14 февруари 1990


СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 32 /50/

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ, УЧРЕДЕНА НА 3 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА.


ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ СТРАХА, ОТ БЕДИТЕ, ОТ НЕСИГУРНОСТТА, ОТ НЕЗНАНИЕТО, ОТ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И ОТ НАСИЛИЕ!


П Р О Г Р А М Н А   Д Е К Л А Р А Ц И Я  
Н А
Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Р О Д Н А  П А Р Т И Я

 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ Е ДЕМОКРАТИЧНА.

1. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ САМО КОГАТО СЪЗНАНИЕТО ЗА ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ЧОВЕШКАТА ОБЩНОСТ И НАЙ-ВЕЧЕ КЪМ СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СТАНЕ НАША ОСНОВНА МИСЪЛ И ДЕЙСТВИЕ, НИЕ МОЖЕМ ДА ИЗГРАДИМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО В ЦЯЛОСТНИЯ МУ ВИД.

2. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ПРЕДСТАВЯ ИНТЕРЕСИТЕ КАКТО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ, ТАКА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ОНЕЗИ, КОИТО РАДЕЯТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ:

А/ ПРЕДСТАВЯ ИНТЕРЕСИТЕ И НА ОНЕЗИ БЪЛГАРИ, КОИТО СА ПРИНУДЕНИ ДА ЖИВЕЯТ В ЧУЖБИНА, КОИТО СА НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ.

Б/ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ НЕ ОТКАЗВА СПРАВЕДЛИВА ПОМОЩ И ЗАЩИТА.

3. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ИМА СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ВЪВ ФРГ, САЩ, КАНАДА, АВСТРИЯ, ИСПАНИЯ И ДР.

4. СИЛАТА И СПЛОТЕНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЕ ГАРАНТИРА ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ СОЛИДАРНОСТТА НА НАРОДНИТЕ МАСИ.

5. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА:

А/ ЗА ЦЯЛОСТНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ТРУД И ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА НЕОБХОДИМОСТИ;

Б/ ЗА ПРЕМАХВАНЕ ПА КЛАСОВИТЕ ПРИВИЛЕГИИ.

6. ЗА СВОБОДА - КОЕТО ОЗНАЧАВА ОТКАЗ ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ДИКТАТУРА И ОТ РАЗНОВИДНОСТ НА ИЗБОРИ.

7. ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, ХУМАННОСТ НАВСЯКЪДЕ И ВЪВ ВСИЧКО.

8. ЗА СВОБОДА, РАВНОПРАВИЕ, ПРАВДА И СОЛИДАРНОСТ.

9. ГОРНИТЕ СТОЙНОСТИ ИМАТ ЕДНАКЪВ РАНГ, НЕЗАВИСИМО ОТ РЕДА НА ТЯХНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ. САМО ОБЩОТО ИМ ПРИЗНАВАНЕ И СПАЗВАНЕ, БЕЗ ОГЛЕД НА РАСА, ПОЛ, РЕЛИГИЯ, МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ ЗАПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ДОСТОЙНСТВА.

10. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА РАВНОПРАВИЕ - КОЕТО НЕ ЗНАЧИ УЕДНАКВЯВАНЕ И УНИФИЦИРАНЕ, А Е ИЗРАЗ НА РАВНОСТОЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ХОРА.

11. ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ САМООПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЧОВЕКА - НАРОДНОСТ, РЕЛИГИЯ, ИМЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

12. ЗА ПОСТОЯННА БОРБА ПРОТИВ OГPAБBAHF ЧРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКО, ИКОНОМИЧЕСКО И ДЪРЖАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ПОТИСНИЧЕСТВО.

13. ПОСТЕПЕНHO И ПОСТОЯННО ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПОЯВИЛИЯ СЕ ЕДЪР ДЪРЖАВЕН И ЧАСТЕН КАПИТАЛ В ЕДНА НАСОЧЕНОСТ, КОЯТО ДА БЪДЕ В СЛУЖБА НА САМОТО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

14. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ОТКАЗВА НАСИЛИЕТО И ДИКТАТУРАТА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ МАЛЦИНСТВА, ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, РЕЛИГИОЗНИ СЕКТИ И ДР., КАКТО И ОБРАТНОТО.

15.  БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ НЕ ОТХВЪРЛЯ ДВЕТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

16. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ Е ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ.

СОФИЯ, 3 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА НА РАДИКАЛЛЕМОКРАТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ /РДМС/.


          1. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. СЪЮЗЪТ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ с КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.
2. УЧРЕДЕН Е ОТ ГРУПА СТУДЕНТИ НА ВМЕИ-СОФИЯ.
3. РДМС ДЕЙСТВУВА НА ЦЯЛАTA ТЕРИТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

          2. ЧЛЕНСТВО

1. ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, СПОДЕЛЯЩИ ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА.
2. ЧЛЕНСТВОТО В СЪЮЗА Е НЕСЪВМЕСТИМО СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ЧЛЕНСТВО В ГРУПИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАКТИКУВАЩИ ИЛИ ПРОПАГАНДИРАЩИ СОЦИАЛНА, НАЦИОНАЛНА И РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ.
3. ПРИЕМАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.
4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В РДМС:
   А/ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНА.
   Б/ РЕШЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ИЛИ СЕКЦИЯТА С БОЛШИНСТВО ПОВЕЧЕ ОТ 2/3. ЧЛЕНЪТ, НЕДОВОЛЕН ОТ ТАКА ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ, МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕД ОБШОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА, КАТО ЗА ЦЕЛТА МУ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ДУМАТА ДА СЕ ЗАЩИТИ.

          3. ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСНОВИ НА СЪЮЗА.

1. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА СЪЗДАВА ТАКИВА ФОРМИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ, КОИТО ДА НЕ ДОПУСНАТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ, БЮРОКРАТИЧНИ, КОРУМПИРАНИ И ЕДНОЛИЧНИ СТРУКТУРИ.
2. НА НАЙ-НИСКО НИВО СЪЮЗЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ СЕКЦИИ, ОБЕДИНЕНИ ПО ТЕРИТОРИАЛЕН, ИДЕЕН ИЛИ НЯКАКЪВ ДРУГ ПРИНЦИП.
3. СЪВЕТ НА ГОВОРИТЕЛИТЕ, КОЙТО СЕ СЪБИРА ВСЕКИ МЕСЕЦ, КАТО ПРОВЕЖДА И ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ.
4. ВСЯКА СЕКЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ, МОЖЕ ДА УПЪЛНОМОЩИ СВОЙ ГОВОРИТЕЛ ИЛИ ГОВОРИТЕЛИ, КОИТО ДА ЗАЩИЩАВАТ НЕЙНАТА КАУЗА В СЪВЕТА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ.
5. ВСЕКИ ЧЛЕН МОЖЕ ДА УЧАСТВУВА В СЪВЕТА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ КАТО ГЛАСУВА С ТОЛКОВА ГЛАСА КОЛКОТО ЧЛЕНА ПРЕДСТАВЯ, МОЖЕ И ЕДИН.
6, ЗА ДА МОЖЕ ДА ВЗИМА РЕШЕНИЯ, В СЪВЕТЪТ НА ГОВОРИТЕЛИТЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СА ПРЕДСТАВЕНИ 1/2 ПЛЮС 1 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА.
7. ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ, ТЕ НЕ СА РАВНОСТОЙНИ, ЗАЩОТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ РАЗЛИЧЕН БРОЙ ЧЛЕНОВЕ. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗИМАТ ОТ 1/2 ПЛЮС 1 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ.
8. ГЛАСУВАНЕТО В СЪВЕТА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ Е ПОИМЕННО.
9. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗИМАТ ОТ СЪВЕТА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ ОСВЕН В СЛУЧАЯ, КОГАТО ТОЙ ОПРЕДЕЛИ КОМИСИИ, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ПРЕД НЕГО.
10. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА, НЕДОВОЛЕН ОТ ДАДЕНО РЕШЕНИЕ ИЛИ БОРЕЩ СЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОЯ ИДЕЯ Е СВОБОДЕН ДА СЪЗДАВА СЕКЦИЯ НА НЕЙНА ОСНОВА И ДА АГИТИРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЛАСОВЕ В СВОЯ ПОДКРЕПА.
11. ОПОЗИЦИЯТА ИМА ПРАВО ДА СЕ РАЗГРАНИЧИ ОТ ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ, КАТО ИЗПОЛЗУВА ЗА ТОВА И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ; НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАЯВИ ТОВА СИ НАМЕРЕНИЕ НА СЪЩОТО СЪБРАНИЕ; ОТСЪСТВУВАЩИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ТОВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.
12. ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ Е ВЪЗМОЖНА ПРИ СЪБИРАНЕ НА 1/2 ПЛЮС 1 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА СЪЮЗА.
13. СЪВЕТЪТ НА ГОВОРИТЕЛИТЕ ИЗБИРА ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК ИЛИ ПО ОПРЕДЕЛЕН ПРОБЛЕМ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   X

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪПНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА”, HAПPABЕHA НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА НА 7 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ЗАДЪЛБОЧЕНИЯТ АНАЛИЗ НА СЪБИТИЯТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО СЕДМИЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА Е ТВЪРДЕ ПЕСИМИСТИЧЕН. КАТО ПРЕДСЕДАТЕП НА НФТ "ПОДКРЕПА"
НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ Й СЪВЕТ, НА КОЕТО ПРИСЪСТВУВАХА И ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ДЕЛЕГАЦИИ НА СДС, ПРЕДСТАВЕНИ НА КРЪГЛАТА МАСА, СЪМ УПЪЛНОМОЩЕН ДА НАПРАВЯ СЛЕДНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ:

РЕШЕНИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИЯ ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БКП И ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СА ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ЗАБЛУЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙСТВИТЕЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. ИЗВЪРШВАЙКИ ОТДЕЛНИ НОМЕНКЛАТУРНИ РАЗМЕСТВАНИЯ И ЗАПАЗВАЙКИ НЕПОКЪТНАТ РЕПРЕСИВНИЯ АПАРАТ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЦЕЛЯТ ЗАПАЗВАНЕТО ЕДИНСТВЕНО НА СВОЯТА ВЛАСТ. НЕШО ПОВЕЧЕ - В ХОД Е ЕДНА ПЕРМАНЕНТНА И НЕОБУЗДАНА КАМПАНИЯ ЗА НАТИСК И СПЛАШВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ ДВИЖЕНИЯТА И ПАРТИИТЕ, ОБЕДИНЕНИ В СДС, ОСОБЕНО В ПРОВИНЦИЯТА, А ЛИДЕРИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ СА ЖЕРТВА НА МАСИРАНА КАМПАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛНА ДИСКРЕДИТАЦИЯ И ГРУБА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. ОПИТЪТ ЗА ВЪВЛИЧАНЕ НА ОПОЗИЦИЯТА В КОАЛИЦИОНЕН КАБИНЕТ Е СЪЩО ЗЛЕ ПРИКРИТ ОПИТ ЗА НЕЙНОТО ДИСКРЕДИТИРАНЕ. ИМИТИРАЙКИ КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ СЪС СДС, КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕ ПРЕДЛАГА ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗХОД ОТ КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ, А ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДОКАЗАЛИЯ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ И НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА СВОЯТА ПЪЛНА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, АНТИХУМАННОСТ И БЕЗПЕPCПЕКТИВНОСТ ТОТАЛИТАРЕН МОДЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО.

НИЕ СМЕ ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ ИСТИНСКОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА НАШЕТО ОБЩЕТВО МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ САМО СЛЕД БЪРЗИ И РАЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ, А ИМЕННО:

1. НЕЗАБАВНО РАЗПУСКАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И КОМСОМОЛСКИТЕ ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ ОТ НЕЛЕПАТА ИДЕОЛОГИЧЕСКА НАМЕСА НА ТЕЗИ СТРУКТУРИ.

