пропагандна кампания за оклеветяване на заместник-председателя на Партия Либерален конгрес, ексдепутата от 36-то Народно събрание Тошо Пейков. Открито завърналите се във властта бивши комунисти не могат да простят на г-н Пейков разкритията, които той направи за техните престъпления в лагера на смъртта "Слънчев бряг" в Ловеч, и това, че той постави християнския мъченически кръст на мястото на престъплението.

Надяналите си маската на социалисти и капиталисти бивши комунисти не могат да простят на Тошо Пейков това, че той внесе в 36-то Народно събрание редица антикомунистически и антимафиотски законопроекти, сред които са: законопроектът за забрана на комунистическата и социалистическата партия; законопроектът за декомунизация, предвиждащ забрана за упражняване на частен бизнес от бившите висши комунистически функционери и възползвалите се от престъпленията им техни наследници; законопроектът за борба срещу прането на мръсните пари, като успя да принуди парламента да ратифицира и президента да публикува Международната конвенция за борба срещу мръсните пари.

Тлъстите заглавия на подчинените на комунистите и на създадената от тях мафия вестници през последните няколко дни усърдно тиражираха наглата лъжа и провокация, че полицията извършва общонационално издирване на Тошо Пейков. Внушението на всичките публикации е, че г-н Пейков има статут на опасен криминален престъпник, предпазван досега от опозиционен депутатски имунитет, но вече е настъпил видовден и за него. Научавайки тези неща за себе си от вестниците, г-н Пейков веднага се обърнал към управленията на полицията в Ловеч, но оттам му заявили, че и те четат с любопитство тиражираните вестникарски лъжи. Все пак обаче няколко полицаи били посетили дома на г-н Пейков в негово отсъствие от града и пред децата му демонстрирали желание за силови действия. Любопитно е това, че само няколко дни преди и след посещението г-н Пейков си е бил у дома, публично се е появявал в града и дори във вестниците имаше съобщение, че той си е у дома и пише важна книга, разобличаваща корупцията и престъпленията на комунистите. Очевидно е това, че стратегията е била насочена към психологически натиск върху семейството на г-н Пейков, което в свободния свят юристите определят като "бяло престъпление". Дали министърът на вътрешните работи, който познава г-н Пейков като колега от Комисията по националната сигурност в предишния парламент, ще си даде труда да проучи случая с полицаите, е въпрос, чийто отговор бихме искали да получим.

Като депутат в предишния парламент г-н Пейков е имал приемен офис в Ловеч и в този офис двама посетители са си говорели. Сега те се съдят и са посочили г-н Пейков като свидетел на онова, което са си говорели. Това е поводът г-н Пейков да бъде призован като свидетел, а комунистите и мафията да се опитат да го представят в медиите като престъпник, обявен за общонационално издирване от полицията.

Тиражирана е, разбира се, и друга лъжа, представяща г-н Пейков като побойник, осакатяващ пазителите на закона и реда. За обвинения в тази насока г-н Пейков научава от вестниците, а не по предвидения от закона ред, където, както вече узнахме, въобще няма никаква процедура.

София, 10 февруари 1995 г.

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


13:10:00
14.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Славка Кочева
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!