13 юни 1990

СОФИЯ, 13 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                    БРОЙ 115/133/

СОФИЯ, 13 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.


БСДП СЧИТА, ЧЕ НА СЕГАШНИЯ ЕТАП Е НЕОБХОДИМА НОВА ВОЕННА ПОЛИТИКА, КОЯТО ДА ОСИГУРЯВА ВИСОКА СТЕПЕН НА ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА СТРАНАТА, ЕФЕКТИВНО РЪКОВОДСТВО И ДЕЙСТВИЯ НА ВС И НАДЕЖДНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯТА НА ВОЙНА. ТЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪГЛАСУВАНА И ОПТИМАЛНО БАЛАНСИРАНА С ДРУГИТЕ СФЕРИ НА ЕДИННАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА, КАТО СЕ ОСНОВАВА НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: ОТДАВАНЕ ПРИОРИТЕТ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРИ РАВНИ ДРУГИ УСЛОВИЯ, НАДЕЖДНА ОСИГУРЕНОСТ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ С ОТБРАНИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ВИСОКА МОБИЛНОСТ НА ВС, ИКОНОМИЧНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА. ВОЕННАТА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА ОБХВАНЕ КОМПЛЕКС ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ, ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, ВОЕННИ И ДР. МЕРКИ В ИНТЕРЕС НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА. ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ФОРМИРА И ОСЪЩЕСТВЯВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАШЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И СКЛЮЧЕНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА
НЕНАПАДЕНИЕ И ВЗАИМНА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА ВОЕННА ОПАСНОСТ.

ВЪЗЛОВ ПРОБЛЕМ НА ВОЕННАТА ПОЛИТИКА ПРЕДСТАВЛЯВА ВОЕННАТА СЛУЖБА, КОЯТО ОСИГУРЯВА ЕФЕКТИВНАТА ОТБРАНА НА СТРАНАТА. НИЕ СМЕ ЗА РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО ВОЕННАТА ПОДГОТОВКА НА НАСЕЛЕНИЕТО, СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ КОИТО Е ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО И ПОЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ВС. ЗА ЦЕЛТА ЩЕ Е НЕОБХОДИМ ПЕРИОД С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 4-6 ГОДИНИ, ПРЕЗ КОЙТО СРОКЪТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДА СЕ НАМАЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО НА 18, 12, 6 МЕСЕЦА И ДА СЕ ВЪВЕДЕ АЛТЕРНАТИВНА СЛУЖБА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДР. ПРИЧИНИ В ТАКИВА ОБЛАСТИ И СФЕРИ, ИМАЩИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА. ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВС ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ НА ПРИНЦИПА НА ДОБРОВОЛНОСТТА, КАТО СЕ ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА СЛУЖБА НА ЖЕНИ НА ПОДХОДЯЩИ ДЛЪЖНОСТИ.

НАДЕЖДНАТА ОТБРАНА НА СТРАНАТА СЕ НУЖДАЕ ОТ ГЪВКАВА И ЕФЕКТИВНА НОРМАТИВНА УРЕДБА, КАТО ОСНОВНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НАМЕРЯТ КОНКРЕТЕН ИЗРАЗ И ОПОРА В КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ И ПРИЕТИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ, КОИТО ВПОСЛЕДСТВИЕ ДА СЕ СИСТЕМАТИЗИРАТ В КОДЕКС НА ОТБРАНАТА. НЕОБХОДИМО Е ВСИЧКИ ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ДА БЪДАТ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.
ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА ОТБРАНИТЕЛНА СИСТЕМА Е НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ КОНКРЕТНО РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ.

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВЪРХОВНО РЪКОВОДСТВО НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА. ОТ СЪСТАВА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРИВЛЕЧЕНИ ЕКСПЕРТИ СЕ ИЗГРАЖДА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ЧИЯТО КОМПЕТЕНТНОСТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА Е ГЛАВНОКОМАНДУВАЩ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ С ПРАВОМОЩИЯ В СФЕРАТА НА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. КЪМ НЕГО СЕ ИЗГРАЖДА СЪВЕТ ПО ОТБРАНАТА КАТО ОРГАН ЗА ОПЕРАТИВНО РЕШАВАНЕ НА ВАЖНИ ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ Е ВИСШ ИЗПЪЛНИТЕЛНО-РАЗПОРЕДИТЕЛЕН ОРГАН ЗА КОМПЛЕКСНО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ИНТЕРЕС НА ОТБРАНАТА И СИУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.

ДЪРЖАВАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СТРОГ И ПОВСЕМЕСТЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ МНОГОГОСТРАННАТА ДЕЙНОСТ НА ВС, ОРГАНИТЕ, ВЕДОМСТВАТА, ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

ОТ УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ СЕ НУЖДАЕ И ВОЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА РЕШИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С:

- ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА, СЪСТАВА И СЪОТНОШЕНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И РОДОВЕТЕ ВОЙСКИ, СПЕЦИАЛНИ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ И СЛУЖБИ;
- СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА ДИСЛОКАЦИЯ НА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ВС И КОМПЛЕКТОВАНЕТО ИМ С НЕОБХОДИМИЯ ЛИЧЕН СЪСТАВ;
- УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ВС В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДЕНЕ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ВОЙНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЙСКИТЕ СЪС СЪВРЕМЕННО ОРЪЖИЕ И БОЙНА ТЕХНИКА, С ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКА БОЙНА ГОТОВНОСТ И БОЕСПОСОБНОСТ;
- КОРЕННО ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА НА ЗАПАСНИТЕ И ДР.
НЕПОСРЕДСТВЕНОТО РЪКОВОДСТВО НА ОТБРАНАТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА. ЗА МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА СЕ НАЗНАЧАВА ГРАЖДАНСКО ЛИЦЕ С НЕОБХОДИМАТА ВОЕННА, ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ. СЪЩИЯТ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОЛИТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ВС И ОТГОВАРЯ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ПОДГОТОВКА НА СТРАНАТА ЗА РАБОТА ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ.

УПРАВЛЕНИЕТО НА ВС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ, КОИТО Е САМОСТОЯТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ. НАЧАЛНИКЪТ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА ВС Е ВИСША ВОЕННА ДЛЪЖНОСТ И НОСИ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДГОТОВКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ВС. ТОЙ Е ОСВОБОДЕН ЧЛЕН НА КОЛЕГИУМА НА МО, ЧЛЕН Е НА СЪВЕТА НА ОТБРАНАТА И Е НЕПОСРЕДСТВЕНО ПОДЧИНЕН НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА. ЗА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И НАЧАЛНИКА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ВЪВЕЖДА МАНДАТ ДО 10 ГОДИНИ.
КОМАНДУВАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ СА ПОДЧИНЕНИ НА НАЧАЛНИКА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ.

ОРГАНИТЕ НА МВР В МИРНОВРЕМЕННИЯ ПЕРИОД ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ ПРИВЛИЧАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ, А В ПЕРИОДА НА НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ПРЕМИНАВАТ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ, ИЗПРАТЕНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ ДЖОРДЖ БУШ ЗА ИЗБОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО НИ ВЪВ ВАШИНГТОН НИЕ ЩЕ ЗАПОЗНАЕМ ПРЕЗИДЕНТА БУШ С НАШАТА ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА СВОБОДА И ЧЕСТНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВАШИТЕ ИЗБОРИ, НА КОИТО ТОЙ ПРИДАВА ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
ЩЕ ИНФОРМИРАМЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ПРИЯТЕЛСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО, С КОЕТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НИ ПОСРЕЩНА КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ НА ВАШАТА ПЪРВА ИСТОРИЧЕСКА СТЪПКА КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА СИЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В СЯНКАТА НА 45-ГОДИШНОТО ТОТАЛИТАРНО ГОСПОДСТВО.
ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПРОЦЕС, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТ С УПОРИТА РАБОТА, СМЕЛОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ.
ИМАХМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИДИМ /ДА СЕ УБЕДИМ/ ВЪВ ВАШИЯ ДУХ, ВАШАТА НАДЕЖДА, ВАШАТА АКТИВНОСТ.
УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА ИМА СВЕТЛО БЪДЕЩЕ В БЪЛГАРИЯ.

ПОЗДРАВЯВАМЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ГИГАНТСКАТА СТЪПКА, КОЯТО НАПРАВИ ПО ДЪЛГИЯ ПЪТ КЪМ НАПЪЛНО СВОБОДНА И ЧЕСТНА ДЕМОКРАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X  X

СОФИЯ, 13 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ ОТ СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА.


ГРАЖДАНИ,
45 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ ЧАКА СВОИТЕ ПЪРВИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ!
45 ГОДИНИ НАШИЯТ НАРОД ЧАКА СВОЯТА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ!
НО ДАЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА? НЕ!

ЗАЩОТО ИМА МНОГО СВЕДЕНИЯ ЗА МАНИПУЛАЦИИ И ФАЛШИФИКАЦИИ В РАЗЛИЧНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА, КОИТО ХВЪРЛЯТ СЯНКА ВЪРХУ ИСТИННОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ.

НИЕ, СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯ ПРОТЕСТ ОТ ОПОРОЧЕНИТЕ ИЗБОРИ, КАТО ОБЯВЯВАНЕ ТРИДНЕВНА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА В РЕКТОРАТА НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА:

1. ОГЛАСЯВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕСАТА, РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА НА ВСИЧКИ ПОСТЪПИЛИ В ЦИК СЪОБЩЕНИЯ ЗА МАНИПУЛАЦИИ И ФАЛШИФИКАЦИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ, КАКТО И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ СИГНАЛИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ И УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОРГАНИ.

2. НЕЗАБАВНО ЛИКВИДИРАНЕ НА НАЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ВАКУУМ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СОФИЯ И В СТРАНАТА.

3. СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ОТ СВОБОДОМИСЛЕЩИ ЖУРНАЛИСТИ И ГРАЖДАНИ, КАТО ГАРАНТ ЗА ЧЕСТНА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ.

ПРИЯТЕЛИ,
ДАЙТЕ ОЩЕ ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ВИЕ ИСКАТЕ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА ДЪРЖАВА, КАТО УЧАСТВУВАТЕ В ЖИВАТА ВЕРИГА ОКОЛО РЕКТОРАТА НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДНЕС /12 ЮНИ 1990 Г/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВАТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ, БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/, СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" И ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ.


ДНЕС, 11 ЮНИ 1990 Г., РЪКОВОДСТВАТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ, БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/, СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3” И ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ ПРИЕХА РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА КОНФЕДЕРАТИВЕН ПРИНЦИП. ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВНЕСЕНИ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.

УПЪЛНОМОЩЕН: ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП /Ц/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ.


ГОСПОДИН ПИСАРЕВ,
НА 6 ЮНИ, 1990 Г. В ПРЕДАВАНЕТО "ПРЕДИЗБОРНО СТУДИО" БЕ ИЗЛЪЧЕН ПРЕДИЗБОРНИЯТ МАТЕРИАЛ НА НАШАТА ПАРТИЯ. НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ ТОВА, ЧЕ ЗВУКЪТ СЪЗНАТЕЛНО Е ПРЕХВЪРЛЕН С ИЗКРИВЯВАНЕ, ПОРАДИ КОЕТО НЯМАШЕ НИКАКВА РАЗБИРАЕМОСТ. ОСВЕН ТОВА НЕ БЕ ИЗЛЪЧЕН ЦЕЛИЯТ МАТЕРИАЛ ОТ ТРИ МИНУТИ, А САМО ДВЕ МИНУТИ И 30 СЕКУНДИ, КАТО МАТЕРИАЛ ОТ 30 СЕКУНДИ, КОЙТО ИМАШЕ СИЛЕН ИДЕЕН ЗАМИСЪЛ, БЕШЕ ЦЕНЗУРИРАН.
НА 8 ЮНИ 1990 Г. БЕ ИЗЛЪЧЕНО ПОСЛЕДНОТО ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ПРОЧЕТЕНО ОТ ГОВОРИТЕЛКАТА НА ПАРТИЯТА Г-ЦА АМБАРЕВА. ОСВЕТЛЕНИЕТО ПРИ ЗАСНЕМАНЕТО ПРЕДСТАВИ Г-ЦА АМБАРЕВА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕИЗГОДНА СВЕТЛИНА И УНИЩОЖИ ЕСТЕСТВЕНИЯ Й ЧАР.