2. НЕЗАБАВНО И ПРИ ПЪЛНА ГЛАСНОСТ РАЗФОРМИРОВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й ОТ ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ С УЧАСТИЕТО НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ СДС ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПОЗИЦИЯТА. ТОВА РАЗСЛЕДВАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ДА ВКЛЮЧВА ПЪЛНО РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА СТРУКТУРАТА, ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ, БЮДЖЕТА И ВЪОРЪЖЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. ПАРАЛЕЛНО С ТОВА В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕМАХВАНЕ НА ПОГРАНИЧНИТЕ ЗОНИ, ЗАГРАЖДЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪКРАЩАВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ГРАНИЧНИ ВОЙСКИ И ПОСТАВЯНЕТО ИМ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МНО. HAШЕТО НАСТОЙЧИВО ИСКАНЕ СЕ БАЗИРА НА ФАКТА, ЧЕ САМО ИЗГРАЖДАНЕТО НА Т.НАР. СЪОРЪЖЕНИЯ /ИМАТ СЕ ПРЕДВИД ЗАГРАЖДЕНИЯТА/ Е СТРУВАЛО НА БЪЛГАРСКИЯ ДАНЪКОПЛАТЕЦ ОКОЛО 15 МИЛИОНА ЛЕВА, БЕЗ ДА СЕ ВКЛЮЧВА ПОДДРЪЖКАТА НА ТОЗИ АНАХРОНИЗЪМ В ДНЕШНА ЕBPОПА, А ХИЛЯДИ КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА СА НЕИЗПОЛЗВАЕМИ И ПУСТЕЯТ.

3. В СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО СПЕШНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА МВР, МНО, ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА. СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТЕЗИ ВЕДОМСТВА НЕ ТРЯБВА ДА ЧЛЕНУВАТ В НИКОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЕТО БИ ОСИГУРИЛО ТЯХHATА НАДПАРТИЙНА РОЛЯ И ОСОБЕН СТАТУТ.

4. ШИРОКА ГЛАСНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИИ С УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗАМЕСЕНИТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ДЕЙЦИ ОТ ВСИЧКИ НИВА НА БКП, ДКМС, ПРАВИТЕЛСТВОТО, КАЗИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ /ОФ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА, ДОБРОВОЛНИТЕ ОТРЯДИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ/, ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ.

5. ВСЕОБХВАТНА И ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ДЪЛГОВЕТЕ НА СТРАНАТА, КАТО ЕДНА НЕОБХОДИМА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА.

6. НЕЗАБАВНА ОТМЯНА НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОБЩОПРИЕТТЕ ПРИНЦИПИ И НОРМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ДОСТАТЪЧНО Е САМО ДА СЕ СПОМЕНЕ НАРЕДБАТА ЗА ЖИТЕЛСТВОТО, ОТКРИТИТЕ ЛИСТОВЕ, ЧЛ-39 И 40-А ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ, ПОЗОРЯЩИ СТРАНАТА НИ ПРЕД ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ.

7. НЕЗАБАВНА ОТМЯНА НА ВСИЧКИ ЗАКОНИ, ОГРАНИЧАВАЩИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ И ПРИЕМАНЕ НА ПРИНЦИПА, ЧЕ ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ Е СВЕЩЕНО И НЕПРИКОСНОВЕНО. ЗЕМЯТА ДА БЪДЕ ВЪРНАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. САМО И ЕДИНСТВЕНО ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА МОТИВИРА И НАПРАВИ ВИСОКО ЕФЕКТИВЕН ЧОВЕШКИЯ ТРУД, КОЕТО ДОКАЗА ПО НЕСЪМНЕН НАЧИН ПРАКТИКАТА В РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОБЩЕСТВА. ТЕЗАТА, ЧЕ БЕЗ 45 ГОДИНИ СОЦИАЛИЗЪМ БЪЛГАРИЯ БИ ОСТАНАЛА ПРИ ДЪРВЕНОТО РАЛО И ГАЗЕНАТА ЛАМПА, Е НЕЛЕПА И Е БЕЗСМИСЛЕНО ДА БЪДЕ ОПРОВЕРГАВАНА.

8. ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ДА СЕ СПРАТ ОПИТИТЕ ЗА РУСИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА. В ИКОНОМИЧЕСКИ ПЛАН ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ПРЕОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ В СИВ С ЦЕЛ ДИСТАНЦИРАНЕТО Й ОТ ТАЗИ ДОКАЗАЛА НЕЕФЕКТИВНОСТТА СИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРИЕНТИРАНЕТО НИ КЪМ ЕИО И ДРУГИ ИНДУСТРИАЛНИ ДЕМОКРАЦИИ.

9. ДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА СВОБОДНО ЗАВРЪЩАНЕ И ЗАКРИЛА НА НАПУСНАЛИТЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ СТРАНАТА НИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ И ПРИВЛИЧАНЕ НА СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА, ПРАВОТО, ИКОНОМИКАТА, ЕКОЛОГИЯТА И ДРУГИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, КАТО КОНСУЛТАНТИ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ В ТЕЗИ ОБЛАСТИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪДЕЩОТО ПОСТТОТАЛИТАРНО ОБЩЕСТВО.

НИЕ ИЗИСКВАМЕ НЕОТЛОЖНОТО РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА, КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕЙНАТА ЕФИКАСНОСТ ИЛИ НЕЕФИКАСНОСТ. ОТКАЗЪТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВСЕКИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ МОЖЕ С ОСНОВАНИЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО НЕСЪМНЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕЖЕЛАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА У НАС.

ПОДОБНО РАЗВИТИЕ ЩЕ ПОСТАВИ ПОД СЪМНЕНИЕ ПОЛЕЗНОСТТА ОТ ПРЕГОВОРИ ОКОЛО КРЪГЛАТА МАСА И НЕ ЩЕ ОПРАВДАЕ ОЧАКВАНИЯТА НА МИЛИОНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЖАДУВАЩИ НАЙ-ПОСЛЕ ДА СЕ ПОСТАВЯТ ОСНОВИТЕ НА ЕДНО ИСТИНСКИ ХУМАННО, ЦИВИЛИЗОВАНО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

СОФИЯ, 7.2.1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ДО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ МАКСИМ.


ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

НАВЪРШВАТ СЕ 117 ГОДИНИ ОТ СЛАВНАТА И МЪЧЕНИЧЕСКА КОНЧИНА НА ДЯКОНА ИГНАТИЙ, ЧИЕТО МИРСКО ИМЕ БЕ ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ, ПОЗНАТ НА ЦЕЛИЯ НИ НАРОД КАТО ЛЕВСКИ.

