14 октомври 1994


София, 14 октомври 1994 година
Брой 202 /1247/


София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА.


Днес, 12 октомври 1994 г., се състоя среща между ръководствата на Българската социалистическа партия /БСП/ и Отечествената партия на труда /ОПТ/, на която бе обсъдено сътрудничеството между двете партии във връзка с предсрочните парламентарни избори. От страна на БСП в срещата взеха участие Жан Виденов, Нора Ананиева, Янаки Стоилов, Дончо Конакчиев, Георги Първанов и Николай Камов. От страна на ОПТ - Румен Попов, Гинчо Павлов, Минчо Минчев, проф. Николай Йорданов и председателят на Общонародния комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/ Добромир Задгорски.

На срещата двете политически партии оцениха положително досегашното си сътрудничество в рамките на парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/ и резултатите от него. БСП и ОПТ и в бъдеще ще развиват междупартийните си контакти в името на общите цели, националната отговорност и националните идеали. Същевременно двете партии ще търсят нови форми на политическо взаимодействие с оглед на проблемите, пред които е изправена България, и необходимостта от тяхното решаване чрез стабилно управление на страната.

София, 12 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Развитието на събитията в България в последно време все повече ни кара да мислим, че предсрочните парламентарни избори предстоят. Това означава, че ако не бъде променен по някакъв начин Законът за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, в най-скоро време Вие ще трябва след съответни консултации с политически партии да издадете указ за назначаване на Централна избирателна комисия /ЦИК/. Тази комисия ще трябва да организира и проведе, заедно със служебното правителство, законни, справедливи и демократични избори за народни представители.

Като имаме предвид някои неизяснени обстоятелства от изборите през 1991 г., които доведоха до ред дискриминационни решения на ЦИК и на Върховния съд /като пример може да се посочи спорът за синия цвят на бюлетина между СДС-либерали, СДС-център и СДС-движение/, Ви молим най-настоятелно при издаване на Вашия указ /в него или едновременно с него/ да посочите с нарочен текст:

1. Седалището на ЦИК.

2. Датата и часа, от които започва регистрацията на партиите и коалициите, както датата и часа на създаване на регистъра на ЦИК.

3. Датата и часа за свикване на първото заседание на ЦИК.

4. Помещението в седалището на ЦИК, където ще се съхранява регистърът.

5. Начина за назначаване на сътрудниците в ЦИК, които ще извършват вписванията в регистрацията, датата и часа, от които ще започнат тези вписвания.

Убедени сме, че навременното изясняване на тези наглед бюрократични процедури значително ще намали възможностите за злоумишлени действия на различни служители и спекулациите с името на институцията, издала указа, която Вие представлявате.

София, 11 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Сименов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ!" ПО ВЪПРОСА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА САМООТБРАНА НА НАСЕЛЕНИЕТО.


Оценяваме като крайно тревожно състоянието на сигурността на нацията в момент, когато армията се ликвидира от бивши комсомолски секретари и недоказани юристи и когато голяма част от полицейския апарат се сраства с престъпния свят, а корупцията в държавните структури и в парламента са постоянна тема на печата и на улицата.

Свидетели сме на едно невиждано обедняване на огромна част от населението. Върви война срещу обикновения човек, срещу дребния частен бизнес, а съдебната система е превърната в политически инструмент за управление и натиск. Разпадат се редица институции и в крайна сметка под угроза е самото съществуване на държавата. В тази ситуация смятаме за крайно неетични и жалки опитите на хора, които трябва да отговарят за тази разруха, да се прегрупират под най-различни наименования в парламента, за да гарантират своята неприкосновеност за един продължителен период с надежда да прикрият тъмните си дела. Във връзка с тази изключително тревожна обстановка се налагат спешни мерки по оздравяване на държавните служби за сигурност.

Либерално-демократическата партия и движението "Напред, България!" ще работят в тясно сътрудничество по практически проблеми от общонационално значение, като на този етап смятаме за най-важно изграждането на ефективна система за самоотбрана на населението - прототип на Национална гвардия, в съгласие със закона. Най-важните критерии за членство ще бъдат постоянен адрес, прехрана, осигурена с труд, и патриотизъм.

Хората имат право да защитят своя дом, семейство и препитание!

София, 5 октомври 1994 г.

ЗА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ: Веселин Кошев

ЗА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ!": Иван Славков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОДКРЕПА" - "КРЕМИКОВЦИ" АД, ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ФИРМАТА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до министъра на промишлеността, до президента на Конфедерацията на труда "Подкрепа", до председателя на федерация "Металургия" и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

След поредната безобразна проява на лицето Румен Биков, подплатена с полицейски палки, целяща сриването на работата в "Кремиковци" АД, напрежението в дружеството наближи критичния си предел.

