13 юли 1992

София, 13 юли 1992 година
        Брой 135 /665/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ОБСЪЖДАНИТЕ И ПРИЕМАНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ ОТ 36-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ТЯХНО ОТСЪСТВИЕ.


I. ПО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗ N 56 ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Обстоятелството, че правителството внася през юли 1992 г. предложения за изменения на Указ N 56 най-ясно показаха неговото безсилие да осъществи преход към пазарна икономика въз основа на ново пазарно законодателство.

1. По цените Министерският съвет иска пълномощия да определя цените не само на стоки, особено важни за жизненото равнище, но и на "икономиката на страната". Т.е. иска се въвеждането на административен контрол върху всички основни цени без всякаква защита на интереса на производителите в условията на ускорена инфлация.

2. Предлага се "стопанската дейност" на фирмите без държавно или общинско участие да бъде освободена от данък върху значителна част от печалбата. Всъщност е необходимо да се въведат данъчни облекчения не общо за стопанската дейност /включваща и търговията/, а специално за разкриването на нови работни места. Освен това облекченията да се прилагат не само за частните, а за всички малки и средни фирми.

3. Въвежда се и като постоянна норма да се изземва от държавата 50 на сто от остатъка след данъци от печалбата на държавните фирми и да се отнася в специална бюджетна сметка.

Това по никакъв начин не може да се опровергае като някакво право на "държавата-собственик". Единственият тип държава, който упражнява подобно право, е тоталитарната.


ІІ. ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

Парламентарният съюз за социална демокрация /ПССД/ оценява, че правителството на СДС умишлено бави практическото решаване на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове поради липсата на работеща жилищна политика, както и заинтересованост по-голямата част от заделените средства за Националния компенсационен жилищен фонд да останат неизразходвани за облекчаване на бюджетния дефицит или да се използват за покриване на други разходи. Вместо да издаде правилник за приложението на закона, приет от Великото народно събрание, правителството на Съюза на демократичните сили /СДС/ внесе законопроект за изменение и допълнение на този закон, в който се предвиждат различни цени за закупуване на жилищата в зависимост от построяването им.

Народните представители от ПССД настояват:

1. Да не се променят параграфи 3 и 4 от допълнителните разпоредби на сегашния закон, които предвиждат наличните свободни жилища, собственост на държавата и общините, и ведомствените жилища да се продават на правоимащите по закона по фактически цени при построяването им.

2. По стари цени да могат да се закупуват т.нар. жилища на "зелено", ведомствените жилища от работниците и служителите, когато към 4 март 1991 г. са били наематели на тези жилища, независимо от това дали са подали молби за закупуването им или не; гражданите, които ще бъдат засегнати от реституцията на обитаваните от тях жилища.

3. Право на финансово компенсиране по закона да имат и гражданите, закупили жилища след 4 март 1991 г., които към тази дата са отговаряли на условията на закона поради забавяне на неговото приложение.

4. При ползване на кредити от Държавна спестовна каса /ДСК/ гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове да ползват преференциални лихвени проценти в зависимост от престояването на влоговете в ДСК.

5. Построените жилища до 4 март 1991 г. да се продават на гражданите без жилищноспестовни влогове или неотговарящи на някои от условията на закона по цени на построяването им, увеличени с индекса на цените, на стоките и услугите.

6. Ежегодно да се заделят 10% от построените държавни и общински жилища за задоволяване жилищните нужди на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.


III. ПОЗИЦИЯТА НА ПССД ЗА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Не приема политизирането на въпроса за Варненския свободен университет от страна на СДС с голословните твърдения, че проблемът на студентите ще бъде решен само от СДС. Решения се търсят, но извън Варненския свободен университет и отричащи съществуването на Варненския свободен университет.

Парламентарният съюз за социална демокрация защитава правото на живот на Варненския свободен университет, правото на избор на младите хора. Народните представители от Парламентарния съюз за социална демокрация настояват Народното събрание да даде статут на висше училище на Варненския свободен университет с решение на основание на чл. 86, ал. 1, чл. 53, ал. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 2, ал. 1 от Закона за висше образование и чл. 3, т. 14 от Закона за академичната автономия.

Законопроектът е внесен в Народното събрание и се очаква неговото обсъждане. Ако депутатите от СДС не подкрепят правото на избор на младите хора, отново възниква с цялата си острота въпросът за "двойния стандарт": кой и по силата на какво легитимира през септември 1991 г. три университета в България, извървели същия път на формиране - Американския университет в Благоевград, Новия български университет в София и Свободния университет в Бургас.