МЯСТОТО НА ЛЕВСКИ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ АНАЛИЗИРА, МОГАТ ДА СЕ ПИШАТ МНОЖЕСТВО НАУЧНИ ТРУДОВЕ ЗА НЕГОВИЯ ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ, НО НЕ МОЖЕ СЪС СЛОВА ДА СЕ ИЗРЕЧЕ ТУЙ, КОЕТО Е В ДУШАТА НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ПРИ СПОМЕНАВАНЕТО НА ТОВА ИМЕ.

ЛЕВСКИ ЗАГИНА МЪЧЕНИЧЕСКИ, НО МАЛКО Е ДА ГО НАРЕЧЕМ МЪЧЕНИК ИЛИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК. ТОЙ БЕШЕ ПО-СКОРО БЛАЖЕН, ЗАЩОТО ИЗГУБИ НЕ ЦЕЛИЯТ НАРОД, А САМО ТОЙ - "НЕГО СИ".

ЛЕВСКИ ЗАСЛУЖАВА И КАНОНИЗАЦИЯ КАТО БЕЗСРЕБРЕНИК ТЪЙ КАТО ИЗПЪЛНИ ДО ПОСЛЕДНАТА ЙОТА НАСТАВЛЕНИЯТА НА ХРИСТА ДО НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ: "НЕДЕЙТЕ СИ СЪБИРА СЪКРОВИЩА НА ЗЕМЯТА, КЪДЕТО МОЛЕЦ И РЪЖДА ГИ ИЗЯЖДАТ, И КЪДЕТО КРАДЦИ ГИ ПОДКОПАВАТ И КРАДАТ, А СИ СЪБИРАЙТЕ СЪКРОВИЩА НА НЕБЕТО..." /МАТЕЯ, ГЛ.6 /19-20/. МАЛКО Е ДА БЪДЕ И САМО БЕЗСРЕБРЕНИК.

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 117 ГОДИНИ ЛЕВСКИ ТОПЛИ ВСЯКО БЪЛГАРСКО СЪРЦЕ ПОДОБНО СВЕТЛИНАТА НА ОТКРОВЕНИЕТО, ОБРЪЩА НИ КЪМ ЛЮБОВТА, ПОДТИКВА ДОРИ ЛЕНИВИТЕ КЪМ БОРБА ЗА ПРАВДА. ЗАТОВА ОЩЕ ПРИЖИВЕ ТОЙ БЕ НАРИЧЕН АПОСТОЛ, А БОГ, КОЙТО Е ДЪЛГОТЪРПЕЛИВ НИ ДАДЕ НА НАС ЧОВЕЦИТЕ, МАЛОВЕРЦИТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВЕК ВРЕМЕ, ЗА ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ЛЕВСКИ Е СВЯТ.

МОЛЯ, ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО, ДА НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО ЗА КАНОНИЗАЦИЧТА НА ДЯКОНА ИГНАТИЙ, С МИРСКО ИМЕ ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ, КАТО СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛЕН ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИИ Е ГОТОВА ДА ПОМОГНЕ СЪС СРЕДСТВА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО В ПЛОВДИВ НА ХРАМ НА ИМЕТО НА НОВОКАНОНИЗИРАНИЯ СВЕТИЯ.

ЦЕЛУВАМ ПОКОРНО ДЕСНИЦАТА ВИ: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.

ПЛОВДИВ, 11 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ.


ПРЕВРЪЩАЙКИ МАРКСИЗМА В ДОГМА, ЗАМЕНЯЙКИ НАУКАТА С ИДЕОЛОГИЯ, ПОДИГРАВАЙКИ СЕ С ДОСТИЖЕНИЯТА НА ЧОВЕШКАТА МИСЪЛ, НА МЯСТОТО НА ОБЕЩАВАНАТА ХУМАННА ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА ЗА 45 ГОДИНИ БЮРОКРАТИЧНИЯТ АПАРАТ ПОСТРОИ УРОДЛИВО ТОТАЛИТАРНО ОБЩЕСТВО.

МНОГОКРАТНО ПОВТАРЯНИТЕ КЛИШЕТА ОЩЕ ДЪРЖАТ В ПАРАЛИЗИРАНО СЪСТОЯНИЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАРОДА, КОЙТО НЕ РАЗБИРА КОЛКО Е ЗЛЕ. ДНЕС, КОГАТО ЧАСТ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО НАВЛИЗА В ОБЩЕСТВОТО, ЗА КОЕТО СА МЕЧТАЛИ НАЙ-СВЕТЛИТЕ УМОВЕ, С ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧОВЕКА ОТ УНИЗИТЕЛНИ ЕЖЕДНЕВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, КОГАТО ВСЕКИ ЧОВЕК ШЕ ИЗПОЛЗУВА ВРЕМЕТО СИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СВОЯТА ЛИЧНОСТ, НИЕ ВСЕ OЩE ЖИВЕЕМ В РОБСКА СИСТЕМА, ПОД ВЛАСТТА НА БЮРОКРАТИЧНИЯ ОКТОПОД, УЗУРПИРАЛ СТРАНАТА НИ, РАЗПОЛАГАЙКИ С НЕЯ КАТО НАШЕСТВЕНИК, УНИЩОЖАВАШ ЗЕМЯТА, ОТРАВЯЙКИ ВОДАТА И ВЪЗДУХА, РАЗВРАЩАВАЩ НАРОДА НИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА СТРУКТУРА ОТ ПРИВИЛЕГИИ, ПРОПОРЦИОНАЛНИ НА ДЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА.

ОТПРАВЯМЕ ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ КОМУНИСТИ: "ДИСТАНЦИРАЙТЕ СЕ ОТ ТОЗИ АПАРАТ!" КРИЕЙКИ СЕ ЗАД ВАС, ЗАД ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДОСТОЙНСТВА, МАНИПУЛИРАЙКИ ВИ ЧРЕЗ ПАРТИЙНАТА ДИСЦИПЛИНА С ЛОЗУНГИ
И ФАЛШИФИКАЦИИ, ТЕ ВИ ПОСТАВЯТ МЕЖДУ ТЯХ И НАРОДА И ТАКА СКРИВАТ СВОЯ ОБЛИК.