Г-Н ПИСАРЕВ,
НАСТОЯВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОР С ВАШЕТО СТАНОВИЩЕ ПО ПОСОЧЕНИТЕ ФАКТИ!

СОФИЯ, 9 ЮНИ 1990 Г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДПН: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДПН: Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК: ЮЛИЯН КОЦЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ТУР ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. РЕЗУЛТАТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ В ИЗБОРИТЕ СА МАЛКО ПОД ОЧАКВАНИТЕ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОВА ЩЕ БЪДАТ ЗАДЪЛБОЧЕНО ОБСЪДЕНИ, НО ОЩЕ ОТСЕГА МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ОСНОВНАТА ОТ ТЯХ Е ВКОРЕНЕНИЯТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СТРАХ СРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КАКТО И КОНСТАТИРАНАТА МАНИПУЛАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В СЕЛАТА В САМОТО НАВЕЧЕРИЕ НА ИЗБОРИТЕ.

КАТО НЕЗАВИСИМА ОПОЗИЦИОННА ПАРТИЯ, КОЯТО РЕШИТЕЛНО СЕ ОБЯВЯВА ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА, БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ОТПРАВЯ ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ НА 17 ЮНИ ДА ПОДКРЕПЯТ КАНДИДАТИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПРЕДИ ВСИЧКО КАНДИДАТИТЕ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, ТАМ, КЪДЕТО ИМА ТАКИВА. ИМАЙКИ ПРЕДВИД ДЪЛБОКАТА ДЕМОКРАТИЧНА СЪЩНОСТ НА НАШИЯ СЪЮЗ, НЕ ИЗКЛЮЧВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГЛАСУВАНЕ И ПО СЪВЕСТ.

СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ АПЕЛИРАМЕ ЗА СПОКОЙСТВИЕ И СДЪРЖАНОСТ,    ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ,    КОИТО МОГАТ ДА ИЗОСТРЯТ ОБСТАНОВКАТА.

В БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НИЕ БЕЗКОМПРОМИСНО ЩЕ СЛЕДВАМЕ ЛИНИЯТА, НАЧЕРТАНА ОТ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗНС.

СОФИЯ, 12 ЮНИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ОБЩЕСТВЕНО-ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ, ДО РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО, ДО БТА, ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.


 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДС

СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ОТКАЗА НА ДИРЕКТОРА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ДА ДОПУСНЕ ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЕМИСИЯ "ПО СВЕТА И У НАС" НА 11 ЮНИ 1990 Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ. СЪЩЕВРЕМЕННО В ТАЗИ ЕМИСИЯ БЕ ИЗЛЪЧЕНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, КОЙТО СЕ БАЛОТИРА НА ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ СРЕЩУ КАНДИДАТА НА СДС СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ.

НАСТОЯВАМЕ ТАЗИ ВЕЧЕР - 12 юнИ 1990 Г., В ЦЕНТРАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЕМИСИЯ "ПО СВЕТА И У НАС" ДА БЪДЕ ИЗЛЪЧЕНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.
СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КОНСТАТИРА, ЧЕ В ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ОБСЛУЖВАШЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ. ЗА ТОВА НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА ИНФАС В НОЩТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ, ДОВЕЛА ДО ИЗОСТРЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА ПРЕДИ ОБЯВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ, СДС НАСТОЯВА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НРБ ДА ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

- КОЙ ПОКАНИ В БЪЛГАРИЯ ФИРМАТА ИНФАС?
- КОЙ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С ТАЗИ ФИРМА?
- КОЙ ЗАПЛАТИ 300 ХИЛЯДИ ДОЛАРА НА ФИРМАТА ИНФАС?

НАСТОЯВАМЕ ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА НРБ ДА СЕ ЗАНИМАЕ СЪС ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ИЗПЛАТЕНАТА СУМА.

СОФИЯ, 12 ЮНИ 1990 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ШИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ТЕЛЕГРАМА ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДО БТА И ДО В. "БЪЛГАРИЯ" ОТ КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /КЗНИ/ - АСЕНОВГРАД.


КОМИТЕТЪТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /КЗНИ/ - АСЕНОВГРАД ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ РЕШЕНИЯТА НА КОМИСИЯТА НА 95-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН, С КОИТО СЕ ИСКА ЗАТВАРЯНЕ КЛУБА НА КЗНИ В ГРАДА, КОЙТО Е ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА. ТЕЗИ РЕШЕНИЯ СЕ МОТИВИРАТ С ЛИЧНИТЕ ВИЖДАНИЯ НА НЯКОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ КОМИСИЯТА И НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА Й КОЖУХАРОВА /ЧЛЕНОВЕ НА СДС/, ЧЕ КЛУБЪТ Е В ЕДНА СГРАДА С ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ.

ИЗПОЛЗУВАЙКИ ГРУБ НАТИСК, ТЕ НАСТОЯВАТ ДА СЕ СВАЛЯТ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, УКАЗВАЩИ, ЧЕ ТУК СЕ НАМИРА ЩАБЪТ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА. ДОРИ И НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ, КОЕТО Е ЕДИНСТВЕНОТО,
ПОСТАВЕНО В ГРАДА И ТОВА ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ НАД НЕГО В БЛОКА СЕ ВЕЯТ 3 СИНИ ЗНАМЕНА НА СДС.

ПОЗОРЕН Е ФАКТЪТ, ЧЕ ЗАСТЪПНИКЪТ НА СДС В 94-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН АРГИР ГУЛБУЕВ СЕ ОПИТВА ДА ГО СМЪКНЕ.

РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО СЪЩЕСТВО Е ЗАБРАНА ЗА ДЕЙНОСТ НА ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ И АКТ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ СПРЯМО ТЯХ. ТЕЗИ РЕШЕНИЯ СА ПОДЧИНЕНИ НА ТЯСНО ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ. НЕ СЕ УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕТО НА КЗНИ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ДА МОТИВИРАТ ПОДОБНО РЕШЕНИЕ. ТОВА Е ПРЕВИШАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА И НАМЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

АСЕНОВГРАД, 10 ЮНИ 1990 ГОД.                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УРЕДБА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ /СМС/, УЧРЕДЕН НА 17 МАРТ 1990 ГОД. В СОФИЯ.

 
ПРЕАМБЮЛ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/ Е САМОСТОЯТЕЛНА, ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА МЛАДИ ХОРА НА ОБЩА ИДЕЙНА ОСНОВА, ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ И ОТСТОЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА и СВОБОДИ.

CMC Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО НАЧАЛО В БЪЛГАРСКОТО МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ - АНТИФАШИСТКОТО, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО.

CMC ПРИЕМА МАРКСИЗМА КАТО МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ.
CMC ОТХВЪРЛЯ ТОТАЛИТАРИЗМА ВЪВ ВСЯКА НЕГОВА ФОРМА - ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ.

CMC ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА. КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ С ЛЯВА ИДЕЙНА ОРИЕНТАЦИЯ CMC Е ЗА СОЦИАЛИЗЪМ - РАЗБИРАН НЕ КАТО ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СТРОЙ, А КАТО ТЕНДЕНЦИЯ В РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ СЪСТОЯНИЕ, КОМПЕНСИРАЩО ФИЗИЧЕСКАТА, УМСТВЕНАТА И СОЦИАЛНАТА НЕПЪЛНОЦЕННОСТ; ОСИГУРЯВАЩО РЕАЛНО И МАКСИМАЛНО ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, БЕЗ ДА Я ПРЕВРЪЩА В АНОНИМНА; ПРЕВРЪЩАЩО ЛИЧНОТО ПРЕВЪЗХОДСТВО В СЛЕДСТВИЕ НА ЛИЧНОТО УСИЛИЕ.

CMC УЧАСТВУВА В МЕЖДУНАРОДНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ, СЪТРУДНИЧИ С ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ.

 
ГЛАВА ПЪРВА - ИМЕ, ХАРАКТЕР
ЧЛ.1. ИМЕТО НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/. СЕДАЛИЩЕТО НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА Е В ГРАД СОФИЯ.

ЧЛ.2. CMC Е ДЕМОКРАТИЧНА, ЕДИННА И САМОСТОЯТЕЛНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ИДЕЙНА ОРИЕНТАЦИЯ. РАБОТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА. ОТХВЪРЛЯ И СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЯКО НАСИЛИЕ И ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ.