IV. ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА

Казусът е идентичен със Закона за изменение на Закона за защита на конкуренцията, върху който президентът наложи вето.

Вносителят г-н Георги Марков е същият.

Промяната е същата - ликвидира се 5-годишният мандат на ръководителя на Националния статистически институт.

Целта е същата и е посочена и в мотивите към проекта - да бъде уволнен, и то по политически причини социалдемократът Захари Карамфилов и да бъде заменен с послушен на СДС /д/ човек.

Позицията на ПССД е категорично против законопроекта.

Логично е - ако президентът е последователен и принципен - след приемането на закона от СДС /д/ и ДПС /в което сме сигурни/ - и върху него да бъде наложено президентско вето.


V. ПО РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

Реформата в Медицинска академия беше прекъсната в заключителния й етап от Министерството на здравеопазването в нарушение на Закона за автономия на висшите учебни заведения. Никой друг освен общото събрание на това висше учебно заведение няма законното право да решава неговата съдба. Министърът на здравеопазването забрани провеждането на общото събрание, не се съобрази и със становището на Академичния съвет от 14 февруари 1992 г. и внесе проект за решение на Народното събрание за закриване на Медицинска академия.

На мястото на закритата академия остават да съществуват пет медицински институти и се извеждат от системата на Висше медицинско образование осем национални центрове.

С тази законова разпоредба се принизява статутът на висшето медицинско образование. То се лишава и от клинични структури със социална значимост, които заемат и възлово място в цялостния учебен процес и в следдипломната квалификация на лекарите.

Всичко това се извърши по чисто политически и личностни мотиви.

Отхвърли се идеята на ПССД за създаване на самостоятелен медицински университет - форма на висше медицинско образование, позната на много места в света - Магдебург, Любек, Будапеща и други, само защото подобна структурна промяна би означавала нов избор на ръководство. За да се запази на върха на пирамидата вече избраният ректор на Медицинския институт в София, който се казва Джеров, беше срината системата на висше медицинско образование и следдипломна квалификация, така както това направи създателят на Медицинска академия през 1972 година. Този период от нашата история наричаме тоталитаризъм, а днес за какъв става дума, щом се сменят само имената, а целите и средствата остават същите?

София, 9 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДЕПУТАТИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Уважаеми господине,
Уважаеми дами и господа,

Изненадва ни фактът, че в българския парламент продължава да се допуска възможността група парламентаристи от Българската социалистическа партия /БСП/ да не спазват закона, самите решения на Народното събрание и да заблуждават вътрешното и международното обществено мнение.

Добре Ви е известно, че съюз "ЕРА-3" имаше подписано споразумение, включително с подписа на г-н Лилов за коалиция и участие в изборите през 1992 година. Последната нощ преди изборите едностранно, под давление на Луканов, едностранчиво, кадри от Висшия съвет на БСП се опитаха да изхвърлят ”ЕРА-3" и Демократическата партия в България с лидер г-н Константин Георгиев от коалицията. С факс бяха махнати имената на нашите кандидат-депутати от списъците на регионите в страната. Ние осъдихме БСП и Върховният съд взе решение за участие в коалицията за изборите. Така се получи парадоксът нашите гласоподаватели да гласуват за депутати от други партии. Реалността за наличието на такива гласоподаватели се потвърди по време на президентските избори, когато само зад един човек застана само 1% от населението в страната.

Въпреки Вашите решения БСП продължава да се обявява с различни имена, не се регистрира, както изисква законът, като предизборен съюз и уронва с гласуванията си и решенията си нашия престиж сред демократичните общества.

Въпросът с гласуванията по случая Луканов е най-фрапиращ. БСП-парламентаристите защитиха този човек, когото ние твърдо смятаме за престъпник. Никъде не се отрази обаче нашето мнение.

Съюз "ЕРА-3", като част от предизборния съюз на левицата, твърдо заявява:

Луканов, както и други представители от бившия ЦК на БКП, мамили цял живот българския народ, заслужават сурово наказание за своите деяния спрямо нацията.

Молим Ви да направите необходимото обществото ни да узнае за нашето становище и да не допускате в една страна като България група хора да не спазват закона и да се опитват да елиминират по крайно недостоен начин млади демократични партии.

София, 10 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3”: Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА НА НЕЗАВИСИМА СЪСЛОВНА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ /СКБ/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 30 МАЙ 1990 Г. Партията е регистрирана официално по Закона за политическите партии на 6 март 1992 г. от Софийски градски съд.