НИЕ ЗНАЕМ ЗАЩО СТЕ В БКП, ЗАЩОТО НЯМАХТЕ ДРУГ ПЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ РЕАЛИЗАЦИЯ, НО ТО БЕ НАЙ-МАЛКОТО, КОЕТО ИСКАХА ОТ ВАС. ТЕ ИСКАХА ОТ ВАС И ДА БЪДЕТЕ ОБИКНОВЕНИ ДОНОСНИЦИ НА ДС. ЕСТЕСТВЕНО, НЕ ЗНАЕМ ТЕХНИЯ БРОЙ, НО ИМАЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РУМЪНИЯ И СССР - НА ВСЕКИ ПЕТИ ЧОВЕК, ДОРИ ДА СМЕ ИЗОСТАНАЛИ ПО ТОЗИ ПОКАЗАТЕЛ - ТЕ СА МИЛИОННА АРМИЯ. ТОВА СА ОБИКНОВЕНИ ХОРА, КОИТО, ЗА ДА МИНАТ ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА БАРИЕРАТА, СА ЖЕРТВУВАЛИ СВОЕТО ДОСТОЙНСТВО, ЗА ДА ОСИГУРЯТ СПОКОЙСТВИЕ ЗА СЕБЕ СИ И НА СВОИТЕ СЕМЕЙСТВА, ДА ГАРАНТИРАТ ПЪТ ЗА СВОИТЕ ДЕЦА.

НЕКА ИМ БЪДЕ ПРОСТЕНО, НИЕ НЕ ГИ СЪДИМ. ТОВА Е БИЛ ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ ЗА ТЕЗИ АМБИЦИОЗНИ ХОРА ДА НАМЕРЯТ МЯСТО ПОД СЛЪНЦЕТО. НИЕ СМЕ ПРОТИВ СИСТЕМАТА, КОЯТО ПРЕДЛАГА ТОЗИ ЕДИНСТВЕН ПЪТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЧОВЕКА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА СПРЕТЕ ПЪКЛЕНОТО СИ ДЕЛО И ЗАЕДНО ДА ИЗГРАДИМ ОБЩЕСТВО, КОЕТО НЯМА ДА ИМА НУЖДА ОТ ДОНОСНИЦИ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ АКТИВНИ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА ДА СЕ ДИСТАНЦИРАТ ОТ АПАРАТА. ЗНАЕМ, ЧЕ НЕ СТЕ СИ ДАВАЛИ КРЪВТА В БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА ЗА ПЕНСИИ, А ВОДЕНИ ОТ СВЕТЛИ МИСЛИ. АПАРАТЪТ ВИ ВКАРА В СТРУКТУРАТА НА ПРИВИЛЕГИИТЕ, ЗА ДА МЪЛЧИТЕ, ПОДИГРАВАЙКИ СЕ СЪС СЪЩИТЕ ИДЕИ, ЗА КОИТО СЕ БОРИХТЕ, КАТО ИЗГРАДИ С НАСИЛИЕ, ШАНТАЖ, ДЕМАГОГИЯ И УБИЙСТВА СИСТЕМА, НА КОЯТО И ФАШИСТИТЕ ДА ЗАВИДЯТ.

ОТКАЖЕТЕ СЕ ОТ ПРИВИЛЕГИИГЕ СИ! ВИЕ СТЕ ГОЛЯМА ОБЩЕСТВЕНА СИЛА! ТАКА ЩЕ КАЖЕТЕ СВОЕТО "ДА" ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО.

ПРИЗОВАВАМЕ НАЙ-ДОБРОНАМЕРЕНО И САМИЯ АПАРАТ: "САМОРАЗПРЪСНЕТЕ CF!" КОЙТО Е ЗАГРАБИЛ НАРОДНО БОГАТСТВО, ДА ГО ВЪРНЕ. СЕДНЕТЕ КАТО ДЖАГАРОВ ПРЕД БЕЛИЯ ЛИСТ И НАПИШЕТЕ ВСИЧКО, ЗА ДА СЕ ЗНАЕ, ДА СЕ ПОМНИ И ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯ. СПАСЕТЕ ДУШИТЕ СИ, ЗАЩОТО ТЛЕННИ СА ЗЕМНИТЕ БЛАГА. ПОКАЙТЕ СЕ - НАРОДЪТ ЩЕ ВИ ПРОСТИ И ВАШИТЕ ДЕЦА НЯМА ДА СЕ СРАМУВАТ ОТ ФАМИЛИИТЕ СИ. НЕ ИСКАМЕ КРЪВ. НЕ ИСКАМЕ ДОРИ ЕДИН ДЕН ПРИСЪДА И НА УБИЙЦИТЕ. СТИГА ИМ ПРЕЗРЕНИЕТО НА ХОРАТА. ИСКАМЕ ЧАС ПО-СКОРО ДА ЗАПОЧНЕМ ДА ГРАДИМ НОВО ОБЩЕСТВО. РАБОТЕТЕ И ВИЕ СПОРЕД СВОЯ УМ И СПОСОБНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТАКОВА ОБЩЕСТВО.

НЕ КАЗВАЙТЕ, ЧЕ СТЕ НЕВИННИ. ВАС ВОЖДЪТ ВИ ПОДБИРАШЕ ПО СВОЙ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ И СИСТЕМАТА МУ БЕШЕ СЪВЪРШЕНА. ЗНАЕМ, ЧЕ ЗА НАЙ-ВИСШИТЕ ЕШЕЛОНИ НА ВЛАСТТА ВОЖДЪТ ИСКАШЕ ДВЕ ДОСИЕТА: ЕДНОТО СЕ ЧЕТЕШЕ ПРИ ИЗБИРАНЕТО, А ДРУГОТО ПРИ СВАЛЯНЕТО НА НЕПОСЛУШНИТЕ КАДРИ. НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ ОТ ТОВА, ЧЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ ВТОРОТО ВИ ДОСИЕ. НЕ СЕ ДРЪЖТЕ КАТО ЗАЛОВЕНА БАНДА ПРЕСТЪПНИЦИ, ЗАСЛЕПЕНА ОТ КОЛЕКТИВНА ГЛУПОСТ. ЗНАЕМ, ЧЕ ЕДВА СЕ СДЪРЖАТЕ ДА НАТИСНЕТЕ СПУСЪКА КАТО ВИЖДАТЕ ВДИГНАТИТЕ ГЛАВИ НА ХОРАТА. НЕДЕЙТЕ! ВЪРВЕТЕ СИ ЗА БОГА. НАВЕДЕТЕ ГЛАВИ И СЕ ПОКАЙТЕ. ТОВА Е НАЙ-ДОБРОТО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА ВАС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ.