Федералната синдикална организация /ФСО/ "Подкрепа" - "Кремиковци" АД, продължава да отстоява своите искания с протестни действия за осигуряване на нормални условия на труд във фирмата.

Заявяваме, че цялата отговорност за така създалата се ситуация и всички произтичащи от нея последствия трябва да бъдат поети от така наречения министър на промишлеността Биков.

София, 13 октомври 1994 г.

ЗА ФСО "ПОДКРЕПА": Цв. Боянов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА КЛУБА НА ВЕТЕРАНИТЕ МЕТАЛУРЗИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Ветераните металурзи в България изразяваме нашия категоричен протест по повод издадената от министъра в оставка и бивш металург Румен Биков заповед за освобождаването от длъжноста изпълнителен директор на "Кремиковци" АД инж. Лилян Вачков. Смятаме, че този акт дни преди окончателното слизане на бившия металург от министерското кресло показва неговото отношение към Кремиковци и към всички фирми, които със своята дейност довеждат до излизане от ужасяващата криза, в която е изпаднала държавата ни. На обикновен език това се нарича "престъпление към нацията и държавата", а такива лица като Румен Биков - държавни престъпници.

Ние, които сме дали целия си многогодишен труд за изграждането на металургията, изразяваме категоричния си протест за това деяние и заявяваме, че заставаме рамо до рамо с нашите млади приемници от "Кремиковци" АД в техния справедлив гняв.

София, 13 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА: маг.физ.ктн.инж. Желю Илиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ОФИЦЕРСКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО/ ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 8 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Глава VI
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14. Съюзът се представлява от председателя на Висшия офицерски съвет, а в негово отсъствие - от неговите заместници.


Глава VII
СВИКВАНЕ НА ОБЩО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ

Чл.15. Общо делегатско събрание /ОДС/ на съюза се свиква редовно в началото на всяка година.
/1/ Делегати по право са председателят на висшия офицерски съвет /ВОС/, членовете на Висшия офицерски съвет и членовете на Контролния съвет. Останалите делегати се избират от сдруженията по квоти, определени от ВОС, но не по-малко от един делегат от всяко офицерско сдружение.
/2/ Датата, мястото, часът и дневният ред на ОДС се обявяват не по-късно от един месец предварително в писмена форма до ръководствата на всички офицерски сдружения и се публикуват в централен всекидневник.
/3/ Извънредно ОДС може да се свика по искане на една десета от членовете на съюза в срок от две седмици от постъпването на искането във ВОС, а ако той не стори това - от районния съдия.
/4/ ОДС се смята за законно, ако на него присъстват най-малко половината от всички делегати. Ако не се събере необходимият брой делегати, събранието се отлага с един час и при същия дневен ред се смята за законно, колкото и делегати да се явят.
/5/ В ОДС всеки делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие. Решенията в ОДС се вземат с обикновено мнозинство, като за изменения в устава, за прекратяване дейността на съюза или за сливането му с други организации са необходими две трети от гласовете, т.е. квалифицирано мнозинство. По въпроси, които не са били вписани в дневния ред и делегатите не са надлежно оповестени, не могат да се взимат решения. Това не важи за случаите, когато се отстраняват или се избират нови членове на ВОС.
/6/ Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, свързани с него, на неговия съпруг/а/, на негови низходящи и възходящи роднини, както и с роднините му по съребрена линия или по сватовство до втора степен.
/7/ Решенията на ОДС, които противоречат на закона или настоящия устав, могат да бъдат отменени от държавния орган по надзора, на чиято територия е регистриран съюзът.

Чл.16. Висшият офицерски съвет се състои от 15 членове и се избира от ОДС за срок от една година. Всеки член на ВОС може да бъде избиран най-много за два последователни мандата.
/1/ ВОС ръководи дейността на съюза в рамките на своя мандат, като след изтичането му продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов съвет.
/2/ ВОС изпълнява следните функции:
     - осъществява делово и оперативно ръководство на съюза;
     - заседава най-малко веднъж на три месеца;
     - свиква се на извънредни заседания по инициатива най-малко на една трета от членовете си или по искане на председателя на Контролния съвет;
     - формира постоянни и временни експертни комисии, работни групи и помощни органи по проблеми от дейността на съюза;
     - взима решения относно придобиването и разпореждането на средствата и имуществото на съюза и се отчита за това пред ОДС;
     - избира заместник-председатели, говорител и взима решения за назначаване на главен счетоводител и касиер;
     - организира провеждането на ОДС.