Независимата съсловна конфедерация на безпартийните български граждани /СКБ/ е масов съсловен съюз, който си поставя за цел безпартийните граждани да издигнат свои народни представители за парламента - Седмото Велико народно събрание, и за в бъдеще като най-крупната обществена формация да управлява страната по волята на по-голямата част от народа чрез своите представители в бъдещото Народно събрание.

СКБ е обществена съсловна конфедерация с идеална цел, юридическо лице с наименование: Независима съсловна конфедерация на безпартийните български граждани със свой печат и печатен орган и със седалище София.

СКБ е масов съсловен съюз и има за задача да обедини чрез пряко членуване и повишена обществена активност на всички безпартийни български граждани, които на базата на лични кандидатури и като членове на независимата съсловна конфедерация да се кандидатират за съсловни народни представители съобразно доминиращите отрасли на производства на районите в страната.

СКБ изпълнява своите решения чрез Координационен съвет. Координационният съвет се състои от координационните съвети на съставните съсловни съюзи, членовете на който не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата. В случай че член на  Координационния съвет бъде избран за народен представител, той се освобождава от членството му в Координационния съвет. По силата на устава на конфедерацията неин член, бил народен представител два последователни мандата, няма право да се кандидатира за трети последователен мандат. След прекъсване може да се кандидатира отново.

Никой от активистите на конфедерацията не получават възнаграждения, награди и пр. облаги за тази си дейност.

Основен принцип за издигането на кандидатурите за народни представители е те да бъдат издигани по места - от местното безпартийно гражданство и от името на конфедерацията, като се следва правилото, че народният представител ще бъде авторитетен, високообразован, човек с висок личен и обществен морал, експерт и защитник на доминиращото съсловие, свързано с основния поминък на района. Що се отнася до кандидатурите на творческата интелигенция, то те ще бъдат излъчени от числения й състав, съобразно изборната квота, като тази квота е занижена въз основа на сравнително социологическо проучване, установяващо процента на интелигенцията в обществото. Основно правило ще бъде осигуряване най-малко един представител и на най-малобройното съсловие в обществото. Народните представители на художествено-творческата интелигенция ще бъдат гласувани на извънредни общи съюзни събрания за допълнителното число на кандидатите след първия тур на изборите за процент от гласовете. При спечелване на изборите председателите на съсловните камари и министрите ще бъдат членове на СКБ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЪДЕЩОТО УСТРОЙСТВО НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ЙЕРАРХИЯТА НА ВЛАСТИТЕ ЩЕ БЪДЕ СЛЕДНАТА:

Законодателна - Народно събрание
Съдебна власт - Съдебни органи
Изпълнителна власт - Министерски съвет

НАРОДНО СЪБРАНИЕ - то ще бъде съсловно и постоянно действащо, което ще твори законите, регулиращи живота на българското общество във вътрешен и международен аспект, като постоянно ще ги актуализира. В този си вид то ще бъде един генератор или, иначе казано, една постоянно действаща борса на най-нови идеи за управление на обществото.

Следващата характерност е, че държавната система ще бъде в най-съвършен вид народно управление - народна /демократска/ република, и както казва В.Левски: "Всекиму своето". Ето защо предизборната борба ще се проведе под наслов "Възкресението на Апостола".

Народното събрание е върховен орган на държавна власт и единствен законодателен орган.

Народните представители от едно съсловие образуват една камара, която има свой председател, който не е министър. Той ще има за задача да сумира мнението на членовете на камарата, за да го отстоява при обсъждането и приемането на законите. Председател на Народното събрание няма да има, председателите на отделните камари ще се редуват да председателстват заседанията на Народното събрание /ротационен принцип/. Те ще представляват Съсловния съвет на Народното събрание. Решенията на Съсловния съвет се вземат с консенсус - пълно съгласие. Принципите на междусъсловните /междукамарните/ отношения са конфедеративни. Принципът на вишегласие за вземане на решения важи само във съсловните камари, при вътрешните взаимоотношения, за  изготвяне на обобщени мнения и решения. Всяка камара има своя законодателна комисия от юридически експерти или самата тя извършва това при консултация с юристи. Преговорите за окончателно вземане на решение ще стават под наблюдението на всички народни представители. Народното събрание /парламентът/ - взема своите решения на основата на консенсус.