НА ПЪРВОТО СИ ОБЩО СЪБРАНИЕ СЛЕД ОФИЦИАЛНАТА СИ РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛОВДИВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД НА 2.2.1990 Г., ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ РЕШИ ДА СВИКА ОБЩА КОНСУЛТАТИВНА СРЕША С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПАРТИЯТА И НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО Й В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И С ОТДЕЛНИ СЪМИШЛЕНИЦИ, ЖЕЛАЕЩИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СРЕЩАТА, ПРЕДВИДЕНА ЗА 18 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ОТ 10.30 ЧАСА В КЛУБА НА ПАРТИЯТА В ПЛОВДИВ, СА КООРДИНИРАНЕ НА ОБЩИТЕ УСИЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАРТИЙНАТА СТРУКТУРА, ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОТЛОЖНИТЕ ВЪПРОСИ НА НЕЙНАТА СТРАТЕГИЯ И ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАТАТА И МЯСТОТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНа КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА СЕ ПРИЕМАТ НА АДРЕСИ:
ПЛОВДИВ 4000, УЛ. "В. ЮГО",14 - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ.: 23-80-03; ПЛОВДИВ 4000, ПК 352; ПЛОВДИВ 4023, ПК 58

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ.


СПОРЕД ИДЕОЛОГА НА КОМУНИЗМА - ЛЕНИН - "ЗА ДА СЕ ИЗВЪРШИ КОРЕННО, РЕВОЛЮЦИОННО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА, ГЛАВНИЯТ И ПЪРВОСТЕПЕНЕН ВЪПРОС, ТОВА Е ВЪПРОСЪТ ЗА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, А РЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ СЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВОТО, ПРОИЗЛИЗАТ ОТ РЕШАВАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ВЪПРОС - ЗА ВЛАСТТА НАД ДЪРЖАВАТА."

НА ЛЕНИН ВЯРВАТ ВСИЧКИ КОМУНИСТИ И СЛЕДВАЙКИ НЕГОВИТЕ УКАЗАНИЯ ТЕ ВЕЧЕ 70 ГОДИНИ ГОСПОДСТВАТ В СССР, 45 ГОДИНИ У НАС И НАД 40 ГОДИНИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА. ТОЗИ ФАКТ НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА ПОВЯРВАМЕ НА ЛЕНИН ПО ВЪПРОСА ЗА ВЛАСТТА И ДА ОСЪЗНАЕМ ПРЕДЕЛНО ЯСНО, ЧЕ В ТОЗИ МОМЕНТ, СЕГА, ЗА КОРЕННОТО ПРЕУСТРОЙСТВО И ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ГЛАВЕН, ОСНОВЕН И ПЪРВОСТЕПЕНЕН ВЪПРОС Е ВЪПРОСЪТ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА МОНОПОЛА НА БКП ВЪРХУ ДЪРЖАВИАТА ВЛАСТ.

45 ГОДИНИ ПАРТИЯ И ДЪРЖАВА БЯХА, А И СЕГА ОЩЕ СА ЕДНО. 45 ГОДИНИ БКП НИ ПРИЗОВАВА ДА РАБОТИМ В ИМЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. НО ДОКАТО НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА СТАВАШЕ БСЕ ПО-БЕДНА, ВСЕ ПО-НЯМАЩА - ПАРТИЯТА СТАВАШЕ ВСЕ ПО-БОГАТА И ВСЕ ПО-ДИКТАТОРСКА.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ! КРАЙНО BPEMF Е НАЙ-ПОСЛЕ ДА ОСВОБОДИМ ДЪРЖАВАТА СИ ОТ ПАРАЗИТНАТА ВЛАСТ НА БКП, КОЯТО ИЗПИВА ЖИЗНЕНИТЕ СИЛИ И СЛОМЯВА НАШАТА ДЪРЖАВА, НАШАТА БЪЛГАРИЯ. ТАЗИ ПАРАЗИТНА ВЛАСТ ДОВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ДО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ КРИЗИ И ОМАЛОМОЩИ ОБЩЕСТВОТО ДО ОТЧАЯНИЕ. СЕГА ВСИЧКИ СЕ ПИТАМЕ: "КАК СТАНА ВСИЧКО ТОВА? КАК СТИГНАХМЕ ДО ТУК?! ОТГОВОРЪТ Е ПРОСТ - ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА БКП, А ИЗВОДЪТ Е ЯСЕН - ЗА ДА СВЪРШИ НАЙ-ПОСЛЕ ТОЗИ 45-ГОДИШЕН КОШМАР ТРЯБВА РЕШИТЕЛНО И БЕЗ КОЛЕБАНИЯ ДА ОЧИСТИМ ТЯЛОТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ПАРАЗИТНАТА ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРЯБВА ОКОНЧАТЕЛНО ДА ОТДЕЛИМ ПАРТИЯТА ОТ ДЪРЖАВАТА. САМО ТОГАВА С ЛИШЕНИЯТА СИ, С ТРУДА И ИДЕИТЕ СИ ЩЕ ПОМОГНЕМ НАИСТИНА НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ВЪЗРОДИ КАТО СВОБОДНА, ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

СЕГА МНОГО ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ КАЗВАТ: "ПАРТИЯТА ДАДЕ МНОГО ЖЕРТВИ В БОРБАТА ЗА СВОБОДА И СОЦИАЛИЗЪМ И ИМА ПРАВОТО ДА УПРАВЛЯВА И ДА ПАЗИ СОЦИАЛИЗМА." ТОВА Е ПОРЕДНА СПЕКУЛАЦИЯ, ЗА ДА ОПРАВДАЯТ НАСИЛИЕТО И БЕЗСЪВЕСТНАТА СИ ВЛАСТ. ЗАЩО? ЗАЩОТО ХИЛЯДИТЕ ЖЕРТВИ ДАДЕ НЕ ПАРТИЯТА, А БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И НЕ В ИМЕТО НА ТОЗИ СОЦИАЛИЗЪМ, В КОЙТО 45 ГОДИНИ ЖИВЕЕМ. ИМЕННО ХИЛЯДИТЕ НАРОДНИ ЖЕРТВИ ДАДЕНИ ЗА СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛКА СПРАВЕДЛИВОДСТ СЕГА НИ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА КАЖЕМ РЕШИТЕЛНО: НЕ! НЕ НА ТАЗИ ПАРТИЯ И НЕЙНИЯ "СОЦИАЛИЗЪМ".