ЧЛ.З. CMC ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ, НА КОЙТО ПИШЕ "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", А В СРЕДАТА "НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ".
ГЛАВА ВТОРА - ЧЛЕНСТВО
ЧЛ.4. ЧЛЕНУВАНЕТО В CMC Е ДОБРОВОЛНО. ЧЛЕН НА CMC МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО ПРИЕМА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И УРЕДБАТА НА СЪЮЗА.

ЧЛ.5. ЧЛЕНСТВОТО В CMC СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ОСНОВНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА, ОТ КОЯТО ЧЛЕНЪТ ПОЛУЧАВА ЧЛЕНСКА КАРТА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. КАРТАТА СЕ ЗАВЕРЯВА ЕЖЕГОДНО.

ЧЛ.6. ВСЕКИ ЧЛЕН ИМА ПРАВО:
- ДА БЪДЕ ИНИЦИАТОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТРУКТУРИ В СЪЮЗА, НЕПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА;
- ДА БЪДЕ ИЗБИРАН И ИЗБИРА, ДА ИЗДИГА КАНДИДАТУРИ И ДА СЕ КАНДИДАТИРА В ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА;
- ДА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕКИ ВЪПРОС, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ;
- ДА ИЗКАЗВА МНЕНИЕ ПО РАБОТАТА НА ВСЕКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА СЪЮЗА, ДА ГЛАСУВА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ТОЗИ, КОЙТО НЕ ГО УДОВЛЕТВОРЯВА;
- ДА ИЗКАЗВА СТАНОВИЩЕ ПРЕД СЪЮЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ;
- ДА ИЗПОЛЗВА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА СЪЮЗА;
- ДА ЧЛЕНУВА В ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,    ЧИИТО ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И УРЕДБАТА НА СМС.

ЧЛ.7. ЧЛЕНСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПО:
- СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ;
- ПО РЕШЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ЧЛ.8. НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА CMC МЛАДЕЖИ, ЧЛЕНУВАЩИ В ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ, ЧИИТО ЦЕЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ИДЕИТЕ НА СЪЮЗА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВТОРА ЧАСТ НА ПРОГРАМАТА /РАЗДЕЛ ПЪРВИ/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


ВТОРАТА ЧАСТ НА ПРОГРАМАТА Е ПРЕХОДНА, ПРОМЕНЯЩА СЕ ОТ КОНКРЕТНАТА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА. ТЯ ОТРАЗЯВА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА И ОЧЕРТАВА КОНКРЕТНИ ПЪТИЩА И СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ ЗА ИЗХОД ОТ НАРАСТВАЩАТА СТАГНАЦИЯ.

ТЯ ИМА ДИРЕКТЕН ПРЕДИЗБОРЕН ХАРАКТЕР И Е СЪЗДАДЕНА НА ФОНА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НОЕМВРИ 1989 - МАЙ 1990 Г., СВЪРЗАН С ПРОМЕНИТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ.

ПЪРВО - ОЦЕНКА НА ПЕРИОДА НА "ДЕМОКРАЦИЯ"
С ПАДАНЕ НА ЖИВКОВИЗМА НАСТЪПИ БАВНО И ЧАСТИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКТУРА. БКП, ПРОНИКНАЛА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, ПРОЯВИ ГЪВКАВОСТ, ПОДМЕНИ ЧАСТ ОТ РЪКОВОДНИЯ СЕКТОР И ПРЕГРУПИРАНА, АКЦЕНТИРА СИЛИТЕ СИ В ДВЕ ОСНОВНИ НАСОКИ:

1/ ПОДБОР И СЪЗДАВАНЕ НА УДОБНА ОПОЗИЦИЯ СДС НАЧЕЛО С НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ БИВШИ КОМУНИСТИ И БЪРЗО ЗАДОВОЛЕНА С ДЪРЖАВНИ СГРАДИ, ПЕЧАТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА ДЕЙСТВИЕ.
2/ ШИРОКООБХВАТЕН ПРОЦЕС ЗА ПРЕДВАРВАНЕ НА ЗАРАЖДАЩИТЕ СЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИНИЦИАТИВИ.