Законите ще бъдат формулирани пределно ясно и затова всякакви подзаконови актове ще бъдат забранени, за да не се дава възможност за спекулиране с тях от страна на министерствата. В случай на противоречие при прилагане на законите тълкуването ще се извършва единственo от Народното събрание.

СЪДЕБНА ВЛАСТ:

Тя ще бъде подчинена единствено на законите на страната.

Върховна милост /амнистия/ ще дава единствено върховният орган на власт - Народното събрание.

Ще се приеме закон, премахващ смъртното наказание и заменянето му с доживотен затвор, без право на помилване, освен ако междувременно се докаже невинност.

Всички са равни пред закона.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:

Министерският съвет няма да има министър-председател. Министрите в Министерския съвет ще бъдат равнопоставени. Решенията ще се вземат с пълно съгласие /консенсус/.

Кандидатурите за министри ще бъдат лични и повече от една за един пост. Те ще бъдат издигани от съответните съсловни камари. Всеки кандидат за министър представя своя платформа за просперитета на съответното министерство, което смята да оглави.


ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУХОВНАТА ДЕЙНОСТ

Ще се създадат най-благоприятни възможности за свободна изява и постижения в областта на културата, изкуствата и науката, за постигане на истинско извисяване на духовното развитие на народа. Ще се създадат условия за обучение и специализация на кадри във всички най-авторитетни световни университети с цел интеграция със световната образователна система.

Ще се даде свобода на всички вероизповедания и религиозни обреди на гражданите.

Ще се даде чрез специален закон свобода на словото и печата.


ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА

Ще се намали данъчното облагане с цел да се създадат стимули, над които стриктно трябва да се бди, като основен икономически регулатор.

Икономическата политика ще бъде пазарно ориентирана. Левът ще бъде конвертируем. Ще се даде достъп на чуждестранни фирми да създадат свои търговски представителства и магазини. Ще се преструктурира промишлеността. Ще се въведат високоефективни и екологически чисти производствени технологии. Ще се забрани износът на суровини и материали с цел да не обеднява страната и да се сведе до минимум безработицата.

За създаване на по-голяма хармония в обществото ще се направи социална рекапитулация с цел да се постигне стартово социално равенство в новото време. За целта ще бъдат пресметнати всички богатства в страната и ще се създаде свободен избор на ориентация на всеки, в различните сфери на материална и духовна човешка дейност, на основата на частна, кооперативна и държавна собственост, равнопоставена пред закона. Ще се извърши обмяна на парите със същата цел.

Работещите в държавните предприятия ще получават доплащания - процент на основата на националния годишен доход. Работещите в системата на отбраната, МВР и Министерството на външните работи ще получават щатни заплати, доплащане и дотации - процент на основата на националния доход за своята високоотговорна работа. Всички други граждани ще имат неограничени възможности за творчество и труд във всички сфери на живота в рамките на максимално демократични закони, поставени на базата на висок морал и изконни човешки права и насъщни свободи.

Ще бъде гласуван закон, по силата на който държавни заеми от чужбина не могат да се вземат без допитване до целия народ /референдум/, при единодушно съгласие на всички народни представители относно размера, лихвите и срока за изплащането им.

Изключва се насилието и всякакви нецивилизовани методи като форма за постигане на изборна победа. Управлението на страната ще се извършва с максимално цивилизовани средства, освен при нарушаване на обществения ред, тероризъм или нарушаване на държавните граници на страната ни.

Конституцията ще бъде максимално кратка и ще се състои от няколко принципа:

Името на държавата е България.

Формата на управление е предначертаната от Левски "Свята и чиста република". "Демократска република /народно управление/, където народът ще управлява по вишегласие и всекиму своето".

Равнопоставеност пред закона на собствеността - частна, кооперативна и държавна.

Основни морални принципи: РАЗБИРАТЕЛСТВО, МИР, ХАРМОНИЯ.

И нека спрем дотук, защото ние не сме партия, не сме елитарна организация, която в съществуващия си състав да налага политика дори върху своите членове чрез йерархическата си номенклатура, която се брани от табу за непогрешимост.

Независимата съсловна конфедерация на безпартийните български граждани /СКБ/ е независима обществено-политическа организация и по замисъл представлява най-крупната обществено-политическа сила. Тя няма право да влиза в коалиции /съдружия/ с други обществени формации,  освен да включва в себе си масови съсловни политически съюзи на безпартийни граждани на основата на СКБ.