В ИЗТОЧНА ЕВРОПА НАРОДИТЕ В ПОЛША, ГДР, УНГАРИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ И РУМЪНИЯ ОЧИСТВАТ ДЪРЖАВИТЕ СИ ОТ МОНОПОЛА НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ. ХОРАТА НЕ ИСКАТ ПОВЕЧЕ ДА ЖИВЕЯТ В КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТИП "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЛАГЕР", ОГРАДЕН С ТЕЛЕНИ МРЕЖИ И ЗЛОВЕЩИ СТЕНИ. И НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ТРЯБВА ОКОНЧАТЕЛНО ДА КАЖЕМ - "НЕ" НА ЛАГЕРНИЯ МОДЕЛ КОМУНИСТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ.

НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ВСИЧКО НЯМА ДА СЕ ПОВТОРИ ПАК, МАКАР И В ДРУГ ВАРИАНТ. ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРЕНИЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА ЯСНО ЛИЧИ И ОТ ЗАКАНИТЕ: "НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ВРЪЩАНЕ КЪМ КАПИТАЛИЗЪМ, А ЩЕ ВЪРВИМ КЪМ ПО-ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ." ГРАЖДАНИ! ТОВА Е ЯВНА ЗАПЛАХА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА! ЗА КАКВО ВРЪЩАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ СЕГА, СЛЕД КАТО 45 ГОДИНИ БКП НИ ПРИЗОВАВАШЕ ДА ДОГОНИМ И ДОСТИГНЕМ РАЗВИТИТЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ, С КОЕТО ПРИЗНАВАШЕ, ЧЕ ТЕ СА ДАЛЕЧ ПРЕДИ НАС ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ. СЪЩОТО ТОВА ДОГОНВАНЕ БКП ПРЕДСТАВЯШЕ КАТО ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД КЪМ СОЦИАЛИЗЪМ, А СЕГА СЪЩАТА БКП НАРИЧА СЪЩОТО НЕШО - ВРЪЩАНЕ НАЗАД. СМИСЪЛЪТ НА ТОВА ВНУШЕНИЕ ЯСНО ЛИЧИ ОТ ВСЕ ПО-ЧЕСТО НАЛАГАНОТО УСЛОВИЕ: "БЪЛГАРИЯ ДА ЗАПАЗИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СИ ХАРАКТЕР." НА ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА Е ЯСНО КАКВО ЗНАЧИ ТОВА: "САМО БКП Е НОСИТЕЛ НА СОЦИАЛИЗЪМ И ДОКАТО БКП Е НА ВЛАСТ - ЩЕ ИМА СОЦИАЛИЗЪМ".

НО НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ ЩОМ ИМА КОМУНИСТИЧЕСКИ ТИП СОЦИАЛИЗЪМ - ЩЕ ИМА И ПРИВИЛЕГИИ И БЛАГА ЧРЕЗ ВЛАСТТА. ВСИЧКО ТОВА РАЗКРИВА СКРИТАТА ЦЕЛ В ПОДХОДА НА БКП КЪМ ПРЕУСТРОЙСТВОТО И ДЕМОКРАЦИЯТА - С ЦЕНАТА НА ВСЯКАКВИ КОМПРОМИСИ, ОТСТЪПКИ, ХОДОВЕ, МАШИНАЦИИ, СЪЗДАВАНЕ НА ФРАКЦИИ И ТЕЧЕНИЯ ДА СЕ ЗАПАЗИ ВЛАСТТА НА ПАРТИЯТА НАД ДЪРЖАВАТА КОЛКОТО И ДОКОГАТО МОЖЕ.

СВЕТОВНИЯТ ОПИТ КАТЕГОРИЧНО ДОКАЗВА, ЧЕ СОЦИАЛИЗМЪТ НЕ Е НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО, А Е НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН ДОХОД.

СЕГА, В КРАЯ НА ХХ-ТИ ВЕК, Е НЕЛЕПО ДА НИ ПЛАШАТ СЪС "СТРАШНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" И ДА НИ ПРЕДЛАГАТ "РЕАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ" НА БКП. ЗАЩОТО ВЕЧЕ В СВЕТА НЯМА НИТО МАРКСОВИЯ, НИТО ЛЕНИНОВИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, КАКТО НЯМА НИТО МАРКСОВ, НИТО ЛЕНИНОВ СОЦИАЛИЗЪМ. ТОВА ДАЛИ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СА ИЛИ НЕ СА ДЪРЖАВИА СОБСТВЕНОСТ СЪВСЕМ НЕ ОПРЕДЕЛЯ ДАЛИ ДАДЕН СТРОЙ Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ИЛИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ. У НАС СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО БЯХА И СЕГА СА ДЪРЖАВНИ, НО ТОВА НЕ НАПРАВИ НАШИЯ СТРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ. НАПРОТИВ. ТЕЗИ, КОИТО ВЗЕМАХА И ВЗЕМАТ ГОЛЕМИЯ ДЯЛ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД, ФАКТИЧЕСКИ ПРИТЕЖАВАХА ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ЗАЩОТО ТЕ ВСЪЩНОСТ РАБОТЕХА ЗА ТЯХ. А СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВА ВМЕСТО ДА CTAHF РЕГУЛАТОР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО, СТАНА ИНИЦИАТОР НА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ХОРАТА И РОДИ СВОИТЕ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ КЛАСИ И МИЛИОНЕРИ.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ В ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ НАСТЪПАТЕЛНО СЕ РАЗВИВА И ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИНЦИПЪТ - НА ВСЕКИМУ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА, ДОКАТО У НАС, В СОЦИАЛИЗМА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАШЕ ПРИНЦИПЪТ - НЕ НА ВСЕКИМУ СПОРЕД ТРУДА, А ВСЕКИМУ СПОРЕД ВЛАСТТА.