В БЪЛГАРИЯ НАСТЪПИ НЕОБИЧАЙНА ПО РОДА СИ РЕЖИСУРА:
1. СДС, ДОБИЛА УВЕРЕНОСТ ОТ ВЛАСТТА, СТАНА ФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВИ РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ ДИАЛОГ НА ХОРА БЕЗ ПЪЛНИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ПЛАТФОРМИ.
ЯВНО НЯМА РАЗБИРАНЕ, ЧЕ КРУПНИ МЕРКИ В ОТДЕЛНИ СФЕРИ НЕ СА ЕФЕКТИВНИ, АКО ЛИПСВАТ МЕРКИ СЪС СЪЩАТА СИЛА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ЛОКАЛИЗИРА НАТРУПАНОТО НАРОДНО НЕДОВОЛСТВО, ОВЛАДЯ СТРАСТИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СОЦИАЛНИ ПРОСЛОЙКИ, ОБЕЗВРЕДИ НАСТЪПАТЕЛНИЯ ХОД НА ПРОМЯНАТА.   

"НАЦИОНАЛИА КРЪГЛА МАСА” СЪЗДАДЕНА СЛЕД ТАЙНИ ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВАТА НА СДС И БКП, ПРЕЗ М. НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ОСТАНАЛИ И ДО ДНЕС СКРИТИ ОТ НАРОДА, ТЯ СЕ ПРЕВЪРНА В ИНСТРУМЕНТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДЯЛБА НА ВЛАСТТА И ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНА ПОСОКА.

КРАЕН РЕЗУЛТАТ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА СДС И БКП:

1/ СТРАНАТА НИ СЕ РАЗТЪРСЙИ ОТ ТРУСОВЕ - ЯВЕН СИМПТОМ НА ПРЕДСТОЯЩА КАТАСТРОФАЛНА КРИЗА.
2/ ОБЕДНЯЛАТА ВИТРИНА НА БЪЛГАРИЯ СЕ ОПРАЗВА ОТ СЪДЪРЖАНИЕ, ОСОБЕНО В ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ЧАСТ. ХАОТИЧНОСТ, НЕКОМПЕТЕНТНОСТ, ЛИПСА НА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА НОВАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО, НЕОБМИСЛЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ - ЕТО ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ. ОПИТИТЕ ЧРЕЗ ПОЛУМЕРКИ, ОТДЕЛНИ "КОНСУЛТАТИВНИ" КРЪГЛИ МАСИ СЕ ИЗВЪРШИХА БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СЛОЕВЕ
3/ ПО СЪЩЕСТВО НАРОДЪТ ОТНОВО СЕ ОКАЗА В РОЛЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИЗОЛИРАНА И ОТКЪСНАЛА СЕ МАЛОБРОЙНА ГРУПА, ЗАПОЧНА НАЛАГАНЕ НА ГОТОВИ РЕШЕНИЯ ОТГОРЕ.
4/ ТОЗИ ХОД НА ПРОТАКАНЕ ОТ СТРАНА НА БКП И НА РАЗИГРАВАНЕ ЕМОЦИОНАЛНОСТТА НА МАСИТЕ КАТО КАРТА, КОЯТО СЕ ИЗВАЖДА ПО РАЗЛИЧНО ВРЕМЕ ОТ СТРАНА НА СДС, БЕЗПОЛЕЗЕН И ВРЕДЕН, ОТВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕТО ОТ ИСТИНСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ПРОЦЕС, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСТЪПАТЕЛЕН, ОСОБЕНО В ОСНОВАТА НА НАРОДНАТА ПИРАМИДА, НАРОДЪТ СЕ ОКАЗА ОТНОВО ЛИШЕН ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ВЗЕМЕ В РЪЦЕ СЪДБАТА СИ И ДА ОЧЕРТАЕ ЦЯЛОСТЕН ПЛАН. ПРИЕТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ПРАВНИ И ТРУДОВИ ЗАКОНИ НЕ ВОДЯТ СВОИТЕ КОРЕНИ ОТ ДЪЛБОК АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ НУЖДИ И ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНИТЕ, А БЛАГОДЕНСТВАТ ПРЕДИ ВСИЧКО ЕДНА НОВА ДВОЙНА ВЪРХУШКА.
5/ ИЗМИНАЛИЯТ ПЕРИОД /6 МЕСЕЦА/ ПОКАЗА НИСЪК МОРАЛ НА РЪКОВОДСТВАТА НА СДС И БКП И ТРУДНО ПРИКРИТ СТРЕМЕЖ КЪМ ВЛАСТТА. ТОВА СЕ ПРОЯВИ НАЙ-ЯСНО В:
А/ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИЗОЛИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, НА НОВИ СВЕЖИ ИДЕИ И ВИЖДАНИЯ НА ТРУДОВИ ХОРА;
Б/ ПОЛИТИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ;
В/ ОГРАБВАНЕ ПРОГРАМИТЕ И ТРУДА НА АЛТЕРНАТИВНАТА КРЪГЛА МАСА, РЪКОВОДЕНА ОТ "ЕРА-3";
Г/ ИЗКУСТВЕНО РАЗДУХАН НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС, РАЗЦЕПЛЕНИЕ В СТРАНАТА И НЕЖЕЛАНИЕ ЗА ТОЧНИ РЕШЕНИЯ;
Д/ ОТБЛЪСКВАНЕ    НА ТВОРЧЕСКИЯ И ТРУДОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ ОТ ДЕЙСТВЕНО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИКАТА НА СТРАНАТА.