Ние сме съюз на множеството и нашите основни принципи са:

РАЗБИРАТЕЛСТВО, МИР, ХАРМОНИЯ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ВЪВ ВРЪЗКА С ОКАЗАНАТА ИМ ПОДКРЕПА. Документът е адресиран до всички средства за масова информация.


Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса изразява най-сърдечна благодарност на всички средства за масова информация и журналисти, които със свои публикации, снимки, документи и коментари защитиха истината за Дома-паметник на загиналите във войните за България подофицери.

Своята воинска благодарност ние отправяме и към Националния обществен комитет, към политическите сили и цялата общественост, към всички българи-родолюбци, които допринесоха за защитата на тази светиня на българщината и помогнаха да се отмени неправомерното решение на изпълнителната власт за настаняване на една политическа сила.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ГЕН.-ЛЕЙТ. О.З. А.АНГЕЛОВ

София, 10 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В ПЕЧАТА И ДРУГИТЕ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОД НА ИСКАНИЯ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ. Документът е адресиран до Конфедерация на труда "Подкрепа", до Конфедерацията на независимите синдикати в България и до средствата за масова информация.


Уважаеми колеги от двата синдиката,

Националният синдикат на работещите в печата и други носители на информация се солидаризира със законните искания на здравните работници за достойно заплащане.

Ние смятаме, че сегашните заплати на лекарите в България са в грубо нарушение с Хипократовата клетва, за което нарушение лична вина носи ръководството на Министерството на здравеопазването и Министерският съвет. Сегашното отношение на МС и MЗ към здравните работници има ефекта на геноцид към българския народ.

Уважаеми колеги от БНТ, БР, вестници и списания,
предлагаме Ви в знак на солидарност към здравните работници да обявим информационен бойкот върху работата на Министерския съвет, Народното събрание до справедливото решаване на този проблем. Защото тук става дума не за лекарите изобщо, а за недостойно и унизително отношение към българската интелигенция като цяло. Само единни можем да победим.

От сърце желая скорошна победа!

СЕКРЕТАР НА НСРПДНИ: инж.Любомир Иванов

София, 9 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" - БУРГАС, КЪМ НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ЗА РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ТРУДОВИ ИСКАНИЯ. Документът е адресиран до министъра на транспорта, управителя на Пристанище ООД - Бургас, и до всички средства за масова информация.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Обръщаме се за последен път към Вас, за да Ви уведомим следното:

1. Тъй като не министерството, а министърът е орган, Вие сте страна по трудов спор със Стачния комитет "Портови флот" при Моряшки синдикат "Подкрепа" към Национален професионален съюз от 15 май 1992 г.

В нарушение на ЗУКТС Вие нито сте отговорили на исканията, нито сте приели покана за преговори, нито сте участвали в подписването на предварително споразумение, предшестващо стачните действия.

2. След обявяването на предупредителните и символичните стачни действия Вие не спазихте закона и не пожелахте преговори по исканията.

3. След обявяването на ефективна стачка, в която участва 100 процента от личния състав на "Портови флот" - Пристанище ООД - Бургас, до ден днешен /8 юли 1992 г./ Вие не сте се ангажирали с отговор /независимо дали положителен или отрицателен/ на нито едно от исканията.

4. В израз на добра воля Стачният комитет изработи вариант за споразумителен протокол - за изпълнение на исканията и прекратяване на стачката, с който Вие дори не пожелахте да се запознаете, нито да се срещнете със Стачния комитет, който пристигна в София на предварително уговорена среща.

След всичко това от името на екипажите на "Портови флот" - Пристанище ООД - Бургас, сме длъжни да Ви заявим следното:

1. С Вашите действия и бездействия спрямо социалните и синдикалните искания на нашия колектив Вие нарушихте действащото трудово законодателство на страната, разпоредбите на Конституцията и международните трудови конвенции, по които България е страна.

2. Доказа се Вашата пълна незаинтересованост към предложенията на моряците за дейността на пристанищата в пазарни условия, както и нежеланието да се занимаете с натрупаните при моряците социални проблеми.

3. Вие пренебрегнахте предписанията и указанията на Международната транспортна федерация със седалище в Лондон, на която нашият Моряшки синдикат е член и която явно и категорично застана в защита на нашите искания. С този акт стана явна Вашата неконструктивност По изпълнение на международните конвенции точно в момент, когато ние очакваме приобщаване към Европейските структури.