ИМЕННО ТОВА НАПРАВИ ХОРАТА БЕЗРАЗЛИЧНИ КЪМ ТРУДА, ЗАЩОТО ГО ОБЕЗСМИСЛИ КАТО ЛИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗЕН, ЗАЩОТО НАЛОЖИ УСЛОВИЕТО НЕ КАК СЕ ТРУДИШ, А ЧИЙ ЧОВЕК СИ И КАКВА ВЛАСТ ИМАШ. ИМЕННО ТОВА УБИВАШЕ НРАВСТВЕНОСТТА И ДЕФОРМИРАШЕ ЛИЧНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО, ЗАЩОТО ПРЕВЪРНА ВСИЧКО В БЕЗОГЛЕДЕН СТРЕМЕЖ КЪМ "КОКАЛА", ПЪТЯ КЪМ КОЙТО МИНАВАШЕ ПРЕЗ ПАРТИЙНОСТТА.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ! НАШАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е ОЩЕ В ПЕЛЕНИ, ТЯ ОЩЕ НЕ Е ПРОХОДИЛА. ВСИЧКИ НИЕ ТРЯБВА ДА Я ИЗПРАВИМ НА КРАКА, ЗА ДА НАПРАВИ ПЪРВИТЕ СИ РЕШИТЕЛНИ КРАЧКИ. НЯМА МЯСТО ЗА ИЛЮЗИИ. БКП ЩЕ СЕ БОРИ ОТЧАЯНО ЗА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, ЗАЩОТО ТЯ Е НЕЙНАТА ЖИЗНЕНА СИЛА.

ТВЪРДЕ МНОГО НАДЕЖДИ СЕ ВЪЗЛАГАТ НА ОТМЕНЯНЕТО НА ЧЛ.1 И НА СВОБОДНИТЕ ИЗБОРИ. ТОВА Е МНОГО КРЕХКА И ОПАСНА НАДЕЖДА. ЗАЩО? ЗАЩОТО ОТМЕНЯНЕТО НА ЧЛ.1 И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СВОБОДНИ ИЗБОРИ СА ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСИТЕ В БЪДЕЩЕ. ТЕ НЕ ОТНЕМАТ ВЛАСТТА НА БКП СЕГА. КАК ТОГАВА ЩЕ СТИГНЕМ ДО СВОБОДНИ ИЗБОРИ? ЩОМ БКП Е НА ВЛАСТ ДО ИЗБОРИТЕ, ТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НАЙ-МНОГО СВОБОДНО ГЛАСУВАНЕ, А НЕ ИЗБОРИ, ЗАЩОТО ВСИЧКИ ЗНАЕМ КАК ПРАВИ ИЗБОРИ БКП... ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА МИНАВА ПРЕЗ КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО ДО ИЗБОРИТЕ.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ! НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ И ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА РАСА, ПОЛ, ВЯРА И ПАРТИЙНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРИНАДЛЕЖНОСТ:

СЪЗДАВАЙТЕ ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОДПИСИ ЗА:

ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРЕВЪРНАЛИ СЕ В ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ НА НОМЕНКЛАТУРНИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ.

ЗА РАЗПУСКАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕНУЖНА, БЮРОКРАТИЧНА ИНСТИТУЦИЯ - УКРИТИЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА.

ЗА ОСТАВКА И РАЗПУСКАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ВРЕМЕННО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО.

ЗА НЕЗАБАВНО РАЗПУСКАНЕ И ОТНЕМАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА.

ЗА НЕЗАБАВЕН ПУБЛИЧЕН СЪД НА ТОДОР ЖИВКОВ И БЛИЗКОТО МУ ОБКРЪЖЕНИЕ.

ЗА ПОИМЕННО ПОСОЧВАНЕ И СЪД НА НОМЕНКЛАТУРАТА ОТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, ЗА ДА НЕ ПОЗВОЛЯВАМЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ КРИЕ И ДЕЙСТВА ЗАД ГРУПОВАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ.

БЪЛГАРИЯ - ТОВА СМЕ ВСИЧКИ НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА ТАЗИ СТРАНА.

НЕКА Я ИЗПЪЛНИМ С НРАВСТВЕНОСТ И ДОБРОДЕТЕЛ, НЕКА ИЗЧИСТИМ ДО БЛЯСЪК И ИЗВИСИМ ВИСОКО ПРИНЦИПА - ДА БЪДЕМ ПРЕДИ ВСИЧКО ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ. САМО ТОГАВА ЩЕ РАЗЧУПИМ В ДУШИТЕ СИ ДЕСЕТИЛЕТНИЯ СКОВАВАЩ СТРАХ ДА ИЗВИКАМЕ КЪМ СВЕТА - АЗ СЪМ СВОБОДЕН ГРАЖДАНИН НА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 12.1.1990 Г.      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ КЪМ СТОЛИЧНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН МИТИНГ ПО ПОВОД 117-ГОДИШНИНАТА ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ.


НА 18 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА ОТ 13 ЧАСА НА ПЛОЩАДА ПРЕД ХРАМ-ПАМЕТНИКА "СВЕТИ АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МИТИНГ ПО ПОВОД 117-ГОДИШНИНАТА ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ВЕЛИКОМЪЧЕНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ. МИТИНГЪТ ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОД НАДСЛОВ "ДА ВЪЗРОДИМ НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ", "ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ". ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА МИТИНГА - БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ, МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ, СЪЮЗЪТ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА, ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, РОДОПСКИЯТ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ", ДРУЖЕСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БАНАТ И ДРУЖЕСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ "РОДОЛЮБЕЦ" - КАНЯТ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА ПОЧЕТАТ ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА И НА ВСИЧКИ БОРЦИ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/