"ЕРА-З" ОБВИНЯВА ДВЕТЕ КОАЛИЦИИ ЗА:
1/ МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ ИЗХАРЧЕНИ ЗА ПРАЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА;
2/ ЛИПСА НА ГРИЖИ ЗА СЪДБАТА НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК;
3/ РАЗЦЕПЛЕНИЕ    НА СОЦИАЛНИТЕ СЛОЕВЕ В СТРАНАТА, НЕРЕШЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ;
4/ СИЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА. ОТГОВОРНОСТТА ИМ НАРАСТВА ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ВСИЧКИ ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ СЕ ИЗВЪРШВАХА В МОМЕНТ НА ЗАСИЛВАЩА СЕ СТАГНАЦИЯ. ПРОБЛЕМИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА СФЕРА ИЗИСКВАХА БЪРЗИ И СПЕШНИ МЕРКИ, НО БЯХА ИГНОРИРАНИ ЗА СМЕТКА НА ПОЛИТИКАНСТВАЩИ И ТЯСНОПАРТИЙНИ ИЗБОРНИ ИНТЕРЕСИ.
5/ ВЪРХУШКАТА НА БСП И СДС ОСТАНА ИЗОЛИРАНА ВЪВ ВАКУУМ, НО БЛОКИРА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И НА ПРАКТИКА ПРИНУЖДАВА НАРОДА ДА ГЛАСУВА ЕДИНСТВЕНО ЗА ТЯХ.

СЪЮЗ "ЕРА-З" ОТЧИТА, ЧЕ В ПРОЦЕСА НА "БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ” В ТЕЗИ МЕСЕЦИ НЕ СЕ ВИДЯ:
1/ ИСТИНСКОТО УЧАСТИЕ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ТРУДОВИ ХОРА С ТЕХНИТЕ ТРЕВОГИ, ПРОБЛЕМИ И ЖЕЛАНИЯ; 2/ УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИ, ИЗПИТАЛИ ТРУДНОСТИТЕ НА ЕДНИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ НА СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И БИТОВ НЕДОИМЪК; 3/ КОЙ ЩЕ РЕШАВА ВМЕСТО СЕЛЯНИНА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕЛОТО, ВМЕСТО РАБОТНИКА - ПРОМЯНАТА В ЗАВОДА, ВМЕСТО СПЕЦИАЛИСТА - ТЕХНИКАТА И НОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ВМЕСТО НАРОДА -ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ. КАК ТОГАВА МАЛКА ГРУПА ХОРА СИ ПРИСВОЯВАТ ПРАВОТО ПО СТАР НАЧИН ДА ВЗИМАТ КАРДИНАЛНИ РЕШЕНИЯ, ДА ГИ НАЛАГАТ КАТО ЗАКОН ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ. НА КОЯ БАЗА ОТ АНАЛИЗИ, ОБОБЩЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ ЩЕ СЪЗДАВАТ ОСНОВНИЯ ДОКУМЕНТ - НОВАТА БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ?

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/