На седмия ден от началото на ефективните стачни действия на моряците от "Портови флот" - Бургас,

без да има какъвто и да било отговор от министъра на транспорта, към когото са отправени

исканията, Стачният комитет взе следните решения:

1. Преустановява стъпаловидния график за ефективна стачка от осем и шестнадесет часа на денонощие и започва 24-часови ефективни стачни действия с пълно блокиране на пристанищните действия, извършвани от "Портови флот".

2. Констатирани са четири опита на специалисти и кораби на РДИК и ВМФ да се извърши ЛОКАУТ - регистрирани в РИТ - Бургас, и МТСГ - София.

Ако последва пети опит, с нашите кораби ще попречим да се извърши каквото и да било и поради това, че срещу нас се действа противозаконно, ще окупираме и блокираме входа на Пристанище Бургас.

3. Стачката ще продължи до констатирането на договореност по споразумителен протокол от министъра на транспорта и управителя на Пристанище ООД-Бургас.

4. Ако до петък 10 юли 1992 г. министърът на транспорта не се яви на преговори за подписване на Споразумителен протокол, в исканията си ще включим и искане за неговата оставка и няма да прекратим стачката до удовлетворяването и на това наше искане.

Бургас, 8 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВОБОДНИЯ ТРАНСПОРТЕН СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНИ ПРЕДСТОЯЩИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ. Документът е адресиран до кмета на Столична голяма община и до всички средства за масова информация.


Днес 9 юли 1992 г. на съвместно заседание на Изпълнителния съвет /ИС/ и Стачния комитет на Свободния транспортен синдикат /СТС/, след като се разгледа обявената за 15 юли 1992 г. от Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ ефективна стачка реши:

1. СТС не подкрепя ефективните стачни действия, обявени от КТ "Подкрепа" и КНСБ в системата на Градския транспорт, тъй като вижданията на двете синдикални организации за формирането на работните заплати е коренно различно от вижданията на СТС, които не отговарят на пазарната икономика.

2. СТС е подписал Протокол от 2 юли 1992 г. със Столичната голяма община /СГО/, където се задължава от т.2 и т.З да седне на масата за преговори два дни след приключване на сесията на СГО, която в момента е отменена за 14 юли 1992 г.

3. Считаме, че до 16 юли 1992 г. включително не са изчерпани всички възможности за решаване на проблема по пътя на преговорите. След тази дата при непостигане на споразумение ще разгледаме и уточним нашите действия по-нататък.

4. Относно връчената Декларация от 24 юни 1992 г. в СГО от Стачния комитет на СТС нерешен проблем остана т.2, което касае преди всичко актуализиране на бюджета на СГО от страна на Народното събрание /НС/ по предложение на правителството.

5. Обръщаме се към всички наши членове и работещи във фирмите на Градския транспорт, които ще вземат участие или отношение в обявената от КНСБ и КТ "Подкрепа" ефективна стачка, като всеки носи своята лична отговорност.

София, 9 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


099. СЪЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ДЕСЕН ДЕМОКРАТИЧЕН
АЛИАНС


Идеята за нейното създаване възниква през пролетта на 1990 г. сред привърженици на Движение "Безпартийни за демокрация". Създаването на алианса става в резултат на формирането на две крила в Движение "Безпартийни за демокрация" - Алианс - демократичен център, и Десен алианс - център, като на базата на второто крило след Учредителен конгрес на 13 януари 1991 г. се обявява учредяването на Съединени демократични сили - десен демократичен алианс. По закона за политическите партии е официално регистриран на 25 септември 1991 г. от Софийски градски съд.

Алиансът обхваща цялостно политическо пространство и се явява алтернатива на всички останали политически партии, независимо от техния политически цвят. Той приема членове от всички партии, включително и бивши членове на някогашната Българска комунистическа партия, които не са обременени с политическа вина. Основна цел, която си поставя партията, е борбата за същинска демокрация без никакви прилагателни към това понятие. Защото демокрацията не може да бъде лява или дясна, социална или антисоциална.

В изборите за Велико народно събрание и за Народно събрание партията не е участвала. Тя излъчи кандидатурите на Кузман Кузманов и Никола Шумарев в президентската предизборна кампания през януари 1992 г.

Ръководен орган е Националният консултативен политически съвет. Председател е Кузман Кузманов.

Адрес за контакти: София-1715, ж.к. "Младост-4", бл. 407, вх.В, ет.8, тел 75-50-98.

/Пресслужба "Куриер"/


13.07.1992 г.    
15:45:00    


Редактори: Нина Гаврилова  
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева  
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!