Чл.17. Председателят на Висшия офицерски съвет:
/1/ Избира се от ОДС за срок от една година и няма право на повече от два последователни мандата.
/2/ Представлява съюза в страната и в чужбина.
/3/ Ръководи дейността на съюза, изпълнявайки решенията на ОДС и ВОС.
/4/ Назначава и освобождава работещите по трудови договори сътрудници на ВОС.
/5/ Управлява разходването на средствата на съюза.
/6/ Разглежда въпроси по спорове, жалби и др.

Чл.18. Контролният съвет /КС/:
/1/ Избира се от ОДС в състав от трима души за едногодишен срок, като членовете му не могат да бъдат избирани повече от два последователни мандата.
/2/ След избора на КС членовете му избират председател.
/3/ Заседава редовно най-малко веднъж на шест месеца и винаги, когато има нужда.
/4/ Редовните заседания се свикват от председателя, а извънредните могат да бъдат свикани от всеки негов член.
/5/ Контролира изпълнението на устава, програмата, решенията на ОДС и на ВОС в цялостната дейност на съюза и на неговите членове. Следи за спазването на конституцията и законите на страната.
/6/ Прави ревизии и отчети пред ОДС за финансовото състояние на съюза.
/7/ Председателят и членовете на КС могат да участват в заседанията на ВОС с право на съвещателен глас.


Глава VІІI
ЧЛЕНСТВО

Чл.19. Членството в съюза е доброволно, индивидуално или колективно и е акт на свободно писмено волеизявление.
/1/ Член на съюза може да бъде всеки български армейски действащ или запасен офицер, който приема устава, програмата на съюза и плаща редовно своя членски внос.
/2/ В съюза се допуска и колективно членство на организации със сродни цели, след като бъде взето съответното решение от ОДС.
/3/ Членовете на съюза имат равни права и задължения.
/4/ Всеки офицер може да членува само в едно офицерско сдружение.
/5/ Всеки член може свободно да премине в друго офицерско сдружение, ако писмено уведоми и двете сдружения.
/6/ Всеки член на съюза притежава членска карта, която получава от офицерското сдружение при приемането му и след заплащане на встъпителната членска вноска.
/7/ Членството в съюза се прекратява по собствено желание, заявено в писмена форма пред офицерското сдружение, като офицерът връща членската си карта.
/8/ По решение на офицерското сдружение членството в съюза се прекратява при:
     - грубо нарушаване на устава;
     - злоупотреба с имуществото и финансите на съюза;
     - загубване на гражданските права;
     - неплащане на членски внос повече от три месеца по неуважителни причини.

Чл.20. Членовете на съюза имат следните права и задължения:
/1/ Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на съюза.
/2/ Да изискват и да получават информация от органите на съюза за състоянието и за дейността му.
/3/ Да участват в разработването, обсъждането и приемането на решения и документи на органите на съюза.
/4/ Да излагат, да поставят на обсъждане и да защитават своите мнения, искания и оценки.
/5/ Да работят за реализиране на програмата на съюза, да спазват устава и да изпълняват решенията на ОДС и на ВОС.
/6/ С дейността си да допринасят за издигане авторитета и ролята на съюза в обществото.
/7/ Да плащат редовно членския си внос.


Глава IX
ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.21. Членският внос и встъпителната членска вноска се определят от ОДС и ежегодно се актуализират в съответствие с официалния инфлационен индекс, оповестен от Националния статистически институт.

Чл.22. Освен от членски внос средства за съюза могат да се набират и от:
- приходи от издателска и пропагандна дейност;
- дарения, завещания, субсидии и лихви;
- други допустими от закона доходоизточници.


Глава X
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият устав може да бъде допълван и изменян само от ОДС, като всички промени подлежат на вписване в съответния съд по регистрацията.

2. За пропагандиране на дейността си съюзът издава свой печатен орган или ползва средствата за масова информация.

3. Символите на съюза се утвържадават и могат да се променят само от ОДС с квалифицирано мнозинство. Символите на съюза са:
а/ Емблема: трикольорен щит с цветовете на националното знаме с изобразен върху него изправен лъв с корона на главата и с меч в дясната лапа, държан вертикално нагоре. Лъвът е обърнат надясно.
б/ Печат: кръгъл, с надпис отстрани "Офицерски патриотичен съюз "Чест и достойнство" и в средата с емблемата на съюза.
в/ Знаме: зелено със златни ресни с емблемата от едната страна и от другата с надпис "Офицерски патриотичен съюз "Чест и достойнство", извезан със златисти букви.

/Пресслужба "Куриер"/


14:40:00  
14.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!